Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012 Datum: mei 2013 Auteur: Marianne Pieterse 2

2 Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING DELSTELLING NTWIKKELEN VAN TETSEN VASTSTELLEN VAN TETSEN CENTRALE EXAMENCMMISSIE (CEC) AFNAME PREVE VAN BEKWAAMHEIDEN EXAMINATRENBESTAND VERWERKING VAN DE RESULTATEN KWALITEITSZRG CMMUNICATIE EN DESKUNDIGHEIDSBEVRDERING TETSEN NIEUWE NTWIKKELINGEN ZELFEVALUATIE BIJLAGEN BIJLAGE 1 RGANIGRAM EXAMENINSTELLING SAVANTIS BIJLAGE 2 BESLUITENLIJSTEN TETSVASTSTELLINGSCMMISSIES BIJLAGE 3 CMPETENTIES EXAMINATR H:\onderwerpen\exameninstelling\algemeen\jaarverslag p&d

3 Inleiding De Exameninstelling Savantis is een stichting, gelieerd aan het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Savantis. Het bestuur van de Exameninstelling is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de FSAG en de NA, van de werknemersorganisaties, de FNV Bouw en CNV Vakmensen, en van de MB Raad (namens de onderwijsinstellingen). De Exameninstelling Savantis is actief als leverancier van producten en diensten. Zij ontwikkelt voor de opleidingen binnen de sector Schilderen en nderhoud waaronder Industriële Lakverwerking en Glaszetten en de sector Afbouw praktijktoetsen (Proeven van Bekwaamheid en theorietoetsen (Kennismetingen). Tevens neemt de Exameninstelling praktijkexamens af in vakcentra voor opleidingen in de bovengenoemde sectoren. Voor deze activiteiten sluit de Exameninstelling jaarlijks een overeenkomst af met de onderwijsinstellingen. In opdracht ontwikkelt de Examenstelling Savantis ook toetsen voor de sectoren Reclame, Presentatie en Communicatie alsmede Schoonmaak en Glazenwassen. De Exameninstelling Savantis staat garant voor valide en betrouwbare toetsen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in de ontwikkeling en vaststelling van de toetsen zijn de toetsen voldoende afgestemd op de beroepspraktijk. Het examinatorenbestand van de Exameninstelling wordt volgens de daarvoor geldende procedure onderhouden. De Exameninstelling organiseert jaarlijks trainingen voor examinatoren. Alle processen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. De procedures en werkinstructies worden jaarlijks beoordeeld op actualiteit. De Exameninstelling Savantis is IS-gecertificeerd. In dit jaarverslag van de Exameninstelling Savantis komen achtereenvolgens aan de orde: de toetsontwikkeling; de toetsvaststelling; de afname van de Proeve van Bekwaamheid; de verwerking van de cijfers; het beheer van het examinatorenbestand; kwaliteitszorg; de communicatie naar de achterban. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

4 1. Doelstelling De Exameninstelling Savantis ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat de sectoren Schilderen en nderhoud en Afbouw veel waarde hechten aan gelijkwaardige landelijke examinering. Middels het beschikbaar stellen van kennismetingen, BPV metingen, overige opdrachten, en het afnemen van Proeven van Bekwaamheid in speciaal daarvoor geselecteerde locaties wordt daaraan voldaan. 2. ntwikkelen van toetsen De Exameninstelling Savantis ontwikkelt voor diverse opleidingen in de genoemde sectoren theorietoetsen (Kennismetingen) en Proeven van Bekwaamheid. De ontwikkeling van deze toetsen gebeurt op basis van procedures die opgenomen zijn in het kwaliteitshandboek. De toetsen worden ontwikkeld door een toetsontwikkelaar; al dan niet met medewerking van externe ontwikkelaars en met een werkgroep / klankbordgroep van inhoudsdeskundigen. De Proeven van Bekwaamheid blijven veelal voor meerdere jaren hetzelfde tenzij de kerntaken of werkprocessen veranderen. Er is een onderhoudsschema voor de bijstelling en/of ontwikkeling van de Proeven van Bekwaamheiden. In de verslagen en besluitenlijsten van de toetsvaststellingscommissies is terug te vinden welke toetsen er in 2012 ontwikkeld en vastgesteld zijn. 3. Vaststellen van toetsen De vaststelling van toetsen gebeurt door toetsvaststellingscommissies. In dit verslagjaar waren de onderstaande toetsvaststellingscommissies actief: Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud; Toetsvaststellingscommissie Afbouw; Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud, niveau 4; Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen. Deze commissies bestaan voor 50% uit personen uit het bedrijfsleven en voor 50% uit personen uit de onderwijsinstellingen. De personen uit de bedrijfstak worden voorgedragen door de betreffende werkgeversorganisatie; de personen uit het onderwijsveld door de Bedrijfstakgroep van de MB Raad. Een persoon uit het bedrijfsleven is voorzitter, deze wordt aangezocht door de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis verzorgt het secretariaat. Taken toetsvaststellingscommissies: vaststellen van sectorspecifieke procedures en richtlijnen voor toetsontwikkeling; vaststellen van examenbescheiden (toetsen, toetsmatrijzen, beoordelingslijsten, te gebruiken materialen/producten etc. op grond van kerntaken/werkprocessen); evalueren van toetsen en vaststellen van examenverslagen; vaststellen van het Jaarrooster Examens en de toetsplannen per opleiding; geven van aanwijzingen omtrent noodzakelijke bijstelling of afkeuring van toetsen aan de toetsontwikkelaar. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

5 Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud 2012 Naam De heer A. Drent De heer G.H.M. Rutjes De heer M. Gähler De heer J. van Kalkeren (tot 1 nov 2012) De heer R. van Beijsterveldt De heer T. Touwen De heer S.P. van Marlen De heer G.J. Haasnoot Mevrouw M. Pieterse nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B (wn) B voorzitter B B Savantis (secretariaat) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Afbouw 2012 Naam De heer G. van der Pas De heer E. Brouwer De heer B. dink De heer D. Klaassen De heer N. Korst nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B (voorzitter) B Savantis (secretaris) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Dekvloeren 2012 Naam De heer L. Rogantini De heer A.C.P.J. van der Linden De heer P. Rook De heer N. Korst nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B B Savantis (secretaris) H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

6 Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud, niveau Naam nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B De heer A. Grosman (tot 1 juni 2012) Deheer M. Delissen (vanaf 1 juni 2012) De heer W. Jeurissen De heer J.A. Schouten De heer G.A.W.M. Derks De heer R. van Beijsterveldt B B (Afbouw) B (voorzitter) Mevrouw C. Schoof Savantis (secretaris tot juni 2012) Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris vanaf juni 2012) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Signmaker 2012 Naam Mevrouw C.F. van der Ploeg-de Ruiter/ De heer R. van der Ploeg De heer A. Vreeswijk Mevrouw M. Pieterse De heer P. van Zijderveld nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B Savantis (secretaris) Savantis (toetsontwikkelaar) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schoonmaken en Glazenwassen 2012 Naam nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B De heer A. Grosman (tot 1 juni 2012) De heer M. Delissen (vanaf 1 juni 2012) De heer N. Hoeksema Mevr. M. Pieterse B Savantis (secretaris) H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

7 4. Centrale Examencommissie (CEC) De Exameninstelling Savantis heeft een Centrale Examencommissie. Deze commissie bestaat voor 50% uit personen uit het bedrijfsleven en voor 50% uit personen uit de onderwijsinstellingen. Elke toetsvaststellingscommissie vaardigt indien mogelijk een lid uit het bedrijfsleven (veelal de voorzitter van de toetsvaststellingscommissie) en een lid uit het onderwijsveld af. Een persoon uit het bedrijfsleven is voorzitter, deze wordt aangezocht door de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis verzorgt het secretariaat. Het hoofd Exameninstelling Savantis, de beleidsmedewerker Exameninstelling en een secretarieel medewerker voeren dit in onderlinge samenwerking uit. Een vertegenwoordiger van de vakscholen (Nimeto Utrecht/Cibap vakschool voor verbeelding) is in de CEC vertegenwoordigd. Taken Centrale Examencommissie: het nemen van beleidsmatige beslissingen op het gebied van examinering; het formeel bewaken van de procedures tot vaststelling van toetsen; het vaststellen van voorschriften omtrent de beoordeling, waardering en normering van toetsen; beslissen over procedures rond toelating tot het examen van personen; de algemene bewaking van de kwaliteit en het niveau van de examens. Ledenlijst Centrale Examencommissie 2011 Naam De heer T. Touwen De heer A. Drent De heer B. Meulenkamp De heer J.Toebes De heer G.A.W.M. Derks De heer G. van der Pas De heer E. Brouwer Mevrouw M. Pieterse De heer A.W.M. van der Star nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B Namens toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud Namens toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud Namens Nimeto Utrecht Namens Cibap, vakschool voor verbeelding B Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw en nderhoud (voorzitter) B Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw Namens de Exameninstelling Savantis Namens de Exameninstelling Savantis H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

8 5. Afname Proeve van Bekwaamheid In 2011 zijn in de examenlocaties van de Exameninstelling Savantis Proeven van Bekwaamheid afgenomen voor diverse opleidingen. Voor een exacte lijst met afgenomen Proeven van Bekwaamheid verwijzen we naar blz. 10 Vaststelling van de cijfers De vaststelling van de cijfers van door de Exameninstelling Savantis afgenomen Proeven van Bekwaamheid vindt plaats door de examencommissie van de desbetreffende onderwijsinstelling. 6. Examinatorenbestand De examinatoren die zijn of worden opgenomen in het bestand van de Exameninstelling Savantis moeten voldoen aan een aantal eisen. m in aanmerking te komen als examinator moet om te beginnen voldaan worden aan onderstaande instapeisen. Instapeisen minimaal 5 jaar werkervaring in de branche na afronding van de opleiding. minimaal een opleiding op het niveau waarvoor beoordeeld wordt. aantoonbaar vakinhoudelijk deskundig (CV). bij voorkeur ervaring met (praktijk)opleiden. om kunnen gaan met de computer. Indien de kandidaat-examinator aan deze instapeisen voldoet, vervolgen we de procedure. De eisen waaraan de kandidaat uiteindelijk aan moet voldoen zijn in bijlage 3 opgenomen. Tijdens de training en het voor de eerste keer functioneren als examinator wordt de examinator op deze competenties beoordeeld. Pas als dit alles aan de eisen voldoet, wordt een persoon daadwerkelijk in het examinatorenbestand opgenomen. De examinatoren zijn in 2012 getraind op: - Do s en de Dont s als examinator; - Beoordelen met de nieuwe beoordelingslijsten; - mgaan met de Examenplanner. Een voorlichting vindt plaats bij wijzigingen in de Proeve van Bekwaamheid. Verder wordt een examinator op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de nieuwsbrief van de Exameninstelling Savantis. Een examinator wordt in zijn functioneren beoordeeld (een beoordeling vindt maximaal een keer per jaar plaats). Deze wordt door de secretaris gedaan middels een door de Centrale Examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. Er zijn in 2012 geen redenen geweest om een gesprek aan te gaan met een examinator omtrent de beoordeling. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

9 In 2012 zijn trainingen gegeven voor examinatoren Medewerker Stukadoren niveau 2; Stukadoor en niveau 3; Gezel Stukadoor, alsmede voor de vernieuwde Proeve van Bekwaamheid Schilder niveau 2 en het volledige bestand examinatoren voor de sector Schilderen en nderhoud. De Exameninstelling streeft naar een training per jaar die examinatoren verplicht zijn om bij te wonen. In 2012 is de opschoning van het bestand afgerond. 7. Verwerking van de resultaten De verwerking van de resultaten van de Proeven van Bekwaamheid geschiedt door de examenadministratie van de Exameninstelling Savantis. De examenadministratie ontvangt de resultaatoverzichten en verwerkt de resultaten in het systeem. Vervolgens deelt de examenadministratie de resultaten mee aan de scholen. De verwerking van de resultaten geschiedt volgens vastgelegde procedures en werkinstructies. In 2013 kunnen de onderwijsinstellingen in de Examenplanner (een nieuwe webbased systeem voor het aanmelden van kandidaten) zelf de resultaten van de kandidaten inzien en aangeven of een deelnemer voor de volledige opleiding is geslaagd. De tabel op de volgende bladzijde laat de aantallen voor Proeven van Bekwaamheid opgeroepen kandidaten per kwalificatie zien met daarnaast het slagingspercentage, welke een gemiddelde is van de percentages per (deel-)examen per examenperiodeperiode. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

10 CREB KWALIFICICATIE NIVEAU Einttermgerichte pleiding (EG) of Competentiegerichte pleiding (CG) Totaal aantal opgekomen kandidaten per kwalificatie Geslaagd Slagingspercentage Assistent Schilder 1 CG % Medewerker Schilderen 2 CG % Gezel Schilder, uitstroom Afwerking van Interieurs Gezel Schilder, uitstroom Aankomend Voorman Gezel Schilder, uitstroom Totaalonderhoud 3 CG % 3 CG % 3 CG % Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Jachtschilder Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Lakspuiter Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Metaalconserveerder Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Poedercoater Vakkracht Industriële Lakverwerker, uitstroom Jachtschilder Vakkracht Industriële Lakverwerker, uitstroom Lakspuiter % 2 CG % 2 CG % 2 CG % 2 CG % 3 CG % 3 CG % % Medewerker Glaszetter 2 CG % Gezel Glaszetter 3 EG % % Totaal aantal deelnemers sector Schilderen en nderhoud % H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

11 CREB KWALIFICICATIE NIVEAU Einttermgerichte pleiding (EG) of Competentiegerichte pleiding (CG) Totaal aantal opgekomen kandidaten per kwalificatie Geslaagd Slagingspercentage Stukadoor 2 EG % Medewerker Stukadoren 2 CG % Gezel Stukadoor, uitstroom Decoratie Gezel Stukadoor, uitstroom Voorman 3 CG % 3 CG % Dekvloerenlegger* 2 EG % Plafond /wandmonteur 2 CG % Totaal aantal deelnemers sector Afbouw % H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

12 8. Kwaliteitszorg Regelmatig vindt bijstelling van de procedures en werkinstructies plaats. Ieder jaar worden de procedures doorgelopen. In 2012 zijn geen procedures bijgesteld vanwege de verandering die in gang is gezet door de inzet van de Examenplanner. De procedures zullen in 2013 worden bijgesteld. De Exameninstelling heeft eind 2012 een systeem (Examenplanner) voor online aanmelden van examenkandidaten en organisatie van de toetsmomenten in werking gesteld. Dit systeem wordt in januari 2013 voor het eerst door de onderwijsinstellingen gebruikt. Alle onderwijsinstellingen en de examinatoren hebben een gebruikershandleiding ontvangen. Deze is in de trainingen toegelicht. In alle commissies is het functioneren van de leden beoordeeld. De voorzitter en de secretaris beoordelen samen aan de hand van een door de Centrale Examencommissie vastgesteld formulier het functioneren van de commissie. Daar waar aanleiding is voor een individuele beoordeling van een commissielid, wordt deze uitgevoerd door voorzitter en secretaris, en deze beoordeling wordt besproken met de desbetreffende persoon. In 2012 is er geen reden geweest tot een individuele beoordeling. De beoordeling van de diverse commissies was positief. In 2012 heeft de Exameninstelling deelgenomen aan de ontwikkeling van een landelijk keurmerk voor examenproducten en diensten. Dit keurmerk wordt onder auspiciën van Excenter ontwikkeld. De certificerende instelling zal KIWA zijn. In 2013 zullen alle producten en diensten van de Exameninstelling beoordeeld worden door KIWA. Door dit keurmerk, waar de standaarden van de Inspectie in opgenomen zijn, zijn de onderwijsinstellingen, nog meer dan voorheen, verzekerd van goede producten en diensten. 9. Communicatie en deskundigheidsbevordering Naast de examinatorentrainingen vinden er twee maal per jaar docentenbijeenkomsten plaats voor de verschillende sectoren. Daar worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven, het lesgeven en de examinering. In 2012 is besloten ook de instructeurs van samenwerkingsverbanden vanuit de sector Schilderen en nderhoud uit te nodigen voor deze bijeenkomsten, zodat ook zij voldoende geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen. De Exameninstelling Savantis geeft drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrieven van de verschillende sectoren worden eveneens onderwerpen rondom examinering vermeld. Vanaf 2013 zullen standaard alle beoordelingslijsten van de praktijkexamens worden verstrekt aan de onderwijsinstellingen. p die wijze zijn onderwijsinstellingen geïnformeerd over de beoordelingen, en kunnen zij, indien nodig, de feedback aan de studenten verzorgen. De interne medewerkers van Savantis en specifiek de Exameninstelling bezoeken regelmatig studiebijeenkomsten en conferenties om de eigen deskundigheid op peil te houden. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

13 10. Toetsen In 2012 zijn de toetsen voor diverse opleidingen bijgesteld. Reden voor bijstelling was in sommige gevallen de bijstelling van een kwalificatiedossier. In andere gevallen was de aanleiding de eis van het ministerie om een uitslag in minimaal een driepuntschaal per kerntaak te geven. Voor de opleidingen op niveau 1 heeft dit geleid tot de beslissing om over te gaan op een cijfer per kerntaak. Voor de overige opleidingen zal in 2013 diezelfde bijstelling plaatsvinden. Enkele toetsproducten zijn bijgesteld naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, en standaardisering van al onze toetsproducten. De grootste wijziging is de nieuwe Proeve van Bekwaamheid Schilder (niveau 2). Deze is teruggebracht naar één dag in plaats van twee dagen. p verzoek van verschillende onderwijsinstellingen worden de toetsproducten voor de opleidingen Signmaker niv. 2, 3 en 4 herzien. Deze producten worden vanaf eind februari 2013 geleverd. 11. Nieuwe ontwikkelingen In 2012 is binnen de acht technische kenniscentra een traject ingezet om te komen tot meer afstemming binnen de ontwikkeling van toetsproducten. Dit traject zal in 2013 worden voortgezet. Doel is om een eenduidig format en begrippenkader te hanteren voor de ontwikkeling van de diverse toetsproducten. Zo presenteren we naar de onderwijsinstellingen eenduidige toetsproducten. 12. Zelfevaluatie De Exameninstelling heeft in 2012 geen tekortkomingen geconstateerd naar aanleiding van geleverde producten en diensten. De IS certificering is verlengd zonder aandachtspunten. In 2011 had de Exameninstelling in de zelfevaluatie besloten om meer aandacht te besteden aan de deskundigheidsbevordering van de examinatoren. Dat is gebeurd. Alle examinatoren zijn in 2012, deels doorlopend in 2013, getraind. We zetten deze lijn voort in Voor 2013 staan de volgende trainingen gepland: Samenwerking met collega-examinatoren (Afbouw); Aansturen van examenkandidaten op niveau 1 (alleen voor examinatoren niveau 1); Werken met de nieuwe beoordelingslijsten Gezel Schilder; Werken met de nieuwe beoordelingslijsten Industriële lakverwerking. De Exameninstelling heeft besloten om de Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder niveau 3 te herzien op basis van de ervaringen met de Proeve van Bekwaamheid niveau 2 en de aansluiting hierdoor op niveau 3. In de communicatie zal de Exameninstelling in 2013 nadrukkelijk naar buiten treden met informatie over de nieuwe Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder niveau 3. Deze communicatie zal naar zowel de samenwerkingsverbanden als de bedrijven uitgebreid worden. Tevens zal de Exameninstelling naar de onderwijsinstellingen duidelijk aangeven waar de diverse documenten ter verantwoording naar de Inspectie zijn te vinden. Het blijkt dat het vinden van deze documentatie niet voor alle onderwijsinstellingen helder is. De Exameninstelling heeft verder besloten om in de overeenkomst met alle scholen het volledig aanbod van producten en diensten voor alle sectoren te omschrijven, zodat er geen aparte overeenkomsten meer nodig zijn voor andere sectoren. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

14 Bijlagen H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

15 Bijlage 1 rganigram Exameninstelling Savantis Bestuur Exameninstelling Savantis Directeur Exameninstelling Savantis Hoofd Exameninstelling Savantis Centrale ExamenCommissie (extern) Secretariaat Beleidsmedewer ker Examens Medewerkers planning & organisatie nderwijskundig medewerkers Secretarissen praktijkexamens Toetsvaststellingscommissie (extern) Plaatselijke examencommissie (extern) Examencommissie (extern) ndersteunende diensten Primair proces/interne verantwoordelijkheid Externe verantwoordelijkheid Toelichting: Bovenstaand organigram is een functioneel organigram van de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis leent medewerkers in vanuit het Kenniscentrum Savantis; de hiërarchische lijnen zijn dan ook zichtbaar in het organigram van de hele organisatie. De gestippelde lijnen tussen de interne medewerkers en de externe commissies geven aan dat het hier gaat om een overdragen van verantwoordelijkheid: de externe commissies zijn verantwoordelijk voor bewaking van het kwaliteitsniveau van de producten. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

16 Bijlage 2 Besluitenlijsten Toetsvaststellingscommissies Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud 2011 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Afbouw Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Dekvloerenlegger ontbreekt; heeft niet vergaderd in 2012 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Afbouw en nderhoud niveau 4 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Signmaker ontbreekt; heeft niet vergaderd in 2012 H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

17 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE SCHILDEREN EN NDERHUD Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 10 december 2012 Nr Datum Besluit Actor De Kennis- en competentiemetingen van het KD en van alle opleidingen worden vastgesteld Er is besloten een flyer te ontwikkelen van de nieuwe PvB Schilder niveau Na bezoek aan een examen behoord men een verslagformulier Bezoek praktijkexamen in te vullen De Proeve van Bekwaamheid niveau 2 wordt vastgesteld, Besloten wordt om resultaten van toetsen weer te geven in een cijfer voor leerlingen die starten in het KD Bijstellen PvB Schilder volgens verslag Kennis- en competentiemetingen Assistent Schilder en Schilder zijn vastgesteld met wijzigingen de vergadertijd vanaf u zal dit jaar gehandhaafd worden. Locatie wordt nog nader bepaald De PvB Schilder is vastgesteld De PvB Assistent Schilder is vastgesteld De PvB Gezel Schilder zal verder ontwikkeld worden volgens voorstel. De leden van de tvc worden betrokken bij de ontwikkeling en de pilots. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

18 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE AFBUW Kenmerk: Bijgewerkt t/m: EXE december2012 Nr Datum Besluit Actor Het praktijkexamen voor Restauratiestukadoor wordt vastgesteld Het toetsconcept voor de opleiding Assistent Afbouw wordt vastgesteld de toetsproducten Assistent Afbouw worden vastgesteld De calculatietoets Proeve van Bekwaamheid Gezel Stukadoor wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Stukadoor (3 versies) wordt vastgesteld De toets beroepsgericht taal en rekenen Assistent Afbouw wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Assistent Afbouw wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Plafond-\wandmonteur wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Gezel Stukadoor: de werkstukken worden bijgesteld voor beide uitstromen en voor de uitstroom Decoratie opnieuw getest. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

19 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE AFBUW EN NDERHUD NIVEAU 4 Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 1 november 2012 Nr Datum Besluit Actor De commissie stemt in met het laten vervallen van kerntaak 3 van Specialist Schilderen. Dit is een werkproces in kerntaak 2 geworden pnemen in de uitnodiging kandidaat wat mee te nemen Aan het eind van de Kennismeting mag er geen uitslag geven Het toetsplan is gewijzigd omdat de Kennistoetsen uit de kwalificerende toetsing zijn gehaald. Deze kennistoetsen zijn kerntaakdoorsnijdend. Er moet een uitslag gegeven worden per kerntaak De toetsen Engels en Nederlands worden nu deels in de kennismeting opgenomen Volgend jaar volgens rooster bezoeken de commissieleden de Kennismeting. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

20 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE SCHNMAAK EN GLAZENWASSEN Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 1 november 2012 Nr Datum Besluit Actor De toetsen voor de enkele uitstroom Schoonmaker/medewerker vloerenonderhoud worden vastgesteld De toetsproducten niveau 1 AKA worden goedgekeurd De taal- en rekentoeten niveau 1 en 2 worden goedgekeurd De wijzigingen in de kwalificatiestructuur brengen met zich mee dat er in het toetsplan en in de verwijzingen binnen de toetsproducten het een en ander moet worden aangepast. Het onderhoudsschema wordt goedgekeurd Voor alle opleidingen, niv. 1 en niv. 2 en de gecombineerde opleiding, zijn BPV metingen ontwikkeld en liggen voor; worden goedgekeurd De commissie is akkoord met de omrekentabel naar een cijfer, waarbij alle beoordelingspunten even zwaar wegen. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

21 Bijlage 3 Competenties Examinator 1. Beoordeling geven Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze een beoordeling te geven van de Proeve van Bekwaamheid Past geëigende beoordelingstechnieken toe. Past relevante gesprekstechnieken toe. Hanteert instrumenten op de beoogde wijze. Leidt uit veelheid van informatie de essentiële informatie af. Bereidt beoordeling zorgvuldig voor. bserveert zorgvuldig. Legt verbanden tussen geobserveerde gedrag en vereiste competenties. Registreert / meet gedrag. Stelt samen met andere examinator een beoordeling schriftelijk op en licht dit -indien noodzakelijk- mondeling toe. Registreert beoordelingsproces en resultaat ten behoeve van externe verantwoording. Een objectieve, betrouwbare, onafhankelijke en valide beoordeling. 2. Hanteren beoordelingsstandaard Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze de beoordelingsstandaard te hanteren, zodat een valide beoordeling wordt gegeven. Relateert concreet gedrag in de Proeve van Bekwaamheid aan competenties. Kent reikwijdte van competenties. Een adequate beoordeling van competenties aan de kwalificatiestructuur. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

22 3. mgang eigen referentiekader Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze om te gaan met zijn eigen referentiekader, zodat dit referentiekader het beoordelingsproces en de uitkomsten daarvan zo min mogelijk beïnvloedt. Is zich bewust van eigen normen en waarden. Is zich bewust van eigen vooroordelen. Is zich bewust van eigen subjectiviteit. Is zich bewust van sterke en zwakke kanten Heeft zicht op eigen oordeelsvorming. Houdt rekening met valkuilen in de beoordeling die samenhangen met de eigen persoonlijkheid. Een oordeel waarin de invloed van het referentiekader van de examinator geminimaliseerd is.n de invloed van het referentiekader van de examinator geminimaliseerd is. 4. Communiceren Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze te communiceren met de kandidaat, zodat een vertrouwensbasis ontstaat waarin alle benodigde informatie naar boven komt en bevindingen open kunnen worden besproken. Stelt de kandidaat op zijn gemak. Legt uit waaruit de beoordeling bestaat. Leeft zich in in de beoordelingssituatie van de kandidaat. Sluit aan bij de kandidaat wat betreft doen en laten, taalgebruik, houding en gedrag. Luistert naar de kandidaat. Hanteert gesprekstechnieken zoals samenvatten, feedback geven. Doorbreekt/neutraliseert eventuele weerstanden bij de kandidaat. Weet een groep te motiveren en aan te sturen Kan orde en rust handhaven Alle informatie die nodig is voor een afgewogen oordeel wordt verkregen; de bevindingen zijn helder gecommuniceerd. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

23 5. Samenwerken Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze samen te werken met diens collega-examinator, zodat de beoordeling op efficiënte wijze verloopt, alle informatie boven tafel komt en de objectiviteit van de beoordeling geoptimaliseerd wordt. Spreekt een taakverdeling af. Voert afgesproken taakverdeling uit, rekening houdend met onvoorziene wendingen in het beoordelingsproces. Bereikt overeenstemming over het oordeel. Stelt eigen oordeelsvorming ter discussie. Een goede samenwerking om te komen tot een zo objectief mogelijke beoordeling. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen Jaarverslag 31-3-2013 Voorwoord Het jaarverslag van Amice is een document waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn geformuleerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Opleiding Bachelor of Business Administration. InterCollege Business School ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Opleiding Bachelor of Business Administration InterCollege Business School Croho-registratie 39226 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Vertaler Engels LOI Hogeschool. Croho-registratie 34483. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Vertaler Engels LOI Hogeschool. Croho-registratie 34483. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Vertaler Engels LOI Hogeschool Croho-registratie 34483 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 27 augustus 2004

Nadere informatie