HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR Onder dit hoofdstuk komen aan de orde het beleid met betrekking tot de Macro-economische planning en monitoring, de Rationalisatie van het Overheidsheidsapparaat en de Rationalisering van de Staatsbedrijven en parastatale instellingen. In de paragraaf Macro-economische Planning en Monitoring worden knelpunten geïdentificeerd, en wordt aangegeven welke maatregelen minimaal vereist zijn ter vergroting van de capaciteit om veranderingen in de Surinaamse economie te kunnen managen. Zowel het Overheidsapparaat als de parastatale sector zijn te groot gemeten naar de mate waarin zij effectief en efficiënt produceren. In de betreffende paragrafen komen aan de orde ;het overheidspersoneelsbeleid en de maatregelen ter gezondmaking van het Ambtenarenapparaat, terwijl in de paragraaf Rationalisering Staatsbedrijven maatregelen worden aangegeven die gebaseerd zijn op een herstructurering van deze sector naar een meer marktconforme bedrijfsvoering. 6.1 MACRO-ECONOMISCHE PLANNING EN MONITORING Voor effectieve macro-economische planning en monitoring is het niet alleen van belang korte- en middellangetermijnmaatregelen uit te voeren, om de economie van Suriname gezond te maken, maar ook een juist planningsraamwerk te creëren om de ontwikkelingen (veranderingen) te kunnen dragen en sturen. Echter zal, om de gestelde doelen te bereiken, moeten worden voldaan aan een paar randvoorwaarden, zoals goed bestuur, het instellen van een overlegorgaan tussen de drie sociale partners en het vinden van een oplossing voor het kadervraagstuk (zie relevante hoofdstukken). 81

2 In dit hoofdstuk worden knelpunten geïdentificeerd, en wordt aangegeven welke maatregelen minimaal vereist zijn ter vergroting van de capaciteit om veranderingen in de Surinaamse economie te kunnen managen. Verder komen aan de orde: de stabilisatie van het macro-economische klimaat, de problematiek m.b.t. het planningsproces en de monitoring en de te nemen maatregelen in de periode De Stabilisatie van het macro-economische klimaat De verslechtering van de Surinaamse economie is reeds enkele jaren aan de gang en de Regering acht het daarom noodzakelijk hier een stop aan te zetten. In de periode zal de Regering een aantal beleidsmaatregelen nemen om het macro-economische klimaat te herstellen. Verder zullen er ook maatregelen worden getroffen ter verbetering van het planningsproces van de Overheid. Het macro-economische klimaat wordt na 1996 gekenmerkt door een neergaande trend van de economie. De totale groei van het BBPfk nam na 1996 af en daalde zelfs tot onder nul in de jaren 1999 en De overheidstekorten namen vanaf 1997 toe, exportopbrengsten namen af in 1998 en 1999 en de schuldpositie van de Staat verslechterde substantieel. In de periode was er ook sprake van een instabiele wisselkoers en een voortdurende geldontwaarding. Om investeringen aan te moedigen is het o.a. belangrijk dat er sprake is van monetaire stabiliteit in de economie. Bereids is de wis selkoers aangepast naar het niveau van SRG 2200/USD. De wisselkoersaanpassing zal steeds gericht zijn op de levensvatbaarheid van de externe sectoren. Via een transparant en voorspelbaar monetair beleid en wisselkoersbeleid, alsmede een evenwichtig overheidsfinancieel beleid, zal de inflatie onder controle gebracht worden (tot onder de 10%). Eveneens zullen binnen de monetaire sfeer ten behoeve van stabilisatie van de economie de volgende maatregelen worden getroffen, waarvan enkele reeds geïmplementeerd zijn: het stopzetten van de monetaire financiering van het Overheidstekort (reeds uitgevoerd), de monetaire reserves weder opbouwen (in uitvoering), de valutahandel reguleren (in uitvoering), conversie van een deel van de buitenlandse staatsschuld (bad loans) met dekking van garantiemiddelen (in voorbereiding) en hervorming van de financiële sector (in voorbereiding). Als gevolg van de stabilisatiemaatregelen en bij een gunstige verwachting van de inflatie, zullen stimulerende 82

3 maatregelen worden getroffen waardoor de banken ook hun bijdrage kunnen leveren om de rentetarieven omlaag te brengen. De ontwikkeling van de binnenlandse geld- en kapitaalmarkt zal worden bevorderd ter verruiming van de lokale financieringsmogelijkheden. Deze directe kredietmarkt zal worden ontwikkeld door bevordering van de effectenhandel, de creatie van verhandelbare financiële instrumenten door de Overheid en het bedrijfsleven en door middel van effectieve voorlichtingscampagnes met betrekking tot de mogelijkheden die de kapitaalmarkt biedt. De rente op Overheidspapier zal belastingvrij worden gesteld ter stimulering van de aankoop hiervan. Het internationaal lopend verkeer zal geheel geliberaliseerd worden. Bij de liberalisatie zal artikel VIII van de IMF-statuten, dat pleit tegen restricties in de lopende sfeer van de betalingsbalans, als leidraad dienen. Het internationaal kapitaalverkeer zal in fasen worden geliberaliseerd en wel na realisatie van de monetaire stabiliteit. Door de efficiënte allocatie van kapitaal bij vrij kapitaalverkeer, wordt een daling van de nominale rente verwacht, waardoor buitenlandse investeerders vertrouwen krijgen in de economie. Waar nodig zullen kapitaalcontrolemechanismen, als voorzorg tegen kapitaalvlucht, worden ingebouwd. Voor de overige maatregelen ter stimulering van de groei van de economie en de ontwikkelingsrichting,wordt verwezen naar de maatregelen in het kader van de productieontwikkeling.( zie Hoofdstuk Ontwikkelingstrategie voor duurzame productie ) Macro-economische planning en monitoring De voornaamste problemen met betrekking tot het planningsproces zijn: het gebrekkig financieel management van de Overheid, een niet optimaal planningsraamwerk en de dataproblematiek. Deze problemen worden binnen dit hoofdstuk nader uitgewerkt met de te nemen maatregelen in de periode Financieel management van de Overheidsbegroting De Overheid c.q. het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel management van de Overheidsbegroting. Genoemd Ministerie zorgt voor een efficiënte inning van middelen en ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van die middelen. Voor die controle zijn financiële regels en wetgeving vastgesteld. Die regels en 83

4 wetgeving dienen ook als leidraad bij een goede afstemming van de beschikbare middelen op de bestedingen en bij het treffen van maatregelen. Naleving van de financiële regels en wetgeving is noodzakelijk voor een voorspelbaar, transparant en consistent financieel beleid van de Overheid. Voorspelbaarheid, transparantie en consistentie van beleid (c.q. financieel beleid) vereisen een continue afstemming van (macro-economische) grootheden op elkaar, het beheersen van ontwikkelingen in die grootheden en een Overheidsapparaat dat in staat is die managementfunctie te vervullen. Ter ondersteuning van de managementfunctie van de Overheid en vergroting van de capaciteit om (macro-economische) grootheden op elkaar af te stemmen en de ontwikkelingen in die grootheden te beheersen, zullen budgettaire, inkomsten-genererende en organisatorische maatregelen in het kader van het fiscaal beleid worden getroffen. De budgettaire maatregelen hebben betrekking op de herziening van het begrotingsproces, de introductie van een nieuw begrotingssysteem naast het bestaande systeem, een halfjaarlijkse evaluatie van de begroting, een adequaat financieel managementsysteem, procedures om de controle op de bestedingen te versterken en het tijdig indienen van een plannings - en budgetcyclus (zie ook beleidsmatrix). De inkomstengenererende maatregelen zijn gericht op het vergroten van de ontvangsten van de Overheid, door het versterken van de belastingadministratie, het verbreden van de belastingheffingsgrondslag, het verder uitbouwen van een efficiënte en doelmatige administratie van de niet-belastingontvangsten, het verleggen van het accent van de directe belastingen naar de indirecte belastingen, het verbeteren van de structuur van de belastingen, de marktconforme aanpassing van de niet-belastingontvangsten en de introductie van nieuwe soorten niet-belastingontvangsten. De organisatorische maatregelen zijn gericht op het versterken van de Overheidsorganisatie, door het reorganiseren en versterken van de lijnafdelingen van de Ministeries die belast zijn met budgettaire functies van de Overheid. 84

5 De maatregelen in het kader van het fiscaal beleid zijn gericht op de herziening van de fiscale wetgeving, het stimuleren van verdien- en spaarmogelijkheden voor de gemeenschap, de opsporing van nieuwe contribualen, het voorzien in bereikbare en doorzichtige fiscale rechtsgang, het opheffen van knelpunten in het Systeem van Self- Assessment (SAS), het invoeren van nieuwe bronheffingen op bepaalde inkomsten, het afkondigen van een nieuwe investeringswet en rationalisatie van de structuur en de taken van de Belastingdienst. Het planningsraamwerk Het planningsraamwerk van de Overheid is in de loop der jaren niet aangepast aan de veranderde omstandigheden in de wereld en de behoefte van de samenleving. Het karakter van de planningsfunctie moet nu worden aangepast. De publieke planningsunits, die belast zijn met de coördinatie en het samenstellen van plannen, zullen institutioneel worden versterkt. De te treffen maatregelen op korte termijn zullen gericht zijn op het evalueren en reorganiseren van alle planningsunits van de Overheid, waarbij er wordt gekeken naar doelstellingen en resultaten en zwakke en sterke punten van de units. Met medewerking van multilaterale hulporganisaties (IDB, Wereld Bank, IMF) zal ter ondersteuning van de documentatie en informatievoorziening, een moderne bibliotheek en documentatiecentrum worden opgezet bij het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Verder zullen op korte termijn de Planwet en het Planorgaan worden geëvalueerd. De Planwet dateert van 1973 en zal aangepast worden aan de huidige omstandigheden. De Stichting Planbureau Suriname zal getransformeerd worden tot een centraal instituut, een gekwalificeerde instantie, die nauw in verbinding staat met het maatschappelijk middenveld, gemeenschapsleiders, beleidsmakers en opinieleiders. Op korte termijn zal conform de statuten een Raad van Toezicht bij de Stichting Planbureau Suriname worden geïnstalleerd. De Raad van Toezicht van het Planbureau maakt deel uit van het bestuur van de Stichting en heeft o.a. een controlerende functie. De Plancoördinatiecommissie zal ten behoeve van de nationale en regionale planning worden ingesteld. De Plancoördinatiecommissie is een interdepartementale 85

6 adviescommissie voor de coördinatie van de ontwikkelingsplanning. In de commissie zijn alle departementsdirecteuren vertegenwoordigd. Een van de belangrijkste taken van de Stichting Planbureau Suriname voor de komende periode zal zijn de monitoring en evaluatie van het MOP en daarbij horende rollende programmering, het verder uitwerken van de ontwikkelingsconceptie van Duurzame Menselijke Ontwikkeling en het verwerken en monitoren van deze conceptie in het MOP Op korte en middellange termijn zullen de planningsunits binnen de Ministeries en de kerninstituten Stichting Planbureau Suriname, Centrale Bank van Suriname, de Rekenkamer van Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek institutioneel worden versterkt. Het ontwikkelingsbeleid zal gericht zijn op de verbetering van het bestaan voor het gehele volk, waarvan de belangrijkste steunpilaren worden verkregen door structurele aanpak van de inflatie, het spaartekort en het tekort op de betalingsbalans. De Regering van Suriname is voornemens het ontwikkelingsmodel van Duurzame Menselijke Ontwikkeling als leidraad te hanteren bij de verdere sociale en economische ontwikkeling van ons land. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de mens een centrale positie inneemt in de economische ontwikkeling, in tegenstelling tot de traditionele benadering van ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op slechts (macro-) economische indicatoren. De traditionele top-down planningsmethodiek, waarbij de Overheid een dominante positie innam, past minder goed in deze tijdgeest. Nadruk ligt nu meer op de wijze van samenwerking tussen de vier verschillende partners in ontwikkeling: Overheid, vakbeweging, bedrijfsleven en de civil society organisaties. De nieuwe visie is gebaseerd op een buttom-up benadering, waarbij participatie van de hele bevolking bij planproducten vereist is. De traditionele top-down benadering heeft namelijk er mede in geresulteerd dat planproducten onvoldoende hebben kunnen beantwoorden aan de werkelijke economische ontwikkeling van het land en de aspiraties van de bevolking. Binnen dit kader wordt in het ontwikkelingsbeleid en de planning, het beleid met betrekking tot jongeren en vrouwen geïntegreerd. Eveneens wordt de ruimte vergroot die aan het particulier initiatief (incl. NGO s) wordt gelaten, om binnen het ontwikkelingsbeleid bij te dragen aan nationale groei en ontwikkeling. 86

7 De dataproblematiek Statistieken geven inzicht in de demografische, culturele, sociale en economische ontwikkelingen. Statistieken zijn noodzakelijk voor planning, monitoring en beoordeling van het beleid op elk niveau, alsmede voor het initiëren van acties. Een gebrek aan adequate statistieken heeft haar weerslag op het macro-economische management, het verhoogt de kans op een meer intuïtief beleid en veroorzaakt tevens barrières voor potentiële inves teerders. De problematiek met betrekking tot dataverzameling is dat de statistische infrastructuur niet adequaat georganiseerd en gestructureerd is. Dit leidt ertoe dat dataverschaffers door verschillende instanties worden bezocht, waarbij er in de meeste gevallen dezelfde informatie wordt opgevraagd. Enkele belangrijke oorzaken zijn: verschillen in doelstelling en werkwijze tussen verschillende Overheidsinstanties; verschillen in definiëring van begrippen of onderzoekseenheden; gebrek aan continuïteit in het tijdstip van meting (volkstelling); verschillen in meetprocedures; verwerkingsproblemen, waardoor geen actuele informatie beschikbaar is. Tegen de achtergrond van het bovenstaande heeft de huidige situatie de volgende ernstige consequenties: Het veld van dataverschaffers is beperkt. Als verschillende instanties data opvragen, leidt dit tot responsemoeheid. Het gevolg hiervan is een toename van non-response alsmede het incorrect en incompleet verschaffen van informatie; De kleinschaligheid van onze economie draagt ertoe bij, dat bedrijven en instanties basisinformatie achterhouden als te zijn confidentieel; Er is nauwelijks awareness bij de economische subjecten inzake de belangrijkheid en het gebruik van statistieken in Suriname; Het management van sommige bedrijven vindt het onnodig te responderen, omdat zij de mening is toegedaan dat ze geen gegevens van sommige Overheidsdiensten krijgt; De administratie alsmede registers van sommige bedrijven of instanties worden niet optimaal bijgehouden; Statistieken bij de verschillende ministeries en andere Overheidsinstanties worden slecht of niet bijgehouden. 87

8 Er zal een aantal beleidsmaatregelen op korte en middellange termijn in het kader van de dataproblematiek worden genomen. Op korte termijn worden ter hand genomen: herziening van de Statistiekwet, waarbij de response op onderzoeken wordt geregeld, alsook geheimhoudings plicht en sancties met betrekking tot individuele informatie. Het Statistiekbureau zal in dit kader institutioneel versterkt worden door middel van goede bemensing qua opleiding, vaktechnische training, motivatie en beloning en adequate apparatuur. Dit bureau zal worden verzelfstandigd. De verzelfstandiging stelt het bureau in de gelegenheid om middelen te genereren ter verzekering van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de geproduceerde data. Ook zal de presentatie van data aan het publiek geïntensiveerd en gemoderniseerd worden, door middel van een strategisch marketing- en communicatieplan met gebruikmaking van toepassingen vanuit de informatie- en communicatietechnologie. Reeds is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een algemene Volks- en Woningtelling, welke nog in het jaar 2001 onder supervisie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek zal worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van adequate data omtrent de landbouwsector en ruimtelijke ordening en andere relevante demografische, economische en sociale data, zal op korte termijn een landbouwtelling worden uitgevoerd, implementatie plaatsvinden van een GIS unit op het Planbureau ten behoeve van de planning en monitoring van de ruimtelijke ordening en de ambtenarenregistratie ter hand worden genomen. Demografische informatie, waarbij gegevens over omvang, samenstelling, regionale spreiding en andere kenmerken beschikbaar zijn, vormt de basis voor planning van alle beleidsgebieden. Ter verbetering van de burgeradministratie en de dienstverlening aan de gemeenschap, alsmede de verstrekking van demografische gegevens, zal een integraal plan worden samengesteld en uitgevoerd. Hierbij zal voorzien worden in de elementaire logistieke noden van het CBB; het systeem ter vervaardiging van de ID-kaarten zal gewijzigd worden t.b.v. de efficiëntie en er zal van start worden gegaan met de vervanging van de oude ID-kaarten van de burgers volgens het ID-kaartenproject. Een commissie zal worden geïnstalleerd voor het doen van concrete voorstellen voor aanpassing van de wettelijke regels m.b.t. het bevolkingsregister en identiteit. Op de middellange termijn zal het Centraal Bureau voor Burgerzaken in staat zijn, de samenleving van meer en betere voorlichting te 88

9 voorzien. De registratie van binnenlandbewoners zal plaatsvinden door wederopbouw van het netwerk van Bureaus voor Burgerzaken in het binnenland. Ter rehabilitatie van het archiefwezen zal eveneens een commissie voor het doen van voorstellen worden ingesteld. De leiding van de s Landsarchiefdienst zal worden versterkt en er zal gezocht worden naar externe mogelijkheden voor financiering van een opslagplaats voor archiefstukken. Daarnaast zullen noodmaatregelen getroffen worden om verder verlies van archiefstukken tegen te gaan. Op middellange termijn zullen de volgende maatregelen worden genomen: Het statistiekbewustzijn van de gemeenschap zal ontwikkeld worden door meer voorlichting te geven en steeds te wijzen op het belang van goede statistieken voor de totale ordening in de samenleving; Er zal worden zorggedragen voor periodieke volkstelling en bedrijventelling, zodat door continue steekproefonderzoek, een alternatief wordt gevormd om aan informatie betreffende sociale, culturele en economische statistieken te komen; De gangbare ISICclassificatie van de productiestructuur in Suriname zal worden aangepast en gedetailleerd, zodat trends van belangrijke economische activiteiten in kaart kunnen worden gebracht; Verder zal worden zorggedragen voor strategische informatie voor sociaal-economische ontwikkeling, waaronder markt-informatie, informatie over internationale financieringsmogelijkheden alsmede informatie en besluitvorming over strategische hulpbronnen. 89

10 BELEIDSMATRIX MACRO-ECONOMISCHE PLANNING EN MONITORING Start/ duur Programma s MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL Stabilisatie/herstel macro-economisch klimaat Stabilisatie wisselkoers en prijspeil Opbouw monetaire reserve Bevordering van investeringen Management van de Overheidsbegroting (FIN ) Algemene Beleidsmaatregelen Strak monetair beleid en regulering valutahandel -,- Conversie Overheidsschuld bij CBvS met opbrengst -,- gegarandeerde lening op internationale Kapitaalmarkt Buitenlandse beleggingen -,- Netto kapitaalinvoer deviezenbanken -,- Introductie nieuwe investeringswet -,- Bevordering van een acceptabel renteniveau -,- Liberalisatie van het lopend internationaal betalingsverkeer. -, Het invoeren van een strak budgettair beleid Het tot stand brengen van fiscaal evenwicht Het tot stand brengen van prijsstabiliteit als resultaat van een strakke budgettaire en monetaire discipline en het aantrekken van voldoende externe middelen Nlg. 390 mln geconverteerd vlgs. onderstaande koersen: Aankoopkoers CBvS : Nlg. 1 = Srg

11 Het tot stand brengen van macro-economische stabiliteit Het versterken van de financiële sector Organisatorische Maatregelen Financiën (FIN ) Het doorvoeren van inkomstenverhogende maatregelen zowel in de belastingssfeer als de niet- belastingssfeer Het afbouwen van subsidies aan staatsbedrijven op grond van efficiënte bedrijfsvoering Het in herbeschouwing nemen van het lidmaatschap van internationale organisaties uitgaande van de daarmee gepaard gaande hoge kosten Het beter benutten van de mogelijkheden die het lidmaatschap van internationale organisaties biedt Het voorbereiden en samenstellen van een privatiseringsprogramma voor zowel financiële als nietfinanciële staatsbedrijven Het monetair neutraal financieren van eventuele begrotingstekorten Het stimuleren van zowel binnen als buitenlandse investeringen, door waar mogelijk investeringsfaciliteiten toe te kennen Versterken van de Afdeling Thesaurie-Inspektie en de lijnafdelingen van de Ministeries die belast zijn met budgettaire functies Reorganisatie van de financiële administratie van de Overheid Verdeling van de taken tussen de Centrale Overheid en de regionale organen Versterken van het beheer van de Overheidsdienst en het verbeteren van de kwaliteit van het personeel Automatiseren van vooral de financiële afdelingen van het Ministerie van Financiën. Versterken van de Sectie Leningendienst van het Ministerie van Financiën Versterken van de Sectie Overheidsfinanciën 220 Opzetten van een afdeling Interne Controle Heractiveren van de Sectie Staatsbedrijven voor tijdige en goede informatievoorziening t.b.v. het financieeleconomisch kader 2 Verkoopkoers CBvS : Usd.1 = Srg Conversiekoers : Usd.1 = Nlg Nlg. 40,6 mln. Geconverteerd vlgs. bovenstaande koersen. 91

12 Budgettaire maatregelen (FIN ) Op activiteiten en programma s gerichte herziening van het begrotingsproces Introductie van een nieuw begrotingssysteem Introductie van een reguliere halfjaarlijkse evaluatie van de begroting Invoering van een adequaat financieel managementsysteem Vaststellen van procedures voor de versterking van de controle op de bestedingen Het tijdig indienen van een planning- en budgetcyclus Inkomsten genererende maatregelen (FIN ) 880 Versterking van de belastingadministratie 660 Verbreding van de belastinggrondslag Maatregelen in het kader van het fiscaal beleid (FIN ) Verdere uitbouw van een efficiënte en doelmatige 220 administratie van de niet-belastingontvangsten Verlegging van het accent van de directe belastingen naar de indirecte belastingen. Terugverdienen van gemaakte kosten als leidraad bij het financieren van Overheidsdiensten (kostendekkend aspect) Verbetering van de structuur van de belastingen Herziening van de fiscale wetgeving Impulsen bieden voor het stimuleren van verdien - en spaarmogelijkheden voor de gemeenschap Verbetering van het opsporen van nieuwe contribuabelen en van de in de belastingheffing te betrekken nieuwe activiteiten en objecten Inhoud geven aan een bereikbare en doorzichtige fiscale rechtsgang Inning van diverse belastingen op een efficiënte, redelijke en rechtvaardige wijze

13 Wijziging van wetten op het gebied van de directe belastingen (m.n. inkomsten-, loon-, vermogens-, huurwaarde- en kansspelbelasting en successierecht en het recht van overgang) Evaluatie en rationalisatie van de heffing van indirecte belastingen Treffen van voorzieningen om de knelpunten in het Systeem van Self Assessment op te heffen Afkondiging van een nieuwe investeringswet Starten van besprekingen met landen (potentiële investeerders) om te komen tot belastingverdragen Rationalisatie van de structuur en de taken van de Belastingdienst 660 Structurering van het planningsraamwerk (PLOS) Evaluatie en reorganisatie van alle planningsunits binnen de Overheid Instelling van de Planraad, Plancoördinatiecommissie en Raad van Toezicht van het Planbureau Evaluatie van de Planwet en aanpassing hiervan aan de huidige omstandigheden Institutionele versterking SPS, CBvS en de planningsunits binnen de Ministeries Institutionele versterking Rekenkamer 330 Verbetering van de dataproblematiek (PLOS) 2926 Herziening van de Statistiekwet. - - Institutionele versterking en verzelfstandiging ABS 660 Implementatie GIS unit op het Planbureau 66 Uitvoering van een landbouwtelling 2200 Uitvoeren ambtenarenregistratie - - Statistiekbewustzijn van de gemeenschap ontwikkelen Aanpassing en detaillering ISIC- classificatie aan de productiestructuur in Suriname. Strategische informatie (marktinformatie e.a.) verstrekken aan publiek

14 Verbetering burgerregistratie en demografische data ( BIZA) Uitvoering periodieke volkstelling en bedrijventelling Het samenstellen en uitvoeren van een Integraal Plan Burgeradministratie Verbetering voorlichting CBB naar de samenleving Voorziening in de elementaire logistieke noden CBB 583 Rehabilitatie archiefwezen (BIZA) Het wijzigen van het systeem ID-kaarten en vervanging oude ID-kaarten volgens het ID-kaartenproject Continueren van de registratie van binnenlandbewoners. Instellen commissie aanpassing wettelijke regels m.b.t. het bevolkingsregister en identiteit Het finaliseren van de uitvoering van een Integraal Plan Burgeradministratie. Het finaliseren van het netwerk voor Bureaus voor Burgerzaken in het binnenland ,- -, Instellen commissie voor het archiefwezen -,- Versterking leiding van de s Landsarchiefdienst -,- Evalueren en wijzigen regelgeving m.b.t. archiefwezen -,- Zoeken interne financieringsmogelijkheden t.b.v. opslagplaats van archiefstukken Treffen noodmaatregelen tegengaan verder verlies archiefstukken -,

Meerjaren Ontwikkelings plan 2001 t/m 2005

Meerjaren Ontwikkelings plan 2001 t/m 2005 Hoofdstuk 1 GOOD GOVERNANCE Good governance, behoorlijk bestuur, betekent voor de Regering het creëren van die levensomstandigheden waarin vrouwen en mannen hun kinderen willen grootbrengen en zien opgroeien:

Nadere informatie

8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING

8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m25 8.3 BOSBOUWSECTOR EN HOUTVERWERKING In de paragraaf Bosbouw en Houtverwerking worden de ontwikkelingen binnen de bosbouwsubsector beschreven. Na de inleiding wordt

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT

6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 6.2 RATIONALISERING OVERHEIDSAPPARAAT De crisis op dit beleidsgebied wordt gekenmerkt door een inefficiënte inzet en inadequate accommodatie van overheidspersoneel

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

De weg naar herstel van de Surinaamse economie. Minister van Financiën 7 april 2017

De weg naar herstel van de Surinaamse economie. Minister van Financiën 7 april 2017 De weg naar herstel van de Surinaamse economie Minister van Financiën 7 april 2017 1 Inhoud o De recente externe schok en de crisisaanpak van de regering o Textboek aanpak tegenover politiek-economische

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2013-2017 Malty Shanti-Devi Dwarkasing

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2014-2018 Malty Dwarkasing Sarajane Omouth

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 t/m 2005 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT

Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001 t/m 2005 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT Hoofdstuk 9 BELEID VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUMANAGEMENT In de onderstaande paragrafen komen aan de orde beleidsaspecten en geografische gebieden, die een directe invloed hebben op het gebruik

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie

Inhoud. deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie V Inhoud deel 1 omgevingsfactoren en micro-economie 1 Omgevingsfactoren 2 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 2 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 4 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1

Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 Inhoud Deel I Omgevingsfactoren en micro-economie 1 1 Omgevingsfactoren 3 1.1 Schaarste dwingt tot kiezen 3 1.2 De economische wetenschap 4 1.3 Produceren, productiefactoren 5 1.4 Participanten en omgevingsfactoren

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

Examenprogramma economie havo/vwo

Examenprogramma economie havo/vwo Examenprogramma economie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

VRAGENLIJST Risico Perceptie

VRAGENLIJST Risico Perceptie Dit PDF document is klaar voor gebruik. Vergeet na het invullen van de vragen niet het document op te slaan en het naar het onderstaande e-mailadres te sturen: maria.carmona@hzg.de Onderwerp: QUESTIONNAIRE

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 15.30-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie vrijdag 16 december 2016 B / 12 2016 NGO-ENS B / 12 Opgave

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

8.5 HANDEL EN TOERISME

8.5 HANDEL EN TOERISME Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.5 HANDEL EN TOERISME HANDEL De activiteiten in de sector handel worden onderscheiden in groothandel, kleinhandel en markthandel. In onze economie neemt de handel,

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN EILANDGEBIED ST. MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN AB 2010 Nr. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN HET EILANDGEBIED SINT MAARTEN EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 23 ste februari 2010 tot onderverdeling

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 107 Derde fase EMU Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 1997

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten:

De conclusies van het IMF betreffende de betalingsbalans en het monetair beleid zijn onderverdeeld in drie aspecten: SAMENVATTING BELANGRIJKSTE CONCLUSIES IN HET RAPPORT D.D. 19 SEPTEMBER 2011 NAAR AANLEIDING VAN DE BESPREKINGEN IN HET KADER VAN DE 2011 ARTIKEL IV CONSULTATIES VAN HET IMF 1. HOOFDTHEMA Het belangrijkste

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005

INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005 INTRODUCTIE VAN HET MEERJARENONTWIKKELINGSPLAN 2001 t/m 2005 Inleiding Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2001 t/m 2005 formuleert het voorgenomen beleid voor deze periode. De basis voor dit MOP is

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014

Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014 PERSBERICHT NR. 2013-009 Curaçao Economische ontwikkelingen in 2013 en vooruitzichten voor 2014 Na de economische krimp van 0,1% in 2012, neemt naar verwachting het reële Bruto Binnenlands Product van

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

BELEID VOOR DE FINANCIERING VAN HET ONTWIKKELINGSPLAN

BELEID VOOR DE FINANCIERING VAN HET ONTWIKKELINGSPLAN Hoofdstuk 10 BELEID VOOR DE FINANCIERING VAN HET ONTWIKKELINGSPLAN De nationale planning wordt gestuurd door de nationale doelen. De planmatige voorbereiding dient er zorg voor te dragen dat deze doelen

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Inleiding De minister van Financiën heeft een uitvoerende rol bij de financiering van de staatsschuld. Het doel is om de schuld

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd.

De volgende uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Beheerst Beloningsbeleid Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie