Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering"

Transcriptie

1 Camelea Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Oprichtingsvergoeding Uitstapkosten Levensverzekering waarvan het rendement aan fondsen gekoppeld is. Bij leven biedt de Camelea Kaderpolis de verzekeringnemer de mogelijkheid om door middel van vrije stortingen of periodieke premies een toekomstig kapitaal op te bouwen waarvan de waarde gelijk is aan het aantal eenheden vermenigvuldigd met de inventariswaarde van deze eenheden. Bij overlijden van de verzekerde wordt een bedrag gelijk aan 101% van de afkoopwaarde van het contract gestort aan de begunstigde(n). De verzekeringnemer kan de basisoverlijdensdekking optioneel vervangen door één van de volgende waarborgen: de Bodem -overlijdensdekking, die bij overlijden ten minste gelijk is aan de som van de belegde premies verminderd met eventuele gedeeltelijke afkopen; de 130% -dekking, die bij overlijden ten minste gelijk is aan 130% van de belegde brutopremies; de Flex -dekking, die bij overlijden een bedrag uitkeert tussen 102% en 150% van de afkoop waarde van het contract, afhankelijk van de keuze van de verzekeringnemer. Deze verzekering richt zich tot personen die hun geld wensen te beleggen in de onder de rubriek Fondsen beschreven fondsen en tegelijk van een overlijdensdekking wensen te genieten. De intekenaar beschikt over een ruim gamma van fondsen waarin hij zijn kapitaal kan beleggen. Deze fondsen worden beheerd door professionals die door Private Estate Life werden geselecteerd. Externe fondsen (ICBE) en interne fondsen uitgedrukt in rekeneenheden (RE), zoals geldmarktfondsen, obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen, geprofileerde fondsen, alternatieve fondsen, fondsen met kapitaalbescherming of gestructureerde fondsen. De kenmerken, zoals de benaming en de aard/samenstelling van de activa waarin elk fonds kan belegd worden, desgevallend de verdeelsleutel tussen de beschikbare activa, het beleggingsdoel, de risicoklasse van het/de fonds(en), evenals de identiteit van de beheerder van het fonds worden vermeld in de hiernavolgende bijlage ( de Bijlage ) en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van Private Estate Life Voor elk geselecteerd fonds ontvangt de verzekeringnemer een beschrijvende fiche. Deze fiches zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Private Estate Life en kunnen geraadpleegd worden op de website yourassets via Het staat de verzekeraar vrij om de lijst van de beschikbare fondsen die als onderliggende waarde van zijn contracten fungeren te wijzigen. Tenzij anders vermeld in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële informatiefiche, wordt het rendement van de Camelea Kaderpolis niet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij en wordt het financiële risico gedragen door de verzekeringnemer. Het rendement van de portefeuille van elk contract kan geraadpleegd worden op de website yourassets waartoe elke verzekeringnemer toegang heeft. Dit rendement wordt dagelijks berekend op basis van de laatst beschikbare NIW van elk fonds en dagelijks bijgewerkt op de site. Meer inlichtingen zijn te vinden in de Bijlage die integraal deel uitmaakt van deze financiële infofiche. Rendementen uit het verleden bieden geen waarborg voor de toekomst. Maximaal 6% van elke in het contract gestorte premie Voor contracten met vrije stortingen kan de verzekeringnemer vragen dat de instapkosten worden vervangen door een oprichtingsvergoeding. Deze kosten bedragen maximaal: 7,1% voor onderliggende levensverzekeringscontracten waarop wordt ingetekend door een natuurlijk persoon en waarvoor de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen verschuldigd is. 6% voor onderliggende (I) kapitalisatiecontracten, (II) levensverzekeringscontracten waarop wordt ingetekend door rechtspersonen en (III) levensverzekeringscontracten waarvan de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is maar waarvoor de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen niet verschuldigd is. Deze kosten zijn van toepassing op elke gestorte premie en worden driemaandelijks geïnd over een periode van 5 jaar. De inning is gebaseerd op de hoogste waarde tussen enerzijds de gestorte premie en anderzijds de waarde van het segment op het moment van de inning. Voor de formule oprichtingsvergoeding, vervroegde inning van de nog verschuldigde oprichtingsvergoeding indien: de verzekeringnemer op het segment meer dan 12 gedeeltelijke afkopen op één jaar uitvoert, of de som van de gedeeltelijke afkopen tijdens het contractjaar (in percentage van de waarde tegenover de waarde van het betreffende segment) meer dan 20% bedraagt.

2 Beheerskosten rechtstreeks verrekend op het contract (behoudens eventuele afwijkingen zoals meegedeeld in de informatienota van bepaalde interne fondsen zoals fondsen met gewaarborgde minimum rente of gestructureerde fondsen) Afkoopvergoeding/ Terugnamevergoeding Kosten in geval van transfer van fondsen Risicopremie Afsluiting van het contract Looptijd Inventariswaarde Premie Fiscaliteit Afkoop/Terugname Gedeeltelijke Afkoop/ Terugname Volledige Afkoop/Terugname Transfer van fondsen Structuur 1: 808 EUR (niveau onderworpen aan een jaarlijkse indexering op 1 januari van elk jaar op basis van de Luxemburgse loonindex - referentie-index 756,27 op 01/10/2012) + maximaal 1,50% van de waarde van het contract op jaarbasis. Structuur 2: maximaal 1,56% van de waarde van het contract op jaarbasis, met uitzondering van geldmarktfondsen, waarvoor de beheerskosten worden teruggebracht tot 0,30%. De beheerskosten worden maandelijks afgehouden. Bij volledige afkoop voor het einde van het 4e jaar, worden als volgt degressieve uitstapkosten afgehouden: Afkoop tijdens Uitstapkosten 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR De kosten bedragen 1% van het getransfereerde spaartegoed, met een minimum van 50 EUR per segment. Deze kosten worden geïnd door een aftrek van rekeneenheden. Zie onderstaande rubriek Transfer van fondsen. De risicopremie is afhankelijk van de gekozen overlijdensdekking en andere parameters, zoals het bedrag van het risicokapitaal en de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde. De risicopremie wordt elke maand op basis van deze parameters herberekend en driemaandelijks geïnd door een aftrek van rekeneenheden. Noch de initiële intekening, noch latere stortingen leiden op zichzelf tot de afsluiting of de wijziging van het contract. Ze worden pas definitief na ontvangst door de verzekeraar van de naar behoren ingevulde en ondertekende Intekenformulieren; alle bewijsstukken die nodig zijn voor de uitgifte van het Onderliggende contract; en de premiebetaling; onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, bekrachtigd door de uitgifte van het contract of door de boeking van de aanvullende storting op het contract. Levenslang of vaste termijn met een minimum van 10 jaar en een maximum van 99 jaar De netto-inventariswaarde (NIW) van elk fonds wordt elke waarderingsdag bepaald volgens de frequentie meegedeeld in de betreffende fiche of informatienota. De NIW kan dagelijks geraadpleegd worden op de site Type stortingen : vrij of periodiek Bedrag van de stortingen: vrije stortingen: minimum EUR regelmatige stortingen: Initiële storting: minimum EUR jaarlijkse premie: minimum EUR aanvullende storting: minimum EUR Belgische ingezetenen die intekenen op een Camelea Kaderpolis zijn enkel onderworpen aan de Belgische fiscaliteit, die als volgt kan samengevat worden: een taks op de verzekeringsverrichtingen, die op het bruto bedrag van elke storting berekend wordt tegen het op het moment van de intekening geldende tarief; bij de beëindiging van het contract ingevolge het overlijden van de verzekerde persoon zijn de door de verzekeraar aan de begunstigde(n) uitgekeerde bedragen in principe aan successierechten onderworpen. Naar keuze van de verzekeringnemer, met een minimumbedrag van EUR per afkoop. Indien het op het contract ingeschreven spaartegoed ingevolge een afkoop minder bedraagt dan EUR, dan behoudt Private Estate Life zich het recht voor, na kennisgeving aan de intekenaar, over te gaan tot de volledige vereffening van het contract. Naar keuze van de verzekeringnemer. Mogelijkheid voor de verzekeringnemer om vrij arbitrages binnen zijn contract uit te voeren. Mogelijkheid om te opteren voor één van de volgende opties: veiligstellen van winsten; stop loss; geprogrammeerde arbitrages; weer in evenwicht brengen van de portefeuille. Deze opties zijn in principe alleen beschikbaar voor externe fondsen met dagelijkse waardering, met uitzondering van fondsen die slechts gedurende een beperkte periode gecommercialiseerd worden, en uitsluitend binnen contracten met vrije stortingen. Zij zijn evenwel ook beschikbaar voor bepaalde interne fondsen die aan de bovenstaande criteria beantwoorden (informatie op verzoek).

3 Informatie over het contract: Eenmaal per jaar stuurt de verzekeraar de verzekeringnemer kosteloos het jaarlijks overzicht van de Camelea Kaderpolis per 31 december van het voorbije jaar; Deze informatie kan tevens op elk moment gratis worden geraadpleegd op de voor verzekeringnemers bestemde website yourassets; De verzekeringnemer kan deze gegevens op elk moment op zijn kosten opvragen middels een aan de verzekeraar gericht schriftelijk verzoek (bij een gezamenlijke intekening kan elk van de gezamenlijke verzekeringnemers deze informatie toegestuurd krijgen). over de fondsen waarin het spaartegoed belegd is: Op het moment van de belegging in een fonds of bij de jaarlijkse informatie over de ontwikkeling van zijn contract kan de verzekeringnemer aan Private Estate Life de informatiefiches vragen van de fondsen waarin zijn contract belegd is. Bovendien wordt hem vrije en kosteloze toegang verschaft tot de website van Private Estate Life: Tot slot houdt Private Estate Life het uitgifteprospectus en het jaar- en halfjaarverslag van elk van de binnen de Camelea Kaderpolis beschikbare ICBE s ter beschikking van de verzekering nemer (Private Estate Life S.A., 38 Parc d activités de Capellen, B.P.110, L-8303 Capellen). Diverse bepalingen Verzakingstermijn De verzekeringnemer heeft het recht om aan elk Onderliggend contract te verzaken, via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan Private Estate Life, uiterlijk binnen 30 dagen na de begindatum. Om geldig te zijn moet de aanvraag tot verzaking uitdrukkelijk zijn en vergezeld gaan van alle contractuele documenten die door Private Estate Life verstrekt waren. Private Estate Life zal de verzekeringnemer een bedrag terugbetalen dat als volgt berekend wordt: de waarde van de rekeneenheden die aan het Onderliggende contract toegewezen zijn, vermeerderd met de reeds geïnde aankoopkosten en in voorkomend geval met de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, maar verminderd met (I) de reeds voor risicodekking gebruikte bedragen en (II) elk bedrag dat eventueel bij wijze van extra-toewijzing aan de verzekeringnemer verleend is. De waarde van de eenheden zal worden bepaald op de datum die in het Onderliggende contract vastgelegd is, maar in elk geval niet voor de dag na de ontvangst door de verzekeringsmaatschappij van de aanvraag tot verzaking aan het Onderliggende contract. Aanduiding van de begunstigden en aanvaarding van de begunstiging (levensverzekering) De verzekeringnemer kan vrij een of meer begunstigden aanduiden, bij leven na de vastgelegde termijn, of bij overlijden van de verzekerde. De verzekeringnemer heeft het recht om op elk moment de aangeduide begunstigde(n) te herroepen vóór de eindvervaldag van het Onderliggende contract voor wat de begunstigden bij leven betreft, en vóór het overlijden van de verzekerde voor wat de begunstigden bij overlijden betreft, tenzij de begunstiging van het Onderliggende contract gedeeltelijk of volledig is aanvaard. Enkel een schriftelijk meegedeelde herroeping kan tegenover Private Estate Life worden ingeroepen. De aangeduide begunstigde(n) kan(kunnen) (het gedeelte van) de begunstiging van het Onderliggende contract aanvaarden. De begunstiging van het Onderliggende contract kan enkel worden aanvaard door middel van een aanhangsel bij het betreffende Onderliggende contract, ondertekend door de begunstigde, de verzekeringnemer en Private Estate Life. Na het overlijden van de verzekeringnemer zal de aanvaarding echter gebeuren door eenzijdige kennisgeving van de begunstigde(n) aan Private Estate Life. Zodra de begunstiging van het Onderliggende contract geheel of gedeeltelijk is aanvaard, kan de verzekeringnemer zonder de uitdrukkelijke instemming van de aanvaardende begunstigde(n) onder meer de volgende verrichtingen op het Onderliggende contract niet meer uitvoeren: volledige of gedeeltelijke afkoop, wijziging of herroeping van de begunstigingsclausule, afstand te kosteloze titel of tegen vergoeding, zowel van het Onderliggende contract als van de rechten die aan het Onderliggende contract verbonden zijn, verlenging van de duur van het Onderliggende contract of inpandgeving van het Onderliggende contract. Deze lijst is niet exhaustief.

4 Bijlage bij de financiële infofiche Camelea (31/10/2012) Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risic Aandelenfonds Aberdeen UK Equity A Acc 19/12/05 Aberdeen Unit Trust Managers Limited GBP Agressor 29/11/91 Financière de l'echiquier EUR Amundi International SICAV AH 19/08/09 Amundi Luxembourg EUR BGF Emerging Europe A2 EUR 29/12/95 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF Latin American A2 USD 08/01/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF New Energy A2 USD 06/04/01 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Energy A2 USD 06/04/01 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Gold A2 USD 30/12/94 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Gold Hedged A2 EUR 31/10/07 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF World Mining A2 USD 24/03/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF World Mining Hedged A2 EUR 23/11/07 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR CapitalAtWork Contrarian Eq at Work C 01/09/98 CapitalatWork EUR Carmignac Emergents 03/02/97 Carmignac Gestion EUR Carmignac Euro-Entrepreneurs 02/10/98 Carmignac Gestion EUR Carmignac Investissement A 26/01/89 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Commodities 10/03/03 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Emerging Discovery 14/12/07 Carmignac Gestion EUR Carmignac Portfolio Grande Europe A 01/07/99 Carmignac Gestion EUR CS EF (Lux) European Property B 06/07/01 Credit Suisse Fund Management S.A. EUR Dexia Eqs L Sust World C Acc 01/08/00 Dexia Asset Management EUR DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) B 12/10/07 DNCA Finance Luxembourg EUR DNCA Value Europe C 27/02/04 DNCA Finance EUR Echiquier Agenor 27/02/04 Financière de l'echiquier EUR Echiquier Global 16/04/10 Financière de l'echiquier EUR Echiquier Major 11/03/05 Financière de l'echiquier EUR Edmond de Rothschild Europe Synergy A 05/12/06 Edmond de Rothschild Asset Management EUR Edmond de Rothschild Global Healthcare A 17/06/85 Edmond de Rothschild Asset Management EUR EdR Tricolore Rendement C 04/12/98 Edmond de Rothschild Asset Management EUR FF - American Growth A USD 30/06/97 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - Emerging Markets A USD 18/10/93 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - European Aggressive A Euro 02/02/98 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - European Growth A Euro 01/10/90 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - European Smaller Cos A Acc Euro 01/12/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Global Consumer Industries A Euro 01/09/00 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - India Focus A USD 23/08/04 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - International A USD 31/12/91 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) USD FF - Switzerland A CHF 13/02/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) CHF Franklin Mutual Beacon A Acc $ 07/07/97 Franklin Templeton Investment Funds USD Franklin Technology A Acc $ 03/04/00 Franklin Templeton Investment Funds USD Henderson European Select Opps A Acc 31/08/84 Henderson Investment Funds Ltd. GBP Henderson Gartmore Fd Cont EuropR Acc 29/10/04 Henderson Management S.A. EUR Henderson UK & Irish Smlr Coms A Acc 30/12/94 Henderson Investment Funds Ltd. GBP Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg 31/03/10 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco Asia Infrastructure A Acc 31/03/06 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco Global Health Care A 03/03/94 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco Japanese Equity A 13/01/93 Invesco Global Asset Management Limited USD Invesco PRC Equity A EUR Hedged 18/02/08 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco PRC Equity A 26/10/95 Invesco Global Asset Management Limited USD JF Japan Eq A (dist)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM America Eq A (dist)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist)-usd 14/04/97 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Europe Eq A (dist)-eur 01/12/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Europe Technology A (dist)-eur 08/11/99 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPMorgan France Equity Fund A 27/07/12 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Gl Socially Responsible A (acc)-usd 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD JPM Global Focus A EUR Acc 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Global Natural Resources A (acc)-eur 21/12/04 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM UK Eq A (dist)-gbp 13/03/92 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. GBP JPMorgan UK Strategic Equity Inc A Acc 01/05/00 JPMorgan Funds Limited GBP M&G Recovery X Acc 01/10/02 M&G Group GBP Nordea-1 European Value BP 15/09/89 Nordea Investment Funds S.A. EUR Nordea-1 North American Value BP 14/03/97 Nordea Investment Funds S.A. USD Norden 28/11/94 Lazard Frères Gestion EUR Petercam Equities Agrivalue B 13/12/07 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Belgium B 07/05/91 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Europe Dividend B 16/09/02 Petercam S.A. EUR Petercam Equities Europe Sustainable B 04/12/02 Petercam S.A. EUR Petercam Securities Real Estate Europe B 27/12/99 Petercam S.A. EUR Pictet-Biotech-P EUR 14/06/06 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR 31/10/08 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Pictet-Water-P EUR 19/01/00 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR Portfolio BP Belgian Equities 28/12/98 Banque Privée Ed. de Rothschild Europe EUR R Opal Biens Réels F 31/12/07 Rothschild HDF Investment Solutions EUR Robeco Emerging Markets Eq D EUR 26/09/94 Robeco Luxembourg S.A. EUR Robeco New World Financials D EUR 03/06/98 Robeco Luxembourg S.A. EUR Templeton Asian Growth A Acc -H1 03/09/07 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Asian Growth A YDis $ 28/06/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton BRIC A Acc $ 25/10/05 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Emerging Markets A YDis $ 28/02/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Global A YDis $ 28/02/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Global Euro A Acc 14/05/01 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Global Smaller Co A YDis $ 08/07/91 Franklin Templeton Investment Funds USD Templeton Growth A Acc 15/09/88 Franklin Templeton Investments (UK) GBP Alternatief Beheer Amundi Volatilité Actions Euro 15/12/05 Amundi EUR DB Platinum Precious Metals R1C-E 07/06/11 DB Platinum Advisors S.A. EUR DNCA Invest - Miura B 17/11/09 DNCA Finance Luxembourg EUR Elan France Indice Bear 26/05/89 Rothschild & Cie Gestion EUR Exane Gulliver Fund P 02/08/07 Exane Asset Management EUR JPM HiBdge Stat.Mkt Neutral A (acc)-eur 06/11/06 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM HiBdge Stat.Mkt Neutral A (acc)-usdh 24/07/08 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD Man AHL Trend EUR D 20/07/09 Man Investments (Luxembourg) S.A. EUR SEB Asset Selection GC EUR 17/11/09 SEB Asset Management S.A. EUR Beschermd Fonds Invesco Capital Shield 90 EUR A 09/05/03 Invesco Global Asset Management Limited EUR Absolute Return Fonds Alienor Optimal 27/06/02 Alienor Capital EUR * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2012 gelanceerd. Bron Morningstar op 31/10/2012 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde b beleggingsdeskundige is ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van individuele belegger betreft. Private Estate Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtst behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld de Luxemburgse wet.

5 luta Risicoklasse * Volatiliteit Morningstar rating Prestatie Rendement jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar BP 4 10,9 4 11,54-1,96 20,26 28,74-32,48 10,03 11,52 1,58 - R 5 14, ,27-17,83 28,15 48,32-46,83 12,79 9,7-1,68 7,31 R 3 11,81-7, , ,97 6, R 6 23,7 4 16,29-24, ,48-68,06 11,72 7,27-7,55 13,04 SD 6 23,35 3 0,25-23,72 17,1 120,66-55,1-8,39-0,44-3,81 22,11 SD 5 15,08 4 0,49-21,54-12,75 20,97-54,07-5,24-10,4-16,93 5,36 SD 5 18,62 3-5,08-13,45 16,75 36,28-46,41-10,52-0,08-6,66 11,39 SD 6 29,46 4 0,51-17,9 35,97 48,46-34,44-11,67 6,61 0,43 15,73 R 6 29, ,41-19,11 33,59 45,73-38,21-12,8 4,97-0,53 - SD 6 30,39 3-4,43-28,69 29,17 103,89-64,12-14,99-0,66-9,9 16,22 R 6 30, ,72-30,12 24,63 97,11-66,08-16,29-3, R 5 10, ,03-3,99 22,74 40,4-44,19 18,9 14,49-0,23 6,38 R 5 11, ,96-12,09 30,93 68,41-55,88 14,72 14,51-2,43 14,62 R 4 10, ,84-12,97 18,99 40,75-45,14 21,27 9,31-2,62 8,98 R 4 8,74 4 6,68-9,95 15,76 42,58-29,88 7,28 6,44 1,12 10,41 R 5 17,03 3-7,61-21,12 42,02 70,27-54,54-7,21 5,74-5,57 - R 3 9, ,26-19,13 32,59 93,97-54,38 14,29 10, R 4 8, ,38-14,47 15,81 30,34-41,87 18,72 6,65-3,88 7,72 R 5 11, ,95-14,48 14,49 23,99-48,34 17,14 6,78-7,61 4,73 R 4 7,17 3 9,44-0,76 14,25 25,88-40,18 15,2 10,6-2,92 1,91 R 4 11, ,21-13,48 9,79 26,79-36,7 8,91 5-3,5 - R 3 9, ,15-5,19 3,67 22,59-30,05 14,32 5,95-1,32 - R 5 14, ,36-27,87 36,34 56,45-48,54 7,84 7,23-3,9 - R 3 6,83-10,71-6, , R 4 11, ,7-13,65 26,64 38,36-36,84 17,36 12,13 1,42 - R 4 9, ,57-8,7 16,96 33,44-34,62 13,95 8,89-0,08 - R 3 7, ,37 7,25 8,19 21,56-23,72 30,36 15,78 4,21 4,84 R 4 14,24 4 9,48-16,43 0,17 20,37-28,33 7,01-0,57-5,36 5,38 SD 4 12,28 2 7,02-4,96 13,98 23,34-44,52 6,51 7,64-4,47 3,81 SD 5 17, ,82-16,92 19,57 73,88-59,85 4,82 6,95-6,33 14,52 R 5 12, ,05-13,43 16,76 35,63-64,92 15,73 7,99-12,1 4,3 R 4 10, ,15-14,85 16,29 29,28-45,57 14,46 6,82-5,45 5,63 R 5 14, ,09-18,66 32,04 62,58-55,56 16,18 11,61-3,52 9,94 R 3 6, ,12-0,12 25,36 29,6-27,99 21,7 15,87 5,03 7,52 SD 6 33, ,91-33,93 27,61 92,64-67,39-2,95 5,48-7,19 - SD 5 14, ,56-9,34 11,59 33,64-44,37 7,83 6,43-4,44 6,45 HF 4 10, ,78-17,95 2,89 20,46-36,86 13,77-0,34-7,25 6,13 SD 4 10, ,4-2,61 10,85 27,3-40,22 13,31 8,35-2,81 5,04 SD 5 18,74 4 4,72-5,57 21,9 59,62-39,01-0,7 11,15 1,56 9,75 BP 5 14, ,24-10,9 4,49 18,19-18,7 8,66 3,58 0,86 9,64 R 4 11, ,01-8,18 7,37 26,38-37,66 17,96 7,54-2,49 - BP 5 14, ,84-13,86 21,44 62,72-45,73 17,48 7,56-0,13 10,19 R 5 19,06-12,35-20, , SD 5 18,14 2 6,61-17,35 17,61 47,82-55,93 0,15 3,35-8,79 - SD 4 13,6 3 16,59 0,7 2,06 26,42-29,75 14,55 9,18 1,47 5,94 SD 4 17,53 1-4,82-20,69 8,21 0,47-37,38-12,69-5,77-14,17-0,11 R 5 22,86-8,36-24,91 1,9 73, ,8-4,5 - - SD 6 22,87 3 9,32-24,02 3,09 72,71-53,93-1,54-3,41-10,43 17 SD 4 14,06 2 2,57-12,96 9,29-1,19-32,77-2,63-0,1-10,08 1,43 SD 5 15, ,35-3,62 10,42 29,54-37,79 13,11 9,78-1,16 5,31 SD 6 22, ,5-24,67 26,75 87,91-63,33 7,24 5,95-5,69 16,61 R 5 11,4 3 15,75-12,52 14,72 30,64-49,45 14,94 6,85-6,83 3,63 R 5 14, ,83-11,54 29,66 54,21-48,73 9,59 11,73-1,01 7,42 R 5 12, ,02-15,27 1, ,19 10,32 1,9-7,05 - SD 5 14,85 2 9,4-11,57 3,37 26,52-44,31 4,04 1,58-7,65 - R 4 10, , ,26 58,2-44,67 13,84 9,43-0,65 - R 6 24,46 2-4,81-27,55 49,86 111,4-65,46-9,32 5,09-7,41 - BP 5 10, ,61-7,27 15,01 26,51-39,83 10,3 7,77-3,35 4,83 BP 5 12, ,16-7,76 17,38 30,12-33,37 10,05 8,02-0,25 8,65 BP 4 12,44 4 6,63-6,23 16,62 41,17-27,41 7,01 6,81 2,63 11,62 R 4 10,6 4 17,1-9,1 22,48 42,4-45,88 15,98 11,66-2,03 6,95 SD 5 15,99 1-0,85-3,87 16,13 54,19-56,7-1,62 6,31-7,77 1,47 R 5 14, ,93-13,44 33,83 70,85-47,42 15,46 12,03 1,78 10,42 R 3 12, ,81-16,18 39,87 48,96-47,7 12,67 14, R 4 8, ,91-9,83 18,31 37,36-52,17 23,61 10,51-4,1 10,22 R 4 10, ,84-5,3 7,35 21,52-46,04 13,9 6,31-6,75 5,6 R 4 11, ,01-10,4 15,59 18,43-40,53 13,44 8,42-4,17 - R 5 12, ,1-11,06 15,14 39,82-49,7 15,85 8,05-4,82 7,78 R 4 16, ,24-3,99 15,45-3,81-9,88 33,41 14,67 1,76 - R 3 7, ,73-9,47 24,89 35,42-16,05 13, R 4 8, ,46-2,99 22,38 20,31-34,04 15,73 13,61 0,37 7,3 R 5 15, ,81-17,7 18,82 39,37-57,21 16,54 6,46-7,4 6,47 R 3 13,42 2 4,94-15,18 21,43 28,29-35,7 2,37 5,1 - - R 5 15,1 3 8,27-18,23 23,6 84,27-53,6 8,39 6,52-2,86 13,12 R 5 18, ,06-23,15 13,94 39,29-54,87 20,06 3,45-9,39-1,28 R 6 18,77-9,81-15,29 28,71 97,93-60,47 2,41 10,01-3,26 - SD ,92-14,91 29,99 103,11-60,18 3,47 10,91-2,19 17,69 SD 6 23,39 2 0,48-26,91 11,84 89,12-61,35-9,92-3,44-10,77 - SD 5 18,78 3 5,31-15,91 15,61 71,73-52,82-0,29 3,73-5,26 12,81 SD 5 18, ,7-11,29 5,73 30,7-45,67 7,55 4,16-6,25 6,08 R 4 11, ,68-7,19 8,41 22,56-41,45 14,67 7,48-5,01 2,89 SD 5 22,4 2 8,35-25,57 27,36 61,13-54,19-0,03 2,24-7,71 6,55 BP 5 16, ,11-11,94 8,51 16,55-24,42 5,33 3,86-1,43 5,94 R 2 4, ,24 3,15 7,91 6,48 22,42 1,78 3,11 7,79 - R 5 24,65-3, , R 1 5,06-0,4-1,15 5, , R 5 12, ,26 7,22-6,35-27,47 50,64-14,99-8,42-0,55-7,24 R 1 1,57-0,77-3,29 0,11 6,9 4,22 0,75-0,54 1,78 - R 1 3,38-0,51-1,95-2,89-2,87 12,74-0,15-1,78 0,93 - SD 1 3,39-0,69-2,27-2,71-3,41-0,09-1, R 3 7, ,86-8,97 12,21-17,78 32,93-5,78-2,73 0,91 6,43 R 2 6, ,65 1,06 1,35-2,64 23,9-4,87-2,04 2,21 - R 1 4,14-2,87 0,09 4,01-4,12-5,18 2,32 2,79-0,82 - R 2 9,06 3-5,53-15,4-3,89 16,44-1,13-4,84-7,84-2,85 4,69 schouwde bronnen, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd retatie van deze informatie. De informatie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, rden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door

6 Fondsnaam Lanceringsdatum Beheerder Valuta Risic Amundi Dynarbitrage International 28/03/03 Amundi EUR Amundi Dynarbitrage VaR 4 28/05/03 Amundi EUR Arty 30/05/08 Financière de l'echiquier EUR BGF Global Allocation A2 USD 03/01/97 Blackrock (Luxembourg) S.A. USD BGF Global Allocation Hdg A2 EUR 22/04/05 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR BGF Global High Yield Bond A2 GBP Hdg Acc 14/12/10 Blackrock (Luxembourg) S.A. GBP Carmignac Euro-Patrimoine 31/01/97 Carmignac Gestion EUR Carmignac Patrimoine A 07/11/89 Carmignac Gestion EUR Carmignac Port Emerging Patrimoine A 31/03/11 Carmignac Gestion EUR Convictions Premium A 07/11/08 Convictions Asset Management EUR DNCA Evolutif 19/09/00 DNCA Finance EUR Dorval Convictions P 31/12/07 Dorval Finance EUR Echiquier Patrimoine 06/01/95 Financière de l'echiquier EUR Saint-Honoré Allocation Rendement C 15/11/00 EdRIM Gestion EUR Ethna-AKTIV E T 16/07/09 ETHENEA Independent Investors S.A. EUR Eurose C 10/11/00 DNCA Finance EUR JPM Gl Cap Preserv.(EUR) A (acc)-eur 15/09/95 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Income Opportunity A (acc)-eur (Hdg) 19/07/07 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Income Opportunity A USD Acc Hdgd 14/10/08 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD KBL Richelieu Flexible (C) 23/02/99 KBL Richelieu Gestion EUR KBL Richelieu Valeur 25 26/12/02 KBL Richelieu Gestion EUR Keren Patrimoine 04/01/02 Keren Finance EUR Mandarine Reflex R 17/06/09 Mandarine Gestion EUR Pictet-Absolute Return Glo Div-P EUR 27/03/06 Pictet Funds (Europe) S.A. EUR R Club F 31/12/07 Rothschild & Cie Gestion EUR R Valor F 27/02/06 Rothschild & Cie Gestion EUR Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR 03/04/06 Threadneedle Investment Services Ltd. EUR Gemengd Fonds Excellentia SICAV Invest A** 18/04/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR Excellentia SICAV Patrimoine A** 18/04/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR Excellentia Sicav Secure A** 29/02/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR FF - Euro Balanced A Euro 17/10/94 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Horizon Fund 04/03/09 Fonds interne géré par Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg EUR Horizon Mortgage 04/03/09 Fonds interne géré par Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg EUR Invesco Balanced-Risk Alloc A 01/09/09 Invesco Global Asset Management Limited EUR Invesco Balanced-Risk Alloc A USD Hdg 28/04/10 Invesco Global Asset Management Limited USD JPM Europe Balanced (EUR) A (acc)-eur 31/03/05 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPMorgan UK Equity & Bond Income A Acc 01/10/94 JPMorgan Funds Limited GBP Geprofileerd Fonds Carmignac Profil Réactif /01/02 Carmignac Gestion EUR Carmignac Profil Réactif 50 02/01/02 Carmignac Gestion EUR Carmignac Profil Réactif 75 14/06/99 Carmignac Gestion EUR Degroof Global Isis High C 23/04/91 Bank Degroof S.A. EUR Degroof Global Isis Low B Acc 08/01/91 Bank Degroof S.A. EUR Degroof Global Isis Medium B Acc 08/01/91 Bank Degroof S.A. EUR FF - PS Growth A EUR Inc 22/06/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - PS Moderate Growth A Euro 26/06/95 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2015 (Euro) A 05/09/03 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2020 (Euro) A 05/09/03 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR FF - Target 2025 (Euro) A 16/05/05 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Merit Cap Value & Defensive Acc 31/03/10 Merit Capital NV EUR Merit Cap Value & Dynamic Acc 31/03/10 Merit Capital NV EUR Primonial Stratégie Audace 23/07/99 Primonial Asset Management EUR Primonial Stratégie Harmonie 19/08/99 Primonial Asset Management EUR Primonial Stratégie Vivacité 19/08/99 Primonial Asset Management EUR Monetair Fonds Carmignac Court Terme 25/01/89 Carmignac Gestion EUR Dexia Money Market Euro C Acc 16/07/90 Dexia Asset Management EUR Dexia Money Market USD C Acc 16/07/90 Dexia Asset Management USD Excellentia Sicav Money A 29/02/12 Andbanc Asset Management Luxembourg SA EUR JPM Euro Liquidity C (acc.) 02/02/99 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM GBP 16/03/92 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. GBP Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP 11/07/97 Nordea Investment Funds S.A. NOK Parvest Short Term Euro C 08/02/91 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR Pictet-CHF Liquidity-R 12/12/01 Pictet Funds (Europe) S.A. CHF Obligatiefonds Aberdeen Glbl Asia Lcl Ccy Sht Dur BdA2 06/05/11 Aberdeen Global Services S.A. EUR Amundi Oblig Internationales P EUR 25/04/05 Amundi EUR BGF Global Inflation Lnkd Bd Hdg A2 EUR 23/07/09 Blackrock (Luxembourg) S.A. EUR CapitalAtWork Corporate Bonds at Work C 15/09/00 CapitalatWork EUR CapitalAtWork Inflation at Work C 10/10/03 CapitalatWork EUR Carmignac Global Bond A EUR acc 14/12/07 Carmignac Gestion EUR Carmignac Sécurité 09/02/89 Carmignac Gestion EUR Danske Invest Danish Mortgage Bond A 02/10/97 Danske Invest Management Company S.A. DKK Dexia Bonds Euro Government Plus C Acc 20/07/89 Dexia Asset Management EUR Dexia Bonds International C Acc 31/05/89 Dexia Asset Management EUR DNCA Rendement 2017 C** 03/02/12 DNCA Finance EUR DNCA Rendement Sud 2017 C** 24/09/12 DNCA Finance EUR Echiquier Oblig 20/07/07 Financière de l'echiquier EUR EdR Europe Convertibles A 31/12/93 Edmond de Rothschild Asset Management EUR Elan 2013 (C) 23/12/08 Rothschild & Cie Gestion EUR Fidelity Gl Strategic Bd A-EUR-Hdg 08/03/11 Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) EUR Invesco Global High Income A EUR Hdg 30/07/04 Invesco Global Asset Management Limited EUR JPM Europe Bd A (acc)-eur 01/07/97 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. EUR JPM Global Aggregate Bd A (inc)-usd 16/11/88 JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. USD Keren 2018 C** 02/07/12 Keren Finance EUR Keren Corporate R 30/12/08 Keren Finance EUR Oblig 12/2019 Income** 14/11/12 Fonds interne géré par Fuchs & Associés Finance S.A. EUR Oddo Commodities Convertibles A 12/09/08 Oddo Asset Management EUR Oddo Convertibles A 01/03/91 Oddo Asset Management EUR Parvest Bond Euro Short Term C 24/03/05 BNP Paribas Investment Partners Lux EUR Petercam L Bonds Higher Yield B 06/11/00 Petercam S.A. EUR Petercam L Bonds Universalis B 01/12/84 Petercam S.A. EUR R Conviction Convertibles Europe 01/04/97 Rothschild & Cie Gestion EUR Robeco Lux-o-rente D EUR 29/07/94 Robeco Luxembourg S.A. EUR Templeton Emerging Markets Bond A QDis 09/09/02 Franklin Templeton Investment Funds EUR Templeton Glbl Total Return A Acc -H1 10/04/07 Franklin Templeton Investment Funds EUR TreeTop Convertible Intl A EUR 30/06/88 TreeTop Asset Management S.A. EUR * Risicoklasse volgens de criteria van de FSMA ** Deze fondsen zijn pas in de loop van 2012 gelanceerd. Bron Morningstar op 31/10/2012 Deze informatie is afkomstig van als betrouwbaar beschouwde b beleggingsdeskundige is ten stelligste aanbevolen om u te helpen bij het gebruik en/of de interpretatie van individuele belegger betreft. Private Estate Life kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtst behoudens in geval van aantoonbare ernstige fout, kan Private Estate Life niet aansprakelijk worden gesteld de Luxemburgse wet.

7 luta Risicoklasse * Volatiliteit Morningstar Prestatie Rendement rating jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar R 4 5,72-0,21-9,43 2,03 41,57-29,64-1,99-1,78-2,16 - R 2 5,42-1,7-8,43 1,7 22,33-9,58-0,86-1,43 0,7 - R 2 6,54 3 9,95-6,77 7,61 22,63-8,23 4,4 - - SD 3 10,38 4 6,65-4,31 8,51 22,23-22,89 2,83 4,71 0,82 8,62 R 3 10,42 3 5,99-5,17 6,9 20,33-23,79 2,04 3,62-0,37 - BP 2 6,7-13,26 2, , R 2 4,96 4 8,57-1,19 7,7 9,19-15,98 11,26 6,04 1,54 5,21 R 2 6,7 5 4,8-0,76 6,93 17,59 0,01 9,02 4,85 4,95 8,13 R 2 7,74-11, , R 2 7,75 3 4,55-12,33 2,94 15,43-3,63 0,14-1,55 0,62 - R 3 7,4 4 5,9-6,51 4,72 24,18-15,08 6,31 2,44 1,36 6,46 R 2 8,09 3 6,6-9,56 1,06 11,22-3,29 0,67 0, R 1 2,67 3 3,28-2,7 2,59 8,35-6,49 2,41 1,17 0,72 3,01 R 1 2,2 3 2,56-5,14 5,01 11,17-11,38 1,84 1,43-0,38 3,03 R 2 5,2 5 8,1-1,87 9,94 13,59-3,9 8,95 5,89 4,5 9,05 R 1 4,57 5 7,12-0,91 4,52 16,77-6,86 6,23 4,03 3,74 4,75 R 2 3,65 2-5,48-4,33 2,2 10,36-8,89-10,34-2,1-1,35 1,51 R 1 2,39-5,52-0,3 4,43 16,47 1,07 5,19 3,66 5,43 - SD 1 2,35 2 5,6-0,33 4,58 15,97-5,27 3, R 2 7,99 3 2,34-6,88 5,08 8,38-23,09-0,11-0,12-4,34 4,43 R 1 2,35 3 3,94-1,15-0,86 5,24-4,42 3,65 0,73 0,24 - R 2 7, ,87-9,95 6,73 18,38-8,58 10,04 3,18 3,34 2,95 R 2 8,24 4 9,56-9, ,18 5, R 1 2,93-5,45-0,83 4,77-0,94-4,67 6,14 3,33 0,62 - R 4 18, ,3-19,8 5,81 34,77-14,52 10,22 0, R 4 10,95 3 4,91-10,2 25,52 36,49-41,62 2,57 9,2-2,3 - R 1 3,35-0,75 1,16-1,26 3,33 11,28 2,12 0,15 3,14 - R R R R 3 8, ,88-7,46 8,19 20,29-28,86 17,26 7,69-0,36 5,46 R ,34-9,49 9, ,27 3,8 - - R ,34-9,49 9, ,27 3,8 - - R 2 6,56 5 5,93 11,65 13, ,04 11, SD 2 6,57-6,43 11, , R 2 6, ,92-4,82 9,36 14,23-20,08 10,63 5,78 0,22 - BP 3 8, ,04-2,9 13,57 19,6-20,81 9,65 7,97 2,16 6,24 R 3 7, ,23-11,76 19,08 26,46-39,1 14,89 7,45-3,25 5,82 R 2 6,64 5 5,53-4,29 9,99 13,21-15,2 10,05 4,81 0,89 5,14 R 3 6,9 4 8,65-8,66 14,34 19,19-27,12 13,38 6,08-0,93 5,64 R 4 10, ,21-12,27 14,3 28,05-40,18 10,76 5,47-4,39 3,71 R 2 4,84 3 6,17-2,95 6,59 12,91-15,99 7,15 4,08 0,34 3,62 R 3 7,6 3 8,85-6,59 10,63 20,43-28,56 9,92 5,46-1,46 4,12 R 4 8, ,87-8,29 17,87 27,77-44,26 15,89 9,84-4,09 3,97 R 2 5, ,5-2,96 10,24 21,52-27,18 12,39 7,49 0,33 3,56 R 3 5,57-11,59-3,9 10,59 23,37-29,67 12,12 7,59-0,33 - R 3 6,97-12,12-6,77 12,22 24,38-38,1 13,03 7,64-3,12 - R 4 8,04-12,76-8,89 14,15 26,94-42,49 13,87 8,03-4,29 - R 2 4,88-7,44-8, , R 3 7,39-8,17-14, , R 4 8,67 2 7,52-16,54 16,13 26,01-42,07 6,97 3,4-6,37 2,22 R 1 3,18 3 2,44-1,02 8,01 7,59-9,58 3,4 3,64 0,9 3,12 R 2 6,3 3 4,24-6,35 13,59 8,78-18,52 4,24 4,28-1,03 3,9 R 0 0,1-0,39 0,95 0,41 0,93 4,08 0,56 0,6 1,47 1,81 R 0 0,17 3 0,36 0,84 0,36 1,91 3,8 0,54 0,57 1,56 1,88 SD 0 0,05 4 0,33 0,15 0,19 0,96 2,9 0,4 0,23 1,04 1,84 R R 0 0,07-0,15 0,8 0,32 0,93 4,29 0,27 0,44 1,43 1,99 BP 0 0,03 3 0,11 0,13 0 0,47 4,9 0,15 0,08 1,3 2,62 OK 0 0,22 3 2,78 2,97 2,66 5,15 4,38 3,3 2,92 3,73 3,51 R 0 0,1 3 0,33 0,7 0,26 0,82 3,87 0,47 0,43 1,31 1,67 HF 0 0,07 3 0,02 0,06-0,07 0,15 1,57-0,01-0,01 0,41 0,58 R 1 4,87-3, , R 3 12,4 4 22,26-10,53 13,98 20,51 8,1 24,16 8,63 9,64 - R 1 2,71 2 3,71 10,68 4, ,53 6, R 2 4, ,93 5,46 8,93 17,12-9,71 12,63 8,6 5,5 5,23 R 2 6,17 3 7,8 5,51 8,15 4,92-7,23 9,94 7,55 3,39 - R 2 12,18 2 7,03 9,47 5,44-12,39 5,45 16,63 6, R 0 1,99 4 4,25 0,81 2,72 9,61 3,64 4,42 2,92 4,35 4,05 KK 1 2,57 2 2,8 5,59 5,74 6,85 7,35 4,98 5,14 5,58 4,49 R 1 5,89 3 6,72 2,05 0,5 1,62 8,85 7,78 2,93 4 3,7 R 1 3,5 3 5,23 5,28 3,94 6,91 2,42 5,96 4,62 4,88 4,02 R R R 2 6, ,89-4,23 3,48 20,34 0,38 10,58 4,26 6,23 - R 2 9, , ,2 25,32-15,81 6,42 2,21 1,27 3,76 R 1 3,02-6,48 0,03 2,84 17,19-6,17 3,4 - - R 1 2,84-5, , R 3 7, ,41 3,27 13,96 51,41-27,64 14,54 11,87 7,98 - R 2 5, ,08 2,33 4,21 8,78-16,46 11,79 5,52 1,01 1,95 SD 2 4,29 2 6,36 6,85 8,28 10,3-12,27 5,23 6,86 3,31 4,62 R R 2 6,8 2 13,1-6,09 8,24 15,1-9,43 5, R R 3 8,76 1 3,34-12,86 10,98 25, ,6 0, R 3 9, ,17-10,46 1,88 25,85-22,13 9,16 2,4-0,72 4,26 R 0 2,62 3 3,26-0,79 0,81 4,97 5,77 3,16 1,14 2,88 - R 4 7, ,84-3,22 17,43 52,44-44,96 11,61 9,78 1,11 6,7 R 3 7, ,34 0,52 11,4 13,95-23,49 12,97 8,6 1,47 2,53 R 4 14, ,53-23,1 1,38 46,69-21,04 6,32-1,5 0,7 4,5 R 1 4,17 3 1,61 6,91 3,65-2,49 16,66 3,9 3,75 5,12 4,31 R 3 7, ,09 1,69 21,05 44,66-14,92 17,7 13, R 3 12, ,15-1,32 15,78 32,45-3,24 11,14 10,84 10,54 - R 4 12, ,61-9,36 15,47 49,44-41,19 6,51 6,79 0,41 8,03 schouwde bronnen, maar Private Estate Life kan de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid of het feit dat ze actueel is niet waarborgen. De mening van een gekwalificeerd retatie van deze informatie. De informatie moet met het nodige voorbehoud geanalyseerd worden, zowel wat de inhoud, als wat de aangepastheid aan de situatie en de behoeften van de voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn keuzes. Meer in het algemeen, rden gesteld voor schade of nadeel aan derden als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de in deze tabel geleverde informatie. Deze waarschuwing wordt uitsluitend geregeld door

8 PEL/B/B/CAME/0010/JUR/008/NL/1212 Private Estate Life S.A. 38, Parc d activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7, bd Royal, L-2449 Luxembourg

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Uitstapkosten

Nadere informatie

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Type verzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Uitstapkosten

Nadere informatie

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Type verzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten

Nadere informatie

Het contract geeft in principe geen recht op winstdeelnemingen.

Het contract geeft in principe geen recht op winstdeelnemingen. Camelea Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 Type verzekering Levensverzekering waarvan het rendement aan beleggingsfondsen gekoppeld is. Waarborgen Bij leven biedt de Camelea Kaderpolis

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract

Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Camelea Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Type verzekering Kapitalisatiecontract waarvan het rendement aan beleggingsfondsen gekoppeld is. Waarborgen De Camelea

Nadere informatie

Wekelijkse evolutie van de Tak 23 fondsen - Genoteerd op woensdag. Pensioenspaarfondsen

Wekelijkse evolutie van de Tak 23 fondsen - Genoteerd op woensdag. Pensioenspaarfondsen NV BEVERNAGE Invest donderdag 8 januari 6 Woestendorp 5 B86 Woesten Tel 57 8 info@bevernage.be www.bevernage.be R.P.R.Ieper :..59 Rekeningnr : 8997 IBAN : BE5 8 997 BIC NICABEBB Bankagent en verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Waarom Camelea? All-in oplossing op 3 niveaus Camelea, meer details Waarom in Luxembourg? Waarom bij Private Estate Life? 10 redenen om in Camelea

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21

piazza invest 1 1/4 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de voornaamste productmodaliteiten die van toepassing zijn op 21 1/4 piazza invest 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Piazza invest is een verzekeringsproduct van de tak 23, uitgegeven door AXA Belgium en verbonden met verschillende interne beleggingsfondsen van AXA Belgium (zie

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 1/9/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Rapport van de ERGO-fondsen

Rapport van de ERGO-fondsen Rapport van de ERGO-fondsen De resultaten van onze kwaliteitsanalyse Opgemaakt voor het tweede kwartaal van 201 Brussel RPR 0414.875.829 IBAN BE24 3101 1430 0038 BIC BBRUBEBB Verzekeringsneming toegelaten

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Scala Privilege voor zelfstandigen Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Type levensverzekering Individuele Pensioentoezegging Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing Vijf redenen waarom uw klanten andaag beter kiezen oor een belegging in een tak 23-oplossing 1 2 HOGER RENDEMENT TRANSPARANT Uw klanten krijgen uitzicht op een hoger rendement dan bij een spaarrekening

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler)

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) INFORMATIE VOOR Gecommercialiseerde producten op 31/12/2015 Scala gamma voor zelfstandigen 0,00% 2,65% (vanaf

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Doelgroep Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23- luik). Deze

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

financiële infofiche Dyna-Safe Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Dyna-Safe Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Een koopsomcontract waarbij de verzekeringnemer de mogelijkheid heeft om te beleggen en/of in het tak 21-luik in het tak 23-luik. De intrestvoet op de stortingen in het tak 21-luik

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Tempo

Gestructureerd Fonds PEL Tempo Gestructureerd Fonds PEL Tempo Houd uw coupon van 4% op het droge! Informatienota Een jaarlijkse coupon van minimum 4% over de volledige looptijd van de belegging Terugbetaling van de nominale beleggingswaarde

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

oxylife secure (tak 21)

oxylife secure (tak 21) Bijlage 1 oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Camelea. Camelea. Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Camelea. Camelea. Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Camelea Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Zoekt u een efficiënte manier om al uw projecten voor beleggingen op lange termijn, vermogensoverdracht en fiscale optimalisatie

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

OneLife. Ontelbare mogelijkheden.

OneLife. Ontelbare mogelijkheden. CAMELEA CAMELEA OneLife. Ontelbare mogelijkheden. Wij zijn OneLife, een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij met meer dan een kwarteeuw ervaring. Met dit document willen we u een eerste kijk geven

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 22/02/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

VDK Quality Life. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 en 23

VDK Quality Life. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 en 23 Financiële infofiche levens voor tak 21 en 23 VDK Quality Life Productmodaliteiten van toepassing op 6 mei 2015. Type levens - Activering bij contractafsluiting - Activering in de loop van het contract

Nadere informatie

Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016

Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016 Scala Free Pension Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21) en optionele

Nadere informatie

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Een coupon die elk jaar toeneemt! Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden 1 Informatienota

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014 Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN

oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN oxylife 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Oxylife is een levensverzekeringsproduct uitgegeven door AXA Belgium, dat bestaat uit een levensverzekering tak 21 (oxylife secure) met een rentevoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles

De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles '' door risicobeheersing voor de intelligente belegger" Editie december Stable Performers Fundamental Dynamic Fierce > 3,5 % > 5 % > 6,5 % > 8 % maximaal

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie