LUXEMBOURG. Brussels Press. supplement distributed with

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with

2

3 Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International 7 ABBL 8 Jean-Claude Juncker Eerste Minister Henri Grethen Minister van Economie Ernst & Young 9 UBS 10 Construction Industry Giorgetti Carlo 11 Tarkett 12 AP Kieffer Omnitec 13 Steel Industry Trefilarbed 14 Galvalange 15 Energy/Heating Products/ Plastics Industry Soteg 16 Comptoir des Fers et Métaux (CFM) 17 Husky 18 Logistics Cobelfret 20 Arthur Welter 21 Business and Leisure Hilton 22 Sheraton 24 Studio Hotel Piemont 26 Brussel Press is responsible for the content Brussel Press is a division of Europress Surveys Businessvriendelijke regering moedigt toekomstige investeringen aan Luxemburg, dat is opgericht in 963 en een groothertogdom werd in 1815, kreeg volledige autonomie in Ondanks zijn relatief beperkte grootte is het land de laatste 50 jaar gegroeid en gebloeid door een goed bestuur en strategische beslissingen met betrekking tot de economische richting. Luxemburg kwam bij de NATO in 1949 en was in 1957 een van de zes stichtende landen van de Europese Economische Gemeenschap die later de Europese Unie werd. Luxemburg heeft een stabiele winstgevende economie gehandhaafd met een stevige groei, lage inflatie en weinig werkloosheid. Momenteel overheerst de dienstensector in Luxemburg. Banken en verzekeringen zijn goed voor 23.4% van het BNP, handel, hotels en restaurants, en transport nemen 22.8% van het BNP voor hun rekening. Henri Grethen, Minister van Economie, zegt trots dat grote bedrijven zoals DuPont de Nemours en Goodyear voor Luxemburg gekozen hebben. "Onze bepalingen zijn businessvriendelijk en daarom vestigen veel internationale bedrijven hun hoofdkantoor in Luxemburg," verduidelijkt hij. Henri Grethen denkt dat Luxemburg een aantal unieke voordelen biedt. "Het belastingsysteem is interessant voor bedrijven van alle omvang. We zijn geen belastingparadijs, maar we kunnen zeker concurreren," zegt hij. "De centrale ligging is uiteraard belangrijk voor veel bedrijven en het is vooral een groot voordeel voor logistieke bedrijven. Onze arbeidskrachten zijn meertalig en daarom bieden we een groot platform voor internationale bedrijven." Business-friendly government encourages further investment, which was founded in 963 and became a grand duchy in 1815, gained full independence in Despite its relatively small size, good governance and strategic decisions regarding economic direction have ensured that the country has prospered in the last 50 years. joined NATO in 1949 and in 1957 became one of the six founding countries of the European Economic Community which later became the European Union. has maintained a stable, high-income economy with solid growth, low inflation and low unemployment. Today the service sector dominates in. Banking and insurance accounts for 23.4 per cent of GDP, with commerce, hotels and restaurants, and transport accounting for 22.8 per cent of GDP. Henri Grethen is proud to say that major companies such as DuPont de Nemours and Goodyear have chosen. "Our regulations are business-friendly and therefore many international companies do place their European headquarters in," he explains. Henri Grethen believes that has a number of unique advantages. "Taxation is interesting for companies of all sizes. We are not a tax paradise, but certainly can compete," he points out. "Obviously the central location is important for many companies, especially offering a big advantage to logistics companies. Our workforce is multilingual, and therefore we offer a great platform for international companies." 3

4 American Chamber of Commerce Een essentieel hulpmiddel voor buitenlanders in Luxemburg American Chamber of Commerce De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Luxemburg is de geprefereerde partner geworden van alle buitenlandse investeerders en inwoners. Voorzitter en CEO Paul Schonenberg omschrijft het als volgt: "Wij willen er zijn voor alle buitenlanders die in Luxemburg wonen en we verstrekken praktisch advies om hier zaken te doen en te wonen." De Amerikaanse Kamer van Koophandel biedt niet enkel bijstand aan buitenlandse investeerders en inwoners, het is ook actief bezig met de internationale promotie van Luxemburg en het verbeteren van de kwaliteit en de concurrentievaardigheid van het bedrijfsleven en het leefklimaat in Luxemburg. De Kamer organiseert een aantal networkingactiviteiten om de leden tot ieders voordeel bij elkaar te brengen en een aantal grote conferenties om Luxemburg te promoten en om de leden bijkomende internationale contacten te bezorgen. Dit jaar heeft de Kamer bijvoorbeeld een internationale conferentie georganiseerd over innovatie en intellectueel kapitaal met daarnaast nog een aantal andere vergaderingen en sociale evenementen. Paul Schonenberg vertelt dat de Amerikaanse Kamer van Koophandel verschillende soorten leden heeft, zoals particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals. De leden vertegenwoordigen verschillende nationaliteiten; de Kamer staat ten dienste van alle buitenlanders in Luxemburg, niet enkel Amerikanen. Als voordelen van het lidmaatschap haalt Paul Schonenberg aan: "U krijgt de gelegenheid om effectief een invloed uit te oefenen op zaken die voor u of uw bedrijf belangrijk zijn en u kunt gebruik maken van al de diensten die wij aanbieden." Die diensten omvatten alles gaande van het vinden van een geschikte plaatselijke handelspartner tot advies over onderwijsinstellingen. Voor buitenlanders die in Luxemburg wonen en werken is de Amerikaanse Kamer van Koophandel een essentieel hulpmiddel. An essential resource for foreigners in The American Chamber of Commerce in has positioned itself as the preferred partner for all foreign investors and residents. As chairman and CEO Paul Schonenberg puts it, "We want to be here for all the foreigners living in, and we provide practical advice concerning doing business and living here." In addition to assisting foreign investors and residents, the American Chamber of Commerce is very active in promoting internationally and in improving the quality and competitiveness of the country s business sector as well as s quality of life. The chamber organizes a number of networking activities to bring members together for their mutual benefit, as well as major conferences to promote and to provide members with additional international contacts. This year, for example, the chamber organized an international conference on innovation and intellectual capital in addition to a number of other meetings and social events. Paul Schonenberg points out that the American Chamber of Commerce has a varied membership that includes individuals, small and medium-sized companies and multinationals. Its members represent diverse nationalities; the chamber serves all foreigners in, not just Americans. Concerning the benefits of membership, Paul Schonenberg says, "You have the opportunity to actually influence things that are important to you or to your company, and you also benefit from the assistance we can offer." Such assistance includes everything from finding the right local business partner to advice about educational institutions. For foreigners living and working in, the American Chamber of Commerce is an essential resource. Open en toegankelijke regering Peter Terpeluk Jr. VS ambassadeur VS ambassadeur Peter Terpeluk Jr. is uiterst positief over de businessomgeving van Luxemburg en beschrijft ze als een open, succesvolle en dynamische economie. "Luxemburg is een schitterende plaats voor multinationale bedrijven omwille van de toegankelijkheid van regeringsministers," verduidelijkt hij. "Er zijn al veel Amerikaanse bedrijven gevestigd in Luxemburg, en er zullen er nog bijkomen dankzij de proactieve houding van de regering." Peter Terpeluk denkt dat een sterke prestatielijst in het verleden een goede indicator is van verder succes. "Ik zie een prachtige toekomst in Luxemburg," zegt hij. "Het heeft uitstekend werk geleverd in het verleden en ik denk dat het ook goed zal presteren in de toekomst." Government open and accessible US ambassador Peter Terpeluk Jr. is extremely positive about s business environment, describing it as an open, successful and dynamic economy. " is a great place for multinational companies as a result of easy access to government ministers," he explains. "There are many American companies already based in, and many more will come because of the government s proactive attitude." Peter Terpeluk believes that a strong track record in the past is a good indicator of continuing success. "I see a great future in," he indicates. "It has done well in the past and I believe it will also do well in the future." 4

5 Banking and Finance Financiële sector geeft blijk van aanzienlijke veerkracht Central Bank Volgens Yves Mersch, gouverneur van de Centrale Bank van Luxemburg, is het economisch beleid van Luxemburg traditioneel gericht op het behoud van macro-economische stabiliteit. Het land kende heel wat jaren een budgetoverschot, met bijna geen schuld of inflatie. Gezien de wereldwijde economische baisse, gekoppeld aan pensioenuitgaven en fiscale hervormingen, is dit overschot in Luxemburg gedaald, maar het rekeningoverschot blijft sterk dankzij de netto exporten van diensten uit de financiële sector. Yves Mersch verduidelijkt dat de balans van de banksector tegen het einde Yves Mersch gouverneur van de Centrale Bank van Luxemburg van juli 2003 stabiliseerde op 656 miljard euro. Hij voegt eraan toe, "Het aantal UCITS in Luxemburg haalde 1,923 op het einde van juli Hun globale eigen vermogen bereikte miljard euro, een verhoging van meer dan 6% ten opzichte van het einde van 2002 en maar 7.4% onder de piek, genoteerd in maart De financiële sector in Luxemburg heeft algemeen blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht in de context van ongunstige marktomstandigheden gedurende meer dan twee jaar." Met betrekking tot het effect van de euro op de economie van Luxemburg, zegt Yves Mersch dat "de invoering van de eenheidsmunt heel bevorderlijk is geweest voor Luxemburg en haar financieel centrum. Momenteel zijn de interestvoeten in de hele eurozone heel laag, zowel in nominale als in reële waarde. De historisch lage interestvoeten ondersteunen de economische activiteit en het vooruitzicht op middellange termijn voor prijsstabiliteit blijft gunstig. " Yves Mersch wijst erop dat Luxemburg een grote voorstander is van transparantie in de praktijken van de financiële sector en verduidelijkt, "Luxemburg werkt volop mee aan de internationale strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van het terrorisme. De performance van de Luxemburgse banksector is nauwer verbonden met de businesscyclus en de toestand van financiële markten dan met het bankgeheim." Financial sector shows remarkable resilience A ccording to Yves Mersch, governor of s Central Bank, s economic policy has traditionally been focused on maintaining macro-economic stability, and for many years the country saw a budget surplus, with virtually no debt or inflation. Given the global economic downturn coupled with pension expenditures and fiscal reforms, has seen this surplus decline, but the account surplus remains strong, thanks to the net exports of services from the financial sector. Yves Mersch explains that by the end of July 2003, the banking sector s balance sheet stabilised at 656 billion. He adds, "The number of UCITS in reached 1,923 at end-july Their global net asset value amounted to billion euros, an increase of more than 6% relative to end-2002 and only 7.4% below the peak registered in March Overall, the financial sector has shown remarkable resilience in the context of the adverse market conditions prevailing for more than two years." Concerning the effect of the Euro on s economy, Yves Mersch comments, "The introduction of the single currency was of great benefit to and its financial centre. Currently, interest rates in the entire euro area are at very low levels in nominal as well as real terms. The historically low interest rates are lending support to economic activity, and the medium term outlook for price stability continues to be favourable. " Pointing out that strongly supports transparency in financial sector practices, Yves Mersch explains, " fully cooperates in the international struggle against money laundering and the financing of terrorism, and the performance of the banking sector is more closely correlated with the business cycle and the state of financial markets than with banking secrecy." 5

6 Banking and Finance Constant innoveren waarborgt blijvend succes Stock Exchange De Bourse de (de Beurs van Luxemburg) weerspiegelt het belang van Luxemburg als internationale financiële hoofdstad. Ze ontstond in 1927 en is vandaag een van de belangrijkste kapitaalmarkten ter wereld met 79 aangesloten bedrijven uit Europa, Azië en Noord- Amerika. Er staan meer dan effecten van emittenten uit 80 landen genoteerd. De Beurs van Luxemburg staat gekend als een obligatiemarkt en de Eurobonds zijn het levenssap van de Beurs. De beurs bezit ongeveer 63% van de internationale obligatiemarkt en dit jaar vierde ze 40 jaar notering van Eurobonds. Als verklaring voor de uitstekende prestaties van de beurs stelt voorzitter en CEO Michel Maquil: "Wij hebben succes omdat wij ons aan de huidige markt aanpassen. Wij Michel Maquil president en CEO luisteren naar de behoeften van de mensen en vernieuwen met producten die onze klanten nodig hebben." De Beurs van Luxemburg verruimde zijn bereik door de Beneluxovereenkomst van 1998 met de Beurzen van Amsterdam en Brussel en de Euronext- Stock Exchange cross-membership en cross-access overeenkomst van In 2002 nam Euronext LIFFE (de London International Financial Futures and Options Exchange) over en fuseerde ze met de Portugese Beurs BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto). Michel Maquil licht toe: "Wij werken samen met Euronext en door deze samenwerking kunnen wij onze klanten een bredere waaier aan diensten aanbieden." De Beurs van Luxemburg zorgt er al lang voor dat ze met de modernste technologieën werkt. Alle effecten die in Luxemburg genoteerd staan worden al sinds 1996 met het Automated Trading System (SAM) verhandeld. Met de nieuwe raadpleegbare portaalsite wordt alles zelfs nog transparanter. Michel Maquil legt uit: "Deze portaalsite zal bovenal professionele investeerders en eindbeleggers de kans geven om informatie en documenten met een grote meerwaarde voor hun belegging te verkrijgen. Er zal een zoekfunctie zijn om de gegevensbank te doorzoeken met de huidige en historische intrinsieke waarde van meer dan soorten aandelen, beschrijvingen, referenties en meer dan elektronische documenten zoals prospectussen, jaar- en halfjaarverslagen en financiële resultaten." Vol vertrouwen in de toekomst voegt Michel Maquil nog toe: "Wij zijn nu proactief en zullen dat ook blijven." Continuous innovation ensures ongoing success Reflecting s significance as an international financial capital, the Bourse de (the Stock Exchange), incorporated in 1927, is today one of the world s most important capital markets, with 79 member firms from Europe, Asia and North America. The exchange lists over 12,000 securities from 2,800 issuers in 80 countries. The Stock Exchange is known as a market for debt securities, and Eurobonds are its lifeblood. The exchange holds around 63% of the international bond market and this year celebrated its 40th anniversary of listing Eurobonds. Explaining the exchange s outstanding performance, president and CEO Michel Maquil says, "Our success is to adjust to the current market. We listen to the demands of the public and innovate with the products that our clients need." The Stock Exchange broadened its reach through the 1998 Benelux Alliance with the Amsterdam and Brussels stock exchanges and the Euronext- Stock Exchange crossmembership and cross-access agreement in In 2002, Euronext acquired LIFFE (the London International Financial Futures and Options Exchange) and merged with the Portuguese exchange BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto). As Michel Maquil points out, "We cooperate with Euronext, and this cooperation has brought wider services to our clients." The Stock Exchange has long been committed to using state-of-the-art technology; all -listed securities have been traded through the Automated Trading System (SAM) since The exchange s new consultation portal allows even greater transparency. Michel Maquil explains, "This consultation portal will initially enable both professional and retail investors to retrieve high-added-value information and documents for investment. A search tool will be supplied to browse through the database, containing current and historical net asset values for more than 11,500 types of shares, descriptive and reference data, and over 10,000 electronic documents such as prospectuses, annual and semi-annual reports, and financial statements." Confident about the future, Michel Maquil adds, "We are proactive now and will continue to be so." 6

7 Banking and Finance Boetiekbank gericht op persoonlijke dienstverlening Banca Lombarda International S.A. Banca Lombarda International, in Luxemburg actief sinds 1993, maakt deel uit van een groep met 750 agentschappen in Europa die genoteerd staat op de beurs van Milaan. Banca Lombarda International S.A. bekleedt de 10e plaats op de Italiaanse markt, een indrukwekkende positie voor een middelgrote bank. Ze is gefuseerd met Artesia Bank (Luxemburg) S.A., waardoor ze haar klanten in België beter kan dienen. Volgens managing director Massimo Amato levert de bank voor ongeveer 60% diensten in private banking en vermogensbeheer, 20% vreemde valuta en treasury diensten en 20% dienstverlening voor bedrijven, leningen en fiduciaire diensten. "Onze klanten zijn ondernemers, 30% uit Italië, 30% uit België en de anderen komen uit een hele reeks landen," verklaart Massimo Amato. Massimo Amato managing director Uitzonderlijke dienstverlening, hoog opgeleid personeel en een ruim aanbod zijn de grote troeven van Banca Lombarda. Massimo Amato verklaart: "Wij zijn een boetiekbank. Wij personaliseren onze dienstverlening voor de klanten en ons personeel is bijzonder getalenteerd en erg gemotiveerd om onze klanten te dienen. Wij zijn beter dan vroeger; we zitten 20 jaar in het vak, dus we weten wat we doen. Onze kracht is dat wij voor meerdere producten diensten leveren en meerdere merken aanbieden." Massimo Amato behaalde een Masters of Business Administration diploma aan de Columbia University in New York en bekleedde leidinggevende posities in de Europese banksector. Hij heeft dus ervaring met dienstverlening aan internationale klanten. Hij vertelt: "De dienstverlening aan onze klanten is zeer discreet." Amato is zeer positief over de toekomst van de bank. "Ik ben optimistisch. De toekomst ligt volgens mij in het aanbieden van meerdere merken omdat we zo onze klanten beter kunnen dienen. We blijven de benadering van een boetiek toepassen om onze klanten zo veel mogelijk voordeel te bieden," verklaart hij. Belgische klanten zijn volgens Massimo Amato zeer belangrijk voor Banca Lombarda en de bank heeft zelfs een ploeg Nederlandssprekende werknemers om het internationale klienteel beter te kunnen helpen. Hij zou in de toekomst graag meer met klanten in België werken. En aan potentiële klanten vertrouwt hij toe: "Kom ons eens proberen, wij verslaan de concurrentie!" Boutique bank focuses on personalized service Banca Lombarda International, establishing operations in in 1993, belongs to a Group which operates 750 branches in Europe and is listed on the Milan Stock Exchange. Ranked number 10 in the Italian market, an impressive position for a medium-sized bank, Banca Lombarda International S.A.has merged with Artesia Bank () SA, which has allowed it to better serve its clients in Belgium. According to managing director Massimo Amato, around 60% of the bank s services are in private banking and asset management, with 20% in foreign exchange and treasury services and 20% in corporate, lending and fiduciary services. "Our clients are entrepreneurs, 30% in Italy, 30% in Belgium and the others in a range of countries," Massimo Amato explains. Exceptional service, highly trained staff and a range of offerings give Banca Lombarda its competitive edge. Massimo Amato says, "We are a boutique bank. We offer personalized services to our clients, and our staff members are extremely talented and motivated to serve our clients. We are better than traditional; we have been in the business for 20 years so we know what we are doing. Our strength is to provide multiproduct services under multi-brand distribution." Having earned a Masters of Business Administration diploma from Columbia University in New York and having held leading positions in the banking sector in Europe, Massimo Amato is experienced in serving international customers. He says, "We offer discrete service to our clients." Massimo Amato is very positive about the bank s future. "I am optimistic. I see the future in multi branding to serve our clients better. We will keep the boutique focus to benefit our clients as much as possible," he says. Pointing out that Belgian clients are very important to Banca Lombarda and that the bank has a team of Dutch-speaking staff members to better serve its international clientele, Amato says that he would like to work with more clients in Belgium in the future. To potential clients, he says confidently, "Come and try us; we can beat our competitors!" Private Banking Banca Lombarda International S.A. 47, bd Prince Henri - BP 11 - L-2010 Luxemburg - Tel.: Fax: Institutional Banking Corporate Banking 7

8 Banking and Finance Bankvereniging promoot de achtste grootste financiële sector van de wereld Association of Banks and Bankers of (ABBL) De "Association of Banks and Bankers of " (ABBL), opgericht in 1939, is samen met de financiële sector van Luxemburg snel gegroeid, die nu de achtste grootste van de wereld is. Volgens Lucien Thiel, hoofd van de ABBL, zijn de besluitvaardigheid, de meertaligheid, de traditionele en internationale benadering en de sterke, interne stabiliteit van Luxemburg kernredenen waarom het land wordt beschouwd als een aantrekkelijke basis in de EU. Wat de toekomst van de financiële sector van Luxemburg betreft, verduidelijkt Lucien Thiel: "Dankzij haar ruime en lange ervaring, zal Luxemburg de eerste keuze blijven Lucien Thiel hoofd van de ABBL voor elke privé-klant die op zoek is naar een doeltreffend vermogenmanagement. Luxemburg biedt de grootst mogelijke waaier van producten en diensten, zowel aan ondernemingsklanten als aan privé-klanten, en zal zich blijven ontwikkelen in gespecialiseerde domeinen, inclusief alle activiteiten en producten met betrekking tot vermogenmanagement." Banking association promotes world s eighth-largest financial sector T he Association of Banks and Bankers of (ABBL), founded in 1939, has grown rapidly along with s financial sector, now the eighth-largest in the world. According to Lucien Thiel, head of the ABBL, s quick decision-making, multilinguism, traditional and international approach, and strong internal stability are key reasons the country is increasingly seen as an attractive base in the EU. As for the future of s financial sector, Lucien Thiel points out, "Thanks to both its size and its long experience, will remain the first choice for any private client looking for efficient asset management. While offering the widest possible range of products and services to both corporate and private clients, will continue to evolve in specialised areas, thus including all activities and products related to asset management." 8

9 Constulting Ideaal geplaatst om Belgische investeerders te bedienen Ernst & Young Ernst & Young Luxemburg heeft een personeelsbestand van 550 mensen. Het is het grootste fiscale bedrijf van het land, heeft een marktaandeel van 20 % in vermogenmanagement en bovendien een leidende positie in alternatief vermogenmanagement, dat niet beursgenoteerde ondernemingen (private equity) en vastgoedfondsen omvat. Ernst & Young bedient alle sectoren van de businessgemeenschap van Luxemburg. Volgens CEO Kenneth Hay is "Onze kernbusiness AABS (auditing samen met businessadviesdiensten en uitbesteding van businessprocessen) en fiscale adviesdiensten." Het bedrijf omvat vier afdelingen: Ernst & Young NV (audit services), Ernst & Young Tax Advisory Services, Ernst & Young Business Advisory Services, en Ernst & Young Resources. Kenneth Hay CEO Ernst & Young streeft naar marktleiderschap via "mensen, kwaliteit en groei," verduidelijkt Hay. Hij voegt eraan toe, "Marktleiderschap betekent niet noodzakelijk de grootste zijn; het betekent als de beste en als leider in onze gekozen activiteitsdomeinen worden erkend." Wat de Belgische markt betreft, verduidelijkt Kenneth Hay dat Ernst & Young Luxemburg nauw samenwerkt met Ernst & Young België en hij voegt er aan toe "veel van onze klanten zijn dochterondernemingen van grote groepen, met moederbedrijven in België, zoals ING en KBC. We werken ook samen met klanten als Dexia en Fortis-BGL, Total Fina Elf en Delhaize (Match Courthéoux, Cora en andere), Belgacom en Telindus." Kenneth Hay is heel positief over Luxemburg als basis voor business. "We kunnen een volledige waaier diensten leveren aan de potentiële ondernemer die zich in Luxemburg wil vestigen, inclusief businessplannen, voorstelling aan de Luxemburgse overheden en zelfs hulp bij hun vastgoedprojecten en uiteraard fiscale planning," licht hij toe. In 2000 verkocht Ernst & Young haar grote projectconsultancy business, ervan uitgaande dat die niet te combineren was met het vak van auditing; deze baanbrekende beslissing wijst op de verbintenis van het bedrijf met betrekking tot integriteit. Het is ook bekend voor zijn gespecialiseerde diensten in media, telecommunicatie, bankwezen, vermogenmanagement en middelgrote business. Ernst & Young Luxemburg is ideaal geplaatst om Belgische investeerders en ondernemers te bedienen. Zoals Kenneth Hay uitlegt "We zijn de poort voor Luxemburg. We hebben sterke relaties met Ernst & Young in België en we zijn hier om nieuwe ondernemers of multinationals te helpen bij de vestiging van hun business of afdeling in Luxemburg." Ideally placed to serve Belgian investors Ernst & Young, with a staff of 550, is ranked the country s largest tax firm and holds a 20 % market share in asset management as well as a leadership position in alternative asset management, which includes private equity and real estate funds. Ernst & Young serves all sectors of s business community. According to CEO Kenneth Hay, "Our core businesses are AABS (auditing together with business advisory services and business process outsourcing) and tax advisory services." The firm includes four main divisions: Ernst & Young SA (audit services), Ernst & Young Tax Advisory Services, Ernst & Young Business Advisory Services, and Ernst & Young Resources. Ernst & Young aims to achieve market leadership through "people, quality and growth," Kenneth Hay explains. He adds, "Market leadership does not necessarily mean being the biggest; it means being recognised as the best, and a leader in our chosen areas of activity." Concerning the Belgian market, Kenneth Hay explains that Ernst & Young works closely with Ernst & Young Belgium, and adds, "Many of our clients are subsidiaries of major groups, with parent companies in Belgium, such as ING and KBC. We also work with clients such as Dexia and Fortis-BGL, Total Fina Elf and Delhaize (Match Courthéoux, Cora and others), Belgacom and Telindus." Kenneth Hay is very positive about as a business base. "We can provide a full range of services to the potential entrepreneur looking to set up in, including business plans, presentation to the authorities, even assistance with their real estate projects and of course tax planning," he points out. In 2000, Ernst & Young sold its large project consulting business, believing this to be incompatible with the auditing profession; this groundbreaking decision reflects the company s commitment to integrity. It is also known for its specialized services in media, telecommunications, banking, asset management and medium-sized businesses. Ernst & Young is ideally positioned to serve Belgian investors and entrepreneurs. As Kenneth Hay explains, "We are the gateway to. We have strong relations with Ernst & Young in Belgium, and we are here to help new entrepreneurs or multinationals settling their business or branch here." 9

10 Banking and Finance Een waarlijk andere ervaring voor klanten UBS in Luxemburg UBS levert wereldwijd financiële diensten. Het is vanuit het hoofdkantoor in Zwitserland actief in 50 verschillende landen en het is in alle grote internationale financiële centra aanwezig. UBS () S.A. vierde enkele weken geleden zijn 30e verjaardag en het is geen uitzondering: ook UBS blijft het belang en het innoverende karakter van het Luxemburgse financiële centrum erkennen, alsook de steeds belangrijkere rol die het in de wereld en de strategie van het bedrijf speelt. En de 310 goed opgeleide UBS-medewerkers onderstrepen hoezeer het bedrijf gedreven is om het financiële centrum van het land concurrerend te houden. De basisactiviteiten van UBS () S.A. zijn vermogensbeheer en bewaardiensten. Met het vermogensbeheer kan UBS alle buurmarkten van Luxemburg dek- Roger H. Hartmann managing director ken, inclusief Vlaanderen en de Nederlands-sprekende regio s in het noorden. UBS kan bogen op een modern en grondig begrip van de noden van de klanten en biedt een hele reeks op maat gemaakte oplossingen. Goed kunnen luisteren naar de behoeften van de klanten en de tijd nemen om persoonlijke aandacht aan hen te besteden, dat zijn enkele van de voornaamste kwaliteiten van al onze private bankers in Luxemburg. "We doen alles vanuit een menselijke benadering," vertelt Roger H. Hartmann, managing director van UBS in. "UBS zorgt elke dag voor unieke klantenervaringen. Eigenlijk maakt het bankproduct zelf niet het grote verschil uit, maar wel de mensen die voor het bedrijf werken," vult hij aan. Nu de concurrentie binnen de financiële dienstverlening in Europa groeit, is UBS goed voorbereid op toekomstige uitdagingen. "Wij verruimen ons al erg uitgebreide aanbod aan producten met de beste producten uit alle klassen van andere leveranciers van financiële diensten. Door een zorgvuldige selectie van deze externe producten kunnen wij de bron zijn die altijd de beste oplossingen aanbiedt," merkt Roger H. Hartmann op. "Onze hoofdprioriteit is het succes van onze klanten." Dat kunnen we onder andere bereiken door steeds te onthouden dat klanten liever hebben dat hun private banker in hun naam koopt dan dat hij hun iets verkoopt. Delivering a truly different client experience UBS is a truly global financial services provider. From its head office in Switzerland, UBS operates in over 50 different countries around the world and is present in all major international financial centers. And, just weeks after celebrating its 30th anniversary, UBS () S.A. is no exception. UBS continues to recognize the importance and innovative characteristics of the financial center as well as its increasingly global role in the firm s strategy. And the 310 highly trained UBS staff members underline the firm's commitment to the competitiveness of the country's financial center. The core activities of UBS () S.A. are Wealth Management and Custodian Banking services. In Wealth Management, UBS can cover all neighboring markets from, including the Flemish and Dutch-speaking regions to the North. Based on a sound and comprehensive understanding of the clients needs, UBS provides an array of customized solutions. Being able to listen closely to clients needs and taking the time to pay personal attention to them are some of the critical abilities that all our private bankers in have. "We have a human focus on everything we do," says Roger H. Hartmann, managing director of UBS in. "UBS delivers a unique client experience everyday. In fact, it is not that the banking product itself makes that much difference, it UBS building in Zürich is really the people working for the firm," he adds. As competition in the financial services industry heats up in Europe, UBS is well prepared to meet future challenges. "We supplement our already very vast product offering with best-in-class products from other financial services providers. Through a careful screening of these external products, we are always able to deliver, from one source, the best winning solutions", notes Roger H. Hartmann. "Our first priority is our client s success." One way to achieve that is by not forgetting that clients prefer it when private bankers buy for them rather than sell to them. 10

11 Construction Industry Bouwbedrijf met innoverende aanpak Giorgetti Carlo Giorgetti Carlo (GC) werd in 1985 opgericht door Carlo Giorgetti en zijn vrouw en groeide sindsdien uit tot een van de voornaamste bouwbedrijven in Luxemburg. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de bouw van kantoorgebouwen, banken, fabrieken, winkelcentra en grote overheidsprojecten, maar ook in huizen voor particulieren en de restauratie van geklasseerde historische gebouwen. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie verworven omdat het zo nauwkeurig en efficiënt werkt dankzij de inzet van de meest moderne technieken en materialen. De grootste projecten van GC omvatten gebouwen voor de administratie en een ziekenhuis in Kirchberg, het Concorde winkelcentrum in Bertrange en het Topaze centrum in Mersch. Carlo Giorgetti, de stichter, Carlo Giorgetti stichter legt uit dat hij bij de oprichting van het bedrijf vooral bezig was met kantoorgebouwen en banken, maar nadien gekozen heeft voor de innoverende aanpak om geprefabriceerde structuren te combineren met traditionele bouwtechnieken om zo zijn aanbod te verruimen en efficiënter te werken. De grote troef van het bedrijf is dat het essentiële onderdelen voor een bouwproject (zoals te monteren wanden, vloeren, balken en trappen in cement) vooraf maakt in zijn eigen fabriek of in fabrieken in het buitenland en die onderdelen vervolgens plaatst en afwerkt op het bouwterrein zelf. Zo is er op het bouwterrein minder tijd nodig en is het werk sneller klaar terwijl de kwaliteit toch optimaal blijft. Volgens Carlo Giorgetti is het succes van zijn bedrijf te verklaren door het feit dat hij steeds de beste materialen gebruikt en dat hij er bij elk project naar streeft om het snel af te ronden. "Tijd is geld. Wij kunnen zeer concurrerende offertes opstellen omdat we een lagere kostprijs kunnen waarborgen en een snellere afronding van het project. Wij zijn een dynamisch en snel bedrijf," vertelt hij. Het bedrijf maakt gebruik van een computerondersteund ontwerpsysteem (CAD) om de voorgefabriceerde onderdelen te ontwerpen en uit te tekenen en zo kan het een project van begin tot eind begeleiden. "Dankzij deze methode is er ook rechtstreeks contact tussen de ontwerpers en de bouwers," voegt Carlo Giorgetti toe. GC wordt ook door een aantal buitenlandse bedrijven in Luxemburg en België ingezet. Carlo Giorgetti roept Duitse investeerders op om zich meer op Luxemburg te richten: "Wij hebben kennis van zaken en kunnen u helpen. Kom naar Luxemburg." Hij rondt af met "Ik zou willen dat de mensen ons beter leerden kennen. Ze kunnen op ons vertrouwen omdat wij de Luxemburgse economie door en door kennen!" Construction firm employs innovative approach G iorgetti Carlo (GC), founded in 1985 by Carlo Giorgetti and his wife, has grown to become one of s leading construction firms. The company specializes in the construction of office buildings, banks, factories, shopping centers, and major projects for the government, as well as residential properties and the restoration of listed historic buildings. The company has established an outstanding reputation for its precision and efficiency thanks to the use of the latest techniques and materials. GC s major projects include administrative buildings and a hospital in Kirchberg, the Concorde shopping center in Bertrange and the Topaze center in Mersch. Carlo Giorgetti, founder, explains that when he founded the company he concentrated on the construction of office buildings and banks, but then determined on the innovative approach of using both prefabricated structures and traditional construction to broaden his offerings and increase efficiency. The company s competitive edge is that it completes essential elements of a construction project in its own factory or foreign factories (such as assembling walls, floors, beams and staircases in cement), then installs and finishes these elements on the actual construction site. This approach reduces the time spent on the site itself and ensures faster service as well as the highest possible quality. Explaining his company s success, Carlo Giorgetti points out that he always employs the highest quality materials, and is committed to rapid completion of every project. "Time is money. We can make a very competitive offer since we can guarantee lower costs and faster completion. We are a dynamic and fast company," he says. The company employs a computer-aided design system (CAD) to create all designs and plans for prefabricated elements, and can therefore take charge of a project from inception to completion. "This method also allows for instant communication between designers and builders," Carlo Giorgetti adds. GC serves a number of foreign companies in and in Belgium. Urging German investors to target, Carlo Giorgetti says, "We have the know-how and we can help you. Come to." He adds, "I would like people to get to know us better. They can trust us as we know the economy inside out!" 11

12 Construction Industry De behoeften van de klant voorop Tarkett Sommer S.A. Het is niet gemakkelijk om het nummer één van een industrietak te zijn. Er is een goed inzicht in de markt voor nodig, je moet kwaliteit nastreven en je moet volledig gericht zijn op de vragen en behoeften van de klant. De marktleider in de industrie van de vloerbekleding is Tarkett. Het heeft meer dan 100 jaar ervaring met het vervaardigen van vloermateriaal, is in meer dan 50 landen aanwezig en leidt productiecentra in 10 landen. Met werknemers en ongeveer 1,5 miljard opbrengsten is het een hoofdrolspeler op de wereldmarkt en in Luxemburg. Zoals John C. Rietveldt, president residential consumer division voor Europa en Azië, het John C. Rietveldt president residential consumer division voor Europa en Azië stelt: "Wij zijn belangrijk voor Luxemburg. Wij zijn het meest winstgevende vloerbekledingbedrijf ter wereld en we zijn de 12e belangrijkste werkgever in Luxemburg. De nabijgelegen Belgische markt, waar we een marktaandeel van 40% hebben, is heel belangrijk voor ons, net als de rest van Europa." Tarkett heeft zijn huidige marktpositie bereikt met een tweevoudige strategie. "Enerzijds hebben we een reeks overnames gedaan om een betere positie te krijgen en zo de hele markt te kunnen bespelen," vertelt John C. Rietveldt. "Maar wat ook belangrijk is, is dat we steeds zijn blijven proberen om producten te ontwikkelen die aan de behoeften van de klant beantwoorden." Het bedrijf heeft een jaarlijkse productie van meer dan 300 miljoen vierkante meter vloer- en wandbekleding en verhandelt op dit ogenblik vier types vloerbekleding schuimvinyl, parket, laminaat en geweven vloerbekleding. "We hebben ook de helft van het wereldwijde marktaandeel voor kunstgras," merkt John C. Rietveldt op. "We specialiseren ons in vloerbekleding voor sportvelden en ziekenhuizen, waar bijzondere eisen aan worden gesteld." Tarkett wil echter meer dan gewoon zijn huidige marktaandeel behouden. Het streeft ernaar om de wereldwijde markt te dekken en een grotere verticale penetratie te bereiken in de kernmarkten in Europa en de V.S. "We gaan onze productkeuze uitbreiden en ons vooral richten op de vraag," verklaart John C. Rietveldt. "We beseffen dat relaties met handelspartners zeer belangrijk zijn om onze klanten kwaliteit aan te kunnen bieden." John C. Rietveldt maakt duidelijk dat investeerders moeten weten dat het bedrijf ook meer winst nastreeft. "We besparen niet alleen door minder mensen in te zetten, we maken de machines ook efficiënter. Ons personeel is van grote waarde en van groot belang voor ons," vervolgt hij. "Wij moedigen het personeel aan om initiatief te nemen en nieuwe ideeën worden steeds in overweging genomen." Concentrating on the demands of consumers I t s not easy being number one in any industry. It takes a deep understanding of market conditions, a commitment to quality, and a focus on the demands and needs of the customer. In the flooring industry, the number one company is Tarkett. With more than 100 years of experience in the production of floorings, the company is now present in more than 50 countries, and is operating production centers in 10 countries. With 7,300 employees and revenues around 1.5 billion, this major player in the global market is also a major player in. As president residential consumer division for Europe and Asia John C. Rietveldt describes it, We are important to. As the most profitable flooring company in the world, we are s 12th largest employer. The nearby Belgian market is very important to us, where we have a 40% share, as is the whole of Europe." To attain the market position they have today, Tarkett s strategy is two-fold. One the one hand, we have gone through a series of acquisitions to better position ourselves to cover the entire market," says John C. Rietveldt. Importantly, we have continued to concentrate on the development of products to meet customer demand." With a yearly production of over 300 million square meters of floor and wall coverings, the company currently markets four types of floors cushion vinyl, parquet, laminated and textile floorings. Further, we have half the world market share for artificial grass," notes John C. Rietveldt. We specialize in sports arena flooring, as well as supplying hospital flooring, which has special requirements." Yet, Tarkett is not content with simply maintaining their market share. Their aim is comprehensive coverage of the entire global market, with more intensive vertical penetration in their core markets of Europe and the US. We are going to have a broader variety of products and especially concentrate on demand," says John C. Rietveldt. We see the importance in relationships with trade partners to create value for consumers." Investors should note the company is also focused on profit revenues, as John C. Rietveldt makes clear. We don t only save costs by reducing people, we also make the machines more efficient. Our staff is highly valued and important to us," he continues. All staff is encouraged to take initiative, and new ideas are given serious consideration." 12

13 Construction Industry Marktleider in het leveren van ultramoderne technische diensten A+P Kieffer Omnitec A+P Kieffer Omnitec heeft zijn hoofdzetel in Luxemburg en is sinds zijn ontstaan in 1924 uitgegroeid van een klein familiebedrijfje in loodgieterwerk tot een marktleider in het leveren van ultramoderne technische uitrustingen en energietoestellen, onderhoud en aanverwante diensten. A +P Kieffer Omnitec haalt een jaarlijkse omzet van 33 miljoen en investeert proactief in de toekomst van het bedrijf. Het zorgt ervoor dat het steeds met de nieuwste technologieën werkt. A+P Kieffer Omnitec staat gekend voor zijn kwaliteit; het Mil Kieffer & Pierre Emile Kieffer managing directors past regels voor kwaliteitsbewaking toe die voldoen aan de normen voor ISO Pierre Emile Kieffer en Mil Kieffer, beide managing directors bij A+P Kieffer, leggen uit dat A+P Kieffer Omnitec met 235 werknemers, de eerste plaats bekleedt op de Luxemburgse markt van verwarmings- en ventilatiesystemen, de vierde voor technische uitrustingen en de 16e in de bouwsector. Het bedrijf heeft een goede naam door zijn toewijding aan zijn dienstverlening op maat. Pierre Emile Kieffer zegt het zelf: "Een van onze troeven is dat we naar onze klanten luisteren. Wij slagen er zo in een langetermijnrelatie met hen uit te bouwen en te onderhouden." A+P Kieffer Omnitec heeft opdrachten uitgevoerd voor ziekenhuizen, scholen, bedrijven, banken en industriële complexen en met hun hele waaier diensten helpen de gespecialiseerde ploegen bedrijven om hun energieverbruik te optimaliseren en op een milieuvriendelijke manier te werken. Aangezien menselijk kapitaal binnen het bedrijf van het grootste belang is, stelt A+P Kieffer Omnitec in heel wat domeinen hoog opgeleide vakmensen tewerk. "Ons personeel krijgt vrijheid en verantwoordelijkheid en wordt nauw betrokken bij de winst," zegt Mil Kieffer. "Wij hebben een unieke manier van zakendoen. Het is een menselijke zaak." Het bedrijf koos voor een gestroomlijnde bestuursstijl voor een maximale doeltreffendheid in hun opdrachten en diensten. "Wij hebben weinig bestuursleden," vermeldt Pierre Emile Kieffer. "A+P Kieffer Omnitec is een van de laatste familiebedrijven in Luxemburg." De industriële klanten van A+P Kieffer Omnitec omvatten onder andere internationale groepen zoals Husky en Arcelor, waar het een aantal grote projecten voor uitvoerde. Het werkte ook met de Belgische onderneming Herpain Promotor en heeft voor de meest veeleisende projecten productieve banden gesmeed met meer dan 200 partners. A+P Kieffer Omnitec is steeds op zoek naar nieuwe partnerships met aannemers en andere vaklui en grijpt graag kansen aan om zijn activiteiten naar andere markten uit te breiden. Op dit ogenblik bouwt het een nieuwe hoofdzetel, een nieuw kanto- rencomplex (4.000 m 2 ) en een nieuwe werkplaats (1.600 m 2 ) in het grootste industrieterrein van de hoofdstad, "Cloche d Or". "We blijven toegewijd aan de Luxemburgse markt," zegt Pierre Emile Kieffer. "Wij geloven in Luxemburg!" Market leader in supplying state-of-theart technical services A +P Kieffer Omnitec, headquartered in, has grown from a small, family-owned plumbing company founded in 1924 to become a leader in providing state-of-the-art technical and energetic equipment, maintenance and related services. With 33 million in annual turnover, A+P Kieffer Omnitec is very proactive in investing in the company s future and maintains a strong focus on adopting the latest technologies. Known for its reliability and quality, A+P Kieffer Omnitec applies Assurance Quality standards that uphold ISO 9001 guidelines. Pierre Emile Kieffer and Mil Kieffer, both managing directors at A+P Kieffer, explain that A+P Kieffer Omnitec strong of 235 employees, is ranked number one in the market in heating and ventilation equipment, number four in technical equipment, and number 16 in construction services. The company is known for its dedication to personalized services. As Pierre Emile Kieffer says, "One of our strengths is that we listen to our clients. We establish and maintain long-term relationships with them." A+P Kieffer Omnitec has completed projects for hospitals, schools, offices, banks and industrial complexes, and its specialized teams provide a full range of services designed to help companies optimize their energy use and operate in an environmentally-friendly manner. Placing a high priority on its human resources, A+P Kieffer Omnitec employs highly qualified professionals in a number of fields. "Our personnel have liberty, responsibility, and a major involvement in the profits," Mil Kieffer says. "We have a unique way of doing business. It s a people business." The company has adopted a streamlined management style to ensure top efficiency in operations and services. "We have a lean management," Pierre Emile Kieffer points out. "A+P Kieffer Omnitec is one of s few remaining family-owned companies." Among A+P Kieffer Omnitec s industrial clients are international groups like Husky and Arcelor, for which the company has completed a number of major projects. The company also worked with Belgian enterprise Herpain Promotor, and has established productive associations with more than 200 collaborators for the most demanding projects. A+P Kieffer Omnitec is always seeking new partnerships with contractors and other professionals, and welcomes the opportunity to extend its activities into new markets. The company is currently constructing their new headquarters, a new office building (4,000 sq meter) and a new production plant (1,600 sq meter) in the capital's major business zone "Cloche d Or". "We remain committed to the market," Pierre Emile Kieffer says. "We believe in!" a+p kieffer omnitec sàrl technical and energetic equipment technical and energetic management 59, avenue Pasteur, L-2311 Tel.: Fax:

14 Steel Industry ARCELOR GROEP Ontstaan door een fusie van Aceralia, Arbed en Usinor in 2001 is Arcelor wereldwijd een leider in de staalindustrie. Het is de grootste producent ter wereld van vlak carbonstaal en lang carbonstaal, een leider in de productie van roestvrij staal en is een grote aanwezige in de distributie, bewerking en handel. Galvalange en Trefilarbed zijn twee succesvolle business units van Arcelor in Luxemburg. ARCELOR GROUP Formed through a merger between Aceralia, Arbed and Usinor in 2001, Arcelor is a leader in the global steel industry. It is the world s largest producer of flat carbon steel and long carbon steel, a leader in stainless steel production, and is a major presence in distribution, transformation and trading. Two of Arcelor s successful business units are Galvalange and Trefilarbed in. Wereldwijd nummer twee Trefilarbed Bettembourg S.A. Trefilarbed Bettembourg S.A., opgericht in Bettembourg in 1970, heeft zijn positie verstevigd als een van de voornaamste producenten van staaldraad, buisdraad en snijdraad wereldwijd. De Trefilarbed Group vervaardigt ook producten met koolstofhoudende draad, zoals verenstaaldraad en pc-bedrading, en producten met koolstofarme draad, waaronder vezels voor de versterking van beton, nagels, hekken, draad voor wijngaarden en andere draadtoepassingen met CRAPAL 4LIFE (bekleding met Zn + Al legering). Alle producten van Trefilarbed worden aan grondige tests onderworpen om de beste kwaliteit te waarborgen. Emile Walch general manager De laatste jaren is het bedrijf snel gegroeid en heeft het zijn activiteiten internationaal uitgebreid. Wereldwijd bekleedt het de tweede plaats in de sector en het heeft de meeste grote autobandenproducenten als klant. Volgens Emile Walch, general manager, heeft Trefilarbed Bettembourg nu vier vestigingen in Zuid-Korea en via een samenwerkingsverband ook één in China. Het is al sinds 1990 in de Verenigde Staten aanwezig en sinds vorig jaar ook in Oostenrijk en Hongarije. Het bedrijf is volledig eigendom van de internationale Arcelor-groep en stelt in Luxemburg ongeveer 356 mensen van 12 verschillende nationaliteiten tewerk. Het bedrijf streeft er volgens Emile Walch vooral naar om een positieve omgeving te bieden voor samenwerking, uitstekende werkomstandigheden, steeds betere kwaliteit, hoge winsten en een grote klanttevredenheid. Afgaand op de prestaties in het verleden en de gestage groei heeft Trefilarbed deze doelen duidelijk wel bereikt. Emile Walch vindt Luxemburg uitstekend als zakelijke uitvalsbasis door de centrale ligging van het land, gematigde loonkosten voor West-Europa, steun van de overheid en de wetgeving die gunstig is voor bedrijven. In Luxemburg kan je gemakkelijk met het bestuur overleggen en dankzij onze kleine omvang kunnen wij flexibel zijn, vervolgt hij. Emile Walch werkt al sinds 1988 voor het bedrijf en hij was het hoofd van de R&D-afdeling tot hij twee jaar geleden general manager werd. Hij kijkt uit naar een zeer winstgevende toekomst voor Trefilarbed. Hij verklaart: Ik hoop dat we later een hogere marktpositie kunnen bekleden met wereldwijd een groter marktaandeel. Wij willen de dienstverlening aan onze klanten zelfs nog verbeteren en ook betere resultaten boeken. Een ander streefdoel van het bedrijf is de ontwikkeling van nieuwe producten met een grote meerwaarde. Emile Walch bevestigt: Onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten ons een concurrentievoordeel geven op onze concurrenten. Trefilarbed ranked number two globally Trefilarbed Bettembourg S.A., established in Bettembourg in 1970, has consolidated its position as one of the leading producers of steel cord, hose wire and cutting wire world-wide. The Trefilarbed Group also produces high-carbon wire products as spring wire and PC wire, as well as low-carbon wire products, including fibers for concrete reinforcing, nails, fences, vineyard wire and other CRAPAL 4LIFE (Zn + Al alloy coating) wire applications. All Trefilarbed s products undergo rigorous testing to ensure the highest quality. The company has grown rapidly over the past few years and has extended its operations internationally. It is ranked number two in the world in its sector and counts among its clients most of the world s top automobile tire manufacturers. According to Emile Walch, general manager, Trefilarbed Bettembourg now operates four plants in South Korea and one in China in a joint venture and has been present in the United States since 1990 and in Austria and Hungary since last year. The company is 100 per cent owned by the international Arcelor group and employs in some 356 people representing 12 different nationalities. The company s key goals, Emile Walch explains, are to provide a positive environment for collaboration, excellent working conditions, continually strengthened quality, high profits and strong customer satisfaction. Given its past performance and steady growth, Trefilarbed has clearly achieved these ambitions. Praising as a business base, Emile Walch cites the country s central location, moderate western European labour costs, supportive government and business-friendly regulations. In it is easy to talk to the government and as we are small we can be flexible, he adds. Emile Walch has been with the company since 1988 and was formerly head of R&D activities before becoming general manager two years ago. He looks forward to a very profitable future for Trefilarbed. He explains, I hope that in the future we will be in a higher position in the market, having higher market share worldwide. We want to improve our customer service even more and also our results. Another key goal for the company is to develop new high-value-added products. As Emile Walch points out, Our investment into research and development should give us the competitive advantage over our competitors. 14

15 Steel Industry Derde grootste producent ter wereld van Aluzinc Galvalange Galvalange, opgericht in 1981, is de derde grootste producent ter wereld van Aluzinc: ijzerplaten, gecoat met aluminium (55%), zink (43.4%) en silicone (1.6%), die wereldwijd worden gebruikt in een groot aantal toepassingen. Romain Keiser managing director Galvalange, dat 200 mensen tewerkstelt, heeft een productiecapaciteit van 600,000 ton Aluzinc per jaar, die wordt geleverd aan de bouwindustrie, de automobielsector, producenten van airconditioning uitrusting, zonnepanelen, windturbines en staal service centers die Aluzinc gebruiken voor heel wat andere toepassingen. Romain Keiser, managing director, verduidelijkt "Aluzinc, met wereldwijd een verbruik van 5 miljoen ton per jaar, combineert de voordelen van zink en aluminium met de sterkte van staal. Aluzinc wordt gebruikt voor zijn gegarandeerde sterkte en duurzaamheid. "We geven een garantie van 20 jaar tegen corrosie. De unieke mengeling van het product zorgt voor een heel effectieve en lange termijn bescherming tegen corrosie," zegt Romain Keiser. Hij voegt eraan toe, "Milieuvriendelijkheid is nog een ander groot voordeel van het product." Verder geeft de combinatie van zink en aluminium het product zijn unieke zilveren schijn," aldus Romain Keiser. "Veel architecten hebben ons product ontdekt en gebruiken het omwille van de kwaliteit en zijn uniek uitzicht," verduidelijkt hij. De competitieve voorsprong van Galvalange is, een product te produceren met een voortreffelijke prijs/kwaliteit verhouding die de markt steeds meer apprecieert. Voor de toekomst wil Galvalange zich verder richten op klantenservice en de leveringstijden voor haar producten verder verminderen. Bovendien verbindt het bedrijf zich tot het behoud van een goede werkomgeving voor haar werknemers. "Er werken getalenteerde en hooggekwalificeerde mensen voor ons. Dit is onze sterkte nu en in de toekomst," aldus Romain Keiser. Het bedrijf zal in Luxemburg blijven en Romain Keiser is vol lof over de businessbasis van Luxemburg, door zijn strategische ligging, het hooggekwalificeerde personeel en een aanmoedigende regering. "Luxemburg is een schitterende plaats voor zaken," zegt hij. Romain Keiser voorspelt een prachtige toekomst voor Galvalange. "We leveren hoogkwalitatieve producten met een goede service," besluit hij. World s third-largest producer of Aluzinc Galvalange, founded in 1981, is the world s third-largest producer of Aluzinc, steel sheets coated with aluminium (55%), zinc (43.4%) and silicon (1.6%) that are used in a large number of applications throughout the world. Galvalange, which employs a staff of 200, has a production capacity of 600,000 tons of Aluzinc per year that it provides to the construction industry, to the automotive sector, to the producers of air-conditioning equipment, solar panels, wind turbines and to steel service centers that use Aluzinc for a lot of other applications. As managing director Romain Keiser explains, "The Aluzinc, with a consumption of 5 million tonnes per year world wide, combines the advantages of zinc and aluminium with the strength of steel. Aluzinc is widely used because of its guaranteed strength and longevity. "We give a warranty of 20 years against corrosion. The unique mixture of the product makes it possible to have a very effective as well as a long-term protection against corrosion," Romain Keiser says, adding, "Environmental friendliness is another major benefit of the product." Furthermore the combination of zinc and aluminium give to the product its unique silvery shine." Romain Keiser adds. "Many architects have discovered our product and use it because of the quality and its unique aspect," he points out. Galvalange s competitive edge is to produce a product with an excellent price/quality ratio the market is appreciating more and more. As for the future, Galvalange plans to continue to focus on customer service and to further reduce delivery times for its products. In addition, the company is committed to maintaining a good working environment for its employees. "We have devoted and highly skilled people working for us. This is our strength now and in the future," Romain Keiser points out. The company will remain in, which Romain Keiser praises as a business base thanks to its strategic location, highly skilled workers and supportive government. " is a great place for business," he says. As for Galvalange, Keiser predicts a bright future. "We deliver high-quality products with good service," he concludes. Aluzinc Zone Industrielle Wolser, B.P. 92 L-3401 DUDELANGE Tél YEAR WARRANTY ON CONSTRUCTION 15

16 Energy Een schitterende toekomst in het vooruitzicht Soteg Soteg, dat onlangs zijn 25ste verjaardag vierde, heeft een goede reputatie verworven dankzij het kwaliteitsvolle transport en levering van gas en verstrekking van advies aan bedrijven. Het bedrijf is eigendom van Arcelor (20%), de Luxemburgse staat (21%), SNCI (10%), Cegedel (19%), Ruhrgas (20%) en Saar Femgas (10%). CEO Jean Lucius omschrijft de activiteiten van zijn bedrijf als volgt: "Wij verkopen gas aan vier overheidsbedrijven voor gasbedeling en veel industriële klanten en we helpen hen om hun energieverbruik te optimaliseren. Om het gas efficiënt te transporteren, investeren we veel in infrastructuur en we onderhouden die zo goed mogelijk." Door nieuwe verordeningen binnen de Europese Unie heeft Jean Lucius CEO Soteg meer concurrentie gekregen op de Luxemburgse markt, maar tegelijk krijgt het bedrijf nieuwe kansen om zijn activiteiten ook buiten Luxemburg te ontwikkelen. Zoals Jean Lucius benadrukt: "De nieuwe regeling biedt een grote uitdaging en we hebben acties ondernomen om een betere positie te verwerven op de markt. Dat lukt ons als we betrouwbare partners hebben met een internationale uitstraling en uitgebreide ervaring." Soteg is zelf een uitstekende partner voor andere bedrijven aangezien het een grondige kennis heeft van de Luxemburgse markt en van de markten in de buurlanden. Jean Lucius haalt de omvang van het bedrijf aan als bijkomende troef. "Wij zijn een klein bedrijf en dat maakt ons flexibel," stelt hij. In de toekomst wil Soteg de klanten blijven adviseren over milieuvriendelijk energieverbruik. "De bescherming van het milieu maakt deel uit van de Europese verordeningen en wij vatten dit ernstig op," vertelt Jean Lucius. Het bedrijf zal zich zeker ook concentreren op de promotie van brandstofcellen. Soteg verwacht dat de sterke groei aanhoudt en verhuist binnen twee jaar naar nieuwe gebouwen. Jean Lucius benadrukt: "Wij zijn een erg concurrerend bedrijf. Onze prijzen zijn bij de laagste in Europa en toch maken we winst. De liberalisering van de Europese energiemarkt speelt een zeer belangrijke rol in onze toekomst en we gaan zeker deze kans grijpen om onze positie op de markt te verstevigen." Soteg foresees bright future Soteg, which recently celebrated its 25th anniversary, has developed a strong reputation for its high-quality gas transport and supply as well as for its corporate consulting. The company is owned by Arcelor (20%), State (21% ), SNCI (10%), Cegedel (19%), Ruhrgas (20%) and Saar Femgas (10%). Defining his company s main activities, CEO Jean Lucius says, "We sell gas to four public distribution companies, and many industrial clients and help them optimize their use of energy. In order to transport gas efficiently, we invest a lot in infrastructure and maintain it the best possible way." New European Union regulations have increased competition for Soteg in the market but have also opened up new opportunities for the company to operate beyond. As Jean Lucius points out, "The new regulations are a great challenge and we have taken action to be better positioned in the market. We have accomplished this by having reliable partners with international reach and a strong track record." Soteg makes an outstanding partner for other companies, since it can offer in-depth knowledge of both the market and of markets in neighbouring countries. Jean Lucius cites the company s size as an additional advantage. "We are a small company and therefore flexible," he says. As for the future, Soteg aims to continue to advise clients concerning environmentally friendly energy use. "Protecting the environment is part of EU regulations and we take this very seriously," Jean Lucius says. Another new focus for the company is promoting fuel cells. Soteg is anticipating further strong growth and plans to move into new facilities within two years. Jean Lucius points out, "We are very competitive, our prices are among the lowest in Europe and yet we are profitable. The liberalisation of the European energy market plays an important part in our future and we are positive that this will seize the opportunity to improve our position in the market." 16

17 Heating Products Luxemburgse marktleider zoekt internationale partners Comptoir des Fers et Métaux S.A. Comptoir des Fers et Métaux S.A. (CFM), in 1922 opgericht in Luxemburg en in 1999 overgenomen door het in Groot-Brittannië gevestigde Wolseley Plc, haalde vorig jaar een omzet van 50 miljoen en heeft een goede reputatie opgebouwd in het leveren van gespecialiseerde verwarmingsproducten en bijhorende buizen en aansluitingen voor badkamerinstallaties. Het werkt voor de overheid en de private sector en is marktleider in Luxemburg. Yves Cheret, managing director, legt uit: "Wij werken niet voor de eindgebruiker, maar veeleer voor de tussenpersoon die de badkamers bij de eindgebruiker plaatst. De meeste klanten komen uit Luxemburg en ongeveer 3 procent van onze producten wordt naar België uitgevoerd." Yves Cheret voegt toe dat de dienstverlening en een ruim aanbod de grote troeven Yves Cheret managing director zijn van CFM in Luxemburg. Hij legt uit: "Onze klanten vinden alles wat ze nodig hebben in één winkel en onze showroom in Luxemburg is de grootste. Onze naam is goed gekend en de mensen kunnen ons merk vertrouwen." Hij vult aan dat CFM zijn eigen logistieke centra en distributienetwerk heeft om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te maken. "Wij verbeteren de logistiek voortdurend en zoeken steeds nieuwe manieren om onze klanten nog gemakkelijker te bereiken," benadrukt hij. CFM is op zoek naar partners om zo zijn dienstverlening voor de klanten te kunnen uitbreiden. Het bedrijf heeft zelf een aantal aantrekkelijke voordelen te bieden aan zijn partners, zoals de toegang tot zijn goed uitgebouwde infrastructuur en het voordeel verbonden te worden aan de welgekende merknaam. Wat de toekomst betreft, is Yves Cheret ervan overtuigd dat CFM verder zal blijven groeien. "We gaan een nog groter marktaandeel verwerven. Onze naam zal even betrouwbaar blijven als nu en we willen onze goede reputatie bewaren," besluit hij. Market leader in seeking international partners Comptoir des Fers et Métaux S.A. (CFM), founded in in 1922 and acquired by UK based Wolseley Plc in 1999, achieved 50 million in turnover last year and has achieved a strong reputation in providing specialised heating products and related pipes and plumbing connections for bathroom installations. It serves the public and private sectors, and is ranked market leader in. Yves Cheret, managing director, explains, "We do not serve the end user but rather the middle man installing bathrooms for end users. Most of our clients are from, with around 3 per cent of our products exported to Belgium." Yves Cheret adds that service and a broad range of offerings have given CFM its competitive edge in. He says, "We offer one-stop-shopping for our clients, and our showroom here in is the biggest. Our name is well known and people can trust it." He adds that CFM has its own logistics centre and distribution network to offer the most efficient service. "We are improving our logistics constantly as well as seeking new ways to reach our clients even better," he points out. CFM is seeking partners to help it expand its services for its customers. The company can offer a number of attractive advantages for its partners, including access to its well-developed infrastructure and the benefit of an association with its well-known brand name. As for the future, Yves Cheret is very confident CFM will continue to grow. "We are going to earn an even greater market share. Our name will enjoy the same trust as it does now and we want to keep our good reputation," he concludes. 17

18 Plastics Industry De klanten komen steeds op de eerste plaats Husky Injection Holding Systems S.A. Husky is een van de voornaamste leveranciers ter wereld van spuitgietmateriaal en diensten aan de kunststofindustrie. Met de systemen van Husky wordt een hele reeks producten vervaardigd die consumenten overal ter wereld dagelijks gebruiken, van flessen en doppen tot injectiespuiten, containers, auto-onderdelen en omhulsels voor elektronisch materiaal. Husky werd 50 jaar geleden gesticht vanuit een passie voor innovatie en vervaardigde eerst gietvormen die meteen de machines van die tijd achterhaald maakten. Het begon zijn eigen productiesystemen te bouwen, waar uiteindelijk ook robots aan werden toegevoegd. Als extra troef voor de klanten begon het bedrijf ook volledige gietcellen te installeren en zelfs hele fabrieken te ontwerpen. In David Cook CEO de jaren 70 ontwikkelde het ultrasnelle dunwandige systemen en vervolgens ook PET voorvormsystemen met een groot volume, die snel ingeschakeld werden op de wereldmarkt. "Hierdoor konden we een echt wereldwijd netwerk met dienstverlening en ondersteuning uitbouwen," verklaart David Cook, CEO Husky Luxemburg, "zo kwamen onze klanten nog steeds op de eerste plaats." Husky is echt een mondiaal bedrijf met meer dan 40 kantoren voor dienstverlening en verkoop en fabrieken in de V.S., Canada en Luxemburg. David Cook legt uit dat het bedrijf zijn werknemers als zijn hoogste goed beschouwt. Elk personeelslid wordt op dezelfde wijze behandeld en iedereen werkt in een kantoorlandschap, tot de CEO zelf toe. "Wij investeren in onze werknemers hier en die investering loont," vertelt David Cook. "De sfeer binnen het bedrijf is goed en de mensen blijven lang bij ons." Getalenteerde werknemers kunnen volledig tot ontplooiing komen en David Cook benadrukt dat Husky zich voor een lange tijd in Luxemburg gevestigd heeft. "Wij zoeken mensen met karakter, die een extra inspanning leveren omdat ze er zelf gemotiveerd voor zijn," aldus Cook. "Wij hebben mensen nodig die genieten van een snelle en uitdagende omgeving die voortdurend in verandering is en waarin uitmuntendheid gerespecteerd wordt. Mensen met deze mentaliteit bieden wij de beste werkmiddelen, een uitdagende werkomgeving en de kans op een zeer aantrekkelijk salaris." Husky zet zich in voor het milieu en is betrokken bij projecten in de plaatselijke gemeenschap. Het is dus een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. "Van kunststof wordt vaak gezegd dat het schadelijk is voor het milieu," geeft David Cook toe. Maar Husky besteedt zeer veel aandacht aan de bescherming van het milieu. Keeping its customers in the lead H usky is one of the world s leading suppliers of injection molding equipment and services for the plastics industry. Its systems manufacture a range of products that consumers around the world use every day, from bottles and caps to syringes, containers, automotive components and housings for electronic equipment. Founded 50 years ago with a passion for innovation, Husky began by building molds, that soon made the machines of the time obsolete. They began to build their own manufacturing systems, eventually adding robots. To give the edge to customers, the company began integrating complete molding cells and even designed total factories. In the 70s they developed high speed thin-wall systems followed by high volume PET preform systems, which soon found applications on the world market. "This helped us build a truly global service and support network," describes Husky CEO David Cook, "to insure our customers stayed out in front." With more than 40 service and sales offices, Husky is a truly global company, with manufacturing facilities in the US, Canada and. David Cook explains that the firm regards employees as its best asset. Every staff member is treated the same way, with everyone sitting in an openplan office, including the CEO himself. "We invest in our employees here, and that investment shows," says David Cook. "Morale within the company is high, and people stay with us for a long time." Employees with talent can flourish, and Cook stresses that Husky is in for the long term. "We are looking for people with spirit, who go the extra mile because they are personally driven to do so," according to David Cook. "We need people who enjoy a fast paced, challenging environment where change is constant and excellence is respected. For those who share this spirit, we offer the best in resources, an demanding work environment, and an opportunity for highly competitive rewards." Husky s commitment to the environment and its involvement with local community projects mark it as a company that cares. "Plastics is often seen as unfriendly to the environment," David Cook acknowledges. "Husky pays a great deal of attention to protecting the environment." 18

19 KEEPING OUR CUSTOMERS IN THE LEAD Husky Europe Zone Industrielle Riedgen Technical Center, B.P. 93 L-3401 Dudelange, Tel.: Fax:

20 Logistics Uitblinker in gespecialiseerde logistieke diensten Cobelfret S.A. Het familiebedrijf Cobelfret, dat opgericht werd in de jaren 30, biedt zijn internationale klienteel one-stop-shop logistieke diensten. De Cobelfret groep beschikt over 16 rollon/roll-off-schepen op Noordzeeroutes en heeft haar eigen vrachtwagens en treinstellen voor autovervoer. Het is wereldwijd ook erg actief in de sector van droge massaladingen (ijzererts, steenkool, bauxiet, fosfaten), waarvoor het vanuit haar eigen speciale terminals in havens aan de Noordzee werkt en met uiteenlopende partners samenwerkt om een uitzonderlijke dienstverlening te kunnen waarborgen. Volgens bestuurder F.A. Bracke startte het bedrijf nog voor de Tweede Wereldoorlog met het vervoer van grondstoffen en is het ook een reeks diensten gaan aanbieden aan klanten in verschillende sectoren. Hij legt uit: "We werken nu voor staalfabrieken, de auto-industrie, krachtcentrales, de papierindustrie en producenten van meststoffen en aluminium producten." Eén van de troeven van het bedrijf is dat het snel beslissingen kan nemen. F.A. Bracke vertelt: "Het is gemakkelijk om beslissingen te nemen binnen het bedrijf. Als het nodig is, kan je na één telefoontje een antwoord hebben. We hebben een vlakke bedrijfsstructuur en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Iedereen binnen het bedrijf wordt gewaardeerd." Als hij uitlegt wat het concurrentievoordeel van Cobelfret is, haalt F.A. Bracke aan dat het bedrijf er erg op gericht is om met de klanten een langetermijnrelatie te ontwikkelen. "Onze klanten kennen en waarderen onze diensten. Wij zijn een partner voor hen en ze kunnen 365 dagen per jaar op ons vertrouwen," zegt hij. Het gespecialiseerde aanbod van het bedrijf omvat het bewerken van auto s in Zeebrugge en Vlissingen (PDI s: pre-delivery inspection) waar accessoires geïnspecteerd en geplaatst worden en nieuwe auto s voor specifieke markten aangepast worden. "Wij bieden autoproducenten de diensten die ze nodig hebben", vertelt F.A. Bracke. F.A. Bracke, voorzitter van de Association des Intérets Maritimes eois, prijst Luxemburg als vestigingsplaats voor bedrijven omwille van zijn stabiele en steungevende economische en politieke klimaat en kleine afmeting, waardoor het heel proactief kan zijn. Hij vult aan dat de Association des Intérets Maritimes eois opgericht werd om met de overheid samen te werken en zo een concurrerende omgeving te scheppen voor scheepvaartmaatschappijen in Europa. F.A. Bracke voorspelt een mooie toekomst voor zijn bedrijf en spoort internationale klanten aan om Cobelfret te kiezen voor hun gespecialiseerde logistieke behoeften. Cobelfret excels at specialized logistics services F amily-owned Cobelfret, founded in the 1930s, offers one-stopshop logistics services for an international clientele. The Cobelfret Group operates 16 roll-on/roll-off ships on North Sea routes as well as its own car-carrying trucks and railway wagons and is also very active in the dry bulk sector (iron ore, coal, bauxite, phosphates) worldwide, working from its own dedicated terminals in the North Sea ports and with a wide range of partners to guarantee exceptional services. According to director F.A. Bracke, the company began as a transporter of raw materials even before WW II and has expanded to offer a range of services to clients in diverse sectors. He explains, "Today we serve steel mills, the automobile industry, power generators, the paper industry, and the fertiliser and aluminium products industries." Fast decision-making is one of the company s strong points. F.A. Bracke points out, "Decision-making within the company is easy; when decisions are needed, the answer is only one phone call away. Our corporate structure is flat and relations in the organisation are good. We value everyone in the organisation." Explaining how Cobelfret has maintained its competitive edge, F.A. Bracke cites the company s focus on establishing longterm relationships with its clients. "Our clients know our services and value them. We are the partner for them and they can trust us 365 days per year," he says. The company s specialized offerings include automobile-processing centers in Zeebrugge and Vlissingen (PDI s: predelivery inspection) that handles inspection and installation of accessories as well as the preparation of new automobiles for specific markets. "We offer car manufacturers the services they need," F.A. Bracke says. F.A. Bracke, who serves as president of the Association des Intérets Maritimes eois, praises as a business base, given its stable and supportive economic and political environment and its small size which allows it to be proactive. He adds that the Association des Intérets Maritimes eois was created to work with the government to assure a competitive environment for shipping companies in Europe. F.A. Bracke predicts a strong future for his company and urges international clients to turn to Cobelfret for their specialised logistics needs. 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound

Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Corporate & Trade Show Video Lighting Sound Beurzen, sales meetings, algemene vergaderingen, klantgerichte evenementen: Voor firma s zijn evenementen de meest directe en dynamische manier om zichzelf en

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM. Harry Wassens, Sales Director

[ ] OVER ASCOM. Harry Wassens, Sales Director [ ] OVER ASCOM Harry Wassens, Sales Director 1 ASCOM Ascom employs worldwide about 2.300 people Ascom has subsidiaries in 20 countries In 2010 Ascom generated revenues of 571 CHFm with an EBITDA margin

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Using biobased polymers; it s all about time

Using biobased polymers; it s all about time Using biobased polymers; it s all about time Gert-Jan Hof GA.Hof@bamutiliteitsbouw.nl 1 Agenda BAM in 6th gear LCC breakdown Innovation focus fields Some suggestions It s all about time 2 Key figures BAM

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg Tilburg Sustainability Center Geen

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie