verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014"

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Overijss Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014 Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk; [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. II. Verdeling van de portefeuille naar land en naar rating en in vergelijking met mandaat (te raadplegen via Samenstelling portefeuille per 30 juni 2014 (te raadplegen via In de brief van 20 december 2011 met kenmerk 2011/ hebben wij beschreven op welke wijze wij Provinciale Staten over het vermogensbeheer informeren. Via deze brief informeren wij u over de samenstelling van de obligatieportefeuille per 30 juni Overzicht portefeuille In de bijlage treft u een overzicht aan van de omvang van de uitzettingen naar land en instelling. U vindt met als peildatum 30 juni 2014 informatie over: - emittent (i.e. obligatie uitgevende instelling) - couponrente; - looptijd (aflossingsdatum); - ratings van de leningen bij aankoop; - ratings van de leningen per 30 juni 2014; - nominale waarde; - kostprijs bij aanschaf; - marktwaarde; - nog te ontvangen rente (i.e. opgebouwde rente vanaf coupondatum); - verdeling naar land; - verdeling naar rating. Wat betreft de vermelde ratings van de obligatieleningen kan het in sommige gevallen zo zijn, dat een lening een hogere rating heeft dan de instelling die de lening heeft uitgegeven. De reden daarvoor is dat deze leningen een relatief grotere mate van zekerheid van de instelling hebben meegekregen (bijvoorbeeld in het geval van een 'covered bond') dan dat de instelling zelf als rating heeft. De obligaties waarin is belegd zijn allemaal 'investment grade'. Dat wil zeggen dat hun creditrating BBB- of hoger is volgens Standard & Poor's, dan wel Baa3 of hoger is volgens Moody's. Datum verzending 2 0 AUE. 23H provincie verijssel

2 W; In het algemeen betekent deze rating van tenminste BBB- of Baa3 voor een obligatie dat volgens de beoordeling van de rating agency het zeer waarschijnlijk is dat aan de betalingsverplichtingen (aflossing en rente) kan worden voldaan. Uiteraard neemt met een hogere rating die waarschijnlijkheid toe. De obligatieportefeuille van de provincie heeft een defensief profiel. Ruim 70% van de waarde heeft de hoogste rating van AAA. Waarde ontwikkeling portefeuille vanaf 1 januari 2014 Sinds begin 2014 is samengevat de totale portefeuille als volgt gemuteerd : Datum Kenmerk 2014/ Pagina 2 Marktwaarde 1 januari 2014 Ongerealiseerde waardegroei Verdiende interest+transactieresultaat Subtotaal Kasopnamen Marktwaarde ultimo juni 2014 * (x miljoen) (effect van dalende marktrente) (aflossingen en rentecouponnen) *) De nominale waarde van de portefeuille was ultimo juni miljoen. Het verschil van 181 miljoen betreft het agio (i.e. het verschil tussen marktwaarde en nominale waarde) dat tot aflossingsdatum van de verschillende obligaties (uiterlijk in 2037) geleidelijk zal 'wegsmelten' als gevolg van onze 'buy-and-hold policy' ,00 Liquiditeiten ontwikkeling Het kassaldo van de provincie wordt, naast de structurele en reguliere inkomsten en uitgaven, grotendeels bepaald door de ontvangsten uit de beleggingsportefeuille en de projectuitgaven. De gecombineerde kasstroom van aflossingen en rentecouponnen bereikt een piek in 2017 en loopt daarna geleidelijk terug naar Nadien worden de jaarlijkse ontvangsten veel beperkter en lopen nog tot het einde van de vervalkalender in Zie grafiek. Tegenover deze ontwikkeling staat de realisatie van de projecten van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel, hetgeen de komende jaren omvangrijke kasmiddelen zal vergen en uiteraard ons liquiditeitensaldo flink drukt , , , ,00 K Rentebaten M Vrijval 0,00 t ^ ^ $P ^ ^ ^ ^ ^ ^ $P provincie verijssel

3 Schatkistbankieren In het voorgaande rapportages hebben wij u geïnformeerd over het in werking treden van de wetswijziging van de Wet Fido t.a.v. het verplicht Schatkistbankieren (SKB). Het SKB verplicht ons als decentrale overheid op dagbasis onze overtollige liquiditeiten af te storten bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Deze wet heeft een flinke impact op ons liquiditeitenbeheer en de renteopbrengsten. In het kader van SKB is een speciale RABO-SKB rekening geopend vanwaar op dagbasis de afroming door het Agentschap plaatsvindt. Ultimo juni stond op onze rekening-courant bij het Ministerie van Financiën een tegoedsaldo van 284 miljoen. Rentebaten Datum Kenmerk 2014/ Pagina 3 De verplichting tot afstorting van onze creditgelden naar het Agentschap betekent dat wij over het daar beheerde rekening-courant saldo een rentevergoeding ontvangen. Echter de tarieven in de geldmarkt zijn al enige tijd erg laag, maar het tarief van het Ministerie van Financiën ligt nog daaronder. Medio juli was de rentevergoeding van het Agentschap nihil (0,00%). Vastleggen voor een langere vaste periode via een deposito is mogelijk en geeft (afhankelijk van de looptijd) normaliter een hogere creditrente. Doch ook hier was het effect van de historisch lage geldmarkttarieven zichtbaar. Ter informatie de volgende depositotarieven van het Agentschap per 21 juli jl.: 2-jaars 0,06%, 5-jaars 0,42% en 10-jaars 1,36%. Een alternatief binnen SKB kan zijn het uitlenen van gelden aan andere decentrale overheden. Rekening houdend met onze liquiditeitsprognose, de Uitvoeringsregeling Treasury en de tarieven in de geldmarkt, is het mogelijk voor onze Treasury om kortlopende bedragen uit te zetten tot een bedrag van 25 miljoen. Vanwege de zeer lage depositotarieven en onze liquiditeitsprognose zijn vooralsnog geen bedragen vastgezet. Mandaat vermogensbeheer, risicobeheersing en beleggingsrestricties Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating Minimaal Maximaal 50% 100% 55,3% 85,8% < AAA Rating Minimaal Maximaal < AA minus Rating* Maximaal ** 0% 50% 12%** 44,7% 12,1% 14,2% 0% Duration (in Jaren) Minimaal Maximaal 4 6 4,30 4,55 * De <AAminus categorie maakt onderdeel uit van de <AAA rating. ** Zie onderstaande toelichting. Zoals in de ratingtabei is aangegeven, mag de totale <AAminus ratingpositie maximaal 12% bedragen. Deze 12% restrictie is destijds ingesteld om te voorkomen dat de provincie meer exposure zou krijgen naar minder kredietwaardige debiteuren. BNG zit al enige tijd tegen, op of net boven deze 12% grens. Wijzigingen in de marktwaarde hadden tot gevolg dat de procentuele grens soms (net) werd overschreden. Er moesten transacties gedaan worden om binnen de restrictie te blijven. Ultimo juni zat de BNG portefeuille iets over deze grens met 12,1% van de marktwaarde in de categorie <AAminus bestaande uit Spanje (6,7%), Slovenië (3,2%) en Italië (2,2%). provincie verijssel

4 Inmiddels zijn de economische situatie en vooruitzichten in (de periferie van) Europa verder verbeterd. Daarom heeft Treasury, op advies van onze onafhankelijke vermogensadviseur Wealth Management Partners, ons college voorgesteld om de relatieve 12% grens voor de totale <AAminus positie te vervangen door een absolute grens van 68 miljoen, corresponderend met onze totale nominale positie in de <AAminus categorie. In dit segment mogen daarmee geen obligaties worden bijgekocht. De Treasury commissie heeft positief op het voorstel geadviseerd. Ons college heeft dit voorstel op 8 juli jl. geaccordeerd. De aangepaste mandaten zijn inmiddels van de vermogensbeheerders Lombard en BNG getekend retour ontvangen. De betreffende posities in de <AAminus categorie zijn : Spanje 25 miljoen Slovenië 20 miljoen Italië 23 miljoen TOTAAL 68 miljoen nominaal Uitvoeringsregeling Treasury aangepast (versie 2014) Datum Kenmerk 2014/ Pagina 4 Vanwege bovengenoemde wijziging in beleggingsrestricties en als gevolg van de invoering van het Schatkistbankieren, is de Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel 2012 conform geactualiseerd. Voorheen bood de regeling verschillende mogelijkheden om gelden uit te zetten, maar Schatkistbankieren verplicht de provincie om alle liquide middelen bij het Rijk te stallen, tenzij gelden worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Deze versie 2014 is door ons op 8 juli jl. geaccordeerd, na positief advies van de Treasury commissie. Gesprek met vermogensbeheerders In oktober of november zal, net als vorig jaren, een inloopsessie worden georganiseerd waar beide vermogensbeheerders een presentatie zullen geven en waarbij gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen m.b.t. de obligatieportefeuille. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, provincie verijssel

5 Bijlage I - bij informerende brief (kenmerk 2014/ ) Inzake vermogensbeheer obligatieportefeuille ultimo juni 2014 Onderstaand zijn opgenomen de verdeling van de obligatieportefeuille naar land van debiteur / uitgevende instelling en naar rating. Zowel gemeten per 30 juni 2014 als per peildatum ultimo Verdeling naar land per 30 juni 2014: Land Totaal * Percentage AUSTRIA ,50% BELGIUM % FINLAND ,90% FRANCE ,96% GERMANY ,88% IRELAND ,56% ITALY ,15% NETHERLANDS ,15% SLOVENIA ,67% SPAIN ,40% SUPRANATIONAL ,99% SWEDEN 0 0,00% UNITED KINGDOM ,85% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad Verdeling naar land per 31 december 2013: Land Totaal * Percentage AUSTRIA ,31% BELGIUM ,94% FINLAND ,54% FRANCE ,87% GERMANY ,54% IRELAND ,54% ITALY ,98% NETHERLANDS ,92% SLOVENIA ,45% SPAIN ,94% SUPRANATIONAL GEOGRAPHIC FOCUS ,84% SWEDEN ,40% UNITED KINGDOM ,76% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad Gedurende het 1 e halfjaar 2014 ontvingen wij aan cash 159 miljoen uit de beleggingsportefeuilles, als gevolg van aflossingen en ontvangen rentecouponnen. Conform de Wet Schatkistbankieren mogen deze gelden niet herbelegd worden, noch blijven staan bij de depotbank (custodian). Derhalve is dat bedrag gedurende het eerste halfjaar afgestort naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

6 Verdeling naar rating per 30 juni 2014: Rating Totaal* Percentage AAA ,20% AA ,70% AA ,00% AA ,88% A+ 0,00% A 0,00% A- 0,00% BBB ,12% BBB ,67% BBB ,42% Eindtotaal ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad De obligaties met een rating lager dan AA minus betreffen obligaties uit Spanje, Italië en Slovenië. Bij aankoop hadden deze obligaties allemaal een rating van AA Minus of hoger en voldeden daarmee aan de vereisten van FIDO en RUDDO. Door downgrades van deze landen hebben deze obligaties op dit moment een rating lager dan AA Minus. Voor de totale portefeuille is deze categorie 6,21% en deze obligaties maken alleen deel uit van de BNG portefeuille. Ultimo december 2013 was dat percentage nog 5,89%. (NB : Zie elders in deze rapportage dat de beleggingsrestrictie voor de <AAminus categorie is gewijzigd door het GS besluit van 8 juli Via aanpassing van het mandaat is de grens van maximaal 12% van de beheerde portefeuille gewijzigd in maximaal 68 miljoen nominale waarde voor de < AAminus categorie). Verdeling naar rating per 31 december 2013: Rating Totaal* Percentage AAA ,13% AA ,75% AA ,30% AA ,93% A+ 0,00% A ,54% A- 0,00% BBB ,43% BBB ,11% BBB ,81% Eindtotaal ** ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente, exclusief cashpositie ad

7 Ratings De mandaten waarmee de vermogensbeheerders werken, leggen de vermogensbeheerders een aantal restricties op. Onderstaande tabel vergelijkt de portefeuille met restricties uit de mandaten. Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating 55,3% 85,8% Minimaal 50% Maximaal 100% < AAA Rating 44,7% 14,2% Minimaal 0% Maximaal 50% < AA minus Rating 12,1% 0% Maximaal ** < 68 miljoen nominaal (= 68 mln nominaal Duration (in jaren) 4,30 4,55 Minimaal 4 Maximaal 6 Zoals in de ratingtabel hieronder is aangegeven, mag de totale AA- ratingpositie maximaal 12% bedragen. Deze 12% restrictie is destijds ingesteld om te voorkomen dat de provincie meer exposure zou krijgen naar minder kredietwaardige debiteuren. BNG zat soms op of net over deze 12% grens, waardoor transacties gedaan moesten worden om binnen deze restrictie te blijven. Omdat de obligaties in deze 12% categorie een meer dan gemiddelde resterende looptijd hebben, laat de vervalkalender zien dat deze 12% gaat oplopen naar 16%, zonder dat in dit segment obligaties worden bijgekocht. Omdat het iets hogere risico in dat segment tevens gepaard gaat meet een hoger dan rendement dan de gemiddelde portefeuille zou de verkoop een drukkend effect geven op de performance van de beleggingsportefeuille. Onze onafhankelijke beleggingsadviseur Wealth Management Partners (WMP) heeft in samenspraak met Treasury de suggestie gedaan om de restrictie niet meer als percentage (maximaal 12%) van de portefeuille (marktwaarde) te hanteren, maar de totale nominale waarde van de obligaties dit segment als maximum te hanteren. Het louter transacties uit moeten voeren om te voldoen aan de 12% restrictie, terwijl de aanleiding positief is (de marktwaarde van obligaties uit de periferie stijgt) wordt daarmee voorkomen. Dit voorstel is afgestemd met en geaccordeerd door de Treasury commissie. Op 8 juli 2014 heeft GS deze wijziging in het beleggingsmandaat vastgesteld. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille dient volgens mandaat te liggen tussen 4 en 6 jaar. Ultimo juni 2014 was dat 4,30 bij BNG en 4,55 voor de Lombard portefeuille. Deze duration wordt langzaam korter met het verstrijken van de tijd. Verkorting van de duration betekent in principe minder rentegevoeligheid (wijziging van de marktwaarde als gevolg van de gewijzigde kapitaalmarktrente). Nominale portefeuille ontwikkeling In onderstaand overzicht is aangegeven wat de aankopen, verkopen en aflossingen in de periode tussen 31 december 2013 en 30 juni 2014 zijn geweest. De beleggingen zijn in nominale waarde en in euro. Nominale waarde 31/12/ Cash Totaal per 31/12/ Aankopen 1 jan t/m 30 juni Verkopen 1 jan t/m 30 juni Aflossingen 1 jan t/m 30 juni Nominale waarde 30/06/ Cash Totaal per 30/06/ Het saldo ultimo juni op de cash-account van is begin juli overgeboekt naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

8 Bijlage 2 - Obligatieportefeuille per 30 juni 2014 Behorend bij brief met kenmerk 2014/ Land Emittent / Uitgevende instelling Coupon rente Afloopdatum Nominale waarde Aankoopwaarde Marktwaarde 31/03/2014 Marktwaarde 30/06/2014 Toename / afname marktwaarde Opgebouwde rente vanaf coupondatum Rating bij aankoop Rating 30/06/2014 AUSTRIA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,490 AAA AAA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3, , , , , , ,140 AAA AAA OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3, , , , , , ,550 AAA AA+ Totaal AUSTRIA , , , ,180 BELGIUM BELGIUM GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,450 AA+ AA FLEMISH COMMUNITY 3, , , , , , ,540 AA AA Totaal BELGIUM , , , ,990 FINLAND FINLAND GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,740 AAA AAA FINLAND GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,040 AAA AAA Totaal FINLAND , , , ,780 FRANCE CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,880 AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 8, , , , , , ,040 AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3, , , , , , ,120 AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 3, , , , , , ,250 AAA AA+ CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'H 3, , , , , , ,100 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 4, , , , , , ,700 AAA AA+ CIF EUROMORTGAGE SA 4, , , , , , ,510 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,060 AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4, , , , , , ,780 AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4, , , , , , ,650 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,720 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,320 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,170 AAA AAA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4, , , , , , ,250 AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3, , , , , , ,120 AAA AA+ CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3, , , , , , ,650 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 3, , , , , , ,450 AAA AA+ BANQUES POPULAIRES COVERED BON 3, , , , , , ,740 AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 3, , , , , , ,680 AAA AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,730 AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3, , , , , , ,170 AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4, , , , , , ,440 AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 2, , , , , , ,960 AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF 2, , , , ,090 AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF 1, , , , , , ,720 AAA AAA BPCE SFH SA 1, , , , , , ,140 AAA AAA Totaal FRANCE , , , ,440 GERMANY BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5, , , , , , ,480 AAA AAA KFW 3, , , , , , ,680 AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 3, , , , , , ,160 AAA AAA KFW 2, , , , , , ,900 AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 2, , , , ,000 AAA AAA Totaal GERMANY , , , ,220 IRELAND GERMAN POSTAL PENSIONS SECURIT 4, , , , ,860 AAA AAA Totaal IRELAND , , , ,860 ITALY ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 9, , , , , , ,650 AA- BBB+ Totaal ITALY , , , ,650

9 NETHERLANDS NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,890 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,170 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,120 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,950 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3, , , , , , ,360 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,940 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0, , , , , , ,450 AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2, , , , , , ,880 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , , , ,760 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4, , , , , , ,940 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,180 AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,790 AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,090 AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4, , , , , , ,800 AAA AAA ING BANK NV 5, , , , , , ,140 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 3, , , , , , ,700 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3, , , , , , ,890 AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,360 AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4, , , , , , ,960 AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , ,970 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3, , , , , , ,240 AAA AAA ING BANK NV 4, , , , , , ,000 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,200 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,410 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,400 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,680 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4, , , , , , ,880 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3, , , , , , ,520 AAA AAA ING BANK NV 3, , , , , , ,320 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,700 AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2, , , , , , ,800 AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2, , , , , , ,950 AAA AAA ABN AMRO BANK NV 3, , , , , , ,920 AAA AAA Totaal NETHERLANDS , , , ,360 SLOVENIA SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,750 AA BBB+ SLOVENIA GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,920 AA BBB+ Totaal SLOVENIA , , , ,670 SPAIN SPAIN GOVERNMENT BOND 4, , , , , , ,670 AAA BBB AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALU 4, , , , , , ,650 AA BBB- BANKIA SA 4, , , , , , ,860 AAA BBB+ BANKIA SA 5, , , , , , ,790 AAA BBB+ INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6, , , , , , ,850 AAA BBB Totaal SPAIN , , , ,820

10 SUPRANATIONAL EUROPEAN UNION 3, , , , , , ,460 AAA AAA EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 3, , , , , , ,360 AAA AA+ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 2, , , , , , ,400 AAA AA+ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 1, , , , , , ,400 AAA AA+ EUROPEAN UNION 3, , , , , , ,150 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,180 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,230 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,760 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4, , , , , , ,200 AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,900 AAA AAA INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 3, , , , , , ,220 AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 3, , , , , , ,960 AAA AA+ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3, , , , , , ,880 AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 2, , , , , , ,040 AAA AA+ Totaal SUPRANATIONAL , , , ,140 UNITED KINGDOM BANK OF SCOTLAND PLC 3, , , , , , ,640 AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 3, , , , , , ,680 AAA AAA NRAM COVERED BOND LLP 3, , , , , , ,780 AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 4, , , , , , ,400 AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4, , , , , , ,060 AAA AA+ NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4, , , , , , ,920 AAA AAA NRAM COVERED BOND LLP 4, , , , , , ,640 AAA AAA BANK OF SCOTLAND PLC 4, , , , , , ,510 AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4, , , , , , ,550 AAA AA+ BARCLAYS BANK PLC 4, , , , , , ,630 AAA AAA LLOYDS BANK PLC 3, , , , , , ,980 AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 3, , , , , , ,160 AAA AAA NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2, , , , , , ,600 AAA AAA ABBEY NATL TREASURY SERV 3, , , , , , ,350 AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 4, , , , , , ,160 AAA AAA Totaal UNITED KINGDOM , , , , ,060 Eindtotaal , , , ,170 Marktwaarde incl. opgelopen rente ,360

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 2010-001 Nieuwegein Financiën Contactpersoon Ger/ de Vree Telefoon 030 607 1305 Fax 030 601

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aangeboden 16 mei 2012 kst-33240-ixa-1 ISSN

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten.

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp - Verantwoording treasurybeleid vooruitlopend op jaarstukken 2014 Kern mededeling: Begin 2014 hebben uw Staten het treasurystatuut 2014 vastgesteld. De gedeputeerde

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 237 5 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting Advies

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-11-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Nr. 2211 19 september Officiële uitgave van provincie Drenthe. 2014 Vaststelling Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie