Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract"

Transcriptie

1 Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Type verzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Uitstapkosten Kapitalisatiecontract waarvan het rendement aan beleggingsfondsen gekoppeld is. De Camelea Kaderpolis biedt de verzekeringnemer de mogelijkheid om door middel van vrije stortingen of periodieke premies een toekomstig kapitaal op te bouwen waarvan de waarde gelijk is aan het aantal eenheden vermenigvuldigd met de inventariswaarde van deze eenheden. Op de vervaldag van het Onderliggende contract en behoudens volledige afkoop van het contract voor deze datum, wordt het kapitaal dat gelijk is aan de afkoopwaarde van het Onderliggende contract, berekend op de vervaldag, uitgekeerd aan de verzekeringnemer, of in geval van vooroverlijden van de verzekeringnemer, aan zijn rechthebbenden. Deze verzekering richt zich tot personen die hun geld wensen te beleggen in de onder de rubriek Fondsen beschreven fondsen. De verzekeringnemer beschikt over een ruim gamma van fondsen waarin hij zijn kapitaal kan beleggen. Deze fondsen worden beheerd door professionals die door Private Estate Life werden geselecteerd. Externe fondsen (ICBE) en interne fondsen uitgedrukt in rekeneenheden (RE), zoals geldmarktfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, geprofileerde fondsen, alternatieve fondsen, fondsen met kapitaalbescherming of gestructureerde fondsen. De kenmerken, zoals met name de benaming en de aard/samenstelling van de activa waarin elk fonds kan belegd worden, desgevallend de verdeelsleutel tussen de beschikbare activa, het beleggingsdoel, de risicoklasse van het/de fonds(en), zijn/hun referencievaluta, evenals de identiteit van de beheerder van het fonds worden vermeld in de hiernavolgende bijlage ( de Bijlage ) en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van Private Estate Life (rubriek Onze Produkten/Fondsen ). Voor elk geselecteerd fonds ontvangt de verzekeringnemer een beschrijvende fiche. Deze fiches zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Private Estate Life en kunnen geraadpleegd worden op de website via (rubriek Onze Produkten/Fondsen ). Het staat de verzekeraar vrij om de lijst van de beschikbare fondsen die als onderliggende waarde van zijn contracten fungeren te wijzigen. Tenzij anders vermeld in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële informatiefiche, wordt het rendement van de Camelea Kaderpolis niet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij en wordt het financiële risico gedragen door de verzekeringnemer. Het contract geeft in principe geen recht op winstdeelnemingen. Het rendement van de portefeuille van elk contract kan geraadpleegd worden op de website yourassets (https://yourassets.privateestatelife.com/rubriek Mijn contracten/stand van het vermogen ) waartoe elke verzekeringnemer toegang heeft. Dit rendement wordt dagelijks berekend op basis van de laatst beschikbare NIW van elk fonds en dagelijks bijgewerkt op de site. Meer inlichtingen zijn te vinden in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële infofiche. Rendementen uit het verleden hebben betrekking op de voorbije jaren en bieden geen waarborg voor de toekomst. Maximaal 6% van elke in het contract gestorte premie Voor contracten met vrije stortingen kan de verzekeringnemer vragen dat de instapkosten worden vervangen door oprichtingskosten. Deze kosten bedragen maximaal 6%. De oprichtingskosten zijn van toepassing op elke gestorte premie en worden driemaandelijks geïnd over een periode van 5 jaar. De inning is gebaseerd op de hoogste waarde tussen enerzijds de gestorte premie en anderzijds de waarde van het segment op het moment van de inning. Voor de formule oprichtingsvergoeding, vervroegde inning van de nog verschuldigde oprichtings kosten indien: de verzekeringnemer op het segment meer dan 12 gedeeltelijke afkopen op één jaar uitvoert, of de som van de gedeeltelijke afkopen tijdens het contractjaar (in percentage van de waarde tegenover de waarde van het betreffende segment) meer dan 20% bedraagt. Beheerskosten rechtstreeks verrekend op het contract (behoudens eventuele afwijkingen zoals meegedeeld in de informatienota van bepaalde interne fondsen zoals fondsen met gewaarborgde minimum rente of gestructureerde fondsen) Structuur 1: 828 EUR (niveau 2014) + maximaal 1,50% van de waarde van het contract op jaarbasis. Het bedrag van 828 EUR werd bepaald op 1 januari 2014 en wordt herzien op 1 januari van elk jaar. De indexering is afhankelijk van de evolutie van de Luxemburgse loonindex (Indice Mobile des Salaires luxembourgeois) (775,17 op 1 oktober 2013), die wordt gepubliceerd door het Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg. Structuur 2: maximaal 1,56% van de waarde van het contract op jaarbasis, met uitzondering van geldmarktfondsen, waarvoor de beheerskosten worden teruggebracht tot 0,30%. De beheerskosten worden maandelijks afgehouden. * De financiële informatiefiche levensverzekering beschrijft de modaliteiten van het product die op 30 april 2014 van toepassing zijn.

2 Afkoopvergoeding/ Terugnamevergoeding Kosten in geval van transfer van fondsen Afsluiting van het contract Looptijd Inventariswaarde Premie Fiscaliteit Afkoop/Terugname Gedeeltelijke Afkoop/ Terugname Volledige Afkoop/Terugname Transfer van fondsen Bij volledige afkoop voor het einde van het 4e jaar, worden als volgt degressieve uitstapkosten afgehouden: Afkoop tijdens Uitstapkosten 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR De kosten bedragen 1% van het getransfereerde spaartegoed, met een minimum van 50 EUR per segment. Deze kosten worden geïnd door een aftrek van rekeneenheden. Zie onderstaande rubriek Transfer van fondsen. Noch de initiële intekening, noch latere stortingen leiden op zichzelf tot de afsluiting of de wijziging van het contract. Ze worden pas definitief na ontvangst door de verzekeraar van de naar behoren ingevulde en ondertekende Intekenformulieren; alle bewijsstukken die nodig zijn voor de uitgifte van het Onderliggende contract; en de premiebetaling; onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, bekrachtigd door de uitgifte van het contract of door de boeking van de aanvullende storting op het contract. Bepaalde duur met een minimum van 10 jaar en een maximum van 99 jaar De netto-inventariswaarde (NIW) van elk fonds wordt elke waarderingsdag bepaald volgens de frequentie meegedeeld in de betreffende fiche of informatienota. De NIW kan dagelijks geraadpleegd worden op de site (rubriek Onze Produkten/Fondsen/Benaming van het fonds ). Type stortingen : vrij of periodiek Bedrag van de stortingen: vrije stortingen: minimum EUR regelmatige stortingen: Initiële storting: minimum EUR jaarlijkse premie: minimum EUR aanvullende storting: minimum EUR De fiscaliteit die van toepassing is op het contract, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de verzekeringnemer en kan later worden gewijzigd. De Belgisch ingezetenen die intekenen op een Camelea Kaderpolis zijn enkel belastingplichtig in België, wat neerkomt op het volgende: Directe belasting van toepassing op de uitkeringen: De verworven inkomsten bij afkoop of aan het einde van de looptijd van kapitalisatiecontracten zijn in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. Ingeval echter geen Belgische tussenpersoon betrokken is bij de betaling of de toekenning van inkomsten, moeten die inkomsten door de begunstigde ervan als roerende inkomsten aangegeven worden in de jaarlijkse belastingaangifte. Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, moeten de inkomsten in het kader van het contract in principe worden opgenomen in het resultaat en zijn ze aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen in overeenstemming met de regels van toepassing op de winsten. De verlopen, niet-vervallen interesten moeten in principe evenredig in de resultaten opgenomen worden. Indirecte belasting van toepassing bij overlijden van de verzekeringnemer: bij overlijden van de verzekeringnemer voor de eindvervaldag van het kapitalisatiecontract worden de rechten van het contract, in principe, overgedragen naar zijn erfgenamen. De erfgenamen kunnen ertoe gehouden zijn om de waarde van het contact aan te geven in de nalatenschap van de verzekeringnemer. Naar keuze van de verzekeringnemer, schriftelijk en door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend, met een minimumbedrag van EUR per afkoop. Indien het op het contract ingeschreven spaartegoed ingevolge een afkoop minder bedraagt dan EUR, dan behoudt Private Estate Life zich het recht voor, na kennisgeving aan de verzekeringnemer, over te gaan tot de volledige vereffening van het contract. Naar keuze van de verzekeringnemer, schriftelijk en door de verzekeringnemer gedateerd en ondertekend. De volledige afkoop beëindigt het contract. Mogelijkheid voor de verzekeringnemer om vrij arbitrages binnen zijn contract uit te voeren en dit afhankelijk van zijn risikoprofiel. Mogelijkheid om te opteren voor één van de volgende opties: Save Gains (veiligstellen van de meerwaarden); Stop Loss; Drip Feeding (geprogrammeerde arbitrages); Porfolio Rebalancing (weer in evenwicht brengen van de portefeuille). Deze opties zijn in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden, en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen. Zij zijn evenwel ook beschikbaar voor bepaalde interne fondsen die aan de bovenstaande criteria beantwoorden (informatie op verzoek).

3 Informatie over het contract: Eenmaal per jaar stuurt de verzekeraar de verzekeringnemer kosteloos het jaarlijks overzicht van de Camelea Kaderpolis per 31 december van het voorbije jaar; Deze informatie kan tevens op elk moment gratis worden geraadpleegd op de voor verzekeringnemers bestemde website yourassets; De verzekeringnemer kan deze gegevens op elk moment opvragen middels een aan de verzekeraar gericht schriftelijk verzoek (bij een gezamenlijke intekening kan elk van de gezamenlijke verzekeringnemers deze informatie toegestuurd krijgen). over de fondsen waarin het spaartegoed belegd is: Op het moment van de belegging in een fonds of bij de jaarlijkse informatie over de ontwikkeling van zijn contract kan de verzekeringnemer aan Private Estate Life de informatiefiches vragen van de fondsen waarin zijn contract belegd is. Bovendien wordt hem vrije en kosteloze toegang verschaft tot de website van Private Estate Life: Tot slot houdt Private Estate Life het uitgifteprospectus en het jaar- en halfjaarverslag van elk van de binnen de Camelea Kaderpolis beschikbare ICBE s ter beschikking van de verzekering nemer (Private Estate Life S.A., 38 Parc d activités de Capellen, B.P.110, L-8303 Capellen). Diverse bepalingen Private Estate Life Private Estate Life S.A., met maatschappelijke zetel te 38, Parc d activités de Capellen, L-8308 Capellen (Groothertogdom Luxemburg), is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder toezicht van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B Risico s Het contract biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie. Het is gebonden aan deelbewijzen van fondsen en/of onderliggende activa waarvan de waarde niet gegarandeerd is en die onderhevig zijn aan op- en neerwaartse schommelingen, afhankelijk van de variaties op de financiële markten. De verzekeringnemer aanvaardt dus de totaliteit van de financiële risico s verbonden aan zijn belegging, waarbij de totale belegging verloren kan gaan. De verzekeringnemer aanvaardt verder zelf volledig elk risico dat samenhangt met de verwaarlozing, de fraude, het in gebreke blijven of het faillissement van de depositobank en/of de emittenten van de externe fondsen of van de onderliggende activa waarin de fondsen beleggen, evenals het risico dat samenhangt met maatregelen tot de blokkering of de uitvoering met betrekking tot de activa van het contract en in verband met wettelijke bepalingen of rechterlijke of bestuurlijke bevelen. Naast de acquisitiekosten verbonden aan het contract, kan de verzekeringnemer worden blootgesteld aan en moeten overgaan tot betaling van bijkomende kosten in het kader van transacties die hij op het contract zou moeten uitvoeren. De verzekeringnemer kan ook worden blootgesteld aan, onder meer, volatiliteits-, conjunctuur, inflatie-, wisselkoers-, liquiditeits-, fiscale risico s en risico s verbonden aan de afkoop van het contract. Een meer gedetailleerde beschrijving van de voornaamste risico s inherent aan het contract is opgenomen in een document dat bij de Algemene Voorwaarden van het contract is gevoegd. Verzakingstermijn De verzekeringnemer heeft het recht om aan elk Onderliggend contract te verzaken, via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan Private Estate Life, uiterlijk binnen 30 dagen na de begindatum. Om geldig te zijn moet de aanvraag tot verzaking uitdrukkelijk zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die door Private Estate Life verstrekt waren. Private Estate Life zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen dat als volgt berekend wordt: de waarde van de rekeneenheden die aan het Onderliggende contract toegewezen zijn, vermeerderd met de reeds geïnde instapkosten of oprichtingskosten, maar verminderd met elk bedrag dat eventueel bij wijze van extra-allocatie aan de verzekeringnemer verleend is. De waarde van de eenheden zal worden bepaald op de datum die in het Onderliggende contract vastgelegd is, maar in elk geval niet voor de dag na de ontvangst door de verzekeringsmaatschappij van de aanvraag tot verzaking aan het Onderliggende contract. Vergoeding van de tussenpersoon De instapkosten, of eventueel de oprichtingskosten, de beheerkosten en de arbitragekosten worden geheel of gedeeltelijk aan de tussenperoon uitgekeerd bij wijze van vergoeding (respectievelijk acquisitieprovisies, commissies op uitstaand bedrag en arbitrageprovisies) voor de door de tussenpersoon in het kader van het/de Onderliggende contract(en) verleende verzekeringsbemiddelingsdiensten. De commissies in verband met de beheerskosten variëren naargelang de structuur en het niveau van de eventuele beheerskosten die van toepassing zijn op het Onderliggende contract. De verzekeringnemer kan op zijn eerste verzoek en meer bepaald vóór de ondertekening van het/de Intekenformulier(en), gedetailleerde informatie van zijn tussenpersoon ontvangen over de vergoeding die hem toekomt en haar precieze bedrag. De verzekeringnemer kan deze informatie ook van Private Estate Life ontvangen, op schriftelijk verzoek, na de uitgifte van het/de Onderliggende contract(en). Retrocessies van de fondsbeheerders Private Estate Life kan ook retrocessies ontvangen van de beheerders van de aan het Onderliggende contract gekoppelde fondsen, en zal de verzekeringnemer op schriftelijk verzoek gedetailleerde informatie hierover verschaffen.

4 Bijlage bij de financiële infofiche Camelea (31/12/2013) Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risicoklasse * Aberdeen Glbl Asia Lcl Ccy Sht Dur BdA2 06/05/2011 Aberdeen Global Services S.A. EUR 1 Aberdeen UK Equity A Acc 19/12/2005 Aberdeen Asset Management PLC GBP 4 Agressor 29/11/1991 Financière de l'echiquier EUR 4 Alienor Optimal A 27/06/2002 Alienor Capital EUR 2 Amundi Global Macro 4 28/05/2003 Amundi EUR 2 Amundi Global Macro Multi-Asset I 28/03/2003 Amundi EUR 2 Amundi Oblig Internationales P EUR 25/04/2005 Amundi EUR 3 Amundi Volatilité Actions Euro 15/12/2005 Amundi EUR 2 Arty 30/05/2008 Financière de l'echiquier EUR 2 BGF Emerging Europe A2 EUR 29/12/1995 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR 5 BGF Global Allocation A2 03/01/1997 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 3 BGF Global Allocation Hdg A2 EUR 22/04/2005 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR 3 BGF Global High Yield Bond A2 GBP HdgAcc 14/12/2010 Blackrock (Luxembourg) S.A. GBP 2 BGF Global Inflation Lnkd Bd Hdg A2 EUR 23/07/2009 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR 1 BGF Latin American A2 08/01/1997 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 5 BGF New Energy A2 06/04/2001 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 4 BGF World Energy A2 06/04/2001 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 5 BGF World Gold Fund A2RF USD 30/12/1994 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 6 BGF World Gold Hedged A2 EUR 31/10/2007 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR 6 BGF World Mining A2 24/03/1997 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD 6 BGF World Mining Hedged A2 EUR 23/11/2007 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR 6 Candriam Bonds Euro Government Plus C Acc 20/07/1989 Candriam Asset Management EUR 1 Candriam Bonds International C Acc 31/05/1989 Candriam Asset Management EUR 1 Candriam Eqs L Sust World C Acc 01/08/2000 Candriam Asset Management EUR 3 Candriam Money Market Euro C Acc 16/07/1990 Candriam Asset Management EUR 0 Candriam Money Market USD C Acc 16/07/1990 Candriam Asset Management USD 0 CapitalAtWork Contrarian Eq at Work C 01/09/1998 CapitalatWork EUR 4 CapitalAtWork Corporate Bonds at Work C 15/09/2000 CapitalatWork EUR 1 CapitalAtWork Inflation at Work C 10/10/2003 CapitalatWork EUR 1 Carmignac Capital + A EUR acc 14/12/2007 Carmignac Gestion EUR 0 Carmignac Commodities A EUR acc 10/03/2003 Carmignac Gestion EUR 4 Carmignac Court Terme A EUR Acc 25/01/1989 Carmignac Gestion EUR 0 Carmignac Emerg Disc A EUR acc 14/12/2007 Carmignac Gestion EUR 4 Carmignac Emerg Pat A EUR acc 31/03/2011 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Emergents A EUR acc 03/02/1997 Carmignac Gestion EUR 3 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc 02/10/1998 Carmignac Gestion EUR 3 Carmignac Euro-Patrim A EUR acc 31/01/1997 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Gde Europe A EUR acc 01/07/1999 Carmignac Gestion EUR 3 Carmignac Global Bd A EUR acc 14/12/2007 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Investissement A EUR acc 26/01/1989 Carmignac Gestion EUR 3 Carmignac Patrimoine A EUR acc 07/11/1989 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg 18/06/2012 Carmignac Gestion USD 2 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc 02/01/2002 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc 02/01/2002 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc 14/06/1999 Carmignac Gestion EUR 2 Carmignac Sécurité A EUR acc 09/02/1989 Carmignac Gestion EUR 0 Conventum Fd For Good Architect Strgy B 01/08/2013 Conventum Asset Management S.A. EUR 6 Convictions Premium A 07/11/2008 Convictions Asset Management EUR 2 DB Platinum Precious Metals R1C-E 07/06/2011 DB Platinum Advisors S.A. EUR 5 Degroof Global Isis High C 23/04/1991 Bank Degroof S.A. EUR 3 Degroof Global Isis Low B Acc 08/01/1991 Bank Degroof S.A. EUR 1 Degroof Global Isis Medium B Acc 08/01/1991 Bank Degroof S.A. EUR 2 DNCA Evolutif C 16/10/2000 DNCA Finance EUR 2 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B 12/10/2007 DNCA Finance Luxembourg EUR 3 DNCA Invest Miura B 16/11/2009 DNCA Finance Luxembourg EUR 1 DNCA Value Europe C 02/04/2004 DNCA Finance EUR 3 Dorval Convictions P 31/12/2007 Dorval Finance EUR 2 Echiquier Agenor 27/02/2004 Financière de l'echiquier EUR 4 Echiquier Global 16/04/2010 Financière de l'echiquier EUR 2 Echiquier Major 11/03/2005 Financière de l'echiquier EUR 4 Echiquier Oblig 20/07/2007 Financière de l'echiquier EUR 1 Echiquier Patrimoine 06/01/1995 Financière de l'echiquier EUR 1 EdR Allocation Rendement C 15/11/2000 Edmond de Rothschild Asset Management EUR 1 EdR Europe Convertibles A 31/12/1993 Edmond de Rothschild Asset Management EUR 2 EdR Europe Synergy A 05/12/2006 Edmond de Rothschild Asset Management EUR 3 EdR Global Healthcare A 17/06/1985 Edmond de Rothschild Asset Management EUR 3 EdR Tricolore Rendement C 04/12/1998 Edmond de Rothschild Asset Management EUR 4 Elan France Bear 26/05/1989 Rothschild & Cie Gestion EUR 4 Ethna-AKTIV E T 01/07/2009 ETHENEA Independent Investors S.A. EUR 1 Ethna-GLOBAL Dynamisch T 10/11/2009 ETHENEA Independent Investors S.A. EUR 2 Eurose C 10/11/2000 DNCA Finance EUR 1 Exane Gulliver Fund P 02/08/2007 Exane Asset Management EUR 0 Excellentia SICAV Invest A 18/04/2012 Andbank Asset Management Luxembourg EUR 2 Excellentia SICAV Money A 29/02/2012 Andbank Asset Management Luxembourg EUR 0 Excellentia SICAV Patrimoine A 18/04/2012 Andbank Asset Management Luxembourg EUR 1 Excellentia SICAV Secure A 29/02/2012 Andbank Asset Management Luxembourg EUR 1 Fidelity American Growth A-USD 30/06/1997 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD 4 Fidelity Emerging Markets A-USD 18/10/1993 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD 5 Fidelity Euro Balanced A-EUR 17/10/1994 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 3 Fidelity European Aggressive A-EUR 02/02/1998 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 4 Fidelity European Growth A-EUR 01/10/1990 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 4 Fidelity European Smaller Cos A-EUR 01/12/1995 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 4 Fidelity FPS Growth A-EUR 22/06/1995 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 3 Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR 26/06/1995 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 2 Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR 01/09/2000 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 3 Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg 08/03/2011 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 1 Fidelity India Focus A-USD 23/08/2004 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD 6 Fidelity International A-USD 31/12/1991 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) USD 4 Fidelity Switzerland A-CHF 13/02/1995 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) CHF 3 Fidelity Target 2020 (Euro) A-EUR 05/09/2003 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 3 * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2013 gelanceerd. *** Rendementen exclusief commissies en andere kosten inherent aan het fonds. Bron Morningstar op 31/12/2013 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde bronn ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van deze informatie. De informa Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortv Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging

5 Volatiliteit Morningstar rating Prestatie*** jaar Rendement 3 jaar 5 jaar 10 jaar 3, ,92 3, , , ,79 12,59-1,96 20,26 28,74 19,79 9,76 15,41-8, ,79 26,45-17,83 28,15 48,32 21,79 8,16 19,19 7,22 4,57 2-3,40-4,71-15,40-3,89 16,44-3,40-8,00-2,71 2,53 2,03-2,89 2,54-8,43 1,70 22,33 2,89-1,14 3,75 2,36 3,48-6,92 0,73-14,87 1,89 35,77 6,92-2,85 4,87 3,38 6,79 4-2,75 23,61-10,53 13,98 20,51-2,75 2,45 8,12-5, ,60-1,26 3,15 7,91 6,48-10,60-3,07 0,91-3,99 5 8,25 13,46-6,77 7,61 22,63 8,25 4,62 8,61-12,77 4-4,49 18,93-24,48 29,00 87,48-4,49-4,98 15,72 9,05 6, ,98 8,02-4,31 8,51 22,23 13,98 5,61 9,34 6,75 6, ,64 7,20-5,17 6,90 20,33 13,64 4,93 8,25-5,46-7,15 16,21 2, ,15 8, ,95 2-5,97 5,12 10,68 4, ,97 3, , ,66 5,59-23,72 17,10 120,66-13,66-11,40 12,44 13,96 10, ,61 3,76-21,54-12,75 20,97 26,61 1,02 1,70 5,08 11, ,89-7,73-13,45 16,75 36,28 16,89-2,27 8,23 9,43 36, ,06-8,16-17,90 35,97 48,46-48,06-26,84-4,59 0,82 36, ,65-9,00-19,11 33,59 45,73-48,65-27,70-5,95-23, ,02-3,09-28,69 29,17 103,89-24,02-19,32 6,70 5,94 23, ,56-4,71-30,12 24,63 97,11-24,56-20,51 4,30-4,03 2 1,46 8,92 2,05 0,50 1,62 1,46 4,09 2,86 3,39 3,64 3-1,93 5,94 5,28 3,94 6,91-1,93 3,03 3,98 3,25 7, ,16 11,80-0,76 14,25 25,88 21,16 10,37 14,09 3,83 0, ,15 0,33 0,84 0,36 1,91-0,15 0,34 0,65 1,61 0, ,01 0,36 0,15 0,19 0,96-0,01 0,17 0,33 1,74 8, ,55 18,36-3,99 22,74 40,40 23,55 11,98 19,33 7,25 4,76 3-1,60 12,07 5,46 8,93 17,12-1,60 5,16 8,21 3,93 3,09 4-4,19 10,07 5,51 8,15 4,92-4,19 3,62 4,77 2,96 1,87 4 3,23 4,91 1,63 1,96 0,36 3,23 3,25 2,41-9,98 3-8,55-9,64-21,12 42,02 70,27-8,55-13,30 9,53 6,54 0,01-0,20 0,40 0,95 0,41 0,93 0,20 0,52 0,58 1,59 11,10 4-2,25 15,93-19,13 32,59 93,97-2,25-2,87 18,71-9, ,63 14, , ,40 4-6,17 17,28-12,09 30,93 68,41-6,17-1,10 16,36 9,71 10, ,40 22,59-12,97 18,99 40,75 19,40 8,40 16,36 9,99 4,77 4 1,27 8,43-1,19 7,70 9,19 1,27 2,76 4,99 4,64 9,67 2 8,56 17,90-14,47 15,81 30,34 8,56 3,06 10,57 7,70 6,71 2-4,67 7,06 9,47 5,44-12,39-4,67 3,76 0,63-7, ,27 8,90-9,95 15,76 42,58 14,27 3,87 13,09 10,06 5,50 4 3,53 5,42-0,76 6,93 17,59 3,53 2,70 6,37 6,88 5,56-3, , ,12 3 3,43 14,75-11,76 19,08 26,46 3,43 1,55 9,54 4,80 5,33 3-1,22 7,48-4,29 9,99 13,21-1,22 0,54 4,82 3,96 6,82 3 1,54 11,89-8,66 14,34 19,19 1,54 1,24 7,18 4,58 2,26 5 2,56 5,24 0,81 2,72 9,61 2,56 2,86 4,15 3, ,13 3 1,99 7,72-12,33 2,94 15,43 1,99-1,24 2,74 4,58 21, ,17 2, , , ,11 12,74-12,27 14,30 28,05 12,11 3,50 10,17 4,16 3,40 3 3,69 7,72-2,95 6,59 12,91 3,69 2,72 5,46 3,26 6,00 3 8,22 11,06-6,59 10,63 20,43 8,22 3,93 8,39 4,11 7, ,10 9,26-6,51 4,72 24,18 18,10 6,45 9,42 6,53 10, ,71 18,01-13,48 9,79 26,79 21,71 7,51 11,58-5,03-6,94 3,70-1,15 5,06-6,94 3, , ,28 16,93-5,19 3,67 22,59 29,28 12,75 12,74-9, ,76 10,87-9,56 1,06 11,22 15,76 5,10 5,46-6, ,31 23,06-27,87 36,34 56,45 24,31 3,33 18,67-6, ,35 13,59-6, ,35 5, , ,59 24,17-13,65 26,64 38,36 18,59 8,34 17,38-4,08 4 6,41 16,29-4,23 3,48 20,34 6,41 5,82 8,09-1,92 3 6,14 4,47-2,70 2,59 8,35 6,14 2,56 3,70 2,90 3,65 2 5,66 3,66-5,14 5,01 11,17 5,66 1,28 3,94 2,57 4, ,64 16,71-12,00 4,20 25,32 12,64 4,98 8,60 4,45 9, ,58 17,45-8,70 16,96 33,44 16,58 7,73 14,30-10, ,85 20,82 7,25 8,19 21,56 26,85 18,02 16,67 7,38 11, ,31 14,78-16,43 0,17 20,37 24,31 6,04 7,53 6,23 11, ,93-20,82 7,22-6,35-27,47-20,93-12,44-14,54-8,22 3,32 5 5,29 9,96-1,87 9,94 13,59 5,29 4,35 7,25 7,70 6, ,92 7,21-2,53 10,08-11,92 5, , ,86 10,14-0,91 4,52 16,77 10,86 6,56 8,11 5,22 2,27-0,62 1,49-3,29 0,11 6,90 0,62-0,41 1,11-5,41-10, , ,40-0, , ,95-5, , ,13-2, , , ,48 7,29-4,96 13,98 23,34 39,48 12,46 14,86 4,33 11, ,36 16,32-16,92 19,57 73,88 11,36 2,48 17,48 11,48 6, ,15 23,11-7,46 8,19 20,29 13,15 8,83 10,90 5,99 10, ,65 19,62-13,43 16,76 35,63 20,65 7,71 14,62 3,93 8, ,45 17,01-14,85 16,29 29,28 19,45 5,97 12,34 6,08 7, ,49 25,18-18,66 32,04 62,58 28,49 9,37 22,94 10,55 7, ,55 14,66-8,29 17,87 27,77 21,55 8,53 14,00 5,27 4,58 4 9,27 13,51-2,96 10,24 21,52 9,27 6,37 10,03 3,85 8, ,51 16,16-0,12 25,36 29,60 19,51 11,51 17,64 9,19 3, ,13 6, , ,76 4-6,04 25,22-33,93 27,61 92,64-6,04-8,05 13,83-9, ,99 14,31-9,34 11,59 33,64 27,99 9,87 14,62 6,72 9, ,41 17,39-17,95 2,89 20,46 32,41 8,44 9,59 5,99 5, ,38 13,86-6,77 12,22 24,38 11,38 5,74 10,54 5,91 en, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd beleggingsdeskundige is tie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de individuele belegger betreft. Private Estate loeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door de Luxemburgse wet.

6 Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risicoklasse * Fidelity Target 2025 (Euro) A-EUR 16/05/2005 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) EUR 3 First Eagle Amundi International AHE-C 19/08/2009 Amundi Luxembourg S.A. EUR 2 Franklin Mutual Beacon A Acc $ 07/07/1997 Franklin Templeton Investment Funds USD 3 Franklin Technology A Acc $ 03/04/2000 Franklin Templeton Investment Funds USD 4 Halley VFF Global Capital A 28/06/2012 Andbank Asset Management Luxembourg EUR 1 Henderson European Selected Opps A Acc 31/08/1984 Henderson Investment Funds Ltd. GBP 4 Henderson Gartmore Cont Euro R Acc 29/10/2004 Henderson Management S.A. EUR 3 Henderson UK & Irish Smlr Coms A Acc 30/12/1994 Henderson Investment Funds Ltd. GBP 4 Horizon Fund 04/03/2009 Intern fonds beheerd door Andbank Luxembourg EUR 2 Horizon Mortgage 04/03/2009 Intern fonds beheerd door Andbank Luxembourg EUR 2 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg 31/03/2010 Invesco Management (LUX) S.A. EUR 3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 31/03/2006 Invesco Management (LUX) S.A. USD 4 Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc 01/09/2009 Invesco Management (LUX) S.A. EUR 2 Invesco Balanced-Risk Alloc A USD Hdg 28/04/2010 Invesco Management (LUX) S.A. USD 2 Invesco Capital Shield 90 EUR A 09/05/2003 Invesco Management (LUX) S.A. EUR 1 Invesco Global Health Care A 03/03/1994 Invesco Global Asset Management Limited USD 3 Invesco Global High Income A EUR Hdg 30/07/2004 Invesco Global Asset Management Limited EUR 2 Invesco Japanese Equity A Inc 13/01/1993 Invesco Global Asset Management Limited USD 4 Invesco PRC Equity A EUR Hdg 18/02/2008 Invesco Global Asset Management Limited EUR 5 Invesco PRC Equity A-AD USD 26/10/1995 Invesco Global Asset Management Limited USD 5 JPM America Equity A (dist)-usd 16/11/1988 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 4 JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-usd 14/04/1997 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 5 JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-eur 31/03/2005 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 6 JPM Europe Eq A (dist)-eur 01/12/1988 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 4 JPM Europe Technology A (dist)-eur 08/11/1999 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 4 JPM Gl Socially Responsible A (acc)-usd 31/03/2005 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 4 JPM Glb Natural Resources A (acc)-eur 21/12/2004 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 5 JPM Global Aggregate Bd A (inc)-usd 16/11/1988 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 2 JPM Global Balanced A (acc)-eur 18/07/1995 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 2 JPM Global Focus A EUR Acc 31/03/2005 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 3 JPM Income Opportunity A (acc)-eur (Hdg) 19/07/2007 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 1 JPM Income Opportunity A (acc)-usd 14/10/2008 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 1 JPM Sterling Liquidity A (acc.) 15/04/1996 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. GBP 0 JPM UK Eq & Bd Inc Fd A Acc 01/10/1994 J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd. GBP 3 JPM UK Strategic Equity Inc A Acc 01/05/2000 J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd. GBP 4 JPMorgan France Equity Fund A 27/07/2012 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR 4 JPMorgan Japan Equity A (dist) USD 16/11/1988 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD 4 Keren Corporate R 30/12/2008 Keren Finance EUR 2 Keren Patrimoine 04/01/2002 Keren Finance EUR 2 M&G Recovery X Acc 01/10/2002 M&G Group GBP 3 Man AHL Trend EUR D 20/07/2009 MDO Management Company S.A. EUR 3 Mandarine Reflex R 17/06/2009 Mandarine Gestion EUR 2 Merit Cap Value & Defensive Acc 31/03/2010 Merit Capital NV EUR 1 Merit Cap Value & Dynamic Acc 31/03/2010 Merit Capital NV EUR 2 Merit Capitam Acc 27/01/2011 Merit Capital NV EUR 2 Nordea-1 European Value BP EUR 15/09/1989 Nordea Investment Funds S.A. EUR 3 Nordea-1 North American Value BP USD 14/03/1997 Nordea Investment Funds S.A. USD 5 Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP NOK 11/07/1997 Nordea Investment Funds S.A. NOK 0 Norden 28/11/1994 Lazard Frères Gestion EUR 4 Oblig 12/ /11/2012 Intern fonds beheerd door Fuchs & Associés Finance S.A. EUR 0 Oddo Commodities Convertibles A 12/09/2008 Oddo Asset Management EUR 2 Oddo Convertibles A 01/03/1991 Oddo Asset Management EUR 2 Parvest Bond Euro Short Term C C 24/03/2005 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR 0 Parvest Money Market Euro C C 08/02/1991 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR 0 Petercam Equities Agrivalue B 17/12/2007 Petercam S.A. EUR 3 Petercam Equities Belgium B 07/05/1991 Petercam S.A. EUR 3 Petercam Equities Europe Sustainable B 31/12/2002 Petercam S.A. EUR 3 Petercam L Bonds Higher Yield B 06/11/2000 Petercam S.A. EUR 3 Petercam L Bonds Universalis B 01/01/1985 Petercam S.A. EUR 2 Petercam L Patrimonial B 31/12/2010 Petercam S.A. EUR 1 Petercam Securities Real Estate Europe B 27/12/1999 Petercam S.A. EUR 4 Pictet Absolute Return Glo Div-P EUR 27/03/2006 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR 1 Pictet Biotech-P EUR 14/06/2006 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR 4 Pictet Global Megatrend Sel-P EUR 31/10/2008 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR 3 Pictet Short-Term Money Market CHF R 12/12/2001 Pictet Funds (Europe) S.A. CHF 0 Pictet Water-P EUR 19/01/2000 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR 3 Primonial Flexible Dynamique 23/07/1999 Primonial Asset Management EUR 3 Primonial Flexible Equilibre 19/08/1999 Primonial Asset Management EUR 2 Primonial Flexible Modéré 19/08/1999 Primonial Asset Management EUR 1 R Club F 31/12/2007 Rothschild & Cie Gestion EUR 4 R Conviction Convertibles Europe C 01/04/1997 Rothschild & Cie Gestion EUR 3 R Credit Horizon 12M C 23/12/2008 Rothschild & Cie Gestion EUR 1 R Opal Biens Réels F 31/12/2007 Rothschild HDF Investment Solutions EUR 3 R Valor F 27/02/2006 Rothschild & Cie Gestion EUR 4 Robeco Emerging Markets Equities D EUR 26/09/1994 Robeco Luxembourg S.A. EUR 4 Robeco Lux-o-rente DH EUR 29/07/1994 Robeco Luxembourg S.A. EUR 1 Robeco New World Financial Eqs D EUR 03/06/1998 Robeco Luxembourg S.A. EUR 5 SEB Asset Selection GC 17/11/2009 SEB Asset Management S.A. EUR 2 SEB Danish Mortgage Bond C DKK 02/07/2012 SEB Asset Management S.A. DKK 1 Templeton Asian Growth A Acc -H1 03/09/2007 Franklin Templeton Investment Funds EUR 5 Templeton Asian Growth A YDis $ 28/06/1991 Franklin Templeton Investment Funds USD 5 Templeton BRIC A Acc $ 25/10/2005 Franklin Templeton Investment Funds USD 5 Templeton Emerging Markets A YDis $ 28/02/1991 Franklin Templeton Investment Funds USD 5 Templeton Emerging Mkts Bd A QDis 09/09/2002 Franklin Templeton Investment Funds EUR 3 Templeton Glbl Total Return A Acc -H1 10/04/2007 Franklin Templeton Investment Funds EUR 3 Templeton Global A YDis $ 28/02/1991 Franklin Templeton Investment Funds USD 5 Templeton Global Euro A Acc 14/05/2001 Franklin Templeton Investment Funds EUR 3 Templeton Global Smaller Co A YDis $ 08/07/1991 Franklin Templeton Investment Funds USD 5 Templeton Growth A Acc 15/09/1988 Franklin Templeton Investments (UK) GBP 4 TreeTop Convertible Intl A EUR 30/06/1988 TreeTop Asset Management S.A. EUR 3 TreeTop Global Opportunities A EUR 01/01/2008 TreeTop Asset Management S.A. EUR 4 * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2013 gelanceerd. *** Rendementen exclusief commissies en andere kosten inherent aan het fonds. Bron Morningstar op 31/12/2013 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde bronn ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van deze informatie. De informa Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortv Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging

7 Volatiliteit Morningstar rating Prestatie*** jaar Rendement 3 jaar 5 jaar 10 jaar 6, ,99 14,49-8,89 14,15 26,94 13,99 5,94 11,50-5, ,48 9,89-3,00 12,74-11,48 5, , ,27 13,08-2,61 10,85 27,30 27,27 11,91 14,61 5,41 9, ,08 9,73-5,57 21,90 59,62 26,08 9,32 20,51 7,86 4,31-4, , , ,71 20,53-10,90 4,49 18,19 26,71 10,81 10,94 10,60 8, ,77 22,28-8,18 7,37 26,38 24,77 11,89 13,71-10, ,54 24,99-13,86 21,44 62,72 34,54 13,14 23,41 8, ,26 2,15-8,93 9,63 10,28 2,26-4, ,26 1,34-8,93 9,63 10,28 2,26-4, ,26-5,95 20,58-20, ,95 0, ,72 3-4,98 10,96-17,35 17,61 47,82-4,98-4,48 8,66-7,06 5 1,12 7,13 11,65 13,30-1,12 6, ,09 4 1,37 7,68 11, ,37 6, ,10-2,16 3,59 0,09 4,01-4,12 2,16 1,94 1,10 1,23 11, ,53 16,61 0,70 2,06 26,42 37,53 17,32 15,82 7,02 8,03 3-0,27 18,26 3,27 13,96 51,41-0,27 6,80 16,01-14, ,12 2,68-20,69 8,21 0,47 23,12 0,09 1,74-0,47 14,61-20,73 15,33-24,91 1,90 73,13 20,73 1,50 13,03-14, ,25 16,46-24,02 3,09 72,71 21,25 2,37 13,82 12,40 11, ,81 15,10-3,62 10,42 29,54 39,81 15,76 17,28 6,45 12,63 3 0,58 23,70-24,67 26,75 87,91 0,58-2,14 17,42 11, ,20 13,89-4,82 9,36 14,23 14,17 6,84 8,92-10, ,37 19,17-12,52 14,72 30,64 25,37 9,33 14,39 5,13 12, ,24 21,79-11,54 29,66 54,21 39,24 14,47 24,57 8,15 10, ,26 12,42-11,57 3,37 26,52 28,26 8,43 10,77-22, ,44-10,72-27,55 49,86 111,40-22,44-20,54 9,71-5,30 2-3,06 6,52 6,85 8,28 10,30-3,06 3,33 5,67 2,75 5, ,37 9,18-2,10 10,98 15,06 10,37 5,66 8,54 5,09 11, ,18 13,17-13,00 22,26 58,20 18,18 5,18 17,61-1,16-1,62 6,36-0,30 4,43 16,47 1,62 2,52 5,56-1,16 2 1,80 6,52-0,33 4,58 15,97 1,80 2,63 5,56-0,00-0,01 0,15 0,21 0,07 0,55 0,01 0,13 0,20 2,32 9, ,89 13,30-2,90 13,57 19,60 18,89 9,36 12,18 7,01 10, ,51 16,45-7,76 17,38 30,12 27,51 11,05 15,91 9,23 12, ,34 19,20-15,27 1,57 25,00 25,34 8,18 9,95 6,09 20, ,23 10,77-12,96 9,29-1,19 35,23 9,25 7,08 1,73 3, ,44 16,47-6,09 8,24 15,10 10,44 6,50 8,52-4, ,57 18,49-9,95 6,73 18,38 12,57 6,30 8,70 4,21 9, ,25 8,86-6,23 16,62 41,17 14,25 5,26 13,94 10,50 14, ,45-3,74-8,97 12,21-17,78-4,45-5,75-5,03 3,82 5,90 3 8,16 11,82-9,11 13,00-8,16 3, ,74 2 2,64 8,23-8, ,64 0, ,39 2 9,08 8,94-14, ,08 0, ,49-12,42 8, , , ,35 22,13-9,10 22,48 42,40 14,35 8,28 17,23 6,89 14, ,38 1,14-3,87 16,13 54,19 31,38 8,51 18,00 1,68 0,18 1 2,23 3,24 2,97 2,66 5,15 2,23 2,81 3,24 3,08 10, ,45 18,77-13,44 33,83 70,85 15,45 5,88 22,10 10, n.a ,50 1-3,87 4,76-12,86 10,98 25,73-3,87-4,26 4,13-5,16 3 7,25 17,05-10,46 1,88 25,85 7,25 3,98 7,58 4,57 0,92 2 1,08 3,65-0,79 0,81 4,97 1,08 1,30 1,92-0,01-0,03 0,34 0,70 0,26 0,82 0,03 0,36 0,43 1,45 7,39 4 1,09 13,22-16,18 39,87 48,96 1,09-1,38 14,85-9, ,29 25,63-9,83 18,31 37,36 22,29 11,47 17,62 9,75 9, ,06 18,28-10,40 15,59 18,43 16,06 7,14 10,98 6,23 4,83 2 3,82 17,77-3,22 17,43 52,44 3,82 5,77 16,20 5,05 6,00 2-5,68 13,60 0,52 11,40 13,95-5,68 2,51 6,46 1,67 3,75-4,39 4,31-0, ,39 2, ,89 4 9,01 25,19-11,06 15,14 39,82 9,01 6,67 14,34 6,62 5, ,21 6,38-0,83 4,77-0,94-5,21 0,00 0,74-16, ,62 24,51-3,99 15,45-3,81 47,62 20,84 14,40-8, ,58 15,66-9,47 24,89 35,42 22,58 8,68 16,77-0, ,07 0,00 0,06-0,07 0,15-0,07-0,01 0,01 0,54 10, ,15 13,64-2,99 22,38 20,31 17,15 8,90 13,71 8,88 9, ,99 11,18-16,54 16,13 26,01 13,99 1,89 9,13 3,26 6,65 3 7,55 6,81-6,35 13,59 8,78 7,55 2,46 5,86 4,25 3,58 3 3,48 3,74-1,02 8,01 7,59 3,48 2,04 4,31 3,12 12, ,10 22,62-19,80 5,81 34,77 15,00 8,28 12,60-6, ,94 21,75-23,10 1,38 46,69 16,94 3,07 10,24 4,71 0,36-1,25 6,94 0,03 2,84 17,19 1,25 2,70 5,47-10,29 1-6,08 5,30-15,18 21,43 28,29-6,08-5,69 5,50-10, ,59 8,52-10,20 25,52 36,49 23,59 6,39 15,59-11,82 3-9,76 15,16-18,23 23,60 84,27-9,76-5,28 14,12 9,15 3,36 2-2,13 2,30 6,91 3,65-2,49-2,13 2,29 1,59 3,47 11, ,08 31,10-23,15 13,94 39,29 26,08 8,30 15,05 1,71 7,46-3,09-5,81 1,06 1,35-2,64 3,09-0,63-0,64-3, , , , ,96 14,79-15,29 28,71 97,93-7,96-3,63 17,92-14,75 4-7,78 16,36-14,91 29,99 103,11-7,78-2,99 19,24 11,52 15,06 1-5,43 6,97-26,91 11,84 89,12-5,43-9,57 9,36-13,93 3-1,26 11,55-15,91 15,61 71,73-1,26-2,52 12,96 8,10 7,58 4-4,57 15,97 1,69 21,05 44,66-4,57 4,02 14,53 7,85 6,07 5 3,09 18,88-1,32 15,78 32,45 3,09 6,54 13,15-11, ,73 20,70-11,29 5,73 30,70 33,73 12,71 14,62 6,56 9, ,65 17,68-7,19 8,41 22,56 28,65 12,00 13,30 4,89 10, ,85 15,26-25,57 27,36 61,13 25,85 2,59 17,25 5,00 14, ,96 15,10-11,94 8,51 16,55 32,96 10,46 11,25 7,34 6, ,03 19,22-9,36 15,47 49,44 20,03 9,06 17,49 8,80 9, ,38 18,17-21,10 17,97 75,56 31,38 7,00 20,46 - en, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd beleggingsdeskundige is tie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de individuele belegger betreft. Private Estate loeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door de Luxemburgse wet.

8 Private Estate Life S.A. 38, Parc d activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Waarom Camelea? All-in oplossing op 3 niveaus Camelea, meer details Waarom in Luxembourg? Waarom bij Private Estate Life? 10 redenen om in Camelea

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen 30/04/2014 Delta Lloyd Strategy en Investeringsplan INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving van de fondsen... 3 2. Beleggingspolitiek van de fondsen... 3

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Reglement Scala Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsen Beleggingsen van de Tak 23 Inhoudsopgave Deel 1 1.1. Algemene beschrijving van de en 3 1.2. van de en 3 1.3. Eenheidswaarde 3 1.3.1. Verwerking

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019.

BIF TARGET 2019. BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 BIF TARGET 2019 is een fonds dat investeert in obligaties en vastrentende producten met een eindvervaldag ten laatste in 2019. BIF TARGET 2019 is een collectief Intern verzekeringsfonds

Nadere informatie