Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff"

Transcriptie

1 Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst u meer informatie over de Wealth-compartimenten van de bevek BNP PariBas Portfolio fof? Uw wealth manager beantwoordt graag al uw vragen.

2 Bent u op zoek naar de beste manier om uw kapitaal op lange termijn te laten groeien? Hiervoor bestaan er tal van mogelijkheden. Beleggen is waarschijnlijk nog altijd de beste manier om rendement en risico slim te combineren. Dat kan enkel slagen als onder specifieke voorwaarden. Het vergt immers een actieve analyse van de financiële markten en een consequente opbouw en opvolging van een portefeuille die bij uw profiel past, waarbij een optimale spreiding van cruciaal belang is. Een beleggingsportefeuille moet in de eerste plaats samengesteld zijn uit verschillende activaklassen: aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en alternatieve beleggingen, bijvoorbeeld vastgoed en grondstoffen. Maar ook elke activaklasse moet voldoende gespreid zijn. Dat is lang geen makkelijke klus... Om het de klanten van BNP Paribas Fortis Wealth Management makkelijker te maken, werden binnen de Luxemburgse bevek bnp Paribas Portfolio fof (Funds of Funds) exclusief voor hen de Wealth-compartimenten ontwikkeld. Wat er zo origineel aan is: de combinatie van een actief en een passief beheer. De beheerder beheert dus actief een portefeuille die is samengesteld uit indexfondsen en ETF s, financiële instrumenten die passief worden beheerd. Actief en passief beheer Actief beheer In het kader van een actief beheer is de expertise van de beheerder cruciaal. De beheerder bepaalt immers het gewicht voor elke activaklasse in de portefeuille (binnen de vastgelegde limieten). Binnen elke activaklasse selecteert hij ook de individuele effecten die een meerwaarde kunnen opleveren. Voor de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth volgt de beheerder de beslissingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis Wealth Management. Dat comité verricht een fundamentele analyse van de macro-economie en de financiële markten, wat dan weer tot allocatievoorstellen leidt (op het gebied van geografie, kapitalisatiegrootte, beleggingsthema s...). Passief beheer Het passieve beheer wil de positieve en negatieve prestatie van een referentie-index zo getrouw mogelijk nabootsen. De keuze van die index biedt de mogelijkheid om op de prestatie van een markt, activaklasse, geografische zone of een activiteitensector te mikken... Fondsen met een passief beheer worden ook indexfondsen genoemd. ETF s zijn indexfondsen die continu op de beurs noteren. Ze worden dus op dezelfde manier verhandeld als individuele effecten. Zo wordt het makkelijker om het passieve beheer in een actief beheerde portefeuille op te nemen. Door een actief en passief beheer te combineren, is het mogelijk de risico s van een portefeuille af te zwakken met een erg ruime spreiding maar toch voordeel te halen uit de markttrends. Dankzij het actieve beheer is het mogelijk te focussen op positieve strategische trends om de rendementsverwachting te verbeteren. Indexfondsen, en meer bepaald van ETF s, bieden volgende troeven: - een portefeuille met een veel bredere spreiding dan bij een portefeuille die in individuele lijnen belegt; - toegang tot gevarieerde geografische en/ of sectorale markten waarbij het risico wordt beperkt dankzij een ruime blootstelling (spreiding); - mogelijkheid om goed te reageren en onmiddellijk marktkansen te grijpen dankzij de grotere beleggingsflexibiliteit. Indexbeheer van THEAM BNP Paribas Investment Partners, beheerder van de door BNP Paribas Fortis gecommercialiseerde fondsen, beschikt over een ruim aanbod indexfondsen dankzij zijn gespecialiseerde partner, THEAM. THEAM maakte het indexbeheer tot een van zijn drie expertisedomeinen en biedt institutionele beleggers een waaier indexfondsen en ETF s met het oog op een onmiddellijke blootstelling aan: - traditionele activaklassen (grote sectorale of regionale beursindexen); - grondstoffen; - obligaties; - themafondsen (milieu, agrofood, infrastructuur...). 2 Flash Invest - Juni 2015

3 Compartimenten BNP Paribas Portfolio (FoF) Wealth Uw vermogen is het resultaat van de weg die u hebt afgelegd, uw persoonlijke verwachtingen, uw talenten en uiteraard uw professionele welslagen. Om een goed beheer ervan te waarborgen, is het belangrijk uit te gaan van uw risicoprofiel. Dat profiel weerspiegelt - uw risicotolerantie en uw reactie op marktschommelingen; - uw kennis en ervaring op het gebied van de financiële markten; - uw doelstellingen en beleggingshorizon. Een goed beheer van uw vermogen berust op een relevante activa-allocatie, in overeenstemming met uw profiel. Die allocatie bestaat erin om vanuit een langetermijnperspectief de structuur van uw globale portefeuille te bepalen, door activaklassen te zoeken die bij uw profiel passen en vooral door de juiste weging toe te kennen. Daarom biedt NP Paribas Portfolio FoF u twee afzonderlijke Wealth-compartimenten aan. BNP Paribas Portfolio FoF Wealth Stability is bestemd voor beleggers met een defensief risicoprofiel (Defensive). BNP Paribas Portfolio FoF Wealth Balanced is bestemd voor beleggers met een neutraal risicoprofiel (Balanced). Beide compartimenten volgen hetzelfde beleggingsbeleid, maar kennen elk een specifieke weging toe aan de verschillende activaklassen waaruit hun portefeuille is samengesteld. Doel Elk compartiment streeft ernaar de waarde van zijn activa op middellange termijn te doen aangroeien, met strikte naleving van het risicoprofiel waaraan het is gekoppeld. Beleggingsbeleid De compartimenten zijn van het type dakfonds en beleggen in fondsen met een passief beheer (ook trackers genoemd) die op hun beurt beleggen in obligatieen aandelenmarkten, in geldmarktinstrumenten en bijkomstig in alternatieve 1 beleggingen en liquiditeiten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de internationale spreiding van de beleggingen. In normale marktomstandigheden schommelt de samenstelling van de portefeuille binnen de onderstaande marges. Activaklasse Wealth Stability Wealth Balanced Aandelen 10% - 30% 25% - 65% Obligaties 30% - 90% 25% - 65% Alternatieve beleggingen 1 0% - 30% 0% - 35% Geldmarktinstrumenten 0% - 50% 0% - 50% Fondsen, ICB s, beveks... Officieel heten ze instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE s). Gemakshalve worden ze kortweg fondsen (ICB s) genoemd. Het zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van kapitaal aangebracht door beleggers. De ICB s trekken kapitaal aan en beleggen ze collectief in effecten. De bekendste vormen zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF s). Een dakfonds is een fonds waarvan de portefeuille op zijn beurt in andere fondsen is belegd 1 Alternatieve beleggingen zijn beleggingen in deelbewijzen van gereglementeerde ICB s van het type absolute return of gereglementeerde ICB s die in vastgoed- en grondstoffenmarkten beleggen. De compartimenten worden actief beheerd. De beheerder beslist over - de spreiding over de verschillende activaklassen en - de selectie van de effecten (indexfondsen en ETF s) binnen elke activaklasse op basis van de aanbevelingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis. 3 Flash Invest - Juni 2015

4 Welke plaats in uw vermogen? Op grond van het beleggingsbeleid kunnen de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth op twee verschillende manieren in uw vermogen worden opgenomen. Exclusief Een compartiment bnp Paribas Portfolio fof Wealth kan uw volledige vermogen uitmaken, aangezien het zowel over de verschillende activaklassen als binnen elke activaklasse gespreid is. U profiteert van een dynamisch beheer, een dagelijkse opvolging van uw portefeuille en een totale transparantie over de samenstelling en prestaties ervan. Uw wealth manager zal u graag meer informatie geven over het compartiment dat met uw beleggersprofiel overeenstemt. Basis van een beter gespreid vermogen Dankzij de internationale benadering van de compartimenten bnp Paribas Portfolio fof Wealth kunt u sowieso wereldwijd beleggen. Klanten die toch een specifiekere spreiding wensen, kunnen die basis verder uitbreiden met andere, meer geconcentreerde beleggingsformules, afhankelijk van de mogelijkheden op de markten. Uw wealth manager zal u helpen om te bepalen welk percentage u best aan de kern van uw portefeuille en aan bijkomende spreidingsinstrumenten toewijst. Troeven van de Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio fof Dankzij de expertise van de beleggingsspecialisten willen we u laten profiteren van de voordelen van een actief beheer in combinatie met een passief beheer. Een belegging in de Wealth-compartimenten van BNP Paribas Portfolio fof biedt overigens nog veel meer voordelen. Permanente opvolging De portefeuille van het compartiment wordt voortdurend getoetst aan uw risicoprofiel en de marktontwikkelingen. De portefeuille wordt dynamisch beheerd op basis van een grondige analyse door beleggingsprofessionals die elke beslissing nemen met kennis van de mogelijke gevolgen ervan. Dit actieve beheer en de zeer ruime spreiding dankzij het gebruik van indexfondsen maakt een betere risicobeheersing mogelijk. Tijdswinst U hoeft het verloop van de financiële markten niet zelf te volgen en u moet de macro-economische gegevens en de voor u geschikte beleggingsformules niet zelf analyseren. Onze specialisten doen dat voor u. Systematiek U vermijdt de valkuil van impulsieve beleidswijzigingen die uw rendementspotentieel op lange termijn aantasten. Integendeel zelfs, u bepaalt een strategische doelstelling op lange termijn en u hebt dan de zekerheid dat de beleggingsspecialisten aan wie u uw kapitaal toevertrouwt, dat doel nauwgezet zullen nastreven. Transparantie Via uw PC banking en/of de staat van uw effectenrekening kunt u de prestaties van uw belegging opvolgen. Elk trimester krijgt u per post een gedetailleerd overzicht van uw belegging. U kunt bij uw wealth manager terecht met al uw vragen, hij zal u graag meer uitleg geven. 4 Flash Invest - Juni 2015

5 Belangrijkste risico's van een belegging in de Wealth-compartimenten De Wealth-compartimenten worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens hun beleggingsbeleid. Hierna vindt u de belangrijkste risico's. Kapitaalrisico: de belegger moet beseffen dat het compartiment misschien niet de beoogde prestatie zal boeken en dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een uitstap op een slecht moment is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt. Risico s van indexfondsen: de waarde van een indexfonds volgt de op- en neerwaartse schommelingen van zijn referentieindex. Een daling van de referentie-index leidt dus tot een waardedaling van het indexfonds, wat dan weer de waarde van het compartiment beïnvloedt. Het is overigens onmogelijk om een exacte, onmiddellijke en continue nabootsing van de referentie-index te waarborgen. De tijdelijke schorsing of onderbreking van de notering van een aantal waarden waaruit de referentie-index bestaat, kan bijvoorbeeld een invloed hebben op de weging ervan en een verschil met de prestatie van het indexfonds doen ontstaan. Kredietrisico: dat risico betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen. De ratingverlaging van een uitgifte of emittent kan leiden tot een terugval van de waarde van de obligaties die (onrechtstreeks) in de portefeuille zijn opgenomen, wat een impact heeft op de prestatie van het compartiment. Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment. Tegenpartijrisico: dat risico is gekoppeld aan het vermogen van een tegenpartij om haar verbintenissen na te komen. Het gaat om de partij waarmee de beheersvennootschap met name onderhandelt over het settlement of de levering van financiele instrumenten of over het aangaan van contracten voor die financiële instrumenten. Als een van de tegenpartijen haar verbintenissen niet nakomt, kan dat nadelig zijn voor het rendement van het compartiment. Operationeel risico gekoppeld aan de bewaring van de activa: sommige markten, zoals de groeimarkten, bieden minder zekerheid dan de meeste internationale gereglementeerde markten. De prestaties in verband met de bewaring en de vereffening voor rekening van het compartiment dat in die markten belegt, kunnen dan meer risico s inhouden. Risico verbonden aan afgeleide instrumenten: de compartimenten kunnen in afgeleide financiële instrumenten beleggen die zowel als dekking als voor beleggingsdoeleinden worden gebruikt. We wijzen de beleggers erop dat het gebruik van derivaten voor beleggingsdoelstellingen gepaard gaat met een hefboomeffect dat de volatiliteit van het rendement van het compartiment vergroot. Het uitgifteprospectus van de Luxemburgse bevek BNP PariBas Portfolio fof en de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten Wealth Stability en Wealth Balanced geven een uitvoerige beschrijving van de risico s die een belegging in die compartimenten inhoudt. Uw wealth manager zal u die documenten zeker overhandigen. U leest ze best aandachtig voor u een beleggingsbeslissing neemt. 5 Flash Invest - Juni 2015

6 De Wealth-compartimenten van de bevek BNP PariBas Portfolio fof in een notendop Beschrijving Rechtsvorm: BNP Paribas Portfolio fof Wealth Stability en BNP Paribas Portfolio fof Wealth Balanced zijn compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio fof (afgekort BNPP FOF ), uitgedrukt in euro, zonder vooraf bepaalde vervaldag of kapitaalbescherming. Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. BNP Paribas Investment Partners Luxembourg handelt voor het beheer (allocatie en selectie van de activa) van beide compartimenten op basis van de aanbevelingen van het Strategic Planning Committee van BNP Paribas Fortis Wealth Management. Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen uit de categorie Privilege Compartiment Kapitalisatie Uitkering Wealth Stability LU LU Wealth Balanced LU LU Het beleggingsdoel en -beleid van de Wealth-compartimenten staan beschreven op pagina 3. Risico s Risicoprofiel Inschrijving De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan een belegging in de Wealth-compartimenten BNP Paribas Portfolio fof staan beschreven op pagina 5. - Het compartiment BNP Paribas Portfolio fof Wealth Stability is vooral bestemd voor beleggers met een defensief profiel (Defensive). - Het compartiment BNP Paribas Portfolio fof Wealth Balanced is vooral bestemd voor beleggers met een neutraal profiel (Balanced). Wij raden u aan om enkel in die compartimenten te beleggen als u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en meer bepaald de risico s die eraan verbonden zijn. Uw wealth manager moet nagaan of u voldoende kennis en ervaring hebt voor dit product. Als dit product niet geschikt is voor u, moet hij u daarvan op de hoogte brengen. Als de bank u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet ze nagaan of dat product op grond van uw kennis van en ervaring met dat product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie geschikt is. Meer informatie over de verschillende beleggersprofielen vindt u op > Beleggingen > Belangrijke informatie > Beleggersprofiel. Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: van 15 juni tot en met 10 juli 2015 (vóór 16 uur). Minimale participatie: euro. Oorspronkelijke betaaldatum: 17 juli Na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode kan elke bankwerkdag (vóór 16 uur) op basis van de netto-inventariswaarde worden ingeschreven. Kosten Instapkosten: maximaal 5%. Uitstapkosten: nihil. Courante kosten: maximaal 0,99% (kosten van toepassing op 15 juni 2015). De courante kosten worden elk jaar aangerekend op het compartiment. Ze kunnen van jaar tot jaar schommelen. Die courante kosten omvatten onder andere: de beheersprovisie: maximaal 0,10% de uitkeringsprovisie: maximaal 0,40%. Bewaring: gratis op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis. Fiscaliteit Documentatie Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 25% roerende voorheffing (RV); aangezien de compartimenten voor meer dan 25% in schuldbewijzen belegd zijn, moet bij afkoop (of vereffening) 25% roerende voorheffing worden betaald op de in schuldbewijzen belegde activa. De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is. Taks op beursverrichtingen (TOB) - Uitkeringsaandelen: geen TOB bij instap of uitstap. - Kapitalisatieaandelen: geen TOB bij instap en TOB van 1,32% (met een maximum van euro) bij uitstap. Het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek BNP Paribas Portfolio fof, de essentiële beleggersinformatie van de twee Wealth-compartimenten en het document met aanvullende informatie over de verkoop in België zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij uw wealth manager. Die documenten zijn ook verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services, filiaal in Brussel, dat de financiële dienstverlening verzorgt. Bovendien vindt u ze ook op de site. Disclaimer: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de site > Netto-inventariswaarden. Klachten Alle klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u richten aan de afdeling BNP Paribas Fortis nv Klachtenbeheer (1QA8D) Warandeberg 3, 1000 Brussel; de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin) via Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotiedocument, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis nv. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Voor aanvullende informatie betreffende de risico s die verbonden zijn aan het financiële instrument dat in dit document wordt toegelicht, verwijzen wij u naar de Informatiebrochure Financiële Instrumenten die ter beschikking is bij uw wealth manager Verantwoordelijke uitgever: A. Moenaert BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel RPR Brussel Btw BE

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3

SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 SMART INVEST BON SRI 90 Europe Booster 3 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Februari 2015

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsset (LU) Bond 2019/10/11 Patrimonium (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset SA Blootstelling van

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INHOUD Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking

Ceres. Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel. ing.be/privatebanking Ceres Een transparante aanpak volledig afgestemd op uw beleggingsprof iel ing.be/privatebanking Mijn ING Private Banker brengt mijn persoonlijke situatie en voorkeuren in kaart. Zo weet ik dat mijn portefeuille

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie