verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014"

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Overijss Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014 Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk; [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. II. Verdeling van de portefeuille naar land en naar rating en in vergelijking met mandaat (te raadplegen via Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 (te raadplegen via In de brief van 20 december 2011 met kenmerk 2011/ hebben wij beschreven op welke wijze wij Provinciale Staten over het vermogensbeheer informeren. Via deze brief informeren wij u over de samenstelling van de obligatieportefeuille per 30 juni Overzicht portefeuille In de bijlage treft u een overzicht aan van de omvang van de uitzettingen naar land en instelling. U vindt met als peildatum 30 juni 2014 informatie over: - emittent (i.e. obligatie uitgevende instelling) - couponrente; - looptijd (aflossingsdatum); - ratings van de leningen bij aankoop; - ratings van de leningen per 30 juni 2014; - nominale waarde; - kostprijs bij aanschaf; - marktwaarde; - nog te ontvangen rente (i.e. opgebouwde rente vanaf coupondatum); - verdeling naar land; - verdeling naar rating. Wat betreft de vermelde ratings van de obligatieleningen kan het in sommige gevallen zo zijn, dat een lening een hogere rating heeft dan de instelling die de lening heeft uitgegeven. De reden daarvoor is dat deze leningen een relatief grotere mate van zekerheid van de instelling hebben meegekregen (bijvoorbeeld in het geval van een 'covered bond') dan dat de instelling zelf als rating heeft. De obligaties waarin is belegd zijn allemaal 'investment grade'. Dat wil zeggen dat hun creditrating BBB- of hoger is volgens Standard & Poor's, dan wel Baa3 of hoger is volgens Moody's. Datum verzending 2 0 AUE. 23H provincie verijssel

2 W; In het algemeen betekent deze rating van tenminste BBB- of Baa3 voor een obligatie dat volgens de beoordeling van de rating agency het zeer waarschijnlijk is dat aan de betalingsverplichtingen (aflossing en rente) kan worden voldaan. Uiteraard neemt met een hogere rating die waarschijnlijkheid toe. De obligatieportefeuille van de provincie heeft een defensief profiel. Ruim 70% van de waarde heeft de hoogste rating van AAA. Waarde ontwikkeling portefeuille vanaf 1 januari 2014 Sinds begin 2014 is samengevat de totale portefeuille als volgt gemuteerd : Datum Kenmerk 2014/ Pagina 2 Marktwaarde 1 januari 2014 Ongerealiseerde waardegroei Verdiende interest+transactieresultaat Subtotaal Kasopnamen Marktwaarde ultimo juni 2014 * (x miljoen) (effect van dalende marktrente) (aflossingen en rentecouponnen) *) De nominale waarde van de portefeuille was ultimo juni miljoen. Het verschil van 181 miljoen betreft het agio (i.e. het verschil tussen marktwaarde en nominale waarde) dat tot aflossingsdatum van de verschillende obligaties (uiterlijk in 2037) geleidelijk zal 'wegsmelten' als gevolg van onze 'buy-and-hold policy' ,00 Liquiditeiten ontwikkeling Het kassaldo van de provincie wordt, naast de structurele en reguliere inkomsten en uitgaven, grotendeels bepaald door de ontvangsten uit de beleggingsportefeuille en de projectuitgaven. De gecombineerde kasstroom van aflossingen en rentecouponnen bereikt een piek in 2017 en loopt daarna geleidelijk terug naar Nadien worden de jaarlijkse ontvangsten veel beperkter en lopen nog tot het einde van de vervalkalender in Zie grafiek. Tegenover deze ontwikkeling staat de realisatie van de projecten van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel, hetgeen de komende jaren omvangrijke kasmiddelen zal vergen en uiteraard ons liquiditeitensaldo flink drukt , , , ,00 K Rentebaten M Vrijval 0,00 t ^ ^ $P ^ ^ ^ ^ ^ ^ $P provincie verijssel

3 Schatkistbankieren In het voorgaande rapportages hebben wij u geïnformeerd over het in werking treden van de wetswijziging van de Wet Fido t.a.v. het verplicht Schatkistbankieren (SKB). Het SKB verplicht ons als decentrale overheid op dagbasis onze overtollige liquiditeiten af te storten bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Deze wet heeft een flinke impact op ons liquiditeitenbeheer en de renteopbrengsten. In het kader van SKB is een speciale RABO-SKB rekening geopend vanwaar op dagbasis de afroming door het Agentschap plaatsvindt. Ultimo juni stond op onze rekening-courant bij het Ministerie van Financiën een tegoedsaldo van 284 miljoen. Rentebaten Datum Kenmerk 2014/ Pagina 3 De verplichting tot afstorting van onze creditgelden naar het Agentschap betekent dat wij over het daar beheerde rekening-courant saldo een rentevergoeding ontvangen. Echter de tarieven in de geldmarkt zijn al enige tijd erg laag, maar het tarief van het Ministerie van Financiën ligt nog daaronder. Medio juli was de rentevergoeding van het Agentschap nihil (0,00%). Vastleggen voor een langere vaste periode via een deposito is mogelijk en geeft (afhankelijk van de looptijd) normaliter een hogere creditrente. Doch ook hier was het effect van de historisch lage geldmarkttarieven zichtbaar. Ter informatie de volgende depositotarieven van het Agentschap per 21 juli jl.: 2-jaars 0,06%, 5-jaars 0,42% en 10-jaars 1,36%. Een alternatief binnen SKB kan zijn het uitlenen van gelden aan andere decentrale overheden. Rekening houdend met onze liquiditeitsprognose, de Uitvoeringsregeling Treasury en de tarieven in de geldmarkt, is het mogelijk voor onze Treasury om kortlopende bedragen uit te zetten tot een bedrag van 25 miljoen. Vanwege de zeer lage depositotarieven en onze liquiditeitsprognose zijn vooralsnog geen bedragen vastgezet. Mandaat vermogensbeheer, risicobeheersing en beleggingsrestricties Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating Minimaal Maximaal 50% 100% 55,3% 85,8% < AAA Rating Minimaal Maximaal < AA minus Rating* Maximaal ** 0% 50% 12%** 44,7% 12,1% 14,2% 0% Duration (in Jaren) Minimaal Maximaal 4 6 4,30 4,55 * De <AAminus categorie maakt onderdeel uit van de <AAA rating. ** Zie onderstaande toelichting. Zoals in de ratingtabei is aangegeven, mag de totale <AAminus ratingpositie maximaal 12% bedragen. Deze 12% restrictie is destijds ingesteld om te voorkomen dat de provincie meer exposure zou krijgen naar minder kredietwaardige debiteuren. BNG zit al enige tijd tegen, op of net boven deze 12% grens. Wijzigingen in de marktwaarde hadden tot gevolg dat de procentuele grens soms (net) werd overschreden. Er moesten transacties gedaan worden om binnen de restrictie te blijven. Ultimo juni zat de BNG portefeuille iets over deze grens met 12,1% van de marktwaarde in de categorie <AAminus bestaande uit Spanje (6,7%), Slovenië (3,2%) en Italië (2,2%). provincie verijssel

4 Inmiddels zijn de economische situatie en vooruitzichten in (de periferie van) Europa verder verbeterd. Daarom heeft Treasury, op advies van onze onafhankelijke vermogensadviseur Wealth Management Partners, ons college voorgesteld om de relatieve 12% grens voor de totale <AAminus positie te vervangen door een absolute grens van 68 miljoen, corresponderend met onze totale nominale positie in de <AAminus categorie. In dit segment mogen daarmee geen obligaties worden bijgekocht. De Treasury commissie heeft positief op het voorstel geadviseerd. Ons college heeft dit voorstel op 8 juli jl. geaccordeerd. De aangepaste mandaten zijn inmiddels van de vermogensbeheerders Lombard en BNG getekend retour ontvangen. De betreffende posities in de <AAminus categorie zijn : Spanje 25 miljoen Slovenië 20 miljoen Italië 23 miljoen TOTAAL 68 miljoen nominaal Uitvoeringsregeling Treasury aangepast (versie 2014) Datum Kenmerk 2014/ Pagina 4 Vanwege bovengenoemde wijziging in beleggingsrestricties en als gevolg van de invoering van het Schatkistbankieren, is de Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel 2012 conform geactualiseerd. Voorheen bood de regeling verschillende mogelijkheden om gelden uit te zetten, maar Schatkistbankieren verplicht de provincie om alle liquide middelen bij het Rijk te stallen, tenzij gelden worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Deze versie 2014 is door ons op 8 juli jl. geaccordeerd, na positief advies van de Treasury commissie. Gesprek met vermogensbeheerders In oktober of november zal, net als vorig jaren, een inloopsessie worden georganiseerd waar beide vermogensbeheerders een presentatie zullen geven en waarbij gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen m.b.t. de obligatieportefeuille. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, provincie verijssel

5 Bijlage I - bij informerende brief (kenmerk 2014/ ) Inzake vermogensbeheer obligatieportefeuille ultimo juni 2014 Onderstaand zijn opgenomen de verdeling van de obligatieportefeuille naar land van debiteur / uitgevende instelling en naar rating. Zowel gemeten per 30 juni 2014 als per peildatum ultimo Verdeling naar land per 30 juni 2014: Land Totaal * Percentage AUSTRIA ,50% BELGIUM % FINLAND ,90% FRANCE ,96% GERMANY ,88% IRELAND ,56% ITALY ,15% NETHERLANDS ,15% SLOVENIA ,67% SPAIN ,40% SUPRANATIONAL ,99% SWEDEN 0 0,00% UNITED KINGDOM ,85% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad Verdeling naar land per 31 december 2013: Land Totaal * Percentage AUSTRIA ,31% BELGIUM ,94% FINLAND ,54% FRANCE ,87% GERMANY ,54% IRELAND ,54% ITALY ,98% NETHERLANDS ,92% SLOVENIA ,45% SPAIN ,94% SUPRANATIONAL GEOGRAPHIC FOCUS ,84% SWEDEN ,40% UNITED KINGDOM ,76% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad Gedurende het 1 e halfjaar 2014 ontvingen wij aan cash 159 miljoen uit de beleggingsportefeuilles, als gevolg van aflossingen en ontvangen rentecouponnen. Conform de Wet Schatkistbankieren mogen deze gelden niet herbelegd worden, noch blijven staan bij de depotbank (custodian). Derhalve is dat bedrag gedurende het eerste halfjaar afgestort naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

6 Verdeling naar rating per 30 juni 2014: Rating Totaal* Percentage AAA ,20% AA ,70% AA ,00% AA ,88% A+ 0,00% A 0,00% A- 0,00% BBB ,12% BBB ,67% BBB ,42% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad De obligaties met een rating lager dan AA minus betreffen obligaties uit Spanje, Italië en Slovenië. Bij aankoop hadden deze obligaties allemaal een rating van AA Minus of hoger en voldeden daarmee aan de vereisten van FIDO en RUDDO. Door downgrades van deze landen hebben deze obligaties op dit moment een rating lager dan AA Minus. Voor de totale portefeuille is deze categorie 6,21% en deze obligaties maken alleen deel uit van de BNG portefeuille. Ultimo december 2013 was dat percentage nog 5,89%. (NB : Zie elders in deze rapportage dat de beleggingsrestrictie voor de <AAminus categorie is gewijzigd door het GS besluit van 8 juli Via aanpassing van het mandaat is de grens van maximaal 12% van de beheerde portefeuille gewijzigd in maximaal 68 miljoen nominale waarde voor de < AAminus categorie). Verdeling naar rating per 31 december 2013: Rating Totaal* Percentage AAA ,13% AA ,75% AA ,30% AA ,93% A+ 0,00% A ,54% A- 0,00% BBB ,43% BBB ,11% BBB ,81% Eindtotaal ** ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad

7 Ratings De mandaten waarmee de vermogensbeheerders werken, leggen de vermogensbeheerders een aantal restricties op. Onderstaande tabel vergelijkt de portefeuille met restricties uit de mandaten. Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating 55,3% 85,8% Minimaal 50% Maximaal 100% < AAA Rating 44,7% 14,2% Minimaal 0% Maximaal 50% < AA minus Rating 12,1% 0% Maximaal ** < 68 miljoen nominaal (= 68 mln nominaal Duration (in jaren) 4,30 4,55 Minimaal 4 Maximaal 6 Zoals in de ratingtabel hieronder is aangegeven, mag de totale AA- ratingpositie maximaal 12% bedragen. Deze 12% restrictie is destijds ingesteld om te voorkomen dat de provincie meer exposure zou krijgen naar minder kredietwaardige debiteuren. BNG zat soms op of net over deze 12% grens, waardoor transacties gedaan moesten worden om binnen deze restrictie te blijven. Omdat de obligaties in deze 12% categorie een meer dan gemiddelde resterende looptijd hebben, laat de vervalkalender zien dat deze 12% gaat oplopen naar 16%, zonder dat in dit segment obligaties worden bijgekocht. Omdat het iets hogere risico in dat segment tevens gepaard gaat meet een hoger dan rendement dan de gemiddelde portefeuille zou de verkoop een drukkend effect geven op de performance van de beleggingsportefeuille. Onze onafhankelijke beleggingsadviseur Wealth Management Partners (WMP) heeft in samenspraak met Treasury de suggestie gedaan om de restrictie niet meer als percentage (maximaal 12%) van de portefeuille (marktwaarde) te hanteren, maar de totale nominale waarde van de obligaties dit segment als maximum te hanteren. Het louter transacties uit moeten voeren om te voldoen aan de 12% restrictie, terwijl de aanleiding positief is (de marktwaarde van obligaties uit de periferie stijgt) wordt daarmee voorkomen. Dit voorstel is afgestemd met en geaccordeerd door de Treasury commissie. Op 8 juli 2014 heeft GS deze wijziging in het beleggingsmandaat vastgesteld. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille dient volgens mandaat te liggen tussen 4 en 6 jaar. Ultimo juni 2014 was dat 4,30 bij BNG en 4,55 voor de Lombard portefeuille. Deze duration wordt langzaam korter met het verstrijken van de tijd. Verkorting van de duration betekent in principe minder rentegevoeligheid (wijziging van de marktwaarde als gevolg van de gewijzigde kapitaalmarktrente). Nominale portefeuille ontwikkeling In onderstaand overzicht is aangegeven wat de aankopen, verkopen en aflossingen in de periode tussen 31 december 2013 en 30 juni 2014 zijn geweest. De beleggingen zijn in nominale waarde en in euro. Nominale waarde 31/12/ Cash Totaal per 31/12/ Aankopen 1 jan t/m 30 juni Verkopen 1 jan t/m 30 juni Aflossingen 1 jan t/m 30 juni Nominale waarde 30/06/ Cash Totaal per 30/06/ Het saldo ultimo juni op de cash-account van is begin juli overgeboekt naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

8 Bijlage 2 - Obligatieportefeuille per 30 juni 2014 Behorend bij brief met kenmerk 2014/ Land Emittent / Uitgevende instelling Coupon rente Afloopdatum Nominale waarde Aankoopwaarde Marktwaarde 31/03/2014 Marktwaarde 30/06/2014 Toename / afname marktwaarde Opgebouwde rente vanaf coupondatum Rating bij aankoop Rating 30/06/2014 AUSTRIA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,490 AAA AAA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3, , , , , , ,140 AAA AAA OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3, , , , , , ,550 AAA AA+ Totaal AUSTRIA , , , ,180 BELGIUM BELGIUM GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,450 AA+ AA FLEMISH COMMUNITY 3, , , , , , ,540 AA AA Totaal BELGIUM , , , ,990 FINLAND FINLAND GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,740 AAA AAA FINLAND GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,040 AAA AAA Totaal FINLAND , , , ,780 FRANCE CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,880 AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 8, , , , , , ,040 AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3, , , , , , ,120 AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 3, , , , , , ,250 AAA AA+ CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'H 3, , , , , , ,100 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 4, , , , , , ,700 AAA AA+ CIF EUROMORTGAGE SA 4, , , , , , ,510 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,060 AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4, , , , , , ,780 AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4, , , , , , ,650 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,720 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,320 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,170 AAA AAA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4, , , , , , ,250 AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3, , , , , , ,120 AAA AA+ CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3, , , , , , ,650 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 3, , , , , , ,450 AAA AA+ BANQUES POPULAIRES COVERED BON 3, , , , , , ,740 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 3, , , , , , ,680 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,730 AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3, , , , , , ,170 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,440 AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 2, , , , , , ,960 AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF 2, , , , ,090 AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF 1, , , , , , ,720 AAA AAA BPCE SFH SA 1, , , , , , ,140 AAA AAA Totaal FRANCE , , , ,440 GERMANY BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5, , , , , , ,480 AAA AAA KFW 3, , , , , , ,680 AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 3, , , , , , ,160 AAA AAA KFW 2, , , , , , ,900 AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 2, , , , ,000 AAA AAA Totaal GERMANY , , , ,220 IRELAND GERMAN POSTAL PENSIONS SECURIT 4, , , , ,860 AAA AAA Totaal IRELAND , , , ,860 ITALY ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 9, , , , , , ,650 AA- BBB+ Totaal ITALY , , , ,650

9 NETHERLANDS NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,890 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,170 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,120 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,950 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3, , , , , , ,360 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,940 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0, , , , , , ,450 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,880 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , , , ,760 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4, , , , , , ,940 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,180 AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,790 AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,090 AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4, , , , , , ,800 AAA AAA ING BANK NV 5, , , , , , ,140 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 3, , , , , , ,700 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3, , , , , , ,890 AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,360 AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,960 AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , ,970 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3, , , , , , ,240 AAA AAA ING BANK NV 4, , , , , , ,000 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,200 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,410 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,400 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,680 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,880 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , , , ,520 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,320 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,700 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,800 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2, , , , , , ,950 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 3, , , , , , ,920 AAA AAA Totaal NETHERLANDS , , , ,360 SLOVENIA SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,750 AA BBB+ SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,920 AA BBB+ Totaal SLOVENIA , , , ,670 SPAIN SPAIN GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,670 AAA BBB AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALU 4, , , , , , ,650 AA BBB- BANKIA SA 4, , , , , , ,860 AAA BBB+ BANKIA SA 5, , , , , , ,790 AAA BBB+ INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6, , , , , , ,850 AAA BBB Totaal SPAIN , , , ,820

10 SUPRANATIONAL EUROPEAN UNION 3, , , , , , ,460 AAA AAA EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 3, , , , , , ,360 AAA AA+ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 2, , , , , , ,400 AAA AA+ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 1, , , , , , ,400 AAA AA+ EUROPEAN UNION 3, , , , , , ,150 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,180 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,230 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,760 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,200 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,900 AAA AAA INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 3, , , , , , ,220 AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 3, , , , , , ,960 AAA AA+ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,880 AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 2, , , , , , ,040 AAA AA+ Totaal SUPRANATIONAL , , , ,140 UNITED KINGDOM BANK OF SCOTLAND PLC 3, , , , , , ,640 AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 3, , , , , , ,680 AAA AAA NRAM COVERED BOND LLP 3, , , , , , ,780 AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 4, , , , , , ,400 AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4, , , , , , ,060 AAA AA+ NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4, , , , , , ,920 AAA AAA NRAM COVERED BOND LLP 4, , , , , , ,640 AAA AAA BANK OF SCOTLAND PLC 4, , , , , , ,510 AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4, , , , , , ,550 AAA AA+ BARCLAYS BANK PLC 4, , , , , , ,630 AAA AAA LLOYDS BANK PLC 3, , , , , , ,980 AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 3, , , , , , ,160 AAA AAA NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2, , , , , , ,600 AAA AAA ABBEY NATL TREASURY SERV 3, , , , , , ,350 AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 4, , , , , , ,160 AAA AAA Totaal UNITED KINGDOM , , , , ,060 Eindtotaal , , , ,170 Marktwaarde incl. opgelopen rente ,360

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014 h'k-v.vinciale ; - r.,rt YAr-iU/ERUS^L Provinciale Staten van Overj ssej r ^>^/g, 0 u /cjbs Dat. 0 6 NOV 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Datontv.: 2 5 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 jzi 3 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ ^ M T \ H ^ 7 Dat. ontv.: «J 3 MEI 2015 Provinciale Staten van Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Provinciale Staten van Overijssel

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 7 MRT 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 7 MRT 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel nr. PS/äOIW/2.2>4 Dat. 7 MRT 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. f Sbo l L IHö. Datontv.: 18 FEB Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 december 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. f Sbo l L IHö. Datontv.: 18 FEB Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 december 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f Sbo l L IHö Datontv.: 18 FEB 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Verordening treasury Noord-Brabant. 1 Inleiding

Verordening treasury Noord-Brabant. 1 Inleiding Onderwerp Verordening treasury Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant 1 Inleiding Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aandelenrisico: onzekerheid in de

Nadere informatie

Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012)

Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012) Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012) 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Algemeen...5 3. Beleggingsportefeuille...6 3.1 Uitgangspunten beleggingen...6

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. P5/2,Ó 12,/IOH 2, 30 NOV 2012. Reactie GS op rapport Rekenkamer Oost-Nederland "Driemaal budgetrecht"

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. P5/2,Ó 12,/IOH 2, 30 NOV 2012. Reactie GS op rapport Rekenkamer Oost-Nederland Driemaal budgetrecht Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel Reg.nr.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Beheer van vermogen In onzekere tijden

Provincie Noord-Brabant. Beheer van vermogen In onzekere tijden Provincie Noord-Brabant Beheer van vermogen In onzekere tijden 1 maart 2016 2 Inhoudsopgave 3 Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Totstandkoming vermogensbeheer (2009-2011) 8 3. Wat is de afgelopen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum :1 april 2003 Nummer :PS2003BEM22 Dienst/sector : concernstaf Commissie : Bestuur en Middelen Registratienummer :2003 CGC000120i Portefeuillehouder: J.G.P. van Bergen

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen De verplichting deel te nemen aan schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige liquide

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Voorstel tot wijziging treasurystatuut Statenvergadering: 3 oktober 2002 Agendapunt: 21 1. Wij stellen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 C.L. Kooistra A. Löbhard Afdeling Financiën Provincie Gelderland 22 maart 2017 Prof. R. Bauer Hoogleraar Financiering

Nadere informatie

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering?

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering? 4. PARAGRAAF FINANCIERING Wat is financiering? Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Schatkistbankieren BZK Regiodagen juni 2014 Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Inhoud Introductie Agentschap 1. Terugblik invoering 2. Resultaat 2013 3. Werking schatkistbankieren

Nadere informatie

Themabijeenkomst financiën. Gemeente Roerdalen. Sint Odiliënberg 9 december 2015

Themabijeenkomst financiën. Gemeente Roerdalen. Sint Odiliënberg 9 december 2015 Themabijeenkomst financiën Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg 9 december 2015 Agenda Algemene introductie Portefeuille gemeente Roerdalen Marktontwikkelingen 2 9 december 2015 Gemeente Roerdalen Algemene

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten.

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp - Verantwoording treasurybeleid vooruitlopend op jaarstukken 2014 Kern mededeling: Begin 2014 hebben uw Staten het treasurystatuut 2014 vastgesteld. De gedeputeerde

Nadere informatie

De burgemeester. Mr. A. Wolfsen

De burgemeester. Mr. A. Wolfsen Voorstel aan de raad Aanpassing regelgeving treasury Opgesteld door Bestuurs- en Concerndienst Financiën en Personeel Financiële Coà rdinatie Dienstkenmerk 10.004685 Vergaderdatum 8 april 2010 Jaargang

Nadere informatie

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds Treasury Statuut 23 september 2010 Inhoudsopgave Achtergrond Kaders van het Treasury Statuut Positie PS Vragen uit commissies/provinciale Staten - Mandaat van PS aan GS - Treasury Jaarplan en Jaarverslag

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Datum commissievergadering : - Document nummer : 3274353 Behandelend ambtenaar : M.A.P.M. Spijkers Directie/bureau : Middelen/ Bureau Financiºn Planning &

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitzetting creditgelden 2010 Voorstel Ermee instemmen om de overtollige gelden

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/59

Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland driemaal budgetrecht. Inlichtingen bij 23 januari 2013 Jeroen Wezenberg (griffie): 038-4998784 Claudio Bruggink (Rekenkamer): 0570-665800

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731)

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Datontv.: Q4 DEC 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering?

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering? 4. PARAGRAAF FINANCIERING Wat is financiering? Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 9

DB-vergadering Agendapunt 9 DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 9 Onderwerp Overgangsregeling treasurystatuut Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van toepassing. Routing

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2 PS2011BEM13-1 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011BEM13 Afdeling : FIN Commissie : BEM Steller : M. Steenman Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016

Memo. Leden van het algemeen bestuur. Treasuryberaad. Datum 17 juni Onderwerp Financieringsbehoefte 2016 Aan Van Leden van het algemeen bestuur Treasuryberaad Datum 17 juni 2016 Onderwerp sbehoefte 2016 Op 30 mei is het Treasuryberaad bijeengekomen om de financieringsbehoefte van Avalex te bepalen. Hierbij

Nadere informatie

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud Inhoud Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas 1 Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer 2 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFMrichtlijn 3 Seminar BNG Vermogensbeheer

Nadere informatie

Raads Informatiebrief

Raads Informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.RI965.OOI Inboeknummer orbstoozzo Dossiernummer pos.4o4 So j anuari zoor Raads Informatiebrief Betreft beleggingstransacties in aoo6. 1 Inleiding In 2005 hebben wij uit

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

3.4 Paragraaf Financiering

3.4 Paragraaf Financiering 3.4 Paragraaf Financiering 3.4.1 Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente en kredietrisico),

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

Gemeente fj Bergen op Zoom

Gemeente fj Bergen op Zoom Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Financiering uitgaven en

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 237 5 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting Advies

Nadere informatie

Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat. Gemeente Roerdalen

Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat. Gemeente Roerdalen Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg 16 april 2012 Agenda Algemene introductie Portefeuille Gemeente Roerdalen 2 16 april 2012, Gemeente Roerdalen

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Korte motivering Rendement BOR fonds De heer J.Th. Hoekema (plaatsvervangend) Vergadering 24-09-2014 Agendapunt Verkeer

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp Strategisch beleggingsplan vermogensbeheer 2012 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Behandelwijze Overleg-/ beslispunten Context PS2012-580 Commissie AFW 12 september

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie