Nieuwsbrief Nr 48 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Nr 48 december 2014"

Transcriptie

1 Veranderingen in Zorg en Welzijn Bezoek voorzitter aan Japan De onderscheiding Nieuwsbrief Nr 48 december 2014 Theebijeenkomst 6 november 2014 We luisterden naar een presentatie door Jeroen Bos, bestuurder van PuurZuid over ZORG EN WELZIJN IN AMSTERDAM ZUID Tijdens deze theebijeenkomst ging het over de vele veranderingen in de sectoren zorg en welzijn. Er wordt fors bezuinigd en er worden diverse taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeenten. De veranderingen worden in belangrijke mate ingegeven door landelijk beleid van het ministerie van VWS. Ook de Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraars en andere partijen geven hier mede vorm aan. Al met al verandert er heel wat, vaak vrij fundamenteel, in de voorzieningen in de stad en in de wijk. Jeroen Bos vertelde over wat er verandert en wat dit voor mensen betekent die momenteel gebruik maken van deze diensten of hier op termijn op zijn aangewezen. Daarnaast lichtte hij kort toe hoe

2 PuurZuid zich als organisatie voorbereidt op alle veranderingen. Er werden veel vragen gesteld. Een belangrijk onderwerp en een levendige uitwisseling. Zie ook het artikel hieronder. Jeroen Bos is bestuurder bij PuurZuid, een organisatie die zich specifiek richt op zorg en maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Zuid. Meer informatie vindt u op Voor al degenen die niet aanwezig waren en om u allen extra te informeren heeft de redactie aan de hand van twee schema's de laatste ZORG informatie hier nog eens samengevat. Door ZORG als een containerbegrip neer te zetten scheppen we ook verwarring. Lees goed het onderscheid dat gemaakt wordt tussen intensieve zorg en toezicht, geregeld vanuit de Wet langdurige zorg en ondersteuning, geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). We laten u in twee schema s met toelichting zien hoe dat vanaf 1 januari 2015 gaat werken, althans voor nieuw aan te vragen situaties. Voor mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is er een overgangsregeling gemaakt. Zij krijgen hierover schriftelijk bericht van de overheid. Schema 1. Toelichting zware hulpbehoefte: verpleging, verzorging en langdurige GGZ in de zorgverzekering Wie hebben er recht op intensieve, zware zorg?

3 Mensen die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, krijgen die vanaf 1 januari 2015 via de zorgverzekering. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling. Mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname vergoed via de zorgverzekering. Daarna valt opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Waaruit bestaat een volledig zorgpakket? Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling. Is er een keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis? Ja maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten voor zorg thuis niet hoger zijn dan zorg in een instelling. Wie bepaalt dit en wat is nu precies een zorgplan? CIZ bepaalt recht op zorg. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel Wlz bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Hoe? Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan. Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen: a) het persoonsgebonden budget (pgb), b) het volledige pakket thuis (vpt) of c) een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt de cliënt als die niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wil organiseren. Het mpt combineert zorg door een instelling met een pgb Scherpere eisen pgb en vpt voor verantwoorde zorg buiten instelling: er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt). Dit helpt om te zorgen dat de zorg buiten de instelling verantwoord is. Woningaanpassing Aanpassingen aan de woning indien nodig voor pgb of volledig pakket thuis op grond van de Wet langdurige zorg worden vergoed. Verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging thuis vallen op dit moment grotendeels onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat wordt vanaf januari 2015 geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen. Grotere rol voor wijkverpleging De wijkverpleging krijgt in de wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Langdurige geestelijke gezondheidszorg Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen (nu is dat alleen

4 het 1e jaar). Het gaat dan om verblijf dat gericht is op behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Overgangsrecht in Zorgverzekeringswet Cliënten van wie de indicatie voor AWBZ-zorg doorloopt in 2015, houden recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling. Schema 2. Nieuwe vormen van ondersteuning thuis. WMO. Gemeenten kunnen met de WMO 2015 nieuwe vormen van ondersteuning thuis aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis. Wie hebben er recht op Wmo ondersteuning en hoe regel ik dat dan? De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet. Iedere gemeente organiseert

5 dat onderzoek op een eigen manier, veelal via Wijkteams. Volgens de laatste informatie is er ook in Zuid nu een wijkteam geïnstalleerd. Persoonsgebonden budget (pgb) De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Eigen bijdrage Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. Komen er in Amsterdam ook Sociale wijkteams? Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. Amsterdam evalueert momenteel de ervaringen met een proef met wijkteams. Overgangsrecht in Wmo 2015 Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 is een overgangsregeling gemaakt. Standpunt gezamenlijke Stadsdorpen mbt invoering nieuwe wijkzorg. De invoering van de nieuwe wijkzorg gaat geleidelijker dan verwacht en houdt meer rekening met verschillen tussen en binnen de wijken. In principe kan wijkzorg-nieuwe stijl betrekking hebben op financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. In welke mate deze gebieden werkelijk bediend worden zal moeten blijken. In sommige gevallen zal het wijkzorgteam snel doorverwijzen naar de tweede lijn. Zie ook de samenvatting en schema s in deze nieuwsbrief over de wijzigingen. Alles wat de lichamelijke gezondheid van individuele burgers raakt is een zaak van de zorgverzekeraars en dus van huisartsen en hun praktijkondersteuners en/of bevoegde wijkverpleegkundigen die zorgverzekeraars hebben gecontracteerd. Door hen gecontracteerde huisartsen en bevoegde wijkverpleegkundigen hebben een eigenstandige indicatiebevoegdheid. Met uitzondering van nieuwe indicaties per 1 januari 2015 zullen we in de eerste maanden van het nieuwe jaar weinig veranderingen zien. De grotere flexibiliteit brengt wel meer onzekerheid. Dit stelt hoge eisen aan de voorlichting vanuit de gemeente en de zorgverzekeraars. Aandachtsgebieden Stadsdorpen Voor stadsdorpen lijkt het daarom van belang het veranderingsproces op de voet te volgen. Aandachtsgebieden zijn: ondersteuning van het keukentafelgesprek op verzoek van een buurtgenoot met een hulpvraag; versterking van het sociaal netwerk van buurtgenoten die dreigen te vereenzamen; bijdragen aan kwaliteitsborging door signalering van problemen in de vormgeving van de wijkzorg.

6 Theebijeenkomst 27 november 2014 We luisterden naar een presentatie over de ervaringen in Japan van onze voorzitter Jacques Allegro en de penningmeester Dieter Croese vertelde alles over de onderscheiding. Onze voorzitter Jacques Allegro is terug uit Tokyo! Veel interessants uit een andere wereld over zaken waar Stadsdorp ook mee bezig is. Onze voorzitter was samen met de Handelsmissie in Japan. De vergrijzing is een heel groot probleem in het welvarende Japan. Met een gemiddelde leeftijd van mannen 85 jaar en vrouwen 90 jaar heeft het ook de oudste bevolking (130 miljoen) ter wereld. Er zijn goede medische zorg en pensioenen. De laatste twee levensjaren is er veelal verzorging/verpleging nodig. Opmerkelijk is verder dat ouderen veelal bij hun kinderen wonen maar dat dit de laatste jaren afneemt. Interessant was een speciaal woonproject: Levensbestendig wonen. Nieuwbouw (kleine) appartementen met gezamenlijke ruimten en daaronder verzorging /verplegingsunits met 24 uurs zorg of vlakbij; winkels en arbeidsplaatsen via particuliere ondernemers. Japan kent geen vrijwilligerscultuur. Daar is het beleid gericht op actief ouder worden en bijdragen blijven leveren aan de Japanse economie (80% wil aangepast werken). Jacques vertoonde een filmpje over dit project. Veel vragen zijn ook voor hem nog niet beantwoord door summiere inleidingen. Via -contacten is Jacques bezig om nog aanvullende informatie uit Japan te krijgen. Vervolgens hield Jacques een kleine inleiding over Buurtzorg; daar zal hij binnenkort mee in overleg gaan. Buurtzorg en Stadsdorpen zijn beide vernieuwend bezig en er gaat verkend worden of en zo ja hoe ze meer voor elkaar kunnen betekenen. Na een korte toelichting op de presentatie van Rudi Westendorp rondde Jacques af met de conclusie: veroudering is een multidimensionale uitdaging en biedt grote mogelijkheden. De Onderscheiding Namens het bestuur lichtte onze penning-meester, Dieter Croese dit onderdeel toe. De Onderscheiding is een initiatief van Wealth Management Partners, FIN Vereniging van Fondsen in Nederland, en Roland Berger Strategy Consultants. De initiatiefnemers streven ernaar vermogensfondsen aan te moedigen om een (groter) deel van hun vermogen te investeren in ondernemende maatschappelijke initiatieven die het verschil maken. Deze projecten krijgen met De Onderscheiding meer zichtbaarheid binnen de filantropische sector en worden zo een inspirerend voorbeeld voor allen.

7 Genomineerden De genomineerden waren projecten die (mede) mogelijk zijn gemaakt met financiële steun van vermogensfondsen en zich onderscheiden door vernieuwing, ondernemerschap en lef. Voor deze eerste Onderscheiding waren maar liefst 44 initiatieven ingediend. Hieruit zijn zes projecten genomineerd, op basis van de criteria: de maatschappelijke impact, ondernemerschap, innovatie en inspiratie. StadsdorpZuid was een van de genomineerden. Uitreiking Op 20 november maakte de jury, de winnaars bekend. De feestelijke uitreiking vond plaats na de FIN-vergadering in het DeLaMar Theater te Amsterdam. De genomineerden waren: Buzinezzclub Een trainingsprogramma voor jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Move Stichting Move verbindt studenten en jeugd uit aandachtswijken en stimuleert hen om een bijdrage te leveren aan hun eigen buurt. Plastic Soup Foundation Veel cosmetica, maar ook tandpasta voor kinderen, bevatten microplastics die via ons afvalwater grote ecologische schade aanbrengen. Beat the Microbead is een programma om deze microplastics uit te bannen. Prokkel Stichting Prokkel organiseert prikkelende ontmoetingen tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. StadsdorpZuid Ouderen hebben behoefte aan betrouwbare en betaalbare dienstverleners, meer persoonlijke thuiszorg en onderlinge hulp. Vier het leven Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen die veelal sociaal geïsoleerd zijn. Van de genomineerden die hierboven zijn genoemd werd een filmpje gemaakt. We hebben dit deze middag aan onze leden laten zien. De winnaars waren de Plastic Soup Foundation, Vier het Leven en Prokkel. Het was een inspirerende bijeenkomst. We kunnen er trots op zijn dat we bij de eerste zes genomineerden hoorden. Uitslag van de enquête Na afloop van de lezing op 6 november hebben wij de aanwezigen een paar vragen voorgelegd om er achter te komen of er belangstelling zou bestaan voor bepaalde activiteiten. Wellicht doordat er enige druk werd uitgeoefend was de respons overweldigend. Niet minder dan 53 formulieren werden er ingevuld ingeleverd. Wij willen U de uitslag niet onthouden. Op de vraag of er belangstelling bestond voor een cursus reanimatie kregen we de volgende reactie: 5 jawel, 13 misschien en 35 neen (samen 53)

8 Peiling van de interesse voor een dagtocht met de bus leverde: 13 jawel, 20 misschien en 20 neen (samen 53) Tenslotte vroegen we of men mee zou doen aan een excursie in de stad: 16 neen, 13 misschien en 24 neen (samen 53) Het lijkt overbodig om hier uit te leggen waarom we (voorlopig?) afzien van het organiseren van een van de bovengenoemde activiteiten. Misschien dat er op kleinere schaal (binnenbuurten?) eens iets dergelijks van de grond kan komen, maar in het groot lijkt het niet haalbaar. Dank u wel voor de medewerking, Namens de Evenementencommissie, Frans M. Werners Vergissing Het is nog donker buiten als ik op de klok kijk om te zien hoe laat het is. Mijn oog valt op mijn auto en ik zie dat een wieldop van mijn auto ontbreekt. Verdorie! Dan zie ik dat ook bij de auto voor me en achter me plus nog bij een aantal andere auto s in de straat de wieldoppen zijn verdwenen. Toch maar de politie bellen. Er komt iemand kijken. Vanavond heb ik eters. Ik moet nog boodschappen doen en ik wil naar de kapper. Buiten gekomen start de auto niet. Wat hebben die dieven in hemelsnaam nog meer gedaan? Naar boven, bellen, de ANWB komt binnen het anderhalf uur. Het blijkt de accu te zijn. Ik wijs de monteur op de diefstal van de wieldoppen. Mevrouw zegt hij die auto s hebben winterbanden. Daar plaats je geen wieldoppen op. Inmiddels is het bijna drie uur later. Dan maar geen kapper. Ik heb beloofd iemand te bellen. Als ik neerleg, wordt er aangebeld. De politie. Ik doe maar of mijn neus bloedt, want ik had natuurlijk even moeten melden dat het loos alarm was. Dus ik zeg kijk, ze hebben alle wieldoppen meegenomen. De heren kijken elkaar aan en vertellen me mevrouw, die auto s hebben winterbanden, dan zijn wieldoppen niet nodig. Franke Veldhuyzen Bijvriendelijke planten op je balkon of in je tuin In Huize Lydia vond, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en St. Natuur en Milieu, voor een volle zaal een interessante lezing over bijen plaats door de heer A. Koster, bioloog en o.a. adviseur ecologisch groenbeheer.

9 Er blijken 350 soorten bijen in Nederland voor te komen en in Amsterdam alleen al 40 soorten, waaronder de bekende honingbij die door imkers gehouden wordt. Het merendeel van de soorten zijn dan ook de wilde bijen die allemaal bepaalde planten bezoeken. De bij is voor een gezonde leefomgeving van levensbelang, want zonder bijen vindt er geen bestuiving van planten plaats. Zonder bijen geen tomaten, appels, kersen of pruimen. Aan de hand van dia's zagen wij hoe vroeger de weilanden bedekt waren met verschillende soorten bloemen zodat er voldoende voedsel was voor niet alleen de bij, maar ook voor de hommels en vlinders. In de loop der tijd zijn de weilanden en bermen echter steeds bloemarmer geworden met als resultaat dat de bijen het steeds moeilijker krijgen. Ook het gebruik van pesticiden en bijenziektes vormt een bedreiging. Tegenwoordig zijn dan ook de stedelijke tuinen en parken een belangrijke voedselbron. De heer Koster pleitte er dan ook voor onze tuinen en balkons bijvriendelijk te maken door waar mogelijk "drachtplanten" te planten: bloeiende planten die stuifmeel en nectar bevatten, en op zonnige plekjes bijenhotels te plaatsen of een bos samengebonden rietstengels op te hangen. Zie voor bij vriendelijke planten en Bij de Hortus achter de VU (van de Boechorststraat 8, weekdagelijks uur) verkopen ze heel vaak bloeiende planten en maandagochtend op het Amstelveld staat ook altijd een biologische kweker. Janneke Hartland Golden Sports Sinds 3 november jl. kunt u meedoen aan trainingen op maandag en woensdag in de Apollohal. De tijden zijn veranderd: op maandag van en op woensdag van We verzorgen een gevarieerde binnentraining. Om nog meer mensen te verleiden om naar onze trainingen te komen hebben we de hele maand december de actie ik neem je mee. Als je iemand meeneemt betaal je zelf niets, de gast betaalt een euro. Neem je buren, kennisen, vrienden of familie een keer mee en laat ze zien hoe leuk het is om samen te sporten en bewegen. Nu nog even binnen maar straks weer naar buiten. De laatste training is op maandag 23 december en op maandag 5 januari wordt er weer gestart. Per 1 januari wordt de entreeprijs verhoogd naar 4,50 per keer. Een strippenkaart met de 11e keer gratis kost dan 45 euro. In de maand december kun je nog een strippenkaart kopen voor 40 euro. Die is heel 2015 nog geldig.

10 De toneelkring Even een blik vooruit: er zijn weer voor enkele grote producties mooie plaatsen gereserveerd in de Stadsschouwburg in de komende periode. Zie voor data de agenda hieronder. Shakespeare staat op het programma met As you like it, onder regie van Theu Boermans van het Nationale Toneel, een komedie met veel misverstanden over de liefde. Toneelgroep Amsterdam speelt onder regie van Ivo van Hove Maria Stuart van Friedrich Schiller; twee topactrices Halina Reijn (Maria Stuart) en Chris van Nietvelt ( Elisabeth) staan elkaar naar het leven in dit groots koninginnendrama over macht en eenzaamheid. Indien realiseerbaar zal een tekst-leessessie georganiseerd worden. Toneelgroep Amsterdam speelt onder regie van de Australische regisseur Simon Stone Medea van Euripides; de tekst is volledig herschreven; spannend. Een tekst-leessessie is misschien mogelijk. De twaalf gezworenen, bij velen bekend door de film Twelve angry men met o.a. Henry Fonda: een thriller over recht en rechtvaardigheid. De tekst is van Reginald Rose. Het stuk is een productie van Het Noord-Nederlands toneel onder regie van Dana Nechustan. Verder in het jaar: Nora van Ibsen, Othello van Shakespeare, Kings of war van Shakespeare, Koningin Lear (nieuwe tekst). Info en aanmelden: Ria Weijers-Lintjens: tel: In de agenda voor het volgend jaar kan het volgende al opgenomen worden: Ma. 12 jan AS YOU LIKE IT, Het Nationale Toneel, Wo. 28 jan MARIA STUART, Toneelgroep Amsterdam, Vrij. 6 febr MEDEA, Toneelgroep Amsterdam, Ma. 30 maart DE TWAALF GEZWORENEN, Noord Nederlands Toneel, Vrij. 17 april 2015 KONINGIN LEAR Toneelgroep Amsterdam Di. 28 april NORA, Toneelgroep Amsterdam, Vrij. 15 mei OTHELLO, Toneelgroep Amsterdam, Zo. 21 juni KINGS OF WAR, toneelgroep Amsterdam Agenda activiteiten in december/januari De uitgebreide agenda kunt u altijd downloaden via onze website www,stadsdorpzuid.nl De Milieukring Op maandagochtend 12 januari zien wij elkaar om uur bij Bien Delprat, Minervalaan 87 I, tot 12 uur. Onderwerp: Biologisch of niet? Wat is dat: biologisch? Een lid van onze kring geeft een impressie van wat er allemaal speelt op het gebied van biologisch eten: milieuvriendelijkheid, diervriendelijkheid, beurs, voeding van de wereldbevolking. Voer voor een goed gesprek. Van harte nodigen we belangstellenden uit om onze gast te zijn. Graag tevoren bellen met Berendien Arisz, De Operakring Pathé Tuschinski Opera Encore: Die Meistersinger von Nurnberg 25 januari aanvang uur let op tot uur. Kaarten 17,50 euro. Nadere info Anneke Huygen De Wandelkring Er wordt nog gewandeld op zondag 14 december als het niet regent. Opgeven bij Betty Schermer

11 De Filmkring Deze gaat dit jaar nog een keer op donderdag 11 december naar Rialto. Bel Betty Schermer voor de details. Uit eten kring Deze maand niet meer. De eerstvolgende keer is op woensdag 7 januari. Neem contact op met Jeanette Weinberg BridgeKring Franke Veldhuyzen of Annemarie van Heukelom Stuijt Er wordt gebridged in de Brahmshof op vrijdagmiddag van tot uur. Nieuwe leden, liefst met een beetje ervaring en kennis van Acol en Stayman, zijn van harte welkom! Het Apollofirst Theater Vertoont in december nog 2x La Pat op 12 en 13 december. Zie hiervoor hun website Koffie-ochtend bij Le Pain-Quotidien 18 november Het was weer gezellig! Volgende keer: 16 december 11 uur. Kom ook! Zorgweetjes van Rupino Griffioen. Hebt u al gekeken op Het is een vraag en antwoord website voor vragen en tips met betrekking tot mantelzorg, schreven we al in de vorige Nieuwsbrief. Heeft u zelf zorgweetjes bel met Rupino Griffioen Zomaar een zorgweetje: wat kunt u over hoesten en hoestdranken zeggen? Antwoord: hoesten kent veel oorzaken, hindert en kan heel vermoeiend zijn. Meestal is hoesten het gevolg van een verkoudheid, of hinder van (sigaretten)rook of een allergie. Bij ernstige klachten en langdurig hoesten moet de huisarts geconsulteerd worden. Hoesten nadat men in het buitenland is geweest, kan wijzen op een uitheemse besmetting; dan dient eveneens de huisarts te worden bezocht. Lees de aanvullende informatie verder op Redactie: Mary van Vucht; Kees Jansen; Anneke Huygen; Berendien Arisz Copyright 2014 StadsdorpZuid, All rights reserved. U ontvangt deze mail omdat u lid bent van Stadsdorp Zuid. Ons mailadres is: Ons postadres is: StadsdorpZuid Olympiaplein 65 -II Amsterdam, 1077 CP

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012

SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF 26 / SEPTEMBER 2012 Inhoud Actie 300 Leden werven. 28 sept. en 11 okt. kraampje Beethovenstraat. Een minuut spreektijd Nieuwe gewoonte slaat aan. Trap er niet in Een gewaarschuwd

Nadere informatie

Addendum WFt Zorgverzekering

Addendum WFt Zorgverzekering Addendum WFt Zorgverzekering Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Gezond lijfblad. voor alle Limburgers OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN STEEDS MEER VOOR ZICHZELF STEEDS MEER VOOR ZICHZELF OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN

Gezond lijfblad. voor alle Limburgers OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN STEEDS MEER VOOR ZICHZELF STEEDS MEER VOOR ZICHZELF OUDEREN ZORGEN NOODGEDWONGEN Noord-Limburg 2014 nr. 4 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Het Huis voor de Zorg wenst iedereen, hoe dan ook, een mooi kerstfeest en een nieuw jaar met veel goede zorg en weinig zorgen OUDEREN ZORGEN

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie