HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 HERVORMING VAN DE PUBLIEKE SECTOR Onder dit hoofdstuk komen aan de orde het beleid met betrekking tot de Macro-economische planning en monitoring, de Rationalisatie van het Overheidsheidsapparaat en de Rationalisering van de Staatsbedrijven en parastatale instellingen. In de paragraaf Macro-economische Planning en Monitoring worden knelpunten geïdentificeerd, en wordt aangegeven welke maatregelen minimaal vereist zijn ter vergroting van de capaciteit om veranderingen in de Surinaamse economie te kunnen managen. Zowel het Overheidsapparaat als de parastatale sector zijn te groot gemeten naar de mate waarin zij effectief en efficiënt produceren. In de betreffende paragrafen komen aan de orde ;het overheidspersoneelsbeleid en de maatregelen ter gezondmaking van het Ambtenarenapparaat, terwijl in de paragraaf Rationalisering Staatsbedrijven maatregelen worden aangegeven die gebaseerd zijn op een herstructurering van deze sector naar een meer marktconforme bedrijfsvoering. 6.1 MACRO-ECONOMISCHE PLANNING EN MONITORING Voor effectieve macro-economische planning en monitoring is het niet alleen van belang korte- en middellangetermijnmaatregelen uit te voeren, om de economie van Suriname gezond te maken, maar ook een juist planningsraamwerk te creëren om de ontwikkelingen (veranderingen) te kunnen dragen en sturen. Echter zal, om de gestelde doelen te bereiken, moeten worden voldaan aan een paar randvoorwaarden, zoals goed bestuur, het instellen van een overlegorgaan tussen de drie sociale partners en het vinden van een oplossing voor het kadervraagstuk (zie relevante hoofdstukken). 81

2 In dit hoofdstuk worden knelpunten geïdentificeerd, en wordt aangegeven welke maatregelen minimaal vereist zijn ter vergroting van de capaciteit om veranderingen in de Surinaamse economie te kunnen managen. Verder komen aan de orde: de stabilisatie van het macro-economische klimaat, de problematiek m.b.t. het planningsproces en de monitoring en de te nemen maatregelen in de periode De Stabilisatie van het macro-economische klimaat De verslechtering van de Surinaamse economie is reeds enkele jaren aan de gang en de Regering acht het daarom noodzakelijk hier een stop aan te zetten. In de periode zal de Regering een aantal beleidsmaatregelen nemen om het macro-economische klimaat te herstellen. Verder zullen er ook maatregelen worden getroffen ter verbetering van het planningsproces van de Overheid. Het macro-economische klimaat wordt na 1996 gekenmerkt door een neergaande trend van de economie. De totale groei van het BBPfk nam na 1996 af en daalde zelfs tot onder nul in de jaren 1999 en De overheidstekorten namen vanaf 1997 toe, exportopbrengsten namen af in 1998 en 1999 en de schuldpositie van de Staat verslechterde substantieel. In de periode was er ook sprake van een instabiele wisselkoers en een voortdurende geldontwaarding. Om investeringen aan te moedigen is het o.a. belangrijk dat er sprake is van monetaire stabiliteit in de economie. Bereids is de wis selkoers aangepast naar het niveau van SRG 2200/USD. De wisselkoersaanpassing zal steeds gericht zijn op de levensvatbaarheid van de externe sectoren. Via een transparant en voorspelbaar monetair beleid en wisselkoersbeleid, alsmede een evenwichtig overheidsfinancieel beleid, zal de inflatie onder controle gebracht worden (tot onder de 10%). Eveneens zullen binnen de monetaire sfeer ten behoeve van stabilisatie van de economie de volgende maatregelen worden getroffen, waarvan enkele reeds geïmplementeerd zijn: het stopzetten van de monetaire financiering van het Overheidstekort (reeds uitgevoerd), de monetaire reserves weder opbouwen (in uitvoering), de valutahandel reguleren (in uitvoering), conversie van een deel van de buitenlandse staatsschuld (bad loans) met dekking van garantiemiddelen (in voorbereiding) en hervorming van de financiële sector (in voorbereiding). Als gevolg van de stabilisatiemaatregelen en bij een gunstige verwachting van de inflatie, zullen stimulerende 82

3 maatregelen worden getroffen waardoor de banken ook hun bijdrage kunnen leveren om de rentetarieven omlaag te brengen. De ontwikkeling van de binnenlandse geld- en kapitaalmarkt zal worden bevorderd ter verruiming van de lokale financieringsmogelijkheden. Deze directe kredietmarkt zal worden ontwikkeld door bevordering van de effectenhandel, de creatie van verhandelbare financiële instrumenten door de Overheid en het bedrijfsleven en door middel van effectieve voorlichtingscampagnes met betrekking tot de mogelijkheden die de kapitaalmarkt biedt. De rente op Overheidspapier zal belastingvrij worden gesteld ter stimulering van de aankoop hiervan. Het internationaal lopend verkeer zal geheel geliberaliseerd worden. Bij de liberalisatie zal artikel VIII van de IMF-statuten, dat pleit tegen restricties in de lopende sfeer van de betalingsbalans, als leidraad dienen. Het internationaal kapitaalverkeer zal in fasen worden geliberaliseerd en wel na realisatie van de monetaire stabiliteit. Door de efficiënte allocatie van kapitaal bij vrij kapitaalverkeer, wordt een daling van de nominale rente verwacht, waardoor buitenlandse investeerders vertrouwen krijgen in de economie. Waar nodig zullen kapitaalcontrolemechanismen, als voorzorg tegen kapitaalvlucht, worden ingebouwd. Voor de overige maatregelen ter stimulering van de groei van de economie en de ontwikkelingsrichting,wordt verwezen naar de maatregelen in het kader van de productieontwikkeling.( zie Hoofdstuk Ontwikkelingstrategie voor duurzame productie ) Macro-economische planning en monitoring De voornaamste problemen met betrekking tot het planningsproces zijn: het gebrekkig financieel management van de Overheid, een niet optimaal planningsraamwerk en de dataproblematiek. Deze problemen worden binnen dit hoofdstuk nader uitgewerkt met de te nemen maatregelen in de periode Financieel management van de Overheidsbegroting De Overheid c.q. het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het financieel management van de Overheidsbegroting. Genoemd Ministerie zorgt voor een efficiënte inning van middelen en ziet toe op een verantwoorde en doelmatige besteding van die middelen. Voor die controle zijn financiële regels en wetgeving vastgesteld. Die regels en 83

4 wetgeving dienen ook als leidraad bij een goede afstemming van de beschikbare middelen op de bestedingen en bij het treffen van maatregelen. Naleving van de financiële regels en wetgeving is noodzakelijk voor een voorspelbaar, transparant en consistent financieel beleid van de Overheid. Voorspelbaarheid, transparantie en consistentie van beleid (c.q. financieel beleid) vereisen een continue afstemming van (macro-economische) grootheden op elkaar, het beheersen van ontwikkelingen in die grootheden en een Overheidsapparaat dat in staat is die managementfunctie te vervullen. Ter ondersteuning van de managementfunctie van de Overheid en vergroting van de capaciteit om (macro-economische) grootheden op elkaar af te stemmen en de ontwikkelingen in die grootheden te beheersen, zullen budgettaire, inkomsten-genererende en organisatorische maatregelen in het kader van het fiscaal beleid worden getroffen. De budgettaire maatregelen hebben betrekking op de herziening van het begrotingsproces, de introductie van een nieuw begrotingssysteem naast het bestaande systeem, een halfjaarlijkse evaluatie van de begroting, een adequaat financieel managementsysteem, procedures om de controle op de bestedingen te versterken en het tijdig indienen van een plannings - en budgetcyclus (zie ook beleidsmatrix). De inkomstengenererende maatregelen zijn gericht op het vergroten van de ontvangsten van de Overheid, door het versterken van de belastingadministratie, het verbreden van de belastingheffingsgrondslag, het verder uitbouwen van een efficiënte en doelmatige administratie van de niet-belastingontvangsten, het verleggen van het accent van de directe belastingen naar de indirecte belastingen, het verbeteren van de structuur van de belastingen, de marktconforme aanpassing van de niet-belastingontvangsten en de introductie van nieuwe soorten niet-belastingontvangsten. De organisatorische maatregelen zijn gericht op het versterken van de Overheidsorganisatie, door het reorganiseren en versterken van de lijnafdelingen van de Ministeries die belast zijn met budgettaire functies van de Overheid. 84

5 De maatregelen in het kader van het fiscaal beleid zijn gericht op de herziening van de fiscale wetgeving, het stimuleren van verdien- en spaarmogelijkheden voor de gemeenschap, de opsporing van nieuwe contribualen, het voorzien in bereikbare en doorzichtige fiscale rechtsgang, het opheffen van knelpunten in het Systeem van Self- Assessment (SAS), het invoeren van nieuwe bronheffingen op bepaalde inkomsten, het afkondigen van een nieuwe investeringswet en rationalisatie van de structuur en de taken van de Belastingdienst. Het planningsraamwerk Het planningsraamwerk van de Overheid is in de loop der jaren niet aangepast aan de veranderde omstandigheden in de wereld en de behoefte van de samenleving. Het karakter van de planningsfunctie moet nu worden aangepast. De publieke planningsunits, die belast zijn met de coördinatie en het samenstellen van plannen, zullen institutioneel worden versterkt. De te treffen maatregelen op korte termijn zullen gericht zijn op het evalueren en reorganiseren van alle planningsunits van de Overheid, waarbij er wordt gekeken naar doelstellingen en resultaten en zwakke en sterke punten van de units. Met medewerking van multilaterale hulporganisaties (IDB, Wereld Bank, IMF) zal ter ondersteuning van de documentatie en informatievoorziening, een moderne bibliotheek en documentatiecentrum worden opgezet bij het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. Verder zullen op korte termijn de Planwet en het Planorgaan worden geëvalueerd. De Planwet dateert van 1973 en zal aangepast worden aan de huidige omstandigheden. De Stichting Planbureau Suriname zal getransformeerd worden tot een centraal instituut, een gekwalificeerde instantie, die nauw in verbinding staat met het maatschappelijk middenveld, gemeenschapsleiders, beleidsmakers en opinieleiders. Op korte termijn zal conform de statuten een Raad van Toezicht bij de Stichting Planbureau Suriname worden geïnstalleerd. De Raad van Toezicht van het Planbureau maakt deel uit van het bestuur van de Stichting en heeft o.a. een controlerende functie. De Plancoördinatiecommissie zal ten behoeve van de nationale en regionale planning worden ingesteld. De Plancoördinatiecommissie is een interdepartementale 85

6 adviescommissie voor de coördinatie van de ontwikkelingsplanning. In de commissie zijn alle departementsdirecteuren vertegenwoordigd. Een van de belangrijkste taken van de Stichting Planbureau Suriname voor de komende periode zal zijn de monitoring en evaluatie van het MOP en daarbij horende rollende programmering, het verder uitwerken van de ontwikkelingsconceptie van Duurzame Menselijke Ontwikkeling en het verwerken en monitoren van deze conceptie in het MOP Op korte en middellange termijn zullen de planningsunits binnen de Ministeries en de kerninstituten Stichting Planbureau Suriname, Centrale Bank van Suriname, de Rekenkamer van Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek institutioneel worden versterkt. Het ontwikkelingsbeleid zal gericht zijn op de verbetering van het bestaan voor het gehele volk, waarvan de belangrijkste steunpilaren worden verkregen door structurele aanpak van de inflatie, het spaartekort en het tekort op de betalingsbalans. De Regering van Suriname is voornemens het ontwikkelingsmodel van Duurzame Menselijke Ontwikkeling als leidraad te hanteren bij de verdere sociale en economische ontwikkeling van ons land. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat de mens een centrale positie inneemt in de economische ontwikkeling, in tegenstelling tot de traditionele benadering van ontwikkeling, waarbij de nadruk wordt gelegd op slechts (macro-) economische indicatoren. De traditionele top-down planningsmethodiek, waarbij de Overheid een dominante positie innam, past minder goed in deze tijdgeest. Nadruk ligt nu meer op de wijze van samenwerking tussen de vier verschillende partners in ontwikkeling: Overheid, vakbeweging, bedrijfsleven en de civil society organisaties. De nieuwe visie is gebaseerd op een buttom-up benadering, waarbij participatie van de hele bevolking bij planproducten vereist is. De traditionele top-down benadering heeft namelijk er mede in geresulteerd dat planproducten onvoldoende hebben kunnen beantwoorden aan de werkelijke economische ontwikkeling van het land en de aspiraties van de bevolking. Binnen dit kader wordt in het ontwikkelingsbeleid en de planning, het beleid met betrekking tot jongeren en vrouwen geïntegreerd. Eveneens wordt de ruimte vergroot die aan het particulier initiatief (incl. NGO s) wordt gelaten, om binnen het ontwikkelingsbeleid bij te dragen aan nationale groei en ontwikkeling. 86

7 De dataproblematiek Statistieken geven inzicht in de demografische, culturele, sociale en economische ontwikkelingen. Statistieken zijn noodzakelijk voor planning, monitoring en beoordeling van het beleid op elk niveau, alsmede voor het initiëren van acties. Een gebrek aan adequate statistieken heeft haar weerslag op het macro-economische management, het verhoogt de kans op een meer intuïtief beleid en veroorzaakt tevens barrières voor potentiële inves teerders. De problematiek met betrekking tot dataverzameling is dat de statistische infrastructuur niet adequaat georganiseerd en gestructureerd is. Dit leidt ertoe dat dataverschaffers door verschillende instanties worden bezocht, waarbij er in de meeste gevallen dezelfde informatie wordt opgevraagd. Enkele belangrijke oorzaken zijn: verschillen in doelstelling en werkwijze tussen verschillende Overheidsinstanties; verschillen in definiëring van begrippen of onderzoekseenheden; gebrek aan continuïteit in het tijdstip van meting (volkstelling); verschillen in meetprocedures; verwerkingsproblemen, waardoor geen actuele informatie beschikbaar is. Tegen de achtergrond van het bovenstaande heeft de huidige situatie de volgende ernstige consequenties: Het veld van dataverschaffers is beperkt. Als verschillende instanties data opvragen, leidt dit tot responsemoeheid. Het gevolg hiervan is een toename van non-response alsmede het incorrect en incompleet verschaffen van informatie; De kleinschaligheid van onze economie draagt ertoe bij, dat bedrijven en instanties basisinformatie achterhouden als te zijn confidentieel; Er is nauwelijks awareness bij de economische subjecten inzake de belangrijkheid en het gebruik van statistieken in Suriname; Het management van sommige bedrijven vindt het onnodig te responderen, omdat zij de mening is toegedaan dat ze geen gegevens van sommige Overheidsdiensten krijgt; De administratie alsmede registers van sommige bedrijven of instanties worden niet optimaal bijgehouden; Statistieken bij de verschillende ministeries en andere Overheidsinstanties worden slecht of niet bijgehouden. 87

8 Er zal een aantal beleidsmaatregelen op korte en middellange termijn in het kader van de dataproblematiek worden genomen. Op korte termijn worden ter hand genomen: herziening van de Statistiekwet, waarbij de response op onderzoeken wordt geregeld, alsook geheimhoudings plicht en sancties met betrekking tot individuele informatie. Het Statistiekbureau zal in dit kader institutioneel versterkt worden door middel van goede bemensing qua opleiding, vaktechnische training, motivatie en beloning en adequate apparatuur. Dit bureau zal worden verzelfstandigd. De verzelfstandiging stelt het bureau in de gelegenheid om middelen te genereren ter verzekering van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de geproduceerde data. Ook zal de presentatie van data aan het publiek geïntensiveerd en gemoderniseerd worden, door middel van een strategisch marketing- en communicatieplan met gebruikmaking van toepassingen vanuit de informatie- en communicatietechnologie. Reeds is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor een algemene Volks- en Woningtelling, welke nog in het jaar 2001 onder supervisie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek zal worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van adequate data omtrent de landbouwsector en ruimtelijke ordening en andere relevante demografische, economische en sociale data, zal op korte termijn een landbouwtelling worden uitgevoerd, implementatie plaatsvinden van een GIS unit op het Planbureau ten behoeve van de planning en monitoring van de ruimtelijke ordening en de ambtenarenregistratie ter hand worden genomen. Demografische informatie, waarbij gegevens over omvang, samenstelling, regionale spreiding en andere kenmerken beschikbaar zijn, vormt de basis voor planning van alle beleidsgebieden. Ter verbetering van de burgeradministratie en de dienstverlening aan de gemeenschap, alsmede de verstrekking van demografische gegevens, zal een integraal plan worden samengesteld en uitgevoerd. Hierbij zal voorzien worden in de elementaire logistieke noden van het CBB; het systeem ter vervaardiging van de ID-kaarten zal gewijzigd worden t.b.v. de efficiëntie en er zal van start worden gegaan met de vervanging van de oude ID-kaarten van de burgers volgens het ID-kaartenproject. Een commissie zal worden geïnstalleerd voor het doen van concrete voorstellen voor aanpassing van de wettelijke regels m.b.t. het bevolkingsregister en identiteit. Op de middellange termijn zal het Centraal Bureau voor Burgerzaken in staat zijn, de samenleving van meer en betere voorlichting te 88

9 voorzien. De registratie van binnenlandbewoners zal plaatsvinden door wederopbouw van het netwerk van Bureaus voor Burgerzaken in het binnenland. Ter rehabilitatie van het archiefwezen zal eveneens een commissie voor het doen van voorstellen worden ingesteld. De leiding van de s Landsarchiefdienst zal worden versterkt en er zal gezocht worden naar externe mogelijkheden voor financiering van een opslagplaats voor archiefstukken. Daarnaast zullen noodmaatregelen getroffen worden om verder verlies van archiefstukken tegen te gaan. Op middellange termijn zullen de volgende maatregelen worden genomen: Het statistiekbewustzijn van de gemeenschap zal ontwikkeld worden door meer voorlichting te geven en steeds te wijzen op het belang van goede statistieken voor de totale ordening in de samenleving; Er zal worden zorggedragen voor periodieke volkstelling en bedrijventelling, zodat door continue steekproefonderzoek, een alternatief wordt gevormd om aan informatie betreffende sociale, culturele en economische statistieken te komen; De gangbare ISICclassificatie van de productiestructuur in Suriname zal worden aangepast en gedetailleerd, zodat trends van belangrijke economische activiteiten in kaart kunnen worden gebracht; Verder zal worden zorggedragen voor strategische informatie voor sociaal-economische ontwikkeling, waaronder markt-informatie, informatie over internationale financieringsmogelijkheden alsmede informatie en besluitvorming over strategische hulpbronnen. 89

10 BELEIDSMATRIX MACRO-ECONOMISCHE PLANNING EN MONITORING Start/ duur Programma s MAATREGELEN Invest. in SRG mln GENERAAL TOTAAL Stabilisatie/herstel macro-economisch klimaat Stabilisatie wisselkoers en prijspeil Opbouw monetaire reserve Bevordering van investeringen Management van de Overheidsbegroting (FIN ) Algemene Beleidsmaatregelen Strak monetair beleid en regulering valutahandel -,- Conversie Overheidsschuld bij CBvS met opbrengst -,- gegarandeerde lening op internationale Kapitaalmarkt Buitenlandse beleggingen -,- Netto kapitaalinvoer deviezenbanken -,- Introductie nieuwe investeringswet -,- Bevordering van een acceptabel renteniveau -,- Liberalisatie van het lopend internationaal betalingsverkeer. -, Het invoeren van een strak budgettair beleid Het tot stand brengen van fiscaal evenwicht Het tot stand brengen van prijsstabiliteit als resultaat van een strakke budgettaire en monetaire discipline en het aantrekken van voldoende externe middelen Nlg. 390 mln geconverteerd vlgs. onderstaande koersen: Aankoopkoers CBvS : Nlg. 1 = Srg

11 Het tot stand brengen van macro-economische stabiliteit Het versterken van de financiële sector Organisatorische Maatregelen Financiën (FIN ) Het doorvoeren van inkomstenverhogende maatregelen zowel in de belastingssfeer als de niet- belastingssfeer Het afbouwen van subsidies aan staatsbedrijven op grond van efficiënte bedrijfsvoering Het in herbeschouwing nemen van het lidmaatschap van internationale organisaties uitgaande van de daarmee gepaard gaande hoge kosten Het beter benutten van de mogelijkheden die het lidmaatschap van internationale organisaties biedt Het voorbereiden en samenstellen van een privatiseringsprogramma voor zowel financiële als nietfinanciële staatsbedrijven Het monetair neutraal financieren van eventuele begrotingstekorten Het stimuleren van zowel binnen als buitenlandse investeringen, door waar mogelijk investeringsfaciliteiten toe te kennen Versterken van de Afdeling Thesaurie-Inspektie en de lijnafdelingen van de Ministeries die belast zijn met budgettaire functies Reorganisatie van de financiële administratie van de Overheid Verdeling van de taken tussen de Centrale Overheid en de regionale organen Versterken van het beheer van de Overheidsdienst en het verbeteren van de kwaliteit van het personeel Automatiseren van vooral de financiële afdelingen van het Ministerie van Financiën. Versterken van de Sectie Leningendienst van het Ministerie van Financiën Versterken van de Sectie Overheidsfinanciën 220 Opzetten van een afdeling Interne Controle Heractiveren van de Sectie Staatsbedrijven voor tijdige en goede informatievoorziening t.b.v. het financieeleconomisch kader 2 Verkoopkoers CBvS : Usd.1 = Srg Conversiekoers : Usd.1 = Nlg Nlg. 40,6 mln. Geconverteerd vlgs. bovenstaande koersen. 91

12 Budgettaire maatregelen (FIN ) Op activiteiten en programma s gerichte herziening van het begrotingsproces Introductie van een nieuw begrotingssysteem Introductie van een reguliere halfjaarlijkse evaluatie van de begroting Invoering van een adequaat financieel managementsysteem Vaststellen van procedures voor de versterking van de controle op de bestedingen Het tijdig indienen van een planning- en budgetcyclus Inkomsten genererende maatregelen (FIN ) 880 Versterking van de belastingadministratie 660 Verbreding van de belastinggrondslag Maatregelen in het kader van het fiscaal beleid (FIN ) Verdere uitbouw van een efficiënte en doelmatige 220 administratie van de niet-belastingontvangsten Verlegging van het accent van de directe belastingen naar de indirecte belastingen. Terugverdienen van gemaakte kosten als leidraad bij het financieren van Overheidsdiensten (kostendekkend aspect) Verbetering van de structuur van de belastingen Herziening van de fiscale wetgeving Impulsen bieden voor het stimuleren van verdien - en spaarmogelijkheden voor de gemeenschap Verbetering van het opsporen van nieuwe contribuabelen en van de in de belastingheffing te betrekken nieuwe activiteiten en objecten Inhoud geven aan een bereikbare en doorzichtige fiscale rechtsgang Inning van diverse belastingen op een efficiënte, redelijke en rechtvaardige wijze

13 Wijziging van wetten op het gebied van de directe belastingen (m.n. inkomsten-, loon-, vermogens-, huurwaarde- en kansspelbelasting en successierecht en het recht van overgang) Evaluatie en rationalisatie van de heffing van indirecte belastingen Treffen van voorzieningen om de knelpunten in het Systeem van Self Assessment op te heffen Afkondiging van een nieuwe investeringswet Starten van besprekingen met landen (potentiële investeerders) om te komen tot belastingverdragen Rationalisatie van de structuur en de taken van de Belastingdienst 660 Structurering van het planningsraamwerk (PLOS) Evaluatie en reorganisatie van alle planningsunits binnen de Overheid Instelling van de Planraad, Plancoördinatiecommissie en Raad van Toezicht van het Planbureau Evaluatie van de Planwet en aanpassing hiervan aan de huidige omstandigheden Institutionele versterking SPS, CBvS en de planningsunits binnen de Ministeries Institutionele versterking Rekenkamer 330 Verbetering van de dataproblematiek (PLOS) 2926 Herziening van de Statistiekwet. - - Institutionele versterking en verzelfstandiging ABS 660 Implementatie GIS unit op het Planbureau 66 Uitvoering van een landbouwtelling 2200 Uitvoeren ambtenarenregistratie - - Statistiekbewustzijn van de gemeenschap ontwikkelen Aanpassing en detaillering ISIC- classificatie aan de productiestructuur in Suriname. Strategische informatie (marktinformatie e.a.) verstrekken aan publiek

14 Verbetering burgerregistratie en demografische data ( BIZA) Uitvoering periodieke volkstelling en bedrijventelling Het samenstellen en uitvoeren van een Integraal Plan Burgeradministratie Verbetering voorlichting CBB naar de samenleving Voorziening in de elementaire logistieke noden CBB 583 Rehabilitatie archiefwezen (BIZA) Het wijzigen van het systeem ID-kaarten en vervanging oude ID-kaarten volgens het ID-kaartenproject Continueren van de registratie van binnenlandbewoners. Instellen commissie aanpassing wettelijke regels m.b.t. het bevolkingsregister en identiteit Het finaliseren van de uitvoering van een Integraal Plan Burgeradministratie. Het finaliseren van het netwerk voor Bureaus voor Burgerzaken in het binnenland ,- -, Instellen commissie voor het archiefwezen -,- Versterking leiding van de s Landsarchiefdienst -,- Evalueren en wijzigen regelgeving m.b.t. archiefwezen -,- Zoeken interne financieringsmogelijkheden t.b.v. opslagplaats van archiefstukken Treffen noodmaatregelen tegengaan verder verlies archiefstukken -,

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11

VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 Inhoudsopgave VOORWOORD... 7 INLEIDING... 9 SAMENVATTING ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016... 11 DEEL I: ALGEMEEN...17 1. OPBOUW VAN HET DOCUMENT... 17 2. ONTWIKKELINGSSTRATEGIE... 18 DEEL II: HOOFDBELEIDSGEBIEDEN...25

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE Hoofdstuk 3 ONTWIKKELINGSSTRATEGIE voor DUURZAME PRODUCTIE In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen evenals goed ontwikkelde menselijke hulpbronnen

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E

JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E JAARREDE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Z.E. DESIRE DELANO BOUTERSE, OVER HET TE VOEREN REGERINGSBELEID IN 2012 EN HET INDIENEN VAN DE ONTWERP BEGROTINGEN VOOR HET JAAR 2012, IN DE NATIONALE

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitter, JAARREDE VAN ZIJNE EXCELLENTIE DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, IN VERBAND MET DE BEGROTINGSBEHANDELING 2013, 27 SEPTEMBER 2012 Voor wat de Jaarrede betreft, sta ik voor de

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

8 Bedrijfsvoering en verantwoording

8 Bedrijfsvoering en verantwoording 8 Bedrijfsvoering en verantwoording 8.1 Inleiding 2008 in teken van financiële crisis De kredietcrisis bracht in 2008 veel extra werk mee voor dnb. Het verslagjaar stond met name in de tweede helft van

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG

7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG 7.2 HERVORMING GEZONDHEIDSZORG Hervorming van de gezondheidszorg omvat de uitvoering van structurele en geïntegreerde maatregelen gericht op het bereiken van een grotere gelijkheid in de toegankelijkheid

Nadere informatie

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015

Republiek Suriname. Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 Republiek Suriname Nationaal Drugs Masterplan 2011-2015 NOTA INZAKE HET NATIONAAL BELEID VAN SURINAME MET BETREKKING TOT ALLE FACETTEN VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK Nationale Anti-Drugs Raad Paramaribo Mei

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken

BELEIDSVOORNEMEN REORGANISATIE V&W. Met de blik naar buiten. effectief samenwerken Met de blik naar buiten effectief samenwerken C11367 2e 07/03/96 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Informatie en Documentatie Postbus 20906 2500 EX Den Haag Tel. 070-3518004 / Fax. 070-3518003 Cvib}

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND

9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND 9.5 ONTWIKKELING BINNENLAND Tot het Binnenland van Suriname worden die delen van het grondgebied gerekend, waar de bevolking overwegend in stamverband in het oorspronkelijk stamgebied woont. Kenmerkend

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie