Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering"

Transcriptie

1 Camelea Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Oprichtingsvergoeding Uitstapkosten Levensverzekering waarvan het rendement aan fondsen gekoppeld is. Bij leven biedt de Camelea Kaderpolis de verzekeringnemer de mogelijkheid om door middel van vrije stortingen of periodieke premies een toekomstig kapitaal op te bouwen waarvan de waarde gelijk is aan het aantal eenheden vermenigvuldigd met de inventariswaarde van deze eenheden. Bij overlijden van de verzekerde wordt een bedrag gelijk aan 101% van de afkoopwaarde van het contract gestort aan de begunstigde(n). De verzekeringnemer kan de basisoverlijdensdekking optioneel vervangen door één van de volgende waarborgen: de Bodem -overlijdensdekking, die bij overlijden ten minste gelijk is aan de som van de belegde premies verminderd met eventuele gedeeltelijke afkopen; de 130% -dekking, die bij overlijden ten minste gelijk is aan 130% van de belegde brutopremies; de Flex -dekking, die bij overlijden een bedrag uitkeert tussen 102% en 150% van de afkoop waarde van het contract, afhankelijk van de keuze van de verzekeringnemer. Deze verzekering richt zich tot personen die hun geld wensen te beleggen in de onder de rubriek Fondsen beschreven fondsen en tegelijk van een overlijdensdekking wensen te genieten. De intekenaar beschikt over een ruim gamma van fondsen waarin hij zijn kapitaal kan beleggen. Deze fondsen worden beheerd door professionals die door Private Estate Life werden geselecteerd. Externe fondsen (ICBE) en interne fondsen uitgedrukt in rekeneenheden (RE), zoals geldmarktfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, geprofileerde fondsen, alternatieve fondsen, fondsen met kapitaalbescherming of gestructureerde fondsen. De kenmerken, zoals de benaming en de aard/samenstelling van de activa waarin elk fonds kan belegd worden, desgevallend de verdeelsleutel tussen de beschikbare activa, het beleggingsdoel, de risicoklasse van het/de fonds(en), evenals de identiteit van de beheerder van het fonds worden vermeld in de hiernavolgende bijlage ( de Bijlage ) en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van Private Estate Life Voor elk geselecteerd fonds ontvangt de verzekeringnemer een beschrijvende fiche. Deze fiches zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Private Estate Life en kunnen geraadpleegd worden op de website yourassets via Het staat de verzekeraar vrij om de lijst van de beschikbare fondsen die als onderliggende waarde van zijn contracten fungeren te wijzigen. Tenzij anders vermeld in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële informatiefiche, wordt het rendement van de Camelea Kaderpolis niet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij en wordt het financiële risico gedragen door de verzekeringnemer. Het rendement van de portefeuille van elk contract kan geraadpleegd worden op de website yourassets waartoe elke verzekeringnemer toegang heeft. Dit rendement wordt dagelijks berekend op basis van de laatst beschikbare NIW van elk fonds en dagelijks bijgewerkt op de site. Meer inlichtingen zijn te vinden in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële infofiche. Rendementen uit het verleden bieden geen waarborg voor de toekomst. Maximaal 6% van elke in het contract gestorte premie Voor contracten met vrije stortingen kan de verzekeringnemer vragen dat de instapkosten worden vervangen door een oprichtingsvergoeding. Deze kosten bedragen maximaal: 7,1% voor onderliggende levensverzekeringscontracten waarop wordt ingetekend door een natuurlijk persoon en waarvoor de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen verschuldigd is. 6% voor onderliggende (I) kapitalisatiecontracten, (II) levensverzekeringscontracten waarop wordt ingetekend door rechtspersonen en (III) levensverzekeringscontracten waarvan de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is maar waarvoor de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen niet verschuldigd is. Deze kosten zijn van toepassing op elke gestorte premie en worden driemaandelijks geïnd over een periode van 5 jaar. De inning is gebaseerd op de hoogste waarde tussen enerzijds de gestorte premie en anderzijds de waarde van het segment op het moment van de inning. Voor de formule oprichtingsvergoeding, vervroegde inning van de nog verschuldigde oprichtingsvergoeding indien: de verzekeringnemer op het segment meer dan 12 gedeeltelijke afkopen op één jaar uitvoert, of de som van de gedeeltelijke afkopen tijdens het contractjaar (in percentage van de waarde tegenover de waarde van het betreffende segment) meer dan 20% bedraagt.

2 Beheerskosten rechtstreeks verrekend op het contract (behoudens eventuele afwijkingen zoals meegedeeld in de informatienota van bepaalde interne fondsen zoals fondsen met gewaarborgde minimum rente of gestructureerde fondsen) Afkoopvergoeding/ Terugnamevergoeding Kosten in geval van transfer van fondsen Risicopremie Afsluiting van het contract Looptijd Inventariswaarde Premie Fiscaliteit Afkoop/Terugname Gedeeltelijke Afkoop/ Terugname Volledige Afkoop/Terugname Transfer van fondsen Structuur 1: 808 EUR (niveau onderworpen aan een jaarlijkse indexering op 1 januari van elk jaar op basis van de Luxemburgse loonindex - referentie-index 756,27 op 01/10/2012) + maximaal 1,50% van de waarde van het contract op jaarbasis. Structuur 2: maximaal 1,56% van de waarde van het contract op jaarbasis, met uitzondering van geldmarktfondsen, waarvoor de beheerskosten worden teruggebracht tot 0,30%. De beheerskosten worden maandelijks afgehouden. Bij volledige afkoop voor het einde van het 4e jaar, worden als volgt degressieve uitstapkosten afgehouden: Afkoop tijdens Uitstapkosten 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR De kosten bedragen 1% van het getransfereerde spaartegoed, met een minimum van 50 EUR per segment. Deze kosten worden geïnd door een aftrek van rekeneenheden. Zie onderstaande rubriek Transfer van fondsen. De risicopremie is afhankelijk van de gekozen overlijdensdekking en andere parameters, zoals het bedrag van het risicokapitaal en de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde. De risicopremie wordt elke maand op basis van deze parameters herberekend en driemaandelijks geïnd door een aftrek van rekeneenheden. Noch de initiële intekening, noch latere stortingen leiden op zichzelf tot de afsluiting of de wijziging van het contract. Ze worden pas definitief na ontvangst door de verzekeraar van de naar behoren ingevulde en ondertekende Intekenformulieren; alle bewijsstukken die nodig zijn voor de uitgifte van het Onderliggende contract; en de premiebetaling; onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, bekrachtigd door de uitgifte van het contract of door de boeking van de aanvullende storting op het contract. Levenslang of vaste termijn met een minimum van 10 jaar en een maximum van 99 jaar De netto-inventariswaarde (NIW) van elk fonds wordt elke waarderingsdag bepaald volgens de frequentie meegedeeld in de betreffende fiche of informatienota. De NIW kan dagelijks geraadpleegd worden op de site Type stortingen : vrij of periodiek Bedrag van de stortingen: vrije stortingen: minimum EUR regelmatige stortingen: Initiële storting: minimum EUR jaarlijkse premie: minimum EUR aanvullende storting: minimum EUR Belgische ingezetenen die intekenen op een Camelea Kaderpolis zijn enkel onderworpen aan de Belgische fiscaliteit, die als volgt kan samengevat worden: een taks op de verzekeringsverrichtingen, die op het bruto bedrag van elke storting berekend wordt tegen het op het moment van de intekening geldende tarief; bij de beëindiging van het contract ingevolge het overlijden van de verzekerde persoon zijn de door de verzekeraar aan de begunstigde(n) uitgekeerde bedragen in principe aan successierechten onderworpen. Naar keuze van de verzekeringnemer, met een minimumbedrag van EUR per afkoop. Indien het op het contract ingeschreven spaartegoed ingevolge een afkoop minder bedraagt dan EUR, dan behoudt Private Estate Life zich het recht voor, na kennisgeving aan de intekenaar, over te gaan tot de volledige vereffening van het contract. Naar keuze van de verzekeringnemer. Mogelijkheid voor de verzekeringnemer om vrij arbitrages binnen zijn contract uit te voeren. Mogelijkheid om te opteren voor één van de volgende opties: veiligstellen van winsten; stop loss; geprogrammeerde arbitrages; weer in evenwicht brengen van de portefeuille. Deze opties zijn in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden, en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen. Zij zijn evenwel ook beschikbaar voor bepaalde interne fondsen die aan de bovenstaande criteria beantwoorden (informatie op verzoek).

3 Informatie over het contract: Eenmaal per jaar stuurt de verzekeraar de verzekeringnemer kosteloos het jaarlijks overzicht van de Camelea Kaderpolis per 31 december van het voorbije jaar; Deze informatie kan tevens op elk moment gratis worden geraadpleegd op de voor verzekeringnemers bestemde website yourassets; De verzekeringnemer kan deze gegevens op elk moment op zijn kosten opvragen middels een aan de verzekeraar gericht schriftelijk verzoek (bij een gezamenlijke intekening kan elk van de gezamenlijke verzekeringnemers deze informatie toegestuurd krijgen). over de fondsen waarin het spaartegoed belegd is: Op het moment van de belegging in een fonds of bij de jaarlijkse informatie over de ontwikkeling van zijn contract kan de verzekeringnemer aan Private Estate Life de informatiefiches vragen van de fondsen waarin zijn contract belegd is. Bovendien wordt hem vrije en kosteloze toegang verschaft tot de website van Private Estate Life: Tot slot houdt Private Estate Life het uitgifteprospectus en het jaar- en halfjaarverslag van elk van de binnen de Camelea Kaderpolis beschikbare ICBE s ter beschikking van de verzekering nemer (Private Estate Life S.A., 38 Parc d activités de Capellen, B.P.110, L-8303 Capellen). Diverse bepalingen Verzakingstermijn De verzekeringnemer heeft het recht om aan elk Onderliggend contract te verzaken, via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan Private Estate Life, uiterlijk binnen 30 dagen na de begindatum. Om geldig te zijn moet de aanvraag tot verzaking uitdrukkelijk zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die door Private Estate Life verstrekt waren. Private Estate Life zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen dat als volgt berekend wordt: de waarde van de rekeneenheden die aan het Onderliggende contract toegewezen zijn, vermeerderd met de reeds geïnde aankoopkosten en in voorkomend geval met de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, maar verminderd met (I) de reeds voor risicodekking gebruikte bedragen en (II) elk bedrag dat eventueel bij wijze van extra-toewijzing aan de verzekeringnemer verleend is. De waarde van de eenheden zal worden bepaald op de datum die in het Onderliggende contract vastgelegd is, maar in elk geval niet voor de dag na de ontvangst door de verzekeringsmaatschappij van de aanvraag tot verzaking aan het Onderliggende contract. Aanduiding van de begunstigden en aanvaarding van de begunstiging (levensverzekering) De verzekeringnemer kan vrij een of meer begunstigden aanduiden, bij leven na de vastgelegde termijn, of bij overlijden van de verzekerde. De verzekeringnemer heeft het recht om op elk moment de aangeduide begunstigde(n) te herroepen vóór de eindvervaldag van het Onderliggende contract voor wat de begunstigden bij leven betreft, en vóór het overlijden van de verzekerde voor wat de begunstigden bij overlijden betreft, tenzij de begunstiging van het Onderliggende contract gedeeltelijk of volledig is aanvaard. Enkel een schriftelijk meegedeelde herroeping kan tegenover Private Estate Life worden ingeroepen. De aangeduide begunstigde(n) kan(kunnen) (het gedeelte van) de begunstiging van het Onderliggende contract aanvaarden. De begunstiging van het Onderliggende contract kan enkel worden aanvaard door middel van een aanhangsel bij het betreffende Onderliggende contract, ondertekend door de begunstigde, de verzekeringnemer en Private Estate Life. Na het overlijden van de verzekeringnemer zal de aanvaarding echter gebeuren door eenzijdige kennisgeving van de begunstigde(n) aan Private Estate Life. Zodra de begunstiging van het Onderliggende contract geheel of gedeeltelijk is aanvaard, kan de verzekeringnemer zonder de uitdrukkelijke instemming van de aanvaardende begunstigde(n) onder meer de volgende verrichtingen op het Onderliggende contract niet meer uitvoeren: volledige of gedeeltelijke afkoop, wijziging of herroeping van de begunstigingsclausule, afstand te kosteloze titel of tegen vergoeding, zowel van het Onderliggende contract als van de rechten die aan het Onderliggende contract verbonden zijn, verlenging van de duur van het Onderliggende contract of inpandgeving van het Onderliggende contract. Deze lijst is niet exhaustief.

4 Bijlage bij de financiële infofiche Camelea (31/10/2012) Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risic Aandelenfonds Aberdeen UK Equity A Acc 19/12/05 Aberdeen Unit Trust Managers Limited GBP Agressor 29/11/91 Financière de l'echiquier EUR Amundi International SICAV AH 19/08/09 Amundi Luxembourg EUR BGF Emerging Europe A2 EUR 29/12/95 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF Latin American A2 USD 08/01/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF New Energy A2 USD 06/04/01 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Energy A2 USD 06/04/01 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Gold A2 USD 30/12/94 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Gold Hedged A2 EUR 31/10/07 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF World Mining A2 USD 24/03/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Mining Hedged A2 EUR 23/11/07 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR CapitalAtWork Contrarian Eq at Work C 01/09/98 CapitalatWork EUR Carmignac Emergents 03/02/97 Carmignac Gestion EUR Carmignac Euro-Entrepreneurs 02/10/98 Carmignac Gestion EUR Carmignac Investissement A 26/01/89 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Commodities 10/03/03 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Emerging Discovery 14/12/07 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Grande Europe A 01/07/99 Carmignac Gestion EUR CS EF (Lux) European Property B 06/07/01 Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Dexia Eqs L Sust World C Acc 01/08/00 Dexia Asset Management EUR DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) B 12/10/07 DNCA Finance Luxembourg EUR DNCA Value Europe C 27/02/04 DNCA Finance EUR Echiquier Agenor 27/02/04 Financière de l'echiquier EUR Echiquier Global 16/04/10 Financière de l'echiquier EUR Echiquier Major 11/03/05 Financière de l'echiquier EUR Edmond de Rothschild Europe Synergy A 05/12/06 Edmond de Rothschild Asset Management EUR Edmond de Rothschild Global Healthcare A 17/06/85 Edmond de Rothschild Asset Management EUR EdR Tricolore Rendement C 04/12/98 Edmond de Rothschild Asset Management EUR FF - American Growth A USD 30/06/97 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - Emerging Markets A USD 18/10/93 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - European Aggressive A Euro 02/02/98 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - European Growth A Euro 01/10/90 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - European Smaller Cos A Acc Euro 01/12/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Global Consumer Industries A Euro 01/09/00 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - India Focus A USD 23/08/04 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - International A USD 31/12/91 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - Switzerland A CHF 13/02/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) CHF Franklin Mutual Beacon A Acc $ 07/07/97 Franklin Templeton Investment Funds USD Franklin Technology A Acc $ 03/04/00 Franklin Templeton Investment Funds USD Henderson European Select Opps A Acc 31/08/84 Henderson Investment Funds Ltd. GBP Henderson Gartmore Fd Cont EuropR Acc 29/10/04 Henderson Management S.A. EUR Henderson UK & Irish Smlr Coms A Acc 30/12/94 Henderson Investment Funds Ltd. GBP Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg 31/03/10 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco Asia Infrastructure A Acc 31/03/06 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco Global Health Care A 03/03/94 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco Japanese Equity A 13/01/93 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco PRC Equity A EUR Hedged 18/02/08 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco PRC Equity A 26/10/95 Invesco Global Asset Management Limited USD JF Japan Eq A (dist)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM America Eq A (dist)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-usd 14/04/97 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Europe Eq A (dist)-eur 01/12/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Europe Technology A (dist)-eur 08/11/99 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPMorgan France Equity Fund A 27/07/12 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Gl Socially Responsible A (acc)-usd 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Global Focus A EUR Acc 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Global Natural Resources A (acc)-eur 21/12/04 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM UK Eq A (dist)-gbp 13/03/92 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. GBP JPMorgan UK Strategic Equity Inc A Acc 01/05/00 JPMorgan Funds Limited GBP M&G Recovery X Acc 01/10/02 M&G Group GBP Nordea-1 European Value BP 15/09/89 Nordea Investment Funds S.A. EUR Nordea-1 North American Value BP 14/03/97 Nordea Investment Funds S.A. USD Norden 28/11/94 Lazard Frères Gestion EUR Petercam Equities Agrivalue B 13/12/07 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Belgium B 07/05/91 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Europe Dividend B 16/09/02 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Europe Sustainable B 04/12/02 Petercam S.A. EUR Petercam Securities Real Estate Europe B 27/12/99 Petercam S.A. EUR Pictet-Biotech-P EUR 14/06/06 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR 31/10/08 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Pictet-Water-P EUR 19/01/00 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Portfolio BP Belgian Equities 28/12/98 Banque Privée Ed. de Rothschild Europe EUR R Opal Biens Réels F 31/12/07 Rothschild HDF Investment Solutions EUR Robeco Emerging Markets Eq D EUR 26/09/94 Robeco Luxembourg S.A. EUR Robeco New World Financials D EUR 03/06/98 Robeco Luxembourg S.A. EUR Templeton Asian Growth A Acc -H1 03/09/07 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Asian Growth A YDis $ 28/06/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton BRIC A Acc $ 25/10/05 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Emerging Markets A YDis $ 28/02/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Global A YDis $ 28/02/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Global Euro A Acc 14/05/01 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Global Smaller Co A YDis $ 08/07/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Growth A Acc 15/09/88 Franklin Templeton Investments (UK) GBP Alternatief Beheer Amundi Volatilité Actions Euro 15/12/05 Amundi EUR DB Platinum Precious Metals R1C-E 07/06/11 DB Platinum Advisors S.A. EUR DNCA Invest - Miura B 17/11/09 DNCA Finance Luxembourg EUR Elan France Indice Bear 26/05/89 Rothschild & Cie Gestion EUR Exane Gulliver Fund P 02/08/07 Exane Asset Management EUR JPM HiBdge Stat.Mkt Neutral A (acc)-eur 06/11/06 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM HiBdge Stat.Mkt Neutral A (acc)-usdh 24/07/08 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD Man AHL Trend EUR D 20/07/09 Man Investments (Luxembourg) S.A. EUR SEB Asset Selection GC EUR 17/11/09 SEB Asset Management S.A. EUR Beschermd Fonds Invesco Capital Shield 90 EUR A 09/05/03 Invesco Global Asset Management Limited EUR Absolute Return Fonds Alienor Optimal 27/06/02 Alienor Capital EUR * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2012 gelanceerd. Bron Morningstar op 31/10/2012 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde b beleggingsdeskundige is ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van individuele belegger betreft. Private Estate Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtst behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld de Luxemburgse wet.

5 luta Risicoklasse * Volatiliteit Morningstar rating Prestatie Rendement jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar BP 4 10,9 4 11,54-1,96 20,26 28,74-32,48 10,03 11,52 1,58 - R 5 14, ,27-17,83 28,15 48,32-46,83 12,79 9,7-1,68 7,31 R 3 11,81-7, , ,97 6, R 6 23,7 4 16,29-24, ,48-68,06 11,72 7,27-7,55 13,04 SD 6 23,35 3 0,25-23,72 17,1 120,66-55,1-8,39-0,44-3,81 22,11 SD 5 15,08 4 0,49-21,54-12,75 20,97-54,07-5,24-10,4-16,93 5,36 SD 5 18,62 3-5,08-13,45 16,75 36,28-46,41-10,52-0,08-6,66 11,39 SD 6 29,46 4 0,51-17,9 35,97 48,46-34,44-11,67 6,61 0,43 15,73 R 6 29, ,41-19,11 33,59 45,73-38,21-12,8 4,97-0,53 - SD 6 30,39 3-4,43-28,69 29,17 103,89-64,12-14,99-0,66-9,9 16,22 R 6 30, ,72-30,12 24,63 97,11-66,08-16,29-3, R 5 10, ,03-3,99 22,74 40,4-44,19 18,9 14,49-0,23 6,38 R 5 11, ,96-12,09 30,93 68,41-55,88 14,72 14,51-2,43 14,62 R 4 10, ,84-12,97 18,99 40,75-45,14 21,27 9,31-2,62 8,98 R 4 8,74 4 6,68-9,95 15,76 42,58-29,88 7,28 6,44 1,12 10,41 R 5 17,03 3-7,61-21,12 42,02 70,27-54,54-7,21 5,74-5,57 - R 3 9, ,26-19,13 32,59 93,97-54,38 14,29 10, R 4 8, ,38-14,47 15,81 30,34-41,87 18,72 6,65-3,88 7,72 R 5 11, ,95-14,48 14,49 23,99-48,34 17,14 6,78-7,61 4,73 R 4 7,17 3 9,44-0,76 14,25 25,88-40,18 15,2 10,6-2,92 1,91 R 4 11, ,21-13,48 9,79 26,79-36,7 8,91 5-3,5 - R 3 9, ,15-5,19 3,67 22,59-30,05 14,32 5,95-1,32 - R 5 14, ,36-27,87 36,34 56,45-48,54 7,84 7,23-3,9 - R 3 6,83-10,71-6, , R 4 11, ,7-13,65 26,64 38,36-36,84 17,36 12,13 1,42 - R 4 9, ,57-8,7 16,96 33,44-34,62 13,95 8,89-0,08 - R 3 7, ,37 7,25 8,19 21,56-23,72 30,36 15,78 4,21 4,84 R 4 14,24 4 9,48-16,43 0,17 20,37-28,33 7,01-0,57-5,36 5,38 SD 4 12,28 2 7,02-4,96 13,98 23,34-44,52 6,51 7,64-4,47 3,81 SD 5 17, ,82-16,92 19,57 73,88-59,85 4,82 6,95-6,33 14,52 R 5 12, ,05-13,43 16,76 35,63-64,92 15,73 7,99-12,1 4,3 R 4 10, ,15-14,85 16,29 29,28-45,57 14,46 6,82-5,45 5,63 R 5 14, ,09-18,66 32,04 62,58-55,56 16,18 11,61-3,52 9,94 R 3 6, ,12-0,12 25,36 29,6-27,99 21,7 15,87 5,03 7,52 SD 6 33, ,91-33,93 27,61 92,64-67,39-2,95 5,48-7,19 - SD 5 14, ,56-9,34 11,59 33,64-44,37 7,83 6,43-4,44 6,45 HF 4 10, ,78-17,95 2,89 20,46-36,86 13,77-0,34-7,25 6,13 SD 4 10, ,4-2,61 10,85 27,3-40,22 13,31 8,35-2,81 5,04 SD 5 18,74 4 4,72-5,57 21,9 59,62-39,01-0,7 11,15 1,56 9,75 BP 5 14, ,24-10,9 4,49 18,19-18,7 8,66 3,58 0,86 9,64 R 4 11, ,01-8,18 7,37 26,38-37,66 17,96 7,54-2,49 - BP 5 14, ,84-13,86 21,44 62,72-45,73 17,48 7,56-0,13 10,19 R 5 19,06-12,35-20, , SD 5 18,14 2 6,61-17,35 17,61 47,82-55,93 0,15 3,35-8,79 - SD 4 13,6 3 16,59 0,7 2,06 26,42-29,75 14,55 9,18 1,47 5,94 SD 4 17,53 1-4,82-20,69 8,21 0,47-37,38-12,69-5,77-14,17-0,11 R 5 22,86-8,36-24,91 1,9 73, ,8-4,5 - - SD 6 22,87 3 9,32-24,02 3,09 72,71-53,93-1,54-3,41-10,43 17 SD 4 14,06 2 2,57-12,96 9,29-1,19-32,77-2,63-0,1-10,08 1,43 SD 5 15, ,35-3,62 10,42 29,54-37,79 13,11 9,78-1,16 5,31 SD 6 22, ,5-24,67 26,75 87,91-63,33 7,24 5,95-5,69 16,61 R 5 11,4 3 15,75-12,52 14,72 30,64-49,45 14,94 6,85-6,83 3,63 R 5 14, ,83-11,54 29,66 54,21-48,73 9,59 11,73-1,01 7,42 R 5 12, ,02-15,27 1, ,19 10,32 1,9-7,05 - SD 5 14,85 2 9,4-11,57 3,37 26,52-44,31 4,04 1,58-7,65 - R 4 10, , ,26 58,2-44,67 13,84 9,43-0,65 - R 6 24,46 2-4,81-27,55 49,86 111,4-65,46-9,32 5,09-7,41 - BP 5 10, ,61-7,27 15,01 26,51-39,83 10,3 7,77-3,35 4,83 BP 5 12, ,16-7,76 17,38 30,12-33,37 10,05 8,02-0,25 8,65 BP 4 12,44 4 6,63-6,23 16,62 41,17-27,41 7,01 6,81 2,63 11,62 R 4 10,6 4 17,1-9,1 22,48 42,4-45,88 15,98 11,66-2,03 6,95 SD 5 15,99 1-0,85-3,87 16,13 54,19-56,7-1,62 6,31-7,77 1,47 R 5 14, ,93-13,44 33,83 70,85-47,42 15,46 12,03 1,78 10,42 R 3 12, ,81-16,18 39,87 48,96-47,7 12,67 14, R 4 8, ,91-9,83 18,31 37,36-52,17 23,61 10,51-4,1 10,22 R 4 10, ,84-5,3 7,35 21,52-46,04 13,9 6,31-6,75 5,6 R 4 11, ,01-10,4 15,59 18,43-40,53 13,44 8,42-4,17 - R 5 12, ,1-11,06 15,14 39,82-49,7 15,85 8,05-4,82 7,78 R 4 16, ,24-3,99 15,45-3,81-9,88 33,41 14,67 1,76 - R 3 7, ,73-9,47 24,89 35,42-16,05 13, R 4 8, ,46-2,99 22,38 20,31-34,04 15,73 13,61 0,37 7,3 R 5 15, ,81-17,7 18,82 39,37-57,21 16,54 6,46-7,4 6,47 R 3 13,42 2 4,94-15,18 21,43 28,29-35,7 2,37 5,1 - - R 5 15,1 3 8,27-18,23 23,6 84,27-53,6 8,39 6,52-2,86 13,12 R 5 18, ,06-23,15 13,94 39,29-54,87 20,06 3,45-9,39-1,28 R 6 18,77-9,81-15,29 28,71 97,93-60,47 2,41 10,01-3,26 - SD ,92-14,91 29,99 103,11-60,18 3,47 10,91-2,19 17,69 SD 6 23,39 2 0,48-26,91 11,84 89,12-61,35-9,92-3,44-10,77 - SD 5 18,78 3 5,31-15,91 15,61 71,73-52,82-0,29 3,73-5,26 12,81 SD 5 18, ,7-11,29 5,73 30,7-45,67 7,55 4,16-6,25 6,08 R 4 11, ,68-7,19 8,41 22,56-41,45 14,67 7,48-5,01 2,89 SD 5 22,4 2 8,35-25,57 27,36 61,13-54,19-0,03 2,24-7,71 6,55 BP 5 16, ,11-11,94 8,51 16,55-24,42 5,33 3,86-1,43 5,94 R 2 4, ,24 3,15 7,91 6,48 22,42 1,78 3,11 7,79 - R 5 24,65-3, , R 1 5,06-0,4-1,15 5, , R 5 12, ,26 7,22-6,35-27,47 50,64-14,99-8,42-0,55-7,24 R 1 1,57-0,77-3,29 0,11 6,9 4,22 0,75-0,54 1,78 - R 1 3,38-0,51-1,95-2,89-2,87 12,74-0,15-1,78 0,93 - SD 1 3,39-0,69-2,27-2,71-3,41-0,09-1, R 3 7, ,86-8,97 12,21-17,78 32,93-5,78-2,73 0,91 6,43 R 2 6, ,65 1,06 1,35-2,64 23,9-4,87-2,04 2,21 - R 1 4,14-2,87 0,09 4,01-4,12-5,18 2,32 2,79-0,82 - R 2 9,06 3-5,53-15,4-3,89 16,44-1,13-4,84-7,84-2,85 4,69 schouwde bronnen, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd retatie van deze informatie. De informatie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, rden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door

6 Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risic Amundi Dynarbitrage International 28/03/03 Amundi EUR Amundi Dynarbitrage VaR 4 28/05/03 Amundi EUR Arty 30/05/08 Financière de l'echiquier EUR BGF Global Allocation A2 USD 03/01/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF Global Allocation Hdg A2 EUR 22/04/05 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF Global High Yield Bond A2 GBP Hdg Acc 14/12/10 Blackrock (Luxembourg) S.A. GBP Carmignac Euro-Patrimoine 31/01/97 Carmignac Gestion EUR Carmignac Patrimoine A 07/11/89 Carmignac Gestion EUR Carmignac Port Emerging Patrimoine A 31/03/11 Carmignac Gestion EUR Convictions Premium A 07/11/08 Convictions Asset Management EUR DNCA Evolutif 19/09/00 DNCA Finance EUR Dorval Convictions P 31/12/07 Dorval Finance EUR Echiquier Patrimoine 06/01/95 Financière de l'echiquier EUR Saint-Honoré Allocation Rendement C 15/11/00 EdRIM Gestion EUR Ethna-AKTIV E T 16/07/09 ETHENEA Independent Investors S.A. EUR Eurose C 10/11/00 DNCA Finance EUR JPM Gl Cap Preserv.(EUR) A (acc)-eur 15/09/95 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Income Opportunity A (acc)-eur (Hdg) 19/07/07 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Income Opportunity A USD Acc Hdgd 14/10/08 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD KBL Richelieu Flexible (C) 23/02/99 KBL Richelieu Gestion EUR KBL Richelieu Valeur 25 26/12/02 KBL Richelieu Gestion EUR Keren Patrimoine 04/01/02 Keren Finance EUR Mandarine Reflex R 17/06/09 Mandarine Gestion EUR Pictet-Absolute Return Glo Div-P EUR 27/03/06 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR R Club F 31/12/07 Rothschild & Cie Gestion EUR R Valor F 27/02/06 Rothschild & Cie Gestion EUR Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR 03/04/06 Threadneedle Investment Services Ltd. EUR Gemengd Fonds Excellentia SICAV Invest A** 18/04/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR Excellentia SICAV Patrimoine A** 18/04/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR Excellentia Sicav Secure A** 29/02/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR FF - Euro Balanced A Euro 17/10/94 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Horizon Fund 04/03/09 Fonds interne géré par Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg EUR Horizon Mortgage 04/03/09 Fonds interne géré par Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg EUR Invesco Balanced-Risk Alloc A 01/09/09 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco Balanced-Risk Alloc A USD Hdg 28/04/10 Invesco Global Asset Management Limited USD JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-eur 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPMorgan UK Equity & Bond Income A Acc 01/10/94 JPMorgan Funds Limited GBP Geprofileerd Fonds Carmignac Profil Réactif /01/02 Carmignac Gestion EUR Carmignac Profil Réactif 50 02/01/02 Carmignac Gestion EUR Carmignac Profil Réactif 75 14/06/99 Carmignac Gestion EUR Degroof Global Isis High C 23/04/91 Bank Degroof S.A. EUR Degroof Global Isis Low B Acc 08/01/91 Bank Degroof S.A. EUR Degroof Global Isis Medium B Acc 08/01/91 Bank Degroof S.A. EUR FF - PS Growth A EUR Inc 22/06/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - PS Moderate Growth A Euro 26/06/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2015 (Euro) A 05/09/03 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2020 (Euro) A 05/09/03 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2025 (Euro) A 16/05/05 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Merit Cap Value & Defensive Acc 31/03/10 Merit Capital NV EUR Merit Cap Value & Dynamic Acc 31/03/10 Merit Capital NV EUR Primonial Stratégie Audace 23/07/99 Primonial Asset Management EUR Primonial Stratégie Harmonie 19/08/99 Primonial Asset Management EUR Primonial Stratégie Vivacité 19/08/99 Primonial Asset Management EUR Monetair Fonds Carmignac Court Terme 25/01/89 Carmignac Gestion EUR Dexia Money Market Euro C Acc 16/07/90 Dexia Asset Management EUR Dexia Money Market USD C Acc 16/07/90 Dexia Asset Management USD Excellentia Sicav Money A 29/02/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR JPM Euro Liquidity C (acc.) 02/02/99 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM GBP 16/03/92 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. GBP Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP 11/07/97 Nordea Investment Funds S.A. NOK Parvest Short Term Euro C 08/02/91 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR Pictet-CHF Liquidity-R 12/12/01 Pictet Funds (Europe) S.A. CHF Obligatiefonds Aberdeen Glbl Asia Lcl Ccy Sht Dur BdA2 06/05/11 Aberdeen Global Services S.A. EUR Amundi Oblig Internationales P EUR 25/04/05 Amundi EUR BGF Global Inflation Lnkd Bd Hdg A2 EUR 23/07/09 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR CapitalAtWork Corporate Bonds at Work C 15/09/00 CapitalatWork EUR CapitalAtWork Inflation at Work C 10/10/03 CapitalatWork EUR Carmignac Global Bond A EUR acc 14/12/07 Carmignac Gestion EUR Carmignac Sécurité 09/02/89 Carmignac Gestion EUR Danske Invest Danish Mortgage Bond A 02/10/97 Danske Invest Management Company S.A. DKK Dexia Bonds Euro Government Plus C Acc 20/07/89 Dexia Asset Management EUR Dexia Bonds International C Acc 31/05/89 Dexia Asset Management EUR DNCA Rendement 2017 C** 03/02/12 DNCA Finance EUR DNCA Rendement Sud 2017 C** 24/09/12 DNCA Finance EUR Echiquier Oblig 20/07/07 Financière de l'echiquier EUR EdR Europe Convertibles A 31/12/93 Edmond de Rothschild Asset Management EUR Elan 2013 (C) 23/12/08 Rothschild & Cie Gestion EUR Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg 08/03/11 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Invesco Global High Income A EUR Hdg 30/07/04 Invesco Global Asset Management Limited EUR JPM Europe Bd A (acc)-eur 01/07/97 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Global Aggregate Bd A (inc)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD Keren 2018 C** 02/07/12 Keren Finance EUR Keren Corporate R 30/12/08 Keren Finance EUR Oblig 12/2019 Income** 14/11/12 Fonds interne géré par Fuchs & Associés Finance S.A. EUR Oddo Commodities Convertibles A 12/09/08 Oddo Asset Management EUR Oddo Convertibles A 01/03/91 Oddo Asset Management EUR Parvest Bond Euro Short Term C 24/03/05 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR Petercam L Bonds Higher Yield B 06/11/00 Petercam S.A. EUR Petercam L Bonds Universalis B 01/12/84 Petercam S.A. EUR R Conviction Convertibles Europe 01/04/97 Rothschild & Cie Gestion EUR Robeco Lux-o-rente D EUR 29/07/94 Robeco Luxembourg S.A. EUR Templeton Emerging Markets Bond A QDis 09/09/02 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Glbl Total Return A Acc -H1 10/04/07 Franklin Templeton Investment Funds EUR TreeTop Convertible Intl A EUR 30/06/88 TreeTop Asset Management S.A. EUR * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2012 gelanceerd. Bron Morningstar op 31/10/2012 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde b beleggingsdeskundige is ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van individuele belegger betreft. Private Estate Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtst behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld de Luxemburgse wet.

7 luta Risicoklasse * Volatiliteit Morningstar Prestatie Rendement rating jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar R 4 5,72-0,21-9,43 2,03 41,57-29,64-1,99-1,78-2,16 - R 2 5,42-1,7-8,43 1,7 22,33-9,58-0,86-1,43 0,7 - R 2 6,54 3 9,95-6,77 7,61 22,63-8,23 4,4 - - SD 3 10,38 4 6,65-4,31 8,51 22,23-22,89 2,83 4,71 0,82 8,62 R 3 10,42 3 5,99-5,17 6,9 20,33-23,79 2,04 3,62-0,37 - BP 2 6,7-13,26 2, , R 2 4,96 4 8,57-1,19 7,7 9,19-15,98 11,26 6,04 1,54 5,21 R 2 6,7 5 4,8-0,76 6,93 17,59 0,01 9,02 4,85 4,95 8,13 R 2 7,74-11, , R 2 7,75 3 4,55-12,33 2,94 15,43-3,63 0,14-1,55 0,62 - R 3 7,4 4 5,9-6,51 4,72 24,18-15,08 6,31 2,44 1,36 6,46 R 2 8,09 3 6,6-9,56 1,06 11,22-3,29 0,67 0, R 1 2,67 3 3,28-2,7 2,59 8,35-6,49 2,41 1,17 0,72 3,01 R 1 2,2 3 2,56-5,14 5,01 11,17-11,38 1,84 1,43-0,38 3,03 R 2 5,2 5 8,1-1,87 9,94 13,59-3,9 8,95 5,89 4,5 9,05 R 1 4,57 5 7,12-0,91 4,52 16,77-6,86 6,23 4,03 3,74 4,75 R 2 3,65 2-5,48-4,33 2,2 10,36-8,89-10,34-2,1-1,35 1,51 R 1 2,39-5,52-0,3 4,43 16,47 1,07 5,19 3,66 5,43 - SD 1 2,35 2 5,6-0,33 4,58 15,97-5,27 3, R 2 7,99 3 2,34-6,88 5,08 8,38-23,09-0,11-0,12-4,34 4,43 R 1 2,35 3 3,94-1,15-0,86 5,24-4,42 3,65 0,73 0,24 - R 2 7, ,87-9,95 6,73 18,38-8,58 10,04 3,18 3,34 2,95 R 2 8,24 4 9,56-9, ,18 5, R 1 2,93-5,45-0,83 4,77-0,94-4,67 6,14 3,33 0,62 - R 4 18, ,3-19,8 5,81 34,77-14,52 10,22 0, R 4 10,95 3 4,91-10,2 25,52 36,49-41,62 2,57 9,2-2,3 - R 1 3,35-0,75 1,16-1,26 3,33 11,28 2,12 0,15 3,14 - R R R R 3 8, ,88-7,46 8,19 20,29-28,86 17,26 7,69-0,36 5,46 R ,34-9,49 9, ,27 3,8 - - R ,34-9,49 9, ,27 3,8 - - R 2 6,56 5 5,93 11,65 13, ,04 11, SD 2 6,57-6,43 11, , R 2 6, ,92-4,82 9,36 14,23-20,08 10,63 5,78 0,22 - BP 3 8, ,04-2,9 13,57 19,6-20,81 9,65 7,97 2,16 6,24 R 3 7, ,23-11,76 19,08 26,46-39,1 14,89 7,45-3,25 5,82 R 2 6,64 5 5,53-4,29 9,99 13,21-15,2 10,05 4,81 0,89 5,14 R 3 6,9 4 8,65-8,66 14,34 19,19-27,12 13,38 6,08-0,93 5,64 R 4 10, ,21-12,27 14,3 28,05-40,18 10,76 5,47-4,39 3,71 R 2 4,84 3 6,17-2,95 6,59 12,91-15,99 7,15 4,08 0,34 3,62 R 3 7,6 3 8,85-6,59 10,63 20,43-28,56 9,92 5,46-1,46 4,12 R 4 8, ,87-8,29 17,87 27,77-44,26 15,89 9,84-4,09 3,97 R 2 5, ,5-2,96 10,24 21,52-27,18 12,39 7,49 0,33 3,56 R 3 5,57-11,59-3,9 10,59 23,37-29,67 12,12 7,59-0,33 - R 3 6,97-12,12-6,77 12,22 24,38-38,1 13,03 7,64-3,12 - R 4 8,04-12,76-8,89 14,15 26,94-42,49 13,87 8,03-4,29 - R 2 4,88-7,44-8, , R 3 7,39-8,17-14, , R 4 8,67 2 7,52-16,54 16,13 26,01-42,07 6,97 3,4-6,37 2,22 R 1 3,18 3 2,44-1,02 8,01 7,59-9,58 3,4 3,64 0,9 3,12 R 2 6,3 3 4,24-6,35 13,59 8,78-18,52 4,24 4,28-1,03 3,9 R 0 0,1-0,39 0,95 0,41 0,93 4,08 0,56 0,6 1,47 1,81 R 0 0,17 3 0,36 0,84 0,36 1,91 3,8 0,54 0,57 1,56 1,88 SD 0 0,05 4 0,33 0,15 0,19 0,96 2,9 0,4 0,23 1,04 1,84 R R 0 0,07-0,15 0,8 0,32 0,93 4,29 0,27 0,44 1,43 1,99 BP 0 0,03 3 0,11 0,13 0 0,47 4,9 0,15 0,08 1,3 2,62 OK 0 0,22 3 2,78 2,97 2,66 5,15 4,38 3,3 2,92 3,73 3,51 R 0 0,1 3 0,33 0,7 0,26 0,82 3,87 0,47 0,43 1,31 1,67 HF 0 0,07 3 0,02 0,06-0,07 0,15 1,57-0,01-0,01 0,41 0,58 R 1 4,87-3, , R 3 12,4 4 22,26-10,53 13,98 20,51 8,1 24,16 8,63 9,64 - R 1 2,71 2 3,71 10,68 4, ,53 6, R 2 4, ,93 5,46 8,93 17,12-9,71 12,63 8,6 5,5 5,23 R 2 6,17 3 7,8 5,51 8,15 4,92-7,23 9,94 7,55 3,39 - R 2 12,18 2 7,03 9,47 5,44-12,39 5,45 16,63 6, R 0 1,99 4 4,25 0,81 2,72 9,61 3,64 4,42 2,92 4,35 4,05 KK 1 2,57 2 2,8 5,59 5,74 6,85 7,35 4,98 5,14 5,58 4,49 R 1 5,89 3 6,72 2,05 0,5 1,62 8,85 7,78 2,93 4 3,7 R 1 3,5 3 5,23 5,28 3,94 6,91 2,42 5,96 4,62 4,88 4,02 R R R 2 6, ,89-4,23 3,48 20,34 0,38 10,58 4,26 6,23 - R 2 9, , ,2 25,32-15,81 6,42 2,21 1,27 3,76 R 1 3,02-6,48 0,03 2,84 17,19-6,17 3,4 - - R 1 2,84-5, , R 3 7, ,41 3,27 13,96 51,41-27,64 14,54 11,87 7,98 - R 2 5, ,08 2,33 4,21 8,78-16,46 11,79 5,52 1,01 1,95 SD 2 4,29 2 6,36 6,85 8,28 10,3-12,27 5,23 6,86 3,31 4,62 R R 2 6,8 2 13,1-6,09 8,24 15,1-9,43 5, R R 3 8,76 1 3,34-12,86 10,98 25, ,6 0, R 3 9, ,17-10,46 1,88 25,85-22,13 9,16 2,4-0,72 4,26 R 0 2,62 3 3,26-0,79 0,81 4,97 5,77 3,16 1,14 2,88 - R 4 7, ,84-3,22 17,43 52,44-44,96 11,61 9,78 1,11 6,7 R 3 7, ,34 0,52 11,4 13,95-23,49 12,97 8,6 1,47 2,53 R 4 14, ,53-23,1 1,38 46,69-21,04 6,32-1,5 0,7 4,5 R 1 4,17 3 1,61 6,91 3,65-2,49 16,66 3,9 3,75 5,12 4,31 R 3 7, ,09 1,69 21,05 44,66-14,92 17,7 13, R 3 12, ,15-1,32 15,78 32,45-3,24 11,14 10,84 10,54 - R 4 12, ,61-9,36 15,47 49,44-41,19 6,51 6,79 0,41 8,03 schouwde bronnen, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd retatie van deze informatie. De informatie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, rden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door

8 PEL/B/B/CAME/0010/JUR/008/NL/1212 Private Estate Life S.A. 38, Parc d activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7, bd Royal, L-2449 Luxembourg

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Waarom Camelea? All-in oplossing op 3 niveaus Camelea, meer details Waarom in Luxembourg? Waarom bij Private Estate Life? 10 redenen om in Camelea

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Doelgroep. Rendement

Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Excellence 1 Type levensverzekering Allianz Excellence is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen 30/04/2014 Delta Lloyd Strategy en Investeringsplan INHOUDSOPGAVE 1. Algemene beschrijving van de fondsen... 3 2. Beleggingspolitiek van de fondsen... 3

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie