STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV"

Transcriptie

1 STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV 1. Inleiding, aanleiding en doelen Gezondheidsbevordering krijgt in onze huidige samenleving steeds meer aandacht. Werkgevers nemen steeds meer een actieve rol om de gezondheid van hun medewerkers te bevorderen. Ook SOWECO NV heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten op dit terrein georganiseerd zoals het stimuleren van fitness, het voeren van een anti rook campagne, het verstrekken van een groter assortiment gezonde producten in de kantine, het verhogen van de prijzen van vette producten en het ontwikkelen van beleid op het gebied van verslaving. Ook op het terrein van ziekteverzuim zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om dit verzuim te verminderen. Het ziekteverzuim binnen SOWECO NV is al jaren veel te hoog (18-20%). We moeten echter constateren dat het ondanks al deze inspanningen niet het gewenste resultaat, zijnde een lager ziekteverzuimcijfer, heeft opgeleverd. Reden om in 2010 nader onderzoek te plegen naar de diepere oorzaken van het ziekteverzuim. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een tweetal studenten van de Saxion Hogeschool, zal in augustus 2010 worden afgerond. Mede op basis van de resultaten zullen op het gebied van ziekteverzuim concrete acties worden ingezet. Studies op het gebied van gezondheidsmanagement maken duidelijk dat er winst voor medewerker en de organisatie te behalen is met het invoeren van gezondheidsmanagement in brede zin. Anders gezegd, gezondheid bevorderen naast verzuim bestrijden, waarbij vooral bewegen als middel wordt ingezet. Ervaring heeft geleerd dat medewerkers met een actieve leefstijl niet alleen gezonder zijn, maar ook meer gemotiveerd, beter en duurzamer inzetbaar en productiever. Ook het management van SOWECO NV is de mening toegedaan dat er op dit vlak winst te behalen valt met gezondheidsmanagement. Reden om binnen SOWECO NV te zoeken naar manieren om de bestaande initiatieven aan elkaar te koppelen, nieuwe initiatieven te ontplooien en deze vervolgens te integreren in een eenduidig en effectief gezondheidsbeleid. Het ontwikkelen van een soort gezondheidstoolbox, met daarin vermeld concreet uitvoerbare interventies, vormt daarvoor de basis. Dat alles onder het motto IEDEREEN DOET MEE. 1

2 Integraal Gezondheidsmanagement: is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten, met als doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen Bovenstaande omschrijving past prima bij de missie van SOWECO NV: Het door middel van passend werk ontwikkelen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap, naar een plaats op de arbeidsmarkt of zo dicht mogelijk daarbij. Uitgaande van de missie is SOWECO NV: een arbeidsontwikkelbedrijf waar mensen met een arbeidshandicap zich in en tijdens hun werk kunnen ontwikkelen aan de hand van een individueel ontwikkelingsplan. (jaarverslag SOWECO NV 2009) Het gezondheidsbeleid moet op termijn verankerd worden binnen de organisatie en afgestemd zijn op het verzuimbeleid. Tevens zal rekening gehouden moeten worden met eigenheid van de verschillende groepen binnen onze organisatie. 2. Ontwikkelingen in onze omgeving De ontwikkelingen binnen onze organisatie staan natuurlijk niet op zich zelf. In de samenleving is steeds meer aandacht voor dit thema en ook in het bedrijfsleven ontstaat groeiende aandacht voor vitaliteit op de werkvloer. Diverse rapporten tonen aan dat gezonde en fitte medewerkers een grotere bijdrage leveren aan het resultaat van een organisatie en een kostenverlaging betekent voor o.a. de zorgverzekeraars. Voor de ontwikkeling van gezondheidsmanagement bij SOWECO NV bevatten het SER advies 2009 over preventieve gezondheidsprogramma s en het rapport Fris en Fit in de Sociale Werkvoorziening goede richtinggevende adviezen. In bijlage 2 is korte samenvatting en aanbevelingen uit deze rapporten opgenomen. 3. Gezondheidsmanagement: plan en overeenkomst Belangrijk bij het opzetten van een programma gezondheidsmanagement is een overeenkomst met het management van SOWECO NV over de doelen en omvang van het project, de middelen die nodig zijn, wie erbij betrokken zijn en hoe de organisatie van het project zal verlopen. 2

3 Naam projectgroep: Doelgroep Met het programma gezondheidsmanagement worden alle medewerkers bereikt binnen de SOWECO NV (SW / Soflex / ambtelijk). Daarnaast wordt nog bekeken of ook de medewerkers die via de WWB in een leer/werktraject bij SOWECO NV werken mee kunnen doen. Dit is wenselijk, aangezien gezondheidsmanagement zich richt op de totale organisatie onder het motto iedereen doet mee! Bijzondere aandacht zal moeten uitgaan naar medewerkers met (verhoogd risico op) diabetes, (morbide) obesitas en chronische gezondheidsklachten/ ziekten. Doelen van het gezondheidsmanagement plan Met gezondheidsmanagement kunnen meerdere doelen nagestreefd worden. Het is belangrijk om prioriteiten te stellen en daarbij rekening te houden met het kunnen meten van de doelen (evaluatie). De volgende doelen zijn geformuleerd: gezondere leefstijl (m.n. meer bewegen) betrokkenheid toename werkplezier en tevredenheid lager (ziekte)verzuim Omvang van het gezondheidsbeleid Welke activiteiten worden ondernomen? Alle activiteiten die naar voren komen uit de behoefteanalyse en die zinvol, effectief en haalbaar zijn worden opgenomen in een gezondheidstoolbox. In het kader van gezondheidsbevordering en verzuimpreventie zijn onderstaande mogelijke activiteiten te benoemen, die zich vooral richten op leefstijl en met name bewegen. Voortzetting / uitbreiding van huidige bewegingsprojecten (b.v. Bewegen is plezier). Opzet sportmedische trajecten voor mensen die niet voor de huidige bewegingsprojecten in aanmerking komen Extra inzet op trajecten voor medewerkers met diabetes / overgewicht (op advies van de bedrijfsarts) Kleinschalige projecten zoals lunchwandelen en fietstochten Cursus stoppen met roken Aanbod in de bedrijfskantine, themaweken gezond eten Jaarlijks in te zetten fitheidtest voor alle medewerkers (dit kan gekoppeld worden aan een gezondheidsmarkt waar ook behoeften en wensen geïnventariseerd kunnen worden Onderzoek mogelijkheden van bedrijfsfitness 3

4 Naast leefstijl is het belangrijk om gezondheidsmanagement breder in te zetten. Zo is het zinvol om waar mogelijk aandacht te besteden aan: - arbeidsomstandigheden (inrichting van de werkplek) - werkorganisatie (begeleiding, roulatie etc.) - omgangsvormen - kernwaarden (de gedragscode is een uitstekend voorbeeld) - opleiding en ontwikkeling Worden het groepsactiviteiten en/of individueel georiënteerde activiteiten? Met het gezondheidsprogramma zullen individueel en groepsactiviteiten worden aangeboden. De activiteiten worden in een gezondheidstoolbox opgenomen en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor medewerkers met verhoogd risico op diabetes, morbide obesitas en chronische ziekten zal een aangepast aanbod worden ontwikkeld in overleg met de bedrijfsarts. Communicatie rondom Gezondheidsmanagement. De inzet van communicatie in het programma rond gezondheidsmanagement is een heel belangrijke. Start is het maken van een communicatieplan. De communicatie is gericht op de gehele organisatie. Iedereen wordt benaderd waarbij we gebruik maken van aanwezige communicatiemiddelen zoals: het bedrijfsblad Sowieso, een apart gezondheidsbulletin, intranet, speciaal te ontwikkelen posters etc. De verschillende projecten en activiteiten krijgen een eigen naam. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld ieder jaar een nieuw thema te introduceren. Er zal een logo en beeldmerk worden gemaakt. Deze dienen als dragers voor het programma en de verschillende activiteiten. Welke problemen worden bespreekbaar gemaakt? Problemen die zich voordoen op de werkplek in relatie tot leefstijl zullen de volle aandacht krijgen, maar ook als deze een relatie hebben tot de thuissituatie. Daarbij zullen de problemen die betrekking hebben op werkorganisatie, omgangsvormen en arbeidsomstandigheden niet vermeden worden. 4. Inventarisatie bestaande gezondheidsgerelateerde activiteiten Wanneer een begin gemaakt wordt met het opzetten van gezondheidsmanagement is het belangrijk na te gaan welke relevante activiteiten binnen SOWECO NV al worden ondernomen. Er ligt al een basis voor gezondheidsmanagement waarop bij voorkeur aangesloten moet worden. Van eerdere activiteiten kan men leren en geven deze activiteiten informatie die nodig is voor het starten van nieuw gezondheidsmanagement. De bijgevoegde (concept)checklist (zie bijlage 3) is een hulpmiddel waarmee (potentiële) gezondheidsgerelateerde activiteiten geïnventariseerd worden. De op te zetten activiteiten zijn sterk gerelateerd aan BRAVO: Bewegen, Roken, Alcohol Voeding en Ontspanning. 4

5 5. Projectgroep gezondheidsmanagement De bijdrage van betrokken en enthousiaste sleutelfiguren uit SOWECO NV binnen de projectgroep gezondheidsmanagement is een belangrijke voorwaarde voor succes. De projectgroep bestaat uit: 1. Anton Pots Manager P&O - voorzitter 2. Anneke Scheurink Voorzitter OR - projectmedewerker 3. Hedwig Dikkers Personeelsfunctionaris 4. Theo Pigge Coördinator KAM 5. Jannie Vleerbos Communicatie en Public Relations manager 6. Herman Roord Hoofd Leerwerkafdelingen 7. Ina de Roo Bedrijfsleider Beschut Werken 8. Miriam Doeschot Projectmedewerker De projectgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit de SOWECO NV. Dat neemt niet weg dat het nodig zal zijn om de verschillende bedrijfsonderdelen structureel erbij het project te betrekken. Anton Pots zal als voorzitter van projectgroep het overleg en informatievoorziening richting het managementteam voor zijn rekening nemen. Het is goed dat ook de ondernemingsraad direct betrokken is bij de planvorming. Wellicht valt deelname van een bedrijfsarts te overwegen. Is tot op heden, van vanwege het kostenaspect, niet aangezocht. 6. Duur opzet gezondheidsmanagement programma Om het programma rond het gezondheidsmanagement planmatig uit te voeren kan gebruik gemaakt worden van de 7 - stappenmethodiek van het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). Met deze methodiek wordt de cyclus doorlopen in 1,5 jaar. Daarna moet het programma gezondheidsmanagement verankerd worden binnen de organisatie door een interne gezondheidsmanager aan te stellen c.q. aan te wijzen. 5

6 PLANNING SOWECO NV FASEN ACTIVITEITEN TIJDSPAD Stap 1 Waarom aandacht voor gezondheidsmanagement? - concept startnotitie - juli - augustus 2010 Stap 2 Hoe pak je het aan? Stap 3 Vaststellen van de behoeftes en wensen Stap 4 Wat moet er gebeuren? - samenstellen projectgroep - aanpassing startnotitie en vaststelling door MT - communicatieplan opstellen - mogelijkheden van cofinanciering (SBCM subsidie zorgverzekeraars - presentaties MT OR grote staf - interessepeiling -inventariseren wensen en behoeften - selecteer doelgroepen - prioriteiten stellen - haalbare doelen vaststellen - activiteitenplan opstellen, - gezondheidstoolbox samenstellen - plan van aanpak opstellen - juli augustus -september september september - oktober november - december september - oktober - november september oktober november 2010 Stap 5 Start van de activiteiten - kerstinstuif periodieke overleg over voortgang - 15 december themajaar 2011 Stap 6 Zijn de doelen bereikt? Stap 7 Het vasthouden van de aandacht. Verankeren - evaluatie activiteiten (deelname en tevredenheid) - verbeteringen invoeren - klankbordgroepbijeenkomst - evt. aanstellen interne gezondheidsmanager (bijvoorbeeld onder KAM) uitvoering binnen de bedrijven - november december

7 7. Budget en middelen Het budget zal afhankelijk zijn van de activiteiten die ingezet gaan worden in stap 5. Deze worden de komende weken, maanden ontwikkeld, waardoor het op dit moment erg lastig is een exact overzicht te geven van de te maken kosten. Wel is duidelijk dat de kosten, verbonden aan dit project, voor een belangrijk deel bestaan uit de uren inzet van de projectgroepleden. In hoeverre externe deskundigheid ingehuurd moet worden is nog niet helder, maar de verwachting is wel dat dit op bepaalde vakgebieden noodzakelijk zal zijn. Voor de raming van de kosten van communicatiemiddelen kan gekeken worden naar een vergelijkbaar project, zoals Normen en waarden. Bij dit project werd hieraan 9000,00 uitgeven. 8. Vragen aan de directie van SOWECO NV: 1. Kan door de werkgroep begonnen worden met het Gezondheidsmanagement programma zoals voorgesteld in deze startnotitie? 2. Wat is het beschikbare budget binnen SOWECO NV voor het programma gezondheidsmanagement? Namens de projectgroep Anton Pots 7

8 BIJLAGE 1 TOELICHTING OP DE 7 STAPPEN METHODIEK (NIGZ) Stap 1: Waarom aandacht voor gezondheidsmanagement? Het creëren van een draagvlak voor gezondheidsmanagement. In deze fase gaat het om het krijgen van aandacht voor gezondheidsproblemen of risico s. Met behulp van sprekende voorbeelden, informatiemateriaal, onderzoeksresultaten en bedrijfsgegevens kunt u bij de werknemers en sleutelfiguren in het bedrijf de noodzaak van gezond bewegen aangeven en hiervoor draagvlak creëren en daarvoor instemming verkrijgen. Deze stap blijft gedurende het hele proces van belang. In een startnotitie kunnen de kaders van het gezondheidsbeleid worden beschreven. Daarnaast wordt met de startnotitie een heldere opdracht, vanuit het management, voor de werkgroep geformuleerd. Stap 2: Hoe pakt u het aan? Het opzetten van structuren voor een beleid over lichaamsbeweging Het gaat in deze fase om het opzetten van een structuur (werkgroep) voor de ontwikkeling en uitvoering van een gezondheidsbeleid. Interesseer mensen en bestaande overlegvormen voor dit beleid en betrek hen bij de opzet. Stap 3: Wat is het belang? Het vaststellen van de behoeftes en wensen Maak in deze fase een diagnose van de gezondheidssituatie en de kans op gezondheidsklachten. Ga na welke wensen en behoeften er onder de medewerkers leven als het gaat om meer leefstijl, gezondheid en gezondheidsklachten. Stel eventuele prioriteiten vast, selecteer eventueel bepaalde doelgroepen en rapporteer en informeer alle medewerkers. Stap 4: Wat moet er gebeuren? Het ontwikkelen van een plan Het gaat in deze fase om het bepalen van de (haalbare) doelen en het vaststellen van de te ondernemen activiteiten. Plan de activiteiten en betrek hierbij de direct belanghebbenden. Maak een draaiboek waarin staat wie, wat, hoe en wanneer doet. Bereid de evaluatie van de activiteiten alvast voor. Stap 5: Start van de activiteiten Het uitvoeren van het plan Op basis van stap 4 kan het plan nu uitgevoerd worden waarbij de voortgang bewaakt moet worden tijdens periodiek overleg. 8

9 Stap 6: Zijn de doelen bereikt? Het evalueren van de aanpak De vragen in deze fase zijn: - Zijn de activiteiten gelukt? - Is er gedragsverandering opgetreden? - Wat zijn de ervaringen van: o Deelnemers o Leidinggevenden o Andere sleutelfiguren - Wat kan er geleerd worden? - Hoe kan het beter? Stap 7 Het vasthouden van de aandacht verankeren Het aanpassen en verankeren van het plan Bekijk jaarlijks de gang van zaken en stem met een klankbordgroep af om na te denken over verbeteringen en aanpassingen. Stel de activiteiten bij op basis van de evaluatie. Daarnaast is het belangrijk om een interne gezondheidsmanager aan te stellen cq aan te wijzen, bijvoorbeeld onder de afdeling KAM. 9

10 BIJLAGE 2 RAPPORTEN EN ADVIEZEN 1. Fris en fit in de Sociale Werkvoorziening Interessant zijn de aanbevelingen die het project Fris en fit in de Sociale Werkvoorziening geeft. Dit project uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Ziektepreventie en Gezondheidsbevordering (NIGZ) en de brancheorganisatie Cedris gaat in op de vraag: Hoe kan binnen de sector Sociale Werkvoorziening meer aandacht geschonken worden aan gezondheidsbeleid? Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten en expertmeetings bleek dat P&O functionarissen binnen de sector steeds enthousiaster werden voor gezondheidsbeleid in de zin van proactieve aandacht voor werknemer en werkomgeving. Uit de gesprekken werden vooral het bedrijfsbelang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid genoemd als motieven voor het invoeren van gezondheidsbeleid. Bedrijfsbelang Als voordelen voor het invoeren van een gezondheidsbeleid voor het bedrijf werden genoemd: - Gezondheidsbeleid verbetert de belastbaarheid van de werknemers. - Gezondheidsbeleid bevordert de uitstroom naar het reguliere bedrijfsleven. - Gezondheidsbeleid bevordert het zelfstandig handelen van werknemers. - Gezondheidsbeleid bevordert de inzetbaarheid (employability) van werknemers. - Gezondheidsbeleid leidt tot personeelsbeleid met meer gedeelde verantwoordelijkheid. - Gezondheidsbeleid biedt een kans om het imago van de Sociale Werkvoorziening te verbeteren. - Gezondheidsbeleid biedt een kans het verzuim en de kosten te reduceren. - Gezondheidsbeleid kan een aanvulling zijn op bestaande arbo instrumenten. - Gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en alcohol, kan voorkomen dat werknemers met overgewicht en verslavingsproblematiek anderen meezuigen in hun problematiek en de sfeer negatief beïnvloeden. - Gezondheidsbeleid kan zowel voor het bedrijf als de verzekeraar een bijdrage leveren aan de beheersing van de ziektekosten voor kwetsbare en afhankelijke groepen. - Overigens kent de SW bij langdurig verzuim minder financiële prikkels dan het reguliere bedrijfsleven. Maatschappelijke verantwoordelijkheid De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SW werd ook aangevoerd als argument voor het invoeren van een gezondheidsbeleid: - De SW kan door het invoeren van gezondheidsbeleid vorm geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een lage Sociaal Economische Status. 10

11 - Gezondheidsbeleid in de SW biedt externe belanghebbenden, zoals gemeenten, een kans om hun doelstellingen met betrekking tot het verminderen van gezondheidsverschillen als gevolg van sociaaleconomische factoren te realiseren door het uitwerken van lokaal gezondheidsbeleid. De slaagkans van gezondheidsbeleid wordt vergroot als: - rekening gehouden wordt met lopende P&O projecten; - gekozen interventies aansluiten bij Arbo - instrumenten die het resultaat zijn van het Arbo convenant; - een concreet en helder leefstijlaanbod wordt geboden; effecten van de interventies binnen korte termijn zichtbaar worden; voorbeelden van geslaagde projecten bekend worden gemaakt; 2. SER advies 2009 over preventieve gezondheidsprogramma s Deelname aan preventieve gezondheidsprogramma's moet op vrijwilligheid zijn gebaseerd. Als een werknemer door een ongezonde leefstijl aantoonbaar slechter presteert, mag zijn werkgever hem daar echter wel degelijk op aanspreken. De SER toont zich hier in het advies een groot voorstander van. Bij een goede invulling snijdt het mes volgens de raad aan twee kanten: een goede kwaliteit van leven en optimale arbeidsmarktkansen voor werknemers, minder verzuim en betere prestaties voor bedrijven. Gezondheidsprogramma's moeten volgens de SER wel altijd op vrijwilligheid zijn gebaseerd. Een werknemer moet zelf kunnen beslissen of hij eraan meedoet. De raad onderstreept zo de autonomie van de werknemer op het gebied van gezondheid en leefstijl. Zijn werkgever kan hem het sporten of stoppen met roken niet opleggen. Een werkgever kan volgens de SER wel veel bereiken door van gezondheid een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid te maken. Binnen dit kader kan hij ook vrijwillige interventies zoals bedrijfsfitness aanbieden. Als de werknemer door zijn leefstijl aantoonbaar minder functioneert, mag de werkgever bovendien ingrijpen door aan dit laatste gevolgen te verbinden. Autonomie is dus niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Privacy is bij gezondheidsmanagement een belangrijk aandachtspunt. Wie de gezondheid van medewerkers laat meten, moet de uitkomsten laten anonimiseren of de werknemer toestemming voor inzage vragen. 11

12 BIJLAGE 3 concept formulier INVENTARISATIE GEZONDHEIDSGERELATEERDE ACTIVITEITEN BINNEN SOWECO NV 1. Vinden de volgende Gezondheidsmanagement -gerelateerde activiteiten plaats in de organisatie? Gezondheidskundige onderzoeken RI&E Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Activiteiten ter bevordering van gezondheidsgedrag Alcoholbeleid is vastgesteld Niet-roken beleid is vastgesteld Gezonde voeding Bewegen via het werk RSI-preventie (er is voorlichting geweest) Gezondheidsvoorlichting Health Check/ fysieke check up Activiteiten gericht op het verbeteren van het welzijn op het werk Controle van stress op het werk, d.m.v. psychosociale arbeidsbelasting Assertiviteitstraining Welzijnsondersteuning, d.m.v. psychosociale arbeidsbelasting Gezondheidsmanagement-activiteiten op organisatorisch niveau Human Resource Management training vooral investeringen in het middle management Organisatie van werkinhoud Overlegstructuur m.n. sociaal medische teams / werkgroep verzuim Flexibele werktijden 12

13 Activiteiten gericht op verbetering van fysieke werkomstandigheden Controle toxische stoffen Verbetering ventilatie Architectuur gebouw Persoonlijke beschermingsmiddelen Ergonomische werkplekverbeteringen Verbetering verwarming/airconditioning Verbetering licht Lawaaibestrijding Machinebeveiliging Automatische alarmsystemen 2. Hoe kunnen werknemers de Arbodienst bereiken? 3. Heeft de organisatie een VGW-commissie? Zo ja, wie nemen hierin deel en hoe functioneert deze? 4 Heeft de organisatie een intentieverklaring voor wat betreft gezondheid en welzijn van werknemers? 5. Heeft de organisatie plannen om een GM-beleid te ontwikkelen? 6. Bestaat er een budget om GM-activiteiten te financieren? Hoe groot is dit? 13

Proeftuinen. Gezond SW. Gezondheidsmanagement Soweco NV Almelo. Presentatie POC Meon oktober 2011

Proeftuinen. Gezond SW. Gezondheidsmanagement Soweco NV Almelo. Presentatie POC Meon oktober 2011 Proeftuinen Gezond SW Gezondheidsmanagement Soweco NV Almelo Presentatie POC Meon oktober 2011 Aanleiding Aanleiding om deel te nemen aan Pilot Gezondheidsmanagement 1. Al jaren veel actie op en aandacht

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon.

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon. Inleiding Vul de Company Health Check in om na te gaan hoe het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie kan worden verbeterd! In 15 minuten komt u te weten in welke mate gezondheidsbevordering een rol speelt

Nadere informatie

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement

BRAVO Company Check. 1. Algemeen gezondheidsmanagement BRAVO Company Check Ter informatie Met deze vragenlijst kunt u nagaan aan welke leefstijl factoren aandacht besteedt kan worden voor uw bedrijf. Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder en zijn productiever.

Nadere informatie

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid

Genootschap. Verantwoord werken aan. Vitaliteit en inzetbaarheid Genootschap Verantwoord werken aan Vitaliteit en inzetbaarheid Landelijk werkende organisatie met 80 professionals in werkveld arbeid en gezondheid Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

De methodiek voor het invoeren van beleid Duurzame Inzetbaarheid heeft de vorm van een zeven stappenplan met de volgende stappen:

De methodiek voor het invoeren van beleid Duurzame Inzetbaarheid heeft de vorm van een zeven stappenplan met de volgende stappen: 7 stappen methodiek Een onderzoek van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions onder 1500 Europese bedrijven die bekend staan om hun goede Duurzame Inzetbaarheid beleid

Nadere informatie

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming Concretiseren van BRAVO Beeldvorming Draagvlak?: Beginsituatie: Vraag vanuit personeel: wij willen fitnessen overleg tussen P&O, SB, facilitair,cvb Géén subsidieaanvraag directieraad voor bedrijfssport!

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement & stakeholders en teams

Gezondheidsmanagement & stakeholders en teams Gezondheidsmanagement & stakeholders en teams Kees der Weduwe Msc Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Kees der Weduwe Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Fit Form Mensen met een actieve leefstijl

Nadere informatie

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven

Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen. Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Het gezondheidsbeleid naar een hoger niveau tillen Silvia Van Cauter Stafmedewerker Gezond Leven Vlaams Instituut Gezond Leven Van VIGeZ naar Vlaams Instituut Gezond Leven Expertisecentrum & partnerorganisatie

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

SPECIAL KICK OFF PROEFTUINEN GEZOND SW SPECIAL

SPECIAL KICK OFF PROEFTUINEN GEZOND SW SPECIAL Nieuwsbrief Monitoring Platform Arbodienstverlening (MPA) Met deze nieuwsbrief van het MPA houden wij u op de hoogte van de activiteiten van het platform. De nieuwsbrief is bestemd voor de Commissie gezamenlijke

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst I G M. GEPOMA MKB netwerk 30 november 2005

Stakeholdersbijeenkomst I G M. GEPOMA MKB netwerk 30 november 2005 Stakeholdersbijeenkomst I G M GEPOMA MKB netwerk 30 november 2005 Inhoud 1. GEPOMA 2. Achtergrond IGM MKB 3. Overleg GEPOMA, NIGZ TNO 4. IGM pilot project MKB 5. CPS Color 6. Stegabo 7. Lommaert / Borotrans

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen:

Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen: Tijdens het derde Pon Fit sympositum Bedrijf van de toekomst is de deelnemers gevraagd via een SMS antwoord te geven op drie vragen: Wat heb jij gedaan om 97,5% inzetbaarheid te realiseren? Waarom is 97,5%

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid in het nieuws Duurzame inzetbaarheid in het nieuws

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Integraal Gezondheidsmanagement

Integraal Gezondheidsmanagement Integraal Gezondheidsmanagement NVAB Kring Den Haag/Leiden NVVG kring Haarlem e.o. oktober 00 Francel Waisvisz NIGZ-Werk & Gezondheid Ontwikkelingen in gezondheid van werknemers CBS, 00 Leeftijdsverdeling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP)

Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Aanleiding levensfasebewust personeelsbeleid (LP) Vergrijzing personeelsbestand 2012: aandeel > 50 jaar 50% of meer Actie noodzakelijk Stijgende leeftijd leidt tot meer verzuim Nadelig voor werknemer:

Nadere informatie

Weer een gezondheidsprogramma? Liever gewoon gezonde & zelf verantwoordelijke medewerkers

Weer een gezondheidsprogramma? Liever gewoon gezonde & zelf verantwoordelijke medewerkers Weer een gezondheidsprogramma? Liever gewoon gezonde & zelf verantwoordelijke medewerkers Waarom investeren in gezonde medewerkers? Veranderende vraag 53% 63% 25% Van de werkgevers: denkt dat reden is

Nadere informatie

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland

Erik van Lenthe. Directeur Noordoost Nederland Erik van Lenthe Directeur Noordoost Nederland Gezonde werkvloer in de branche Gezonde werkvloer (vitaliteit en gezondheid op de agenda) De gevolgen van een onverantwoorde leefstijl, met als gevolg overgewicht,

Nadere informatie

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek Cliënt versie voor werkgevers en werkenden Versie maart 2016 Auteurs: Joyce Becker Msc, Dr. Maaike Huysmans, Dr. Frederieke Schaafsma, Drs.

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Best Practices De Gezonde Werkvloer voor werknemers en werkgevers. Juni 2010. Inleiding

Best Practices De Gezonde Werkvloer voor werknemers en werkgevers. Juni 2010. Inleiding Best Practices De Gezonde Werkvloer voor werknemers en werkgevers Juni 2010 Inleiding Het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas, het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Eindevaluatie Project Gezonde Bedrijfsvoering De Risse Groep

Eindevaluatie Project Gezonde Bedrijfsvoering De Risse Groep Eindevaluatie Project Gezonde Bedrijfsvoering De Risse Groep 1. Doelstellingen van het project Bij aanvang van het project Gezonde Bedrijfsvoering zijn de volgende doelstellingen benoemd: 1. IGM neerzetten

Nadere informatie

Bewegen stimuleren bij bedrijven

Bewegen stimuleren bij bedrijven 40 De uitdaging voor beweegspecialisten Bewegen stimuleren bij bedrijven Tekst: Caroline Mangnus Ondanks fiscaal aantrekkelijke voorwaarden van de overheid, blijkt dat slechts een beperkte groep werknemers

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013

Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 1 Investeren in gezondheid Een gezonde investering! Symposium voor Leidinggevenden IZA Bedrijfszorg 27-03-2013 2 Bevorderen van de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers 4 werkmaatschappijen

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Informatieprospectus voor bedrijven. Fitkompas. Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid

Informatieprospectus voor bedrijven. Fitkompas. Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Informatieprospectus voor bedrijven Fitkompas Wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Fitkompas: wijzer op weg naar bedrijfsgezondheid Fitkompas is een wetenschappelijk ontwikkeld onderzoeksinstrument waarmee

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

OR & Gezondheid. Inzetten op leefstijl, wie durft? bloomıng

OR & Gezondheid. Inzetten op leefstijl, wie durft? bloomıng OR & Gezondheid Inzetten op leefstijl, wie durft? Aandoeningen bij werkenden in Nederland Fysieke aandoeningen Hart- en vaat Luchtwegen Chronische pijn 30% 16% Psychische aandoeningen Angststoornissen

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Programma Participatie en Gezondheid

Programma Participatie en Gezondheid Programma Participatie en Gezondheid TNO & VUmc met AWVN voor Ministeries SZW, VWS en BZK Donderdag 20 November 2008 1 Programma participatie en gezondheid 1. Behoud en bevorderen van een gezonde arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen

Collega s activeren collega s. De aanjager laat mensen meer bewegen Collega s activeren collega s De aanjager laat mensen meer bewegen Waarom hebben we aanjagers nodig? Veel mensen willen wel meer bewegen. Maar in de hectiek van alledag lukt dat vaak niet. Een klein zetje

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Rapport. Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector

Rapport. Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector Rapport Gezonde voeding in schaarse tijden Projectevaluatie Eet je Gezond in de SW-sector Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Leergang duurzame inzetbaarheid

Leergang duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 2016 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.bewegenwerkt.nl Leergang duurzame inzetbaarheid Inleiding Veel organisaties investeren in

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Hoe haalt een extra productieve werknemer gezond en werkend zijn pensioen?

Hoe haalt een extra productieve werknemer gezond en werkend zijn pensioen? Hoe haalt een extra productieve werknemer gezond en werkend zijn pensioen? Lex Burdorf hoogleraar determinanten van volksgezondheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam Langer

Nadere informatie

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Quickscan Duurzame Inzetbaarheid Naam bedrijf: Naam medewerker: Het brede begrip duurzame inzetbaarheid is te verdelen in drie hoofdthema s: Vitaliteit & Gezondheid, Ontwikkeling & Mobiliteit, Betrokkenheid

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie