PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE"

Transcriptie

1 PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d ) 1

2 1. Titel Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker: Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg. 2. Achtergrnd Kanker gaat gepaard met angst vr de dd, diepe nzekerheid en het verlies van sciale en maatschappelijke rllen. Als gevlg hiervan kunnen depressie en andere psychsciale prblemen ntstaan waar de patiënt en zijn naasten, k bij een gunstig verlp van de ziekte, ng jarenlang de gevlgen van ndervinden. Een gede begeleiding is dan k van het grtste belang. De NVPO zet zich middels het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker in vr de delstelling dat binnen vijf jaar alle mensen met kanker en hun naasten die behefte hebben aan prfessinele psychsciale zrg gehlpen wrden dr deskundige prfessinals die zich k als zdanig aan hen kenbaar kunnen maken. Dit betekent dat er vldende prfessinals, vldende deskundigheid, vldende financiering en ndzakelijke richtlijnen/standaarden meten zijn. 3. Betreffende peride: De ttale prjectduur betreft een peride van 3½ jaar (december 2011 juni 2015). In dit rapprt wrdt een krt verzicht gegeven van de taken/activiteiten en resultaten van het eerste jaar van het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker ; peride december 2011-december De huidige verwachting is dat alle delstellingen aan het einde van het prject zullen zijn behaald. 4. Primaire delstelling De delstelling van het prject Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker is tweeledig: 1. Het vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare psychsciale zrg (kwantiteit) 2. Het verbeteren en brgen van de kwaliteit van de psychsciale zrg 5. Frmulering deelprjecten Uit het gpunt van delmatigheid is de tweeledige delstelling van het prject pgedeeld in de nderstaande vier deelprjecten (1a, 1b, 2a, 2b): 1. Het vergrten van de tegankelijkheid van de psychsciale zrg (kwantiteit) 1a: Transparantie & Cmmunicatie 1b: Betaalbaarheid van de zrg 2. Het verbeteren en brgen van de kwaliteit van de psychsciale zrg 2a: Deskundigheidsbevrdering 2b: Translatie van psychsciaal nclgisch nderzek naar de klinische praktijk 6. Vrtgang algemeen 6.1 Prjectteam en lcatie Na tekenning van de prjectsubsidie dr KWF Kankerbestrijding is dr. Chantal Lammens aangesteld als prjectcördinatr. Vervlgens is een sllicitatieprcedure gestart m het team uit te breiden met een prjectmedewerker en secretarieel medewerker. Per 1 april 2012 zijn de prjectmedewerker (dr. Vivian Engelen) en secretarieel medewerker (Gre Haan) in dienst getreden. De prjectmedewerker en secretarieel medewerker werken nder verantwrdelijkheid van de prjectcördinatr. Vr de duur van het prject heeft het prjectteam per 1 april 2012 haar intrek genmen in een kantrunit aan de Delflandlaan 20 te Amsterdam, tegenver KWF Kankerbestrijding. 6.2 Stuurgrep De begeleidingscmmissie van de vrlper van het huidige prject is mgezet naar een stuurgrep. Het aantal leden is vervlgens k uitgebreid. De stuurgrep verzrgt in pdracht van het NVPO bestuur p nbezldigde basis de aansturing van het prjectteam. Vanuit het bestuur hebben minimaal twee leden zitting in de stuurgrep. De 2

3 prjectcördinatr legt verantwrding af aan de vrzitter van de stuurgrep. Het NVPO bestuur is eindverantwrdelijke vr het slagen van het prject. De stuurgrep bestaat uit de vlgende leden: Dr. Marjlein van der Pl Dr. Jsette Hekstra-Weebers Drs. Tn van de Ven Dr. Eveline Bleiker Drs. Fenna Pstma Drs. Marike Lub Drs. Anette Pet Prf. dr. Jan Anne Rukema Vrzitter stuurgrep, algemeen bestuurslid NVPO en senir adviseur Netwerken regi Leiden bij IKNL. Vrzitter Bestuur NVPO en adviseur prductntwikkeling IKNL en principal investigatr UMCG. Penningmeester NVPO, directeur De Vruchtenburg, directeur Rparuncentra (lid stuurgrep t/m 27 nvember 2012). Senir grepsleider, afdeling Psychsciaal Onderzek & Epidemilgie, NKI- AVL, te Amsterdam. Lid Raad van Advies NVPO, vrmalig cnsulent vrlichting en psychsciale zrg IKNL lcatie Amsterdam en vrzitter stichting Lk gd feel better. Klinisch psychlg/psychtherapeut te MC Haaglanden te Den Haag met als speerpunt nclgie. Klinisch psychlg en hfd therapie bij het HDI te Utrecht. Onclgisch chirurg Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en hgleraar Kwaliteit van leven aan de UvT. 7. Vrtgang per deelprject De inhudelijke vrtgang van het prject wrdt hiernder per deelprject uiteengezet. 7.1 Transparantie & Cmmunicatie Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject: - Ontwikkelen en implementeren van een nline deskundigenbestand waarin berepsbeefenaren in de psychsciale nclgische zrg een erkende status krijgen en daarmee bevrderen dat deze adequaat wrden verged. - Het pzetten van een nline verwijsgids m een structuur te bieden vr drverwijzing van ptentiele cliënten dr medische prfessinals naar psychsciale hulpverleners, en m cliënten de mgelijkheid te bieden dicht bij huis een deskundige hulpverlener te vinden: In een gpslag de deskundige bij u in de buurt. - Het pzetten en implementeren van een PR en cmmunicatieplan Deskundigenbestand en nline verwijsgids t.b.v. patiënten en prfessinele verwijzers. - Het ndersteunen van de implementatie en evaluatie van de richtlijn Detecteren behefte psychsciale zrg. Behaalde resultaten ann december Ontwikkelen en implementeren nline deskundigenbestand In 2012 zijn de vrwaarden vr inschrijving in het deskundigenbestand gefrmuleerd en geaccrdeerd vr de delgrep psychlgen en psychtherapeuten. Daarnaast is een dispensatie- /vergangsregeling pgesteld vr het eerste jaar van inschrijving. Het beschikken ver een BIG registratie is bij zwel de reguliere inschrijving als bij diegenen die gebruik maken van de dispensatieregeling een basisvrwaarde vr inschrijving. Cnfrm de prjectplanning zal in januari 2013 het deskundigenbestand vr psychlgen en psychtherapeuten wrden gelanceerd. Mmenteel wrdt de ICT ntwikkeling t.b.v. het deskundigenbestand gerealiseerd dr Inspire Innvatin bv., dezelfde partij die verantwrdelijk is vr de buw van 3

4 Daarnaast wrdt mmenteel een registratiecmmissie samengesteld, welke verantwrdelijk is vr de berdeling van registratieverzeken (via de vergangsregeling) en in de tekmst tevens verantwrdelijk zal zijn vr verzeken tt herregistratie. Inmiddels is een start gemaakt met het pstellen van de vrwaarden vr inschrijving vr de vlgende discipline binnen de psychsciale nclgie, nl. de maatschappelijk werkers. Naar verwachting wrdt het deskundigenbestand vr deze delgrep in de tweede helft van 2013 gelanceerd. Een PR & marketingplan is pgesteld m het deskundigenbestand vr psychlgen/psychtherapeuten nder de aandacht te brengen van de delgrep. - Online verwijsgids Ten beheve van de ntwikkeling en implementatie van de nline verwjisgids is cntact gelegd met het prgramma KankerNL. Een frmeel verzek tt samenwerking in deze is ingediend bij het prgramma KankerNL. De intentie is uitgesprken tussen beide partijen m de nline verwijsgids in een ng nader vast te stellen hedanigheid te ntsluiten via Gesprekken ten beheve van een verdere uitwerking zijn gaande. Met de ntwikkeling en buw van de database t.b.v. het deskundigenbestand is rekening gehuden met deze gewenste samenwerking, zdat deze database/webapplicatie kan wrden gekppeld aan Op deze wijze kunnen wij een vlledig geautmatiseerde, vraf vastgestelde en geupdate infrmatiestrm aanleveren t.b.v. het ntsluiten van gegevens uit het nline deskundigenbestand t.b.v. publicatie via Planning - Naar verwachting wrdt het deskundigenbestand vr de delgrep maatschappelijk werkers in de tweede helft van 2013 gelanceerd. Het deskundigenbestand zal vervlgens wrden uitgebreid met de discipline geestelijk verzrgers. - In 2013 wrdt ten beheve van het deskundigenbestand vr de psychlgen en psychtherapeuten een status update pgesteld en prcesevaluatie uitgeverd (b.v. heveel psychlgen zijn er geregistreerd, gegrafische verdeling etc.) - Tevens zal tijdens de ntwikkeling en lancering van het deskundigenbestand vr maatschappelijk werkers en geestelijk verzrgers een start wrden gemaakt met fase 2 van het deskundigenbestand, namelijk het differentiëren p basis van specialisaties (bv. genetica, revalidatie, palliatieve zrg, kinderen etc.) 7.2 Betaalbaarheid van de zrg Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het vlgen van de plitieke en beleidsagenda met betrekking tt de psychsciale nclgisch zrg - Het pstellen van een lbbyplan Behaalde resultaten ann december Vlgen plitieke en beleidsagenda Het beleid, de infrmatie en de cmmunicatie van de verheid, zrgverzekeraars en partners in het veld p het gebied van de psychsciale nclgische zrg, en in het bijznder de financiering, is structureel bijgehuden. - Lbbyplan Oriënterende gesprekken zijn geverd met KWF Kankerbestrijding, stichting IPSO en het NFK. De NVPO heeft in een krte ntitie haar belangrijkste aandachtspunten met betrekking tt het realiseren van adequate vergeding van de psychsciale zrg, alsmede het betaalbaar huden van deze zrg gefrmuleerd. Een van de belangrijkste knelpunten m betaalbaarheid van deze zrg te kunnen realiseren en behuden is m als werkveld met vertuigende argumenten te kmen m in een tijd van het terugdringen van het verheidstekrt en autnm plpende zrgksten het budget vr psychsciale zrg aan te laten sluiten bij de behefte. Tijdens de riënterende gesprekken werd duidelijk dat meerdere partijen in het veld bezig zijn met initiatieven t.b.v. de betaalbaarheid van de psychsciale nclgische zrg. Beslten is een cnvenant te sluiten met de initiële partners in het veld (NVPO, IPSO, KWF Kankerbestrijding, NFK en Rparun) en middels een aantal in te plannen stakehlderbijeenkmsten een gezamenlijk plan van aanpak p te 4

5 Planning stellen ten beheve van het realiseren van adequate vergeding van de psychsciale zrg, alsmede vr het betaalbaar huden van deze zrg (zwel 1 e als 2 e lijn). Een cnvenant zal wrden geslten met de initiële partners in het veld en een eerste gezamenlijke stakehldersmeeting ten beheve van het pstellen van een gezamenlijk plan van aanpak wrdt ingepland in januari In het plan wrden de wensen, alsmede cncrete acties en resultaten van en vr alle initiële partners (.a. KWF Kankerbestrijding, NFK, IPSO, Rparun en de NVPO) duidelijk gefrmuleerd. Wanneer een plan van aanpak naar tevredenheid van alle stakehlders gereed is zal een Rndetafelgesprek wrden ingepland m cncrete acties uit te zetten. Hiervr wrden tevens zrgverzekeraars en beleidsmakers uitgendigd. Aan het einde van deze bijeenkmst is duidelijk welke acties wrden uitgezet ten beheve van het behalen van welke resultaten en wrden verantwrdelijkheden verdeeld. Aan de hand van het uiteindelijke plan is tevens duidelijk welke partners wanneer samen ptreden, vr welke prblematiek, met welke verantwrdelijkheden en p welke wijze. De Rndetafelbijeenkmst zal naar verwachting in april 2013 plaatsvinden. 7.3 Deskundigheidsbevrdering Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het (laten) ntwikkelen van een bij- en naschlingsprgramma vr prfessinals werkzaam in de nclgie (het gevlgd hebben van z n prgramma is vrwaarde vr registratie in het deskundigenbestand). - Implementatie van de pleiding cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten. - Het certificeren van permanente educatie p het gebied van de psychsciale nclgie. Inrichten en kwaliteitsbewaking van het NVPO-keurmerk vr schling. Schlingsprgramma s p het gebied van de psychsciale nclgie hebben het NVPO keurmerk. - Aanbieden en inzichtelijk maken van geaccrediteerd schlingsaanbd en intervisie vr berepsbeefenaren werkzaam in de psychsciale nclgie. Behaalde resultaten ann december Certificeren van permanente educatie: NVPO keurmerk Een pleidingscncilium is samengesteld, bestaande uit Prf. dr. Judith Prins, Prf. dr. Jlanda de Vries en dr. Le Gualthérie-van Weezel, t.b.v. het frmuleren van de minimale inhudelijke en kwaliteitscriteria vr pleidingen p het gebied van de psychsciale nclgie vr psychlgen en psychtherapeuten. Opleidingen die aan deze vrwaarden vlden kunnen vanaf januari 2013 het NVPO keurmerk aanvragen. Vr de psychlgen werkzaam in de eerste lijn en deels vr de psychlgen in de 2 e lijn, is het hebben gevlgd van een pleiding met het NVPO keurmerk een vrwaarde vr inschrijving in het deskundigenbestand. Mmenteel wrdt de functinaliteit m het NVPO-keurmerk aan te vragen mee ntwikkeld binnen de webapplicatie t.b.v. het nline deskundigenbestand en de verwijsgids. - Bij- en naschlingsprgramma s De pleiding Psychsciale nclgie vr maatschappelijk werkers welke werd aangebden dr de HAN VDO te Nijmegen was wegens een tekrt aan inschrijvingen de vrgaande drie jaar niet van start gegaan. Dr het pleidingsinstituut werd derhalve beslten dat het (m.n. vanuit kstentechnisch perspectief) niet meer lnde m de pleiding ng langer aan te bieden. Na terugkppeling aan de NVPO is beslten dat, in het kader van het belang van.a. het deskundigenbestand, de NVPO gedurende de lp van het prject zal ptreden als makelaar vr deze pleiding en daarmee.a. de werving p zich zal nemen. Allereerst is een evaluatie gemaakt m.b.t. de knelpunten die hebben geleid tt het tekrt aan inschrijvingen. Aan de hand hiervan is de pleiding p inhudelijk en lgistiek niveau aangepast en is de werving dr de NVPO vergenmen. Na een succesvlle aanpassing en werving is in nvember 2012 een nieuwe lichting van start gegaan met 15 deelnemers. Samen met de RINO Utrecht en de Special Interest Grup (SIG) psychsciale nclgie van de V&VN wrdt een pleiding Psychsciale nclgie vr verpleegkundigen pgezet. Delstelling is dat deze pleiding in maart 2013 van start zal gaan. In 2012 is gekeken he IKNL en de NVPO kunnen samenwerken bij het aanbieden van intervisiebijeenkmsten/ casuïstiekbespreking vr psychlgen en psychtherapeuten met een landelijk dekkend netwerk. Een cncreet gefaseerd plan van aanpak, bestaande uit 3 fases, is pgezet 5

6 en besprken met IKNL. Vr de eerste fase, het piltjaar 2013, is een samenwerkingsvereenkmst afgeslten met IKNL. De NVPO heeft een adviserende rl bij het up t date huden van reeds ntwikkelde schlingsprgramma s vr psychlgen en geestelijk verzrgers van de RINO Utrecht. - Implementatie training Cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten In ktber 2012 is de training van start gegaan in het Erasmus MC/Daniel den Hed Kliniek te Rtterdam. Een 16 tal AIOS nclgie vlgen de training alhier. Tegelijkertijd wrden er dr de NVPO trainers een tweetal lkale trainers getraind m een vervlgaanbd binnen het ErasmusMC te kunnen realiseren en dceren. Op 7 nvember 2012 heeft de NVPO een 2 ½ uur durende wrkshp gegeven tijdens de natinale pleidingsdag van de jnvmo, tijdens de nclgiedagen van de NVMO, (N=65 aanwezige fellws). Tijdens deze wrkshp is de gehele pleiding in vgelvlucht besprken. Aanwezigen kunnen vervlgens binnen hun eigen ziekenhuis hun interesse in de vlledige training kenbaar maken en zdende fungeren als ambassadeur vr de pleiding binnen hun eigen ziekenhuis. Er is een gebruikerskader vr de training pgesteld, waarin de inhud van de training wrdt gebrgd, en vrwaarden vr het gebruik van de pleiding wrden uiteengezet. Planning - NVPO keurmerk Ten beheve van de implementatie van het NVPO-keurmerk vr schling wrdt een PR & cmmunicatieplan pgesteld en uitgeverd. Er zal een cncilium wrden samengesteld t.b.v. het frmuleren van de minimale inhudelijke en kwaliteitseisen vr schling p het gebied van de psychsciale nclgie vr maatschappelijk werkers. Uiterlijk in de 2 e helft van 2013 wrdt het NVPO-keurmerk vr PSO schling vr de delgrep maatschappelijk werkers geïmplementeerd. - Bij- en naschlingsprgramma s De aangebden pleiding vr maatschappelijk werkers wrdt aan de hand van inhud en lgistiek geëvalueerd. Met de HAN VDO wrden cncrete afspraken gemaakt m.b.t. het aanbieden van de pleiding in In maart 2013 gaat de pleiding PSO vr verpleegkundigen van start, waarbij wij na aflp wrden betrkken bij de inhudelijke en lgistieke evaluatie. In 2013 wrden er in samenwerking met IKNL een tweetal intervisiebijeenkmsten/ casuïstiek besprekingen gerganiseerd vr de IKNL lcaties Amsterdam, Rtterdam en Nijmegen (maart en september 2013). In ktber 2013 zal aan de hand van een evaluatie een eventuele verlenging van de samenwerking tussen IKNL en de NVPO wrden pgesteld. Bij drgang zal in fase 2 het aantal lcaties waar intervisiebijeenkmsten wrden aangebden wrden uitgebreid met de lcaties Grningen, Utrecht en Leiden. - Implementatie training Cmmuniceren in de nclgie vr medisch specialisten Ten beheve van het uitbreiden van het aantal ptentiele trainers wrdt dr de NVPO een train de trainer dag gerganiseerd. Via het NVPO netwerk wrden nieuwe ptentiele ambassadeurs benaderd vr de bttm-up implementatie van de training. Na het publiceren van het visiedcument De medisch specialist 2015 p 2 ktber 2012, waarbij cmmunicatie een belangrijk speerpunt is, is beslten tevens pnieuw en tegelijkertijd met de bttmup prcedure in te zetten p implementatie via de tp-dwn prcedure. Hiervr zal allereerst cntact wrden pgenmen met het KNMG Translatie van psychsciaal nclgisch nderzek naar de klinische praktijk Geplande activiteiten/diensten t.t.v. lptijd prject - Het prichten van een Platfrm Wetenschap & Praktijk Psychsciale Onclgie. - Het uitbuwen van de NVPO als wetenschappelijke vereniging dr middel van de verhging van de participatie van het aantal nderzekers bij de vereniging in het algemeen en het NVPO-cngres in het bijznder. 6

7 Behaalde resultaten ann december Gedurende het eerste lpjaar van het prject is het deelprject Translatie nader uitgewerkt, hiervr is een cncreet plan van aanpak pgesteld. Hierbij is de vlgende delstelling gefrmuleerd: Het realiseren van een grtere synergie tussen psychsciaal nclgische nderzekers en de klinische praktijk (1 e en 2 e lijn) ten beheve van het ptimaliseren van de kwaliteit van de psychsciale nclgische zrg. Drie subdelstellingen zijn hier nader uitgewerkt, waarbij de NVPO richt zich p 1) het creëren van awareness (bewustwrdingsprces) van de ndzaak van Knwledge Translatin (KT) ten beheve van het leveren van kwalitatief gede zrg, 2) het bevrderen van de tegankelijkheid van psychsciale nderzeksresultaten en 3) het gebruik van nderzeksresultaten in de praktijk ndersteunen d.m.v. het stimuleren en ndersteunen van implementatieprcessen. Awareness: Er is een start gemaakt vr een Nederlandstalige publicatie t.b.v. de bewustwrding vr KT p het gebied van de PSO. De nderzekers p het gebied van de psychsciale nclgie in Nederland zijn in kaart gebracht. Er is cntact gelegd met de McMaster University in Trnt, een wereldwijd gerenmmeerd nderzeksinstituut p het gebied van Knwledge Translatin. Begin ktber 2012 heeft er een studiebezek aan de McMaster University plaatsgevnden. Actief stimuleren kennisuitwisseling Verscheidene gesprekken hebben reeds plaatsgevnden met de prjectleider en/f medewerkers van het KWF Kankerbestrijding speerpunt Translatie. Beide partijen huden elkaar structureel p de hgte en mgelijkheden tt samenwerking wrden nader bekeken. De NVPO heeft haar suggesties t.b.v. het structureel aanpassen van subsidieaanvragen p het gebied van de psychsciale nclgie vrgedragen aan het prjectteam Translatie. Mmenteel wrdt er nader vrm gegeven aan een samenwerking met de KWF Kankerbestrijding werkgemeenschap Psychsciale Onclgie. Planning - Awareness Vr het internatinale IPOS cngres te Rtterdam in 2013 zal een lezing/wrkshp ver de ndzaak van gedegen KT wrden aangebden. Tevens zal een kennismiddag m.b.t. de ndzaak van KT wrden gerganiseerd vr zrgverzekeraars en beleidsmakers. Getracht zal wrden dit te kppelen aan het internatinale IPOS cngres 2013 te Rtterdam. Natinale werkbezeken aan gerenmmeerde nderzeksinstituten wrden ingepland (bv. NIVEL, ZnMw en NWO) m te bezien f zij zich bezighuden met KT, f zij een dergelijke wens vr de nabije tekmst hebben en m te bezien wat de mgelijkheden vr samenwerking zijn. - Tegankelijkheid vergrten Een cncreet stappenplan zal wrden uitgewerkt t.b.v. de realisatie van een kennisprt Psychsciale Onclgie, waarna de ntwikkeling van de kennisprt z spedig mgelijk van start zal gaan. Binnen deze kennisprt wrdt.a. een jaarindex met (lpende) nderzeken p het gebied van de psychsciale nclgie pgenmen en een agenda met aankmende (inter)natinale cngressen en sympsia. Vanaf editie 1 van jaargang 2013 van het tijdschrift Psychsciale Onclgie zal er via een vast frmat structureel nieuwe nderzeksresultaten p het gebied van de psychsciale nclgie wrden pgenmen. Allereerst wrdt dit frmat nader uitgewerkt. - Actief stimuleren kennisuitwisseling De afstemming en samenwerking met het KWF Kankerbestrijding speerpunt Translatie wrdt gecntinueerd. Daarnaast zal er tevens cntact wrden gelegd met verige gezndheidsfndsen m de suggesties van de NVPO t.b.v. het structureel aanpassen van subsidieaanvragen nader te bespreken. Op 26 februari 2013 zal de vrjaarsvergadering van de KWF werkgemeenschap vraf wrden gegaan dr de Algemene Ledenvergadering van de NVPO. Hierna zal dr de NVPO en de KWF werkgemeenschap in gezamenlijkheid invulling wrden gegeven aan het middagprgramma, welke in het teken zal staan van KT. 7

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Netherlands Institute for Higher Education

Netherlands Institute for Higher Education Netherlands Institute fr Higher Educatin Nederlands Instituut vr Hger Onderwijs Hllanda Yüksek Öğretim Enstitüsü JAARVERSLAG 2007 1. Inleiding Vr u ligt het tweede jaarverslag van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer)

Eindrapport PILOT ANPR (District Haarlemmermeer) Knemerland Eindrapprt PILOT ANPR (District Haarlemmermeer) Status: cncept Versie: 0.7 Datum: 05-07-2007 1 lnhudspgave 1 lnhudspgave... 2 2 lnleldlng achtergrnd pilt ANPR... 4 2.1 Prjectdeflnltle... 5 2.1.

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie