vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen"

Transcriptie

1 CAOkrant juli 2012 Colofon: Raad van korpschefs in samenwerking met het Expertisecentrum Arbeidsvoorwaarden. Op 21 juni 2012 ondertekenden de Minister van Veiligheid en Justitie en de Politie-vakbonden een nieuwe CAO over de arbeidsvoorwaarden bij de politie. De CAO gaat in op 1 januari 2012 en blijft tot en met 31 december 2014 van kracht. De belangrijkste afspraken staan in deze krant op een rij. Aan teksten in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. vroegpensioen & levensloop inkomensontwikkeling aspiranten lfnp werkzekerheid loopbaan inzetbaarheid werktijden & vergoedingen weerbaarheid vaardigheden overig NP

2 Vroegpensioen & Levensloop Door de hervormingen in het pensioenstelsel lijkt het onvermijdelijk om ook binnen de sector politie langer door te werken. Wat deze hervormingen en de afspraken in het begrotingsakkoord 2013 voor de politie gaat betekenen is nog niet duidelijk. Daarom is in de CAO afgesproken dat er nu géén nieuwe afspraken gemaakt worden over: De vroegpensioenregeling (VPL); De levensloopbijdragen (ook TBF en itbf); De regeling partieel uittreden (RPU). Zodra er duidelijkheid is over de wijzigingen, worden de gevolgen in kaart gebracht. Het Ministerie en de vakbonden maken hierover opnieuw afspraken. Inkomen Nullijn Het kabinet heeft afgesproken dat de komende jaren geen loonontwikkeling plaats mag vinden binnen alle overheidssectoren die door Ministeries gefinancierd worden. Voor de Politiesector geldt dan ook voor de jaren 2012, 2013 en 2014 een nullijn. Uitzondering: Voor aspiranten, die voordat ze bij de politie in dienst komen twee jaar gemiddeld 28 uur per week hebben gewerkt (en minimaal het minimumloon verdienden), wordt een uitzondering gemaakt. Zij zullen een aanloopsalaris ontvangen, zoals we dat nu ook kennen. Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden In het nieuwe functiewaarderingssysteem zijn per functie punten voor Onvermijdelijk Verzwarende Werk-omstandigheden (OVW) toegekend. Deze punten lopen uiteen van 0 tot 64. In de CAO is afgesproken dat medewerkers, die een functie hebben met 24 OVW-punten of meer én op het maximum van hun schaal zitten, vanaf 1 januari 2012 recht hebben op OVW-periodieken. Hiervoor worden de huidige regels voor het al dan niet toekennen van een periodiek gebruikt. Dit betekent dat zij door kunnen groeien naar het maximum van de naasthogere schaal. Er zijn hierop drie uitzonderingen gemaakt, te weten: Aspiranten Voor aspiranten die vanaf november 2013 starten met de opleiding is een nieuwe vergoedingsregeling afgesproken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een bindend studieadvies. De wijzigingen per studiejaar zijn: Jaar 1: In het eerste jaar van de opleiding is er geen sprake van salaris, maar een vergoeding die bedoeld is om in het levensonderhoud te voorzien. Hiervoor is aangesloten bij een bestaande systematiek, de Onderwijs- Cultuur- en Wetenschapsbeurs (OCW-beurs). Deze OCW-beurs wordt geïndexeerd. Dit indexatiecijfer is ook van toepassing voor de aspiranten. Op dit moment zijn de netto bedragen per maand: Niveau 2-4 (MBO) e 725,- Niveau 5&6 (HBO/WO) e 800,- Aan het einde van het eerste studiejaar geeft de Politieacademie een bindend studieadvies. Uiteraard wordt dit afgestemd met het korps. Jaar 2: In het tweede jaar is er sprake van salaris en de huidige ver goe - dingen en tegemoetkomingen (zoals de onregelmatigheids toeslag en pikettoelage) blijven bestaan. Voor alle opleidings niveaus is het salaris vastgesteld op e 1175,25 bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek). Jaar 3: In het derde jaar wordt het salarisbedrag verhoogd naar e 1332,- bruto per maand. 1. Medewerkers die vallen onder de arbeidsvoorwaarden Politietop. 2. Medewerkers die gebruik kunnen maken van de FPU: - Geboren voor 1950 en vanaf 1 april 1997 onafgebroken in overheidsdienst. - Op 1 januari jaar of ouder en op 12 maart 1999 en 31 december 2000 aangesteld voor uitvoering van de politietaak/aangewezen ATH. 3. Leidinggevenden van ondersteunende diensten. De OVW-periodiek is gekoppeld aan de functie. Heb je een functie met 24 OVW-punten of meer en stap je over naar een functie met minder OVW-punten, dan vervallen de OVW-periodieken. Uitzonderingen zijn: Als je verplicht verplaatst wordt, blijft je salaris ongewijzigd en behoud je de OVW-periodieken. Als er nog doorgroei in de OVW-periodieken mogelijk is, wordt deze gewoon uitgevoerd. Bij een toegekend verzoek om gebruik te maken van demotie blijft het salaris ongewijzigd en de OVW-periodieken behoud je. De reguliere inhouding bij demotie blijft wel van toepassing. Als je verplaatst wordt vanwege een reorganisatie blijft je salaris ongewijzigd. Er wordt rekening gehouden met de OVW-periodieken. Als je verplaatst wordt wegens arbeidsongeschiktheid wordt in alle gevallen rekening gehouden met de tot dan toe opgebouwde OVW-periodieken. Of je een functie uit het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) toegekend krijgt, met 24 OVW-punten of meer, is afhankelijk van de uitkomst van de LFNP matching. Klik hier voor een overzicht van functies met 24 OVW-punten of meer. De OVW-periodiek is onderdeel van het salaris. 2

3 Onderstaand een voorbeeld van OVW-periodieken in schaal 7: Salaris per maand op basis van 36 uur Periodiek e e e e e e e e e e e e e e e e ovw 1 e ovw 2 e ovw 3 e ovw 4 e ovw 5 Als je aan alle voorwaarden voldoet, bedraagt de salarisverhoging na vijf jaar e 394,- per maand (13,3 %) ten opzichte van het huidige maximumsalaris (periodiek 14). Wil je van alle schalen weten wat de OVW-periodieken inhouden? Klik dan hier. Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) Alle functies uit het LFNP zijn gekoppeld aan een schaal. De ingangsdatum van de LFNP-functies is 1 januari Deze koppeling geldt dan ook vanaf dat moment. Om de lijst met functies en de bijbehorende schalen te bekijken klik hier. Werkzekerheid Voor alle medewerkers is afgesproken dat zij een garantie op werk hebben, ook de medewerkers die herplaatst worden vanwege de Nationale Politie. Een passende functie mag éénmaal geweigerd worden. Gezien de huidige plannen verdwijnt een deel van de ondersteunende functies. Om medewerkers op deze functies te ondersteunen naar een passende functie vindt eventuele omscholing of bijscholing met voorrang plaats. Loopbaan Medewerkersontwikkeling en inzetbaarheid Voor 2015 worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van medewerkers en de ontwikkeling die daarvoor nodig is. Er zijn al een aantal verbetervoorstellen gedaan die worden gebruikt bij het maken van nadere afspraken. Leerrugzakje (1% meer werken) De huidige afspraken over het leerrugzakje blijven tot en met 2014 bestaan. Ook de afspraken, waarvoor het leerrugzakje ingezet kan worden, veranderen niet. Loopbaanbeleid (doorstroom 7 -> 8) Per 1 januari 2013 wordt het loopbaanbeleid/doorstroombeleid van schaal 7 -> 8 stopgezet. Dit in verband met de afspraken over de onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVWperiodieken). Werktijden & vergoedingen Capaciteitsmanagement Het instrument capaciteitsmanagement krijgt de komende jaren een nieuwe impuls. De inzet van medewerkers en het werkaanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met de roosterwensen van medewerkers. Onderstaand een aantal uitgangspunten bij capaciteitsmanagement: Werklast afstemmen op beschikbare capaciteit; De leidinggevende stelt prioriteiten in werkzaamheden; Strakke sturing op arbeids- en rusttijden; Betere verdeling van diensten over de operationele sterkte; Geen minimumplanning, maar ruimte voor aanpassingen zonder grote verstoringen voor medewerkers. ATW/LAR & afspraken over arbeidstijden Om een betere balans te krijgen tussen het belang van de medewerker en de organisatie zijn afspraken gemaakt over de regels rondom arbeidstijden. Het streven is de afspraken hierover op 1 januari 2013 in te laten gaan. Striktere sturing Het Ministerie en de Nederlandse Politie gaan afspraken maken over een striktere sturing op planning en inroostering. Medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij het vullen van de (team) roosters. Vrije zondagen Het aantal vrije zondagen wordt verminderd van 26 naar 21. Elke medewerker heeft ten minste 21 vrije zondagen. De te werken zondagen worden zo eerlijk mogelijk over de medewerkers verdeeld. Ieder jaar wordt de verdeling bekeken en (voor zover nodig) worden afspraken gemaakt over de sturing. Modaliteiten De modaliteitenregeling wordt op een andere manier ingevuld, om de rooster-/werkdruk eerlijker te verdelen. 3

4 Jaarlijks geeft de medewerker aan op welke momenten hij/zij niet beschikbaar wil zijn. Hierbij moet de medewerker rekening houden met de wensen vanuit de organisatie en zijn/haar collega s. Bij een volcontinue rooster worden op team-/groepsniveau afspraken gemaakt over de roosters en modaliteiten. Uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag. Betaalde pauze De betaalde pauze wordt in principe afgeschaft. In het CGOP (het overleg tussen werkgever en de vakorganisaties) wordt dit jaar bepaald in welke gevallen er nog sprake kan zijn van betaalde pauze. De Landelijke Arbeidstijden regeling (LAR) De LAR wordt ongewijzigd voortgezet, maar medewerkers mogen op eigen verzoek afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten uiteraard wel binnen de grenzen van de arbeidstijdenwet vallen. Je kunt hierbij denken aan de maximale lengte van een dienst. In de LAR is deze gesteld op 9 uur en in de arbeidstijdenwet op 12 uur. Nachtdienstontheffing De huidige regeling nachtdienstontheffing wordt verlengd tot 1 januari Medewerkers die voor 1 januari jaar (of ouder) zijn, kunnen van de regeling gebruik blijven maken en houden daarbij het recht op de afbouwtoelage. Vanaf 1 januari 2013 wordt een nieuwe regeling nachtdienstontheffing ingevoerd. Alle oude regelingen vervallen (ook regionale regelingen). Als een medewerker de ontheffing al heeft loopt deze gewoon door. Het maakt daarbij niet uit of de ontheffing gegeven is op basis van een landelijke of regionale regeling. Als je in jaar of ouder bent, kun je ook op een later moment gebruik maken van de regeling onder de oude voorwaarden (dus inclusief de afbouwtoelage uit een regionale regeling, of de tijdelijke landelijke regeling). Vanaf 1 januari 2013 wordt iedere vergoeding voor een gedraaide nachtdienst gekort op de afbouwtoelage die je voor de nachtdienstontheffing krijgt. Er wordt dus niet meer dubbel vergoed. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) De opbrengst van de afschaffing nachtdienstontheffing en het mogelijk afschaffen van de verschuivingsvergoeding wordt gebruikt om de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Hierover worden op een later moment afspraken gemaakt. Evaluatie De effecten van de afspraken worden geëvalueerd in de 2e helft van Na deze evaluatie wordt bepaald of de toeslagen en vergoedingen verhoogd worden (en met hoeveel). Ook het voortbestaan van de landelijke arbeidstijdenregeling wordt na de evaluatie nader bekeken. Weerbaarheid & vergoedingen Om uitval van medewerkers te voorkomen is het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid vormgegeven. Als er onverhoopt toch sprake is van uitval moet een medewerker zo goed mogelijk worden opgevangen en begeleid. Medewerker en organisatie stellen samen alles in het werk om herstel te bevorderen. Vanuit het Programma Versterking Professionele Weerbaarheid worden diverse acties uitgezet om dit te bereiken. Uiterlijk 1 januari 2015 wordt het programma geëvalueerd. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Er wordt een contract afgesloten met een verzekeraar om de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Hierdoor kan een collectiviteitskorting bedongen worden. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze aanvullende verzekering. Doe je dit wel, dan wordt 25% van de premie voor je betaald door de werkgever. Een contract afsluiten mag vanwege allerlei weten regelgeving niet zomaar. Hiervoor geldt een aanbestedingsprocedure. Deze wordt zo snel mogelijk opgestart. Het streven is om voor 1 januari 2013 een contract af te sluiten. Vergoedingen bij dienstongevallen/beroepsziekten De bedragen die uitgekeerd worden bij overlijden of invaliditeit, in verband met een dienstongeval of beroepsziekte, worden per 1 januari 2012 verhoogd: Was Wordt Overlijden , ,- Invaliditeit , ,- De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers die op of na 1 januari jaar worden. Zij kunnen nachtdienstontheffing aanvragen, maar hiervoor wordt geen afbouwtoelage gegeven. Piket (consignatie) Er wordt geprobeerd het aantal piketdiensten met 50% te verminderen. Hiervoor wordt een protocol inzet consignatie gebruikt. Dit protocol treedt vanaf 1 januari 2013 in werking. Als het lukt om het aantal piketdiensten te halveren, wordt per 1 maart 2014 de toelage voor piket verhoogd. Verschuivingsvergoeding Als door een verbeterde planning blijkt dat er weinig verschuivingen zijn, wordt de verschuivingsvergoeding afgeschaft. De bedragen zijn netto en worden jaarlijks geïndexeerd. Smartengeld In de regeling smartengeld dienstongevallen Politie wordt, drie jaar na het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Na drie jaar kan nog een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid ontstaan. In de regeling wordt daarom opgenomen dat er na drie jaar gekeken wordt of er nog verbetering/ verslechtering in de medische situatie plaats zal vinden. Verwacht men wijzigingen, dan kan de termijn voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid met drie tot vijf jaar verlengd worden. 4

5 PTSS Er wordt op dit moment verschillend omgegaan met vastgestelde PTSS bij medewerkers. Omdat het wenselijk is dat iedereen die dit overkomt gelijk wordt behandeld, zijn partijen aan de slag gegaan om een richtlijn op te stellen. In deze richtlijn wordt zowel het medische als juridische traject beschreven. Zodat overal op eenzelfde manier beoordeeld wordt of er sprake is van beroepsgerelateerde PTSS. Alle zaken (ook oudere) worden volgens de nieuwe richtlijn beoordeeld, behalve de ge vallen waarop op 1 januari 2007 al een besluit genomen was. De richtlijn wordt door het Ministerie en de vakbonden vastgesteld. Inventarisatie regionale regelingen Vanwege de overgang naar de Nationale Politie wordt een inventarisatie gemaakt van regionale regelingen. Deze inventarisatie wordt besproken in het CGOP om vervolgens op diverse onderwerpen de beste regeling te kiezen. Deze regeling wordt dan van toepassing op de gehele Politiesector. Als inhoudelijk blijkt dat toepassing voor de gehele sector niet gewenst is, kan men ook besluiten om een nieuwe landelijke regeling te maken. Als de Nationale Politie formeel vormgegeven is, vervallen uiteindelijk alle regionale regelingen. Gezien de omvang hiervan, is dit niet op Dag 1 volledig gerealiseerd. Daarom wordt nadrukkelijk bekeken in welke volgorde de regelingen behandeld worden. Als je vragen en/of opmerkingen over deze CAO krant hebt, neem dan contact op met je leidinggevende of de afdeling personeelszaken. Overige afspraken Mediation Als er meningsverschillen/conflicten zijn tussen medewerker en werkgever, wordt in eerste instantie gekeken of dit kan worden opgelost door mediation. Mediation is een methode van conflictbemiddeling, waarbij geprobeerd wordt om partijen samen het conflict op te laten lossen. Een onafhankelijke partij zorgt dan voor het samenbrengen van de partijen en begeleidt het traject. Hiermee wordt voorkomen dat er direct een juridisch traject wordt opgestart (bezwaar/beroep). Het opstarten van een mediationtraject kan alleen als zowel medewerker als werkgever dit willen. Telewerken Het nieuwe werken wordt binnen de politie geleidelijk geïntroduceerd. Het vrijwillig thuiswerken is een eerste stap. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt. Politievrijwilligers Het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie wordt gemoderniseerd en landelijk gestroomlijnd. De volgende afspraken zijn gemaakt: De Minister en de Politie maken af spraken over het aantal vrijwilligers en zorgen dat deze op de juiste plek worden ingezet. Politievrijwilligers krijgen één rechtspositieregeling. Alle regionale regelingen houden op te bestaan. De initiële opleiding wordt aangepast zodat deze ook passend is voor de taak van de politievrijwilliger. Er wordt meer rekening gehouden met de kennis en ervaringen die al eerder is opgedaan (Eerder Verworven Competenties). Medewerkers die de politieorganisatie hebben verlaten (de gewezen ambtenaren) moeten onder voorwaarden de mogelijkheid krijgen om als vrijwilliger betrokken te blijven bij de politie. Bewust belonen Het bestaande beleidskader bewust belonen en de daarbij behorende regelgeving wordt vernieuwd. Het nieuwe kader wordt in het CGOP vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het beschikbare budget eerlijk wordt verdeeld (over schalen, mannen/ vrouwen, etc.). Het beschikbare budget wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 0,2% naar 0,3% van de totale loonsom. 5

6 Koppeling LFNP functies aan schalen Naam van de LFNP functie Schaal Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A 3 Administratief Secretarieel Medewerker A 4 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B 4 Assistent Intake & Service A 4 Assistent Beveiliging A 4 Assistent GGP A 4 Chauffeur 4 Assistent Intake & Service B 5 Assistent Beveiliging B 5 Administratief Secretarieel Medewerker B 5 Assistent GGP B 5 Assistent Forensische Opsporing 5 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C 5 Medewerker Intelligence 6 Medewerker Techniek A 6 Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D 6 Medewerker Forensische Opsporing 6 Medewerker Intake & Service 6 Medewerker Observatie 6 Medewerker Beveiliging 6 Medewerker GGP 6 Medewerker Tactische Opsporing 6 Administratief Secretarieel Medewerker 6 Secretarieel Medewerker 7 Gespecialiseerd Medewerker A 7 Generalist Intelligence 7 Medewerker Techniek B 7 Generalist Forensische Opsporing 7 Generalist Intake & Service 7 Generalist Meldkamer 7 Generalist Beveiliging 7 Generalist Tactische Opsporing 7 Generalist Interventie 7 Generalist Observatie 7 Generalist GGP 7 Directiesecretaresse / Officemanager 8 Gespecialiseerd Medewerker B 8 Teamchef A 8 Docent A 8 Medewerker Techniek C 8 Stuurman Zeevaart 8 Senior Intelligence 8 Senior Intake & Service 8 Senior Meldkamer 8 Senior Forensische Opsporing 8 Senior Informantenrunner 8 Gezagvoerder Binnenvaart / Bootcommandant 8 Senior Beveiliging 8 Senior Tactische Opsporing 8 Senior Observatie 8 Senior GGP 8 Senior Interventie 8 Gespecialiseerd Medewerker C 9 Bedrijfsvoeringspecialist A 9 Docent B 9 Medewerker Techniek D 9 Operationeel Expert Intelligence 9 Operationeel Specialist A 9 6

7 Naam van de LFNP functie Schaal Operationeel Expert Intake & Service 9 Gezagvoerder Zeevaart beperkte inzet 9 Operationeel Expert Meldkamer 9 Operationeel Expert Forensische Opsporing 9 Operationeel Expert Beveiliging 9 Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Operationeel Expert Observatie 9 Operationeel Expert GGP 9 Operationeel Expert Informantenrunner 9 Operationeel Expert Interventie 9 Bedrijfsvoeringspecialist B 10 Docent C 10 Teamchef B 10 Operationeel Specialist B 10 Gezagvoerder Zeevaart 10 Docent D 11 Bedrijfsvoeringspecialist C 11 Operationeel Specialist C 11 Politie Vlieger 11 Teamchef C 12 Wetenschappelijk Onderzoeker 12 Bedrijfsvoeringspecialist D 12 Chef Vlieger 12 Operationeel Specialist D 12 Bedrijfsvoeringspecialist E 13 Operationeel Specialist E 13 Bedrijfsvoeringspecialist F 14 Lector 14 Sectorhoofd 14 Operationeel Specialist F 14 Directeur 16 Korpschef 18 7

8 Overzicht functies met 24 OVW-punten of meer: Naam van de LFNP functie (versie LFNP 1.0) OVW puntentotaal Directeur 24 Korpschef 24 Operationeel-Expert Intelligence 24 Sectorhoofd 24 Senior Intelligence 24 Teamchef B 24 Teamchef C 24 Assistent Forensische Opsporing 24 Operationeel Specialist E 24 Operationeel Specialist F 24 Assistent A Intake & Service 32 Assistent B Intake & Service 32 Medewerker Forensische Osporing 32 Stuurman Zeevaart 32 Assistent A Beveiliging 32 Assistent B Beveiliging 32 Operationeel Specialist A 32 Generalist Forensische Opsporing 40 Gezagv. binnenvaart/bootcdt 40 Gezagvoerder Zeevaart 40 Gezagvoerder Zeevaart met beperkte inzet 40 Medewerker Intake & Service 40 Assistent A GGP 40 Assistent B GGP 40 Operationeel Specialist B 40 Operationeel Specialist D 40 Chef Vlieger 48 Generalist Intake & service 48 Generalist Meldkamer 48 Medewerker Observatie 48 Operationeel-Expert Forensische Opsporing 48 Operationeel-Expert Intake & Service 48 Operationeel-Expert Meldkamer 48 Politie Vlieger 48 Senior Forensische Opsporing 48 Senior Intake & Service 48 Senior Meldkamer 48 Medewerker Beveiliging 48 Operationeel Specialist C 48 Generalist Beveiliging 56 Generalist Tactische Opsporing 56 Medewerker GGP 56 Medewerker Tactische Opsporing 56 Operationeel-Expert Beveiliging 56 Operationeel-Expert Tactische Opsporing 56 Senior Beveiliging 56 Senior Informanten runner 56 Senior Tactische Opsporing 56 Generalist Observatie 64 Operationeel-Expert Observatie 64 Senior Observatie 64 Generalist GGP 64 Generalist Interventie 64 Operationeel-Expert GGP 64 Operationeel-Expert Informantenrunner 64 Operationeel-Expert Interventie 64 Senior GGP 64 Senior Interventie 64 8

9 Salaristabellen per inclusief OVW periodieken (per maand op basis van 36 uur) Schaal ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw ovw 3 In dit overzicht is rekening gehouden met de koppeling van LFNP-functies aan schalen, de omvang van het begrip politietop en schalen waarin functies met 24 OVW-punten voorkomen. 9

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan de korpschef Nationale Politie Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie PoUtie de voorzitter van het algemeen bestuur

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 6 3 Overlegstructuur 8 4 Verplichtingen werkgever 10 5 Toepassing 12

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010)

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie (2008-2010) Tussen de werkgever in de sector politie en de vakorganisaties NPB, ACP, ANPV en VMHP is op 21 april 2008 overeenstemming bereikt over de inhoud van

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Afspraken eerste tranche van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden politie. Verzoek om medewerking. geen

Afspraken eerste tranche van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden politie. Verzoek om medewerking. geen Datum 24 april 2008 Kenmerk 2008-0000192603 Onderdeel directie Politie Inlichtingen G. Hovius T 070 426 6747 F Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en van het KLPD de voorzitter

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

krant Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie

krant Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie info Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i.s.m. de politiebonden en de VtsPN Ontwerp: VormVijf, Den Haag, Illustratie: Klutworks, Den

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur

NIEUWSBRIEF MEI 2015. Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur NIEUWSBRIEF MEI 2015 Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Rechtspositie Rijksambtenaar

Rechtspositie Rijksambtenaar Rechtspositie Rijksambtenaar Juni 2012 Rechtspositie rijksambtenaar Juni 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Verantwoording Deze brochure is tot stand gebracht door de directie

Nadere informatie

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012

IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 IKEA CAO collectieve arbeidsovereenkomst 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: IKEA Nederland B.V. te Amsterdam en Inter IKEA Systems B.V. te

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014

CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN. 1 juli 2013 31 juli 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) NEDERLANDSE ORKESTEN 1 juli 2013 31 juli 2014 NAPK FNV KIEM Ntb CAO Nederlandse orkesten 1 juli 2013 t/m 31 juli 2014 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011

CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF. CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 CAO VOOR HET DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF 1 februari 2010 t/m 31 december 2011 1 2 Vooraf De CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf geldt vanaf 1 februari 2010 voor de werknemers die tot 1 februari 2010 vielen

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie