Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport"

Transcriptie

1 Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport

2

3 Evaluatie projecten Managers van diversiteit Eindrapport Auteur: Stef Steyaert Auteurs van de deelrapporten: Michel Albertijn, Bea Bossaerts, Isabelle Rossaert, Els Tijskens, Koen Van den Broeck en Ben Verstreyden Evaluatierapport van de projectoproep Managers van Diversiteit ( ) in opdracht van de toenmalige Vlaams minister van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands bestuur, Marino Keulen.

4 COLOFON Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel AUTEUR Stef Steyaert - Participant bvba REDACTIONELE BIJDRAGEN Michel Albertijn Bea Bossaerts Isabelle Rossaert Els Tijskens Koen Van den Broeck Ben Verstreyden COÖRDINATIE VOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING Gerrit Rauws, directeur Jan Blondeel, projectverantwoordelijke Greet Massart, assistente GRAFISCH CONCEPT VORMGEVING PRINT ON DEMAND PuPiL Jean-Pierre Marsily Manufast-ABP vzw, een bedrijf voor aangepaste arbeid Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Een afdruk van deze electronische uitgave kan (gratis) besteld worden: on line via per naar of telefonisch bij het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting, tel , fax Wettelijk depot: D/2893/2009/50 ISBN-13: EAN: BESTELNUMMER: 1952 November 2009

5 Voorwoord Eind 2008 vroeg de toenmalige Vlaams minister van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands bestuur, Marino Keulen, aan de Koning Boudewijnstichting om de projecten van de oproep Gezocht: Managers van Diversiteit die tot dan werden goedgekeurd (oproep 2006, 2007 en 2008) ten gronde te evalueren teneinde beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren voor de nieuwe Vlaamse regering in De Koning Boudewijnstichting, die een jaar eerder op vraag van dezelfde minister het rapport + bijhorende DVD Portretten in kleur. Managers van diversiteit had uitgebracht en er een studiedag aan had gewijd, ging graag op deze vraag. Ze ontwierp een proces waarbij de ervaringskennis van de projectmanagers van de projecten Managers van Diversiteit werd gekoppeld aan de inzichten van een aantal terreindeskundigen en experten. Belangrijk is dat de evaluatieopdracht niet als doel had te bepalen welke van de vele honderden projecten geslaagd waren en welke mislukt. Het evalueren van de individuele projecten was en is de taak van de administratie en het spreekt voor zich dat de Koning Boudewijnstichting deze rol niet kan en wil opnemen. De evaluatieopdracht was gericht op het vinden van overkoepelende inzichten, en dit niet enkel wat betreft de inhoud van de projecten maar ook wat betreft de doelstellingen van de projectoproepen, het kader en de netwerken waarbinnen ze vorm kregen, de behaalde resultaten en de achterliggende processen. Dit eindrapport bundelt deze overkoepelende inzichten. Het rapport is gebaseerd op zes deelverslagen die op hun beurt gebaseerd zijn op de doorlichting van een 170-tal projecten en op de belangrijke input van een 60-tal projecthouders op een kick-off dag in februari Elk deelverslag legt de focus op een bepaalde sector in de samenleving, zoals bijvoorbeeld onderwijs, jeugd, of tewerkstelling. De deelrapporten maken een groot deel uit van dit rapport. De eerste conclusies en de voorlopige synthese uit de deelrapporten werden in juni 2009 voorgelegd aan een 40-tal terreindeskundigen. Op basis hiervan kwamen de synthese en de beleidsaanbevelingen tot stand. Men vindt ze vooraan in het rapport. Dit evaluatietraject werd begeleid door Stef Steyaert. Hij verzorgde ook de hoofdredactie van voorliggend rapport, in samenspraak met de zes deskundigen die de deelrapporten opstelden. Onder zijn gedreven leiding kon dit team de signalen uit de betrokken projecten alert opvangen en met kritische afstand tot stevige conclusies omvormen. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 3

6 Voorwoord De evaluatie van de projecten Managers van Diversiteit toont aan dat de honderden projecten die de afgelopen jaren in Vlaanderen werden opgestart, heel wat in beweging hebben gezet. En dat is wellicht een van de belangrijkste inzichten uit deze evaluatie: er is in Vlaanderen niet alleen een nood, maar in de eerste plaats vooral veel goesting om aan een meer diverse samenleving te werken. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering ook in de toekomst op dit engagement inspeelt. Koning Boudewijnstichting Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 4

7 Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 7 Synthèse 9 Executive summary 11 Overzicht van het evaluatieproces en geselecteerde thema s voor evaluatie 13 Aanbevelingen voor de Vlaamse regering 15 Diversiteit: wat is het nu? 15 Managers van diversiteit Kennismanagement 19 Synthese 21 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 21 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 22 Duurzame resultaten: een illusie? 23 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 24 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 26 Deelrapport Jeugd 29 Wat bindt deze projecten? 29 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 30 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 36 Duurzame resultaten: een illusie? 39 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 43 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 45 Conclusies 46 Deelrapport Cultuur en beeldvorming 47 Wat bindt deze projecten? 47 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 49 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 51 Duurzame resultaten: een illusie? 55 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 57 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 58 Conclusies 60 Deelrapport Buurtwerking en samenlevingsopbouw 65 Wat bindt deze projecten? 65 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 67 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 71 Duurzame resultaten: een illusie? 75 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 77 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 79 Conclusies 81 Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 5

8 Inhoud Deelrapport Welzijn 83 Wat bindt deze projecten? 84 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 85 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 89 Duurzame resultaten: een illusie? 95 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 97 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 99 Conclusies 102 Deelrapport Onderwijs en opleiding 103 Wat bindt deze projecten? 103 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 104 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 105 Duurzame resultaten: een illusie? 107 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 110 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 110 Conclusies 112 Deelrapport Arbeid en ondernemen 113 Wat bindt deze projecten? 113 Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? 114 Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? 116 Duurzame resultaten: een illusie? 117 Relatie met het gevoerde beleid in de sector 120 Werken met projecten: resultaat verzekerd? 124 Bijlage 1: Kader voor evaluatie 127 Bijlage 2: Lijst van de geëvalueerde projecten 135 Bijlage 3: Deelnemers aan de kick-off van 19/02/09 en de rondetafels van 29/06/ Bijlage 4: Korte biografieën van de auteurs 142 Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 6

9 Samenvatting De evaluatie van 176 projecten Managers van Diversiteit, een selectie van de goedgekeurde projecten van de projectoproepen van het jaar 2006, 2007 en 2008, toonde aan dat de honderden projecten die de afgelopen jaren in Vlaanderen werden opgezet en uitgevoerd, heel wat in beweging hebben gezet. De grote kracht van de oproep en bijgevolg van de goedgekeurde projecten is dat hij inzette op twee belangrijke zaken: sectoroverschrijdend werken en experimenteel werken. De oproep stimuleerde heel wat organisaties om eens over de muur van hun eigen praktijken en netwerken te kijken en vernieuwend aan de slag te gaan. Op basis van de uitgevoerde evaluatie pleit de Koning Boudewijnstichting er dan ook voor om de projectoproep Managers van Diversiteit ook in de toekomst verder te zetten. Maar de evaluatie legde ook de pijnpunten van de projectoproep bloot. Vooreerst wordt het begrip diversiteit heel eng ingevuld. Het leeuwendeel van de goedgekeurde projecten gaat over etnische diversiteit. Op de keeper beschouwd gaat het zelfs niet over het managen van diversiteit maar over het creëren van de voorwaarden tot integratie. De evaluatie spreekt zich niet uit over de waarde van deze beleidskeuze. Wel acht de Stichting het raadzaam om expliciet te zijn over de beleidsvisie achter de oproep. Deze beleidsvisie wordt het best interdepartementaal besproken en geformuleerd. Wat betreft de oproep zelf, leert de evaluatie dat projectindieners meer tijd moeten investeren aan de analyse van de startsitatie om van hieruit na te denken over realistische doelstellingen en te bereiken resultaten. Heel veel aandacht dient uit te gaan naar het uitbouwen en gebruiken van netwerken, op lokaal niveau en met betrokkenheid van organisaties van de doelgroep, waarbij het loont om deze organisaties zoveel mogelijk het initiatief te geven bij de uitvoering van projecten. Wat betreft de opvolging en sturing vanwege de overheid is het duidelijk dat die momenteel te veel naar (ambtelijke) controle neigt, bv. door zich te veel blind te staren op het gebruik van weinig geschikte meetindicatoren, én te weinig naar ondersteuning. Een meer inhoudelijke opvolging van de projecten waarbij de inhoudelijke deskundigen van de verschillende relevante overheidsdepartementen betrokken worden kan alleen maar winst opleveren. Projecten voelen zich beter gesteund en zullen betere resultaten kunnen voorleggen. De overheid krijgt in ruil een grote mogelijkheid om te leren uit experimenten om succesvolle aanpakken te kunnen omzetten in regulier beleid. Want daarin ligt een belangrijke uitdaging voor een toekomstige oproep Managers van Diversiteit : het vele leren dat kan plaatsvinden op basis van de vele tientallen, zelfs honderden ervaringen en experimenten vorm geven. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 7

10 Samenvatting Projectmanagers die van elkaar en de begeleidende overheid leren, de overheid die leert uit de sucessen (of falingen) van de projecten, de samenleving die de resultaten van de projecten oppakt en ermee verder gaat. Want dat is wellicht het meest pertinente inzicht uit deze evaluatie: er werden zeker in het begin heel veel projectvoorstellen ingediend (en gehonoreerd). Het bewijst alleszins dat er in Vlaanderen niet alleen een nood, maar in de eerste plaats vooral veel goesting bestaat om aan een meer diverse samenleving te werken. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering ook in de toekomst op dit engagement inspeelt. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 8

11 Synthèse L évaluation de 176 projets Managers van Diversiteit une sélection des projets approuvés dans le cadre des appels à projets des années 2006, 2007 et 2008 a montré que les centaines de projets mis sur pied et réalisés en Flandre ces dernières années ont fait bouger beaucoup de choses. La grande force de l appel et par conséquent des projets approuvés a consisté à mettre l accent sur deux aspects essentiels: le dépassement des clivages entre secteurs et le travail expérimental. L appel a stimulé de nombreuses associations à s intéresser à d autres pratiques et réseaux que les leurs et à en retirer de nouvelles idées. Se basant sur cette évaluation, la Fondation Roi Baudouin plaide dès lors pour la poursuite de l appel à projets Managers van Diversiteit. Mais l évaluation a également mis en lumière les lacunes de l appel à projets. D abord, le concept de diversité est pris dans un sens très restreint. La majorité des projets approuvés concernent la diversité ethnique. Et quand on y regarde de plus près, il s agit non pas de gérer la diversité mais de créer les conditions susceptibles de favoriser l intégration. L évaluation ne se prononce pas sur la valeur de ce choix politique. La Fondation Roi Baudouin juge toutefois opportun d expliciter la vision politique derrière l appel. Il conviendrait de formuler et de discuter de cette vision politique entre départements. En ce qui concerne l appel proprement dit, l évaluation apprend que les promoteurs de projet doivent consacrer davantage de temps à l analyse de la situation initiale pour ensuite pouvoir formuler des objectifs réalistes et fixer les résultats à atteindre. Il faut consacrer beaucoup d attention au développement et à l utilisation de réseaux, au niveau local et avec l implication d organisations du groupe cible; ce faisant, il vaut la peine de permettre autant que possible à ces organisations de prendre l initiative lors de la mise en œuvre des projets. En ce qui concerne le suivi et le pilotage assurés par les pouvoirs publics, il est clair qu ils font actuellement l objet de trop de contrôle (administratif), qu on accorde beaucoup trop d importance à l usage d indicateurs de mesure peu appropriés et trop peu au soutien. Un suivi des projets davantage axé sur le contenu, impliquant des experts des différents départements publics concernés, ne peut être que bénéfique. Les projets se sentiront mieux soutenus et pourront afficher de meilleurs résultats. Les pouvoirs publics recevront en échange la possibilité non négligeable de tirer des leçons de ces expériences et de convertir des approches efficaces en une politique régulière. Car là réside un enjeu important pour un futur appel Managers van Diversiteit : donner corps aux multiples leçons que l on peut tirer des dizaines, voire des centaines, d expériences. Les promoteurs de projet apprennent les uns Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 9

12 Synthèse des autres et des autorités qui les accompagnent, les autorités apprennent des succès (ou des échecs) des projets, la société recueille les résultats des projets et continue à évoluer. Car c est peut-être la découverte la plus importante de cette évaluation: de nombreuses propositions de projet surtout au début ont été introduites (et honorées). Cela prouve en tout cas qu en Flandre se manifeste non seulement un besoin mais surtout beaucoup d envie d œuvrer à une société plus diversifiée. Il est important que le gouvernement flamand tienne compte de cet engagement à l avenir. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 10

13 Executive summary The evaluation of 176 Managers van Diversiteit (Diversity Managers) projects a selection of the approved projects from the call for projects in 2006, 2007 and 2008 showed that the hundreds of projects which were set up and implemented in Flanders over the past few years have triggered a considerable response. The great strength of this call for projects and consequently of the approved projects is its focus on two important issues: working across sectors and working experimentally. The call for projects encouraged many organisations to look beyond the confines of their own practices and networks and to work with renewed vigour. On the basis of the evaluation carried out, the King Baudouin Foundation also recommends continuing the Managers van Diversiteit call for projects in the future. But the evaluation also laid bare the difficulties of the call for projects. Firstly, the concept of diversity was interpreted very narrowly. The vast majority of the approved projects involve ethnic diversity. In the final analysis, these projects do not actually focus on managing diversity but on creating conditions for integration. The evaluation does not judge the value of this policy choice. However, the KBF does consider it advisable to be explicit about the policy vision behind the call. This policy vision is best discussed and formulated interdepartmentally. Regarding the call itself, the evaluation shows that those submitting projects must spend more time analysing the initial situation in order to use it as a basis for reflection on realistic objectives and results to be achieved. A great deal of thought must go into developing and using networks, at a local level and with the involvement of target group organisations, where it would be beneficial wherever possible to leave the implementation of projects to the organisations concerned. Regarding the follow-up and steering provided by the government, it is clear that it currently leans too far towards (official) control, for example by being too fixated on the use of rather inappropriate gauges, with too little focus on support. A more content-based follow-up of projects, with the involvement of the content experts from the various relevant government departments would certainly be advantageous. Those running projects will feel that they have more support and the projects will produce better results. In return, the government will have more opportunity to learn, through experimentation, how to turn successful approaches into standard policy. Because therein lies an important challenge for a future Managers van Diversiteit call for projects: giving shape to the wealth of knowledge to be gleaned from the many dozens, or even hundreds of experiences and experiments. Project managers learn from each other and the supervisory Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 11

14 Executive summary government departments, the government learns from the successes (or failures) of the projects, and society takes up the results of the projects and gives them further concrete form. Because that is possibly the most relevant insight gained from this evaluation: there were certainly in the beginning a great many project proposals submitted (and recognised). This is more than ample evidence that in Flanders there is not only a need, but first and foremost a great desire, to achieve a more diverse society. It is important that the Flemish government should also capitalise on this commitment in the future. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 12

15 Overzicht van het evaluatieproces en geselecteerde thema s voor de evaluatie De Koning Boudewijnstichting (verder KBS) koos ervoor om deze evaluatieopdracht uit te voeren door verschillende soorten kennis samen te brengen. Als insteek voor de evaluatie werden voor zover beschikbaar de aanvraagdossiers en de ambtelijke evaluatieverslagen van de geselecteerde projecten 1 genomen. Deze projecten, alles samen 176, werden verdeeld over zes sectorclusters, telkens 25 à 30 projecten per sector. Voor elk van deze zes sectorclusters zocht de Koning Boudewijnstichting (KBS) een onafhankelijke deskundige die thuis was in de betreffende sector (in bijlage 4 vindt u korte bio s van de zes deskundigen). Zij kregen als centrale opdracht om een evaluatiedossier te schrijven over de hun toegewezen projecten. Het betrof volgende sectorclusters en deskundigen: 1. Onderwijs en opleiding Bea Bossaerts 2. Tewerkstelling en ondernemen Michel Albertijn 3. Media en beeldvorming Koen Van den Broeck 4. Jeugd Ben Verstreyden 5. Welzijn Isabelle Rossaert 6. Buurtwerking en samenlevingsopbouw Els Tijskens De zes deskundigen startten echter niet van een leeg blad. Op donderdag 19 februari 2009 bracht de KBS op een kick-off de projectmanagers van een zestigtal projecten samen. Ze werden ingedeeld volgens de genoemde sectorclusters om te reflecteren over de slaagkansen, succesfactoren en belemmeringen in hun projecten. Daarnaast werd eveneens aandacht besteed aan enkele horizontale, projectoverschrijdende thema s rond het managen van diversiteit. De zes deskundigen volgden de gesprekken van hun respectieve groepen en maakten hiervan elk een eerste verslag. De zes verslagen werden naast elkaar gelegd om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke thema s, opvallende vaststellingen, interessante perspectieven, Dit werk resulteerde in een kader voor evaluatie (zie bijlage 1) dat tegelijkertijd als inhoudstafel en inspiratiebron diende voor de evaluatierapporten van de zes deskundigen. De zes deskundigen hadden ondermeer volgende bronnen voor het schrijven van hun verslag: (1) de projectdossiers, (2) de ambtelijke evaluatieverslagen, (3) hun verslag van de uitwisseling op de kick-off, (4) het kader voor evaluatie en (5) informatie beschikbaar op het internet. Indien de deskundigen behoefte hadden aan meer achtergrondinformatie over een bepaald project, vond er (6) een (telefonisch) interview plaats met de projectmanager of inrichters van het project. 1 Van de projectoproep 2006 werden alle projecten in aanmerking genomen voor de evaluatie. Voor de oproepen 2007 en 2008 slechts een beperkt aantal. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 13

16 Overzicht van het evaluatieproces en geselecteerde thema s voor evaluatie Op deze wijze ontstonden zes sector verslagen. Deze verslagen werden op maandag 29 juni 2009 voorgelegd aan 45 terreindeskundigen, personen met kennis en ervaring op het vlak van diversiteitsbeleid binnen de zes vernoemde sectoren. Zij dienden als klankbord om de overkoepelende inzichten en conclusies uit de zes deelverslagen aan af te toetsen. Hun feedback gaf mee vorm aan het syntheseverslag dat u in het hoofdstuk na de Aanbevelingen aan de Vlaamse regering vindt. Na de synthese vindt u de zes deelverslagen, in evenzoveel hoofdstukken. Elk van de deelverslagen werd zoals boven gesteld opgebouwd volgens de structuur van het kader voor evaluatie. Maar elk verslag werd natuurlijk ook geschreven vanuit de invalshoek van elke deskundige. In die zin zijn de verslagen afzonderlijke documenten, die telkens eindigen met de eigen conclusies van de betreffende deskundige. Het syntheseverslag werd opgebouwd rond 5 overkoepelende thema s die ook de structuur boden voor de deelverslagen. Deze zijn: 1. Managen van diversiteit : vlag voor vele ladingen? Managen van diversiteit gaat in de eerste plaats over de afbakening van het begrip diversiteit en, in de tweede plaats, over hoe een afbakening van het begrip diversiteit het project vormgeeft of beïnvloedt. 2. Managen van diversiteit: hoe stuurbaar is diversiteit? Is het mogelijk om diversiteit te managen? Is diversiteit stuurbaar? Zijn er managementsstrategieën identificeerbaar? Hoe hard wordt er gemanaged: zijn er tussenliggende doelstellingen, deliverables, timings,? Gaat hard managen en het werken met mensen wat aan diversiteit werken toch inhoudt, zonder meer samen? 3. Duurzame resultaten: een illusie? Kunnen de projecten duurzame resultaten neerzetten? Wanneer kan men spreken van duurzame resultaten? In welke mate hangt het behalen van duurzame resultaten samen met het gevoerde project, wat zijn succes-/ faalfactoren? 4. Horizontaal diversiteitsbeleid: relatie met het gevoerde beleid in de sector? In welke mate sluiten de projecten aan bij het gevoerde beleid in de sector (en bij uitbreiding de organisatie, het lokale niveau, de buurt, )? En is zo n aansluiting bij het gevoerde beleid een goede zaak of niet? Moet projecten voorlopers en vernieuwers zijn ten opzichte van hetgeen er in de sector gebeurd of eerder volgers? En zijn er dan voldoende mogelijkheden om geslaagde vernieuwing te laten doorstromen? 5. Projectwerking: resultaat verzekerd? Centraal hier is de vraag of het überhaupt kan: diversiteit realiseren met projecten? In welke mate bepaalt het feit dat je met projecten werkt de kwaliteit van de resultaten? En speelt het feit dat deze projecten door een overheid ingericht en opgevolgd worden een rol? Moet men inzetten op eerdere grotere projecten of kleinere? Op basis van het syntheseverslag en de inbreng van de 45 deelnemers aan de workshop 29 juni 2009 formuleerden we 10 aanbevelingen voor de Vlaamse regering. Deze aanbevelingen leest u in het volgende deel. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 14

17 Aanbevelingen voor de Vlaamse regering Diversiteit: wat is het nu? Een constante in de evaluatie was de onduidelijkheid over welke diversiteit er precies gemanaged moest worden. Enerzijds wees de goedkeuring en selectie van de ingediende projecten duidelijk op een beperking qua doelgroep. De projecten waren in hoofdzaak gericht op etnisch-culturele diversiteit, zeg maar op allochtonen. Er waren nauwelijks projecten gericht naar andere doelgroepen zoals gehandicapten, jongeren, holebi s, Nochtans was zulke afbakening niet expliciet in de toelichting bij de oproep opgenomen. Anderzijds maakt de oproep ook nergens expliciet wat nu precies de visie is waarvan de projectoproep vertrekt. Ook hier kan men impliciet (uit de inhoud van de projecten) wel afleiden dat het vaak over inburgering, integratie, aanpassing gaat. Een niet onbelangrijke vaststelling is dat de meeste projecten werken aan proberen om goed samen te leven (interculturaliseren). Niet of nauwelijks aanwezig zijn projecten die zich richten op het leren omgaan met verschillen en conflicten, waar het uitgangspunt niet is dat samenleven moet lukken. Het ligt buiten het bestek van de opdracht om uitspraken te doen over de beleidsvisie van de Vlaamse regering met betrekking tot diversiteit. Maar het is wel duidelijk dat het ontbreken van duidelijke uitgangspunten, principes en keuzes op dit vlak zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de (goedgekeurde) projecten. En dit zowel wat betreft de omschrijvingen van de projecten (doelgroepen, doelstellingen, aanpakken, ) als wat betreft de uitvoering en opvolging van de projecten. Aanbeveling 1: Vooraleer de volgende projectoproep Managers van diversiteit gelanceerd wordt, zou de Vlaamse regering op een heldere wijze moeten omschrijven vanuit welke beleidsvisie op diversiteit ze de oproep laat vertrekken. Deze beleidsvisie wordt het best interdepartementaal geformuleerd om alle kennis en ervaring die binnen de verschillende departementen op dit vlak bestaat, te valoriseren. Door het betrekken van de departementen kunnen waar nodig ook prioritaire beleidsdomeinen worden aangeduid. Deze aanbeveling is volledig in lijn met de doelstellingen van het nieuw integratiedecreet (3 april 2009) 2. 2 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden VERSLAG, namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Chokri Mahassine en mevrouw Hilde De Lobel 3 april In dit verslag staat: Het is de bedoeling van het integratiebeleid een horizontaal Vlaams beleid te maken. Daartoe zal de Vlaamse Regering per legislatuur een geïntegreerd actieplan uitwerken. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Naar een Managers dementievriendelijke van Diversiteit. samenleving Eindrapport 15

18 Aanbevelingen voor de Vlaamse regering Managers van diversiteit: 2010 en verder Verder werken aan diversiteit De grootste verdienste van de oproep Managers van Diversiteit is dat hij bestaat. Het is een uitspraak, voor de vuist weg, van een projectmanager van één van de vele projecten die werden geëvalueerd. Het is wellicht niet de meest in het oog springende conclusie uit de evaluatie maar daarom is ze niet minder pertinent. De veelheid aan projectaanvragen en goedgekeurde dossiers, de brede en verscheiden waaier aan resultaten, de talrijke en geëngageerde reacties van mensen die betrokken waren bij de projecten om mee te werken aan de evaluatie bewijzen minstens dat er in Vlaanderen een behoefte is om te werken aan diversiteit. En hoewel er links en rechts projecthouders verklaarden dat de oproep Managers van Diversiteit één van de vele subsidiepotjes is, stelden er heel wat meer dat de projectoproep voor hen mogelijkheden heeft gecreëerd om rond diversiteit te werken, iets wat ze anders niet of minder hadden gedaan. Aanbeveling 2: De Vlaamse regering moet in de komende jaren de projectoproep Managers van Diversiteit voort zetten. met een nieuwe projectoproep Verder in diversiteit investeren is nodig en het instrument projectoproep lijkt hiervoor een zinvolle beleidsoptie. Het laat sectoroverschrijdend werken toe, stimuleert vernieuwing, creëert mogelijkheden tot bijsturen of zelfs terugschroeven of stopzetten van bepaalde aanpakken. Het biedt kansen aan een brede waaier van organisaties, van grote instituten tot kleine zelforganisatie om zaken op te pakken en te ondernemen. Het laat het beleid ook toe om accenten te leggen zowel binnen een oproep als over de jaren heen. Maar de door de Koning Boudewijnstichting uitgevoerde evaluatie heeft ook een aantal pijnpunten blootgelegd. Pijnpunten die zowel te maken hebben met de aanvraagprocedure en goedkeuring van de projecten als met de uitvoering en opvolging ervan. In de projectoproep Managers van Diversiteit werden een aantal waarden sterk beklemtoond. Projecten moeten vernieuwend en creatief zijn en bovenal gericht op meetbare, blijvende en structurele resultaten. Uit de evaluatie blijkt dat men voorzichtig moet omspringen met de eis tot vernieuwing en creativiteit. Dit betekent niet dat men hier geen aandacht voor moet hebben, integendeel. Een groot voordeel van projecten is net dat je dingen kan uitproberen. Projecten bieden experimenteerruimte. Maar dit moet niet altijd en overal zo zijn. Vaak is het veel interessanter om beproefde aanpakken te herhalen of in andere contexten toe te passen. Het zal er dus op aankomen de juiste balans te vinden tussen het stimuleren van vernieuwing en ondersteunen van meer beproefde recepten. Want er is uiteraard ook een band met de eis tot resultaatgericht zijn. Vernieuwing impliceert experimenteren én experimenteren moet het risico op falen toelaten. In die zin zijn de eis tot vernieuwing én de eis om resultaten te behalen niet altijd met elkaar te verzoenen. Koning Boudewijnstichting Evaluatie van de projectoproep Managers van Diversiteit. Eindrapport 16

Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar

Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar COLOFON Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Cette publication est également disponible

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

METHODEN EN TECHNIEKEN VAN BURGERPARTICIPATIE: STRATEGIEEN VOOR BETROKKENHEID VAN BURGERS BIJ HET FEDERAAL PLAN DUURZAME ONTWIKKELING

METHODEN EN TECHNIEKEN VAN BURGERPARTICIPATIE: STRATEGIEEN VOOR BETROKKENHEID VAN BURGERS BIJ HET FEDERAAL PLAN DUURZAME ONTWIKKELING METHODEN EN TECHNIEKEN VAN BURGERPARTICIPATIE: STRATEGIEEN VOOR BETROKKENHEID VAN BURGERS BIJ HET FEDERAAL PLAN DUURZAME ONTWIKKELING Kim Loyens Dr. Steven Van de Walle Rapport D/2006/10107/005 Mei 2006

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen Prof. dr. red A.J. Korthagen De professionalisering van lerarenopleiders in Nederland Een EPS-brochure gericht op de verhoging van de beroepskwaliteit van lerarenopleiders in Nederland Deze brochure (oplage

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie