Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013

2 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Rekening van baten en lasten over 2013 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring Consolidatievrijstelling Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Bijlage Vergelijking begroting en realisatie over

3 Nederland-Davos BESTUURSVERSLAG 1. Bestuur Gedurende het boekjaar werd het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos met statutaire vestiging te gevormd door: - mevrouw G.J.J. Prins - mevrouw W.S.G. van Dijk- Hoen - de heer R Pennings - de heer G.J.e.M. Brom - de heer P.G. Sliedrecht - de heer H. Verbeek - mevrouw I.M. Duckers voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid 2. Doelstelling Uit artikel 2 van de statuten blijkt het volgende inzake de doelstelling van de vereniging. De vereniging stelt zicht ten doel: a. het welzijn te bevorderen van jeugdige en volwassen Nederlandstalige patiënten, lijdende aan astma, bronchiale en andere ziekten van de ademhalingsorganen, in het bijzonder door de bevordering van hooggebergtebehandeling; b. haar langjarige ervaring met de exploitatie van een kliniek te Zwitserland dienstbaar te maken aan andere instellingen in het Nederlands taalgebied, die de genezing, de verpleging, de revalidatie of reactivering van nederlanders buiten Nederland trachten te bevorderen. De doelstelling wordt nageleefd doordat een belangrijk onderdeel van de activiteiten bestaat uit ondersteuning van patiënten, financieel maar ook anderszins (bijvoorbeeld juridisch) en aanvullend zorgaanbod. Dit kan in Davos zijn maar ook in Nederland. Mede met behulp van de vruchten van de nalatenschap van wijlen de heer H.L.M. Francken (Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos") wordt dit mogelijk gemaakt. 3. Vaststelling jaarrekening 2012 De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland-Davos heeft de jaarrekening 2012 op 5 oktober 2013 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2012 bedroeg negatief. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel als volgt bestemd: Onttrekking Fonds Nederlands Sanatorium Davos Onttrekking overige reserves Onttrekking Geestelijke bijstand ( ) (69.655) (4.777) ( )

4 Nederland-Davos 4. Legaat In 2013 is met de legaathouder, de ABNAMRObank, overeenstemming bereikt over een wijziging in de statuten van de stichting Fonds Sanatorium Nederland Davos. Deze stichting beheert het legaat van de heer Francken. De ABNAMRO is uitvoerder van hetgeen de stichting bepaalt. De statuten waren niet meer in lijn met hedendaagse wet- en regelgeving hetgeen een aanpassing noodzakelijk maakte. Om veilig te stellen dat de in de stichting ondergebrachte gelden ten goede blijven komen aan patiënten die hooggebergte behandeling behoeven, heeft de VND langdurig onderhandeld over de wijzigingen. 5. Activiteiten In juni 2013 zijn de in 2012 vastgestelde missie en ambities opnieuw besproken om te kijken of deze nog steeds kloppen en waar nodig zijn deze aangepast. Visie VND Patiënten met ernstig astma hebben brede toegang tot effectieve behandeling in het hooggebergte. Bij behandeling van ernstig astma wordt nog te vaak voor alleen symptoombestrijding gekozen met een (te) kortdurend effect, in plaats van hooggebergte behandeling met een langduriger effect. Zelfs bij verwijzing door de specialist naar HGB (hooggebergtebehandeling) kunnen allerlei barrières optreden, zoals weigeren van machtiging door de verzekeraar, te grote administratieve rompslomp voor de verwijzer, financiële problemen, etc. In de visie van VND moet HGB zonder problemen toegankelijk zijn voor alle ernstig astma patiënten die dit voor hun behandeling nodig hebben. Missie VND Wij bieden onze leden bereikbaarheid van ernstig astma behandeling in het hooggebergte, stimuleren effectieve nazorg en faciliteren hun community. Wij bieden ernstig astma patiënten alle relevante informatie over HGB. Wij ondersteunen artsen en specialisten met onze HGB kennis en ervaring, faciliteren in het verwijzingsproces en ondersteunen in evt. disputen met verzekeraars. Wij bieden onze partner organisaties snelle toegang tot specialistische HGB kennis, relevante HGB patiëntervaringen en ondersteunen hen waar nodig in het overtuigen van o.a. verzekeraars en politiek. Wij steunen het NAD met het versterken en up-to-date houden van HGB kennis bij de relevante verwijzers. Wij betrekken de legaathouder vooraf bij onze strategie en relateren de jaarlijkse verantwoording aan de voorwaarden van de schenker. Wij ondersteunen onze vrijwilligers met scholing en kennis om te kunnen excelleren in hun taken en daar duurzaam voldoening in te vinden. Ambitie VNO 1. Elke HGB verwijzing door een (Iong)arts resulteert in een opname. 2. In 2014 worden kinderen met ernstig astma in een vroeger stadium samen met hun moeder verwezen en opgenomen % van de long- en kinderartsen kent HGB en ondersteunt in de effectieve werking. 4. Een sluitende begroting 5. In september 2013 is er overeenstemming met de legaathouder over de bestemming van het legaat. 6. Stakeholders zien VND als een onmisbare partner in belangenbehartiging. 7. In 2014 geeft VND patiënten een duidelijker stem in het beleid rond ernstig astma. 8. Klanttevredenheid wordt met ingang van 2014 jaarlijks gemeten. 9. Strategie wordt jaarlijks geëvalueerd. 10. In 2015 is 80% van ernstig astma patiënten lid van de VND. Het bevorderen van de bekendheid van hooggebergte behandeling Beurzen In het verslagjaar zijn twaalf leden van het zogenoemde promoteam bij 19 beurzen of symposia aanwezig geweest. Het doel van het aanwezig zijn op de beurzen en symposia is voorlichting geven over de VND en de hooggebergtebehandeling. De VND is aanwezig bij congressen van longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, kinder(long)artsen en longartsen. Ook wordt er voorlichting gegeven op Longpunten en in ziekenhuizen. De promoteamieden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van de hooggebergtebehandeling en kunnen veel vertellen en uitleggen. 2

5 Nederland-Davos Projecten In 2013 zijn er 2 aanvragen voor onderzoek ingediend bij ZonMW (Organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie) waarbij de VND betrokken is. Indien deze subsidie wordt toegekend, heeft dat in het jaar van toekenning een positief effect op de begroting De eerste onderzoeksvraag gaat over de duur van de behandeling met omalizumab (Xolair) bij ernstig astma. CETOSA: The Clinical and cost-effectiveness of long-term Treatment with Omalizumab in Severe Asthma Hiervoor zijn leden van de VND benaderd via mail, website en facebaak om een vragenlijst in te vullen waarvan de uitslag belangrijk was bij de aanvraag van subsidie voor dit onderzoek. Meer dan 15 enquêtes werden ingevuld. Het tweede onderzoek heeft als titel: Registry of Adult Patiënt with Severe asthma for Optimal Drug Indication (RAPSODI). Hierbij wordt er onderzocht of het registreren van patiënten met ernstig astma een meerwaarde zou hebben om o.a. bij nieuwe medicatie te kunnen zien welke patiënten hier dan voor in aanmerking zouden komen. Ook voor dit onderzoek is de mening van een aantalleden van de VND gevraagd en meegenomen bij de onderzoeksaanvraag. Sij dit onderzoek is tevens een vrijwilliger van de VND projectlid. Door de KNMP (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) is aan de VND gevraagd mee te lezen bij het opstellen van de richtlijn COPD. De secretaris van de VND heeft de richtlijn becommentarieerd vanuit het perspectief van ernstig en/of moeilijk behandelbaar astma. Door de KNMP is aan de VND gevraagd om mee te denken en deel uit te maken van de werkgroep die de KNMP-richtlijn gaat opstellen, De secretaris van de VND neemt, vanuit het perspectief van mensen met ernstig en/of moeilijk behandelbare astma, deel aan de werkgroep. Daarnaast zullen een aantal vrijwilligers deel uit maken van de expertgroep die uit ervaringsdeskundigen bestaat. Mensen die kunnen putten uit een brede kennis over astma vanuit patiëntenperspectief. Centrale vraag: Wat verstaan astmapatiënten in Nederland onder goede kwaliteit van farmaceutische zorg? De website: In 2013 trok de website unieke bezoekers. Dit komt er op neer op zo'n 250 bezoekers per dag. Wat betreft de website zelf zijn de volgende acties I gebeurtenissen verricht. De agenda is aangepast. Gesplitst in agenda VNO en Longpunten. Hierdoor is het overzichtelijker; Sij de blokken "Verhalen uit Davos" en "Lekker gezonde gerechten" is een datum toegevoegd, zodat duidelijk is te zien wanneer daar iets nieuws geplaatst is. THuisinDavos. Uiteraard is via dit blok alles over deze actie te lezen. Je wordt automatisch doorverwezen naar de aangemaakte webpagina die bij deze actie hoort! Tevens is ook na de ledendag een posteractie gestart. Voorbeelden van de posters zijn op de site te zien. Het is een actieve ledenwerf / word donateur actie. Om aan de ANSI eisen te voldoen zijn een aantal gegevens op de website geplaatst waardoor de website ANSI-proof is. We kregen veel nieuwe foto's aangeleverd, waardoor er een leuke reportage gemaakt kon worden van de afbraak van het oude centrum, hoe gaat het worden bij de Clavadeler kliniek en een impressie gegeven kon worden van het nieuwe onderkomen van het NAD. Dagelijks wordt er nieuws geplaatst. Gezondheidszorg-breed en actueel nieuws op het gebied van regerings / bezuinigingszaken. We volgen onze regering met hun plannen en ideeën op de voet. Een compliment aan iedereen die zich heeft ingezet om de website te laten zijn zoals hij is. 3

6 Nederland-Davos Facebook: VerenigingNederlandDavos We begonnen het FaceBook(FB) jaar met 179 "vind-ik-ieuk-"meldingen, op 31 december was dat aantal gestegen naar 343. Bijzonder is dat er niemand is gestopt. De bedoeling is om met de website, FB, Twitter, en ons ledenblad/magazine Reactie! onze leden een totaalaanbod te geven. Op FB zijn geen complete artikelen te lezen, we verwijzen naar de website of naar de Reactie! om leden te prikkelen ook van deze bronnen gebruik te maken. Foto's worden altijd enthousiast ontvangen, vaak is er 3 seconden na plaatsing al op gereageerd. Opvallend is dat de stukjes en foto's die rechtstreeks over- of geschreven door het NAD onevenredig veel bezoekers trekken. Op oproepen voor het insturen van foto's is, na een aanvankelijk aarzelend begin, massaal gereageerd. De foto's van de afbraak van de oude kliniek zijn erg goed bekeken; 1326 bezoekers. En natuurlijk de aankondiging over de verhuizing NAD: 2275 maal! Naast foto's en informatie hebben we op FB ook aandacht besteed aan het correct innemen van medicatie, donorregistratie etc. FB wordt geheel beheerd door een enthousiaste vrijwilliger. Davos Dit is het tweede jaar dat de VND twittert. Op dit moment heeft de VND 352 volgers. Vooral berichten over het astmacentrum Davos en de linken naar verhalen van patiënten in Davos worden veel gelezen en geretweet. Reactie! De redactie kwam 4 x bijeen en er kwamen 4 nummers van ons eigen magazine Reactie! uit. In 2013 is de naam van ons verenigingsmagazine veranderd van AstmaNieuws in Reactie!. Er is gekozen om met een bredere bladformule te gaan werken. Dit omdat de VND graag de VND, DavosSchool en de hooggebergtebehandeling en aan astma gerelateerde ziektebeelden ook bij andere doelgroepen dan alleen de leden onder de aandacht wil brengen. De redactie van Reactie! wil een spreekbuis kunnen zijn voor de leden, een dynamisch blad presenteren, als professionele partner opereren in het medische/wetenschappelijk veld en een platform kunnen bieden aan een ieder die iets waardevols te zeggen heeft. Naast de vaste columns, de informatie vanuit het bestuur en de informatie over zaken die het NAD betroffen, werd ook aandacht geschonken aan o.a. koemelkallergie, hooikoorts, wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, het expertise centrum ernstig astma, ernstig astma een complex probleem, "hooggebergtebehandeling toen en nu" en nog veel meer.. In 2013 is een actie gestart om Reactie! bekender te maken onder de zorgverleners. Leden kregen de mogelijkheid om hun zorgverlener een jaar lang gratis Reactie! aan te bieden. Ook op congressen en beurzen werden de actiekaarten uitgedeeld aan de professionals. Een aantal vrijwilligers hebben hun medewerking verleend aan het onderwijspracticum geneeskundige studenten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 360 Studenten geneeskunde doen aan dit practicum mee. In dit practicum stonden hart en longen centraal. De ondersteuning van empowerment Patiënten contactdagen / terugkomdagen Op zaterdag 25 mei 2013 werd de patiënten-contactdag georganiseerd door het Nederlands Astmacentrum in Davos en de Vereniging Nederland-Davos. Alle volwassenen patiënten die sinds 2011 waren opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos waren met hun partner uitgenodigd voor deze dag. Thema van deze dag was "Hoe behandel ik mijn dokter". Een goed contact met uw behandelend arts kan alleen maar positief bijdragen aan uw welbevinden. Kunt u uw verhaal voldoende kwijt bij uw arts? Krijgt u antwoord op al uw vragen? Durft u een second opinion te vragen? Hoe pakt u dit allemaal aan? In het ochtendprogramma heeft Jan Wouda, docent en onderzoeker aan het Wenckebach instituut Universitair Medisch Centrum Groningen, dit onderwerp besproken. 's Middags is het belang van bewegen bij chronisch ziek zijn besproken. Carla Baars, als fysiotherapeut momenteel werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam, heeft dit onderwerp besproken. Tevens waren Roderick Janssens, locatiemanager a.i. van het NAD, en Lucie Roeken, verpleegkundig intaker NAD, aanwezig om met de patiënten te spreken. De dag werd door 37 mensen bezocht. 4

7 Nederland-Davos Op zaterdag 1 juni 2013 werd er door het Nederlands Astmacentrum in Davos en het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, in samenwerking met de Vereniging Nederland - Davos, een dag georganiseerd voor de kinderen en ouders/verzorgers van kinderen, die opgenomen zijn geweest in het astmacentrum in Davos, of behandeld zijn in het WKZ in Utrecht. De dag werd gehouden in en rond hoteltheater Figi te Zeist. Uitgenodigd waren alle kinderen (en ouders) die mee doen of gedaan hebben met het eczeemproject WKZ/NAD en alle kinderen (en ouders) die in 2011, 2012 en 2013 waren opgenomen/ontslagen. De kinderen die deelnemen aan het Eczeem project WKZ/NAD hadden een theatervoorstelling voorbereid en gingen die nog een keer oefenen. Voor de kinderen die vanwege hun astma waren opgenomen in het NAD stond een bezoek aan de Pyramide van Austerlitz op het programma en een GPS wandel/zoektocht. Alle ouders hebben een ouderprogramma aangeboden gekregen met als onderwerpen: 1. Het atopisch syndroom, astma en eczeem; 2. Help, mijn kind heeft 'problemen' op school; De sessie werden verzorgd door: Suzanne Pasmans, dermatoloog WKZ Utrecht Jaap van de Kooi, afdeling onderwijs Nederlands Astmacentrum Davos Monique Coolen, GZ-psycholoog/psychotherapeut Nederlands Astmacentrum Davos Als afsluiting heeft iedereen de fantastische theatervoorstelling bijgewoond. 36 kinderen en 60 ouders bezochten deze dag. Het bevorderen van de kwaliteit van de zorg Davosschool is gespecialiseerd in het organiseren van deskundigheidsbevordering in de vorm van congressen en symposia die zich afspelen rondom het Nederlands Astmacentrum in Davos. Daarnaast organiseert Davosschool ook themadagen en patiëntenbijeenkomsten. In januari 2013 is DavosSchool in een aparte vennootschap ondergebracht. Dit was noodzakelijk om de VND haar ANSI status te laten behouden. De vennootschap heeft tot doel het organiseren van congressen, nascholing en netwerkbijeenkomsten, en symposia die de voordelen en het nut van hooggebergtebehandeling van patiënten met astma en andere vormen van atopie onder de aandacht brengen. Het bestuur van de VND is enig aandeelhouder en houdt toezicht op DavosSchool. De organisatie van DavosSchool is in handen van de heer R. Pennings en mevrouw M. van Roest. In januari is nog onder de noemer van de VNO, de 11e Winterklas (Kinderlongziekten en Allergie Symposium) georganiseerd. De WinterKLAS is een unieke nascholing: kleine groepen, uitsluitend workshops, interactief onderwijs door docenten die speciaal hiervoor zijn getraind, onderwerpen uit de dagelijkse praktijk op het gebied van kinderlongziekten en allergie. Alle andere congressen in 2013 werden niet meer door de VND georganiseerd, maar door DavosSchool waarbij de VND een grote betrokkenheid heeft. Wetenschappelijkonderzoek In het NAD wordt onderzoek gedaan naar kinderen met astma in combinatie met eczeem. De VND ondersteunt dat deze kinderen in Davos voor hooggebergtebehandeling in aanmerking komen via het project 'Topzorg voor kinderen met ernstig constitutioneel eczeem en astma bij het atopie syndroom'. Daardoor wordt wetenschappelijk onderzoek (gefinancierd door derden) mogelijk. Zodat hooggebergtebehandeling niet alleen beschikbaar is voor kinderen met moeilijk behandelbaar astma, maar ook voor kinderen met het moeilijk behandelbare atopie syndroom, waar astma deel van uitmaakt. Het project wordt uitgevoerd door dr. S.G.M.D. Pasmans. 5

8 Nederland-Davos Het bevorderen van het welzijn van mensen met ernstig astma Welkomstpakketten Er werden in het verslagjaar 141 welkomstpakketten aan de jeugd- en volwassenenafdeling uitgedeeld. Een welkomstpakket bestaat uit een brief van de VNO, tasje of rugzak Ueugdafdeling) VNO, key-cord, bidon en USB-stick. Oe subsidieregeling De subsidieregeling maakt het verblijf in Davos mogelijk voor ouders, partners en kinderen van in het NAD opgenomen patiënten, die betalend lid zijn van de VNO. De regeling van de VNO voorzag ook in 2013 in een financiële bijdrage per persoon/per nacht voor de kosten van verblijf op basis van logies met halfpension. In september 2013 zijn de regels voor subsidie aangescherpt. De bijdrage bedraagt 60% van de kosten per overnachting over een maximum van CHF 42,- per persoon per nacht. In 2013 is er ,- aan subsidie uitgekeerd aan patiënten. Daarnaast is er voor de ouders die hun kind brachten of haalden in het kader van het project 'Topzorg voor kinderen met ernstig constitutioneel eczeem en astma bij het atopie syndroom' een aparte subsidieregeling gemaakt waarbij de ouders voor het halen en brengen van het kind eveneens een vergoeding ontvangen. Het bevorderen van de toegankelijkheid van hooggebergtebehandeling Aanpak machtigingenproblematiek In 2013 werd er door zorgverzekeraars wederom een aantal keren geen machtiging tot opname in het NAD afgegeven. 33 Patiënten namen contact op met de VNO om aan te geven dat ze een afwijzing van hun zorgverzekeraar hadden ontvangen. Een groot aantal (14) van deze patiënten ontvingen door bemiddeling van de verwijzer of door inspanningen van de patiënt alsnog een machtiging tot opname. Doordat de VNO lid is van de CG-raad (lederin), kunnen patiënten gebruik maken van het Juridisch Steunpunt Regelrecht. Hier worden patiënten ondersteund indien men bezwaar wil maken tegen de afwijzing of verdere juridische stappen wil ondernemen. De VNO heeft het financieel mogelijk gemaakt dat er voor een aantal patiënten een gerechtelijke procedure tegen de zorgverzekeraar begonnen kon worden door mr. G.J.W. Pulles, advocaat. De VNO heeft een lijst gemaakt waar de patiënt aan moet denken bij het aantekenen van bezwaar en wat deze zelf kan en moet ondernemen om de afwijzing machtiging om te zetten in een machtiging. Op de website van de VNO is informatie geplaatst over wat leden / mensen met ernstig astma kunnen doen indien geen machtiging kan worden verkregen, ondanks een verwijzing van een specialist. Het bevorderen van de mogelijkheden tot aanvullend verblijf Onderzoek verblijfsfaciliteit Reeds geruime tijd bestaat er bij het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos de behoefte een aantalledenactiviteiten direct op locatie in Davos te organiseren. Deze behoefte werd nog eens versterkt door directe vragen van onze leden, bij wie Davos en het hooggebergte een onmisbare schakel vormt in hun leven. AI meer dan 2 jaar is onderzoek gedaan naar de verwezenlijking van een eigen locatie. Stappen zijn gezet in de opzet van fondsenwerving, waardoor een redelijke horizon van verwezenlijking is ontstaan. Nu met de bereidheid van de legaatbeheerder om de mogelijke verwezenlijking vanuit het Fonds Nederlands Sanatorium Davos te onderzoeken, lijkt het mogelijk om de volgende stap in het proces te zetten. In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met het uitzoeken van een aantal zaken zoals: eigendomsverhoudingen en rechtsvormen; doelen; grove bouwbegroting; exploitatie en fondswerving. Dit alles is nog in de beginfase. In 2014 zullen al deze zaken verder uitgewerkt moeten worden en gedocumenteerd worden. Zomerkamp jongeren In samenwerking met de Stichting de Luchtballon is er een Zomerkamp voor kinderen/ex-patiënten in Davos georganiseerd. Het kamp is bedoeld voor kinderen in de leeftijdsgroep 15 tot 17 jaar. Het therapeutische zomerkamp heeft plaatsgevonden van 27 juli tim 6 augustus 2013 in Davos. Tijdens het zomerkamp hebben de 15 kinderen een rondleiding in het NAD gekregen en konden ze spreken met de kinderen die opgenomen waren op de jeugdafdeling. Duidelijk mag zijn, dat bovengenoemde activiteiten alleen dankzij de inzet van de vrijwilligers binnen onze vereniging tot stand zijn gekomen. 6

9 Nederland-Oavos 6. Financieel Over 2013 werd van de Stichting Fonds Nederlands Sanatorium Davos (legaat H.M.L. Francken) gereserveerd voor het doel zoals de Vereniging Nederland-Davos die binnen het kader van het legaat bepaalt. De datum van uitbetaling van deze bijdrage echter is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de bestemmingsreserves van de vereniging. De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2013 ontvangen De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. In 2013 werden ten laste van het Fonds betalingen gedaan tot een bedrag van de bestedingen daalden daarmee met ten opzichte van 2012 ( ). Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de betreffende post in de resultatenrekening. In overleg met de beheerders van het Fonds is het termijnbeleid er op gericht een grotere inspanning te doen in de aanwending van het Fonds. Dit mede in het kader van de afbouw van de desbetreffende bestemmingsreserve. De Bestemmingsreserve Fonds Nederlands Sanatorium Davos daalde in 2013 met tot nihil (2012: ). Ultimo 2013 beschikt de vereniging over een vrij besteedbare reserve (de overige reserves) van (2012: ). Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de haalbaarheid voor de opzet van een verblijffaciliteit in Davos, overweegt het bestuur voor dit doel een deel van de vrij besteedbare reserve te reserveren, waardoor de overige reserves tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Het overige wordt als buffervermogen aangehouden. Voor het overige deel van de reserves zijn er tot op heden geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens genomen. In 2014 zijn door het bestuur van de vereniging geen belangrijke financiële besluiten genomen met financiële consequenties voor de jaarrekening 2013, die nog niet zijn verwerkt in de jaarrekening. 7

10 Nederland-Davos BEGROTING 2014 De begroting 2014 is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 5 oktober x 1 Begroting Uitkomst Begroting Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Contributies, giften en bijdragen Donateurs Interest en koersresultaten effecten Afschrijvingen Bestedingen ten laste van bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bestedingen ten laste reserve Geestelijke bijstand Kosten eigen fondswerving Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Publiciteitskosten Verenigingsresultaat Resultaat deelneming ( ) ( ) ( ) Resultaat ( ) ( ) Het bestuursverslag is vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos d.d. 11 juni 2014 G.J.J. Prins Voorzitter H. Verbeek Penningmeester 8

11 Nederland-Davos JAARREKENING 2013

12 Nederland-Davos Balans per 31 december 2013 (in euro's) ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Recht op vruchtgebruik Deelneming Leningen u/g VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal

13 PASSIEF RESERVES EN FONDSEN Kapitaal Bestemmingsfondsen- en reserves Overige reserves VOORZIENINGEN Voorziening deelneming KORTLOPENDE SCHULDEN Stichting Nederlands Astmacentrum Davos Overige schulden Totaal

14 Nederland-Oavos Rekening van baten en lasten over 2013 (in euro's) Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Contributies, giften en bijdragen Interest/dividend Afschrijvingen Bestedingen ten laste van bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bestedingen ten laste van de reserve Geestelijke bijstand Kosten eigen fondswerving Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Publiciteitskasten Verenigingsresultaat ( ) ( ) Resultaat deelneming ( ) Resultaat ( ) ( ) Mutaties reserve Fonds Nederlands Sanatorium Davos Mutaties reserve Geestelijke bijstand Mutaties overige reserves (55.093) ( ) ( ) (4.777) (69.655) ( ) ( ) Toelichting bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in

15 Nederland-Davos Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld, Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, De jaarrekening is opgesteld op basis van de Nederlandse grondslagen zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn Fondswervende instellingen, Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, Op de materiële vaste activa vinden lineaire afschrijvingen plaats welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur, Financiële vaste activa Deelneming Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieël beleid worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die de vereniging hanteert. Bij de waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met duurzame waardedallnqen. Lening De onder dit hoofd opgenomen lening wordt bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid wordt in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vordering heeft overwegend een looptijd van langer dan één jaar. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde, Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten uit nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Afschrijvingen Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor inventaris is:

16 Nederland-Davos TOELICHTING (in euro's) OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december (3.540) (5..886) (34.012) (30.472) Financiële vaste activa Recht op vruchtgebruik Dit betreft het recht op vruchtgebruik van de nalatenschap Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos. Over 2013 werd een bijdrage verantwoord ad (2012: ). Deelneming DavosSchool Waarde per 1januari Gestort bij oprichting Resultaat deelneming Afwaardering deelneming Waarde per 31 december (4.594) (45.406) 2012 DavosSchool B.V. is opgericht op 22 januari 2013, gevestigd te. Het betreft een 100% deelneming van Vereniging Nederland-Davos. Per ultimo 2013 is besloten tot afwaardering van de deelneming tot 1 aangezien gebleken is dat de verwachte exploitatie in 2014 negatief is. Leningen u/g Stand per 1januari Stortingen Aflossingen ( ) Stand per 31 december Betreft een lening aan Stichting Merem Behandelcentra gevestigd te Hilversum. Over de lening wordt 5% rente in rekening gebrach!. Aflossingen vinden plaats op: - 1 oktober ; - 1 oktober ; - 1 oktober Zekerheden Schuldenaar verbindt zich om, zolang hij de uit deze overeenkomst voortvloeiende schuld, ter zake van de hoofdsom, rente en kosten, niet volledig aan de schuldeiser heeft afgelost en betaald, op eerste verzoek van schuldeiser zekerheid te verlenen van een zo hoog mogelijke rang voor de zijn uit hoofde van de geldlening en/of het in ceze overeenkomst bepaalde ten opzichte van schuldeiser voortvloeiende verplichtingen. 13

17 Nederland-Davos Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overloqende activa Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos" Debiteuren Rekening-courant DavosSehooi 657 Te ontvangen dividendbelasting Waarborgsom huur Depotbedrag TNT Post Kruisposten Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde bedragen Stichting "Fonds Nederlands Sanatorium Davos" De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Liquide middelen Kas ING Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening Deutsche Bank Nederland, Bestuur Plus Rekening Deutsche Bank Nederland, Wealth Management Account Deutsche Bank Nederland, Zakelijk Kwartaal Sparen ABN AMRO MeesPierson Bestuurrekening ABN AMRO MeesPierson Charitas Spaarrekening ABN AMRO MeesPierson Vermogens Spaarrekening De tegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging. 14

18 Nederland-Davos EIGEN VERMOGEN Kapitaal Besternrninqsfondsen- en reserves Fonds Nederlands Sanatorium Davos Saldo per 1januari Onttrekking uit resultaatbestemming Saldo per 31 december Dit betreft het nog te besteden deel van de van Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos ontvangen bijdragen. Volgens de statuten van deze stichting dienen de bijdragen te worden besteed voor de door de Vereniging Nederland-Davos te Davos geëxploiteerde of te exploiteren inrichtingen voor weinig vermogende Nederlanders, die lijden aan tubereutese. dan wel aan astma of andere ziekten der ademhalingsorganen (55.093) ( ) De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Reserve geestelijke bijstand Stand per 1 januari Onttrekking uit resultaatbestemming (4.777) Stand per 31 december In 2005 is van de Stichting Katholiek Nederland in Davos ontvangen. Door het bestuur van de vereniging is besloten het bedrag, in lijn met het gedachtegoed van de Stichting Katholiek Nederland in Davos alsook met de statuten van de vereniging, te bestemmen voor geestelijke ondersteuning van personeel en Nederlandstalige patiënten in Davos Overige reserves Saldo per 1 januari Onttrekking uit resultaatbestemming ( ) (69.655) Saldo per 31 december Het bestuur heeft een groot deel van deze reserve gereserveerd voor opzet van een verblijffaciliteit in Davos. In 2013 is een start gemaakt met het uitzoeken van een aantal zaken zoals: eigendomsverhoudingen en juridische structuur in Nederland en Zwitserland, te betrekken partners en locatie. 15

19 Nederland-Davos Voorziening deelneming DavosSchool B.V. Saldo per 1januari Dotatie ten laste van het resultaat Saldo per 31 december Betreft een voorziening ter grootte van de bedragen die in 2014 naar verwachting zullen worden betaald aan DavosSehooi BV. KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar) Stichting Nederlands Astmacentrum Davos Overige schulden Vooruitontvangen bijdragen Davossehooi Accountants- en administratiekosten Crediteuren Overige Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Door de vereniging is het pand Keerkring 6 te gehuurd met een jaarhuur van ca Het huurcontract loopt tot 30 apri Door de vereniging is een opslagruimte gehuurd in Amersfoort met een jaarhuur van ca Het huurcontract loopt tot 30 april

20 Nederland-Davos TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) Baten Bijdrage Fonds Nederlands Sanatorium Davos Bijdrage boekjaar De bestedingen in 2009, 2010 en 2011 zijn in 2012 afgewikkeld met de beheerders van het legaat en de gelden zijn ontvangen in De bestedingen van 2012 zijn begin 2014 afgewikkeld met de beheerders van het legaat. Vanaf 2013 wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de Vereniging conform het convenant tussen beide partijen. Dit bedraagt in Contributies, giften en bijdragen Giften Opbrengsten Contributies donateurs InteresUdividend Rente lening Merem Deposito's en spaarrekeningen

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Jaarverslag 2012 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2013 Directie F.W.H. van Beuningen (Nellestein Management BV) M. Hartog (Cassaforte BV) A.C. Kruize-Schuitemaker (Happy Acres BV) Raad van Commissarissen C.J. van

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2014 J J

STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2014 J J STCHTNG THEATER KKKER TE UTRECHT FNANCEEL VERSLAG 2014 j NHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht Algemeen 2 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 AARREKENNG Balans per 31 december 2014 Staat van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 1 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrecht, april 2014 Inhoud Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Hof van

Nadere informatie