Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker"

Transcriptie

1 Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471, Cohort: Naam kwalificaties: Naam Kenniscentrum: Bedrijfsadministratief medewerker, Secretarieel medewerker Ecabo Leerweg: Aantal geprogrammeerde SBU: Aantal leerjaren: BOL BBL School voor: Noorderpoort, Eemsdollard, school voor Beroepsonderwijs Appingedam Teamcode: BOA08

2 VOORWOORD De school Inleiding Het Noorderpoort School voor beroepsonderwijs Appingedam Kenmerken van de opleiding Onderwijsovereenkomst Aan- en afwezigheid Algemene klachtenprocedure De opleiding Inleiding Beroepsbeeld Instroom, doorstroom en uitstroom Wat ga je leren Het onderwijs is competentiegericht Kwalificatiedossier Talen Rekenen Burgerschap Begeleiding e lijn: Studieloopbaanbegeleider Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Actieplan (PAP) e lijnsbegeleider Vertrouwenspersoon Jouw mening telt Schema opleiding Leerjaar Lessen Projecten op school Projecten buiten school Simulatie BeroepsPraktijkVorming (BPV) ontwikkelingsgerichte beoordeling en examinering richting en programmering Soorten examinering (summatief/ontwikkelingsgericht) Portfolio Voortgangseisen Volgen van de voortgang Regels rondom ontwikkelingsgericht beoordelen Pagina 2

3 3.4 Inrichting examinering Inleiding De wijze van examineren Herkansing, registratie en vrijstelling Bijzondere procedures Bezwaar en beroep Het examenreglement van het Noorderpoort Examendossier Proeve van Bekwaamheid / Examenproject Examenplan Onderwijs en Examenregeling (OER) Belangrijke adressen De Onderwijs- en Examenregeling (OER) Inleiding Examenplannen (uit de OER) Toelichting op het examenplan Examenplan beroepsspecifieke kwalificatie-eisen Examenplan generiek Nederlands mbo-niveau Examenplan generiek rekenen mbo-niveau Examenplan beroepsspecifiek moderne vreemde talen Examenplan Loopbaan en Burgerschap Het Noorderpoort Examenreglement Bijzondere procedures Vrijstellingen Aangepaste examinering Toelating extraneus tot examen Bezwaar en beroep Noorderpoort Examenreglement BIJLAGEN Bijlage 1 Verzuimkaart Bijlage 2 Verzuimrichtlijnen gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum Bijlage 3..Richtlijnen voor het uitwerken van schriftelijke schoolwerk Bijlage 4 Onderwerpen portfoliogesprek Pagina 3

4 VOORWOORD Voor je ligt de studiewijzer van je opleiding. Het uitgangspunt voor het onderwijsprogramma van je opleiding en de examinering is: - het kwalificatiedossier versie 2013 voor de beroeps-eisen; - de landelijke generieke eisen voor taal en rekenen en indien van toepassing Engels; - de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap. In de studiewijzer staat informatie over de opleiding en allerlei wetenwaardigheden over de leer- en onderwijsactiviteiten, de begeleiding en de examinering. De school vindt het belangrijk om jou hierin wegwijs te maken. Ook vind je informatie over de wettelijke regelgeving vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen. De studiewijzer wordt aan het begin van je opleiding in een papieren versie en/of digitaal uitgereikt. De informatie over je opleiding in de studiewijzer is verdeeld in delen: - Deel 1, De school - Deel 2, Het onderwijsprogramma - Deel 3, Het examenprogramma - Deel 4, De Onderwijs- en examenregeling (OER). We wensen je veel succes met je opleiding en we hopen dat deze studiewijzer je daarbij helpt! Het onderwijsteam Afdeling Zakelijke Dienstverlening Pagina 4

5 1. De school 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk krijg je informatie over de school voor beroepsonderwijs Appingedam. De school voor beroepsonderwijs in Appingedam is een onderdeel van het Noorderpoort. In dit hoofdstuk zullen we daar ook iets over schrijven. Daarnaast krijg je informatie over hoe we hier op school met elkaar omgaan en hoe wij het onderwijs vorm geven. 1.2 Het Noorderpoort Het Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (roc) dat middelbare beroepsopleidingen (mbo) aanbiedt in de regio Groningen en Drenthe. Je kunt de opleiding volgen op scholen van het Noorderpoort in Appingedam, Groningen, Stadskanaal en op de Campus in Winschoten. 1.3 School voor beroepsonderwijs Appingedam De school voor beroepsonderwijs in Appingedam biedt diverse opleidingen aan in de sectoren Zorg, Welzijn, Detailhandel en Administratie. Daarnaast verzorgen we AKA-trajecten en hebben we meerdere contractactiviteiten. De opleidingen worden aangeboden door twee docententeams. In totaal gaat het om circa 300 deelnemers. Meer informatie kun je vinden in de locatiegids. 1.4 Kenmerken van de opleiding Naam Deze studiewijzer gaat over de opleiding Administratief Medewerker niveau 2. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier Administratief Medewerker 2013 en van het document Loopbaan en Burgerschap. In deze documenten zijn de eisen vastgelegd waaraan de opleiding moet voldoen voor het verkrijgen van het diploma. Crebonummer Elke opleiding heeft een nummer. Dit nummer noemen we een crebonummer. Bij de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 (crebo 22156) horen de crebonummers en één voor elk van de twee uitstroomprofielen. Niveau Het beroepsonderwijs onderscheidt vijf niveaus in beroepen en opleidingen. Hoe hoger het kwalificatieniveau, hoe complexer het werk is en des te groter de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het werk. Dit betekent ook hogere vooropleidingseisen en een langere opleidingsduur. De opleiding Administratief Medewerker niveau 2 zit op kwalificatieniveau 2. Leerweg Je kunt starten met de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Voor BOL-regulier kun je je rechtstreeks aanmelden op één van de locaties. Vanuit school loop je stage in verschillende instellingen en je bent op school bezig met je opleiding. Je hebt recht op Pagina 5

6 tegemoetkoming studiekosten (als je nog geen 18 jaar bent) of op studiefinanciering (als je 18 jaar of ouder bent). Studieduur De opleiding duurt gemiddeld twee jaar en omvat 3200 studiebelastinguren (SBU). Dit komt neer op jaarlijks gemiddeld 40 weken van 40 SBU. De opzet De opleiding Administratief Medewerker niveau 2 is een beroepsopleiding. Je gaat een beroep leren. Elke beroepsopleiding bestaat uit kerntaken, werkprocessen en competenties. Deze staan beschreven in het kwalificatiedossier. De kwalificatiedossiers kun je vinden op de website van Ecabo (www.ecabo.nl). In het kwalificatiedossier van jouw gekozen opleiding staan de kerntaken van het beroep beschreven met de bijbehorende werkprocessen. Ook staat daarin beschreven over welke competenties, jij als toekomstig beroepsbeoefenaar moet beschikken om deze werkprocessen te kunnen uitvoeren. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en gedrag in een bepaalde situatie. In hoofdstuk 3 krijg je meer uitleg over het onderwijs wat je moet volgen om te kunnen deelnemen aan het examen. 1.5 Onderwijsovereenkomst (OWO) en Beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) Wanneer je met de opleiding begint sluit je met het Noorderpoort een onderwijsovereenkomst (OWO) af. In dit schriftelijke contract zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd en het verwijst naar dit document voor meer informatie over de opleiding die je volgt. Ook sluit je een beroepspraktijkvorming overeenkomst (BPVO) af. Hierin zijn de afspraken, rechten en plichten van jou als deelnemer, de praktijkverlenende instelling en de school met betrekking tot de beroepspraktijkvorming vastgelegd. Een nadere uitwerking hiervan staat in de BPV-wijzer. Bij de BPVO is ook het Kenniscentrum Ecabo betrokken. De Ecabo is onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de mbo-opleidingen in de financiële en secretariële sector 1.6 Aan- en afwezigheid Bij aan- en afwezigheid is de onderwijsovereenkomst het uitgangspunt. Daarin staat dat je: Verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Onderwijsactiviteiten zijn bijvoorbeeld alle geroosterde uren, beroepspraktijkvorming, toetsing en individueel gemaakte afspraken (artikel 3). Een inspanningsverplichting hebt. Dat wil zeggen dat we een actieve rol en optimale inspanning van je verwachten met het oog op het behalen van de opleiding binnen de gestelde termijn (artikel 4). We houden je aan- en afwezigheid per uur bij. Pagina 6

7 Als je afwezig bent (geweest) tijdens onderwijsactiviteiten op school of in de beroepspraktijkvorming of tijdens ontwikkelingsgerichte of kwalificerende beoordelingsmomenten, moet je je altijd afmelden én een afwezigheidkaartje inleveren en laten tekenen. Als je dit doet, ben je geoorloofd afwezig. Anders ben je ongeoorloofd afwezig. Dit kan gevolgen hebben voor (verdere) deelname aan onderwijsactiviteiten op school of in de beroepspraktijkvorming of aan beoordelingen. Richtlijnen hiervoor vind je op onze verzuimkaart en de verzuimrichtlijnen. Deze kun je vinden in bijlage 2 en 3. Voortgangsbesluit bij teveel afwezigheid Ben je meer dan eens ongeoorloofd afwezig, of voldoe je niet aan de regels rond af- en terugmelden, dan is jouw inzet voor de opleiding onvoldoende. Ben je in een periode meer dan 20% van de tijd geoorloofd afwezig, of per vak of over het geheel van alle activiteiten, dan beslist het voortgangsoverleg dat er voor jouw voortgang aanvullende voorwaarden gaan gelden. Pagina 7

8 Langdurige afwezigheid wegens ziekte of zwangerschap Langdurige afwezigheid door ziekte of zwangerschap moet altijd schriftelijk gemeld/aangevraagd worden bij de SLB-er. Vervolgens wordt de tweede-lijnsbegeleiding ingeschakeld bij de begeleiding. Bij een BOL-voltijd traject moet dit i.v.m. studiefinanciering ook aan DUO worden gemeld. Bij langdurige afwezigheid besluit het voortgangsoverleg over de voorwaarden om het traject te kunnen vervolgen. Afmelden Hoe je je op school af moet melden staat in de locatiegids. Hoe je je tijdens de beroepspraktijkvorming af moet melden staat in je BPV-wijzer. Afwezigheidkaartjes De afwezigheidkaarten kun je krijgen bij de Frontoffice. Nadere uitleg hierover vind je in de locatiegids. Geoorloofde redenen voor afwezigheid zijn: Ziekte. Als je onverwacht ziek bent, lever je het kaartje achteraf in. Als je weet dat je door ziekte afwezig zult zijn, bijvoorbeeld omdat je naar het ziekenhuis moet, moet je het kaartje vooraf inleveren. Bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk, begrafenis of rijexamen. Je moet het kaartje dan altijd vooraf inleveren. Alle overige redenen zijn ter beoordeling van je studieloopbaanbegeleider, die hierover eventueel zal overleggen met de teammanager. 1.7 Algemene klachtenprocedure Tijdens het onderwijs op school of in de beroepspraktijkvorming en bij de examinering kan het voorkomen dat je vindt dat er ten opzichte van jou een fout is gemaakt. Hoe kun je dat aankaarten? Stap 1 Ga eerst in gesprek met de directe betrokkene, bijvoorbeeld de docent, de begeleider in de praktijk of de beoordelaar. Wacht daar niet te lang mee. Stap 2 Bij stap 2 is het belangrijk na te gaan of je klacht een schoolsituatie of een praktijksituatie betreft. In geval van een klacht op school kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Bij een klacht in de praktijk kun je naar de direct leidinggevende van je begeleider in de praktijkverlenende instelling gaan. De studieloopbaanbegeleider of leidinggevende onderneemt in overleg met jou actie om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door samen nogmaals in gesprek te gaan met de directe betrokkene, het probleem inbrengen in een overlegsituatie of het inschakelen van een intermediair. Pagina 8

9 Stap 3 Als je ontevreden bent met de oplossing, kun je een klacht indienen. Dit moet binnen vijf werkdagen na het gesprek met je studieloopbaanbegeleider of met de leidinggevende in de praktijk schriftelijk bij de teammanager van de opleiding. Maak bij het opstellen van de klacht gebruik van het klachtenformulier. Een klacht die afgehandeld wordt op school en valt binnen de vastgestelde kaders van de studiewijzer, wordt besproken in het teamoverleg of het voortgangsoverleg examinering. Wanneer een klacht over onderwijs of beroepspraktijkvorming hierbuiten valt, buigt het managementteam van de school zich er over. Wanneer een klacht over examinering buiten de kaders van de studiewijzer valt, behandelt de schoolexamencommissie de klacht. Je krijgt van de teammanager bericht hoe de klacht wordt afgehandeld. We hopen dat na het doorlopen van deze stappen de klacht is opgelost. Stap 4 Als je van mening bent dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je bezwaar aantekenen bij: de schooldirecteur in geval van klachten over onderwijs en beroepspraktijkvorming. De adresgegevens van de schooldirecteur staan in de schoolgids. de schoolexamencommissie in geval van een klacht over examinering. Je moet de klacht binnen vijf werkdagen nadat je bericht hebt gekregen van de schoolexamencommissie schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. De adresgegevens staan in de schoolgids. Je krijgt bericht over de afhandeling van de klacht. Stap 5 Bij klachten over examinering kun je daarna, maar ook rechtstreeks, in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens van het Noorderpoort. Dit moet ter attentie van de voorzitter van de Commissie voor Beroep voor de Examens van het Noorderpoort, p/a Postbus 530, 9700 AM Groningen. Sinds kort bestaat er ook een nationale ombudsman voor problemen in het MBO. Pagina 9

10 2. De opleiding 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we uitleggen hoe je opleiding in elkaar zit. Je opleiding bestaat uit twee te onderscheiden onderdelen, het examen en het onderwijs. Je hebt meerdere examens en als je alle examens hebt gehaald dan krijg je het diploma. In hoofdstuk 3 krijg je uitleg over het examen. Om mee te kunnen doen aan het examen moet je voldoende hebben geleerd om het examen ook te kunnen halen. Je gaat immers ook niet op voor het rijexamen zonder rijlessen te hebben gehad. In dit hoofdstuk wordt er een beschrijving gegeven van de opbouw en organisatie van de opleiding. Indien er gedurende de opleidingen veranderingen plaatsvinden dan zul je daar vroegtijdig schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. 2.2 Beroepsbeeld Je wordt opgeleid voor een beroep. In de meeste taken die bij het beroep horen krijg je op school uitleg of je komt het tegen tijdens je stages. Jij hebt gekozen voor het beroep administratief medewerker, maar weet je eigenlijk wel wat dat precies inhoudt? Wat doet een administratief medewerker nu eigenlijk? Er zijn twee uitstroomrichtingen voor administratief medewerker. Een aantal werkzaamheden gelden voor alle richtingen maar er zijn ook werkzaamheden die specifiek bij een secretarieel medewerker of een administratief medewerker horen. Specifieke kenmerken van de uitstroom secretarieel medewerker De secretarieel medewerker is werkzaam in arbeidsorganisaties waar sprake is van een kantooromgeving. In dit beroep heb je veel met teksten te maken. Je schrijft brieven, memo's, s, faxen. Verder verwacht je leidinggevende dat je voor allerlei andere dingen in te zetten bent. Denk aan bezoekers ontvangen, telefoontjes aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken, kopiëren, post afhandelen en archiveren Specifieke kenmerken van de uitstroom bedrijfsadministratief medewerker Bedrijfsadministratief medewerkers zijn werkzaam op de administratie van een bedrijf of bij een administratiekantoor. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de bedrijfsadministratief medewerker steeds meer contacten heeft, is er doorgaans sprake van een backoffice functie. Zijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. Van de bedrijfsadministratief medewerker wordt verwacht dat hij gegevens invoert, waarbij enige boekhoudkundige kennis noodzakelijk is. Pagina 10

11 2.3 Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom, intake en plaatsing Je kunt starten met deze opleidingen als je in het bezit bent van een diploma: - vmbo-economie (B met voldoende voor Nederlands) - vmbo-techniek (B met voldoende voor Nederlands) - vmbo-zorg en welzijn (B met Wiskunde en voldoende voor Nederlands) - vmbo-landbouw (B met voldoende voor Nederlands) Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens de intake gaan we na of je voor de juiste opleiding hebt gekozen en of we tijdens de opleiding rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden, zoals een leerbeperking. Ook regelen we dan alle administratieve zaken, zodat we je officieel kunnen inschrijven voor de opleiding. In het begin van de opleiding gaan we dieper in op wie je bent en wat je kunt. Dit doen we via beoordeling van je competenties en via instaptoetsen voor taal en/of rekenen. Zo komen we er achter wat je moet leren en hoe we je opleidingstraject daarop kunnen afstemmen. Wanneer je een leerbeperking hebt, kun je een faciliteitenpas aanvragen. Deze pas geeft recht op extra faciliteiten, zoals aangepaste toetsing, om de opleiding zo onbelemmerd mogelijk te kunnen volgen. De faciliteitenpas vraag je aan via je studieloopbaanbegeleider. Meer informatie vind je bij het Steunpunt Studie & Handicap van het Bureau Cursistendienstverlening (CDV) van het Noorderpoort. Uitstroom Er bestaat verschil tussen uitstroom na het behalen van het diploma en tussentijdse uitstroom. We streven er naar opleidingen zo op elkaar te laten aansluiten, dat je te allen tijde de opleiding zonder onnodige studievertraging kunt vervolgen en uitval wordt voorkomen. Vanuit de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 kun je opstromen naar een opleiding op niveau 3. Wanneer je de opleiding hebt gehaald, kun je opstromen naar een opleiding op kwalificatieniveau 3/4, Financieel Administratief Medewerker of Secretaresse. Je kunt met het diploma voor bedrijfsadministratief medewerker doorstromen naar niveau 3/4 van de opleiding Financiële beroepen. Je kunt met het diploma voor secretarieel medewerker doorstromen naar niveau 3/4 van de opleiding Secretariële beroepen. Als het om wat voor reden niet lukt de opleiding Administratief Medewerker niveau 2 te halen, wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de tweedelijnsbegeleider en/of Bureau CDV van het Noorderpoort, een passende oplossing gezocht. Voortijdig stoppen met de opleiding Stoppen met je opleiding kan niet zomaar. Overleg dit altijd met je SLB-er. Er is altijd een exit gesprek nodig. Overstappen naar een ander traject is een zaak van het team. Voor een andere opleiding of helemaal stoppen met school is een exit-gesprek met een tweedelijns-begeleider noodzakelijk. Stoppen kan je eigen keuze zijn, maar ook het gevolg van een voortgangsbesluit van het team. Als duidelijk is dat je voortgang onvoldoende blijft of dat een diploma, binnen de regels niet haalbaar is, besluit het voortgangsoverleg tot een negatief voortgangsadvies. Pagina 11

12 In dat geval blijf je nog een beperkte tijd ingeschreven. In deze tijd kan je, samen met de tweedelijnsbegeleiding naar een alternatief zoeken. Werk je hier onvoldoende aan mee, dan wordt je, op besluit van de schooldirecteur, uitgeschreven. Bij ernstige misdragingen, bijvoorbeeld geweld of fraude, kan de schooldirecteur besluiten om je met directe ingang te schorsen of uit de opleiding te verwijderen. Pagina 12

13 2.4 Wat ga je leren Wat je gaat leren staat beschreven in een tweetal documenten. Allereerst het kwalificatiedossier 2013 en daarnaast Loopbaan en Burgerschap en het Referentiekader taal en rekenen. In deze documenten staat beschreven dat je in de opleiding onderwijs moet krijgen om de Nederlandse taal, de rekenvaardigheden, de Engelse taal en de burgerschapscompetenties op een bepaald niveau te krijgen. Om dit te bewerkstelligen krijg je de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. De leerstof die hier boven staan beschreven zijn algemeen vormende vakken en niet de beroepsspecifieke vakken. Je bent uiteindelijk aan deze opleiding begonnen om een beroep te leren. In het kwalificatiedossier staat beschreven wat het beroep inhoudt. Er staat beschreven dat je als beroepsbeoefenaar een aantal kerntaken kent. Deze kerntaken bestaan uit een aantal werkprocessen. Om deze werkprocessen te kunnen uitvoeren heb je competenties nodig. In de opleiding leer je enerzijds je competenties te ontwikkelen en anderzijds de werkprocessen uit te voeren. 2.5 Het onderwijs is competentiegericht Competentie is een begrip waar je vaak mee te maken zult krijgen bij deze opleiding. Maar wat zijn competenties nou eigenlijk? competenties zijn een samenhangend geheel van kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Voorbeeld Als je aan het werk gaat, heb je bepaalde kennis nodig. Zo zal een administratief medewerker verstand moeten hebben van het werken met een computer. Ook houding speelt bij elk beroep een belangrijke rol. Te laat komen laat zien dat je geen goede werkhouding hebt. Daarnaast zal een administratief medewerker inzicht (vaardigheden) moeten hebben: hij/zij moet per situatie kunnen inzien wat een gepaste (re)actie is. Bij deze opleiding horen de volgende competenties: E. Samenwerken en overleggen F. Ethisch en integer handelen K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten S. Kwaliteit leveren T. Instructies en procedures opvolgen V. Met druk en tegenslag Pagina 13

14 De competenties die bij de opleiding horen kunnen worden opgedeeld in sociale en communicatieve competenties. Hieronder worden een aantal genoemd: Sociale competenties: De deelnemer heeft goede sociale omgangsvormen De deelnemer komt op tijd De deelnemer kent de regels van het bedrijf en handelt hiernaar De deelnemer weet hoe met vertrouwelijke informatie om te gaan Communicatieve competenties: De deelnemer kan klanten te woord staan op een nette en goede manier De deelnemer beheerst de communicatieve vaardigheden in woord en geschrift Bij de afdeling Zakelijke Dienstverlening wordt Competentiegericht Onderwijs gegeven. Uitgangspunt is de praktijk. Jouw (toekomstige) praktijk. Wanneer je competentiegericht leert, ontwikkel je persoonlijke vaardigheden, doe je vakkennis op en leer je beroepsgebonden vaardigheden. Deze beroepsgebonden vaardigheden sluiten uiteraard aan op wat werkgevers vragen. Beroepseisen veranderen echter snel. Ook daarom werkt het Noorderpoort nauw samen met het bedrijfsleven, zodat we onze leerlingen altijd modern onderwijs kunnen bieden. Op school, maar ook binnen bedrijven en instellingen. Jij staat centraal Competentiegericht leren biedt houvast, structuur en zekerheden, maar welke structuur het biedt, hangt af van de individuele leerling. En terecht, de ene leerling is, om maar iets te noemen, zelfstandiger dan de andere. Daarom scheren we niet iedereen over één kam, maar bepalen we samen met jou, wat jij nodig hebt om de opleiding met succes af te ronden. Beroepshouding Tijdens je opleiding ontwikkel je competenties die je in je verdere loopbaan nodig hebt. Competenties die te maken hebben met kennis en vaardigheden maar ook met houding en gedrag. Met andere woorden: hoe jij je opstelt op school en later in je werk en in de samenleving, bepaalt mede hoe succesvol je bent. Logisch, je werkt het prettigst en boekt de beste resultaten wanneer je weet wat je wilt, gemotiveerd bent en doet wat je hebt afgesproken. Pagina 14

15 2.6 Kwalificatiedossier De Ecabo (www.ecabo.nl) heeft voor de opleiding administratief medewerker een kwalificatiedossier opgesteld. In dat kwalificatiedossier staat omschreven wat een administratief medewerker allemaal moet beheersen om zijn/haar diploma te behalen. In het kwalificatiedossier wordt gesproken over kerntaken. De kerntaken en werkprocessen staan hieronder genoemd. Kerntaken Tijdens je opleiding leer je een aantal kerntaken. De naam zegt het al: een kerntaak bestaat uit verschillende werkzaamheden of werkprocessen die met elkaar te maken hebben en die kenmerkend zijn voor je toekomstige beroep. Jouw opleiding bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen Kerntaak Werkproces U1 U2 Kerntaak 1: Verricht ondersteunende secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Verricht ondersteunende (financieel) administratieve werkzaamheden ** U1 is Secretarieel medewerker U2 is Bedrijfsadministratief medewerker 1.1 Verzorgt correspondentie x 1.2 Verzorgt inkomende en uitgaande post en neemt goederen in ontvangst 1.3 Beheert een agenda en een reserveringssysteem x 1.4 Ontvangt bezoekers x x 1.5 Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af 2.1 Ordent en controleert boekingsstukken x 2.2 Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem 2.3 Vult eenvoudige formulieren in x x Naast het beroepsgerichte deel heb je ook een algemeen vormend deel. Hierin krijg je Nederlands, rekenen en Engels. Indien je achterstanden hebt of leerproblemen hebt met Nederlands en Rekenen dan kun je extra lessen krijgen. Behalve de kerntaken die te maken hebben met je beroep, leer je tijdens je opleiding ook hoe jij jezelf op een ander manier kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld na te denken over wat je wilt bereiken en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. De onderwerpen die belangrijk zijn voor dit deel van je opleiding staan beschreven in de kerntaken Leren, Loopbaan en Burgerschap. In het eerste schooljaar bieden we lessen aan waarin burgerschapscompetenties centraal staan. Het onderwijs is in twee jaar strak geprogrammeerd. In de paragrafen 2.10 en volgende wordt de organisatie concreter aan de hand van het schema van de opleiding. x x x x x Pagina 15

16 2.7 Talen Nederlands Je moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om je werk goed te kunnen doen. Nederlands is daarnaast ook belangrijk om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom werk je tijdens je opleiding aan beroepsgericht Nederlands, maar ook aan algemeen (generiek) Nederlands. Het te behalen niveau voor Nederlands is aan het einde van een mbo-opleiding op niveau 2 is 2f. Dit geldt voor alle mbo-opleidingen. Het maakt niet uit wat voor richting je volgt. Het gaat hierbij om vijf vaardigheden: luisteren lezen gesprekken voeren spreken schrijven Engels Behalve Nederlands zijn voor jouw beroep ook vreemde talen belangrijk. Daarom werk je tijdens je opleiding ook aan beroepsgericht Engels. Hieronder staan de vaardigheden en de vereiste niveaus: luisteren A2 lezen A2 gesprekken voeren A2 spreken A1 schrijven A1 (voor de uitstroom secretarieel medewerker is het vereiste niveau voor schrijven A2) 2.8 Rekenen Net als voor de Nederlandse taal, geldt ook voor rekenen dat je dat nodig hebt om je werk goed te kunnen doen én om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een goede rekenvaardigheid is een eis voor alle mbo ers. Je werkt daarom aan beroepsgericht rekenen en aan algemeen (generiek) rekenen. Het te behalen niveau aan het einde van een mbo-opleiding op niveau 2 is 2F. Het gaat bij rekenen om de volgende domeinen: getallen verhoudingen meten en meetkunde verbanden 2.9 Burgerschap Dit onderdeel komt elke week één lesuur terug op het rooster. Bij burgerschap ga je aan de slag met vier dimensies: de politiek-juridische dimensie de economische dimensie de sociaal-maatschappelijke dimensie de dimensie vitaal burgerschap Deze dimensies worden afgesloten met een aftekenkaart. Voor burgerschap heb je een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat je de lessen moet hebben gevolgd, wil je je diploma behalen. In het lesprogramma kun je zien welke dimensies in welke periode aan bod komen. Pagina 16

17 2.10 Begeleiding e lijn: Studieloopbaanbegeleider Op verschillende manieren word je tijdens de studie begeleid. De studieloopbaanbegeleider (ook wel: SLB-er) is je eerste aanspreekpunt. Aan het begin van het jaar krijg je een SLB-er toegewezen. Met hem of haar bespreek je de lopende zaken. De SLB-er doet het volgende: Hij bespreekt je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met je tijdens POP-gesprekken Hij bespreekt de resultaten van de voortgangsvergaderingen tijdens PAP-gesprekken Hij houdt contact met je docenten Hij zorgt ervoor dat belangrijke informatie bij jou terechtkomt Hij onderhoudt contact met ouders en begeleiders Als het nodig blijkt te zijn, stuurt hij je naar een andere begeleider of vertrouwenspersoon Hij houdt je studieresultaten bij Hij houdt bij of je je afspraken nakomt Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) We vinden het erg belangrijk dat iedere deelnemer zich tijdens de opleiding goed ontwikkelt. Daarom voer je gesprekken over je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten aan de hand van afspraken die je met elkaar maakt en die in je POP gebundeld zijn. Naast deze POP-gesprekken kennen we ook nog het PAP-gesprek. PAP staat voor Persoonlijk Actieplan, maar daarover later meer. POP-gesprekken vinden minimaal drie keer per cursusjaar plaats. Je probeert een antwoord te geven op de volgende vier vragen: 1. Waar ben ik goed in en waaruit blijkt dat? 2. Waarin ben ik niet zo goed en waaruit blijkt dat? 3. Op welke punten wil ik mezelf in eerste instantie verbeteren? 4. Hoe pak ik dat aan? Samen met je SLB-er bekijk je welke competenties je verder wilt gaan ontwikkelen en hoe je dat het beste kunt doen. Van ieder POP-gesprek maak je een verslag, dat je bij je SLB-er inlevert. Bij het maken van dit verslag hanteer je de STARR-methode, een methode die erop gericht is doelen, die je jezelf hebt gesteld, haalbaar te maken. Deze methode is op de volgende punten gebaseerd: Pagina 17

18 Hoe was de situatie? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? Waar speelde de situatie zich af? Wanneer deed de situatie zich voor? Wat was jouw taak? Wat waren precies de taken van anderen? Wat werd er dan van je verwacht? Wat wilde je bereiken? Wat verwachtte je zelf van de situatie? Wat vond je dat je moest doen? Wat heb je precies gedaan? Hoe was je aanpak? Hoe reageerden de anderen op jou? Wat heb je vervolgens gezegd/gedaan? S T A Wat was het resultaat? Wat was het resultaat bij anderen? Hoe is het afgelopen? R Wat kun je hieruit afleiden? Welke competenties heb je hier laten zien? Welke competenties heb je nog niet laten zien, die je wel had willen tonen? In hoeverre heb je je leerdoel bereikt? Wat heb je ervan geleerd? Wat zou je anders doen? R Persoonlijk Actieplan (PAP) Het persoonlijk actieplan is een plan, dat je samen met je SLB-er opstelt en waarin de acties worden ondernomen, die je moet ondernemen om je leerdoelen te bereiken. Dit gebeurt over het algemeen aan de hand van studieresultaten en hetgeen daarover in de studievoortgangsvergaderingen door je docenten wordt gezegd. Het accent ligt daarbij op de acties die je gaat ondernemen om je Pagina 18

19 studieresultaten te verbeteren. Je maakt daarover afspraken met je SLB-er en die afspraken worden vastgelegd in een PAP-document, dat je aan de hand van de SMART-methode opstelt. SMART staat voor: Specifiek wat wil je bereiken? Het doel dat je wilt bereiken moet je helder en gedetailleerd omschrijven. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat je bedoelt. Voorbeeld: Ik wil over 10 weken de telefoon aan kunnen nemen. Ik ben erg verlegen en durf niet goed de telefoon aan te nemen op mijn BPV. Dit doel heb ik gekozen omdat ik denk dat ik de telefoon wel goed kan aannemen en de klanten vriendelijk en rustig te woord kan staan en daardoor het bedrijf goed kan helpen. Meetbaar: de handelingen moeten meetbaar zijn. De doelen moeten zo omschreven zijn dat je achteraf kunt meten of je ze hebt gehaald. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een bepaald aantal situaties te omschrijven waaruit blijkt dat je het doel hebt gehaald. Voorbeeld: Ik wil in deze periode 10 tot 15 keer de telefoon aannemen. Acceptabel: wie moet wat doen om het doel te bereiken? Acceptabel betekent dat jij en andere betrokken mensen het eens moeten zijn met het gestelde doel. Je moet zelf zoeken naar mogelijkheden om je doel te bereiken. Dit kun je in je eentje doen maar ook met behulp van je stagebegeleider. Is hij het niet eens met je doel dan zal het doel waarschijnlijk ook niet gehaald worden. Voorbeeld: De stagebegeleider neemt de telefoon niet zelf meer op, maar laat mij de telefoon opnemen. Realistisch Realistisch betekent dat het doel haalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Het moet een uitdaging blijven. Het doel moet passen bij de praktijk. Voorbeeld: De telefoon gaat gemiddeld 1 keer per dag over. Het is dus haalbaar voor mij om 10 keer de telefoon aan te nemen omdat ik nog 20 dagen stage moet lopen. Tijdsgebonden Bij het omschrijven van een doel met je bepalen wanneer je begint met naar je doel toewerken en wanneer je klaar bent. Er moet dus een startdatum en een einddatum worden bepaald. De doelstelling moet op korte termijn helder zijn. Pagina 19

20 e lijnsbegeleider Je kunt bij de 2e lijnsbegeleider terecht als je: problemen hebt die niet met of door je docent of SLB-er kunnen worden opgelost. vragen hebt over bijvoorbeeld je vervolgopleiding of over je studiefinanciering. een andere opleiding denkt te gaan volgen en inlichtingen over die opleiding wilt inwinnen. Een 2e lijnsbegeleider heeft de mogelijkheid je door te verwijzen naar andere (externe) hulpverleners, de zogenoemde 3e lijnsbegeleiders Vertrouwenspersoon In geval van problemen zijn er veel mensen waar je naartoe kunt: je SLB-er in de eerste plaats, maar ook andere docenten, conciërges en andere medewerkers, teammanagers, tweedelijnsbegeleiders, de mensen van de frontoffice, ze kunnen allemaal veel voor je betekenen. Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht wanneer je zit met iets wat te maken heeft met sociale veiligheid. Daarbij moet je denken aan ongepast gedrag zoals pesterij, diefstal, vechten, discriminatie, vandalisme, intimidatie. Wij willen dat je je veilig voelt op school, maar ook tijdens je BPV en thuis. Wanneer je wilt praten over een situatie rond sociale veiligheid ben je van harte welkom bij de vertrouwenspersonen van de school. De namen van de personen staan op de info-tv bij de frontoffice. Je kunt persoonlijk een afspraak maken of een mail sturen. Wanneer je een ongewenste situatie wilt melden, kan dat via een formulier incidentenregistratie. Dit formulier kun je op de locatie vinden en downloaden via De vertrouwenspersonen zullen in alle situaties met jou bespreken welke acties kunnen worden ondernomen. Uiteraard worden alle zaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. Via de bovengenoemde site kun je nog meer informatie vinden Jouw mening telt Wij vinden jouw mening erg belangrijk. Daarom willen we graag horen hoe jij denkt over onze school en opleiding. We proberen jouw mening op 2 manieren te achterhalen. 1. DTO DTO staat voor Deelnemers Tevredenheids Onderzoek. Dit onderzoek wordt elk jaar bij de leerlingen afgenomen. We willen jouw mening horen over o.a. de volgende zaken: Pagina 20

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie