ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011"

Transcriptie

1 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Utrecht, april 2011

2 p. 2 van 41

3 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 7 december 2010 en 15 februari 2011 plaatsvond bij Stichting Regionaal Opleidingen Centrum de Leijgraaf (hierna: ROC de Leijgraaf) te Oss. Het rapport is vastgesteld op 7 april Dit rapport mag alleen in zijn volledige vorm vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de inspectie of de instelling. p. 3 van 41

4 p. 4 van 41

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding Regeling standaarden examenkwaliteit mbo Onderzochte opleidingen Inkoop Toezicht op talen en Leren, Loopbaan en Burgerschap Uitgebreide informatie over het onderzoek Onderbouwing van de beoordeling 10 2 Kwaliteit examinering bij Economie en Bedrijf Algemeen beeld Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) 18 3 Kwaliteit examinering bij Techniek en Samenleving Algemeen beeld Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) 24 4 Conclusies en vervolgtoezicht 25 Bijlage 1 Examenstandaarden en normering 27 Bijlage 2 Exameninstrumenten talen competentiegerichte opleidingen 33 Bijlage 3 Situatie voorafgaand aan herstel 41 p. 5 van 41

6 p. 6 van 41

7 Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 7 december 2010 en 15 februari 2011 is uitgevoerd bij ROC de Leijgraaf. Resultaat van het onderzoek De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft voor het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering een aselecte steekproef van opleidingen getrokken. De beoordeling per onderzochte opleiding staat in tabel 0.1. Tabel 0.1 Beoordeling examenkwaliteit bij ROC de Leijgraaf Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Economie en Bedrijf Secretarieel medewerker, BBL V V V V V V V - - V Horeca-ondernemer/-manager, BOL V V V V V V V - - V Beveiliger, BBL V V V V V V V - - V Financiële beroepen (Assistentaccountant), BOL V V V V V V V O O V Manager handel (Filiaalmanager), BBL V V V V V V V O V V Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL Techniek en Samenleving V V V V V V V V V V Allround meubelmaker, BBL V V V V V V V - - V Allround operator (Allround operator productietechniek), BBL V V V V V V V O O V Operator (Voedingsoperator), BBL V V V V V V V O - V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. p. 7 van 41

8 Exameneenheid: Economie en Bedijf De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Economie en Bedrijf is van voldoende kwaliteit. De examinering van de deelkwalificaties 55112, Veiligheidsnetwerk 2, 55113, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en 55114, Werken binnen wettelijke kaders 2 van de opleiding Beveiliger, BBL wordt uitgevoerd door de examenorganisatie SVPB. Deze examenorganisatie valt onder het directe toezicht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en voert in opdracht de examinering van de wettelijke beroepsvereisten uit. Op haar beurt heeft dit ministerie het toezicht voor wat betreft de opleiding Beveiliger overgedragen aan de Inspectie van het Onderwijs. SVPB ontwikkelt het exameninstrumentarium en voert de afname en beoordeling uit van deze deelkwalificaties en neemt het besluit of de deelkwalificaties met goed gevolg zijn afgerond. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en dat betekent dat er in de tabel met scores niet van toepassing is opgenomen. De inspectie heeft de examenkwaliteit bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met de exameneisen die integraal onderdeel uitmaken van het eindtermendocument. Alle beoordelingen in dit rapport voor de opleiding Beveiliger, BBL hebben daarom betrekking op het deel waarvoor ROC de Leijgraaf zelfstandig en in eigen beheer de examens ontwikkelt en uitvoert. Exameneenheid: Techniek en Samenleving De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Techniek en Samenleving is van voldoende kwaliteit. Beoordelingskader inclusief normering Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de examenstandaarden en de bijbehorende normering, die zijn vastgesteld in de ministeriële 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo' (zie bijlage 1). De examenkwaliteit is voldoende wanneer vijf van de zeven standaarden voldoende zijn, waaronder in elk geval standaard 3, 4, 5 en 7. Maximaal twee van de standaarden 1, 2 en 6 mogen onvoldoende zijn om tot een voldoende eindoordeel te komen. Het oordeel voor de talen (CEF en referentieniveau) telt dit onderzoeksjaar niet mee in het eindoordeel van de opleiding. Vervolgtoezicht bij voldoende examenkwaliteit Bij de opleidingen waarvan de examenkwaliteit voldoende is, is het onderzoeksjaar hierbij afgerond. p. 8 van 41

9 1 Inleiding In het middelbaar beroepsonderwijs is de onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de examenkwaliteit van de beroepsopleidingen. De inspectie houdt binnen de sector bve toezicht op de kwaliteit van deze examinering. 1.1 Regeling standaarden examenkwaliteit mbo De examenkwaliteit is beoordeeld aan de hand van de zeven standaarden, die in het Toezichtkader bve 2009 staan. Daarnaast is de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve 2009 als kader gebruikt. De standaarden en de normering zijn vastgesteld in de ministeriële 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo'. In bijlage 1 staan de examenstandaarden met de bijbehorende criteria en portretten. In de portretten is beschreven wanneer toereikend aan een criterium is voldaan. 1.2 Onderzochte opleidingen Voor het onderzoek naar de kwaliteit van examinering is een aselecte steekproef getrokken uit het aanbod van eindtermgerichte en/of competentiegerichte opleidingen (zie tabel 1.1). Tabel 1.1 Onderzochte opleidingen bij ROC de Leijgraaf Crebo Naam opleiding Leerweg Deelkwalificaties* Exameneenheid en plaatsnaam bezochte locatie Secretarieel medewerker BBL Economie en Bedrijf, Oss Horeca-ondernemer/- manager BOL Economie en Bedrijf, Oss Beveiliger BBL Allround meubelmaker BBL Allround operator (Allround operator productietechniek) BBL Operator (Voedingsoperator) BBL Financiële beroepen (Assistent-accountant) BOL Manager handel (Filiaalmanager) BBL Leisure & hospitality BOL (Leisure & hospitality assistant) * alleen van toepassing bij eindtermgerichte opleidingen Economie en Bedrijf, Oss Techniek en Samenleving, Oss Techniek en Samenleving, Oss Techniek en Samenleving, Oss Economie en Bedrijf, Oss Economie en Bedrijf, Oss Economie en Bedrijf, Oss Oorspronkelijk zat ook deelkwalificatie van de opleiding Secretarieel medewerker in het onderzoek. Tijdens het vervolgonderzoek bleek echter, dat deze deelkwalificatie niet langer actief was. Het onderzoek naar deze deelkwalificatie is daarom gestaakt. Daarnaast bleek dat voor de opleiding Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) crebo 92620, geen diplomering plaatsvindt, noch in de afgelopen periode, p. 9 van 41

10 noch in de komende zes maanden. Voor deze opleiding is geen vervangende opleiding geselecteerd. 1.3 Inkoop De instelling heeft tijdens de inventarisatiefase aangegeven of er sprake is van (deel)inkoop van en/of -diensten bij een leverancier en zo ja, wat er wordt ingekocht. Het (deels) ingekochte exameninstrumentarium wordt bij de onderwijsinstelling onderzocht, aangezien de leveranciers geen toezichtobject zijn voor de inspectie. 1.4 Toezicht op talen en Leren, Loopbaan en Burgerschap Bij de competentiegerichte opleidingen waarvan de deelnemers gestart zijn in cohort 2007 of later, onderzoekt de inspectie de voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Daarnaast is bij deze opleidingen ook de verantwoording over Leren, Loopbaan en Burgerschap (ook wel: LLB) onderzocht. Voor het toezicht op talen is naast het Toezichtkader bve, ook de brief van de staatssecretaris van OCW van 22 december 2008 (kenmerk BVE/2008/88699) en de brief van 29 januari 2010 (kenmerk BVE/Stelsel ) van toepassing. Voor het toezicht op LLB is het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 van toepassing. De instelling levert een verantwoordingsdocument aan voor LLB. 1.5 Uitgebreide informatie over het onderzoek Uitgebreide informatie over de standaarden, de normering, het toezicht op talen, de werkwijze bij inkoop en de opzet van het onderzoek treft u onder andere aan in: het Toezichtkader bve 2009; de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve 2009; het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 (inclusief het addendum Nederlands in het kader van burgerschap 2007); de brief van de staatssecretaris van OCW van 22 december 2008 (kenmerk BVE/2008/88699); de brief van de staatssecretaris van OCW van 29 januari 2010 (kenmerk BVE/Stelsel ); Wet Referentieniveaus; website inspectie: 1.6 Onderbouwing van de beoordeling De resultaten van het onderzoek naar de examenkwaliteit zijn gebaseerd op de aangeleverde zelfbeoordeling inclusief de onderliggende documenten, het onderzoek naar de en de gesprekken met vertegenwoordigers van de instelling. De voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn ter afsluiting van het bezoek teruggekoppeld aan het college van bestuur. In deze rapportage leest u de onderbouwing van het eindoordeel per opleiding. De conclusies van het onderzoek en, indien van toepassing, het vervolgtoezicht staan in het laatste hoofdstuk vermeld. p. 10 van 41

11 2 Kwaliteit examinering bij Economie en Bedrijf In dit hoofdstuk staat de toelichting van de inspectie op de beoordeling van de examenkwaliteit per onderzochte opleiding. Indien het oordeel onvoldoende is, wordt onderbouwd op welke bevindingen dit oordeel is gebaseerd. 2.1 Algemeen beeld In tabel 2.1 staat de beoordeling per onderzochte opleiding. Tabel 2.1 Examenkwaliteit onderzochte opleidingen Economie en Bedrijf Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Secretarieel medewerker, BBL V V V V V V V - - V Horeca-ondernemer/-manager, BOL V V V V V V V - - V Beveiliger, BBL V V V V V V V - - V Financiële beroepen (Assistentaccountant), BOL V V V V V V V O O V Manager handel (Filiaalmanager), BBL V V V V V V V O V V Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. V V V V V V V V V V Algemene opmerking De examinering van de deelkwalificaties 55112, Veiligheidsnetwerk 2, 55113, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en 55114, Werken binnen wettelijke kaders 2 van de opleiding Beveiliger, BBL is uitgevoerd door de examenorganisatie SVPB. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en daarom is bij deze deelkwalificaties niet van toepassing opgenomen. De inspectie heeft de examenkwaliteit voor deze deelkwalificaties bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met het eindtermendocument. Alle beoordelingen voor de opleiding Beveiliger, BBL hebben daarom betrekking op het deel waarvoor ROC de Leijgraaf zelfstandig en in eigen beheer de examens ontwikkelt en uitvoert. Toelichting bij beoordeling examenkwaliteit p. 11 van 41

12 De examinering van alle onderzochte opleidingen binnen Economie en Bedrijf is van voldoende kwaliteit. De voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering verlopen deugdelijk en de integrale examenkwaliteit is voldoende geborgd. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit. Betrokkenen bij de examinering zijn deskundig. De onderzochte opleidingen voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom examinering. Bij de drie onderzochte competentiegerichte opleidingen zijn ook de voor Nederlands en moderne vreemde taal (Engels) beoordeeld. Voor de opleiding Financiële beroepen (Assistent-accountant) zijn de eindoordelen voor de examens Nederlands en Engels onvoldoende. Voor de opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is het eindoordeel voor het examen Nederlands onvoldoende. Voor het examen Engels is het eindoordeel voldoende. De die de opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) inzet voor Nederlands en Engels zijn van voldoende kwaliteit. 2.2 Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) De zijn beoordeeld op de standaarden over de uitstroomeisen (standaard 3) en de toetstechnische eisen (standaard 4). Bij de uitstroomeisen beoordeelt de inspectie de dekkingsgraad en cesuur. Bij de toetstechnische eisen beoordeelt de inspectie de informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en de beoordelingsvoorschriften Secretarieel medewerker, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van drie onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.2 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.2 Beoordeling deelkwalificaties Secretarieel medewerker Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1 V V Zakelijke communicatie 2 V V p. 12 van 41

13 50211 Bedrijfsorientatie 2 V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1, Zakelijke communicatie 2 en Bedrijfsorientatie 2 De voldoen zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer en de afnamecondities zijn voldoende. Er zijn duidelijke beoordelaarsinstructies en overzichtelijke beoordelingsschema s Horeca-ondernemer/-manager. BOL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van de onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.3 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.3 Beoordeling deelkwalificaties Horeca-ondernemer/-manager Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Operationeel bedrijfsmanagement V V Vaktechniek in de receptie V V Vaktechniek restaurant 1B V V Vaktechniek restaurant 1A V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Operationeel bedrijfsmanagement, Vaktechniek in de receptie, Vaktechniek restaurant 1B en Vaktechniek restaurant 1A Het beroepsgerichte exameninstrument voldoet zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het beroepsgerichte examenmateriaal in bij Kenwerk en zet het onveranderd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is p. 13 van 41

14 dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Het oordeel is overgenomen in dit rapport Beveiliger, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van de vier onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.4 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.4 Beoordeling deelkwalificaties Beveiliger Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Maatschappelijk culturele vorming 2 V V Veiligheidsnetwerk Beveiliging van gebouwen en eigendommen Werken binnen wettelijke kaders O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificatie Maatschappelijk culturele vorming 2 Het beroepsgerichte exameninstrument voldoet zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het beroepsgerichte examenmateriaal in bij de Stichting Praktijkleren en zet het ongewijzigd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Het oordeel is overgenomen in dit rapport. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Veiligheidsnetwerk 2, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en Werken binnen wettelijke kaders 2 De inspectie heeft de examenkwaliteit van deze deelkwalificaties bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met het eindtermendocument. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en dat betekent dat er in de tabel met scores niet van toepassing is opgenomen. p. 14 van 41

15 93211 Financiële beroepen (Assistent-accountant), BOL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Conclusie en toelichting talen De opleiding Financiële beroepen (Assistent-accountant is een mbo-opleiding op niveau 4. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleiding op CEF-niveau onderzocht. Voor deze opleiding zijn de eindoordelen voor de examens Nederlands en Engels onvoldoende. Voor Nederlands geldt dat met name de examens schrijven, spreken en gesprekken voeren tekort schieten. Spreken wordt in het geheel niet geëxamineerd. Gesprekken voeren haalt het vereiste niveau B2 niet, het is te veel een standaardgesprek. De samenvattingsopdracht voor schrijven is te summier en de criteria uit het CEF-raamwerk zijn onvoldoende verwerkt. De examens voor lezen en luisteren zijn voldoende. Voor Engels geldt dat de examens voor lezen, luisteren en spreken te kort zijn om een goed beeld te krijgen van het niveau van de examenkandidaat. Ook de vaardigheid gesprekken voeren krijgt weinig aandacht binnen het examen, maar is wel voldoende. Het examen schrijven voldoet aan de eisen. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen Manager handel (Filiaalmanager), BBL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Economie en Bedrijf koopt het beroepsgerichte exameninstrumentarium in bij KC Handel. Deze zijn eerder door de inspectie bij deze examenleverancier onderzocht en in orde bevonden. Omdat Economie en Bedrijf deze examens ongewijzigd inzet, wordt dit oordeel overgenomen in dit rapport. Conclusie en toelichting talen De opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is een mbo-opleiding op niveau 4. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleiding op CEF-niveau onderzocht. Voor de opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is het eindoordeel voor het examen Nederlands onvoldoende. Voor het examen Engels is het eindoordeel voldoende. Voor Nederlands geldt dat er geen examens voor spreken en gesprekken voeren zijn uitgevoerd. Het examen schrijven is onvoldoende omdat het beoordelingsvoorschrift te veel gericht is op de inhoud. De andere criteria uit het CEF-raamwerk komen onvoldoende aan bod. De examens voor lezen en luisteren voldoen aan de eisen. De examens die binnen de opleiding Filiaalmanager voor Engels worden ingezet voldoen aan de eisen. Deze examens worden ingekocht bij examenleverancier KC Handel. Deze examens zijn eerder door de inspectie onderzocht en in orde bevonden. p. 15 van 41

16 Omdat ROC de Leijgraaf deze examens onveranderd inzet, worden de oordelen uit het leveranciersonderzoek overgenomen in dit rapport. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Conclusie en toelichting talen De opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) is een mboopleiding op niveau 2. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleidingen op CEF-niveau onderzocht. De die de opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), inzet voor Nederlands en Engels voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze examens worden ingekocht bij de examenleverancier Deviant. De inspectie heeft deze examens tijdens eerder onderzocht bij deze exameleverancier en voldoende bevonden Omdat ROC de Leijgraaf deze examens ongewijzigd inzet, worden de oordelen uit het leveranciersonderzoek overgenomen in dit rapport. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen. 2.3 Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) De deugdelijkheid van de afname, de beoordeling en de diplomering is beoordeeld op het niveau van de opleiding. Als er geen opleidingen zijn gespecificeerd, dan is de onderstaande conclusie met bijbehorende toelichting van toepassing op alle onderzochte opleidingen. Conclusie en toelichting De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De afname, de beoordeling en de diplomering verlopen deugdelijk. Procedures met betrekking tot de afname, de beoordeling en de diplomering zijn beschreven in het handboek. Het examenbureau, in opdracht van de examencommissie, controleert de uitvoering van de processen onder andere door steekproefsgewijs protocollen en proces-verbalen op te vragen en enquêtes uit te zetten. De deelnemers zijn tevreden over de afname en beoordeling van de examens, over de verstrekte informatie en over de gegeven instructies en opdrachten. De voorzitter van de examencommissie en de managers voeren per team eens per jaar een panelgesprek met de deelnemers, waarin ook examinering aan de orde komt. Ook via deze gesprekken houdt de examencomissie zicht op de deugdelijkheid van de afname en de beoordeling. Het examenbureau analyseert de resultaten van examens en voert steekproefsgewijs een tweede beoordeling uit. Het hoofd van het examenbureau rapporteert over opmerkelijkheden aan de examencommissie. Het examenbureau gaat na wanneer een deelnemer diplomagerechtigd is en of het examendossier compleet is en rapporteert hierover aan de teams. Een lid van de examencommissie zit de vaststellingsvergadering van het team voor. De diplomering verloopt deugdelijk. p. 16 van 41

17 Leren, Loopbaan en Burgerschap Economie en Bedrijf heeft in een verantwoordingsdocument vastgelegd hoe zij de examinering voor de zeven kerntaken van het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap heeft ingericht. 2.4 Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Het vertrouwen van het beroepenveld, de deskundigheid van de betrokkenen en de borging van de examenkwaliteit is beoordeeld op het niveau van de opleidingen. Als er geen opleidingen zijn gespecificeerd, dan zijn de onderstaande conclusies met bijbehorende toelichting van toepassing op alle onderzochte opleidingen. Conclusie en toelichting vertrouwen van het beroepenveld (standaard 1) De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examenkwaliteit. Economie en Bedrijf houdt zicht op de wensen en het vertrouwen van het beroepenveld door de examinering regelmatig te bespreken tijdens het brancheregio-overleg en tijdens klankbordgroepen en leermeestersbijeenkomsten. Recent is in de regio een Vereniging van opleiders opgericht, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van een bank. Verschillende bedrijven uit het bank- en verzekeringswezen hebben daarin zitting. ROC de Leijgraaf wordt door deze vereniging uitgenodigd en verantwoordt zich over haar beleid. ROC de Leijgraaf gebruikt dit gremium ook om zicht te houden op het vertrouwen dat het beroepenveld in de examinering heeft. Het beroepenveld is betrokken bij de totstandkoming en het uitvoeren van de proeves, onder andere door het inzetten van assessoren. Met het beroepenveld worden de proeves geëvalueerd. Daarnaast vindt regelmatig een enquête plaats onder de bpvbedrijven. Conclusie en toelichting deskundigheid van betrokkenen (standaard 2) De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De betrokkenen zijn deskundig. Betrokkenen zoals assessoren (binnen- en buitenschools), constructeurs en leden van de vaststellingscommissie zijn of worden geschoold. De examencommissie vergewist zich van de deskundigheid van de betrokkenen bij de examinering, onder meer via steekproeven door de vaststellingscommissie (die examenproducten op toetstechnische eisen controleert) en via interne audits waarin ook de deskundigheid van betrokkenen wordt onderzocht. Economie en Bedrijf heeft in het scholingsplan opgenomen dat de assessoren opnieuw zullen worden opgeleid, nu de eerste driejarige bevoegdheden verlopen. Praktijkopleiders zijn en worden opgeleid door KC Handel. De deskundigheid van de leermeesters van de horecaopleidingen wordt door Kenwerk bevorderd. Daarnaast zorgen de docenten er tijdens de BPV-bezoeken voor dat de praktijkopleiders voldoende zijn toegerust om deskundig te kunnen beoordelen. De examens die in de praktijk worden afgenomen, worden met de beoordelende praktijkopleiders voor- en nabesproken. Conclusie en toelichting borging van examinering (standaard 6) p. 17 van 41

18 De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De examinering is voldoende geborgd. Bij Economie en Bedrijf vindt regelmatig een interne audit plaats naar de integrale examenkwaliteit. De audits worden uitgevoerd door auditoren van andere afdelingen. De laatste audit dateert van november Naar aanleiding van deze audit is onder meer het examenhandboek gereviseerd. Met ingang van dit jaar kiest Economie en Bedrijf ervoor om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de examinering en de borging ervan nadrukkelijker bij de onderwijsteams te leggen. Binnen de resultaatverantwoordelijke teams is een regisseursrol ingesteld voor examinering. Deze regisseurs hebben regelmatig overleg met een lid van de examencommissie. In dit overleg worden de kwaliteit van de examens en de kwaliteit van de examineringsprocessen geëvalueerd. 2.5 Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) De inspectie beoordeelt of de instelling de eisen rondom examinering naleeft, zoals die in de WEB zijn opgenomen. Conclusie en toelichting De opleidingen voldoen aan aan de wettelijke vereisten betreffende: informatie over het examen (in OER of ander document)(art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de examencommissie (waar onder art en art vijfde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de commissie van beroep examens (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de openbare verantwoording (art van de Wet educatie en beroepsonderwijs). p. 18 van 41

19 3 Kwaliteit examinering bij Techniek en Samenleving In dit hoofdstuk staat de toelichting van de inspectie op de beoordeling van de examenkwaliteit per onderzochte opleiding. Indien het oordeel onvoldoende is, wordt onderbouwd op welke bevindingen dit oordeel is gebaseerd. 3.1 Algemeen beeld In tabel 3.1 staat de beoordeling per onderzochte opleiding. Tabel 3.1 Examenkwaliteit onderzochte opleidingen Techniek en Samenleving Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Allround meubelmaker BBL V V V V V V V - - V Allround operator (Allround operator productietechniek) BBL V V V V V V V O O V Operator (Voedingsoperator) BBL V V V V V V V O - V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting bij beoordeling examenkwaliteit De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Techniek en Samenleving is van voldoende kwaliteit. De voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering verlopen voldoende deugdelijk en de integrale examenkwaliteit is geborgd. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit en betrokkenen bij de examinering zijn deskundig. De onderzochte opleidingen voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom examinering. Bij de twee onderzochte competentiegerichte opleidingen zijn ook de voor Nederlands beoordeeld. Deze voldoen niet aan de uitstroomeisen en niet aan de toetstechnische eisen omdat drie van de vijf taalvaardigheden niet volgens het CEF-kader zijn geëxamineerd. Voor de opleiding Allround operator geldt daarnaast dat de twee andere taalvaardigheden in het geheel niet zijn geëxamineerd. Van de opleiding Allround operator zijn de van de twee verplichte moderne vreemde talen (Engels en Duits) onderzocht. Deze p. 19 van 41

20 voldoen niet aan de uitstroomeisen en niet aan de toetstechnische eisen omdat voor het onderzochte cohort geen examens zijn ingezet. 3.2 Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) De zijn beoordeeld op de standaarden over de uitstroomeisen (standaard 3) en de toetstechnische eisen (standaard 4). Bij de uitstroomeisen beoordeelt de inspectie de dekkingsgraad en cesuur. Bij de toetstechnische eisen beoordeelt de inspectie de informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en de beoordelingsvoorschriften Allround meubelmaker, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van drie onderzochte deelkwalificaties. In tabel 3.2 ziet u een overzicht van de beoordeling van de opleiding Allround meubelmaker op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 3.2 Beoordeling deelkwalificaties Allround meubelmaker Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Ondersteunende vorming houtberoepen 3 V V Productietechniek allround meubelmaker V V Procesbeheersing allround meubelmaker V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Ondersteunende vorming houtberoepen 3, Productietechniek allround meubelmaker en Procesbeheersing allround meubelmaker De voldoen zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het examenmateriaal in bij de Stichting Hout en Meubel en zet het ongewijzigd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Dit oordeel is overgenomen in dit rapport. p. 20 van 41

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen Jaarverslag 31-3-2013 Voorwoord Het jaarverslag van Amice is een document waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn geformuleerd

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS Utrecht, april 2011 VOORWOORD Op hoofdlijnen gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs, zo luidde de opening

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker

Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Het behandeltraject van jongeren in Transferium Jeugdzorg en VSO De Spinaker Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie voor de

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie