Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Exameninstelling Savantis als Leverancier Producten en Diensten 2012 Datum: mei 2013 Auteur: Marianne Pieterse 2

2 Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING DELSTELLING NTWIKKELEN VAN TETSEN VASTSTELLEN VAN TETSEN CENTRALE EXAMENCMMISSIE (CEC) AFNAME PREVE VAN BEKWAAMHEIDEN EXAMINATRENBESTAND VERWERKING VAN DE RESULTATEN KWALITEITSZRG CMMUNICATIE EN DESKUNDIGHEIDSBEVRDERING TETSEN NIEUWE NTWIKKELINGEN ZELFEVALUATIE BIJLAGEN BIJLAGE 1 RGANIGRAM EXAMENINSTELLING SAVANTIS BIJLAGE 2 BESLUITENLIJSTEN TETSVASTSTELLINGSCMMISSIES BIJLAGE 3 CMPETENTIES EXAMINATR H:\onderwerpen\exameninstelling\algemeen\jaarverslag p&d

3 Inleiding De Exameninstelling Savantis is een stichting, gelieerd aan het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Savantis. Het bestuur van de Exameninstelling is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de FSAG en de NA, van de werknemersorganisaties, de FNV Bouw en CNV Vakmensen, en van de MB Raad (namens de onderwijsinstellingen). De Exameninstelling Savantis is actief als leverancier van producten en diensten. Zij ontwikkelt voor de opleidingen binnen de sector Schilderen en nderhoud waaronder Industriële Lakverwerking en Glaszetten en de sector Afbouw praktijktoetsen (Proeven van Bekwaamheid en theorietoetsen (Kennismetingen). Tevens neemt de Exameninstelling praktijkexamens af in vakcentra voor opleidingen in de bovengenoemde sectoren. Voor deze activiteiten sluit de Exameninstelling jaarlijks een overeenkomst af met de onderwijsinstellingen. In opdracht ontwikkelt de Examenstelling Savantis ook toetsen voor de sectoren Reclame, Presentatie en Communicatie alsmede Schoonmaak en Glazenwassen. De Exameninstelling Savantis staat garant voor valide en betrouwbare toetsen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in de ontwikkeling en vaststelling van de toetsen zijn de toetsen voldoende afgestemd op de beroepspraktijk. Het examinatorenbestand van de Exameninstelling wordt volgens de daarvoor geldende procedure onderhouden. De Exameninstelling organiseert jaarlijks trainingen voor examinatoren. Alle processen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. De procedures en werkinstructies worden jaarlijks beoordeeld op actualiteit. De Exameninstelling Savantis is IS-gecertificeerd. In dit jaarverslag van de Exameninstelling Savantis komen achtereenvolgens aan de orde: de toetsontwikkeling; de toetsvaststelling; de afname van de Proeve van Bekwaamheid; de verwerking van de cijfers; het beheer van het examinatorenbestand; kwaliteitszorg; de communicatie naar de achterban. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

4 1. Doelstelling De Exameninstelling Savantis ontleent haar bestaansrecht aan het feit dat de sectoren Schilderen en nderhoud en Afbouw veel waarde hechten aan gelijkwaardige landelijke examinering. Middels het beschikbaar stellen van kennismetingen, BPV metingen, overige opdrachten, en het afnemen van Proeven van Bekwaamheid in speciaal daarvoor geselecteerde locaties wordt daaraan voldaan. 2. ntwikkelen van toetsen De Exameninstelling Savantis ontwikkelt voor diverse opleidingen in de genoemde sectoren theorietoetsen (Kennismetingen) en Proeven van Bekwaamheid. De ontwikkeling van deze toetsen gebeurt op basis van procedures die opgenomen zijn in het kwaliteitshandboek. De toetsen worden ontwikkeld door een toetsontwikkelaar; al dan niet met medewerking van externe ontwikkelaars en met een werkgroep / klankbordgroep van inhoudsdeskundigen. De Proeven van Bekwaamheid blijven veelal voor meerdere jaren hetzelfde tenzij de kerntaken of werkprocessen veranderen. Er is een onderhoudsschema voor de bijstelling en/of ontwikkeling van de Proeven van Bekwaamheiden. In de verslagen en besluitenlijsten van de toetsvaststellingscommissies is terug te vinden welke toetsen er in 2012 ontwikkeld en vastgesteld zijn. 3. Vaststellen van toetsen De vaststelling van toetsen gebeurt door toetsvaststellingscommissies. In dit verslagjaar waren de onderstaande toetsvaststellingscommissies actief: Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud; Toetsvaststellingscommissie Afbouw; Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud, niveau 4; Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen. Deze commissies bestaan voor 50% uit personen uit het bedrijfsleven en voor 50% uit personen uit de onderwijsinstellingen. De personen uit de bedrijfstak worden voorgedragen door de betreffende werkgeversorganisatie; de personen uit het onderwijsveld door de Bedrijfstakgroep van de MB Raad. Een persoon uit het bedrijfsleven is voorzitter, deze wordt aangezocht door de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis verzorgt het secretariaat. Taken toetsvaststellingscommissies: vaststellen van sectorspecifieke procedures en richtlijnen voor toetsontwikkeling; vaststellen van examenbescheiden (toetsen, toetsmatrijzen, beoordelingslijsten, te gebruiken materialen/producten etc. op grond van kerntaken/werkprocessen); evalueren van toetsen en vaststellen van examenverslagen; vaststellen van het Jaarrooster Examens en de toetsplannen per opleiding; geven van aanwijzingen omtrent noodzakelijke bijstelling of afkeuring van toetsen aan de toetsontwikkelaar. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

5 Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud 2012 Naam De heer A. Drent De heer G.H.M. Rutjes De heer M. Gähler De heer J. van Kalkeren (tot 1 nov 2012) De heer R. van Beijsterveldt De heer T. Touwen De heer S.P. van Marlen De heer G.J. Haasnoot Mevrouw M. Pieterse nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B (wn) B voorzitter B B Savantis (secretariaat) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Afbouw 2012 Naam De heer G. van der Pas De heer E. Brouwer De heer B. dink De heer D. Klaassen De heer N. Korst nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B (voorzitter) B Savantis (secretaris) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Dekvloeren 2012 Naam De heer L. Rogantini De heer A.C.P.J. van der Linden De heer P. Rook De heer N. Korst nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B B Savantis (secretaris) H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

6 Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud, niveau Naam nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B De heer A. Grosman (tot 1 juni 2012) Deheer M. Delissen (vanaf 1 juni 2012) De heer W. Jeurissen De heer J.A. Schouten De heer G.A.W.M. Derks De heer R. van Beijsterveldt B B (Afbouw) B (voorzitter) Mevrouw C. Schoof Savantis (secretaris tot juni 2012) Mevrouw M. Pieterse Savantis (secretaris vanaf juni 2012) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Signmaker 2012 Naam Mevrouw C.F. van der Ploeg-de Ruiter/ De heer R. van der Ploeg De heer A. Vreeswijk Mevrouw M. Pieterse De heer P. van Zijderveld nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B Savantis (secretaris) Savantis (toetsontwikkelaar) Ledenlijst toetsvaststellingscommissie Schoonmaken en Glazenwassen 2012 Naam nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B De heer A. Grosman (tot 1 juni 2012) De heer M. Delissen (vanaf 1 juni 2012) De heer N. Hoeksema Mevr. M. Pieterse B Savantis (secretaris) H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

7 4. Centrale Examencommissie (CEC) De Exameninstelling Savantis heeft een Centrale Examencommissie. Deze commissie bestaat voor 50% uit personen uit het bedrijfsleven en voor 50% uit personen uit de onderwijsinstellingen. Elke toetsvaststellingscommissie vaardigt indien mogelijk een lid uit het bedrijfsleven (veelal de voorzitter van de toetsvaststellingscommissie) en een lid uit het onderwijsveld af. Een persoon uit het bedrijfsleven is voorzitter, deze wordt aangezocht door de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis verzorgt het secretariaat. Het hoofd Exameninstelling Savantis, de beleidsmedewerker Exameninstelling en een secretarieel medewerker voeren dit in onderlinge samenwerking uit. Een vertegenwoordiger van de vakscholen (Nimeto Utrecht/Cibap vakschool voor verbeelding) is in de CEC vertegenwoordigd. Taken Centrale Examencommissie: het nemen van beleidsmatige beslissingen op het gebied van examinering; het formeel bewaken van de procedures tot vaststelling van toetsen; het vaststellen van voorschriften omtrent de beoordeling, waardering en normering van toetsen; beslissen over procedures rond toelating tot het examen van personen; de algemene bewaking van de kwaliteit en het niveau van de examens. Ledenlijst Centrale Examencommissie 2011 Naam De heer T. Touwen De heer A. Drent De heer B. Meulenkamp De heer J.Toebes De heer G.A.W.M. Derks De heer G. van der Pas De heer E. Brouwer Mevrouw M. Pieterse De heer A.W.M. van der Star nderwijsinstelling/bedrijfsleven /B B Namens toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud Namens toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud Namens Nimeto Utrecht Namens Cibap, vakschool voor verbeelding B Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw en nderhoud (voorzitter) B Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw Namens toetsvaststellingscommissie Afbouw Namens de Exameninstelling Savantis Namens de Exameninstelling Savantis H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

8 5. Afname Proeve van Bekwaamheid In 2011 zijn in de examenlocaties van de Exameninstelling Savantis Proeven van Bekwaamheid afgenomen voor diverse opleidingen. Voor een exacte lijst met afgenomen Proeven van Bekwaamheid verwijzen we naar blz. 10 Vaststelling van de cijfers De vaststelling van de cijfers van door de Exameninstelling Savantis afgenomen Proeven van Bekwaamheid vindt plaats door de examencommissie van de desbetreffende onderwijsinstelling. 6. Examinatorenbestand De examinatoren die zijn of worden opgenomen in het bestand van de Exameninstelling Savantis moeten voldoen aan een aantal eisen. m in aanmerking te komen als examinator moet om te beginnen voldaan worden aan onderstaande instapeisen. Instapeisen minimaal 5 jaar werkervaring in de branche na afronding van de opleiding. minimaal een opleiding op het niveau waarvoor beoordeeld wordt. aantoonbaar vakinhoudelijk deskundig (CV). bij voorkeur ervaring met (praktijk)opleiden. om kunnen gaan met de computer. Indien de kandidaat-examinator aan deze instapeisen voldoet, vervolgen we de procedure. De eisen waaraan de kandidaat uiteindelijk aan moet voldoen zijn in bijlage 3 opgenomen. Tijdens de training en het voor de eerste keer functioneren als examinator wordt de examinator op deze competenties beoordeeld. Pas als dit alles aan de eisen voldoet, wordt een persoon daadwerkelijk in het examinatorenbestand opgenomen. De examinatoren zijn in 2012 getraind op: - Do s en de Dont s als examinator; - Beoordelen met de nieuwe beoordelingslijsten; - mgaan met de Examenplanner. Een voorlichting vindt plaats bij wijzigingen in de Proeve van Bekwaamheid. Verder wordt een examinator op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via de nieuwsbrief van de Exameninstelling Savantis. Een examinator wordt in zijn functioneren beoordeeld (een beoordeling vindt maximaal een keer per jaar plaats). Deze wordt door de secretaris gedaan middels een door de Centrale Examencommissie vastgesteld beoordelingsformulier. Er zijn in 2012 geen redenen geweest om een gesprek aan te gaan met een examinator omtrent de beoordeling. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

9 In 2012 zijn trainingen gegeven voor examinatoren Medewerker Stukadoren niveau 2; Stukadoor en niveau 3; Gezel Stukadoor, alsmede voor de vernieuwde Proeve van Bekwaamheid Schilder niveau 2 en het volledige bestand examinatoren voor de sector Schilderen en nderhoud. De Exameninstelling streeft naar een training per jaar die examinatoren verplicht zijn om bij te wonen. In 2012 is de opschoning van het bestand afgerond. 7. Verwerking van de resultaten De verwerking van de resultaten van de Proeven van Bekwaamheid geschiedt door de examenadministratie van de Exameninstelling Savantis. De examenadministratie ontvangt de resultaatoverzichten en verwerkt de resultaten in het systeem. Vervolgens deelt de examenadministratie de resultaten mee aan de scholen. De verwerking van de resultaten geschiedt volgens vastgelegde procedures en werkinstructies. In 2013 kunnen de onderwijsinstellingen in de Examenplanner (een nieuwe webbased systeem voor het aanmelden van kandidaten) zelf de resultaten van de kandidaten inzien en aangeven of een deelnemer voor de volledige opleiding is geslaagd. De tabel op de volgende bladzijde laat de aantallen voor Proeven van Bekwaamheid opgeroepen kandidaten per kwalificatie zien met daarnaast het slagingspercentage, welke een gemiddelde is van de percentages per (deel-)examen per examenperiodeperiode. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

10 CREB KWALIFICICATIE NIVEAU Einttermgerichte pleiding (EG) of Competentiegerichte pleiding (CG) Totaal aantal opgekomen kandidaten per kwalificatie Geslaagd Slagingspercentage Assistent Schilder 1 CG % Medewerker Schilderen 2 CG % Gezel Schilder, uitstroom Afwerking van Interieurs Gezel Schilder, uitstroom Aankomend Voorman Gezel Schilder, uitstroom Totaalonderhoud 3 CG % 3 CG % 3 CG % Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Jachtschilder Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Lakspuiter Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Metaalconserveerder Medewerker Industriële Lakverwerking, uitstroom Poedercoater Vakkracht Industriële Lakverwerker, uitstroom Jachtschilder Vakkracht Industriële Lakverwerker, uitstroom Lakspuiter % 2 CG % 2 CG % 2 CG % 2 CG % 3 CG % 3 CG % % Medewerker Glaszetter 2 CG % Gezel Glaszetter 3 EG % % Totaal aantal deelnemers sector Schilderen en nderhoud % H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

11 CREB KWALIFICICATIE NIVEAU Einttermgerichte pleiding (EG) of Competentiegerichte pleiding (CG) Totaal aantal opgekomen kandidaten per kwalificatie Geslaagd Slagingspercentage Stukadoor 2 EG % Medewerker Stukadoren 2 CG % Gezel Stukadoor, uitstroom Decoratie Gezel Stukadoor, uitstroom Voorman 3 CG % 3 CG % Dekvloerenlegger* 2 EG % Plafond /wandmonteur 2 CG % Totaal aantal deelnemers sector Afbouw % H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

12 8. Kwaliteitszorg Regelmatig vindt bijstelling van de procedures en werkinstructies plaats. Ieder jaar worden de procedures doorgelopen. In 2012 zijn geen procedures bijgesteld vanwege de verandering die in gang is gezet door de inzet van de Examenplanner. De procedures zullen in 2013 worden bijgesteld. De Exameninstelling heeft eind 2012 een systeem (Examenplanner) voor online aanmelden van examenkandidaten en organisatie van de toetsmomenten in werking gesteld. Dit systeem wordt in januari 2013 voor het eerst door de onderwijsinstellingen gebruikt. Alle onderwijsinstellingen en de examinatoren hebben een gebruikershandleiding ontvangen. Deze is in de trainingen toegelicht. In alle commissies is het functioneren van de leden beoordeeld. De voorzitter en de secretaris beoordelen samen aan de hand van een door de Centrale Examencommissie vastgesteld formulier het functioneren van de commissie. Daar waar aanleiding is voor een individuele beoordeling van een commissielid, wordt deze uitgevoerd door voorzitter en secretaris, en deze beoordeling wordt besproken met de desbetreffende persoon. In 2012 is er geen reden geweest tot een individuele beoordeling. De beoordeling van de diverse commissies was positief. In 2012 heeft de Exameninstelling deelgenomen aan de ontwikkeling van een landelijk keurmerk voor examenproducten en diensten. Dit keurmerk wordt onder auspiciën van Excenter ontwikkeld. De certificerende instelling zal KIWA zijn. In 2013 zullen alle producten en diensten van de Exameninstelling beoordeeld worden door KIWA. Door dit keurmerk, waar de standaarden van de Inspectie in opgenomen zijn, zijn de onderwijsinstellingen, nog meer dan voorheen, verzekerd van goede producten en diensten. 9. Communicatie en deskundigheidsbevordering Naast de examinatorentrainingen vinden er twee maal per jaar docentenbijeenkomsten plaats voor de verschillende sectoren. Daar worden onderwerpen besproken die te maken hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven, het lesgeven en de examinering. In 2012 is besloten ook de instructeurs van samenwerkingsverbanden vanuit de sector Schilderen en nderhoud uit te nodigen voor deze bijeenkomsten, zodat ook zij voldoende geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen. De Exameninstelling Savantis geeft drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrieven van de verschillende sectoren worden eveneens onderwerpen rondom examinering vermeld. Vanaf 2013 zullen standaard alle beoordelingslijsten van de praktijkexamens worden verstrekt aan de onderwijsinstellingen. p die wijze zijn onderwijsinstellingen geïnformeerd over de beoordelingen, en kunnen zij, indien nodig, de feedback aan de studenten verzorgen. De interne medewerkers van Savantis en specifiek de Exameninstelling bezoeken regelmatig studiebijeenkomsten en conferenties om de eigen deskundigheid op peil te houden. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

13 10. Toetsen In 2012 zijn de toetsen voor diverse opleidingen bijgesteld. Reden voor bijstelling was in sommige gevallen de bijstelling van een kwalificatiedossier. In andere gevallen was de aanleiding de eis van het ministerie om een uitslag in minimaal een driepuntschaal per kerntaak te geven. Voor de opleidingen op niveau 1 heeft dit geleid tot de beslissing om over te gaan op een cijfer per kerntaak. Voor de overige opleidingen zal in 2013 diezelfde bijstelling plaatsvinden. Enkele toetsproducten zijn bijgesteld naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, en standaardisering van al onze toetsproducten. De grootste wijziging is de nieuwe Proeve van Bekwaamheid Schilder (niveau 2). Deze is teruggebracht naar één dag in plaats van twee dagen. p verzoek van verschillende onderwijsinstellingen worden de toetsproducten voor de opleidingen Signmaker niv. 2, 3 en 4 herzien. Deze producten worden vanaf eind februari 2013 geleverd. 11. Nieuwe ontwikkelingen In 2012 is binnen de acht technische kenniscentra een traject ingezet om te komen tot meer afstemming binnen de ontwikkeling van toetsproducten. Dit traject zal in 2013 worden voortgezet. Doel is om een eenduidig format en begrippenkader te hanteren voor de ontwikkeling van de diverse toetsproducten. Zo presenteren we naar de onderwijsinstellingen eenduidige toetsproducten. 12. Zelfevaluatie De Exameninstelling heeft in 2012 geen tekortkomingen geconstateerd naar aanleiding van geleverde producten en diensten. De IS certificering is verlengd zonder aandachtspunten. In 2011 had de Exameninstelling in de zelfevaluatie besloten om meer aandacht te besteden aan de deskundigheidsbevordering van de examinatoren. Dat is gebeurd. Alle examinatoren zijn in 2012, deels doorlopend in 2013, getraind. We zetten deze lijn voort in Voor 2013 staan de volgende trainingen gepland: Samenwerking met collega-examinatoren (Afbouw); Aansturen van examenkandidaten op niveau 1 (alleen voor examinatoren niveau 1); Werken met de nieuwe beoordelingslijsten Gezel Schilder; Werken met de nieuwe beoordelingslijsten Industriële lakverwerking. De Exameninstelling heeft besloten om de Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder niveau 3 te herzien op basis van de ervaringen met de Proeve van Bekwaamheid niveau 2 en de aansluiting hierdoor op niveau 3. In de communicatie zal de Exameninstelling in 2013 nadrukkelijk naar buiten treden met informatie over de nieuwe Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder niveau 3. Deze communicatie zal naar zowel de samenwerkingsverbanden als de bedrijven uitgebreid worden. Tevens zal de Exameninstelling naar de onderwijsinstellingen duidelijk aangeven waar de diverse documenten ter verantwoording naar de Inspectie zijn te vinden. Het blijkt dat het vinden van deze documentatie niet voor alle onderwijsinstellingen helder is. De Exameninstelling heeft verder besloten om in de overeenkomst met alle scholen het volledig aanbod van producten en diensten voor alle sectoren te omschrijven, zodat er geen aparte overeenkomsten meer nodig zijn voor andere sectoren. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

14 Bijlagen H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

15 Bijlage 1 rganigram Exameninstelling Savantis Bestuur Exameninstelling Savantis Directeur Exameninstelling Savantis Hoofd Exameninstelling Savantis Centrale ExamenCommissie (extern) Secretariaat Beleidsmedewer ker Examens Medewerkers planning & organisatie nderwijskundig medewerkers Secretarissen praktijkexamens Toetsvaststellingscommissie (extern) Plaatselijke examencommissie (extern) Examencommissie (extern) ndersteunende diensten Primair proces/interne verantwoordelijkheid Externe verantwoordelijkheid Toelichting: Bovenstaand organigram is een functioneel organigram van de Exameninstelling Savantis. De Exameninstelling Savantis leent medewerkers in vanuit het Kenniscentrum Savantis; de hiërarchische lijnen zijn dan ook zichtbaar in het organigram van de hele organisatie. De gestippelde lijnen tussen de interne medewerkers en de externe commissies geven aan dat het hier gaat om een overdragen van verantwoordelijkheid: de externe commissies zijn verantwoordelijk voor bewaking van het kwaliteitsniveau van de producten. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

16 Bijlage 2 Besluitenlijsten Toetsvaststellingscommissies Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schilderen en nderhoud 2011 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Afbouw Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Dekvloerenlegger ontbreekt; heeft niet vergaderd in 2012 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Afbouw en nderhoud niveau 4 Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Schoonmaak en Glazenwassen Besluitenlijst Toetsvaststellingscommissie Signmaker ontbreekt; heeft niet vergaderd in 2012 H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

17 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE SCHILDEREN EN NDERHUD Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 10 december 2012 Nr Datum Besluit Actor De Kennis- en competentiemetingen van het KD en van alle opleidingen worden vastgesteld Er is besloten een flyer te ontwikkelen van de nieuwe PvB Schilder niveau Na bezoek aan een examen behoord men een verslagformulier Bezoek praktijkexamen in te vullen De Proeve van Bekwaamheid niveau 2 wordt vastgesteld, Besloten wordt om resultaten van toetsen weer te geven in een cijfer voor leerlingen die starten in het KD Bijstellen PvB Schilder volgens verslag Kennis- en competentiemetingen Assistent Schilder en Schilder zijn vastgesteld met wijzigingen de vergadertijd vanaf u zal dit jaar gehandhaafd worden. Locatie wordt nog nader bepaald De PvB Schilder is vastgesteld De PvB Assistent Schilder is vastgesteld De PvB Gezel Schilder zal verder ontwikkeld worden volgens voorstel. De leden van de tvc worden betrokken bij de ontwikkeling en de pilots. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

18 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE AFBUW Kenmerk: Bijgewerkt t/m: EXE december2012 Nr Datum Besluit Actor Het praktijkexamen voor Restauratiestukadoor wordt vastgesteld Het toetsconcept voor de opleiding Assistent Afbouw wordt vastgesteld de toetsproducten Assistent Afbouw worden vastgesteld De calculatietoets Proeve van Bekwaamheid Gezel Stukadoor wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Stukadoor (3 versies) wordt vastgesteld De toets beroepsgericht taal en rekenen Assistent Afbouw wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Assistent Afbouw wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Plafond-\wandmonteur wordt vastgesteld De Proeve van Bekwaamheid Gezel Stukadoor: de werkstukken worden bijgesteld voor beide uitstromen en voor de uitstroom Decoratie opnieuw getest. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

19 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE AFBUW EN NDERHUD NIVEAU 4 Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 1 november 2012 Nr Datum Besluit Actor De commissie stemt in met het laten vervallen van kerntaak 3 van Specialist Schilderen. Dit is een werkproces in kerntaak 2 geworden pnemen in de uitnodiging kandidaat wat mee te nemen Aan het eind van de Kennismeting mag er geen uitslag geven Het toetsplan is gewijzigd omdat de Kennistoetsen uit de kwalificerende toetsing zijn gehaald. Deze kennistoetsen zijn kerntaakdoorsnijdend. Er moet een uitslag gegeven worden per kerntaak De toetsen Engels en Nederlands worden nu deels in de kennismeting opgenomen Volgend jaar volgens rooster bezoeken de commissieleden de Kennismeting. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

20 BESLUITENLIJST 2012 TETSVASTSTELLINGSCMMISSIE SCHNMAAK EN GLAZENWASSEN Kenmerk: EXE Bijgewerkt t/m: 1 november 2012 Nr Datum Besluit Actor De toetsen voor de enkele uitstroom Schoonmaker/medewerker vloerenonderhoud worden vastgesteld De toetsproducten niveau 1 AKA worden goedgekeurd De taal- en rekentoeten niveau 1 en 2 worden goedgekeurd De wijzigingen in de kwalificatiestructuur brengen met zich mee dat er in het toetsplan en in de verwijzingen binnen de toetsproducten het een en ander moet worden aangepast. Het onderhoudsschema wordt goedgekeurd Voor alle opleidingen, niv. 1 en niv. 2 en de gecombineerde opleiding, zijn BPV metingen ontwikkeld en liggen voor; worden goedgekeurd De commissie is akkoord met de omrekentabel naar een cijfer, waarbij alle beoordelingspunten even zwaar wegen. H:\onderwerpen\algemeen\exameninstelling\jaarverslag p&d

21 Bijlage 3 Competenties Examinator 1. Beoordeling geven Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze een beoordeling te geven van de Proeve van Bekwaamheid Past geëigende beoordelingstechnieken toe. Past relevante gesprekstechnieken toe. Hanteert instrumenten op de beoogde wijze. Leidt uit veelheid van informatie de essentiële informatie af. Bereidt beoordeling zorgvuldig voor. bserveert zorgvuldig. Legt verbanden tussen geobserveerde gedrag en vereiste competenties. Registreert / meet gedrag. Stelt samen met andere examinator een beoordeling schriftelijk op en licht dit -indien noodzakelijk- mondeling toe. Registreert beoordelingsproces en resultaat ten behoeve van externe verantwoording. Een objectieve, betrouwbare, onafhankelijke en valide beoordeling. 2. Hanteren beoordelingsstandaard Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze de beoordelingsstandaard te hanteren, zodat een valide beoordeling wordt gegeven. Relateert concreet gedrag in de Proeve van Bekwaamheid aan competenties. Kent reikwijdte van competenties. Een adequate beoordeling van competenties aan de kwalificatiestructuur. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

22 3. mgang eigen referentiekader Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze om te gaan met zijn eigen referentiekader, zodat dit referentiekader het beoordelingsproces en de uitkomsten daarvan zo min mogelijk beïnvloedt. Is zich bewust van eigen normen en waarden. Is zich bewust van eigen vooroordelen. Is zich bewust van eigen subjectiviteit. Is zich bewust van sterke en zwakke kanten Heeft zicht op eigen oordeelsvorming. Houdt rekening met valkuilen in de beoordeling die samenhangen met de eigen persoonlijkheid. Een oordeel waarin de invloed van het referentiekader van de examinator geminimaliseerd is.n de invloed van het referentiekader van de examinator geminimaliseerd is. 4. Communiceren Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze te communiceren met de kandidaat, zodat een vertrouwensbasis ontstaat waarin alle benodigde informatie naar boven komt en bevindingen open kunnen worden besproken. Stelt de kandidaat op zijn gemak. Legt uit waaruit de beoordeling bestaat. Leeft zich in in de beoordelingssituatie van de kandidaat. Sluit aan bij de kandidaat wat betreft doen en laten, taalgebruik, houding en gedrag. Luistert naar de kandidaat. Hanteert gesprekstechnieken zoals samenvatten, feedback geven. Doorbreekt/neutraliseert eventuele weerstanden bij de kandidaat. Weet een groep te motiveren en aan te sturen Kan orde en rust handhaven Alle informatie die nodig is voor een afgewogen oordeel wordt verkregen; de bevindingen zijn helder gecommuniceerd. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

23 5. Samenwerken Beroepscompetentie Succescriteria Resultaat De examinator is in staat op adequate wijze samen te werken met diens collega-examinator, zodat de beoordeling op efficiënte wijze verloopt, alle informatie boven tafel komt en de objectiviteit van de beoordeling geoptimaliseerd wordt. Spreekt een taakverdeling af. Voert afgesproken taakverdeling uit, rekening houdend met onvoorziene wendingen in het beoordelingsproces. Bereikt overeenstemming over het oordeel. Stelt eigen oordeelsvorming ter discussie. Een goede samenwerking om te komen tot een zo objectief mogelijke beoordeling. H:\onderwerpen\exameninstelling\jaarverslag p&d

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis Leverancier Producten en Diensten 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis Leverancier Producten en Diensten 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis Leverancier Producten en Diensten 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING... 3 1. DELSTELLING... 4 2. NTWIKKELEN

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar

Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar Jaarrooster Examens Voor de sectoren Schilderen en Onderhoud Industriële Lakverwerking Afbouw Schooljaar 2016-2017 Exameninstelling Savantis Vastgesteld: maart 2016 Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

Handboek Examinering Levering producten en diensten Exameninstelling Savantis

Handboek Examinering Levering producten en diensten Exameninstelling Savantis Handboek Examinering 2016-2017 Levering producten en diensten Exameninstelling Savantis Colofon Ontwikkeling en productie: Stichting Exameninstelling Savantis Postbus 76 2740 AB Waddinxveen telefoon 0182-64

Nadere informatie

Docentendag Schilderen 8 maart 2017

Docentendag Schilderen 8 maart 2017 Docentendag Schilderen 8 maart 2017 Programma Actualiteiten vanuit onderwijs en examinering Introductie RIGO Verffabriek Duurzaamheid in het beroep ontwerpwedstrijd Introductie Eco-point Workshops RIGO

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Gediplomeerden. Sector Schilderen en Onderhoud. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis SCHILDEREN EN ONDERHOUD Gediplomeerden Sector Schilderen en Onderhoud Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Herziene kwalificatiestructuur, leermiddelen en examens

Herziene kwalificatiestructuur, leermiddelen en examens Herziene kwalificatiestructuur, leermiddelen en examens Docentendag Afbouw 28 november 2014 Inhoud Herziening kwalificatiedossiers sector Afbouw Leermiddelen Examens Herziening kwalificatiestructuur mbo

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor

Regeling SAPA Uitwerking Onderwijs Assessor. Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments. Uitwerking. Onderwijs Assessor Certificatiesysteem Assessoren en Procesbeoordelaars Assessments Uitwerking Onderwijs Assessor versie 1.2 datum: 1-6-2014 blz 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Positionering...3 1 Toetsing van vakbekwaamheid...4

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Schilderen en onderhoud Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Toelichting op het examen Specialist Schilderen

Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting bij het examen voor de student Het beroepsgerichte deel van de opleiding Specialist Schilderen bestaat uit de onderstaande werkprocessen: Kerntaak

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis

AFBOUW. Gediplomeerden. Sector Afbouw. Datum: maart 2015 Auteur: Savantis AFBOUW Gediplomeerden Sector Afbouw Datum: maart 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie

Nadere informatie

Leerlingcijfers 2014/2015

Leerlingcijfers 2014/2015 AFBOUW Leerlingcijfers 2014/2015 Sector Afbouw Datum: 24 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw;

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Programma Impressie Strikolith Onderwijs- en examenactualiteiten Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma (Gezel) Stukadoor Koffiepauze Nieuwe leermiddelen in Studeo

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Gediplomeerden 2013/2014. Sector schoonmaak en glazenwassen Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Gediplomeerden 2013/2014 Sector schoonmaak en glazenwassen 2015 Datum: 2 april 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Entree. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Entree DOSSIERCREBO : 23110, 23192 KWALIFICATIE : Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie KWALIFICATIECREBO : 25252, 25260 NIVEAU : 1 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Docentendag Schilderen 18 nov. 2015

Docentendag Schilderen 18 nov. 2015 Docentendag Schilderen 18 nov. 2015 Programma Introductie Global Paint Doorlopende leerlijn vmbo-mbo Onderwijsactualiteiten Entreeopleiding Koffiepauze Van kwalificatiedossier naar concrete lesinhoud Instructie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging Versie 5, 8 december 2014 Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging (Schoonheidsverzorging, Voetzorg en Make-up Art) Sector: Uiterlijke verzorging, KD Schoonheidsverzorging, KD Voetzorg en KD Make-up Art

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Rapportage peiling docentendag Schilderen. Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016

SCHILDEREN EN ONDERHOUD. Rapportage peiling docentendag Schilderen. Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016 SCHILDEREN EN ONDERHOUD Rapportage peiling docentendag Schilderen Locatie: NOA te Veenendaal d.d. 23 november 2016 Datum: 1 december 2016 Colofon Vakmanschap en onderwijs verbinden. Kort en krachtig. Dat

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Kok KWALIFICATIECREBO : 25180 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v5 juli 2016 Inhoudsopgave Examenplan

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Zelfstandig werkend kok KWALIFICATIECREBO : 25182 NIVEAU : 3 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013 Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College Juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Examencommissie... 4 2.2 Subexamencommissie... 4 2.3 Toetsvaststellingscommissie (TVC)...

Nadere informatie

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Naam: Kapper Crebonummer: 91182 Leerweg: BOL Kerntaken: 1, 2 & 3 Cohort: 2012-2013 Integrale opdracht receptievaardigheden Kapper (summatief) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 18 april 2016

Docentendag Afbouw 18 april 2016 Docentendag Afbouw 18 april 2016 Programma Introductie Verhoeven Tools & Safety Actualiteiten vanuit onderwijs en examinering Nieuwe leermiddelen in Studeo Skills Netherlands Rondleiding Verhoeven Tools

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Patisserie. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Patisserie. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Patisserie DOSSIERCREBO : 23086 KWALIFICATIE : Patissier KWALIFICATIECREBO : 25183 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Ondernemer bakkerij KWALIFICATIECREBO : 25186 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie