PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE"

Transcriptie

1 PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d ) 1

2 1. Titel Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker: Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg. 2. Achtergrnd Kanker gaat gepaard met angst vr de dd, diepe nzekerheid en het verlies van sciale en maatschappelijke rllen. Als gevlg hiervan kunnen depressie en andere psychsciale prblemen ntstaan waar de patiënt en zijn naasten, k bij een gunstig verlp van de ziekte, ng jarenlang de gevlgen van ndervinden. Een gede begeleiding is dan k van het grtste belang. De NVPO zet zich middels het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker in vr de delstelling dat binnen vijf jaar alle mensen met kanker en hun naasten die behefte hebben aan prfessinele psychsciale zrg gehlpen wrden dr deskundige prfessinals die zich k als zdanig aan hen kenbaar kunnen maken. Dit betekent dat er vldende prfessinals, vldende deskundigheid, vldende financiering en ndzakelijke richtlijnen/standaarden meten zijn. 3. Betreffende peride: De ttale prjectduur betreft een peride van 3½ jaar (december 2011 juni 2015). In dit rapprt wrdt een krt verzicht gegeven van de taken/activiteiten en resultaten van het eerste jaar van het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker ; peride december 2011-december De huidige verwachting is dat alle delstellingen aan het einde van het prject zullen zijn behaald. 4. Primaire delstelling De delstelling van het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker is tweeledig: 1. Het vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare psychsciale zrg (kwantiteit) 2. Het verbeteren en brgen van de kwaliteit van de psychsciale zrg 5. Frmulering deelprjecten Uit het gpunt van delmatigheid is de tweeledige delstelling van het prject pgedeeld in de nderstaande vier deelprjecten (1a, 1b, 2a, 2b): 1. Het vergrten van de tegankelijkheid van de psychsciale zrg (kwantiteit) 1a: Transparantie & Cmmunicatie 1b: Betaalbaarheid van de zrg 2. Het verbeteren en brgen van de kwaliteit van de psychsciale zrg 2a: Deskundigheidsbevrdering 2b: Translatie van psychsciaal nclgisch nderzek naar de klinische praktijk 6. Vrtgang algemeen 6.1 Prjectteam en lcatie Na tekenning van de prjectsubsidie dr KWF Kankerbestrijding is dr. Chantal Lammens aangesteld als prjectcördinatr. Vervlgens is een sllicitatieprcedure gestart m het team uit te breiden met een prjectmedewerker en secretarieel medewerker. Per 1 april 2012 zijn de prjectmedewerker (dr. Vivian Engelen) en secretarieel medewerker (Gre Haan) in dienst getreden. De prjectmedewerker en secretarieel medewerker werken nder verantwrdelijkheid van de prjectcördinatr. Vr de duur van het prject heeft het prjectteam per 1 april 2012 haar intrek genmen in een kantrunit aan de Delflandlaan 20 te Amsterdam, tegenver KWF Kankerbestrijding. 6.2 Stuurgrep De begeleidingscmmissie van de vrlper van het huidige prject is mgezet naar een stuurgrep. Het aantal leden is vervlgens k uitgebreid. De stuurgrep verzrgt in pdracht van het NVPO bestuur p nbezldigde basis de aansturing van het prjectteam. Vanuit het bestuur hebben minimaal twee leden zitting in de stuurgrep. De 2

3 prjectcördinatr legt verantwrding af aan de vrzitter van de stuurgrep. Het NVPO bestuur is eindverantwrdelijke vr het slagen van het prject. De stuurgrep bestaat uit de vlgende leden: Dr. Marjlein van der Pl Dr. Jsette Hekstra-Weebers Drs. Tn van de Ven Dr. Eveline Bleiker Drs. Fenna Pstma Drs. Marike Lub Drs. Anette Pet Prf. dr. Jan Anne Rukema Vrzitter stuurgrep, algemeen bestuurslid NVPO en senir adviseur Netwerken regi Leiden bij IKNL. Vrzitter Bestuur NVPO en adviseur prductntwikkeling IKNL en principal investigatr UMCG. Penningmeester NVPO, directeur De Vruchtenburg, directeur Rparuncentra (lid stuurgrep t/m 27 nvember 2012). Senir grepsleider, afdeling Psychsciaal Onderzek & Epidemilgie, NKI- AVL, te Amsterdam. Lid Raad van Advies NVPO, vrmalig cnsulent vrlichting en psychsciale zrg IKNL lcatie Amsterdam en vrzitter stichting Lk gd feel better. Klinisch psychlg/psychtherapeut te MC Haaglanden te Den Haag met als speerpunt nclgie. Klinisch psychlg en hfd therapie bij het HDI te Utrecht. Onclgisch chirurg Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en hgleraar Kwaliteit van leven aan de UvT. 7. Vrtgang per deelprject De inhudelijke vrtgang van het prject wrdt hiernder per deelprject uiteengezet. 7.1 Transparantie & Cmmunicatie Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject: - Ontwikkelen en implementeren van een nline deskundigenbestand waarin berepsbeefenaren in de psychsciale nclgische zrg een erkende status krijgen en daarmee bevrderen dat deze adequaat wrden verged. - Het pzetten van een nline verwijsgids m een structuur te bieden vr drverwijzing van ptentiele cliënten dr medische prfessinals naar psychsciale hulpverleners, en m cliënten de mgelijkheid te bieden dicht bij huis een deskundige hulpverlener te vinden: In een gpslag de deskundige bij u in de buurt. - Het pzetten en implementeren van een PR en cmmunicatieplan Deskundigenbestand en nline verwijsgids t.b.v. patiënten en prfessinele verwijzers. - Het ndersteunen van de implementatie en evaluatie van de richtlijn Detecteren behefte psychsciale zrg. Behaalde resultaten ann december Ontwikkelen en implementeren nline deskundigenbestand In 2012 zijn de vrwaarden vr inschrijving in het deskundigenbestand gefrmuleerd en geaccrdeerd vr de delgrep psychlgen en psychtherapeuten. Daarnaast is een dispensatie- /vergangsregeling pgesteld vr het eerste jaar van inschrijving. Het beschikken ver een BIG registratie is bij zwel de reguliere inschrijving als bij diegenen die gebruik maken van de dispensatieregeling een basisvrwaarde vr inschrijving. Cnfrm de prjectplanning zal in januari 2013 het deskundigenbestand vr psychlgen en psychtherapeuten wrden gelanceerd. Mmenteel wrdt de ICT ntwikkeling t.b.v. het deskundigenbestand gerealiseerd dr Inspire Innvatin bv., dezelfde partij die verantwrdelijk is vr de buw van 3

4 Daarnaast wrdt mmenteel een registratiecmmissie samengesteld, welke verantwrdelijk is vr de berdeling van registratieverzeken (via de vergangsregeling) en in de tekmst tevens verantwrdelijk zal zijn vr verzeken tt herregistratie. Inmiddels is een start gemaakt met het pstellen van de vrwaarden vr inschrijving vr de vlgende discipline binnen de psychsciale nclgie, nl. de maatschappelijk werkers. Naar verwachting wrdt het deskundigenbestand vr deze delgrep in de tweede helft van 2013 gelanceerd. Een PR & marketingplan is pgesteld m het deskundigenbestand vr psychlgen/psychtherapeuten nder de aandacht te brengen van de delgrep. - Online verwijsgids Ten beheve van de ntwikkeling en implementatie van de nline verwjisgids is cntact gelegd met het prgramma KankerNL. Een frmeel verzek tt samenwerking in deze is ingediend bij het prgramma KankerNL. De intentie is uitgesprken tussen beide partijen m de nline verwijsgids in een ng nader vast te stellen hedanigheid te ntsluiten via Gesprekken ten beheve van een verdere uitwerking zijn gaande. Met de ntwikkeling en buw van de database t.b.v. het deskundigenbestand is rekening gehuden met deze gewenste samenwerking, zdat deze database/webapplicatie kan wrden gekppeld aan Op deze wijze kunnen wij een vlledig geautmatiseerde, vraf vastgestelde en geupdate infrmatiestrm aanleveren t.b.v. het ntsluiten van gegevens uit het nline deskundigenbestand t.b.v. publicatie via Planning - Naar verwachting wrdt het deskundigenbestand vr de delgrep maatschappelijk werkers in de tweede helft van 2013 gelanceerd. Het deskundigenbestand zal vervlgens wrden uitgebreid met de discipline geestelijk verzrgers. - In 2013 wrdt ten beheve van het deskundigenbestand vr de psychlgen en psychtherapeuten een status update pgesteld en prcesevaluatie uitgeverd (b.v. heveel psychlgen zijn er geregistreerd, gegrafische verdeling etc.) - Tevens zal tijdens de ntwikkeling en lancering van het deskundigenbestand vr maatschappelijk werkers en geestelijk verzrgers een start wrden gemaakt met fase 2 van het deskundigenbestand, namelijk het differentiëren p basis van specialisaties (bv. genetica, revalidatie, palliatieve zrg, kinderen etc.) 7.2 Betaalbaarheid van de zrg Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het vlgen van de plitieke en beleidsagenda met betrekking tt de psychsciale nclgisch zrg - Het pstellen van een lbbyplan Behaalde resultaten ann december Vlgen plitieke en beleidsagenda Het beleid, de infrmatie en de cmmunicatie van de verheid, zrgverzekeraars en partners in het veld p het gebied van de psychsciale nclgische zrg, en in het bijznder de financiering, is structureel bijgehuden. - Lbbyplan Oriënterende gesprekken zijn geverd met KWF Kankerbestrijding, stichting IPSO en het NFK. De NVPO heeft in een krte ntitie haar belangrijkste aandachtspunten met betrekking tt het realiseren van adequate vergeding van de psychsciale zrg, alsmede het betaalbaar huden van deze zrg gefrmuleerd. Een van de belangrijkste knelpunten m betaalbaarheid van deze zrg te kunnen realiseren en behuden is m als werkveld met vertuigende argumenten te kmen m in een tijd van het terugdringen van het verheidstekrt en autnm plpende zrgksten het budget vr psychsciale zrg aan te laten sluiten bij de behefte. Tijdens de riënterende gesprekken werd duidelijk dat meerdere partijen in het veld bezig zijn met initiatieven t.b.v. de betaalbaarheid van de psychsciale nclgische zrg. Beslten is een cnvenant te sluiten met de initiële partners in het veld (NVPO, IPSO, KWF Kankerbestrijding, NFK en Rparun) en middels een aantal in te plannen stakehlderbijeenkmsten een gezamenlijk plan van aanpak p te 4

5 Planning stellen ten beheve van het realiseren van adequate vergeding van de psychsciale zrg, alsmede vr het betaalbaar huden van deze zrg (zwel 1 e als 2 e lijn). Een cnvenant zal wrden geslten met de initiële partners in het veld en een eerste gezamenlijke stakehldersmeeting ten beheve van het pstellen van een gezamenlijk plan van aanpak wrdt ingepland in januari In het plan wrden de wensen, alsmede cncrete acties en resultaten van en vr alle initiële partners (.a. KWF Kankerbestrijding, NFK, IPSO, Rparun en de NVPO) duidelijk gefrmuleerd. Wanneer een plan van aanpak naar tevredenheid van alle stakehlders gereed is zal een Rndetafelgesprek wrden ingepland m cncrete acties uit te zetten. Hiervr wrden tevens zrgverzekeraars en beleidsmakers uitgendigd. Aan het einde van deze bijeenkmst is duidelijk welke acties wrden uitgezet ten beheve van het behalen van welke resultaten en wrden verantwrdelijkheden verdeeld. Aan de hand van het uiteindelijke plan is tevens duidelijk welke partners wanneer samen ptreden, vr welke prblematiek, met welke verantwrdelijkheden en p welke wijze. De Rndetafelbijeenkmst zal naar verwachting in april 2013 plaatsvinden. 7.3 Deskundigheidsbevrdering Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het (laten) ntwikkelen van een bij- en naschlingsprgramma vr prfessinals werkzaam in de nclgie (het gevlgd hebben van z n prgramma is vrwaarde vr registratie in het deskundigenbestand). - Implementatie van de pleiding cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten. - Het certificeren van permanente educatie p het gebied van de psychsciale nclgie. Inrichten en kwaliteitsbewaking van het NVPO-keurmerk vr schling. Schlingsprgramma s p het gebied van de psychsciale nclgie hebben het NVPO keurmerk. - Aanbieden en inzichtelijk maken van geaccrediteerd schlingsaanbd en intervisie vr berepsbeefenaren werkzaam in de psychsciale nclgie. Behaalde resultaten ann december Certificeren van permanente educatie: NVPO keurmerk Een pleidingscncilium is samengesteld, bestaande uit Prf. dr. Judith Prins, Prf. dr. Jlanda de Vries en dr. Le Gualthérie-van Weezel, t.b.v. het frmuleren van de minimale inhudelijke en kwaliteitscriteria vr pleidingen p het gebied van de psychsciale nclgie vr psychlgen en psychtherapeuten. Opleidingen die aan deze vrwaarden vlden kunnen vanaf januari 2013 het NVPO keurmerk aanvragen. Vr de psychlgen werkzaam in de eerste lijn en deels vr de psychlgen in de 2 e lijn, is het hebben gevlgd van een pleiding met het NVPO keurmerk een vrwaarde vr inschrijving in het deskundigenbestand. Mmenteel wrdt de functinaliteit m het NVPO-keurmerk aan te vragen mee ntwikkeld binnen de webapplicatie t.b.v. het nline deskundigenbestand en de verwijsgids. - Bij- en naschlingsprgramma s De pleiding Psychsciale nclgie vr maatschappelijk werkers welke werd aangebden dr de HAN VDO te Nijmegen was wegens een tekrt aan inschrijvingen de vrgaande drie jaar niet van start gegaan. Dr het pleidingsinstituut werd derhalve beslten dat het (m.n. vanuit kstentechnisch perspectief) niet meer lnde m de pleiding ng langer aan te bieden. Na terugkppeling aan de NVPO is beslten dat, in het kader van het belang van.a. het deskundigenbestand, de NVPO gedurende de lp van het prject zal ptreden als makelaar vr deze pleiding en daarmee.a. de werving p zich zal nemen. Allereerst is een evaluatie gemaakt m.b.t. de knelpunten die hebben geleid tt het tekrt aan inschrijvingen. Aan de hand hiervan is de pleiding p inhudelijk en lgistiek niveau aangepast en is de werving dr de NVPO vergenmen. Na een succesvlle aanpassing en werving is in nvember 2012 een nieuwe lichting van start gegaan met 15 deelnemers. Samen met de RINO Utrecht en de Special Interest Grup (SIG) psychsciale nclgie van de V&VN wrdt een pleiding Psychsciale nclgie vr verpleegkundigen pgezet. Delstelling is dat deze pleiding in maart 2013 van start zal gaan. In 2012 is gekeken he IKNL en de NVPO kunnen samenwerken bij het aanbieden van intervisiebijeenkmsten/ casuïstiekbespreking vr psychlgen en psychtherapeuten met een landelijk dekkend netwerk. Een cncreet gefaseerd plan van aanpak, bestaande uit 3 fases, is pgezet 5

6 en besprken met IKNL. Vr de eerste fase, het piltjaar 2013, is een samenwerkingsvereenkmst afgeslten met IKNL. De NVPO heeft een adviserende rl bij het up t date huden van reeds ntwikkelde schlingsprgramma s vr psychlgen en geestelijk verzrgers van de RINO Utrecht. - Implementatie training Cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten In ktber 2012 is de training van start gegaan in het Erasmus MC/Daniel den Hed Kliniek te Rtterdam. Een 16 tal AIOS nclgie vlgen de training alhier. Tegelijkertijd wrden er dr de NVPO trainers een tweetal lkale trainers getraind m een vervlgaanbd binnen het ErasmusMC te kunnen realiseren en dceren. Op 7 nvember 2012 heeft de NVPO een 2 ½ uur durende wrkshp gegeven tijdens de natinale pleidingsdag van de jnvmo, tijdens de nclgiedagen van de NVMO, (N=65 aanwezige fellws). Tijdens deze wrkshp is de gehele pleiding in vgelvlucht besprken. Aanwezigen kunnen vervlgens binnen hun eigen ziekenhuis hun interesse in de vlledige training kenbaar maken en zdende fungeren als ambassadeur vr de pleiding binnen hun eigen ziekenhuis. Er is een gebruikerskader vr de training pgesteld, waarin de inhud van de training wrdt gebrgd, en vrwaarden vr het gebruik van de pleiding wrden uiteengezet. Planning - NVPO keurmerk Ten beheve van de implementatie van het NVPO-keurmerk vr schling wrdt een PR & cmmunicatieplan pgesteld en uitgeverd. Er zal een cncilium wrden samengesteld t.b.v. het frmuleren van de minimale inhudelijke en kwaliteitseisen vr schling p het gebied van de psychsciale nclgie vr maatschappelijk werkers. Uiterlijk in de 2 e helft van 2013 wrdt het NVPO-keurmerk vr PSO schling vr de delgrep maatschappelijk werkers geïmplementeerd. - Bij- en naschlingsprgramma s De aangebden pleiding vr maatschappelijk werkers wrdt aan de hand van inhud en lgistiek geëvalueerd. Met de HAN VDO wrden cncrete afspraken gemaakt m.b.t. het aanbieden van de pleiding in In maart 2013 gaat de pleiding PSO vr verpleegkundigen van start, waarbij wij na aflp wrden betrkken bij de inhudelijke en lgistieke evaluatie. In 2013 wrden er in samenwerking met IKNL een tweetal intervisiebijeenkmsten/ casuïstiek besprekingen gerganiseerd vr de IKNL lcaties Amsterdam, Rtterdam en Nijmegen (maart en september 2013). In ktber 2013 zal aan de hand van een evaluatie een eventuele verlenging van de samenwerking tussen IKNL en de NVPO wrden pgesteld. Bij drgang zal in fase 2 het aantal lcaties waar intervisiebijeenkmsten wrden aangebden wrden uitgebreid met de lcaties Grningen, Utrecht en Leiden. - Implementatie training Cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten Ten beheve van het uitbreiden van het aantal ptentiele trainers wrdt dr de NVPO een train de trainer dag gerganiseerd. Via het NVPO netwerk wrden nieuwe ptentiele ambassadeurs benaderd vr de bttm-up implementatie van de training. Na het publiceren van het visiedcument De medisch specialist 2015 p 2 ktber 2012, waarbij cmmunicatie een belangrijk speerpunt is, is beslten tevens pnieuw en tegelijkertijd met de bttmup prcedure in te zetten p implementatie via de tp-dwn prcedure. Hiervr zal allereerst cntact wrden pgenmen met het KNMG Translatie van psychsciaal nclgisch nderzek naar de klinische praktijk Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het prichten van een Platfrm Wetenschap & Praktijk Psychsciale Onclgie. - Het uitbuwen van de NVPO als wetenschappelijke vereniging dr middel van de verhging van de participatie van het aantal nderzekers bij de vereniging in het algemeen en het NVPO-cngres in het bijznder. 6

7 Behaalde resultaten ann december Gedurende het eerste lpjaar van het prject is het deelprject Translatie nader uitgewerkt, hiervr is een cncreet plan van aanpak pgesteld. Hierbij is de vlgende delstelling gefrmuleerd: Het realiseren van een grtere synergie tussen psychsciaal nclgische nderzekers en de klinische praktijk (1 e en 2 e lijn) ten beheve van het ptimaliseren van de kwaliteit van de psychsciale nclgische zrg. Drie subdelstellingen zijn hier nader uitgewerkt, waarbij de NVPO richt zich p 1) het creëren van awareness (bewustwrdingsprces) van de ndzaak van Knwledge Translatin (KT) ten beheve van het leveren van kwalitatief gede zrg, 2) het bevrderen van de tegankelijkheid van psychsciale nderzeksresultaten en 3) het gebruik van nderzeksresultaten in de praktijk ndersteunen d.m.v. het stimuleren en ndersteunen van implementatieprcessen. Awareness: Er is een start gemaakt vr een Nederlandstalige publicatie t.b.v. de bewustwrding vr KT p het gebied van de PSO. De nderzekers p het gebied van de psychsciale nclgie in Nederland zijn in kaart gebracht. Er is cntact gelegd met de McMaster University in Trnt, een wereldwijd gerenmmeerd nderzeksinstituut p het gebied van Knwledge Translatin. Begin ktber 2012 heeft er een studiebezek aan de McMaster University plaatsgevnden. Actief stimuleren kennisuitwisseling Verscheidene gesprekken hebben reeds plaatsgevnden met de prjectleider en/f medewerkers van het KWF Kankerbestrijding speerpunt Translatie. Beide partijen huden elkaar structureel p de hgte en mgelijkheden tt samenwerking wrden nader bekeken. De NVPO heeft haar suggesties t.b.v. het structureel aanpassen van subsidieaanvragen p het gebied van de psychsciale nclgie vrgedragen aan het prjectteam Translatie. Mmenteel wrdt er nader vrm gegeven aan een samenwerking met de KWF Kankerbestrijding werkgemeenschap Psychsciale Onclgie. Planning - Awareness Vr het internatinale IPOS cngres te Rtterdam in 2013 zal een lezing/wrkshp ver de ndzaak van gedegen KT wrden aangebden. Tevens zal een kennismiddag m.b.t. de ndzaak van KT wrden gerganiseerd vr zrgverzekeraars en beleidsmakers. Getracht zal wrden dit te kppelen aan het internatinale IPOS cngres 2013 te Rtterdam. Natinale werkbezeken aan gerenmmeerde nderzeksinstituten wrden ingepland (bv. NIVEL, ZnMw en NWO) m te bezien f zij zich bezighuden met KT, f zij een dergelijke wens vr de nabije tekmst hebben en m te bezien wat de mgelijkheden vr samenwerking zijn. - Tegankelijkheid vergrten Een cncreet stappenplan zal wrden uitgewerkt t.b.v. de realisatie van een kennisprt Psychsciale Onclgie, waarna de ntwikkeling van de kennisprt z spedig mgelijk van start zal gaan. Binnen deze kennisprt wrdt.a. een jaarindex met (lpende) nderzeken p het gebied van de psychsciale nclgie pgenmen en een agenda met aankmende (inter)natinale cngressen en sympsia. Vanaf editie 1 van jaargang 2013 van het tijdschrift Psychsciale Onclgie zal er via een vast frmat structureel nieuwe nderzeksresultaten p het gebied van de psychsciale nclgie wrden pgenmen. Allereerst wrdt dit frmat nader uitgewerkt. - Actief stimuleren kennisuitwisseling De afstemming en samenwerking met het KWF Kankerbestrijding speerpunt Translatie wrdt gecntinueerd. Daarnaast zal er tevens cntact wrden gelegd met verige gezndheidsfndsen m de suggesties van de NVPO t.b.v. het structureel aanpassen van subsidieaanvragen nader te bespreken. Op 26 februari 2013 zal de vrjaarsvergadering van de KWF werkgemeenschap vraf wrden gegaan dr de Algemene Ledenvergadering van de NVPO. Hierna zal dr de NVPO en de KWF werkgemeenschap in gezamenlijkheid invulling wrden gegeven aan het middagprgramma, welke in het teken zal staan van KT. 7

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE t.b.v. ALV

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE t.b.v. ALV PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE t.b.v. ALV Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische

Nadere informatie

Beleidsplan NVPO 2014-2016

Beleidsplan NVPO 2014-2016 Beleidsplan NVPO 2014-2016 De NVPO zet zich in vr de ntwikkeling en de bevrdering van kennis met betrekking tt de psychsciale nclgie en vr prfessinele, tegankelijke en tijdige psychsciale zrg als integraal

Nadere informatie

Scholing PSO psychologen/psychotherapeuten

Scholing PSO psychologen/psychotherapeuten Schling PSO psychlgen/psychtherapeuten 26-5-2017 NVPO Opleidingscncillium P s (prf. dr. Judith Prins, prf. dr. Jlanda de Vries, dr. Le Gualtherie van Weezel) Achtergrnd De NVPO heeft een tweetal naast

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015-2020

Meerjarenplan 2015-2020 Meerjarenplan 2015-2020 Clfn Meerjarenplan 2015 2020 Kenniscentrum Biplaire Strnissen Vastgesteld dr het bestuur van het Kenniscentrum Biplaire Strnissen in ktber 2015. Het Kenniscentrum Biplaire Strnissen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker

Kwaliteitscriteria voor de zorg, vanuit het perspectief van mensen met longkanker Kwaliteitscriteria vr de zrg, vanuit het perspectief van mensen met lngkanker Lngkanker Nederland, dé patiëntenrganisatie vr lngkankerpatiënten in Nederland en de België, heeft met ndersteuning vanuit

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M!

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M! Bijeenkmst CVA-ketenzrg Helmnd 4 juni 2013 De Zrgbg W E L K O M! Del bijeenkmst Nieuwe ntwikkelingen bespreken Ideeën en tips meenemen Ontwikkelen van het netwerk CVA Leren van elkaar Op 1 lijn blijven

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember 2012-1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

- Beleidsplan 2014 -

- Beleidsplan 2014 - STUDIEBOEKEN FINANCIELE ONDERSTEUNING WERKBEGELEIDING ALGEMENE COACHING STAGEBEGELEIDING MEDISCHE COACHING - Beleidsplan 2014 - Maashaven Zuidzijde 2 3081 AE Rtterdam www.edubility.nl Inhud Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189

NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189 Raad vr Accreditatie, Utrecht wwwrvanl Nieuwsbrief Dit is de tweede Nieuwsbrief waarmee de Raad vr Accreditatie (RvA) u infrmeert ver de vrtgang en de laatste

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Jaarverslag ADOC. In vogelvlucht door 2013. Gera Ter Meulen, ADOC. december 2014

Jaarverslag ADOC. In vogelvlucht door 2013. Gera Ter Meulen, ADOC. december 2014 Jaarverslag ADOC 2013 Gera Ter Meulen, ADOC In vgelvlucht dr 2013 december 2014 Cmment [MGt1]: Op het jaarverslag 2013 met vlgens mij het ude lg ng http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedaggiek/agp-d/adc/ 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie