Nieuwsbrief Nr 48 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Nr 48 december 2014"

Transcriptie

1 Veranderingen in Zorg en Welzijn Bezoek voorzitter aan Japan De onderscheiding Nieuwsbrief Nr 48 december 2014 Theebijeenkomst 6 november 2014 We luisterden naar een presentatie door Jeroen Bos, bestuurder van PuurZuid over ZORG EN WELZIJN IN AMSTERDAM ZUID Tijdens deze theebijeenkomst ging het over de vele veranderingen in de sectoren zorg en welzijn. Er wordt fors bezuinigd en er worden diverse taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. De veranderingen worden in belangrijke mate ingegeven door landelijk beleid van het ministerie van VWS. Ook de Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraars en andere partijen geven hier mede vorm aan. Al met al verandert er heel wat, vaak vrij fundamenteel, in de voorzieningen in de stad en in de wijk. Jeroen Bos vertelde over wat er verandert en wat dit voor mensen betekent die momenteel gebruik maken van deze diensten of hier op termijn op zijn aangewezen. Daarnaast lichtte hij kort toe hoe

2 PuurZuid zich als organisatie voorbereidt op alle veranderingen. Er werden veel vragen gesteld. Een belangrijk onderwerp en een levendige uitwisseling. Zie ook het artikel hieronder. Jeroen Bos is bestuurder bij PuurZuid, een organisatie die zich specifiek richt op zorg en maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Zuid. Meer informatie vindt u op Voor al degenen die niet aanwezig waren en om u allen extra te informeren heeft de redactie aan de hand van twee schema's de laatste ZORG informatie hier nog eens samengevat. Door ZORG als een containerbegrip neer te zetten scheppen we ook verwarring. Lees goed het onderscheid dat gemaakt wordt tussen intensieve zorg en toezicht, geregeld vanuit de Wet langdurige zorg en ondersteuning, geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). We laten u in twee schema s met toelichting zien hoe dat vanaf 1 januari 2015 gaat werken, althans voor nieuw aan te vragen situaties. Voor mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is er een overgangsregeling gemaakt. Zij krijgen hierover schriftelijk bericht van de overheid. Schema 1. Toelichting zware hulpbehoefte: verpleging, verzorging en langdurige GGZ in de zorgverzekering Wie hebben er recht op intensieve, zware zorg?

3 Mensen die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, krijgen die vanaf 1 januari 2015 via de zorgverzekering. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling. Mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname vergoed via de zorgverzekering. Daarna valt opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Waaruit bestaat een volledig zorgpakket? Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling. Is er een keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis? Ja maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten voor zorg thuis niet hoger zijn dan zorg in een instelling. Wie bepaalt dit en wat is nu precies een zorgplan? CIZ bepaalt recht op zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel Wlz bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Hoe? Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan. Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen: a) het persoonsgebonden budget (pgb), b) het volledige pakket thuis (vpt) of c) een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt de cliënt als die niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wil organiseren. Het mpt combineert zorg door een instelling met een pgb Scherpere eisen pgb en vpt voor verantwoorde zorg buiten instelling: er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt). Dit helpt om te zorgen dat de zorg buiten de instelling verantwoord is. Woningaanpassing Aanpassingen aan de woning indien nodig voor pgb of volledig pakket thuis op grond van de Wet langdurige zorg worden vergoed. Verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging thuis vallen op dit moment grotendeels onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat wordt vanaf januari 2015 geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen. Grotere rol voor wijkverpleging De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Langdurige geestelijke gezondheidszorg Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen (nu is dat alleen

4 het 1e jaar). Het gaat dan om verblijf dat gericht is op behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Overgangsrecht in Zorgverzekeringswet Cliënten van wie de indicatie voor AWBZ-zorg doorloopt in 2015, houden recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling. Schema 2. Nieuwe vormen van ondersteuning thuis. WMO. Gemeenten kunnen met de WMO 2015 nieuwe vormen van ondersteuning thuis aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis. Wie hebben er recht op Wmo ondersteuning en hoe regel ik dat dan? De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Iedere gemeente organiseert

5 dat onderzoek op een eigen manier, veelal via Wijkteams. Volgens de laatste informatie is er ook in Zuid nu een wijkteam geïnstalleerd. Persoonsgebonden budget (pgb) De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Eigen bijdrage Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. Komen er in Amsterdam ook Sociale wijkteams? Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. Amsterdam evalueert momenteel de ervaringen met een proef met wijkteams. Overgangsrecht in Wmo 2015 Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is een overgangsregeling gemaakt. Standpunt gezamenlijke Stadsdorpen mbt invoering nieuwe wijkzorg. De invoering van de nieuwe wijkzorg gaat geleidelijker dan verwacht en houdt meer rekening met verschillen tussen en binnen de wijken. In principe kan wijkzorg-nieuwe stijl betrekking hebben op financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. In welke mate deze gebieden werkelijk bediend worden zal moeten blijken. In sommige gevallen zal het wijkzorgteam snel doorverwijzen naar de tweede lijn. Zie ook de samenvatting en schema s in deze nieuwsbrief over de wijzigingen. Alles wat de lichamelijke gezondheid van individuele burgers raakt is een zaak van de zorgverzekeraars en dus van huisartsen en hun praktijkondersteuners en/of bevoegde wijkverpleegkundigen die zorgverzekeraars hebben gecontracteerd. Door hen gecontracteerde huisartsen en bevoegde wijkverpleegkundigen hebben een eigenstandige indicatiebevoegdheid. Met uitzondering van nieuwe indicaties per 1 januari 2015 zullen we in de eerste maanden van het nieuwe jaar weinig veranderingen zien. De grotere flexibiliteit brengt wel meer onzekerheid. Dit stelt hoge eisen aan de voorlichting vanuit de gemeente en de zorgverzekeraars. Aandachtsgebieden Stadsdorpen Voor stadsdorpen lijkt het daarom van belang het veranderingsproces op de voet te volgen. Aandachtsgebieden zijn: ondersteuning van het keukentafelgesprek op verzoek van een buurtgenoot met een hulpvraag; versterking van het sociaal netwerk van buurtgenoten die dreigen te vereenzamen; bijdragen aan kwaliteitsborging door signalering van problemen in de vormgeving van de wijkzorg.

6 Theebijeenkomst 27 november 2014 We luisterden naar een presentatie over de ervaringen in Japan van onze voorzitter Jacques Allegro en de penningmeester Dieter Croese vertelde alles over de onderscheiding. Onze voorzitter Jacques Allegro is terug uit Tokyo! Veel interessants uit een andere wereld over zaken waar Stadsdorp ook mee bezig is. Onze voorzitter was samen met de Handelsmissie in Japan. De vergrijzing is een heel groot probleem in het welvarende Japan. Met een gemiddelde leeftijd van mannen 85 jaar en vrouwen 90 jaar heeft het ook de oudste bevolking (130 miljoen) ter wereld. Er zijn goede medische zorg en pensioenen. De laatste twee levensjaren is er veelal verzorging/verpleging nodig. Opmerkelijk is verder dat ouderen veelal bij hun kinderen wonen maar dat dit de laatste jaren afneemt. Interessant was een speciaal woonproject: Levensbestendig wonen. Nieuwbouw (kleine) appartementen met gezamenlijke ruimten en daaronder verzorging /verplegingsunits met 24 uurs zorg of vlakbij; winkels en arbeidsplaatsen via particuliere ondernemers. Japan kent geen vrijwilligerscultuur. Daar is het beleid gericht op actief ouder worden en bijdragen blijven leveren aan de Japanse economie (80% wil aangepast werken). Jacques vertoonde een filmpje over dit project. Veel vragen zijn ook voor hem nog niet beantwoord door summiere inleidingen. Via -contacten is Jacques bezig om nog aanvullende informatie uit Japan te krijgen. Vervolgens hield Jacques een kleine inleiding over Buurtzorg; daar zal hij binnenkort mee in overleg gaan. Buurtzorg en Stadsdorpen zijn beide vernieuwend bezig en er gaat verkend worden of en zo ja hoe ze meer voor elkaar kunnen betekenen. Na een korte toelichting op de presentatie van Rudi Westendorp rondde Jacques af met de conclusie: veroudering is een multidimensionale uitdaging en biedt grote mogelijkheden. De Onderscheiding Namens het bestuur lichtte onze penning-meester, Dieter Croese dit onderdeel toe. De Onderscheiding is een initiatief van Wealth Management Partners, FIN Vereniging van Fondsen in Nederland, en Roland Berger Strategy Consultants. De initiatiefnemers streven ernaar vermogensfondsen aan te moedigen om een (groter) deel van hun vermogen te investeren in ondernemende maatschappelijke initiatieven die het verschil maken. Deze projecten krijgen met De Onderscheiding meer zichtbaarheid binnen de filantropische sector en worden zo een inspirerend voorbeeld voor allen.

7 Genomineerden De genomineerden waren projecten die (mede) mogelijk zijn gemaakt met financiële steun van vermogensfondsen en zich onderscheiden door vernieuwing, ondernemerschap en lef. Voor deze eerste Onderscheiding waren maar liefst 44 initiatieven ingediend. Hieruit zijn zes projecten genomineerd, op basis van de criteria: de maatschappelijke impact, ondernemerschap, innovatie en inspiratie. StadsdorpZuid was een van de genomineerden. Uitreiking Op 20 november maakte de jury, de winnaars bekend. De feestelijke uitreiking vond plaats na de FIN-vergadering in het DeLaMar Theater te Amsterdam. De genomineerden waren: Buzinezzclub Een trainingsprogramma voor jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Move Stichting Move verbindt studenten en jeugd uit aandachtswijken en stimuleert hen om een bijdrage te leveren aan hun eigen buurt. Plastic Soup Foundation Veel cosmetica, maar ook tandpasta voor kinderen, bevatten microplastics die via ons afvalwater grote ecologische schade aanbrengen. Beat the Microbead is een programma om deze microplastics uit te bannen. Prokkel Stichting Prokkel organiseert prikkelende ontmoetingen tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. StadsdorpZuid Ouderen hebben behoefte aan betrouwbare en betaalbare dienstverleners, meer persoonlijke thuiszorg en onderlinge hulp. Vier het leven Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen die veelal sociaal geïsoleerd zijn. Van de genomineerden die hierboven zijn genoemd werd een filmpje gemaakt. We hebben dit deze middag aan onze leden laten zien. De winnaars waren de Plastic Soup Foundation, Vier het Leven en Prokkel. Het was een inspirerende bijeenkomst. We kunnen er trots op zijn dat we bij de eerste zes genomineerden hoorden. Uitslag van de enquête Na afloop van de lezing op 6 november hebben wij de aanwezigen een paar vragen voorgelegd om er achter te komen of er belangstelling zou bestaan voor bepaalde activiteiten. Wellicht doordat er enige druk werd uitgeoefend was de respons overweldigend. Niet minder dan 53 formulieren werden er ingevuld ingeleverd. Wij willen U de uitslag niet onthouden. Op de vraag of er belangstelling bestond voor een cursus reanimatie kregen we de volgende reactie: 5 jawel, 13 misschien en 35 neen (samen 53)

8 Peiling van de interesse voor een dagtocht met de bus leverde: 13 jawel, 20 misschien en 20 neen (samen 53) Tenslotte vroegen we of men mee zou doen aan een excursie in de stad: 16 neen, 13 misschien en 24 neen (samen 53) Het lijkt overbodig om hier uit te leggen waarom we (voorlopig?) afzien van het organiseren van een van de bovengenoemde activiteiten. Misschien dat er op kleinere schaal (binnenbuurten?) eens iets dergelijks van de grond kan komen, maar in het groot lijkt het niet haalbaar. Dank u wel voor de medewerking, Namens de Evenementencommissie, Frans M. Werners Vergissing Het is nog donker buiten als ik op de klok kijk om te zien hoe laat het is. Mijn oog valt op mijn auto en ik zie dat een wieldop van mijn auto ontbreekt. Verdorie! Dan zie ik dat ook bij de auto voor me en achter me plus nog bij een aantal andere auto s in de straat de wieldoppen zijn verdwenen. Toch maar de politie bellen. Er komt iemand kijken. Vanavond heb ik eters. Ik moet nog boodschappen doen en ik wil naar de kapper. Buiten gekomen start de auto niet. Wat hebben die dieven in hemelsnaam nog meer gedaan? Naar boven, bellen, de ANWB komt binnen het anderhalf uur. Het blijkt de accu te zijn. Ik wijs de monteur op de diefstal van de wieldoppen. Mevrouw zegt hij die auto s hebben winterbanden. Daar plaats je geen wieldoppen op. Inmiddels is het bijna drie uur later. Dan maar geen kapper. Ik heb beloofd iemand te bellen. Als ik neerleg, wordt er aangebeld. De politie. Ik doe maar of mijn neus bloedt, want ik had natuurlijk even moeten melden dat het loos alarm was. Dus ik zeg kijk, ze hebben alle wieldoppen meegenomen. De heren kijken elkaar aan en vertellen me mevrouw, die auto s hebben winterbanden, dan zijn wieldoppen niet nodig. Franke Veldhuyzen Bijvriendelijke planten op je balkon of in je tuin In Huize Lydia vond, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en St. Natuur en Milieu, voor een volle zaal een interessante lezing over bijen plaats door de heer A. Koster, bioloog en o.a. adviseur ecologisch groenbeheer.

9 Er blijken 350 soorten bijen in Nederland voor te komen en in Amsterdam alleen al 40 soorten, waaronder de bekende honingbij die door imkers gehouden wordt. Het merendeel van de soorten zijn dan ook de wilde bijen die allemaal bepaalde planten bezoeken. De bij is voor een gezonde leefomgeving van levensbelang, want zonder bijen vindt er geen bestuiving van planten plaats. Zonder bijen geen tomaten, appels, kersen of pruimen. Aan de hand van dia's zagen wij hoe vroeger de weilanden bedekt waren met verschillende soorten bloemen zodat er voldoende voedsel was voor niet alleen de bij, maar ook voor de hommels en vlinders. In de loop der tijd zijn de weilanden en bermen echter steeds bloemarmer geworden met als resultaat dat de bijen het steeds moeilijker krijgen. Ook het gebruik van pesticiden en bijenziektes vormt een bedreiging. Tegenwoordig zijn dan ook de stedelijke tuinen en parken een belangrijke voedselbron. De heer Koster pleitte er dan ook voor onze tuinen en balkons bijvriendelijk te maken door waar mogelijk "drachtplanten" te planten: bloeiende planten die stuifmeel en nectar bevatten, en op zonnige plekjes bijenhotels te plaatsen of een bos samengebonden rietstengels op te hangen. Zie voor bij vriendelijke planten en Bij de Hortus achter de VU (van de Boechorststraat 8, weekdagelijks uur) verkopen ze heel vaak bloeiende planten en maandagochtend op het Amstelveld staat ook altijd een biologische kweker. Janneke Hartland Golden Sports Sinds 3 november jl. kunt u meedoen aan trainingen op maandag en woensdag in de Apollohal. De tijden zijn veranderd: op maandag van en op woensdag van We verzorgen een gevarieerde binnentraining. Om nog meer mensen te verleiden om naar onze trainingen te komen hebben we de hele maand december de actie ik neem je mee. Als je iemand meeneemt betaal je zelf niets, de gast betaalt een euro. Neem je buren, kennisen, vrienden of familie een keer mee en laat ze zien hoe leuk het is om samen te sporten en bewegen. Nu nog even binnen maar straks weer naar buiten. De laatste training is op maandag 23 december en op maandag 5 januari wordt er weer gestart. Per 1 januari wordt de entreeprijs verhoogd naar 4,50 per keer. Een strippenkaart met de 11e keer gratis kost dan 45 euro. In de maand december kun je nog een strippenkaart kopen voor 40 euro. Die is heel 2015 nog geldig.

10 De toneelkring Even een blik vooruit: er zijn weer voor enkele grote producties mooie plaatsen gereserveerd in de Stadsschouwburg in de komende periode. Zie voor data de agenda hieronder. Shakespeare staat op het programma met As you like it, onder regie van Theu Boermans van het Nationale Toneel, een komedie met veel misverstanden over de liefde. Toneelgroep Amsterdam speelt onder regie van Ivo van Hove Maria Stuart van Friedrich Schiller; twee topactrices Halina Reijn (Maria Stuart) en Chris van Nietvelt ( Elisabeth) staan elkaar naar het leven in dit groots koninginnendrama over macht en eenzaamheid. Indien realiseerbaar zal een tekst-leessessie georganiseerd worden. Toneelgroep Amsterdam speelt onder regie van de Australische regisseur Simon Stone Medea van Euripides; de tekst is volledig herschreven; spannend. Een tekst-leessessie is misschien mogelijk. De twaalf gezworenen, bij velen bekend door de film Twelve angry men met o.a. Henry Fonda: een thriller over recht en rechtvaardigheid. De tekst is van Reginald Rose. Het stuk is een productie van Het Noord-Nederlands toneel onder regie van Dana Nechustan. Verder in het jaar: Nora van Ibsen, Othello van Shakespeare, Kings of war van Shakespeare, Koningin Lear (nieuwe tekst). Info en aanmelden: Ria Weijers-Lintjens: tel: In de agenda voor het volgend jaar kan het volgende al opgenomen worden: Ma. 12 jan AS YOU LIKE IT, Het Nationale Toneel, Wo. 28 jan MARIA STUART, Toneelgroep Amsterdam, Vrij. 6 febr MEDEA, Toneelgroep Amsterdam, Ma. 30 maart DE TWAALF GEZWORENEN, Noord Nederlands Toneel, Vrij. 17 april 2015 KONINGIN LEAR Toneelgroep Amsterdam Di. 28 april NORA, Toneelgroep Amsterdam, Vrij. 15 mei OTHELLO, Toneelgroep Amsterdam, Zo. 21 juni KINGS OF WAR, toneelgroep Amsterdam Agenda activiteiten in december/januari De uitgebreide agenda kunt u altijd downloaden via onze website www,stadsdorpzuid.nl De Milieukring Op maandagochtend 12 januari zien wij elkaar om uur bij Bien Delprat, Minervalaan 87 I, tot 12 uur. Onderwerp: Biologisch of niet? Wat is dat: biologisch? Een lid van onze kring geeft een impressie van wat er allemaal speelt op het gebied van biologisch eten: milieuvriendelijkheid, diervriendelijkheid, beurs, voeding van de wereldbevolking. Voer voor een goed gesprek. Van harte nodigen we belangstellenden uit om onze gast te zijn. Graag tevoren bellen met Berendien Arisz, De Operakring Pathé Tuschinski Opera Encore: Die Meistersinger von Nurnberg 25 januari aanvang uur let op tot uur. Kaarten 17,50 euro. Nadere info Anneke Huygen De Wandelkring Er wordt nog gewandeld op zondag 14 december als het niet regent. Opgeven bij Betty Schermer

11 De Filmkring Deze gaat dit jaar nog een keer op donderdag 11 december naar Rialto. Bel Betty Schermer voor de details. Uit eten kring Deze maand niet meer. De eerstvolgende keer is op woensdag 7 januari. Neem contact op met Jeanette Weinberg BridgeKring Franke Veldhuyzen of Annemarie van Heukelom Stuijt Er wordt gebridged in de Brahmshof op vrijdagmiddag van tot uur. Nieuwe leden, liefst met een beetje ervaring en kennis van Acol en Stayman, zijn van harte welkom! Het Apollofirst Theater Vertoont in december nog 2x La Pat op 12 en 13 december. Zie hiervoor hun website Koffie-ochtend bij Le Pain-Quotidien 18 november Het was weer gezellig! Volgende keer: 16 december 11 uur. Kom ook! Zorgweetjes van Rupino Griffioen. Hebt u al gekeken op Het is een vraag en antwoord website voor vragen en tips met betrekking tot mantelzorg, schreven we al in de vorige Nieuwsbrief. Heeft u zelf zorgweetjes bel met Rupino Griffioen Zomaar een zorgweetje: wat kunt u over hoesten en hoestdranken zeggen? Antwoord: hoesten kent veel oorzaken, hindert en kan heel vermoeiend zijn. Meestal is hoesten het gevolg van een verkoudheid, of hinder van (sigaretten)rook of een allergie. Bij ernstige klachten en langdurig hoesten moet de huisarts geconsulteerd worden. Hoesten nadat men in het buitenland is geweest, kan wijzen op een uitheemse besmetting; dan dient eveneens de huisarts te worden bezocht. Lees de aanvullende informatie verder op Redactie: Mary van Vucht; Kees Jansen; Anneke Huygen; Berendien Arisz Copyright 2014 StadsdorpZuid, All rights reserved. U ontvangt deze mail omdat u lid bent van Stadsdorp Zuid. Ons mailadres is: Ons postadres is: StadsdorpZuid Olympiaplein 65 -II Amsterdam, 1077 CP

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015

Presentatie SBOG. Marijke Hempenius. 16 maart 2015 Presentatie SBOG Marijke Hempenius 16 maart 2015 Even voorstellen: Zorg Verandert 4 jarig Programma over veranderingen in de zorg Dialoog-bijeenkomsten Bieden van tools en voorbeelden Monitor WWW.ZORGVERANDERT.NL

Nadere informatie