SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel 2012-2016"

Transcriptie

1 SPE 2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel

2

3 Inhoudstafel Inleiding Nieuwe missie en visie Zes strategische doelstellingen Strategische kaart Strategische doelstelling 1 We focussen op de noden van onze stakeholders, in de eerste plaats de studenten. We stellen scherp op opleidingsaanbod, studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Strategische doelstelling 2 We gaan voor een goed geoliede organisatie, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Strategische doelstelling 3 We evalueren én verbeteren voortdurend onze decretale kerntaken onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling & beoefening van de kunsten. Strategische doelstelling 4 Ons personeelsbeleid blinkt uit in empowerment, maximale waardering van medewerkers en sterke professionalisering. Strategische doelstelling 5 We versterken onze financiële situatie. Strategische doelstelling 6 Onze communicatie is modern, transparant en wervend. Tot slot Afkortingen Verantwoordelijk uitgever: Luc Van de Velde, algemeen directeur Fotografie: Valery De Smet, Bart Deseyn, Jan Sents, Bart Vanacker De wordcloud op de cover is gebaseerd op de woorden uit SPE 2. Certificate Number Copyright Erasmushogeschool Brussel Februari

4 Inleiding Het Strategisch Plan van de Erasmushogeschool Brussel (SPE) is onze toekomst. Het SPE² is de tweede fase ervan en richt zich op de periode De komende vier jaar vormen zes strategische doelen onze leidraad. Om die doelstellingen te bepalen, staken de directie, departementshoofden, diensthoofden,... de koppen bij elkaar. Tijdens de zomer van 2012 werden voorstellen gelanceerd, besproken en verfijnd, tot iedereen er een goed gevoel bij had. Het eindresultaat vroeg hard en intensief werk, maar leverde een zeer nuttig werkinstrument op. Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg! De volgende uitdaging? Alle medewerkers van onze hogeschool warm maken voor het SPE². Zo kunnen we het samen realiseren. Want alleen als alle neuzen in dezelfde richting wijzen, kunnen we ons volop concentreren op onze kerntaak: jongeren opleiden om hen de allerbeste kansen te geven op de arbeidsmarkt. Bovendien willen we ook de samenleving een duwtje in de rug geven: met degelijk, nuttig onderzoek en mooie dienstverleningsprojecten. Ten slotte zal het SPE² onze beide Schools of Arts versterken, door hun opdracht rond kunstbeoefening verder te ondersteunen. Moge deze tekst een wegwijzer en een houvast zijn, voor iedereen binnen onze hogeschool. Samen maken we onze beloftes waar! Non minima negotii pars est adeundi negotii viam nosse. Desiderius Erasmus Het is niet het onbelangrijkste deel van een taak om te weten hoe je hem aanpakt. 4

5 Nieuwe missie en visie Uit het SPE² ontspruit ook een nieuwe missie en een nieuwe visie. Voor beide dachten we na over elk woord en elke zinsconstructie. Staan alle medewerkers achter onze missie? En dragen ze de inhoud ervan ook echt uit? Dan kunnen we spreken van een geslaagde opdracht. Missie De Erasmushogeschool Brussel is dé pluralistische hoger onderwijsinstelling van Brussel. Haar voornaamste stakeholders zijn haar verscheiden studentenpopulatie, Brussel als internationale en multiculturele stad én een open en verdraagzaam Vlaanderen. De EhB biedt aantrekkelijk onderwijs aan, gericht op de professionele en/of artistieke praktijk, in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en dienstverlening ten bate van de maatschappij. De EhB leidt studenten op tot humanistische, geëngageerde en kritische wereldburgers, die hun vak onder de knie hebben en tevens respectvol met mens en maatschappij omgaan. 5

6 Dat we de hand reiken naar de toekomst, valt af te leiden uit onze visie. Die is ambitieus: we willen immers een duidelijke rol spelen in Vlaanderen. De visie biedt een houvast voor de komende jaren en toont ons de weg naar Visie De Erasmushogeschool Brussel streeft naar meer, duurzame en tevreden klanten en naar een sterkere financiële situatie. Daarom evalueert en innoveert de EhB permanent haar aanbod. Haar opleidingen, onderzoek, dienstverlening en kunstontwikkeling zijn maatschappelijk relevant, noodzakelijk en doelgericht. Het aanbod wordt uitgediept waar nodig en verbreed waar opportuun. Daarbij gaat de EhB uit van haar positie als Vlaamse hogeschool die verankerd is in het internationale Brussel. Ondersteund door een doelgerichte externe communicatie, werkt de EhB aan een aantrekkelijke uitstraling. Een sterk en relevant aanbod vereist een optimaal functionerende organisatie. De EhB blijft dan ook werken aan het verhogen van efficiëntie en transparantie, evenals aan een doorgedreven kwaliteitscultuur in al haar geledingen. Het personeelsbeleid schraagt deze werking door het aanscherpen van professionalisme, creativiteit en proactiviteit en het bieden van zo aangenaam mogelijke werkomstandigheden. Op financieel vlak stelt de EhB zich niet louter afhankelijk op van de overheid, maar gaat de organisatie actief op zoek naar externe bronnen van financiering. In permanent overleg met haar stakeholders (studenten, alumni, beroepenveld en samenleving) is de Erasmushogeschool Brussel een onmisbare speler in het Brusselse en Vlaamse hoger onderwijslandschap, een school die werkt voor tevreden en gesteunde studenten.

7 Zes strategische doelstellingen De Erasmushogeschool Brussel stelt zich de komende jaren zes strategische doelen. Geen enkele doelstelling staat los van de andere en geen enkele beleidsmaatregel staat op zichzelf. Ze zijn altijd geïnspireerd door onze totaalstrategie en kaderen binnen dat geheel. In wat volgt, maken we een onderscheid tussen het instellingsniveau en het opleidingsniveau. Maatregelen of initiatieven die voor een hele instelling gelden, labelen we als overkoepelend. Daarnaast en complementair aan het instellingsniveau is de opleidingsspecifieke component. In de praktijk zullen we heel wat opleidingsspecifieke maatregelen uitwerken voor een heel departement, maar uiteindelijk moeten de departementale initiatieven een vertaalslag krijgen naar elke opleiding. We lichten elke strategische doelstelling kort toe en sommen de basisvoorwaarden op om ze waar te maken. Vervolgens reiken we algemene methodes aan om onze werking op de verschillende niveaus vorm te geven. De praktische toepassing, gedefinieerde indicatoren en concrete streefdoelen maken voorlopig geen deel uit van deze brochure. U kunt deze teksten wel terugvinden op het intranet van de hogeschool. Hebt u daar vragen over? Dan kunt u terecht bij uw departements- of diensthoofd. Hij of zij helpt u graag verder! Onderwijzen is de kunst, om wat onderwezen wordt te leren liefhebben. Gerardus Johannes Mulder Strategiekaart De strategiekaart presenteert op een heldere manier de verschillende en aan elkaar verbonden dimensies van onze aanpak. De blokjes tonen de meest cruciale processen om de doelstellingen te realiseren. De pijlen geven de verbanden weer tussen de essentiële succesfactoren en de strategische doelen. 7

8 Ambitie EhB Meer studenten Meer innovatie Meer opbrengsten Meer kwaliteit Betere concurrentiepositie ACT -> Resultaten Groter marktaandeel t.o.v. andere instellingen (= benchmarken) CHECK -> Klanten Bestaande stakeholders Meer tevreden klanten / stakeholders Verbeterde klantentrouw Aantrekkelijker vraaggestuurd aanbod Processen gericht op innovatie DO -> Interne processen Meer vraaggestuurde organisatie Nieuwe producten, processen en diensten snel vaststellen, produceren en vermarkten PLAN -> Leren en groei Visie- en strategieontwikkeling Onderwijsvisie actualiseren en innoveren Onderzoeksvisie actualiseren en innoveren DAD-visie actualiseren en innoveren Visie op integraal en inclusief studentenbeleid 8

9 De Erasmushogeschool Brussel wordt sterker Verbeterde resultaatratio s Meer opbrengsten en lagere kosten Sterker imago Merkopbouw Nieuwe opbrengsten Meer overheidsfinanciering Meer financiering uit extern onderzoek Meer financiering uit dienstverlening Nieuwe stakeholders Op het vlak van onderwijs Op het vlak van onderzoek Op het vlak van dienstverlening Betere organisatie Effectiviteit verbeteren Efficiëntie verbeteren Kosten doen dalen Klantgerichtheid verbeteren Kwaliteitsverbetering Informatiebeheer en datamanagement PDCA:EFQM JAP Management stakeholders Procesmanagement Gemotiveerd en gehonoreerd personeel Valorisatie Professionalisering Aantrekkelijke werkomgeving 9

10 Strategische doelstelling 1 We focussen op de noden van onze stakeholders, in de eerste plaats de studenten. We stellen scherp op opleidingsaanbod, studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Als hogeschool opereren we niet in een vacuüm. We moeten rekening houden met tal van belanghebbenden: studenten, alumni, personeel, het beroepenveld, onze directe omgeving, en last but not least de samenleving, waarin we een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Daarom betrekken we onze stakeholders bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van ons beleid en aanbod. De studenten staan daarbij centraal: voor hun welzijn en succes optimaliseren we voortdurend onze studiebegeleiding, studentenbegeleiding en -voorzieningen. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we: weten wie de stakeholders zijn; weten wat die stakeholders verlangen en hoe we aan hun wensen kunnen tegemoetkomen; een overkoepelend plan hebben voor onder andere studie-, studenten- en trajectbegeleiding. Alle geledingen van onze organisatie diensten en opleidingen doorlopen cycli van bevraging, evaluatie en remediëring. Zo stemmen we onze werking voortdurend af op de noden van de stakeholders. We houden immers rekening met die evaluatieresultaten bij het opstellen en bijsturen van al onze beleidsplannen. Voor de evaluaties nemen de centrale diensten de praktische en organisatorische voorbereiding voor hun rekening. De inhoudelijke voorbereiding ligt in handen van de betrokken diensten en/of opleidingen, net als de analyse en verwerking van de resultaten. De diensten en opleidingen nemen ook zelf het initiatief voor de organisatie van bevragingen. 10

11 De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën. Euclides Wat betekent dat voor onze instelling? Onze centrale diensten meten de tevredenheid van de stakeholders over hun werking. Ze bevragen bestuursorganen, departementen, opleidingen en andere centrale diensten en overleggen met hen. De resultaten van die evaluaties gieten we in verbeterplannen, die we opnemen in het jaaractieplan (JAP) van de diensten. We ontwerpen een overkoepelend plan voor studie-, studenten- en trajectbegeleiding. De dienst Studentenvoorzieningen schrijft en realiseert een beleidsplan, volgens het decreet op studentenvoorzieningen.... voor onze opleidingen? Elke opleiding gaat na hoe tevreden haar stakeholders zijn over haar werking en aanbod. Ze organiseert bevragingen en overleg over de tevredenheid van: studenten: wat vinden ze van het onderwijs, het curriculum, de didactische kwaliteit, de faciliteiten, de studie- en studentenbegeleiding,? alumni: wat zijn hun ervaringen, hoe verloopt hun professionele carrière, hoe denken ze over de opleiding, zijn ze geïnteresseerd in EhB +,? de centrale diensten: hoe staan zij tegenover de opleidingen en hun samenwerking met de andere diensten? het beroepenveld: wat zijn de meningen over de kwaliteit van de opleiding? De resultaten van die evaluaties verwerken we in verbeterplannen, die we opnemen in het opleidingsspecifieke deel van het departementaal JAP. We nemen initiatieven op vlak van studenten-, studie- en trajectbegeleiding, volgens het overkoepelend beleidsplan voor die domeinen. 11

12 Strategische doelstelling 2 We gaan voor een goed geoliede organisatie, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Ons beleid vertrekt vanuit een kwaliteitscultuur. Kwaliteit is een bewegend doel: om het te halen, steunen we voortdurend op objectieve gegevens, perceptiemetingen, streefcijfers, de PDCA-cyclus en jaaractieplannen. Onze interne werking bouwt op transparante en efficiënte structuren, bedrijfs- en beslissingsprocessen. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: een overkoepelend, duurzaam kwaliteitsbeleidsplan dat de komende jaren onze kwaliteitscultuur nog verstevigt; betrouwbare indicatoren, ambitieuze streefcijfers en stevige kwaliteitsnormen; uitgeschreven bedrijfsprocessen, als handige tools bij de opvolging, analyse en evaluatie van het SPE². Wat betekent dat voor onze instelling? Onze centrale diensten werken met een intern IKZ-systeem, gebaseerd op PDCA en geïnspireerd op EFQM. De dienst SPINK brengt dat systeem vanaf 2013 in stelling. Om actieplannen uit te schrijven, gebruiken de centrale diensten objectieve gegevens, perceptiemetingen en streefcijfers. Elke dienst neemt de initiatieven rond IKZ op in zijn JAP. Wijzen stakeholders of visitatiecommissies ons op aandachtspunten? Dan plannen we hoe we die naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat geldt vooral voor thema s die de opleidingen overstijgen. Resultaten van evaluaties, verbeterplannen die eruit voortvloeien én de opvolging rapporteren we aan de bestuursorganen. Nog niet-uitgeschreven bedrijfsprocessen zullen we stelselmatig beschrijven en evalueren. 12

13 ... voor onze opleidingen? Samen met de diensten Onderwijs en SPINK stelt elke opleiding een departementaal IKZ-beleid op, volgens de PDCA-cyclus en het EFQM-model. Het baseert zich op streefcijfers, indicatoren en trendgegevens. Elke opleiding spiegelt zich aan nationale en/of internationale referentiekaders om haar werking te vergelijken en te verbeteren. Ook dat gebeurt in samenspraak met de diensten Onderwijs en SPINK. In de opleidingscommissie bespreken we de resultaten van het intern IKZ systeem. Aandachtspunten nemen we op in de jaaractieplannen: voor het begin van het academiejaar leggen we die ter goedkeuring voor aan de bestuursorganen. De resultaten van externe IKZ-controles plaatsen we na elke visitatie op de agenda. We bespreken ze in de opleidingscommissies en het BC. We analyseren de meest essentiële bedrijfsprocessen. In interdepartementaal overleg lijsten we ze op. Daarna stellen we een planning op om ze te beschrijven en te evalueren. Kwaliteitszorg mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Ignatius 13

14 Strategische doelstelling 3 We evalueren én verbeteren voortdurend onze decretale kerntaken - onderwijs, onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling & beoefening van de kunsten. We focussen op vier kerntaken: kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht en artistiek onderzoek, maatschappelijke & wetenschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling & beoefening van de kunsten. De verantwoordelijke diensten ondersteunen de realisatie van die kerntaken: Onderwijs en Internationalisering (onderwijs), Onderzoek (onderzoek en dienstverlening) en de Schools of Arts (ontwikkeling en beoefening van de kunsten). Voor onderzoek en dienstverlening profileren we ons met projecten die zich in de eerste plaats richten op de Brusselse context, maar met tegelijk een breder Vlaams en (inter-) nationaal draagvlak. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: overkoepelende beleidsplannen voor de vier kerntaken. Die plannen zijn op elkaar afgestemd en komen in overleg tot stand; overkoepelende indicatoren en streefcijfers voor de vier kerntaken. Ook die komen in overleg tot stand; een overkoepelend valorisatiebeleid voor onderzoek en dienstverlening; een kerntakenbeleid dat we cyclisch evalueren en nadien bijsturen; uitgeschreven bedrijfsprocessen voor het overkoepelende kerntakenbeleid: een taak voor de betrokken diensten. Wat betekent dat voor onze instelling? De rechtstreeks betrokken diensten begeleiden de opleidingen om de overkoepelende beleidsvisies te vertalen naar hun beleidsniveau. De andere centrale diensten (COM, INF, IT, SPINK ) richten zich op een vlotte werking van de opleidingen. Een business developer ondersteunt en valoriseert de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. 14

15 ... voor onze opleidingen? Elke opleiding vertaalt en verfijnt de overkoepelende beleidsplannen naar haar beleidsniveau. Dat gebeurt voor de vier kerntaken. Specifiek voor onderwijs: We ontwikkelen een breed, maatschappelijk relevant en aantrekkelijk opleidingsaanbod. Dat aanbod evalueren we cyclisch, waarna we het telkens bijsturen. De evaluatiecyclus omvat minstens een internationaal referentiekader en een bevraging van studenten, alumni en het beroepenveld. De opleidingscommissies implementeren domeinspecifieke leerresultaten, als stimulans voor onderwijsvernieuwing. Zo is er aandacht voor ondernemerschap, innovatie, internationalisering, duurzaamheid Die leerresultaten komen voort uit nationale en internationale referentiekaders en uit bevragingen van het professionele veld. Vanaf hanteren onze Schools of Arts een eigen opleidingsspecifieke visie over de ontwikkeling en beoefening van de kunsten. Specifiek voor onderzoek: Onze opleidingen, gebundeld als dat inhoudelijk past, beschikken over een geïntegreerd beleidsplan voor onderzoek. We ontwikkelen een curriculum voor de opleidingen, dat stoelt op actuele wetenschappelijke theorieën en recente onderzoeksontwikkelingen. Vanaf formuleren de opleidingen concrete doelen rond de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De opleidingen werken mee aan extern PWO. Vanaf focussen de Schools of Arts op opleidingsspecifieke doelstellingen rond artistiek onderzoek. Dat gebeurt in samenspraak met het Kunstenplatform. Specifiek voor dienstverlening: We engageren ons voor maatschappelijke projecten, in het kader van onze eigen speerpunten. Specifiek voor ontwikkeling en beoefening van de kunsten: De Schools of Arts hebben een eigen artistiek beleidsplan. Ze zijn actief in de artistieke wereld. De kunstopleidingen bewegen zich in de nationale en internationale artistieke sector. Ze rapporteren over hun artistieke realisaties rond de ontwikkeling en beoefening van de kunsten. 15

16 Strategische doelstelling 4 Ons personeelsbeleid blinkt uit in empowerment, maximale waardering van medewerkers en sterke professionalisering. Ons personeelsbeleid versterkt onze werking. In een aangename werkomgeving scherpen we dagelijks ons professionalisme aan. Creativiteit, innovatie en pro-activiteit van medewerkers waarderen we sterk én moedigen we aan. Met zo n aanpak bouwen we verder aan een uitstekende organisatie. Een volwaardig competentiegericht personeelsbeleid straalt onze missie en visie uit. Het omvat een transparante onthaalpolitiek, efficiënte interne communicatie en glasheldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we beschikken over: een uitgeschreven personeels- en HRM-beleid dat onze missie en visie ademt; een dynamisch, innovatief en competentiegericht personeelsbeleid. Wat betekent dat voor onze instelling? De dienst Personeel schrijft een personeels- en HRM-beleid uit. Dat omvat de wetgeving en de eigen accenten van de instelling. We bevragen cyclisch de personeelstevredenheid. De resultaten nemen we op in het overkoepelende personeels- en HRM-beleid. De centrale dienst Personeel en de opleidingen betrekken hun medewerkers bij de ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van het personeelsbeleid. Dat gebeurt via bestaande inspraak- en overlegorganen. De dienst Personeel biedt gebruiksvriendelijke, heldere informatie aan: zowel aan bestaande medewerkers als aan nieuwkomers. 16

17 ... voor onze opleidingen? Het personeelsbeleid kadert binnen onze overkoepelende aanpak. De opleidingen dragen hun steentje bij om het algemene personeelsbeleid bij te sturen en te actualiseren. Samen met de dienst Personeel verzamelen ze systematisch gegevens: over gevolgde bijscholingen, werkdrukervaring, arbeidstevredenheid, We overleggen hoe we die informatie efficiënt, accuraat en betrouwbaar kunnen verzamelen. Samen met de dienst Personeel ontwerpen we een evaluatiesysteem, dat de intrinsieke motivatie van medewerkers ondersteunt. An investment in knowledge always pays the best interest. Benjamin Franklin 17

18 Strategische doelstelling 5 We versterken onze financiële situatie. Tegen 2016 moeten we een betere concurrentiepositie bekleden binnen het Vlaamse hogeschoollandschap. Dat betekent onder meer dat we onze financiële situatie moeten versterken. We hanteren daarvoor een dubbele strategie: één van groei (gericht op onze stakeholders en klanten) en één van stijgende productiviteit (gericht op onze interne werking). Om deze doelstelling waar te maken, moeten: Onze opbrengsten stijgen, door: de markt beter te bespelen: dieper doordringen in de markt én ze verbreden, door met ons bestaande aanbod meer studenten te bereiken en nieuwe doelgroepen aan te boren; een nieuw aanbod ontwikkelen voor de bestaande doelgroepen; diversifiëren, door een nieuw aanbod te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen.

19 If men define situations as real, they are real in their consequences. William Thomas het aantal opgenomen studiepunten op te trekken, de drop-out te laten dalen en het studierendement te verhogen; de inkomsten uit onderzoek, dienstverlening, sponsoring en infrastructuurexploitatie te verhogen. Onze kosten dalen, door: de reguliere werkingskosten van departementen en diensten te verlagen; de huurkosten te verminderen van onroerend goed, door in te zetten op investeringen (aankoop) en rationeel gebruik. Wat betekent dat voor onze instelling? We schrijven het financieel beleid uit en stemmen het af op onze strategische doelstellingen. De financiële dienst hanteert een transparant allocatiemodel voor de primaire geldstroom. Het focust op interne solidariteit én op groei. In overleg met de departementen werken we een meerjarenallocatie uit. De administratieve diensten ondersteunen de groei van de opleidingen.... voor onze opleidingen? Hun beleid concentreert zich op de versterking van hun financiële situatie. We streven in de eerste plaats naar een verhoging van de studentgerelateerde financieringsparameters, het studierendement, het aantal studenten (en afgeleverde diploma s) en de secundaire financieringsbronnen. 19

20 Strategische doelstelling 6 Onze communicatie is modern, transparant en wervend. We mikken op een nog betere zichtbaarheid en een verhoging van de instroom. Onze externe communicatie plaatst ons aanbod, onze expertise en onze realisaties dan ook creatief in de schijnwerpers. Die aanpak moet doel treffen voor onze vier kerntaken: onderwijs, onderzoek, ontwikkeling & beoefening van de kunsten en dienstverlening. Daarnaast garandeert ook onze interne communicatie heldere en efficiënte informatiestromen. Het doel? Een soepele interne werking en betrokken, geïnformeerde medewerkers. Om deze doelstelling waar te maken, moeten we een aantal normen halen. Voor externe communicatie: We hebben een overkoepelend extern communicatiebeleidsplan. Dat komt tot stand in overleg met departementen, opleidingen en diensten. Opleidingen die een afwijkende externe communicatie vragen, stellen binnen het overkoepelende communicatieplan een specifiek plan op. Dat gebeurt in samenspraak met de betrokken centrale diensten. We respecteren duidelijke afspraken over de branding van de merknaam Erasmushogeschool Brussel en specifieke merknamen van departementen en opleidingen. Voor interne communicatie: We hebben een overkoepelend intern informatiebeleidsplan. We kennen de informatienoden van medewerkers, diensten en opleidingen. De verschillende interne communicatie- en informatiestromen zijn op elkaar ingespeeld. Op het vlak van externe communicatie: Wat betekent dat voor onze instelling? We schrijven het overkoepelende communicatiebeleidsplan uit en stemmen het af op onze strategische doelstellingen. 20

21 Onze communicatiedienst betrekt de opleidingen en relevante diensten (Wetenschapscommunicatie, Onderzoek, Stuvo en Onderwijs) bij de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het overkoepelende plan. De diensten spelen de communicatieafdeling relevante gegevens en informatie door (bijvoorbeeld onderzoeksoutput of info over evenementen en projecten). De communicatiedienst is onze ambassadeur in relevante externe instanties. Doel is een bredere maatschappelijke verankering. We evalueren het communicatiebeleid cyclisch en sturen het telkens bij.... voor onze opleidingen? Indien opportuun doen zij voorstellen voor marketinggerichte initiatieven, in de lijn van het overkoepelende communicatieplan. Verder zijn ze aangepast aan de specifieke verwachtingen en eisen van het onderwijs (instroom) en het werkveld (zij-instroom). Ze bezorgen de communicatiedienst relevante gegevens en informatie (bijvoorbeeld over infodagen, workshops secundair onderwijs en eigen Communicatietechnologie Multimedia & evenementen). partner in de Universitaire Associatie Brussel Met hun volledige werking mikken de opleidingen op een brede, maatschappelijke verankering, onder andere via onderzoek en dienstverlening. Van garage tot valley Word digital Op het vlak van interne communicatie betekent dat op instellingsniveau én departementaal niveau het volgende: Het informatiebeleidsplan schrijven we uit. Het is afgestemd op onze strategische doelstellingen en dekt de behoeften van medewerkers, diensten en opleidingen. We gebruiken het Informatieplatform (Kompas, Atelier en Archief) optimaal, als intern communicatiekanaal. Voor het beheer van de verschillende databanken (en verwante toepassingen) zijn verschillende diensten verantwoordelijk. Zij stroomlijnen verder hun beleid en acties en organiseren hun werking in functie van hun stakeholders. Zo verhogen we onze efficiëntie nog meer. De verschillende interne communicatie- en informatieplatformen vullen elkaar aan; overbodige informatiestromen leggen we stelselmatig droog. 21

22 Tot slot Deze tekst had heel wat voeten in de aarde. In 2008 startten we met het strategisch planningsproces: sindsdien vonden op alle niveaus talrijke vergaderingen en besprekingen plaats, die leidden tot vele nota s en plannen. Met dit kersverse SPE² ligt nu de handleiding op tafel voor de komende vier jaar. De uitvoering? Die gebeurt buiten het vergaderlokaal. Jullie, docenten en administratieve medewerkers, zullen de uitdagingen voor onze hogeschool realiseren. Gelukkig trekken we met honderden enthousiaste collega s aan hetzelfde zeel: een levensbelangrijk fundament voor het sterke huis dat we vandaag al hebben. Ook morgen blijven we samen onze snel evoluerende sector de baas en zorgen we ervoor dat onze studenten het beste onderwijs genieten. Voor minder gaan we niet, toch? Luc Van de Velde algemeen directeur Bart De Schutter voorzitter Februari 2013 Afkortingen BC: Bestuurscollege COM: Dienst Communicatie EFQM: European Foundation for Quality Management EhB: Erasmushogeschool Brussel HRM: Human Resources Management IKZ: Integrale Kwaliteitszorg INF: Dienst Infrastructuur IT: Dienst Informatica JAP: Jaaractieplan PDCA: Plan Do Check Act PWO: Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek SPE 2 : Strategisch Plan van de Erasmushogeschool Brussel 2, SPINK: Dienst Strategische Planning en Integrale Kwaliteitszorg Stuvo: Studentenvoorzieningen 22

23 23

24 Nijverheidskaai Brussel kompas.ehb.be/spe2

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

NVAO Kwaliteitsbeleid

NVAO Kwaliteitsbeleid NVAO Kwaliteitsbeleid Januari 2017 NVAO Kwaliteitsbeleid Januari 2017 pagina 2 Inleiding Het kwaliteitsbeleid van de NVAO vertrekt van de missie en de visie van de NVAO en houdt rekening met de kernwaarden

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen FUNCTIEOMSCHRIJVING BEGELEIDINGSVERPLEEGKUNDIGE 1. Functietitel: Begeleidingsverpleegkundige van intreders en herintreders in het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Toespraak Luc Van de Velde. feestelijke opening academiejaar EhB

Toespraak Luc Van de Velde. feestelijke opening academiejaar EhB Toespraak Luc Van de Velde feestelijke opening academiejaar EhB 29.09.2016 Dames en heren Waarde genodigden Beste studenten en collega s Ik hoef u er wellicht niet van te overtuigen dat we het voorbije

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Het inspectieverslag als databron voor kwaliteitsontwikkeling Interne kwaliteitszorg en externe evaluatie Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO 1 Vacature De katholieke scholengroep RHIZO heeft een vacature voor

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Efficiëntie en effectiveit in de vrije tijd. De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke. Inleiding 1. Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1

Efficiëntie en effectiveit in de vrije tijd. De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke. Inleiding 1. Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1 INHOUDSTAFEL De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke Inleiding 1 Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1 Hoofdstuk 2. Het grote plaatje 1 2.1. Voordelen verbonden aan dit hoofdstuk 1 2.2. Overzicht van de tools

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiebeschrijving BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Beleidsmedewerker Natuur/Afval Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie