SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel 2012-2016"

Transcriptie

1 SPE 2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel

2

3 Inhoudstafel Inleiding Nieuwe missie en visie Zes strategische doelstellingen Strategische kaart Strategische doelstelling 1 We focussen op de noden van onze stakeholders, in de eerste plaats de studenten. We stellen scherp op opleidingsaanbod, studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Strategische doelstelling 2 We gaan voor een goed geoliede organisatie, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Strategische doelstelling 3 We evalueren én verbeteren voortdurend onze decretale kerntaken onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling & beoefening van de kunsten. Strategische doelstelling 4 Ons personeelsbeleid blinkt uit in empowerment, maximale waardering van medewerkers en sterke professionalisering. Strategische doelstelling 5 We versterken onze financiële situatie. Strategische doelstelling 6 Onze communicatie is modern, transparant en wervend. Tot slot Afkortingen Verantwoordelijk uitgever: Luc Van de Velde, algemeen directeur Fotografie: Valery De Smet, Bart Deseyn, Jan Sents, Bart Vanacker De wordcloud op de cover is gebaseerd op de woorden uit SPE 2. Certificate Number Copyright Erasmushogeschool Brussel Februari

4 Inleiding Het Strategisch Plan van de Erasmushogeschool Brussel (SPE) is onze toekomst. Het SPE² is de tweede fase ervan en richt zich op de periode De komende vier jaar vormen zes strategische doelen onze leidraad. Om die doelstellingen te bepalen, staken de directie, departementshoofden, diensthoofden,... de koppen bij elkaar. Tijdens de zomer van 2012 werden voorstellen gelanceerd, besproken en verfijnd, tot iedereen er een goed gevoel bij had. Het eindresultaat vroeg hard en intensief werk, maar leverde een zeer nuttig werkinstrument op. Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg! De volgende uitdaging? Alle medewerkers van onze hogeschool warm maken voor het SPE². Zo kunnen we het samen realiseren. Want alleen als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, kunnen we ons volop concentreren op onze kerntaak: jongeren opleiden om hen de allerbeste kansen te geven op de arbeidsmarkt. Bovendien willen we ook de samenleving een duwtje in de rug geven: met degelijk, nuttig onderzoek en mooie dienstverleningsprojecten. Ten slotte zal het SPE² onze beide Schools of Arts versterken, door hun opdracht rond kunstbeoefening verder te ondersteunen. Moge deze tekst een wegwijzer en een houvast zijn, voor iedereen binnen onze hogeschool. Samen maken we onze beloftes waar! Non minima negotii pars est adeundi negotii viam nosse. Desiderius Erasmus Het is niet het onbelangrijkste deel van een taak om te weten hoe je hem aanpakt. 4

5 Nieuwe missie en visie Uit het SPE² ontspruit ook een nieuwe missie en een nieuwe visie. Voor beide dachten we na over elk woord en elke zinsconstructie. Staan alle medewerkers achter onze missie? En dragen ze de inhoud ervan ook echt uit? Dan kunnen we spreken van een geslaagde opdracht. Missie De Erasmushogeschool Brussel is dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel. Haar voornaamste stakeholders zijn haar verscheiden studentenpopulatie, Brussel als internationale en multiculturele stad én een open en verdraagzaam Vlaanderen. De EhB biedt aantrekkelijk onderwijs aan, gericht op de professionele en/of artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij. De EhB leidt studenten op tot humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en tevens respectvol met mens en maatschappij omgaan. 5

6 Dat we de hand reiken naar de toekomst, valt af te leiden uit onze visie. Die is ambitieus: we willen immers een duidelijke rol spelen in Vlaanderen. De visie biedt een houvast voor de komende jaren en toont ons de weg naar Visie De Erasmushogeschool Brussel streeft naar meer, duurzame en tevreden klanten en naar een sterkere financiële situatie. Daarom evalueert en innoveert de EhB permanent haar aanbod. Haar opleidingen, onderzoek, dienstverlening en kunstontwikkeling zijn maatschappelijk relevant, noodzakelijk en doelgericht. Het aanbod wordt uitgediept waar nodig en verbreed waar opportuun. Daarbij gaat de EhB uit van haar positie als Vlaamse hogeschool die verankerd is in het internationale Brussel. Ondersteund door een doelgerichte externe communicatie, werkt de EhB aan een aantrekkelijke uitstraling. Een sterk en relevant aanbod vereist een optimaal functionerende organisatie. De EhB blijft dan ook werken aan het verhogen van efficiëntie en transparantie, evenals aan een doorgedreven kwaliteitscultuur in al haar geledingen. Het personeelsbeleid schraagt deze werking door het aanscherpen van professionalisme, creativiteit en proactiviteit en het bieden van zo aangenaam mogelijke werkomstandigheden. Op financieel vlak stelt de EhB zich niet louter afhankelijk op van de overheid, maar gaat de organisatie actief op zoek naar externe bronnen van financiering. In permanent overleg met haar stakeholders (studenten, alumni, beroepenveld en samenleving) is de Erasmushogeschool Brussel een onmisbare speler in het Brusselse en Vlaamse hoger onderwijslandschap, een school die werkt voor tevreden en gesteunde studenten.

7 Zes strategische doelstellingen De Erasmushogeschool Brussel stelt zich de komende jaren zes strategische doelen. Geen enkele doelstelling staat los van de andere en geen enkele beleidsmaatregel staat op zichzelf. Ze zijn altijd geïnspireerd door onze totaalstrategie en kaderen binnen dat geheel. In wat volgt, maken we een onderscheid tussen het instellingsniveau en het opleidingsniveau. Maatregelen of initiatieven die voor een hele instelling gelden, labelen we als overkoepelend. Daarnaast en complementair aan het instellingsniveau is de opleidingsspecifieke component. In de praktijk zullen we heel wat opleidingsspecifieke maatregelen uitwerken voor een heel departement, maar uiteindelijk moeten de departementale initiatieven een vertaalslag krijgen naar elke opleiding. We lichten elke strategische doelstelling kort toe en sommen de basisvoorwaarden op om ze waar te maken. Vervolgens reiken we algemene methodes aan om onze werking op de verschillende niveaus vorm te geven. De praktische toepassing, gedefinieerde indicatoren en concrete streefdoelen maken voorlopig geen deel uit van deze brochure. U kunt deze teksten wel terugvinden op het intranet van de hogeschool. Hebt u daar vragen over? Dan kunt u terecht bij uw departements- of diensthoofd. Hij of zij helpt u graag verder! Onderwijzen is de kunst, om wat onderwezen wordt te leren liefhebben. Gerardus Johannes Mulder Strategiekaart De strategiekaart presenteert op een heldere manier de verschillende en aan elkaar verbonden dimensies van onze aanpak. De blokjes tonen de meest cruciale processen om de doelstellingen te realiseren. De pijlen geven de verbanden weer tussen de essentiële succesfactoren en de strategische doelen. 7

8 Ambitie EhB Meer studenten Meer innovatie Meer opbrengsten Meer kwaliteit Betere concurrentiepositie ACT -> Resultaten Groter marktaandeel t.o.v. andere instellingen (= benchmarken) CHECK -> Klanten Bestaande stakeholders Meer tevreden klanten / stakeholders Verbeterde klantentrouw Aantrekkelijker vraaggestuurd aanbod Processen gericht op innovatie DO -> Interne processen Meer vraaggestuurde organisatie Nieuwe producten, processen en diensten snel vaststellen, produceren en vermarkten PLAN -> Leren en groei Visie- en strategieontwikkeling Onderwijsvisie actualiseren en innoveren Onderzoeksvisie actualiseren en innoveren DAD-visie actualiseren en innoveren Visie op integraal en inclusief studentenbeleid 8

9 De Erasmushogeschool Brussel wordt sterker Verbeterde resultaatratio s Meer opbrengsten en lagere kosten Sterker imago Merkopbouw Nieuwe opbrengsten Meer overheidsfinanciering Meer financiering uit extern onderzoek Meer financiering uit dienstverlening Nieuwe stakeholders Op het vlak van onderwijs Op het vlak van onderzoek Op het vlak van dienstverlening Betere organisatie Effectiviteit verbeteren Efficiëntie verbeteren Kosten doen dalen Klantgerichtheid verbeteren Kwaliteitsverbetering Informatiebeheer en datamanagement PDCA:EFQM JAP Management stakeholders Procesmanagement Gemotiveerd en gehonoreerd personeel Valorisatie Professionalisering Aantrekkelijke werkomgeving 9

10 Strategische doelstelling 1 We focussen op de noden van onze stakeholders, in de eerste plaats de studenten. We stellen scherp op opleidingsaanbod, studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Als hogeschool opereren we niet in een vacuüm. We moeten rekening houden met tal van belanghebbenden: studenten, alumni, personeel, het beroepenveld, onze directe omgeving, en last but not least de samenleving, waarin we een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Daarom betrekken we onze stakeholders bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van ons beleid en aanbod. De studenten staan daarbij centraal: voor hun welzijn en succes optimaliseren we voortdurend onze studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we: weten wie de stakeholders zijn; weten wat die stakeholders verlangen en hoe we aan hun wensen kunnen tegemoetkomen; een overkoepelend plan hebben voor onder andere studie-, studenten- en trajectbegeleiding. Alle geledingen van onze organisatie diensten en opleidingen doorlopen cycli van bevraging, evaluatie en remediëring. Zo stemmen we onze werking voortdurend af op de noden van de stakeholders. We houden immers rekening met die evaluatieresultaten bij het opstellen en bijsturen van al onze beleidsplannen. Voor de evaluaties nemen de centrale diensten de praktische en organisatorische voorbereiding voor hun rekening. De inhoudelijke voorbereiding ligt in handen van de betrokken diensten en/of opleidingen, net als de analyse en verwerking van de resultaten. De diensten en opleidingen nemen ook zelf het initiatief voor de organisatie van bevragingen. 10

11 De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën. Euclides Wat betekent dat voor onze instelling? Onze centrale diensten meten de tevredenheid van de stakeholders over hun werking. Ze bevragen bestuursorganen, departementen, opleidingen en andere centrale diensten en overleggen met hen. De resultaten van die evaluaties gieten we in verbeterplannen, die we opnemen in het jaaractieplan (JAP) van de diensten. We ontwerpen een overkoepelend plan voor studie-, studenten- en trajectbegeleiding. De dienst Studentenvoorzieningen schrijft en realiseert een beleidsplan, volgens het decreet op studentenvoorzieningen.... voor onze opleidingen? Elke opleiding gaat na hoe tevreden haar stakeholders zijn over haar werking en aanbod. Ze organiseert bevragingen en overleg over de tevredenheid van: studenten: wat vinden ze van het onderwijs, het curriculum, de didactische kwaliteit, de faciliteiten, de studie- en studentenbegeleiding,? alumni: wat zijn hun ervaringen, hoe verloopt hun professionele carrière, hoe denken ze over de opleiding, zijn ze geïnteresseerd in EhB +,? de centrale diensten: hoe staan zij tegenover de opleidingen en hun samenwerking met de andere diensten? het beroepenveld: wat zijn de meningen over de kwaliteit van de opleiding? De resultaten van die evaluaties verwerken we in verbeterplannen, die we opnemen in het opleidingsspecifieke deel van het departementaal JAP. We nemen initiatieven op vlak van studenten-, studie- en trajectbegeleiding, volgens het overkoepelend beleidsplan voor die domeinen. 11

12 Strategische doelstelling 2 We gaan voor een goed geoliede organisatie, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Ons beleid vertrekt vanuit een kwaliteitscultuur. Kwaliteit is een bewegend doel: om het te halen, steunen we voortdurend op objectieve gegevens, perceptiemetingen, streefcijfers, de PDCA-cyclus en jaaractieplannen. Onze interne werking bouwt op transparante en efficiënte structuren, bedrijfs- en beslissingsprocessen. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: een overkoepelend, duurzaam kwaliteitsbeleidsplan dat de komende jaren onze kwaliteitscultuur nog verstevigt; betrouwbare indicatoren, ambitieuze streefcijfers en stevige kwaliteitsnormen; uitgeschreven bedrijfsprocessen, als handige tools bij de opvolging, analyse en evaluatie van het SPE². Wat betekent dat voor onze instelling? Onze centrale diensten werken met een intern IKZ-systeem, gebaseerd op PDCA en geïnspireerd op EFQM. De dienst SPINK brengt dat systeem vanaf 2013 in stelling. Om actieplannen uit te schrijven, gebruiken de centrale diensten objectieve gegevens, perceptiemetingen en streefcijfers. Elke dienst neemt de initiatieven rond IKZ op in zijn JAP. Wijzen stakeholders of visitatiecommissies ons op aandachtspunten? Dan plannen we hoe we die naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat geldt vooral voor thema s die de opleidingen overstijgen. Resultaten van evaluaties, verbeterplannen die eruit voortvloeien én de opvolging rapporteren we aan de bestuursorganen. Nog niet-uitgeschreven bedrijfsprocessen zullen we stelselmatig beschrijven en evalueren. 12

13 ... voor onze opleidingen? Samen met de diensten Onderwijs en SPINK stelt elke opleiding een departementaal IKZ-beleid op, volgens de PDCA-cyclus en het EFQM-model. Het baseert zich op streefcijfers, indicatoren en trendgegevens. Elke opleiding spiegelt zich aan nationale en/of internationale referentiekaders om haar werking te vergelijken en te verbeteren. Ook dat gebeurt in samenspraak met de diensten Onderwijs en SPINK. In de opleidingscommissie bespreken we de resultaten van het intern IKZ systeem. Aandachtspunten nemen we op in de jaaractieplannen: voor het begin van het academiejaar leggen we die ter goedkeuring voor aan de bestuursorganen. De resultaten van externe IKZ-controles plaatsen we na elke visitatie op de agenda. We bespreken ze in de opleidingscommissies en het BC. We analyseren de meest essentiële bedrijfsprocessen. In interdepartementaal overleg lijsten we ze op. Daarna stellen we een planning op om ze te beschrijven en te evalueren. Kwaliteitszorg mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Ignatius 13

14 Strategische doelstelling 3 We evalueren én verbeteren voortdurend onze decretale kerntaken - onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling & beoefening van de kunsten. We focussen op vier kerntaken: kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht en artistiek onderzoek, maatschappelijke & wetenschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling & beoefening van de kunsten. De verantwoordelijke diensten ondersteunen de realisatie van die kerntaken: Onderwijs en Internationalisering (onderwijs), Onderzoek (onderzoek en dienstverlening) en de Schools of Arts (ontwikkeling en beoefening van de kunsten). Voor onderzoek en dienstverlening profileren we ons met projecten die zich in de eerste plaats richten op de Brusselse context, maar met tegelijk een breder Vlaams en (inter-) nationaal draagvlak. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: overkoepelende beleidsplannen voor de vier kerntaken. Die plannen zijn op elkaar afgestemd en komen in overleg tot stand; overkoepelende indicatoren en streefcijfers voor de vier kerntaken. Ook die komen in overleg tot stand; een overkoepelend valorisatiebeleid voor onderzoek en dienstverlening; een kerntakenbeleid dat we cyclisch evalueren en nadien bijsturen; uitgeschreven bedrijfsprocessen voor het overkoepelende kerntakenbeleid: een taak voor de betrokken diensten. Wat betekent dat voor onze instelling? De rechtstreeks betrokken diensten begeleiden de opleidingen om de overkoepelende beleidsvisies te vertalen naar hun beleidsniveau. De andere centrale diensten (COM, INF, IT, SPINK ) richten zich op een vlotte werking van de opleidingen. Een business developer ondersteunt en valoriseert de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. 14

15 ... voor onze opleidingen? Elke opleiding vertaalt en verfijnt de overkoepelende beleidsplannen naar haar beleidsniveau. Dat gebeurt voor de vier kerntaken. Specifiek voor onderwijs: We ontwikkelen een breed, maatschappelijk relevant en aantrekkelijk opleidingsaanbod. Dat aanbod evalueren we cyclisch, waarna we het telkens bijsturen. De evaluatiecyclus omvat minstens een internationaal referentiekader en een bevraging van studenten, alumni en het beroepenveld. De opleidingscommissies implementeren domeinspecifieke leerresultaten, als stimulans voor onderwijsvernieuwing. Zo is er aandacht voor ondernemerschap, innovatie, internationalisering, duurzaamheid Die leerresultaten komen voort uit nationale en internationale referentiekaders en uit bevragingen van het professionele veld. Vanaf hanteren onze Schools of Arts een eigen opleidingsspecifieke visie over de ontwikkeling en beoefening van de kunsten. Specifiek voor onderzoek: Onze opleidingen, gebundeld als dat inhoudelijk past, beschikken over een geïntegreerd beleidsplan voor onderzoek. We ontwikkelen een curriculum voor de opleidingen, dat stoelt op actuele wetenschappelijke theorieën en recente onderzoeksontwikkelingen. Vanaf formuleren de opleidingen concrete doelen rond de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De opleidingen werken mee aan extern PWO. Vanaf focussen de Schools of Arts op opleidingsspecifieke doelstellingen rond artistiek onderzoek. Dat gebeurt in samenspraak met het Kunstenplatform. Specifiek voor dienstverlening: We engageren ons voor maatschappelijke projecten, in het kader van onze eigen speerpunten. Specifiek voor ontwikkeling en beoefening van de kunsten: De Schools of Arts hebben een eigen artistiek beleidsplan. Ze zijn actief in de artistieke wereld. De kunstopleidingen bewegen zich in de nationale en internationale artistieke sector. Ze rapporteren over hun artistieke realisaties rond de ontwikkeling en beoefening van de kunsten. 15

16 Strategische doelstelling 4 Ons personeelsbeleid blinkt uit in empowerment, maximale waardering van medewerkers en sterke professionalisering. Ons personeelsbeleid versterkt onze werking. In een aangename werkomgeving scherpen we dagelijks ons professionalisme aan. Creativiteit, innovatie en pro-activiteit van medewerkers waarderen we sterk én moedigen we aan. Met zo n aanpak bouwen we verder aan een uitstekende organisatie. Een volwaardig competentiegericht personeelsbeleid straalt onze missie en visie uit. Het omvat een transparante onthaalpolitiek, efficiënte interne communicatie en glasheldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: een uitgeschreven personeels- en HRM-beleid dat onze missie en visie ademt; een dynamisch, innovatief en competentiegericht personeelsbeleid. Wat betekent dat voor onze instelling? De dienst Personeel schrijft een personeels- en HRM-beleid uit. Dat omvat de wetgeving en de eigen accenten van de instelling. We bevragen cyclisch de personeelstevredenheid. De resultaten nemen we op in het overkoepelende personeels- en HRM-beleid. De centrale dienst Personeel en de opleidingen betrekken hun medewerkers bij de ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van het personeelsbeleid. Dat gebeurt via bestaande inspraak- en overlegorganen. De dienst Personeel biedt gebruiksvriendelijke, heldere informatie aan: zowel aan bestaande medewerkers als aan nieuwkomers. 16

17 ... voor onze opleidingen? Het personeelsbeleid kadert binnen onze overkoepelende aanpak. De opleidingen dragen hun steentje bij om het algemene personeelsbeleid bij te sturen en te actualiseren. Samen met de dienst Personeel verzamelen ze systematisch gegevens: over gevolgde bijscholingen, werkdrukervaring, arbeidstevredenheid, We overleggen hoe we die informatie efficiënt, accuraat en betrouwbaar kunnen verzamelen. Samen met de dienst Personeel ontwerpen we een evaluatiesysteem, dat de intrinsieke motivatie van medewerkers ondersteunt. An investment in knowledge always pays the best interest. Benjamin Franklin 17

18 Strategische doelstelling 5 We versterken onze financiële situatie. Tegen 2016 moeten we een betere concurrentiepositie bekleden binnen het Vlaamse hogeschoollandschap. Dat betekent onder meer dat we onze financiële situatie moeten versterken. We hanteren daarvoor een dubbele strategie: één van groei (gericht op onze stakeholders en klanten) en één van stijgende productiviteit (gericht op onze interne werking). Om deze doelstelling waar te maken, moeten: Onze opbrengsten stijgen, door: de markt beter te bespelen: dieper doordringen in de markt én ze verbreden, door met ons bestaande aanbod meer studenten te bereiken en nieuwe doelgroepen aan te boren; een nieuw aanbod ontwikkelen voor de bestaande doelgroepen; diversifiëren, door een nieuw aanbod te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen.

19 If men define situations as real, they are real in their consequences. William Thomas het aantal opgenomen studiepunten op te trekken, de drop-out te laten dalen en het studierendement te verhogen; de inkomsten uit onderzoek, dienstverlening, sponsoring en infrastructuurexploitatie te verhogen. Onze kosten dalen, door: de reguliere werkingskosten van departementen en diensten te verlagen; de huurkosten te verminderen van onroerend goed, door in te zetten op investeringen (aankoop) en rationeel gebruik. Wat betekent dat voor onze instelling? We schrijven het financieel beleid uit en stemmen het af op onze strategische doelstellingen. De financiële dienst hanteert een transparant allocatiemodel voor de primaire geldstroom. Het focust op interne solidariteit én op groei. In overleg met de departementen werken we een meerjarenallocatie uit. De administratieve diensten ondersteunen de groei van de opleidingen.... voor onze opleidingen? Hun beleid concentreert zich op de versterking van hun financiële situatie. We streven in de eerste plaats naar een verhoging van de studentgerelateerde financieringsparameters, het studierendement, het aantal studenten (en afgeleverde diploma s) en de secundaire financieringsbronnen. 19

20 Strategische doelstelling 6 Onze communicatie is modern, transparant en wervend. We mikken op een nog betere zichtbaarheid en een verhoging van de instroom. Onze externe communicatie plaatst ons aanbod, onze expertise en onze realisaties dan ook creatief in de schijnwerpers. Die aanpak moet doel treffen voor onze vier kerntaken: onderwijs, onderzoek, ontwikkeling & beoefening van de kunsten en dienstverlening. Daarnaast garandeert ook onze interne communicatie heldere en efficiënte informatiestromen. Het doel? Een soepele interne werking en betrokken, geïnformeerde medewerkers. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we een aantal normen halen. Voor externe communicatie: We hebben een overkoepelend extern communicatiebeleidsplan. Dat komt tot stand in overleg met departementen, opleidingen en diensten. Opleidingen die een afwijkende externe communicatie vragen, stellen binnen het overkoepelende communicatieplan een specifiek plan op. Dat gebeurt in samenspraak met de betrokken centrale diensten. We respecteren duidelijke afspraken over de branding van de merknaam Erasmushogeschool Brussel en specifieke merknamen van departementen en opleidingen. Voor interne communicatie: We hebben een overkoepelend intern informatiebeleidsplan. We kennen de informatienoden van medewerkers, diensten en opleidingen. De verschillende interne communicatie- en informatiestromen zijn op elkaar ingespeeld. Op het vlak van externe communicatie: Wat betekent dat voor onze instelling? We schrijven het overkoepelende communicatiebeleidsplan uit en stemmen het af op onze strategische doelstellingen. 20

21 Onze communicatiedienst betrekt de opleidingen en relevante diensten (Wetenschapscommunicatie, Onderzoek, Stuvo en Onderwijs) bij de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het overkoepelende plan. De diensten spelen de communicatieafdeling relevante gegevens en informatie door (bijvoorbeeld onderzoeksoutput of info over evenementen en projecten). De communicatiedienst is onze ambassadeur in relevante externe instanties. Doel is een bredere maatschappelijke verankering. We evalueren het communicatiebeleid cyclisch en sturen het telkens bij.... voor onze opleidingen? Indien opportuun doen zij voorstellen voor marketinggerichte initiatieven, in de lijn van het overkoepelende communicatieplan. Verder zijn ze aangepast aan de specifieke verwachtingen en eisen van het onderwijs (instroom) en het werkveld (zij-instroom). Ze bezorgen de communicatiedienst relevante gegevens en informatie (bijvoorbeeld over infodagen, workshops secundair onderwijs en eigen Communicatietechnologie Multimedia & evenementen). partner in de Universitaire Associatie Brussel Met hun volledige werking mikken de opleidingen op een brede, maatschappelijke verankering, onder andere via onderzoek en dienstverlening. Van garage tot valley Word digital Op het vlak van interne communicatie betekent dat op instellingsniveau én departementaal niveau het volgende: Het informatiebeleidsplan schrijven we uit. Het is afgestemd op onze strategische doelstellingen en dekt de behoeften van medewerkers, diensten en opleidingen. We gebruiken het Informatieplatform (Kompas, Atelier en Archief) optimaal, als intern communicatiekanaal. Voor het beheer van de verschillende databanken (en verwante toepassingen) zijn verschillende diensten verantwoordelijk. Zij stroomlijnen verder hun beleid en acties en organiseren hun werking in functie van hun stakeholders. Zo verhogen we onze efficiëntie nog meer. De verschillende interne communicatie- en informatieplatformen vullen elkaar aan; overbodige informatiestromen leggen we stelselmatig droog. 21

22 Tot slot Deze tekst had heel wat voeten in de aarde. In 2008 startten we met het strategisch planningsproces: sindsdien vonden op alle niveaus talrijke vergaderingen en besprekingen plaats, die leidden tot vele nota s en plannen. Met dit kersverse SPE² ligt nu de handleiding op tafel voor de komende vier jaar. De uitvoering? Die gebeurt buiten het vergaderlokaal. Jullie, docenten en administratieve medewerkers, zullen de uitdagingen voor onze hogeschool realiseren. Gelukkig trekken we met honderden enthousiaste collega s aan hetzelfde zeel: een levensbelangrijk fundament voor het sterke huis dat we vandaag al hebben. Ook morgen blijven we samen onze snel evoluerende sector de baas en zorgen we ervoor dat onze studenten het beste onderwijs genieten. Voor minder gaan we niet, toch? Luc Van de Velde algemeen directeur Bart De Schutter voorzitter Februari 2013 Afkortingen BC: Bestuurscollege COM: Dienst Communicatie EFQM: European Foundation for Quality Management EhB: Erasmushogeschool Brussel HRM: Human Resources Management IKZ: Integrale Kwaliteitszorg INF: Dienst Infrastructuur IT: Dienst Informatica JAP: Jaaractieplan PDCA: Plan Do Check Act PWO: Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek SPE 2 : Strategisch Plan van de Erasmushogeschool Brussel 2, SPINK: Dienst Strategische Planning en Integrale Kwaliteitszorg Stuvo: Studentenvoorzieningen 22

23 23

24 Nijverheidskaai Brussel kompas.ehb.be/spe2

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4.

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4. JaaRv ersla g2012 Voorwoord 2012 was een bijzonder jaar voor de Erasmushogeschool Brussel. In het voorjaar werd de tweede fase van het Strategisch Beleidsplan intensief voorbereid. Daarna volgde in de

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 Voorwoord Alweer een jaar voorbij, alweer een onuitputtelijke lijst van activiteiten waar alle medewerkers van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 MISSIE, VISIE EN STRATEGISCHE DOELEN MISSIE De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie