IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007)"

Transcriptie

1 IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik op plan 2007)

2 Inleiding Een mijlpaal in 2007 is de HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) van het bevolkingsonderzoek borstkanker. De in september door de KEMA uitgevoerde audit is glansrijk doorstaan. De certificering is de bekroning op het jarenlange gevoerde kwaliteitsbeleid. De auditors concludeerden dat het kwaliteitsbeleid goed verankerd is in de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Voor het baarmoederhalskankeronderzoek is nog geen HKZ-kwaliteitsnorm vastgesteld. Door de screeningsorganisaties is wel een eigen kwaliteitsnorm opgesteld. Op basis van deze norm is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) een visitatie uitgevoerd. Ook in deze visitatie is vastgesteld dat er sprake is van een goed functionerend kwaliteitssysteem. In het afgelopen jaar zijn de IKL-activiteiten geclusterd in de zes programma s uit het Beleidsplan Voor elk programma is een programmaleider benoemd. Per programma zijn projecten en doorlopende processen gedefinieerd. Afstemming tussen en besluitvorming over de programma s vindt plaats in het ProgrammaLeidersOverleg (PLO). Naar analogie van de werkwijze bij de bevolkingsonderzoeken zijn ook voor andere doorlopende processen draaiboeken of procedurehandboeken opgesteld of zijn deze in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de kankerregistratie, datamanagement, implementatie van richtlijnen, begeleiding van werkgroepen, consulentensysteem, uitvoeren van visitaties, organisatie van symposia en ondersteuning van netwerkcoördinatoren palliatieve zorg. Voor de projectmatige activiteiten is een format projectbeschrijving vastgesteld. Draaiboeken en projectbeschrijvingen bevorderen de continuïteit en efficiency van de IKL-activiteiten. Het Integraal Kankercentrum Limburg wil (h)erkend worden als een pro-actieve, faciliterende en klantgerichte organisatie met gekwalificeerde medewerkers en met een duidelijk producten- en dienstenpakket. Om deze ambitie waar te maken is in 2007 veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van IKL-medewerkers op diverse aandachtsgebieden: leidinggeven, projecten procesmanagement, PR-communicatie, tekstschrijven, verandermanagement, automatisering en omgaan met cliënten (voor laboranten). Een aantal van deze trainingen werd op maat in-company aangeboden aan de medewerkers. In 2008 wordt deze lijn voortgezet. In 2007 is de keuze gemaakt om te participeren in de schaalvergroting in de organisatie van de oncologische screening in Nederland. De screeningstak van het IKL (de SKsL) zal voor 1 januari 2010 opgaan in één grote screeningsorganisatie voor de regio Brabant-Limburg. Dit betekent een reductie van 60% van de IKL-organisatie. De afsplitsing van de screening geeft aanleiding voor een strategische verkenning van de toekomst van het IKL. Hierbij speelt de vraag of en zo ja op welke wijze het IKL structureel samenwerking moet zoeken met andere organisaties. In 2008 wordt veel aandacht besteed aan zowel het SKsL-fusietraject als het IKL-traject. Deze publicatie bevat zowel de voortgangsrapportage over de uitvoering van het activiteitenplan 2007 als het nieuwe activiteitenplan De indeling in programma s is conform het IKL-Beleidsplan Per programma is de doelstelling uit het beleidsplan weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat het beleidsplan goed richting geeft aan de dienstverlening van het IKL. Het activiteitenplan 2007 wordt in belangrijke mate gerealiseerd. Wel is extra aandacht nodig voor het meer toetsbaar formuleren van de in het activiteitenplan nagestreefde targets. Inhoudsopgave: Blz. 1. Uitvoering en effectevaluatie oncologische screeningsprogramma s 3 2. Verbetering kwaliteit oncologische zorg: professioneel-inhoudelijk 7 3. Verbetering organisatie oncologische zorg Verbetering kwaliteit palliatieve zorg in de terminale fase Kankerregistratie en onderzoek Informatiemanagement 21 IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 2

3 Programma 1: Uitvoering en effectevaluatie oncologische screeningsprogramma s Doelstelling Beleidsplan In de IKL-regio worden de landelijke screeningsprogramma s die gericht zijn op de vroege opsporing van borst- en baarmoederhalskanker, uitgevoerd volgens de geldende kwaliteitsnormen en actuele technische standaarden. Via de bevolkingsonderzoeken verwezen cliënten worden behandeld volgens de actuele richtlijnen (inclusief doorlooptijden). Er is zicht op de resultaten van de bevolkingsonderzoeken en het effect ervan op de sterfte aan borstkanker en baarmoederhalskanker. Indien de overheid ruimte geeft voor nieuwe screeningsprogramma s wil het IKL deze als regionale screeningsorganisatie uitvoeren. A.1: Kwaliteitsverbetering borstkankeronderzoek Na een jarenlange voorbereiding is het bevolkingsonderzoek borstkanker HKZ gecertificeerd. De HKZ audit, in september uitgevoerd door de KEMA, is glansrijk doorstaan. De auditors concludeerden dat het kwaliteitsbeleid goed verankerd is in de sector bevolkingsonderzoeken. Het HKZ-certificaat is in het najaar officieel uitgereikt. Conform de jaarplanning heeft het interne auditteam, mede ter voorbereiding op de externe audit, drie interne audits uitgevoerd. Deze interne audits maken nu structureel onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Van 1 februari 2006 tot 1 februari 2007 is het cliënttevredenheidsonderzoek voor het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Bijna 90% van de cliënten is (zeer) tevreden over de organisatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Een landelijke benchmark met de andere screeningsorganisaties komt begin 2008 beschikbaar. De uitvoering van de aanbevelingen is opgenomen in het activiteitenplan Er is een start gemaakt met de digitalisering van het kwaliteitshandboek in het KEMA formaat. De randvoorwaarden voor het handboek zijn inmiddels ingevuld als ook het onderdeel onderzoeken van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Begin 2008 wordt de digitalisering afgerond. Periodiek worden de radiologische beoordelingseenheden door het LRCB (Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek) gevisiteerd. Hierin staan centraal de kwaliteit van de mammogrammen en de beoordeling door de screeningsradiologen. Dit jaar is de visitatie van de eenheid in Roermond uitgevoerd. Het visitatierapport zelf is nog niet ontvangen. De digitalisering van het kwaliteitshandboek wordt begin 2008 afgerond. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid is structureel ingebed in de bedrijfsvoering. Periodiek vindt toetsing plaats door middel van interne audits. De aanbevelingen uit het cliënttevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd, met speciale aandacht voor de omgang met pijnklachten van cliënten. A.2: Kwaliteitsverbetering baarmoederhalskankeronderzoek In april heeft een RIVM visitatie op de landelijk ontwikkelde kwaliteitsnorm voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker plaatsgevonden. De algemene conclusie van het visitatieteam is dat er sprake is van een goed werkend kwaliteitssysteem. Daarnaast heeft het visitatieteam een aantal verbeterpunten gesignaleerd, waarvoor inmiddels verbetervoorstellen zijn ingediend. Er worden periodiek interne audits uitgevoerd die beide bevolkingsonderzoeken omvatten. De stichting HKZ doet binnenkort een uitspraak over de haalbaarheid van het opzetten van een HKZ kwaliteitsnorm baarmoederhalskankerscreening op basis van een voorstel van de landelijke werkgroep kwaliteit. Knelpunten zijn er bij de beheersing van delen van het primaire proces die door externe partijen (huisartsen en laboratoria) worden uitgevoerd. IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 3

4 Het digitaliseren van het handboek van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is naar 2008 verschoven. Op landelijk niveau moet eerst besloten worden of hetzelfde systeem als bij de borstkankerscreening gebruikt gaat worden. Een onderzoeksbureau heeft de opdracht gekregen een cliënttevredenheidsonderzoek voor het landelijk bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Dit is eind 2007 gereed. De sector heeft een bijdrage geleverd aan de uitvoering van een onderzoek door het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam naar de gevolgen van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker op de kwaliteit van leven van vrouwen. In 2007 heeft de onderzoekster een eerste presentatie verzorgd en is (in samenwerking met de sector bevolkingsonderzoeken) een artikel verschenen. De Regionaal Coördinerend patholoog heeft in 2007 de visitatie van de laboratoria in de regio voorbereid en deels uitgevoerd, volgens een landelijk vastgesteld format. Indien de stichting HKZ besluit tot de ontwikkeling van een HKZ kwaliteitsnorm voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, wordt daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De HKZ-norm vormt vervolgens de basis voor certificering van het baarmoederhalskankeronderzoek, naar analogie van het borstkankeronderzoek. Er wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis van een door een onderzoeksbureau opgestelde landelijke vragenlijst. Het kwaliteitshandboek baarmoederhalskankeronderzoek wordt gedigitaliseerd. Periodiek worden interne audits uitgevoerd. Begin 2008 wordt de visitatie van de laboratoria afgerond. B: Bevordering opkomst bevolkingsonderzoeken Tot en met augustus zijn vrouwen onderzocht op borstkanker. Dit is conform de planning. Het opkomstpercentage bedraagt circa 85%. In dezelfde periode zijn vrouwen gescreend op baarmoederhalskanker. Dat zijn onderzoeken meer dan begroot. Het opkomstpercentage is op dit moment nog niet goed vast te stellen in verband met de reactietijd op de uitnodiging. De verwachting is 70%. Er hebben 3 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor allochtone vrouwen in de Westelijke Mijnstreek. Er waren gemiddeld 15 vrouwen aanwezig. De voorlichting ging over beide bevolkingsonderzoeken en vond steeds plaats in een wijk/buurtcentrum. Er hebben 4 voorlichtingsavonden voor jarigen plaatsgevonden in Maastricht en Heerlen. Er waren gemiddeld 50 vrouwen aanwezig. Een medewerker van het IKL vertelde over het bevolkingsonderzoek borstkanker en een mammacareverpleegkundige over het natraject. De borstkankervereniging was aanwezig met een stand en er was een rondleiding in het onderzoekscentrum. Alle avonden zijn positief geëvalueerd. In december staat nog een voorlichting in Weert op het programma. In oktober is een voorlichtingsbijeenkomst over beide bevolkingsonderzoeken georganiseerd voor praktijkassistentes van huisartsen uit de Westelijke Mijnstreek. Informatie is gegeven over de gang van zaken bij de bevolkingsonderzoeken (toegespitst op zaken die voor huisartsen en assistenten van belang zijn) en over de verschillende behandelmogelijkheden. Ook konden de assistentes het onderzoekscentrum bezoeken. In 2008 zullen vrouwen worden onderzocht op borstkanker en vrouwen op baarmoederhalskanker. De geplande opkomstpercentages zijn 85% resp. 70%. In deze planning is rekening gehouden met het screenen van vrouwen uit de Brabantse screeningsregio (Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid BOBZ). In het kader van een stageonderzoek van de afdeling GVO (GezondheidsVoorlichting en Opvoeding) van de Universiteit Maastricht worden opkomstbevorderende maatregelen bedacht voor diverse subgroepen van non-respondenten. Speciale aandacht gaat uit naar vrouwen die voor de eerste keer voor het bevolkingsonderzoek worden uitgenodigd. IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 4

5 In 2008 wordt een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd over het borstkankeronderzoek. In het kader van opkomstbevordering van allochtone vrouwen worden in samenwerking met de GGD-en van Midden- en Zuid-Limburg speciale bijeenkomsten georganiseerd. Ook in 2008 vindt een voorlichtingsbijeenkomst voor praktijkassistentes van huisartsen plaats. Een internetapplicatie wordt in gebruik genomen, waarmee cliënten zelf hun afspraak kunnen raadplegen en desgewenst kunnen verzetten. C: Digitalisering borstkankerscreening Er is onder leiding van een externe projectleider een regionaal implementatieplan opgesteld voor de digitalisering van het borstkankeronderzoek, waarin op een aantal kritische punten een keuze is gemaakt. Bij de voorbereiding op de invoering van digitale screening wordt al rekening gehouden met het samengaan met de Brabantse screeningsorganisatie BOBZ. Afhankelijk van de voortgang van het landelijke RIVM-traject en de uitrolvolgorde, worden voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een digitaal mobiel onderzoekscentrum in het eerste kwartaal De laboranten en administratieve medewerkers worden opgeleid voor het digitale tijdperk. De organisatie van de radiologische beoordeling wordt aangepast aan de digitale opzet. D: Natraject bevolkingsonderzoeken In 2007 is besloten om het visitatieproject voor het natraject borstkankerscreening uit te breiden naar de behandeling van alle borstkankerpatiënten. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van gegevens uit andere bronnen zoals uit het project MammaZorg Steeds Beter. Om deze reden is dit project overgeheveld naar het programma Verbetering organisatie oncologische zorg (zie 3B). Bij voldoende draagvlak wordt een eerste visitatie van het natraject baarmoederhalskankeronderzoek voorbereid. De koppeling tussen de bestanden van het borstkankeronderzoek (IBOB) en van de laboratoria pathologie (PALGA) wordt verbeterd om sneller informatie te krijgen over de validiteit van de verwijzingen. E: Inzicht in het effect van screening Een stagiaire epidemiologie heeft onderzoek gedaan naar trends in incidentie en sterfte van borstkanker en gekeken naar intervalcarcinomen gerelateerd aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. De resultaten zijn gepresenteerd op een internationaal congres. Tevens is een artikel ingediend bij het International Journal of Cancer. Vanaf medio 2007 is een epidemioloog aangetrokken om voor beide bevolkingsonderzoeken onderzoek te doen naar het effect van de screening in termen van incidentie, sterfte, overleving en intervalcarcinomen. Door een goede samenwerking met de registratiemedewerkers kankerregistratie zijn de gegevens van doorverwezen vrouwen t/m september 2006 ingevoerd in IBOB. De koppeling tussen de bestanden van de kankerregistratie (GRA) en het borstkankeronderzoek (IBOB) is t/m 2005 uitgevoerd. Deze koppeling is van belang om inzicht te krijgen in het aantal intervalcarcinomen. De gegevens worden binnenkort aangeleverd aan het Landelijk Evaluatie Team Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB). Bij het onderzoek naar het regionale effect van de borstkankerscreening vindt nader onderzoek plaats naar de intervalcarcinomen (speciale tumor, bepaald type patiënt, definitie, etc.) en de late screendetected tumoren. Tevens is het mogelijk een cohort gescreende vrouwen in een bepaalde periode te volgen om te kijken of deze vrouwen inderdaad langer leven. Het CBS kan nog de oorzaakspecifieke sterfte aanleveren. IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 5

6 Bij het onderzoek naar het regionale effect van de baarmoederhalskankerscreening vindt een koppeling plaats tussen CERIS (bestand baarmoederhalskankeronderzoek) en de kanker-registratie en wordt gerapporteerd in termen van incidentie, sterfte, overleving en intervalcarcinomen. Er wordt medewerking verleend aan het door KWF gesubsidieerde onderzoek van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het Radboud UMC, getiteld Impact of breast cancer service screening in the Netherlands: can case-referent studies reliably monitor and evaluate the effect on mortality?. F: Uitbreiding screeningsprogramma s Door de Universiteit Maastricht is een pilot onderzoek uitgevoerd, dat zich richt op jarigen binnen vier organisaties en dat bestaat uit het aanbieden van verschillende onderzoeksmethoden, waaronder colonscopie, aan de doelgroep. De voortgang van de pilot onderzoeken darmkankerscreening in Amsterdam, Nijmegen en Maastricht wordt gevolgd. Een besluit over invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker wordt niet voor 2010 verwacht. IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 6

7 Programma 2: Verbetering kwaliteit oncologische zorg: professioneel-inhoudelijk Doelstelling Beleidsplan De zorgverleners in de regio werken aan steeds verder gaande verbetering van de kwaliteit van hun oncologische zorg. Zij hebben toegang tot en zijn bekend met de actuele richtlijnen. Deze worden op professionele wijze toegepast. In de regionale werkgroepen worden afspraken gemaakt over implementatie van richtlijnen (inclusief regionale toevoegingen), documentatieprojecten en deelname aan trials. De zorgverleners zijn actief in kennisuitwisseling. A: Opstellen van richtlijnen Het ontwikkelen van richtlijnen is een landelijke activiteit. Elk IKC levert een bijdrage door het beschikbaar stellen van een procesbegeleider en secretariële ondersteuning. In elke richtlijnwerkgroep is ten minste één vertegenwoordiger vanuit de IKL-regio aanwezig. Tijdens de ontwikkeling van de landelijke richtlijnen worden de IKL-werkgroepen betrokken bij landelijke knelpuntanalyses en bij de bespreking van concepten. Desgewenst worden regionale toevoegingen gemaakt. Het IKL begeleidt de richtlijnontwikkeling van urologische tumoren. De richtlijn prostaatcarcinoom is medio 2007 afgerond en gepubliceerd op Oncoline en er zijn artikelen geplaatst in het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) en Medisch Contact. Een subwerkgroep heeft indicatoren ontwikkeld om later de naleving van de richtlijn te kunnen evalueren. In 2007 is ook een begin gemaakt met de richtlijn blaascarcinoom. Door een multidisciplinaire werkgroep is een landelijke knelpuntinventarisatie uitgevoerd. Een actieplan is opgesteld, waarvan de uitvoering doorloopt in De leden van de IKL-werkgroep oncologische pijn hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landelijke richtlijn oncologische pijn. De regionale werkgroep fysiotherapie heeft gewerkt aan een practice based richtlijn over de behandeling van mammatumoren in de fysiotherapiepraktijk. Er wordt verder gewerkt aan ontwikkeling van de richtlijn blaascarcinoom: volgens plan is deze eind 2008 gereed. Na afronding van deze richtlijn begint de revisie van de richtlijn testiscarcinoom. In 2008 komen de niet tumorgebonden richtlijnen jeuk en obstipatie voor update in aanmerking. Het IKL is gevraagd voor één van beide een procesbegeleider en secretariële ondersteuning te leveren. B: Implementatie richtlijnen De implementatie van nieuwe richtlijnen begint al met de regionale betrokkenheid in de ontwikkelingsfase en met de publicatie op Oncoline. Belangrijke implementatie instrumenten zijn regionale en landelijke documentatieprojecten met behulp van de kankerregistratie, doorbraakprojecten en KankerZorg Steeds Beter projecten. Het azm neemt deel aan het doorbraakproject longcarcinomen. Documentatieprojecten zijn afgerond, geanalyseerd en gerapporteerd voor het oesofaguscarcinoom en rectumcarcinoom (zie ook 5C). De resultaten en verbeteracties zijn besproken in de betreffende werkgroepen. De werkgroep mammacareverpleegkundigen implementeert de richtlijn Vroege opsporing van lymfoedeem, in samenspraak met de tumorwerkgroep mammacarcinomen. De richtlijn oncologische pijn wordt in januari 2008 gepubliceerd en zal door de werkgroep oncologische pijn worden geïmplementeerd in de regio (1 ste en 2 de lijn). In 2008 zal er een evaluatie plaatsvinden van het gebruik van de richtlijn vroege opsporing lymfoedeem na okselkliertoilet. De practice based richtlijn mammacarcinoom en fysiotherapie van de werkgroep fysiotherapie zal in 2008 worden geïmplementeerd. De niet-tumorgebonden richtlijnen kanker en werk, vermoeidheid en detecteren van behoefte aan psychosociale zorg zijn in 2008 te voorzien, en dan start de regionale implementatie zo snel mogelijk. IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 7

8 C: Regionale werkgroepen Regionale werkgroepen spelen een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit van de oncologische zorg. Het IKL ondersteunt de werkgroepen hierbij door advisering bij de inhoudelijke voorbereiding van de bijeenkomsten en ondersteuning bij het opstellen van activiteitenplannen en jaarverslagen. De activiteiten van werkgroepen worden uitgevoerd op basis van (meer-)jaarlijkse activiteitenplannen. In 2007 rapporteerden de tumorwerkgroepen over hun activiteiten in en stelden ze een nieuw plan op voor In een aantal werkgroepen blijkt de deelname door perifere ziekenhuizen te wensen over te laten. Hieraan wordt extra aandacht besteed. Sinds de werkconferentie van alle werkgroepen in 2003, nemen verpleegkundigen deel aan de meeste tumorgebonden werkgroepen. De inbreng van verpleegkundigen in tumorwerkgroepen wordt zowel door de voorzitters van de werkgroepen als door de verpleegkundigen positief geëvalueerd (evaluatie 2006/2007). Binnen de Werkgroep OncologieVerpleging Limburg (WOVL) is gediscussieerd over de toegevoegde waarde van de werkgroep en de beste manier om de doelen te bereiken. Resultaat is dat de WOVL per 1 januari 2008 wordt opgeheven en dat vijf verpleegkundige lokale netwerken (een netwerk per ziekenhuisregio) hiervoor in de plaats komen (zie ook 2E). De werkgroep psychosociale zorg speelt een belangrijke rol bij het project psychosociale zorg (zie 3D). Tumorwerkgroepen worden gestimuleerd om casuïstiekbesprekingen te houden, richtlijnen te bespreken, gastsprekers uit te nodigen, symposia te organiseren en samenwerkingsafspraken binnen de regio te agenderen. Bevorderd wordt dat alle ziekenhuizen actief deelnemen aan de regionale werkgroepen. De opkomst wordt bevorderd door registratie en actieve benadering van afwezigen. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke samenstelling, waarbij naast de medische specialismen ook de ondersteunende disciplines (verpleegkundigen, diëtisten, soms ook patiënten) vertegenwoordigd zijn. De werkgroepen fysiotherapie, diëtetiek en psychosociale zorg continueren hun activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering. De consensus, die in de werkgroepen gecreëerd wordt, ondersteunt de zorgverleners in hun dagelijkse praktijk met oncologische patiënten. Het aantal werkgroepen wordt uitgebreid met een tumorwerkgroep dermatologie en werkgroepen voor pathologen en radiologen. D: Consulenten oncologie Consulenten oncologie ondersteunen zorgverleners in de regio om de kwaliteit van de oncologische zorg in de regio te optimaliseren. Op basis van de werkconferentie De consulent van de toekomst in 2005 zijn veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de rol en inzet van de consulenten. Er is een groeiende samenwerking binnen de regio te bespeuren, waardoor de noodzaak tot hulpmiddelen als webconsulting en videoconferencing steeds groter wordt (zie ook 6B). In VIKC verband is aandacht besteed aan het thema inzet consulenten. De integrale kankercentra zullen een gezamenlijke visie op consulentdiensten uitwerken om beter op de wensen uit het veld te kunnen inspelen. De contacten met de consulenten worden geïntensiveerd. Conform de visie op de consulent van de toekomst wordt meer aandacht besteed aan individuele afspraken met consulenten. Het IKL neemt deel aan de landelijke visie-ontwikkeling over de inzet van consulenten. E: Verpleegkundig consulenten oncologie In elk ziekenhuis is een verpleegkundig consulent aangesteld. Een eerste tussenevaluatie heeft plaats gevonden welke in het Regionaal Oncologisch BeleidsOrgaan Limburg (ROBOL) is besproken. Het IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 8

9 ROBOL heeft onderschreven dat deze consulenten een bijdrage kunnen leveren aan een ziekenhuisbrede afstemming en innovatie van de oncologische verpleegkundige zorg. In alle ziekenhuizen fungeren werkgroepen van oncologie verpleegkundigen ziekenhuisbreed en zijn er contacten gelegd met de 1 ste lijn. De werkgroepen zijn actief bezig met het uitvoeren van lokale activiteiten. Najaar 2007 vindt een tweede evaluatie plaats. In 2007 heeft de omvorming plaatsgevonden van de regionale werkgroep WOVL naar vijf lokale verpleegkundige netwerken. Per 1 januari 2008 functioneren deze netwerken in de desbetreffende regio s. De verpleegkundig consulenten vervullen de functie van netwerkcoördinator verpleegkundige zorg. Voor de omvorming van WOVL naar lokale netwerken is een draaiboek opgesteld. Het project Verpleegkundig consulenten oncologie wordt voor twee jaar ( ) gecontinueerd. In 2008 fungeren er vijf lokale netwerken verpleegkundige zorg. De netwerken worden aangestuurd door de netwerkcoördinatoren verpleegkundige zorg. Alle netwerken gaan instellingsoverstijgende activiteiten uitvoeren (samenwerking 1 ste en 2 de lijn). Ook het per ziekenhuis invoeren van het SIB (informatie op maat over bijwerkingen van cytostatica) zal een gezamenlijke activiteit zijn. De vijf netwerkcoördinatoren vormen een regionaal overleg onder leiding van de IKL-adviseur. Uit de in het ROBOL gevoerde discussie bleek het belangrijk om de meerwaarde van de nieuwe netwerken aan te tonen in de vorm van (concrete bijdragen aan) zorgverbetering. In de lokale activiteitenplannen worden duidelijk omschreven projecten benoemd. De netwerken voeren deze projecten uit met ondersteuning van het IKL. F: Kennisuitwisseling De deskundigheid van zorgverleners is verbeterd door onderlinge kennisuitwisseling in werkgroepverband en de organisatie van symposia en themabijeenkomsten voor en door de verschillende doelgroepen. In 2007 zijn de volgende symposia en thema-avonden georganiseerd: Medisch ethische aspecten binnen de oncologie Familiair genetische gynaecologische tumoren Nieuwe ontwikkelingen in de neuro-oncologie Kwaliteit van uro-oncologische zorg Feiten en Fabels: Veilig werken met cytostatica Palliatieve sedatie versus euthanasie Vroegtijdige onderkenning en behandeling lymfoedeem (i.s.m. borstkankervereniging) Ook in 2008 organiseert het IKL symposia voor de doelgroepen medisch specialisten, huisartsen, nurse practitioners, verpleegkundigen en andere zorgverleners om de deskundigheid te bevorderen en de samenwerking te verbeteren. Om de doelgroep huisartsen beter te bereiken wil het IKL aanhaken bij de reguliere na-scholing van de huisartsen. Het IKL kiest met ingang van 2008 jaarlijks ook zelf ten minste één thema, waaraan extra aandacht wordt besteed. Voor 2008 is het thema nazorg gekozen, een thema dat volop in de aandacht staat na het betreffende rapport van de Gezondheidsraad (Nacontrole in de oncologie, maart 2007). IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 9

10 Programma 3: Verbetering organisatie oncologische zorg Doelstelling Beleidsplan De ziekenhuizen hebben inzicht in de kwaliteit van de organisatie van de oncologische zorg. Oncologiecommissies en patiëntbesprekingen functioneren volgens de overeengekomen richtlijnen. De kwaliteit van de psychosociale zorg en de patiëntenvoorlichting is aantoonbaar verbeterd. De mogelijkheden voor revalidatie en nazorg zijn uitgebreid. Voor alle tumoren die daarvoor in aanmerking komen, worden afspraken gemaakt over regionale taakverdeling. Het ROBOL draagt zorg voor het bestuurlijk draagvlak om regionale samenwerking mogelijk te maken. A: Regionale taakverdeling (concentratie & spreiding) In een bijeenkomst van de kerngroep Concentratie en Spreiding hebben alle tumorwerkgroepen gerapporteerd over hun activiteiten en resultaten in het kader van regionale taakverdeling. Omdat het proces vervolgens stagneerde heeft de kerngroep zich beraden over het vervolgtraject. Bevestigd is dat afspraken over taakverdeling binnen de tumorwerkgroepen tot stand moeten komen. Uitgangspunt blijft spreiding waar mogelijk, concentratie waar nodig. Als instrumenten staan regionale tumorspecifieke expertteams en registratie van behandelingen centraal. Om regionale patiëntbespre-kingen praktisch mogelijk te maken is invoering van videoconferencing en webconsultatie vereist. In landelijk verband is meegewerkt aan de ontwikkeling van Oncobase, een webbased registratiesysteem voor de laag volume chirurgie. Activiteiten staan in het teken van uitvoering van de in 2007 geactualiseerde aanpak van concentratie en spreiding, waarbij de ontwikkeling van regionale expertteams en registratie van de geleverde zorg centraal staan. Registratie is mogelijk via registratiesystemen als Oncobase, via doorbraakprojecten en via documentatieprojecten met de kankerregistratie. Resultaten worden in de tumorwerkgroepen besproken en dienen als basis voor kwaliteitsverbetering en taakverdelingsafspraken. B: Visitaties De algemene visitaties op basis van het (landelijk) Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg behoren inmiddels tot de reguliere processen. In juni is de (2e) visitatie van het Laurentius Ziekenhuis Roermond afgerond met het toezenden van het definitieve visitatierapport. De verspreiding van de visitatierapporten vindt plaats met inachtneming van de afspraken die daarover in 2006 zijn gemaakt. De site visit voor de (tweede) visitatie van het St. Jans Gasthuis Weert vindt plaats in december. De regionale PVC (Permanente Visitatie Commissie) vergaderde éénmaal. Behalve de vaststelling van het visitatierapport Roermond, was een belangrijk agendapunt de werving en scholing van nieuwe visitatoren. Tot dusver hebben zich drie nieuwe visitatoren aangemeld. De tijdsplanning voor de 2 e ronde visitaties is geactualiseerd. In 2007 is een begin gemaakt met een meerjarig project om een nieuwe methodiek visitaties mammazorg te ontwikkelen, als opvolger van de visitaties Natraject borstkankeronderzoek. Als eerste stap is een selectie gemaakt van kwaliteitscriteria en -normen die tijdens de visitaties aan de orde moeten komen. Vervolgens is bepaald hoe de betreffende criteria tijdens de visitaties gemeten kunnen worden. Daarbij is onder andere gekeken naar de mogelijke bijdrage van reeds bestaande registraties, bijvoorbeeld de kankerregistratie en de registratie voor MammaZorg Steeds Beter (zie 3C). In 2008 worden het Atrium MC (voorjaar) en Maastro Clinic (najaar) gevisiteerd. In 2009 volgen het Maaslandziekenhuis en het azm als afsluiting van de tweede ronde algemene visitaties. Visitaties worden uitgevoerd door telkens wisselende ad hoc visitatiecommissies; het IKL ondersteunt deze commissies. Op landelijk niveau (VIKC) vinden discussies plaats over de meerwaarde van de IKC-visitaties ten opzichte van allerlei andere visitaties, bijvoorbeeld de NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) accreditatie en visitaties door wetenschappelijke verenigingen. Het streven is om IKL Activiteitenplan 2008 (incl. terugblik 2007) 10

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg

Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking Marc Soeters Gerrold Verhoeks Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoeksopzet 8 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012

Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Procesevaluatie Landelijke invoering van perinatale audit 2009-2012 Colofon Procesevaluatie. Landelijke invoering van perinatale audit:

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004

Doelgericht. Jaarverslag 2004. Erasmus MC Jaarverslag 2004 Doelgericht Erasmus MC Jaarverslag 2004 Jaarverslag 2004 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Onze missie: Het Erasmus MC is een innoverend universitair medisch centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling,

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Bernhoven

Jaarverslag 2013. Bernhoven Jaarverslag 2013 Bernhoven JAARVERSLAG 2013 BERNHOVEN INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS... 7 1.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 7 1.2.1 Juridische structuur... 7 1.2.2 Besturingsmodel...

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid

JAARVERSLAG 2011. Bevolkingsonderzoek Zuid JAARVERSLAG 211 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG RAAD VAN BESTUUR activiteiten 211 4 financiële ontwikkelingen 211 9 ontwikkelingen 212 2 raad van bestuur 23 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie