vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen"

Transcriptie

1 CAOkrant juli 2012 Colofon: Raad van korpschefs in samenwerking met het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni 2012 ondertekenden de Minister van Veiligheid en Justitie en de Politie-vakbonden een nieuwe CAO over de arbeidsvoorwaarden bij de politie. De CAO gaat in op 1 januari 2012 en blijft tot en met 31 december 2014 van kracht. De belangrijkste afspraken staan in deze krant op een rij. Aan teksten in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen weerbaarheid vaardigheden overig NP

2 Vroegpensioen & Levensloop Door de hervormingen in het pensioenstelsel lijkt het onvermijdelijk om ook binnen de sector politie langer door te werken. Wat deze hervormingen en de afspraken in het begrotingsakkoord 2013 voor de politie gaat betekenen is nog niet duidelijk. Daarom is in de CAO afgesproken dat er nu géén nieuwe afspraken gemaakt worden over: De vroegpensioenregeling (VPL); De levensloopbijdragen (ook TBF en itbf); De regeling partieel uittreden (RPU). Zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen, worden de gevolgen in kaart gebracht. Het Ministerie en de vakbonden maken hierover opnieuw afspraken. Inkomen Nullijn Het kabinet heeft afgesproken dat de komende jaren geen loonontwikkeling plaats mag vinden binnen alle overheidssectoren die door Ministeries gefinancierd worden. Voor de Politiesector geldt dan ook voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een nullijn. Uitzondering: Voor aspiranten, die voordat ze bij de politie in dienst komen twee jaar gemiddeld 28 uur per week hebben gewerkt (en minimaal het minimumloon verdienden), wordt een uitzondering gemaakt. Zij zullen een aanloopsalaris ontvangen, zoals we dat nu ook kennen. Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden In het nieuwe functiewaarderingssysteem zijn per functie punten voor Onvermijdelijk Verzwarende Werk-omstandigheden (OVW) toegekend. Deze punten lopen uiteen van 0 tot 64. In de CAO is afgesproken dat medewerkers, die een functie hebben met 24 OVW-punten of meer én op het maximum van hun schaal zitten, vanaf 1 januari 2012 recht hebben op OVW-periodieken. Hiervoor worden de huidige regels voor het al dan niet toekennen van een periodiek gebruikt. Dit betekent dat zij door kunnen groeien naar het maximum van de naasthogere schaal. Er zijn hierop drie uitzonderingen gemaakt, te weten: Aspiranten Voor aspiranten die vanaf november 2013 starten met de opleiding is een nieuwe vergoedingsregeling afgesproken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een bindend studieadvies. De wijzigingen per studiejaar zijn: Jaar 1: In het eerste jaar van de opleiding is er geen sprake van salaris, maar een vergoeding die bedoeld is om in het levensonderhoud te voorzien. Hiervoor is aangesloten bij een bestaande systematiek, de Onderwijs- Cultuur- en Wetenschapsbeurs (OCW-beurs). Deze OCW-beurs wordt geïndexeerd. Dit indexatiecijfer is ook van toepassing voor de aspiranten. Op dit moment zijn de netto bedragen per maand: Niveau 2-4 (MBO) e 725,- Niveau 5&6 (HBO/WO) e 800,- Aan het einde van het eerste studiejaar geeft de Politieacademie een bindend studieadvies. Uiteraard wordt dit afgestemd met het korps. Jaar 2: In het tweede jaar is er sprake van salaris en de huidige ver goe - dingen en tegemoetkomingen (zoals de onregelmatigheids toeslag en pikettoelage) blijven bestaan. Voor alle opleidings niveaus is het salaris vastgesteld op e 1175,25 bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek). Jaar 3: In het derde jaar wordt het salarisbedrag verhoogd naar e 1332,- bruto per maand. 1. Medewerkers die vallen onder de arbeidsvoorwaarden Politietop. 2. Medewerkers die gebruik kunnen maken van de FPU: - Geboren voor 1950 en vanaf 1 april 1997 onafgebroken in overheidsdienst. - Op 1 januari jaar of ouder en op 12 maart 1999 en 31 december 2000 aangesteld voor uitvoering van de politietaak/aangewezen ATH. 3. Leidinggevenden van ondersteunende diensten. De OVW-periodiek is gekoppeld aan de functie. Heb je een functie met 24 OVW-punten of meer en stap je over naar een functie met minder OVW-punten, dan vervallen de OVW-periodieken. Uitzonderingen zijn: Als je verplicht verplaatst wordt, blijft je salaris ongewijzigd en behoud je de OVW-periodieken. Als er nog doorgroei in de OVW-periodieken mogelijk is, wordt deze gewoon uitgevoerd. Bij een toegekend verzoek om gebruik te maken van demotie blijft het salaris ongewijzigd en de OVW-periodieken behoud je. De reguliere inhouding bij demotie blijft wel van toepassing. Als je verplaatst wordt vanwege een reorganisatie blijft je salaris ongewijzigd. Er wordt rekening gehouden met de OVW-periodieken. Als je verplaatst wordt wegens arbeidsongeschiktheid wordt in alle gevallen rekening gehouden met de tot dan toe opgebouwde OVW-periodieken. Of je een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) toegekend krijgt, met 24 OVW-punten of meer, is afhankelijk van de uitkomst van de LFNP matching. Klik hier voor een overzicht van functies met 24 OVW-punten of meer. De OVW-periodiek is onderdeel van het salaris. 2

3 Onderstaand een voorbeeld van OVW-periodieken in schaal 7: Salaris per maand op basis van 36 uur Periodiek e e e e e e e e e e e e e e e e ovw 1 e ovw 2 e ovw 3 e ovw 4 e ovw 5 Als je aan alle voorwaarden voldoet, bedraagt de salarisverhoging na vijf jaar e 394,- per maand (13,3 %) ten opzichte van het huidige maximumsalaris (periodiek 14). Wil je van alle schalen weten wat de OVW-periodieken inhouden? Klik dan hier. Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) Alle functies uit het LFNP zijn gekoppeld aan een schaal. De ingangsdatum van de LFNP-functies is 1 januari Deze koppeling geldt dan ook vanaf dat moment. Om de lijst met functies en de bijbehorende schalen te bekijken klik hier. Werkzekerheid Voor alle medewerkers is afgesproken dat zij een garantie op werk hebben, ook de medewerkers die herplaatst worden vanwege de Nationale Politie. Een passende functie mag éénmaal geweigerd worden. Gezien de huidige plannen verdwijnt een deel van de ondersteunende functies. Om medewerkers op deze functies te ondersteunen naar een passende functie vindt eventuele omscholing of bijscholing met voorrang plaats. Loopbaan Medewerkersontwikkeling en inzetbaarheid Voor 2015 worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van medewerkers en de ontwikkeling die daarvoor nodig is. Er zijn al een aantal verbetervoorstellen gedaan die worden gebruikt bij het maken van nadere afspraken. Leerrugzakje (1% meer werken) De huidige afspraken over het leerrugzakje blijven tot en met 2014 bestaan. Ook de afspraken, waarvoor het leerrugzakje ingezet kan worden, veranderen niet. Loopbaanbeleid (doorstroom 7 -> 8) Per 1 januari 2013 wordt het loopbaanbeleid/doorstroombeleid van schaal 7 -> 8 stopgezet. Dit in verband met de afspraken over de onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVWperiodieken). Werktijden & vergoedingen Capaciteitsmanagement Het instrument capaciteitsmanagement krijgt de komende jaren een nieuwe impuls. De inzet van medewerkers en het werkaanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met de roosterwensen van medewerkers. Onderstaand een aantal uitgangspunten bij capaciteitsmanagement: Werklast afstemmen op beschikbare capaciteit; De leidinggevende stelt prioriteiten in werkzaamheden; Strakke sturing op arbeids- en rusttijden; Betere verdeling van diensten over de operationele sterkte; Geen minimumplanning, maar ruimte voor aanpassingen zonder grote verstoringen voor medewerkers. ATW/LAR & afspraken over arbeidstijden Om een betere balans te krijgen tussen het belang van de medewerker en de organisatie zijn afspraken gemaakt over de regels rondom arbeidstijden. Het streven is de afspraken hierover op 1 januari 2013 in te laten gaan. Striktere sturing Het Ministerie en de Nederlandse Politie gaan afspraken maken over een striktere sturing op planning en inroostering. Medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij het vullen van de (team) roosters. Vrije zondagen Het aantal vrije zondagen wordt verminderd van 26 naar 21. Elke medewerker heeft ten minste 21 vrije zondagen. De te werken zondagen worden zo eerlijk mogelijk over de medewerkers verdeeld. Ieder jaar wordt de verdeling bekeken en (voor zover nodig) worden afspraken gemaakt over de sturing. Modaliteiten De modaliteitenregeling wordt op een andere manier ingevuld, om de rooster-/werkdruk eerlijker te verdelen. 3

4 Jaarlijks geeft de medewerker aan op welke momenten hij/zij niet beschikbaar wil zijn. Hierbij moet de medewerker rekening houden met de wensen vanuit de organisatie en zijn/haar collega s. Bij een volcontinue rooster worden op team-/groepsniveau afspraken gemaakt over de roosters en modaliteiten. Uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag. Betaalde pauze De betaalde pauze wordt in principe afgeschaft. In het CGOP (het overleg tussen werkgever en de vakorganisaties) wordt dit jaar bepaald in welke gevallen er nog sprake kan zijn van betaalde pauze. De Landelijke Arbeidstijden regeling (LAR) De LAR wordt ongewijzigd voortgezet, maar medewerkers mogen op eigen verzoek afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten uiteraard wel binnen de grenzen van de arbeidstijdenwet vallen. Je kunt hierbij denken aan de maximale lengte van een dienst. In de LAR is deze gesteld op 9 uur en in de arbeidstijdenwet op 12 uur. Nachtdienstontheffing De huidige regeling nachtdienstontheffing wordt verlengd tot 1 januari Medewerkers die voor 1 januari jaar (of ouder) zijn, kunnen van de regeling gebruik blijven maken en houden daarbij het recht op de afbouwtoelage. Vanaf 1 januari 2013 wordt een nieuwe regeling nachtdienstontheffing ingevoerd. Alle oude regelingen vervallen (ook regionale regelingen). Als een medewerker de ontheffing al heeft loopt deze gewoon door. Het maakt daarbij niet uit of de ontheffing gegeven is op basis van een landelijke of regionale regeling. Als je in jaar of ouder bent, kun je ook op een later moment gebruik maken van de regeling onder de oude voorwaarden (dus inclusief de afbouwtoelage uit een regionale regeling, of de tijdelijke landelijke regeling). Vanaf 1 januari 2013 wordt iedere vergoeding voor een gedraaide nachtdienst gekort op de afbouwtoelage die je voor de nachtdienstontheffing krijgt. Er wordt dus niet meer dubbel vergoed. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) De opbrengst van de afschaffing nachtdienstontheffing en het mogelijk afschaffen van de verschuivingsvergoeding wordt gebruikt om de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Hierover worden op een later moment afspraken gemaakt. Evaluatie De effecten van de afspraken worden geëvalueerd in de 2e helft van Na deze evaluatie wordt bepaald of de toeslagen en vergoedingen verhoogd worden (en met hoeveel). Ook het voortbestaan van de landelijke arbeidstijdenregeling wordt na de evaluatie nader bekeken. Weerbaarheid & vergoedingen Om uitval van medewerkers te voorkomen is het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid vormgegeven. Als er onverhoopt toch sprake is van uitval moet een medewerker zo goed mogelijk worden opgevangen en begeleid. Medewerker en organisatie stellen samen alles in het werk om herstel te bevorderen. Vanuit het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid worden diverse acties uitgezet om dit te bereiken. Uiterlijk 1 januari 2015 wordt het programma geëvalueerd. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Er wordt een contract afgesloten met een verzekeraar om de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Hierdoor kan een collectiviteitskorting bedongen worden. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze aanvullende verzekering. Doe je dit wel, dan wordt 25% van de premie voor je betaald door de werkgever. Een contract afsluiten mag vanwege allerlei weten regelgeving niet zomaar. Hiervoor geldt een aanbestedingsprocedure. Deze wordt zo snel mogelijk opgestart. Het streven is om voor 1 januari 2013 een contract af te sluiten. Vergoedingen bij dienstongevallen/beroepsziekten De bedragen die uitgekeerd worden bij overlijden of invaliditeit, in verband met een dienstongeval of beroepsziekte, worden per 1 januari 2012 verhoogd: Was Wordt Overlijden , ,- Invaliditeit , ,- De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers die op of na 1 januari jaar worden. Zij kunnen nachtdienstontheffing aanvragen, maar hiervoor wordt geen afbouwtoelage gegeven. Piket (consignatie) Er wordt geprobeerd het aantal piketdiensten met 50% te verminderen. Hiervoor wordt een protocol inzet consignatie gebruikt. Dit protocol treedt vanaf 1 januari 2013 in werking. Als het lukt om het aantal piketdiensten te halveren, wordt per 1 maart 2014 de toelage voor piket verhoogd. Verschuivingsvergoeding Als door een verbeterde planning blijkt dat er weinig verschuivingen zijn, wordt de verschuivingsvergoeding afgeschaft. De bedragen zijn netto en worden jaarlijks geïndexeerd. Smartengeld In de regeling smartengeld dienstongevallen Politie wordt, drie jaar na het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Na drie jaar kan nog een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid ontstaan. In de regeling wordt daarom opgenomen dat er na drie jaar gekeken wordt of er nog verbetering/ verslechtering in de medische situatie plaats zal vinden. Verwacht men wijzigingen, dan kan de termijn voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid met drie tot vijf jaar verlengd worden. 4

5 PTSS Er wordt op dit moment verschillend omgegaan met vastgestelde PTSS bij medewerkers. Omdat het wenselijk is dat iedereen die dit overkomt gelijk wordt behandeld, zijn partijen aan de slag gegaan om een richtlijn op te stellen. In deze richtlijn wordt zowel het medische als juridische traject beschreven. Zodat overal op eenzelfde manier beoordeeld wordt of er sprake is van beroepsgerelateerde PTSS. Alle zaken (ook oudere) worden volgens de nieuwe richtlijn beoordeeld, behalve de ge vallen waarop op 1 januari 2007 al een besluit genomen was. De richtlijn wordt door het Ministerie en de vakbonden vastgesteld. Inventarisatie regionale regelingen Vanwege de overgang naar de Nationale Politie wordt een inventarisatie gemaakt van regionale regelingen. Deze inventarisatie wordt besproken in het CGOP om vervolgens op diverse onderwerpen de beste regeling te kiezen. Deze regeling wordt dan van toepassing op de gehele Politiesector. Als inhoudelijk blijkt dat toepassing voor de gehele sector niet gewenst is, kan men ook besluiten om een nieuwe landelijke regeling te maken. Als de Nationale Politie formeel vormgegeven is, vervallen uiteindelijk alle regionale regelingen. Gezien de omvang hiervan, is dit niet op Dag 1 volledig gerealiseerd. Daarom wordt nadrukkelijk bekeken in welke volgorde de regelingen behandeld worden. Als je vragen en/of opmerkingen over deze CAO krant hebt, neem dan contact op met je leidinggevende of de afdeling personeelszaken. Overige afspraken Mediation Als er meningsverschillen/conflicten zijn tussen medewerker en werkgever, wordt in eerste instantie gekeken of dit kan worden opgelost door mediation. Mediation is een methode van conflictbemiddeling, waarbij geprobeerd wordt om partijen samen het conflict op te laten lossen. Een onafhankelijke partij zorgt dan voor het samenbrengen van de partijen en begeleidt het traject. Hiermee wordt voorkomen dat er direct een juridisch traject wordt opgestart (bezwaar/beroep). Het opstarten van een mediationtraject kan alleen als zowel medewerker als werkgever dit willen. Telewerken Het nieuwe werken wordt binnen de politie geleidelijk geïntroduceerd. Het vrijwillig thuiswerken is een eerste stap. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt. Politievrijwilligers Het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie wordt gemoderniseerd en landelijk gestroomlijnd. De volgende afspraken zijn gemaakt: De Minister en de Politie maken af spraken over het aantal vrijwilligers en zorgen dat deze op de juiste plek worden ingezet. Politievrijwilligers krijgen één rechtspositieregeling. Alle regionale regelingen houden op te bestaan. De initiële opleiding wordt aangepast zodat deze ook passend is voor de taak van de politievrijwilliger. Er wordt meer rekening gehouden met de kennis en ervaringen die al eerder is opgedaan (Eerder Verworven Competenties). Medewerkers die de politieorganisatie hebben verlaten (de gewezen ambtenaren) moeten onder voorwaarden de mogelijkheid krijgen om als vrijwilliger betrokken te blijven bij de politie. Bewust belonen Het bestaande beleidskader bewust belonen en de daarbij behorende regelgeving wordt vernieuwd. Het nieuwe kader wordt in het CGOP vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het beschikbare budget eerlijk wordt verdeeld (over schalen, mannen/ vrouwen, etc.). Het beschikbare budget wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 0,2% naar 0,3% van de totale loonsom. 5

6 Koppeling LFNP functies aan schalen Naam van de LFNP functie Schaal Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A 3 Administratief Secretarieel Medewerker A 4 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B 4 Assistent Intake & Service A 4 Assistent Beveiliging A 4 Assistent GGP A 4 Chauffeur 4 Assistent Intake & Service B 5 Assistent Beveiliging B 5 Administratief Secretarieel Medewerker B 5 Assistent GGP B 5 Assistent Forensische Opsporing 5 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C 5 Medewerker Intelligence 6 Medewerker Techniek A 6 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D 6 Medewerker Forensische Opsporing 6 Medewerker Intake & Service 6 Medewerker Observatie 6 Medewerker Beveiliging 6 Medewerker GGP 6 Medewerker Tactische Opsporing 6 Administratief Secretarieel Medewerker 6 Secretarieel Medewerker 7 Gespecialiseerd Medewerker A 7 Generalist Intelligence 7 Medewerker Techniek B 7 Generalist Forensische Opsporing 7 Generalist Intake & Service 7 Generalist Meldkamer 7 Generalist Beveiliging 7 Generalist Tactische Opsporing 7 Generalist Interventie 7 Generalist Observatie 7 Generalist GGP 7 Directiesecretaresse / Officemanager 8 Gespecialiseerd Medewerker B 8 Teamchef A 8 Docent A 8 Medewerker Techniek C 8 Stuurman Zeevaart 8 Senior Intelligence 8 Senior Intake & Service 8 Senior Meldkamer 8 Senior Forensische Opsporing 8 Senior Informantenrunner 8 Gezagvoerder Binnenvaart / Bootcommandant 8 Senior Beveiliging 8 Senior Tactische Opsporing 8 Senior Observatie 8 Senior GGP 8 Senior Interventie 8 Gespecialiseerd Medewerker C 9 Bedrijfsvoeringspecialist A 9 Docent B 9 Medewerker Techniek D 9 Operationeel Expert Intelligence 9 Operationeel Specialist A 9 6

7 Naam van de LFNP functie Schaal Operationeel Expert Intake & Service 9 Gezagvoerder Zeevaart beperkte inzet 9 Operationeel Expert Meldkamer 9 Operationeel Expert Forensische Opsporing 9 Operationeel Expert Beveiliging 9 Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Operationeel Expert Observatie 9 Operationeel Expert GGP 9 Operationeel Expert Informantenrunner 9 Operationeel Expert Interventie 9 Bedrijfsvoeringspecialist B 10 Docent C 10 Teamchef B 10 Operationeel Specialist B 10 Gezagvoerder Zeevaart 10 Docent D 11 Bedrijfsvoeringspecialist C 11 Operationeel Specialist C 11 Politie Vlieger 11 Teamchef C 12 Wetenschappelijk Onderzoeker 12 Bedrijfsvoeringspecialist D 12 Chef Vlieger 12 Operationeel Specialist D 12 Bedrijfsvoeringspecialist E 13 Operationeel Specialist E 13 Bedrijfsvoeringspecialist F 14 Lector 14 Sectorhoofd 14 Operationeel Specialist F 14 Directeur 16 Korpschef 18 7

8 Overzicht functies met 24 OVW-punten of meer: Naam van de LFNP functie (versie LFNP 1.0) OVW puntentotaal Directeur 24 Korpschef 24 Operationeel-Expert Intelligence 24 Sectorhoofd 24 Senior Intelligence 24 Teamchef B 24 Teamchef C 24 Assistent Forensische Opsporing 24 Operationeel Specialist E 24 Operationeel Specialist F 24 Assistent A Intake & Service 32 Assistent B Intake & Service 32 Medewerker Forensische Osporing 32 Stuurman Zeevaart 32 Assistent A Beveiliging 32 Assistent B Beveiliging 32 Operationeel Specialist A 32 Generalist Forensische Opsporing 40 Gezagv. binnenvaart/bootcdt 40 Gezagvoerder Zeevaart 40 Gezagvoerder Zeevaart met beperkte inzet 40 Medewerker Intake & Service 40 Assistent A GGP 40 Assistent B GGP 40 Operationeel Specialist B 40 Operationeel Specialist D 40 Chef Vlieger 48 Generalist Intake & service 48 Generalist Meldkamer 48 Medewerker Observatie 48 Operationeel-Expert Forensische Opsporing 48 Operationeel-Expert Intake & Service 48 Operationeel-Expert Meldkamer 48 Politie Vlieger 48 Senior Forensische Opsporing 48 Senior Intake & Service 48 Senior Meldkamer 48 Medewerker Beveiliging 48 Operationeel Specialist C 48 Generalist Beveiliging 56 Generalist Tactische Opsporing 56 Medewerker GGP 56 Medewerker Tactische Opsporing 56 Operationeel-Expert Beveiliging 56 Operationeel-Expert Tactische Opsporing 56 Senior Beveiliging 56 Senior Informanten runner 56 Senior Tactische Opsporing 56 Generalist Observatie 64 Operationeel-Expert Observatie 64 Senior Observatie 64 Generalist GGP 64 Generalist Interventie 64 Operationeel-Expert GGP 64 Operationeel-Expert Informantenrunner 64 Operationeel-Expert Interventie 64 Senior GGP 64 Senior Interventie 64 8

9 Salaristabellen per inclusief OVW periodieken (per maand op basis van 36 uur) Schaal ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw 3 In dit overzicht is rekening gehouden met de koppeling van LFNP-functies aan schalen, de omvang van het begrip politietop en schalen waarin functies met 24 OVW-punten voorkomen. 9

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 52 Besluit van 28 januari 2014, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband

Nadere informatie

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan de korpschef Nationale Politie Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie PoUtie de voorzitter van het algemeen bestuur

Nadere informatie

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie 4 4000024 Directeur (toegevoegd) 15 4 4000025 Directeur Opsporing 15 4 4000026 Directeur Handhaving 15 4 4000027 Directeur Intake en Noodhulp 15 4 400002 Directeur

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers LFNP Eén functiegebouw voor de politie Matching LFNP klaar Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Dat is kenmerkend voor het proces van matching van de huidige functies met functies uit het Landelijk Functiegebouw

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op:

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op: BESLUiT NR. IM PWLITI E 3 0 JAN 2008 Amsterdam-Amstelland Dienst Personeel en Arbeidsvoorwaarden De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand Gelet op: het bepaalde in de artikelen 3 lid,

Nadere informatie

De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland,

De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland, ED De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland, handelende namens de Korpsbeheerder van het regionale politiekorps Amsterdam- Amstelland ingevolge het bepaalde in het Mandaatsbesluit

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte 7 Voorstel herverdeling 55fte voor VIK taken Aanleiding In het Inrichtingsplan is bepaald dat de eenheden de VIK werkzaamheden voor het PDC uitvoeren. Per eenheid is in 2012, in de zogenaamde 'wasstraat

Nadere informatie

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 6 Regionale Vreemdelingenpolitie 6 District 6 Verkeerspolitie Utrecht 6 District 6 District

Nadere informatie

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 29 1002 plaatsvervangend directeur 29 2001 algemeen beleidsmedewerker 29 2002 communicatie adviseur 29 3001 regiohoofd 13 29

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel. Voorblad. A. Opmerkingen Hoofdstuk 19A Arbeidsvoorwaarden ambulancepersoneel Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19A.4 Het volgende lid is opgenomen: ja 3. In bijzondere gevallen kan van het tweede

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 9 100011 Politieagent

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3.

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden. 3 41 Intern onderzoeker 3. 3-Drenthe Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnum extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnum specifieke werkzaamheden Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011 Domein 3 41 Intern

Nadere informatie

Eén functiegebouw voor de politie

Eén functiegebouw voor de politie LFNP Eén functiegebouw voor de politie Zoals je weet, is besloten de functies bij de Nederlandse Politie op te nemen in één Landelijk Functiegebouw. In deze leaflet lees je wat er verandert en wat dat

Nadere informatie

Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP

Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP Goud Waard! CAO inzet 2008 e.v. Politievakorganisatie ACP Waardering voor het vak Loon een verhoging waar waardering uitspreekt Onregelmatigheid beloning voor onregelmatige werktijden Uitloopperiodieken

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

18 000331 Coord. Surveillancedienst 9 a. 18 000331 COORD. SURVEILLANCEDIENST 9 b

18 000331 Coord. Surveillancedienst 9 a. 18 000331 COORD. SURVEILLANCEDIENST 9 b Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnumme r extra werkzaamhe den Extra werzaamhede n op 31-03- 2011 18 000301 Korpschef 17 18 000302 Hoofd Politiële bedrijfsvoering 16 18 000305 Districtschef

Nadere informatie

Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2008-2010)

Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2008-2010) Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2008-2010) Het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 bestaat uit de volgende onderdelen: I.

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Professioneel, Zelfbewust en Vitaal

Professioneel, Zelfbewust en Vitaal CAO inzet VMHP 2012-2013 Professioneel, Zelfbewust en Vitaal De politiemedewerker als vitale, zelfbewuste professional. De VMHP kiest als rode draad voor de inzet voor de combinatie van koopkrachtbehoud

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW De regels in de ATW zijn in de meeste gevallen voldoende. Er zijn echter situaties, bepaalde werkzaamheden en beroepsgroepen denkbaar waarbij gezien de

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouracires Postbus 20301 2500 CH Den Haag DIrectoraat-Generaa Politie Turtmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheld.nh/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke Wervings naam 10 000 korpschef directie/ LG 0 zie documenten 'context en werkterreinen van 10 010

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Aanstelling tot aspirant in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële opleiding (kwalificatieniveau )

Aanstelling tot aspirant in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële opleiding (kwalificatieniveau ) Amsterdam-Amstelland ED Aanstelling tot aspirant in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële opleiding (kwalificatieniveau ) Namens de Korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam-Amstelland, op

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal;

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal; 07-H05653 Kledingnummer 4898 Pil @ Haaglanden IT IE De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2007.150043; van 21 mei 2007 met gelet op de Politiewet 1993, het Besluit

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken LFNP functies Assistent A B Medewerker Generalist Senior zaakscoördinatie Operationeel Expert / Operationeel Specialist A organisatorische coördinatie / regie netwerken Operationeel Specialist B F organisatorische

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers,

CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015. Geachte werkgevers, CAO- inzet voor sector CAO Ambulancezorg 2015 Geachte werkgevers, De beide werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben zich de afgelopen periode met haar leden zorgvuldig beraden om

Nadere informatie

CGOP GOP 5 april 2016 CGOP ink 1701 (def) PROTOCOL CONSIGNATIE

CGOP GOP 5 april 2016 CGOP ink 1701 (def) PROTOCOL CONSIGNATIE CGOP GOP 5 april 2016 CGOP ink 1701 (def) PROTOCOL CONSIGNATIE INLEIDING Cruciaal in het roostervormingsproces is de vertaling van de organisatie- en teamdoelstellingen naar plandoelstellingen in de juiste

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directoraat-Generaal Arbeidsvoorwaarden De leden van de CGOP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag d.t.v. de secretaris, dhr.

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

21-Brabant Noord. functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

21-Brabant Noord. functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 21-Brabant Noord Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnum extra werkzaamheden 21 000007 Administratief medewerker B 4 DEXO: bureau afhandeling beschikkingen 21 000007 Administratief medewerker

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

PROVINCIAAL BLAD. De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Holland Nr. 3741 23 augustus 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 374 Besluit van 30 september 2013, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Kennis te nemen van de getekende cao provincies

Kennis te nemen van de getekende cao provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 juli 2017, nr. 959257-973602, tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAP) en enige uitvoeringsregelingen in verband met de

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra 03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra 03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra Volgnummer werzaamheden op 31-specifieke 03-2011 werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein 1 1000 Districtschef

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011;

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011; 11-H09662 Kledingnummer 12811 Salarisnummer 18144 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden 24 30009 Mw basispolitiezorg B wijkagent 8 BE Geleen 25

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 88a, vijfde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 88a, vijfde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38689 25 juli 2016 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juli 2016, nr. DGP/ARBVW 2016-777417, tot

Nadere informatie

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk 1 Inleiding Demotie is één van de vele instrumenten die medewerkers en managers ter beschikking hebben om inzetbaarheid en mobiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Namens de Korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam-Amstelland, op grond van het Mandaatbesluit Regionale Politiekorps Amsterdam-Amstelland 2005;

Namens de Korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam-Amstelland, op grond van het Mandaatbesluit Regionale Politiekorps Amsterdam-Amstelland 2005; p Amsterdam-Amstelland BESLUITNR. 8 OKT 2006 IM Aanstelling tot aspirant in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële opleiding (kwalificatieniveau 4) Namens de Korpsbeheerder van de Politieregio

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Informatie om te delen

Informatie om te delen A4 Informatie om te delen Afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, directie Politie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A4 is bedoeld om de politiekorpsen op een snelle manier kort en bondig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie HRMO De Nationale Ombudsman De heer mr. F.J.W.M. van Dooren Turfmarkt 147 nostbus 93122 2511 DP Den Haag 2509

Nadere informatie

Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie

Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie (laatste wijziging Stb. 2012, 30 d.d. 8-2-2012) Besluit van 16 maart 1994, houdende vaststelling van regels ten aanzien van de bezoldiging van de politie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Politie De leden van de CGOP d.t.v. de secretaris, dhr. A. van der Ven Turfmarkt 147 Parkstraat 20 2511 DP Den Haag 2514

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie ( )

Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie ( ) ZK Wijziging rechtspositionele regelingen sector Politie in verband met het kkoord rbeidsvoorwaarden sector Politie (2005 2007) 12 september 2006/Nr. 2006-0000293794 De Minister van innenlandse Zaken en

Nadere informatie

Rechtspositie medewerkers Dienst Speciale Interventies(DSI) en de Aanhouding en Ondersteunende Éénheden (AOE'n)

Rechtspositie medewerkers Dienst Speciale Interventies(DSI) en de Aanhouding en Ondersteunende Éénheden (AOE'n) De korpsbeheerders van de regiokorpsen en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) De regiokorpschefs en de korpschef van het KLPD Voorzitter Algemeen Bestuur VTSPN - i.a.a.: Nederlands Politie Instituut

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport januari 2016 Auteur Bart van Bolhuis Rapport Akkoord Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Postbezorgersvergoeding 3 1.4 Smartphonevergoeding 4 2 Verstrekken fleecevest 5 3 Nieuwe

Nadere informatie

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008

Uitleg Salarisspecificatie. Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 Uitleg Salarisspecificatie Algemene Ledenvergadering Landelijke Raad ACP Politieacademie 20 november 2008 De presentatie Uitleg Salaris- en uitbetalingsspecificatie Een stukje rekenen S A L A R I S - E

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie