Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013

2 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Rekening van baten en lasten over 2013 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring Consolidatievrijstelling Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Bijlage Vergelijking begroting en realisatie over

3 Nederland-Davos BESTUURSVERSLAG 1. Bestuur Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos met statutaire vestiging te gevormd door: - mevrouw G.J.J. Prins - mevrouw W.S.G. van Dijk- Hoen - de heer R Pennings - de heer G.J.e.M. Brom - de heer P.G. Sliedrecht - de heer H. Verbeek - mevrouw I.M. Duckers voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid 2. Doelstelling Uit artikel 2 van de statuten blijkt het volgende inzake de doelstelling van de vereniging. De vereniging stelt zicht ten doel: a. het welzijn te bevorderen van jeugdige en volwassen Nederlandstalige patiënten, lijdende aan astma, bronchiale en andere ziekten van de ademhalingsorganen, in het bijzonder door de bevordering van hooggebergtebehandeling; b. haar langjarige ervaring met de exploitatie van een kliniek te Zwitserland dienstbaar te maken aan andere instellingen in het Nederlands taalgebied, die de genezing, de verpleging, de revalidatie of reactivering van nederlanders buiten Nederland trachten te bevorderen. De doelstelling wordt nageleefd doordat een belangrijk onderdeel van de activiteiten bestaat uit ondersteuning van patiënten, financieel maar ook anderszins (bijvoorbeeld juridisch) en aanvullend zorgaanbod. Dit kan in Davos zijn maar ook in Nederland. Mede met behulp van de vruchten van de nalatenschap van wijlen de heer H.L.M. Francken (Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos") wordt dit mogelijk gemaakt. 3. Vaststelling jaarrekening 2012 De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland-Davos heeft de jaarrekening 2012 op 5 oktober 2013 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg negatief. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel als volgt bestemd: Onttrekking Fonds Nederlands Sanatorium Davos Onttrekking overige reserves Onttrekking Geestelijke bijstand ( ) (69.655) (4.777) ( )

4 Nederland-Davos 4. Legaat In 2013 is met de legaathouder, de ABNAMRObank, overeenstemming bereikt over een wijziging in de statuten van de stichting Fonds Sanatorium Nederland Davos. Deze stichting beheert het legaat van de heer Francken. De ABNAMRO is uitvoerder van hetgeen de stichting bepaalt. De statuten waren niet meer in lijn met hedendaagse wet- en regelgeving hetgeen een aanpassing noodzakelijk maakte. Om veilig te stellen dat de in de stichting ondergebrachte gelden ten goede blijven komen aan patiënten die hooggebergte behandeling behoeven, heeft de VND langdurig onderhandeld over de wijzigingen. 5. Activiteiten In juni 2013 zijn de in 2012 vastgestelde missie en ambities opnieuw besproken om te kijken of deze nog steeds kloppen en waar nodig zijn deze aangepast. Visie VND Patiënten met ernstig astma hebben brede toegang tot effectieve behandeling in het hooggebergte. Bij behandeling van ernstig astma wordt nog te vaak voor alleen symptoombestrijding gekozen met een (te) kortdurend effect, in plaats van hooggebergte behandeling met een langduriger effect. Zelfs bij verwijzing door de specialist naar HGB (hooggebergtebehandeling) kunnen allerlei barrières optreden, zoals weigeren van machtiging door de verzekeraar, te grote administratieve rompslomp voor de verwijzer, financiële problemen, etc. In de visie van VND moet HGB zonder problemen toegankelijk zijn voor alle ernstig astma patiënten die dit voor hun behandeling nodig hebben. Missie VND Wij bieden onze leden bereikbaarheid van ernstig astma behandeling in het hooggebergte, stimuleren effectieve nazorg en faciliteren hun community. Wij bieden ernstig astma patiënten alle relevante informatie over HGB. Wij ondersteunen artsen en specialisten met onze HGB kennis en ervaring, faciliteren in het verwijzingsproces en ondersteunen in evt. disputen met verzekeraars. Wij bieden onze partner organisaties snelle toegang tot specialistische HGB kennis, relevante HGB patiëntervaringen en ondersteunen hen waar nodig in het overtuigen van o.a. verzekeraars en politiek. Wij steunen het NAD met het versterken en up-to-date houden van HGB kennis bij de relevante verwijzers. Wij betrekken de legaathouder vooraf bij onze strategie en relateren de jaarlijkse verantwoording aan de voorwaarden van de schenker. Wij ondersteunen onze vrijwilligers met scholing en kennis om te kunnen excelleren in hun taken en daar duurzaam voldoening in te vinden. Ambitie VNO 1. Elke HGB verwijzing door een (Iong)arts resulteert in een opname. 2. In 2014 worden kinderen met ernstig astma in een vroeger stadium samen met hun moeder verwezen en opgenomen % van de long- en kinderartsen kent HGB en ondersteunt in de effectieve werking. 4. Een sluitende begroting 5. In september 2013 is er overeenstemming met de legaathouder over de bestemming van het legaat. 6. Stakeholders zien VND als een onmisbare partner in belangenbehartiging. 7. In 2014 geeft VND patiënten een duidelijker stem in het beleid rond ernstig astma. 8. Klanttevredenheid wordt met ingang van 2014 jaarlijks gemeten. 9. Strategie wordt jaarlijks geëvalueerd. 10. In 2015 is 80% van ernstig astma patiënten lid van de VND. Het bevorderen van de bekendheid van hooggebergte behandeling Beurzen In het verslagjaar zijn twaalf leden van het zogenoemde promoteam bij 19 beurzen of symposia aanwezig geweest. Het doel van het aanwezig zijn op de beurzen en symposia is voorlichting geven over de VND en de hooggebergtebehandeling. De VND is aanwezig bij congressen van longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, kinder(long)artsen en longartsen. Ook wordt er voorlichting gegeven op Longpunten en in ziekenhuizen. De promoteamieden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van de hooggebergtebehandeling en kunnen veel vertellen en uitleggen. 2

5 Nederland-Davos Projecten In 2013 zijn er 2 aanvragen voor onderzoek ingediend bij ZonMW (Organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie) waarbij de VND betrokken is. Indien deze subsidie wordt toegekend, heeft dat in het jaar van toekenning een positief effect op de begroting De eerste onderzoeksvraag gaat over de duur van de behandeling met omalizumab (Xolair) bij ernstig astma. CETOSA: The Clinical and cost-effectiveness of long-term Treatment with Omalizumab in Severe Asthma Hiervoor zijn leden van de VND benaderd via mail, website en facebaak om een vragenlijst in te vullen waarvan de uitslag belangrijk was bij de aanvraag van subsidie voor dit onderzoek. Meer dan 15 enquêtes werden ingevuld. Het tweede onderzoek heeft als titel: Registry of Adult Patiënt with Severe asthma for Optimal Drug Indication (RAPSODI). Hierbij wordt er onderzocht of het registreren van patiënten met ernstig astma een meerwaarde zou hebben om o.a. bij nieuwe medicatie te kunnen zien welke patiënten hier dan voor in aanmerking zouden komen. Ook voor dit onderzoek is de mening van een aantalleden van de VND gevraagd en meegenomen bij de onderzoeksaanvraag. Sij dit onderzoek is tevens een vrijwilliger van de VND projectlid. Door de KNMP (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) is aan de VND gevraagd mee te lezen bij het opstellen van de richtlijn COPD. De secretaris van de VND heeft de richtlijn becommentarieerd vanuit het perspectief van ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma. Door de KNMP is aan de VND gevraagd om mee te denken en deel uit te maken van de werkgroep die de KNMP-richtlijn gaat opstellen, De secretaris van de VND neemt, vanuit het perspectief van mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbare astma, deel aan de werkgroep. Daarnaast zullen een aantal vrijwilligers deel uit maken van de expertgroep die uit ervaringsdeskundigen bestaat. Mensen die kunnen putten uit een brede kennis over astma vanuit patiëntenperspectief. Centrale vraag: Wat verstaan astmapatiënten in Nederland onder goede kwaliteit van farmaceutische zorg? De website: In 2013 trok de website unieke bezoekers. Dit komt er op neer op zo'n 250 bezoekers per dag. Wat betreft de website zelf zijn de volgende acties I gebeurtenissen verricht. De agenda is aangepast. Gesplitst in agenda VNO en Longpunten. Hierdoor is het overzichtelijker; Sij de blokken "Verhalen uit Davos" en "Lekker gezonde gerechten" is een datum toegevoegd, zodat duidelijk is te zien wanneer daar iets nieuws geplaatst is. THuisinDavos. Uiteraard is via dit blok alles over deze actie te lezen. Je wordt automatisch doorverwezen naar de aangemaakte webpagina die bij deze actie hoort! Tevens is ook na de ledendag een posteractie gestart. Voorbeelden van de posters zijn op de site te zien. Het is een actieve ledenwerf / word donateur actie. Om aan de ANSI eisen te voldoen zijn een aantal gegevens op de website geplaatst waardoor de website ANSI-proof is. We kregen veel nieuwe foto's aangeleverd, waardoor er een leuke reportage gemaakt kon worden van de afbraak van het oude centrum, hoe gaat het worden bij de Clavadeler kliniek en een impressie gegeven kon worden van het nieuwe onderkomen van het NAD. Dagelijks wordt er nieuws geplaatst. Gezondheidszorg-breed en actueel nieuws op het gebied van regerings / bezuinigingszaken. We volgen onze regering met hun plannen en ideeën op de voet. Een compliment aan iedereen die zich heeft ingezet om de website te laten zijn zoals hij is. 3

6 Nederland-Davos Facebook: VerenigingNederlandDavos We begonnen het FaceBook(FB) jaar met 179 "vind-ik-ieuk-"meldingen, op 31 december was dat aantal gestegen naar 343. Bijzonder is dat er niemand is gestopt. De bedoeling is om met de website, FB, Twitter, en ons ledenblad/magazine Reactie! onze leden een totaalaanbod te geven. Op FB zijn geen complete artikelen te lezen, we verwijzen naar de website of naar de Reactie! om leden te prikkelen ook van deze bronnen gebruik te maken. Foto's worden altijd enthousiast ontvangen, vaak is er 3 seconden na plaatsing al op gereageerd. Opvallend is dat de stukjes en foto's die rechtstreeks over- of geschreven door het NAD onevenredig veel bezoekers trekken. Op oproepen voor het insturen van foto's is, na een aanvankelijk aarzelend begin, massaal gereageerd. De foto's van de afbraak van de oude kliniek zijn erg goed bekeken; 1326 bezoekers. En natuurlijk de aankondiging over de verhuizing NAD: 2275 maal! Naast foto's en informatie hebben we op FB ook aandacht besteed aan het correct innemen van medicatie, donorregistratie etc. FB wordt geheel beheerd door een enthousiaste vrijwilliger. Davos Dit is het tweede jaar dat de VND twittert. Op dit moment heeft de VND 352 volgers. Vooral berichten over het astmacentrum Davos en de linken naar verhalen van patiënten in Davos worden veel gelezen en geretweet. Reactie! De redactie kwam 4 x bijeen en er kwamen 4 nummers van ons eigen magazine Reactie! uit. In 2013 is de naam van ons verenigingsmagazine veranderd van AstmaNieuws in Reactie!. Er is gekozen om met een bredere bladformule te gaan werken. Dit omdat de VND graag de VND, DavosSchool en de hooggebergtebehandeling en aan astma gerelateerde ziektebeelden ook bij andere doelgroepen dan alleen de leden onder de aandacht wil brengen. De redactie van Reactie! wil een spreekbuis kunnen zijn voor de leden, een dynamisch blad presenteren, als professionele partner opereren in het medische/wetenschappelijk veld en een platform kunnen bieden aan een ieder die iets waardevols te zeggen heeft. Naast de vaste columns, de informatie vanuit het bestuur en de informatie over zaken die het NAD betroffen, werd ook aandacht geschonken aan o.a. koemelkallergie, hooikoorts, wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, het expertise centrum ernstig astma, ernstig astma een complex probleem, "hooggebergtebehandeling toen en nu" en nog veel meer.. In 2013 is een actie gestart om Reactie! bekender te maken onder de zorgverleners. Leden kregen de mogelijkheid om hun zorgverlener een jaar lang gratis Reactie! aan te bieden. Ook op congressen en beurzen werden de actiekaarten uitgedeeld aan de professionals. Een aantal vrijwilligers hebben hun medewerking verleend aan het onderwijspracticum geneeskundige studenten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 360 Studenten geneeskunde doen aan dit practicum mee. In dit practicum stonden hart en longen centraal. De ondersteuning van empowerment Patiënten contactdagen / terugkomdagen Op zaterdag 25 mei 2013 werd de patiënten-contactdag georganiseerd door het Nederlands Astmacentrum in Davos en de Vereniging Nederland-Davos. Alle volwassenen patiënten die sinds 2011 waren opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos waren met hun partner uitgenodigd voor deze dag. Thema van deze dag was "Hoe behandel ik mijn dokter". Een goed contact met uw behandelend arts kan alleen maar positief bijdragen aan uw welbevinden. Kunt u uw verhaal voldoende kwijt bij uw arts? Krijgt u antwoord op al uw vragen? Durft u een second opinion te vragen? Hoe pakt u dit allemaal aan? In het ochtendprogramma heeft Jan Wouda, docent en onderzoeker aan het Wenckebach instituut Universitair Medisch Centrum Groningen, dit onderwerp besproken. 's Middags is het belang van bewegen bij chronisch ziek zijn besproken. Carla Baars, als fysiotherapeut momenteel werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam, heeft dit onderwerp besproken. Tevens waren Roderick Janssens, locatiemanager a.i. van het NAD, en Lucie Roeken, verpleegkundig intaker NAD, aanwezig om met de patiënten te spreken. De dag werd door 37 mensen bezocht. 4

7 Nederland-Davos Op zaterdag 1 juni 2013 werd er door het Nederlands Astmacentrum in Davos en het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, in samenwerking met de Vereniging Nederland - Davos, een dag georganiseerd voor de kinderen en ouders/verzorgers van kinderen, die opgenomen zijn geweest in het astmacentrum in Davos, of behandeld zijn in het WKZ in Utrecht. De dag werd gehouden in en rond hoteltheater Figi te Zeist. Uitgenodigd waren alle kinderen (en ouders) die mee doen of gedaan hebben met het eczeemproject WKZ/NAD en alle kinderen (en ouders) die in 2011, 2012 en 2013 waren opgenomen/ontslagen. De kinderen die deelnemen aan het Eczeem project WKZ/NAD hadden een theatervoorstelling voorbereid en gingen die nog een keer oefenen. Voor de kinderen die vanwege hun astma waren opgenomen in het NAD stond een bezoek aan de Pyramide van Austerlitz op het programma en een GPS wandel/zoektocht. Alle ouders hebben een ouderprogramma aangeboden gekregen met als onderwerpen: 1. Het atopisch syndroom, astma en eczeem; 2. Help, mijn kind heeft 'problemen' op school; De sessie werden verzorgd door: Suzanne Pasmans, dermatoloog WKZ Utrecht Jaap van de Kooi, afdeling onderwijs Nederlands Astmacentrum Davos Monique Coolen, GZ-psycholoog/psychotherapeut Nederlands Astmacentrum Davos Als afsluiting heeft iedereen de fantastische theatervoorstelling bijgewoond. 36 kinderen en 60 ouders bezochten deze dag. Het bevorderen van de kwaliteit van de zorg Davosschool is gespecialiseerd in het organiseren van deskundigheidsbevordering in de vorm van congressen en symposia die zich afspelen rondom het Nederlands Astmacentrum in Davos. Daarnaast organiseert Davosschool ook themadagen en patiëntenbijeenkomsten. In januari 2013 is DavosSchool in een aparte vennootschap ondergebracht. Dit was noodzakelijk om de VND haar ANSI status te laten behouden. De vennootschap heeft tot doel het organiseren van congressen, nascholing en netwerkbijeenkomsten, en symposia die de voordelen en het nut van hooggebergtebehandeling van patiënten met astma en andere vormen van atopie onder de aandacht brengen. Het bestuur van de VND is enig aandeelhouder en houdt toezicht op DavosSchool. De organisatie van DavosSchool is in handen van de heer R. Pennings en mevrouw M. van Roest. In januari is nog onder de noemer van de VNO, de 11e Winterklas (Kinderlongziekten en Allergie Symposium) georganiseerd. De WinterKLAS is een unieke nascholing: kleine groepen, uitsluitend workshops, interactief onderwijs door docenten die speciaal hiervoor zijn getraind, onderwerpen uit de dagelijkse praktijk op het gebied van kinderlongziekten en allergie. Alle andere congressen in 2013 werden niet meer door de VND georganiseerd, maar door DavosSchool waarbij de VND een grote betrokkenheid heeft. Wetenschappelijkonderzoek In het NAD wordt onderzoek gedaan naar kinderen met astma in combinatie met eczeem. De VND ondersteunt dat deze kinderen in Davos voor hooggebergtebehandeling in aanmerking komen via het project 'Topzorg voor kinderen met ernstig constitutioneel eczeem en astma bij het atopie syndroom'. Daardoor wordt wetenschappelijk onderzoek (gefinancierd door derden) mogelijk. Zodat hooggebergtebehandeling niet alleen beschikbaar is voor kinderen met moeilijk behandelbaar astma, maar ook voor kinderen met het moeilijk behandelbare atopie syndroom, waar astma deel van uitmaakt. Het project wordt uitgevoerd door dr. S.G.M.D. Pasmans. 5

8 Nederland-Davos Het bevorderen van het welzijn van mensen met ernstig astma Welkomstpakketten Er werden in het verslagjaar 141 welkomstpakketten aan de jeugd- en volwassenenafdeling uitgedeeld. Een welkomstpakket bestaat uit een brief van de VNO, tasje of rugzak Ueugdafdeling) VNO, key-cord, bidon en USB-stick. Oe subsidieregeling De subsidieregeling maakt het verblijf in Davos mogelijk voor ouders, partners en kinderen van in het NAD opgenomen patiënten, die betalend lid zijn van de VNO. De regeling van de VNO voorzag ook in 2013 in een financiële bijdrage per persoon/per nacht voor de kosten van verblijf op basis van logies met halfpension. In september 2013 zijn de regels voor subsidie aangescherpt. De bijdrage bedraagt 60% van de kosten per overnachting over een maximum van CHF 42,- per persoon per nacht. In 2013 is er ,- aan subsidie uitgekeerd aan patiënten. Daarnaast is er voor de ouders die hun kind brachten of haalden in het kader van het project 'Topzorg voor kinderen met ernstig constitutioneel eczeem en astma bij het atopie syndroom' een aparte subsidieregeling gemaakt waarbij de ouders voor het halen en brengen van het kind eveneens een vergoeding ontvangen. Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling Aanpak machtigingenproblematiek In 2013 werd er door zorgverzekeraars wederom een aantal keren geen machtiging tot opname in het NAD afgegeven. 33 Patiënten namen contact op met de VNO om aan te geven dat ze een afwijzing van hun zorgverzekeraar hadden ontvangen. Een groot aantal (14) van deze patiënten ontvingen door bemiddeling van de verwijzer of door inspanningen van de patiënt alsnog een machtiging tot opname. Doordat de VNO lid is van de CG-raad (lederin), kunnen patiënten gebruik maken van het Juridisch Steunpunt Regelrecht. Hier worden patiënten ondersteund indien men bezwaar wil maken tegen de afwijzing of verdere juridische stappen wil ondernemen. De VNO heeft het financieel mogelijk gemaakt dat er voor een aantal patiënten een gerechtelijke procedure tegen de zorgverzekeraar begonnen kon worden door mr. G.J.W. Pulles, advocaat. De VNO heeft een lijst gemaakt waar de patiënt aan moet denken bij het aantekenen van bezwaar en wat deze zelf kan en moet ondernemen om de afwijzing machtiging om te zetten in een machtiging. Op de website van de VNO is informatie geplaatst over wat leden / mensen met ernstig astma kunnen doen indien geen machtiging kan worden verkregen, ondanks een verwijzing van een specialist. Het bevorderen van de mogelijkheden tot aanvullend verblijf Onderzoek verblijfsfaciliteit Reeds geruime tijd bestaat er bij het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos de behoefte een aantalledenactiviteiten direct op locatie in Davos te organiseren. Deze behoefte werd nog eens versterkt door directe vragen van onze leden, bij wie Davos en het hooggebergte een onmisbare schakel vormt in hun leven. AI meer dan 2 jaar is onderzoek gedaan naar de verwezenlijking van een eigen locatie. Stappen zijn gezet in de opzet van fondsenwerving, waardoor een redelijke horizon van verwezenlijking is ontstaan. Nu met de bereidheid van de legaatbeheerder om de mogelijke verwezenlijking vanuit het Fonds Nederlands Sanatorium Davos te onderzoeken, lijkt het mogelijk om de volgende stap in het proces te zetten. In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met het uitzoeken van een aantal zaken zoals: eigendomsverhoudingen en rechtsvormen; doelen; grove bouwbegroting; exploitatie en fondswerving. Dit alles is nog in de beginfase. In 2014 zullen al deze zaken verder uitgewerkt moeten worden en gedocumenteerd worden. Zomerkamp jongeren In samenwerking met de Stichting de Luchtballon is er een Zomerkamp voor kinderen/ex-patiënten in Davos georganiseerd. Het kamp is bedoeld voor kinderen in de leeftijdsgroep 15 tot 17 jaar. Het therapeutische zomerkamp heeft plaatsgevonden van 27 juli tim 6 augustus 2013 in Davos. Tijdens het zomerkamp hebben de 15 kinderen een rondleiding in het NAD gekregen en konden ze spreken met de kinderen die opgenomen waren op de jeugdafdeling. Duidelijk mag zijn, dat bovengenoemde activiteiten alleen dankzij de inzet van de vrijwilligers binnen onze vereniging tot stand zijn gekomen. 6

9 Nederland-Oavos 6. Financieel Over 2013 werd van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium Davos (legaat H.M.L. Francken) gereserveerd voor het doel zoals de Vereniging Nederland-Davos die binnen het kader van het legaat bepaalt. De datum van uitbetaling van deze bijdrage echter is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de bestemmingsreserves van de vereniging. De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2013 ontvangen De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. In 2013 werden ten laste van het Fonds betalingen gedaan tot een bedrag van de bestedingen daalden daarmee met ten opzichte van 2012 ( ). Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende post in de resultatenrekening. In overleg met de beheerders van het Fonds is het termijnbeleid er op gericht een grotere inspanning te doen in de aanwending van het Fonds. Dit mede in het kader van de afbouw van de desbetreffende bestemmingsreserve. De Bestemmingsreserve Fonds Nederlands Sanatorium Davos daalde in 2013 met tot nihil (2012: ). Ultimo 2013 beschikt de vereniging over een vrij besteedbare reserve (de overige reserves) van (2012: ). Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de haalbaarheid voor de opzet van een verblijffaciliteit in Davos, overweegt het bestuur voor dit doel een deel van de vrij besteedbare reserve te reserveren, waardoor de overige reserves tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Het overige wordt als buffervermogen aangehouden. Voor het overige deel van de reserves zijn er tot op heden geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens genomen. In 2014 zijn door het bestuur van de vereniging geen belangrijke financiële besluiten genomen met financiële consequenties voor de jaarrekening 2013, die nog niet zijn verwerkt in de jaarrekening. 7

10 Nederland-Davos BEGROTING 2014 De begroting 2014 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 5 oktober x 1 Begroting Uitkomst Begroting Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Contributies, giften en bijdragen Donateurs Interest en koersresultaten effecten Afschrijvingen Bestedingen ten laste van bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bestedingen ten laste reserve Geestelijke bijstand Kosten eigen fondswerving Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Publiciteitskosten Verenigingsresultaat Resultaat deelneming ( ) ( ) ( ) Resultaat ( ) ( ) Het bestuursverslag is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos d.d. 11 juni 2014 G.J.J. Prins Voorzitter H. Verbeek Penningmeester 8

11 Nederland-Davos JAARREKENING 2013

12 Nederland-Davos Balans per 31 december 2013 (in euro's) ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Recht op vruchtgebruik Deelneming Leningen u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal

13 PASSIEF RESERVES EN FONDSEN Kapitaal Bestemmingsfondsen- en reserves Overige reserves VOORZIENINGEN Voorziening deelneming KORTLOPENDE SCHULDEN Stichting Nederlands Astmacentrum Davos Overige schulden Totaal

14 Nederland-Oavos Rekening van baten en lasten over 2013 (in euro's) Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Contributies, giften en bijdragen Interest/dividend Afschrijvingen Bestedingen ten laste van bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bestedingen ten laste van de reserve Geestelijke bijstand Kosten eigen fondswerving Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Publiciteitskasten Verenigingsresultaat ( ) ( ) Resultaat deelneming ( ) Resultaat ( ) ( ) Mutaties reserve Fonds Nederlands Sanatorium Davos Mutaties reserve Geestelijke bijstand Mutaties overige reserves (55.093) ( ) ( ) (4.777) (69.655) ( ) ( ) Toelichting bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in

15 Nederland-Davos Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld, Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, De jaarrekening is opgesteld op basis van de Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn Fondswervende instellingen, Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, Op de materiële vaste activa vinden lineaire afschrijvingen plaats welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur, Financiële vaste activa Deelneming Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieël beleid worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die de vereniging hanteert. Bij de waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met duurzame waardedallnqen. Lening De onder dit hoofd opgenomen lening wordt bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vordering heeft overwegend een looptijd van langer dan één jaar. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde, Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten uit nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Afschrijvingen Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor inventaris is:

16 Nederland-Davos TOELICHTING (in euro's) OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december (3.540) (5..886) (34.012) (30.472) Financiële vaste activa Recht op vruchtgebruik Dit betreft het recht op vruchtgebruik van de nalatenschap Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos. Over 2013 werd een bijdrage verantwoord ad (2012: ). Deelneming DavosSchool Waarde per 1januari Gestort bij oprichting Resultaat deelneming Afwaardering deelneming Waarde per 31 december (4.594) (45.406) 2012 DavosSchool B.V. is opgericht op 22 januari 2013, gevestigd te. Het betreft een 100% deelneming van Vereniging Nederland-Davos. Per ultimo 2013 is besloten tot afwaardering van de deelneming tot 1 aangezien gebleken is dat de verwachte exploitatie in 2014 negatief is. Leningen u/g Stand per 1januari Stortingen Aflossingen ( ) Stand per 31 december Betreft een lening aan Stichting Merem Behandelcentra gevestigd te Hilversum. Over de lening wordt 5% rente in rekening gebrach!. Aflossingen vinden plaats op: - 1 oktober ; - 1 oktober ; - 1 oktober Zekerheden Schuldenaar verbindt zich om, zolang hij de uit deze overeenkomst voortvloeiende schuld, ter zake van de hoofdsom, rente en kosten, niet volledig aan de schuldeiser heeft afgelost en betaald, op eerste verzoek van schuldeiser zekerheid te verlenen van een zo hoog mogelijke rang voor de zijn uit hoofde van de geldlening en/of het in ceze overeenkomst bepaalde ten opzichte van schuldeiser voortvloeiende verplichtingen. 13

17 Nederland-Davos Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overloqende activa Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos" Debiteuren Rekening-courant DavosSehooi 657 Te ontvangen dividendbelasting Waarborgsom huur Depotbedrag TNT Post Kruisposten Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos" De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Liquide middelen Kas ING Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening Deutsche Bank Nederland, Wealth Management Account Deutsche Bank Nederland, Zakelijk Kwartaal Sparen ABN AMRO MeesPierson Bestuurrekening ABN AMRO MeesPierson Charitas Spaarrekening ABN AMRO MeesPierson Vermogens Spaarrekening De tegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging. 14

18 Nederland-Davos EIGEN VERMOGEN Kapitaal Besternrninqsfondsen- en reserves Fonds Nederlands Sanatorium Davos Saldo per 1januari Onttrekking uit resultaatbestemming Saldo per 31 december Dit betreft het nog te besteden deel van de van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos ontvangen bijdragen. Volgens de statuten van deze stichting dienen de bijdragen te worden besteed voor de door de Vereniging Nederland-Davos te Davos geëxploiteerde of te exploiteren inrichtingen voor weinig vermogende Nederlanders, die lijden aan tubereutese. dan wel aan astma of andere ziekten der ademhalingsorganen (55.093) ( ) De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Reserve geestelijke bijstand Stand per 1 januari Onttrekking uit resultaatbestemming (4.777) Stand per 31 december In 2005 is van de Stichting Katholiek Nederland in Davos ontvangen. Door het bestuur van de vereniging is besloten het bedrag, in lijn met het gedachtegoed van de Stichting Katholiek Nederland in Davos alsook met de statuten van de vereniging, te bestemmen voor geestelijke ondersteuning van personeel en Nederlandstalige patiënten in Davos Overige reserves Saldo per 1 januari Onttrekking uit resultaatbestemming ( ) (69.655) Saldo per 31 december Het bestuur heeft een groot deel van deze reserve gereserveerd voor opzet van een verblijffaciliteit in Davos. In 2013 is een start gemaakt met het uitzoeken van een aantal zaken zoals: eigendomsverhoudingen en juridische structuur in Nederland en Zwitserland, te betrekken partners en locatie. 15

19 Nederland-Davos Voorziening deelneming DavosSchool B.V. Saldo per 1januari Dotatie ten laste van het resultaat Saldo per 31 december Betreft een voorziening ter grootte van de bedragen die in 2014 naar verwachting zullen worden betaald aan DavosSehooi BV. KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar) Stichting Nederlands Astmacentrum Davos Overige schulden Vooruitontvangen bijdragen Davossehooi Accountants- en administratiekosten Crediteuren Overige Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Door de vereniging is het pand Keerkring 6 te gehuurd met een jaarhuur van ca Het huurcontract loopt tot 30 apri Door de vereniging is een opslagruimte gehuurd in Amersfoort met een jaarhuur van ca Het huurcontract loopt tot 30 april

20 Nederland-Davos TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) Baten Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bijdrage boekjaar De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Contributies, giften en bijdragen Giften Opbrengsten Contributies donateurs InteresUdividend Rente lening Merem Deposito's en spaarrekeningen

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2014

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2014 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 Pagina INHOUDSOPGAVE Beoordelingsverklaring Beoordelingsverklaring Bestuursverslag Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Nederland-Davos Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2015

Vereniging Nederland-Davos Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 Pagina INHOUDSOPGAVE Beoordelingsverklaring Beoordelingsverklaring Bestuursverslag Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2013

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2013 TE FINANCIEEL VERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 3 Algemeen 3 Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Bestuursverslag Bestuursverslag 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie