Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid"

Transcriptie

1 Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid 1

2 Inleiding Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep binnen VUmc en GGZ ingeest. Bij GGZ ingeest bestaat 30% van het totale personeelsbestand uit verpleegkundigen. Bij VUmc is dat percentage binnen de patiëntenzorg vergelijkbaar. Voldoende, goed gekwalificeerde verpleegkundigen zijn cruciaal voor de zorg en daardoor een belangrijke kritische succesfactor voor de positie van VUmc en GGZ ingeest, nu én in de toekomst. Het zorgproces door verpleegkundigen staat onder druk. De behoefte aan zorg neemt toe door vergrijzing en toegenomen levensverwachting. Daarnaast wordt de zorgvraag complexer, onder andere door een veranderende bevolkingssamenstelling. Door snelle ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg worden hogere eisen gesteld aan verpleegkundigen. De noodzaak tot kostenbeheersing versterkt de tendens dat er méér gedaan moet worden met minder mensen. Beginnende verpleegkundigen hebben moeite aan de door de ziekenhuizen gestelde eisen te voldoen. Daar komt nog bij dat het carrièreperspectief van verpleegkundigen verbeterd kan worden. Al deze factoren dreigen het beroep van verpleegkundige minder aantrekkelijk te maken, terwijl het aantal verpleegkundigen in de zorg de komende jaren zou moeten stijgen. Bij GGZ ingeest is het op dit moment al moeilijk om aan goede mensen te komen. Bij VUmc valt het over de hele linie vooralsnog mee, maar ook daar lukt het moeilijk bepaalde vacatures voor gespecialiseerde verpleegkundigen te vervullen. Vanuit deze gedachte is in september 2011 de Werkgroep Verpleegkundig Opleidingsbeleid gestart met de opdracht een gedeelde en gedragen visie te formuleren op het verpleegkundig opleiden binnen VUmc / GGZ ingeest. Uiteindelijke doelstelling is het optimaliseren van het verpleegkundig opleidingscontinuüm binnen VUmc / GGZ ingeest om zo te komen tot efficiënt, effectief en aantrekkelijk opleiden. In onderliggende (concept)notitie wordt de visie van de werkgroep op verpleegkundig opleiden beschreven. Aan de orde komt achtereenvolgens: Strategisch opleidingsbeleid binnen Vumc / GGZ ingeest; De huidige situatie op het gebied van verpleegkundig opleiden; De visie op verpleegkundig leren; De identiteit van de VUmc / GGZ ingeest verpleegkundige; Het gewenste langetermijnperspectief van verpleegkundig opleiden. In het laatste hoofdstuk geeft de werkgroep adviezen om de gewenste situatie te bereiken. De notitie dient ter bespreking in relevante gremia binnen VUmc en GGZ ingeest. De notitie is een gezamenlijk product van de Werkgroep Verpleegkundig Opleidingsbeleid. Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om een visie op het verpleegkundig beroep en om helder beleid met betrekking tot opleiding en ontwikkeling in het verpleegkundig domein. Deze behoefte wordt binnen VUmc en GGZ ingeest nog versterkt omdat de fusie samenwerking in verpleegkundig opleiden noodzakelijk maakt. In beide organisaties bestaat de wens om het verpleegkundig opleidingscontinuüm te verbeteren en knelpunten op te lossen. * Met verpleegkundig opleiden bedoelen we alle leeractiviteiten in het opleidingscontinuüm; initiële opleidingen, vervolgopleidingen, specialistische opleidingen en deskundigheidsbevordering. De Werkgroep bestaat uit de volgende leden: Edwin Pompe zorgmanager divisie IV VUmc Maaike Pouwels hoofd praktijkopleiding verpleegkunde VUmc Kathy van Veerdegem manager expertise P&O VUmc Astrid Wiggers hoofd verpleegkundige opleidingen GGZ ingeest Wim Polderman programmadirecteur Vumc Amstel Academie Lilian Rodenburg stafadviseur instituut voor onderwijs en opleiden Bijdragen aan de notitie zijn geleverd door : Frank Buskes directeur dienst PO&O GGZ ingeest Rob Zweekhorst hoofd servicebureau PO&O GGZ ingeest 2 3

3 Strategisch opleidingsbeleid binnen VUmc/GGZ ingeest De verantwoordelijkheid voor opleiden De verantwoordelijkheid voor leren en opleiden ligt zowel bij VUmc als bij GGZ ingeest primair in de lijn, bij het management. Dat betekent dat het management voor zover dat binnen bestaande kaders mogelijk is de kwaliteit en de kwantiteit van de (toekomstige) zorgprofessionals bepaalt. Het management is opdrachtgever voor ondersteunende diensten als P&O (voor bijvoorbeeld werving en selectie) en opleidingsafdelingen. Opleiden gebeurt waar mogelijk vraaggestuurd en op basis van afspraken over het serviceniveau. Zo is de vraagstelling uit de praktijk leidend voor het opleidingsaanbod. VUmc en GGZ ingeest benadrukken daarnaast ook de individuele verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling van iedere medewerker. Het doel van opleiden Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde professionals geven VUmc en GGZ ingeest beide een hoge prioriteit aan opleiden. Er zijn wel enige accentverschillen in de manier waarop beide organisaties aankijken tegen opleiden. Het opleidingsbeleid van GGZ ingeest is een afgeleide van strategisch personeelsbeleid. GGZ ingeest leidt principieel op voor GGZ ingeest. Het streven is álle opgeleide verpleegkundigen in dienst te houden en om stagiaires zoveel mogelijk aan de organisatie te binden. Om dit goed te kunnen doen zet GGZ ingeest sterk in op arbeidsmarktmanagement. Er wordt voortdurend gekeken naar de toekomstige behoefte aan personeel (wat heeft de organisatie nodig) en naar de behoefte van de huidige generatie op de leer/arbeidsmarkt (wat willen toekomstige verpleegkundigen). Zo worden de juiste mensen geworven, met de gewenste eigenschappen, die passen bij de ontwikkeling van de organisatie en bij de cultuur van de organisatie. Vanwege de relatie met arbeidsmarktmanagement is gekozen voor positionering van de afdeling verpleegkundige opleidingen binnen PO&O (personeel, organisatie en opleidingen). Voor VUmc is opleiden óók een arbeidsmarktinstrument. Het doel van opleiden is echter breder dan dat. VUmc heeft als universitair medisch centrum onderwijs en opleiden als kerntaak. Dit brengt de verantwoordelijkheid mee om verder te kijken dan het eigen ziekenhuis. Het opleiden van goede zorgprofessionals is een maatschappelijke taak en in dat kader innoveert VUmc (verpleegkundig) opleiden en wordt ook opgeleid voor de regio. Hier is overigens wel sprake van een spanningsveld. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg streeft ook VUmc er naar zoveel mogelijk opgeleide verpleegkundigen in dienst te houden. Bij VUmc is de initiële opleiding ondergebracht bij de divisies, de vervolgopleidingen en bij- en nascholing zijn ondergebracht bij het instituut voor onderwijs en opleiden (IOO). Strategisch opleiden als cyclisch proces Eind 2009 hebben de stafdienst P&O en het instituut voor onderwijs en opleiden van Vumc vastgesteld dat het ontwikkelen van strategisch opleidingsbeleid voor VUmc wenselijk was, met als doel de strategische uitgangspunten van VUmc en GGZ ingeest te versterken. Daarom is de notitie strategisch opleiden VUmc opgesteld. Deze notitie dient als kapstok voor ál het opleidingsbeleid binnen VUmc. De inhoud van deze notitie wordt door GGZ ingeest herkend en de in de notitie geschetste cyclus sluit aan bij de werkwijze van GGZ ingeest. Hieronder wordt een aantal relevante punten samengevat. Er wordt veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers binnen VUmc en GGZ ingeest, maar de verbinding met de strategie van de organisatie en de onderlinge samenhang van opleidingstrajecten kunnen beter. Opleidingsbeleid hangt nauw samen met strategisch personeelsbeleid.. Bij het realiseren van opleidingsactiviteiten zijn de volgende vragen relevant: Welke ontwikkelingen vinden naar verwachting de komende jaren plaats in de patiëntenpopulatie in de regio; Welke externe ontwikkelingen beïnvloeden de zorg (politiek, arbeidsmarkt) en welke eisen worden gesteld door de organisatie of externe omgeving (accreditatie/registratie); Wat betekenen de genoemde ontwikkelingen in combinatie met de strategische ambities van VUmc (visie 20/20) en GGZ ingeest (2015) voor de zittende en toekomstige beroepsgroepen. Het is wenselijk dat managers in een vaste regelmaat de toekomstige behoefte aan verpleegkundig personeel prognosticeren. De beantwoording van bovengenoemde vragen moet leiden tot een beeld van toekomstige formatieplaatsen met aantallen, opleidingsniveau en specialisaties. Deze informatie kan de raad van bestuur gebruiken bij het jaarlijks formuleren van haar beleid en richtlijnen voor de afdelingen. De lange termijn verwachting heeft consequenties voor werving en selectie van (leerling)verpleegkundigen en moet vertaald worden naar opleidingsplannen. Specifiek voor bij- en nascholing geldt dat afstemming plaats dient te vinden tussen de eisen die worden gesteld door de organisatie of externe omgeving en de ontwikkeling van de individuele medewerker. Deze afstemming vindt met name plaats in het jaargesprek tussen medewerker en leidinggevende. De opleidingseisen en opleidingswensen worden vastgelegd op het jaargesprekformulier. Vanuit de jaargesprekken destilleren leidinggevenden opleidingseisen en -wensen, bundelen deze en brengen ze onder in het opleidingsplan. Op deze manier vertaalt het management strategie en organisatiedoelen én individuele doelen in opleidingsplannen en voert deze uit. 1 De notitie is onder de titel richtlijn strategisch 4 opleiden VUmc te vinden op KwaliteitsNet (document 45126). 5

4 De huidige situatie van verpleegkundig opleiden De visie op leren van verpleegkundigen Initiële opleidingen VUmc en GGZ ingeest verzorgen allebei initiële opleidingen op MBO en HBO niveau. Vumc heeft ongeveer 190 leerplaatsen per jaar. GGZ ingeest heeft ongeveer 160 leerplaatsen per jaar. Bij- en nascholing Zowel bij VUmc als bij GGZ ingeest wordt een groot en gevarieerd aanbod aan verpleegkundige bij- en nascholing georganiseerd. De afdeling bij- en nascholing GGZ is vooruitlopend op de fusie ondergebracht In de werkgroep is de visie op leren door verpleegkundigen verkend. VUmc en GGZ ingeest hebben heel veel overeenkomsten in hun visie op leren. Verschillen zijn zichtbaar in accenten en taalgebruik. hun leerproces. Zij zullen zelf de kennis en vaardigheden verwerven en integreren in hun professioneel handelen. Studenten worden gezien als partner in het leertraject en hebben regie waar mogelijk. Beide organisaties leiden zowel studenten op met een leer-arbeidsovereenkomst (BBL/duaal) als studenten die stage lopen (BOL/voltijds). In beide organisaties worden studenten met een leer-arbeidsovereenkomst ook nadrukkelijk als werknemer gezien. Beide organisaties hebben een eigen afdeling praktijkopleiding. Bij VUmc is deze afdeling gekoppeld aan een divisie, bij GGZ ingeest is deze afdeling geplaatst bij PO&O. Vervolgopleidingen VUmc biedt ruim 20 verpleegkundige vervolgopleidingen aan. Het theoriedeel wordt verzorgd door de VUmc Amstel Academie. Een groot deel van de studenten is afkomstig van andere ziekenhuizen. GGZ ingeest organiseert twee opleidingen tot verpleegkundig specialist. Deze opleidingen zijn ondergebracht bij de afdeling verpleegkundige opleidingen. bij de VUmc Amstel Academie. Uitgebreidere informatie over de huidige situatie is opgenomen in bijlage 1. 2 Binnen VUmc / GGZ ingeest wordt op verschillende plaatsen gesproken van leerling, stagiaire, student, cursist, deelnemer, lerende. In de notitie kiezen we voor de term student. Uitgangspunten De volgende algemene uitgangspunten zijn benoemd: De visie op leren in het verpleegkundig domein sluit zoveel mogelijk aan op de visie op leren in het medisch domein; De vraagstelling uit de praktijk c.q. de zorgbehoefte van de patiëntenpopulatie is waar mogelijk leidend voor het opleidingsaanbod (zie ook paragraaf 2); Het onderwijs wordt voortdurend geïnnoveerd, onder andere op basis van onderzoek; Studenten / medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om hun eigen ontwikkeling. Leidende principes Hieronder worden aspecten genoemd van de visie op leren die de werkgroep ziet als belangrijke principes De werkomgeving wordt zo ingericht dat leren mogelijk is Het karakter van het werk krijgt steeds meer het karakter van leren. Leren wordt een integraal onderdeel van het werk. Daarom moet van de dagelijkse werkomgeving een aantrekkelijke leeromgeving gemaakt worden. De werkomgeving dient zodanig te worden ingericht dat leren mogelijk is (Kessels). In de leeromgeving wordt rekening gehouden met verschillende leerstijlen Leren wordt waar mogelijk gekoppeld aan de context van de praktijk Praktijk en theorie bewegen zoveel mogelijk naar elkaar toe. De inhoud van het onderwijs volgt zoveel mogelijk de zorgvraag. Het leren van theorie wordt waar mogelijk gekoppeld aan praktijksituaties (zoals dat gebeurt bij probleemgestuurd leren, bedside tea- binnen VUmc en GGZ ingeest. Onderstaande tekst is ching, klinische lessen en coaching on the job). slechts een aanzet. De principes moeten in samenhang nader worden uitgewerkt en theoretisch worden Leren is competentiegericht onderbouwd zodat zij richting kunnen geven bij het Bij alle opleidingen geven helder beschreven com- maken van keuzes en het nemen van besluiten over petenties richting aan de gewenste ontwikkeling. opleiden binnen de organisaties. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de CanMedscompetenties. VUmc en GGZ ingeest kiezen voor levenslang leren Kiezen voor levenslang leren betekent dat iedereen op elk moment in zijn carrière wordt uitgenodigd om te leren en de mogelijkheden heeft om te leren. Leren is een (inter)actief proces Leren vindt in het bijzonder plaats wanneer studenten samen met anderen actief met kennis en vaardigheden aan de slag gaan ( social learning o.a. Lave en Wenger 1991). Studenten hebben - binnen bestaande kaders - een sterke eigen verantwoordelijkheid voor 6 7

5 De verpleegkundige van de toekomst Voor verpleegkundig opleiden is het van belang hoe we de verpleegkundige van de toekomst zien. De verpleegkundige van de toekomst start immers nú met zijn opleiding. Binnen VUmc heeft een werkgroep zich in het voorjaar van 2011 gebogen over de vraag hoe verpleging en verzorging in VUmc er in de toekomst uitziet. Als resultaat is in de Visie Verpleging en Verzorging VUmc een beeld geschetst van de verpleegkundige van In de werkgroep is besproken hoe de visie V&V zich vertaalt naar een identiteit voor verpleegkundigen die vanuit opleidingsperspectief relevant is. GGZ ingeest had nog geen uitgewerkte visie als vertrekpunt, maar uit de gesprekken bleek dat het beeld van de verpleegkundige van de toekomst in belangrijke mate overeenkomt. In de toekomst heeft de VUmc /GGZ ingeest verpleegkundige een herkenbare identiteit die is afgeleid van de organisatie-identiteit en van strategische doelen. De VUmc/GGZ ingeest verpleegkundige: Is effectief, efficiënt, voegt waarde toe en is bovenal toegewijd. Werkt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel met patiënten, als met collega s (al dan niet in opleiding), binnen of buiten VUmc / GGZ ingeest. Stelt de patiënt altijd centraal. Streeft naar autonomie voor de patiënt en stelt de belangen van de patiënt in de zorgverlening altijd op de eerste plaats. De patiënt voert desgewenst de regie, tenzij dat niet mogelijk is. Gezamenlijke besluitvorming is het uitgangspunt voor de behandeling / de zorg, in alle fasen van zorgverlening. GGZ ingeest gebruikt in dit verband de term herstelondersteunend werken. Werkt vanuit een holistische benadering, waarin aandacht is voor soma, psyche en sociale context; heel de mens. GGZ ingeest verpleegkundigen hebben expliciet aandacht voor somatische problematiek. VUmc verpleegkundigen hebben expliciet aandacht voor psychische / psychiatrische problematiek. Werkt met de nieuwste methoden. Voor VUmc worden die sterk bepaald door technologische ontwikkelingen en door nieuwe logistieke inzichten. Bij GGZ ingeest gaat het bijvoorbeeld om online zorg, zorg geven met behulp van e-health. Is innovatief. Heeft een actieve rol in verpleegkundig onderzoek. Leert levenslang, heeft een kritische en onderzoekende houding en is pro-actief. Beheerst de rol van reflector; kan het eigen functioneren op basis van zelfreflectie voortdurend verbeteren. Werkt waar mogelijk op basis van evidence based practice. Is cultuursensitief: stelt zorg mede vast op grond van diverse culturele waarden. Werkt goed samen in multidisciplinaire teams. Verschil in ontwikkeling van kennis en vaardigheden mag er zijn. Ieder doet waar hij goed in is en vult het team aan tot een geheel. Is voorbereid op en toegerust voor het uitvoeren van nieuwe taken op het gebied van preventie, screening en diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg. Is breed inzetbaar, kan zowel in een klinische als in een ambulante omgeving werken. Is goed in het beargumenteren van, en het communiceren over beslissingen die genomen worden tijdens het verpleegkundig proces. Bij VUmc wordt hiervoor de term klinisch redeneren gebruikt. Bij GGZ ingeest is deze term minder herkenbaar. 8 9

6 Het gewenste lange-termijn perspectief van opleiden De gewenste situatie bij VUmc/GGZ ingeest op het gebied van verpleegkundig personeel en verpleegkundig opleiden valt als volgt te beschrijven: Binnen VUmc/GGZ ingeest werken verpleegkundige teams die uitstekend in staat zijn de geformuleerde ambities van de organisatie te realiseren. Zij zijn efficiënt opgeleid, vakinhoudelijk excellent en zij verpersoonlijken de beschreven identiteit van de verpleegkundige. Op basis van strategische personeelsplanning wordt een toekomstbestendig personeelsbestand gerealiseerd. Door continue afstemming van externe- en organisatieontwikkelingen met functioneren en persoonlijke doelen van studenten / medewerkers worden zij op basis van opleidingsplannen continu opgeleid en blijven zij zich levenslang ontwikkelen. VUmc/GGZ ingeest is een zeer aantrekkelijke werkgever. Opleiden is een speerpunt. VUmc/GGZ ingeest weet de meest getalenteerde (toekomstige) verpleegkundigen aan te trekken, te selecteren en te behouden. Hieronder geeft de werkgroep advies over de richting die moet worden ingeslagen bij het realiseren van de gewenste situatie. Het advies betreft drie terreinen: organisatie, inhoud en relaties. Op alle drie de terreinen is het sleutelbegrip regie. I. ORGANISATIE Advies: Breng alle opleidingsactiviteiten binnen het verpleegkundig domein van VUmc en GGZ ingeest onder regie van het instituut voor onderwijs en opleiden. Om verbeteringen door te voeren op inhoud en in de positionering binnen het complexe netwerk is het noodzakelijk om de regie op de opleidingsactiviteiten binnen het volledige continuüm te versterken. Dit valt te realiseren als aansturing van de verschillende activiteiten plaatsvindt vanuit één centraal punt. Het IOO is het meest voor de hand liggende organisatieonderdeel om opleidingsactiviteiten onder te brengen. Voor VUmc geldt dat de raad van bestuur feitelijk al eerder besloten heeft dat alle opleidingsactiviteiten onder regie van IOO worden gebracht. Dat betekent dat de afdeling praktijkopleiding verpleegkunde van VUmc wordt toegevoegd aan het instituut voor onderwijs en opleiden (waarschijnlijk bij de VUMC Academie). Dit geldt ook voor de losse praktijkopleiders van verpleegkundige vervolgopleidingen die op dit moment aan zorgafdelingen zijn gekoppeld. GGZ ingeest combineert de initiële opleiding met opleidingen tot verpleegkundig specialist in één afdeling. Bij- en nascholing is aangesloten bij de VUmc Amstel Academie. GGZ ingeest heeft altijd de voorkeur gehad voor positionering van de afdeling verpleegkundige opleidingen bij PO&O. Tijdens gesprekken in de werkgroep bleek dat het voldoen aan cruciale voorwaarden zwaarder weegt dan de feitelijke positionering. Zowel VUmc als GGZ ingeest stellen voorwaarden aan herpositionering. Voor beide organisaties geldt dat een zorgvuldige risicoanalyse moet plaatsvinden. Belangrijk uitgangspunt is dat sterke punten behouden dienen te worden. Voor de afdeling praktijkopleiding van VUmc geldt op voorhand dat de uitstekende relatie met de zorgdivisies niet op het spel gezet mag worden. De zorgdivisies moeten sturingsmogelijkheden behouden. Er dient een optimale samenwerking en heldere taakverdeling te zijn tussen de zorgafdelingen, opleidingsafdelingen en P&O. Voor de afdeling verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest geldt dat, vóórdat de afdeling overgaat naar IOO, geborgd moet worden dat de huidige uitgangspunten gehandhaafd blijven. Deze uitgangspunten zijn: Opleidingsbeleid is en blijft een afgeleide van het strategisch personeelsbeleid GGZ ingeest; De RvB en de DAZ en van GGZ ingeest kunnen direct invloed uitoefenen op het opleidingsbeleid; Voor GGZ ingeest worden specifieke GGZ-verpleegkundigen opgeleid. Tot het moment dat heldere en betrouwbare afspraken zijn gemaakt om genoemde uitgangspunten te borgen blijft de afdeling verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest gepositioneerd bij P&O en blijven de afdelingen voor initieel opleiden als twee aparte afdelingen overeind. II. INHOUD Advies: Werk vanuit regie over het volledige verpleegkundige opleidingscontinuüm projectmatig aan verbetering. De volgende doelen worden gesteld: Opleiden gebeurt waar mogelijk vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, en op basis van afspraken over het serviceniveau; Er zijn doorlopende leerlijnen binnen VUmc / GGZ ingeest. Er is een uitstekende samenwerking tussen initiële opleidingen (MBO en HBO), vervolgopleidingen, specialistische opleidingen, (toekomstige) masteropleidingen en bij- en nascholing. Er wordt korter en efficiënter opgeleid omdat er geen obstakels, geen wachttijden en geen overlappende programma s zijn in het verpleegkundig opleidingscontinuüm; Er zijn ontwikkelpaden, gekoppeld aan loopbaanpaden; De organisatie bepaalt wat zij nodig heeft, maar in de uitvoering van trajecten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele student / medewerker. Ontwikkelingen van de student / werknemer worden nauwgezet gevolgd. Op verschillende momenten wordt het niveau gemeten en worden leerwensen en leermogelijkheden besproken. Het loopbaanpad / ontwikkelpad wordt daarop aangepast. Studenten/werknemers leren waar mogelijk op hun eigen manier en tijd, en op het moment dat het past in de praktijk. Herintreders en zij-instromers kunnen probleemloos invoegen. Zij komen binnen via assessments en /of maken gebruik van EVC certificering (eerder verworven competenties); Verpleegkundig opleiden vindt overal plaats vanuit dezelfde visie op leren en vanuit hetzelfde beeld van de verpleegkundige van de toekomst; In de (verre) toekomst is ook de aansluiting bij andere trajecten in het domein Human Health & Life Sciences (H2LS) optimaal. Schakeltrajecten MBO-HBO-WO zijn gerealiseerd. III. RELATIES Advies: Voer intern regie op de samenhang van alle projecten en activiteiten die binnen VUmc en GGZ ingeest uitgevoerd worden binnen het speelveld strategisch personeelsbeleid en strategisch opleiden; Voer regie op de samenwerking met externe partijen. Benader relaties als één krachtige partij. Interne regie Het ontwikkelen van strategisch verpleegkundig opleidingsbeleid vindt plaats op een breed speelveld waar allerlei projecten elkaar raken en zeer veel actoren actief zijn. Op het gebied van (verpleegkundig) opleiden spelen zorgafdelingen, P&O afdelingen 10 11

7 en opleidingsafdelingen elk hun eigen rol. Er dient vanuit centraal niveau regie te worden gevoerd op de samenhang van alle projecten en activiteiten die binnen VUmc en GGZ ingeest uitgevoerd worden. Met name de afstemming tussen de projecten strategische personeelsplanning en strategisch opleidingsbeleid is in dit kader van belang. Regie op samenwerking met externe partijen VUmc en GGZ ingeest willen een zo sterk mogelijke positie in de samenwerking met externe partijen. VUmc en GGZ ingeest kunnen door regie op de contacten binnen het netwerk hun positie in samenwerkingsrelaties versterken. Door externe partners als één krachtige partij te benaderen zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van profilering, sturing, onderhandelings- en marktpositie. Voor de initiële opleidingen betekent dat bijvoorbeeld dat VUmc en GGZ ingeest streven naar zo veel mogelijk regie op de opleidingsprogramma s die samen met opleidingsinstituten worden verzorgd. De voorkeur gaat uit naar een model waarin VUmc en GGZ ingeest sturend zijn en het opleidingsinstituut volgend. Het realiseren van een dergelijk model is een lange termijn doelstelling. Op de korte termijn kan de invloed op het curriculum vergroot worden door (per regio) vaste samenwerkingspartners te kiezen. De samenwerking van GGZ ingeest met de Academie voor Psychiatrie kan hierbij als voorbeeld gelden

8 Het vervolg Onderliggende notitie is besproken in de volgende gremia. het zorgmanagersoverleg; de directie IOO; het MT P&O; de raad van bestuur GGZ ingeest. De notitie is vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur VUmc GGZ ingeest en op 3 april 2012 volledig geaccordeerd. De werkgroep Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid wordt opgeheven. Een Stuurgroep Verbetering Verpleegkundig Opleidingscontinuüm wordt ingesteld die op basis van de notitie projecten en activiteiten zal initiëren en aansturen. Prioriteit wordt gegeven aan: Het positioneren van alle verpleegkundige opleidingsactiviteiten onder IOO; Het in beeld brengen van het verpleegkundig opleidingscontinuüm, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving

9 Bijlage De huidige situatie op het gebied van verpleegkundig opleiden 1.1 Initiële opleidingen VUmc Plaats en taken praktijkopleiders De praktijkopleiders zijn gekoppeld aan studentengroepen voor de duur van de opleiding van de studenten. De praktijkopleiders zijn gekoppeld aan een divisie. Het werk van de praktijkopleiders is als volgt verdeeld: - 50% student begeleiden - 25% werkbegeleiders begeleiden - 25% overig. VUmc kent drie soorten praktijkopleiders. Zij vallen onder de afdeling praktijkopleiding, onder een zorgafdeling of onder de VUmc Amstel Academie. Initiële opleidingen Opleidingsinstituut Aantal per jaar Instroom per jaar MBO niveau 4 ROCASA BBL (met leer-arbeids overeenkomst) MBO niveau 4 BOL (stage) ROCASA stageplaatsen HBO V niveau 5 Inholland Duaal (met leer-arbeids overeenkomst) HBO V niveau 5 Inholland stageplaatsen Voltijds (stage) HVA Totaal 190 Plaats van de afdeling De afdeling praktijkopleiding verpleegkunde is geplaatst in divisie IV en wordt aangestuurd door het hoofd praktijkopleiding. Het hoofd praktijkopleiding legt verantwoording af aan alle zorgmanagers en specifiek aan de zorgmanager van divisie IV. Bezetting van de afdeling De afdeling bestaat uit: 12.2 fte, verdeeld over - 11 praktijkopleiders - hoofd - stafadviseur - secretarieel medewerker Opleidingsmodel De praktijkopleiding wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd op leerwerkplaatsen. Op een leerwerkplaats werken 18 studenten verpleegkunde. De studenten nemen de verantwoordelijkheid en de gediplomeerde verpleegkundigen coachen deze studenten. Zij hebben geen eigen patiënten dus tijd en ruimte om studenten het vak te leren. Ook coachen de studenten elkaar. Een leerwerkplaats is geen afgescheiden unit op een afdeling en er vindt geen patiënten selectie plaats. De voordelen zijn o.a.: meer stageplaatsen, betere aansluiting theorie en praktijk, verhoging kwaliteit van praktijkleren, onderwijs op de werkvloer, meer instroom competent personeel. 1.2 Verpleegkundige Vervolgopleidingen VUmc VUmc biedt een breed scala aan verpleegkundige vervolgopleidingen (ruim 20), die waar mogelijk erkend zijn door het CZO. Verpleegkundige Vervolgopleidingen zijn inservice-opleidingen waarin geïntegreerd leren het uitgangspunt is: werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De opleidingen vallen uiteen in een cluster acute hulp en een cluster intensieve zorg. In 2011 volgen 638 studenten een verpleegkundige vervolgopleiding. 178 daarvan zijn in dienst bij VUmc. De instelling waar de student in dienst is, blijft verantwoordelijk voor de totale opleiding en delegeert het theoriedeel aan de VUmc Amstel Academie. De gewenste afstemming tussen theorie en praktijk vindt plaats in regionaal overleg en met de diverse opleiders. Het theoretische deel van de opleiding wordt verzorgd door opleiders die in dienst zijn bij de VUmc Amstel Academie. Bij de opleidingen in het cluster intensieve zorg vervullen deze opleiders binnen VUmc ook de rol van praktijkopleider. Voor de andere opleidingen zijn binnen VUmc op afdelingsniveau praktijkopleiders benoemd. Het team verpleegkundige vervolgopleidingen bestaat uit een manager, 15 opleiders en 5 ondersteuners. In totaal 17,4 fte. 1.3 Verpleegkundige bij- en nascholing VUmc Elk jaar wordt een groot en gevarieerd aanbod aan verpleegkundige bij- en nascholingen georganiseerd. Deelnemers krijgen de gelegenheid aanvullende kennis en vaardigheden op te doen en/of zich te verdiepen. Hiermee kunnen zij adequaat inspelen op vernieuwingen en veranderingen in hun werkzaamheden. Jaarlijks worden ongeveer 150 bij- en nascholingsprogramma s voor verpleegkundigen aangeboden over 60 verschillende onderwerpen. Daarnaast worden jaarlijks meer dan 30 maatwerkopdrachten uitgevoerd. Meer dan 2000 cursisten worden per jaar bijgeschoold. Het team bij- en nascholing maakt deel uit van de VUmc Amstel Academie. Naast de bij- en nascholing voor verpleegkundigen wordt ook bij- en nascholing voor andere beroepsgroepen uitgevoerd. Vijf opleiders en verschillende ondersteuners houden zich specifiek bezig met bij- en nascholing op verpleegkundig gebied (in totaal 8,3 fte)

10 1.4 Initiële opleidingen GGZ ingeest Initiële opleidingen Opleidingsinstituut Aantal per jaar Instroom per jaar MBO niveau 4 ROC-ASA, BBL (met leer-arbeids Academie voor Psychiatrie overeenkomst) MBO niveau 4 BOL (stage) ROC-ASA/ROC Amsterdam NOVA-college 30 HBO V niveau 5 Hogeschool Amsterdam 20 8 Duaal (met leer-arbeids overeenkomst) HBO V niveau 5 Hogeschool InHolland. Duaal (met leer-arbeids Hogeschool Leiden. overeenkomst) Hogeschool Amsterdam 10 6 Verkort (2 jaar) HBO V niveau 5 Hogeschool van Amsterdam Voltijds (stage) Hogeschool InHolland. Hogeschool Leiden. 50 Totaal 160 Nota bene: de stageplaatsen zijn inclusief stageplaatsen voor sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), Toegepaste Psychologie, medewerker maatschappelijke zorg (MMZ), en medewerker maatschappelijke zorg met ervaringsdeskundigheid (MMZE). Plaats van de afdeling De afdeling verpleegkundige opleidingen is onderdeel van de afdeling PO&O en wordt aangestuurd door het hoofd initiële opleidingen. Het hoofd initiële opleidingen legt verantwoording af aan de directeur PO&O. Bezetting van de afdeling De afdeling bestaat (voor wat betreft initieel opleiden) uit: - 1 hoofd initiële opleidingen 1,0 fte - 6 praktijkopleiders (voor mbo en hbo) 4,7 fte Totaal 5.7 fte Daarnaast doet de afdeling een beroep op PO&O wat betreft de personeelsadviseur en het Servicecentrum PO&O. Opleidingsmodel De studenten met leer-arbeidsovereenkomst worden breed opgeleid en worden gedurende de opleiding op 3 à 4 verschillende afdelingen geplaatst: - Afdeling Ouderen - Chronische afdeling - Opnameafdeling - Ambulant team Studenten worden geplaatst op verschillende locaties in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem of Bennebroek. Plaats en taken praktijkopleiders De praktijkopleiders zijn verbonden aan locaties. Kerntaken zijn: - begeleiding leerlingen - begeleiding werkbegeleiders - bewaken leerklimaat van afdelingen - overleg opleidingsinstituten 1.5 Opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ ingeest GGZ ingeest organiseert twee opleidingen tot verpleegkundig specialist: 1. De GGZ-VS(Verpleegkundig Specialist). Jaarlijks stromen 2 nieuwe studenten in. Op dit moment zijn 9 studenten in opleiding. 2. De Master Advanced Nurse Practitioner. Jaarlijks stromen 2 nieuwe studenten in. Op dit moment zijn 6 studenten in opleiding. De opleidingen voor verpleegkundig specialist zijn gepositioneerd bij de afdeling verpleegkundige opleidingen van PO&O. Voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist is één opleider aangesteld voor 0,6 fte 1.6 Verpleegkundige bij- en nascholing GGZ ingeest Jaarlijks worden ongeveer 200 cursussen aangeboden over 50 verschillende thema s. In totaal ontvangen circa 3500 cursisten per jaar bijscholing. Daarnaast vinden allerhande coachingsprajecten plaats voor teams en individuen. De afdeling bij- en nascholing GGZ maakt vooruitlopend op de fusie onderdeel uit van de VUmc Amstel Academie. De leidinggevende is in dienst bij VUmc. De afdeling bestaat uit de volgende medewerkers (in totaal 4,5 fte): - 2 trainers ICT en EPD (elektronisch patiëntdossier) - 1 secretaresse - 1 hoofd - 1 projectleider/trainer Mindfulness - 1 coördinator coachingspool - 1 coördinator de-escalatie Circa 60 interne collega s verzorgen het aanbod en 13 interne coaches. Zij hebben allemaal een aanstelling bij een afdeling (zijn hulpverlener/begeleider/arts/secretaresse of anderszins) en worden als het ware free lance ingehuurd voor scholingsactiviteiten. Bij veel trainingen worden ervaringsdeskundigen ingezet

11 Fotografie DigiDaan en Hans Smit 20

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden. Tineke Holwerda 20-11-2015

Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden. Tineke Holwerda 20-11-2015 Toekomstbestendige verpleegkundige zorg en de rol van de leidinggevenden Tineke Holwerda 20-11-2015 Waarom deze ontwikkeling? Omdat de patiëntenzorg er om vraagt Omdat uit onderzoek blijkt dat de functiemix

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC. Drie bij leren en werken betrokken partijen:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Hoe komen we in topvorm?

Hoe komen we in topvorm? Hoe komen we in topvorm? Niet meer vandaag maar morgen? Is de vraag Wat is onze uitdaging? 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen zijn inservice en MBO-opgeleid 90 procent van de Nederlandse verpleegkundigen

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Betrokken bij mensen?

Betrokken bij mensen? Betrokken bij mensen? Een kritische blik? Maak kennis met onze opleiding tot verpleegkundige Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Multidisciplinair symposium MS Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

ITEMLIJST voor EXTERNE GESPREKKEN

ITEMLIJST voor EXTERNE GESPREKKEN ITEMLIJST voor EXTERNE GESPREKKEN opgesteld in het kader van de ontwikkeling van strategisch beleid voor de SOIG te Groningen Groningen, mei 1995, Klaas Brouwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen. Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen. Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap Aanleiding: veranderende zorgvraag Veranderende zorgvraag Nieuwe visie op gezondheid

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Maatwerk & opleidingsadvies

Maatwerk & opleidingsadvies WO Maatwerk & opleidingsadvies HBO IS DE WATERKENNIS VAN JOUW ORGANISATIE OP PEIL? MBO H2O www.wateropleidingen.nl Lifelong Learning in de watersector Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van doorstroming

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding

Volg je hart, gebruik je hoofd. Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde 22 Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale

Nadere informatie

Contact. Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen. www.weanteam.nl info@weanteam.nl. Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar.

Contact. Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen. www.weanteam.nl info@weanteam.nl. Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar. Contact Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen www.weanteam.nl info@weanteam.nl Telefoon: 0346-28 44 67 Mobiel: 06-30 37 76 57 Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar. Wie zijn wij Wean Team is een organisatie

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding VERSLAG WORKSHOP CZO ERKENNINGSAANVRAAG OPLEIDERS RAV S INFORMATIEBIJEENKOMST CZO-TRAJECT Tijd Plaats Inleider Verslag : Donderdag 14 juni 2012, 13.00 15.00 uur : Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie