Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 18 december 2014

2

3 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging 5 1. Inleiding Visie Integrale visie op informatiebeveiliging Fasering Eisen aan informatievoorziening en beveiliging Samenwerking met andere organisaties Aanbevelingen commissies vertaald in maatregelen Governance en capaciteit voor IV en IB Governance Capaciteit en competenties bij informatiebeveiliging Capaciteit en competentie bij informatievoorziening en ICT Rol van medewerkers en techniek bij Informatiebeveiliging Informatiebeveiligingsbeleid: ISMS Adequate aansturing en prestaties van de sourcing partner Informatiesystemen die aansluiten bij de wensen v gebruikers Agenda Kosten 25 Bijlage I 27 3

4 4

5 Actie-overzicht bij plan van aanpak Informatievoorziening en informatiebeveiliging Deze tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde en geplande acties in het kader van informatievoorziening en informatiebeveiliging. De acties worden in het plan van aanpak nader toegelicht. Actie Maatregelen informatievoorziening en Status Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q Doorlopend nummer beveiliging verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen zijn afgerond Zie bijlage I 2 Vaststellen datamodel met beveiligingsklassen 3 Inrichten jaarlijks proces en opstellen In control Statement RvB Afgerond V Lopend X X Gepland X 4 Aanscherping informatiebeveiligingsbeleid Gepland X 5 Inrichten structurele informatiebeveiliging, rollen en verantwoordelijkheden, implementeren ISMS 6 Beheren en actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en richtlijnen Gepland X X X X Gepland X X X X

6 Actie Maatregelen informatievoorziening en Status Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q Doorlopend nummer beveiliging Bepalen lijnverantwoordelijkheid en data beveiligingsklassen in 9-vlaksmodel 8 Verwerken van alle maatregelen in nieuwe versie van informatiebeveiligingsplan 9 Sluitend maken in-, door- en uitstroom t.b.v. autorisatie beheer Lopend X X Gepland X X X X Gepland X X X 10 Verbeteren bewustzijn informatiebeveiliging Gepland X X X X 11 Ontwikkelen en toepassen e-learning informatie beveiliging Gepland X X X X X 12 Uitvoeren business impact analyse Gepland X X 13 Ontwikkelen Business Continuity Management, incl rapportage en monitoring 14 Ontwikkelen en uitrollen informatiebeveiliging Risk Control Framework Gepland X X X Gepland X X X X X 15 Opzetten en uitvoeren RCF rapportages Gepland X X X X 16 Certificering tegen ISO Gepland X X 17 Opzetten autorisatie beheer i.c.m. nieuwe beveiligingsklassen Gepland X X

7 Actie Maatregelen informatievoorziening en Status Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q Doorlopend nummer beveiliging Vastgestelde beveiligingsklassen in systemen en databases doorvoeren 19 Activeer auditing op applicaties en systemen 20 Automatiseren encryptie voor uitwisseling van vertrouwelijke gegevens. (integratie met Outlook) 21 Sterke authenticatie (2FA) voor externe toegang tot NZa gegevens (ook als vervanging tokens) 22 Borgen sluitende identificatie en autorisatie processen 23 Security eisen borgen in beheer en projecten 24 Analyseren van huidige (en waar nodig creëren van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde) testdata 25 Security Architectuur opstellen, als onderdeel van de IT Architectuur 26 Security eisen en baselines opstellen voor applicaties en systemen Gepland X X X X Gepland X X X X Lopend X X Gepland X X Gepland X X X X Gepland X X X Gepland X X X Gepland X X X Gepland X X X X X X

8 Actie Maatregelen informatievoorziening en Status Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q Doorlopend nummer beveiliging Borgen management proces voor informatie-incidenten 28 Eenduidig overzicht huidige IT & Security landschap (Applicaties, interfaces, systemen, netwerken, fysieke locaties en key functionaliteit, patches, uptdates) 29 Inrichten Vulnerability management, en periodieke scans op het NZa netwerk 30 Borgen alle IT beheersprocessen en ITIL, BISL en ASL standaarden 31 Zonering en segmentering NZa netwerk en systemen inrichten 32 Inrichten intrusion detection, monitoring en prevention Gepland X X X Lopend X X X Gepland X X X X Gepland X X X Gepland X X X Gepland X X X X X X X 33 Invoering van de nieuwe bewerkersovereenkomst in de contracten met de externe partijen 34 Invoeren security en risico rapportage en management Lopend X X Gepland X X

9 Actie Maatregelen informatievoorziening en Status Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q Doorlopend nummer beveiliging Risico analyse gegevensuitwisseling met derden 36 Risico analyse, implementatie en borging fysieke toegangsbeveiliging en procedures bij de NZa & leveranciers Lopend X X X X Gepland X X X X

10 10

11 1. Inleiding De commissie Borstlap 1, Mazars 2 en Onderzoeksbureau AEF 3 hebben vanuit verschillende invalshoeken constateringen en aanbevelingen gedaan om de informatievoorziening en informatiebeveiliging van de NZa te verbeteren. De onderzoekers schetsen een beeld waarin de beheersing en beveiliging van informatie de afgelopen jaren op veel aspecten voldoet, maar ook nog tekortkomingen vertoont, waardoor het geheel als ontoereikend wordt beoordeeld. AEF concludeert dat de NZa in haar bedrijfsvoering in een groot aantal opzichten in control is en dat de informatievoorziening grotendeels op orde is. Echter, AEF geeft ook aan dat de bedrijfsvoering op een aantal punten kwetsbaar is. AEF geeft aan dat de benadering van de informatievoorziening nogal instrumenteel is, waarbij het strategisch belang van deze onderwerpen in brede zin binnen de organisatie wordt onderschat; de ontwikkelingen op het gebied van ICT vinden op te grote afstand van de primaire processen plaats, waardoor het risico bestaat dat applicaties niet voldoen aan de behoeften van toekomstige gebruikers. Uit de EDP-audit 4 die Mazars heeft uitgevoerd, komt de aanbeveling dat op het niveau van de IT-architectuur en IT-infrastructuur (de ITwerkelijkheid) aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het geplande informatie security management systeem (ISMS) is nog niet ingevoerd en geoperationaliseerd. Daarnaast is om gegevensverzamelingen intern te kunnen delen en hergebruiken een complex en moeilijk te beheersen autorisatiemechanisme ontstaan. Daarbij zijn de uitgangspunten niet gebaseerd op het need to know principe. De commissie Borstlap komt tot de conclusie dat de beveiliging op papier toereikend, is maar dat de normen onvoldoende leven. Daarom doet de commissie een drietal specifieke aanbevelingen: 1. Waarborg op alle niveaus de gedragsregels inzake ICT-gebruik met inbegrip van expliciete sancties bij overtreding van de regels. 2. Maak ICT-beveiliging expliciet onderdeel van de werving en beoordeling van managers bij de NZa. 3. Benoem krachtige, gezaghebbende security officers, die direct rapporteren aan de algemene leiding. De minister onderschrijft in haar brief van 2 september de conclusies van de commissie Borstlap en vraagt bij het nemen van maatregelen ook de uitgevoerde EDP-audit te gebruiken. In dit plan van aanpak komen de aanbevelingen van alle drie de onderzoeken terug, wordt zichtbaar welke acties al zijn afgerond en hoe de aanvankelijk ontoereikende situatie inmiddels is omgezet in een beheerste informatiebeveiliging. Het bereiken van een optimale situatie vergt nog een forse investering in visie, kwaliteit en techniek en gedrag. 1 Rapport commissie Borstlap naar het intern functioneren van de NZa, 1 september Rapport Mazars, EDP AUDIT informatiebeveiliging NZa (vertrouwelijk) 1 augustus Rapport AEF, evaluatie Wet Marktordening gezondheidszorg en NZa, kenmerk: GV278/3/ EDP staat voor Electronic Data Processing. In een EDP audit informatiebeveiliging heeft Mazars een diagnose, evaluatie en beoordeling uitgevoerd op opzet, bestaan en werking van de informatiebeveiligingsprocessen en maatregelen bij de NZa. 11

12 In dit plan van aanpak worden de maatregelen die hiervoor nodig zijn beschreven. De NZa heeft er in haar aanpak voor gekozen allereerst de meest urgente en kwetsbare onderdelen aan te pakken. Nu wordt gewerkt aan een bestendig informatiebeleid voor de lange termijn. De verschillende onderdelen die beschreven staan in dit plan van aanpak zijn of worden de komende periode opgepakt in het programma NZa op Koers. Dit programma borgt de uniformiteit in de verschillende plannen van aanpak en bewaakt de voortgang. Daarnaast ziet het erop toe dat alle acties aansluiten op de NZa strategie en de visie op informatievoorziening en informatiebeveiliging. Per deelproject is (of wordt op korte termijn) bepaald wat de doelstellingen, de scope, de acties en de verantwoordelijkheden zijn. De programmamanager rapporteert maandelijks (en indien nodig vaker) via de stuurgroep van het programma aan de Raad van Bestuur over de voortgang van het project. Eind wordt een eerste, externe tussenevaluatie van de realisatie van het project informatievoorziening en informatiebeveiliging uitgevoerd, eind volgt een uitgebreide evaluatie. De doelstellingen zoals deze gesteld worden in de deelprojecten, vormen het uitgangspunt voor deze evaluaties. Gekeken wordt of alle acties zijn uitgevoerd maar ook of de gestelde doelen zijn behaald. De integratie van DBC-Onderhoud en DIS in de NZa Per 1 januari valt DBC-Onderhoud bestuurlijk onder de NZa. De daadwerkelijke integratie wordt medio afgerond. Bezien wordt of de capaciteit en competenties van beide organisaties wat betreft informatievoorziening en ICT complementair zijn. Daarom worden momenteel de overlappende en complementaire capaciteiten in beeld gebracht en worden de technologie en systemen uit beide organisaties geïnventariseerd. Ook wordt een informatie-architectuur voorbereid waarin de beste delen van elke organisatie gebruikt worden voor de nieuwe NZa. De intentie is om zonder formele reorganisatie toch vast samen te werken als één ICT-unit. Deze aanpak versnelt de vereiste opbouw van kennis en capaciteit en verkleint de extra formatiebehoefte. De volledige integratie tot één ICTorganisatie staat gepland voor medio. Commissie Elias Naast deze rapporten heeft de NZa ook de uitkomsten van de parlementaire onderzoekscommissie Elias in ogenschouw genomen bij het opstellen van het plan van aanpak. Deze aanbevelingen hebben voornamelijk betrekking op grote ICT projecten (van 5 miljoen en hoger) en zijn daarmee vaak niet van toepassing op de NZa. Een viertal bevindingen van de commissie is wel relevant en meegenomen in dit plan van aanpak. Het gaat hier om de bevindingen met betrekking tot de faalkans van (te) grote projecten, het waken voor isolement van IT-projecten los van de lijnsturing, de eis van voortgangsinformatie aan de algemene leiding en de waarschuwing dat voorgenomen beleid vooraf op uitvoerbaarheid moet worden getoetst. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de NZa visie op informatievoorziening en beveiliging. In hoofdstuk 3 geven we aan hoe we de aanbevelingen uit de diverse rapporten hebben vertaald in maatregelen. In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van de kosten die de voorgenomen acties op het terrein van informatieveiligheid met zich meebrengen. 12

13 2. Visie In dit hoofdstuk bespreken we de visie van de NZa op informatievoorziening en informatiebeveiliging. De NZa verzamelt en beheert data voor analyses en onderzoeken die de basis vormen voor haar beleid, toezicht en handhaving. Hiervoor moet de informatie helder, correct en volledig zijn. De data leveren de feitelijke onderbouwing voor besluiten en zorgen daarmee voor maatschappelijk draagvlak, en bieden transparantie over het handelen van de NZa. Voor een goede informatievoorziening moet de ICTarchitectuur en infrastructuur op een hoger plannen worden gebracht. Onderdeel daarvan is het uitbreiden van het instrumentarium op het gebied van data- en business analytics. Voor goede informatiebeveiliging is bovendien de volledige invoering van ISMS (toelichting in paragraaf 3.3) nodig. Informatie is belangrijk voor de NZa. De aard van de data en informatie waar de NZa mee werkt is deels vertrouwelijk en soms zelfs zeer vertrouwelijk. De eisen aan de kwaliteit van de beveiliging om ongeoorloofd gebruik te voorkomen zijn daardoor hoog. Tegen die achtergrond lijkt het ons gewenst dat één van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur de rol van Chief Information Officer (CIO) gaat vervullen. De huidige interim voorzitter realiseert op korte termijn een tijdelijke invulling door het benoemen van een programmamanager. De NZa werkt niet op een eiland, maar in intensieve relatie met zorgpartijen en met (semi-) overheidsinstellingen. Bij diverse partijen vragen we informatie op en delen we informatie. De NZa hecht aan kennisdeling en samenwerking en wil informatie die zich daarvoor leent ontsluiten voor andere partijen. We intensiveren daarom het overleg en de samenwerking met stakeholders. De NZa bevindt zich in een dynamische omgeving: regels veranderen, steeds meer data is openbaar, steeds meer organisaties werken met data. De NZa wil daarop inspelen en flexibel zijn, het informatiebeleid is daarom cyclisch van aard en wordt continue getoetst op relevantie en actualiteit. 2.1 Integrale visie op informatiebeveiliging Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening betreft de informatiebeveiliging. Daarop gaan we hierna expliciet in. De NZa heeft gekozen voor een integrale benadering van informatiebeveiliging. Dit omvat zes uitgangspunten: 1. Veiligheids- en risicobewustwording. Deze wordt gestuurd vanuit de leiding en gevoed vanaf de werkvloer. 2. Interne en externe beveiligingsnormen zijn expliciet, bekend en gedragen door de hele organisatie. De normen zijn aangepast aan de context waarbinnen de NZa functioneert. 3. Organisatorische, fysieke en IT-technische beveiliging zijn afgestemd. Alle drie moeten op vergelijkbaar niveau zijn. 4. De beveiliging is zowel qua architectuur als uitvoerend beheer op het juiste niveau gebracht en gehouden. Een onberispelijk niveau dat past bij een toezichthouder. 5. Gedrag is bepalend voor de feitelijke veiligheid. Dit betekent dat gewenst gedrag bekend is, geoefend en getoetst wordt en ongewenst gedrag wordt gecorrigeerd. 13

14 6. Beveiliging wordt permanent gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld. Hiervoor zijn interne protocollen, capaciteit en competenties, maar ook externe auditing aanwezig. 2.2 Fasering Er is gekozen voor een aanpak van de informatiebeveiliging in twee fasen. In de eerste fase, die begin 2014 is gestart, zijn de meest urgente beveiligingsrisico s aangepakt. Er is met grote spoed en inzet gewerkt aan het verbeteren van de informatiebeveiliging. Dit proces had noodgedwongen een sterk ad hoc karakter. De aanpak heeft geleid tot een informatiebeveiliging die als beheerst kan worden gekenschetst. De tweede fase start begin en is gericht op het structureel verbeteren van de informatie- en beveiligingsarchitectuur, het volledig invoeren van het Information Security Management System (ISMS), de professionalisering van de regie-organisatie en het opdrachtgeverschap. De verregaande outsourcing van ICT diensten is gepaard gegaan met verlies aan ICT kennis. Deze is nu onvoldoende voor de aansturing van de sourincg partner. De ICT kennis en kunde wordt weer gedeeltelijk opgebouwd voor een betere regie over de outsourcing. De informatie- en ICT-architectuur wordt een afgeleide van de visie op informatievoorziening en beveiliging. We ontwikkelen in de eerste helft van een nieuwe samenhangende constructie: De NZa-visie beschrijft vanuit de taakopdracht van de minister van VWS wat de NZa doet, met wie we samenwerken en hoe we die opdracht vertalen. Bedrijfsprocesmodel beschrijft hoe we de taakopdracht in uit te voeren processen vertalen, wat de onderlinge samenhang is, waar we onze input vandaan halen en aan wie we onze output leveren, wie voor deze processen verantwoordelijk zijn en welke eisen we aan de processen stellen. Bedrijfsinformatiemodel: beschrijving van de data die we verzamelen, de bewerkingen die we hiermee uitvoeren (validatie, classificatie, groeperen, analyseren) en de systemen waarmee we dat doen. Data-architectuur: de beschrijving van de aard, groepering, kwaliteit, gebruiksmogelijkheden van de data die we verzamelen, bewerken en distribueren. Inclusief de metadata die we toevoegen om het gebruik en beheer van de data te sturen. ICT-architectuur: de beschrijving van de bestaande informatiesystemen en de veranderingen die we de komende jaren doorvoeren om te komen tot een hedendaagse, gelaagde architectuur. Daarin onderscheiden we toepassingen (applicaties, kantoorautomatisering), gebruiksinstrumenten (analysetooling, beveilingstooling), systeemsoftware (besturingssystemen, databasemanagementsystemen, communicatieprotocollen) en infrastructuur (communicatie-apparatuur, servers en opslag media). 2.3 Eisen aan informatievoorziening en beveiliging Omdat de aard van de data en informatie die de NZa gebruikt verschilt per proces en toepassing, verschillen ook de eisen voor het verzamelen, valideren, bewerken, opslaan en distribueren van data. Een segmentering van data naar eisen in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging is noodzakelijk. Hier wordt aan gewerkt. 14

15 De NZa moet ten aanzien van informatiebeveiliging en informatievoorziening aan veel eisen voldoen: Als ZBO moet de NZa voor informatievoorziening voldoen aan de Baseline Informatie Rijksdienst (BIR), de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Als verwerker van vertrouwelijke informatie die ook samenwerkt met commerciële bedrijven, moet de NZa voldoen aan de normen van ISO en Vanwege het in voorkomende gevallen verwerken van zorginhoudelijke, patiëntgerelateerde data moet de NZa voldoen aan de normen van NEN 7510;2011 voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7512;2005 voor de vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling en NEN 7513;2010 voor het vastleggen van acties op elektronische patiëntendossiers (logging). 2.4 Samenwerking met andere organisaties Voor het uitwisselen van informatie en data heeft de NZa in de afgelopen jaren afspraken gemaakt met veel verschillende organisaties. De NZa streeft ernaar om data eenmalig uit te vragen en neemt deel aan (overleg over) gezamenlijk aan te leggen gegevensbestanden voor de zorgsector. Hiermee wordt voorkomen we dat wij functionaliteiten van informatiesystemen nogmaals ontwikkelen en vice versa. De NZa zet in op versterking van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van informatie voor alle partijen. Daarom luisteren we naar wat partijen van ons willen weten en op welke wijze ze onze data/informatie willen gebruiken. Hierbij streeft de NZa niet per definitie naar een zelfstandige rol maar wil zij graag op professionele en toetsbare wijze bijdragen. 15

16 16

17 3. Aanbevelingen commissies vertaald in maatregelen In dit hoofdstuk bespreken we de maatregelen die wij hebben genomen om de aanbevelingen uit de verschillende rapporten op te volgen. 3.1 Governance en capaciteit voor informatievoorziening en -beveiliging Governance De externe onderzoekers bevelen aan om de besturing van de informatievoorziening op RvB niveau te verankeren en om de betrokkenheid van de lijndirecties verder te vergroten. Er moet een professionele informatiebeveiligingsfunctie worden ingericht en de kwaliteit van de aansturing van de ICT outsourcing moet worden verhoogd. Informatieverwerking is een primair proces van de NZa geworden. De Raad van Bestuur beoordeelt daarom of de systemen de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen en of wordt voldaan aan eisen van continuïteit, beschikbaarheid en beveiliging van informatie. De CIO neemt initiatieven om het bewustzijn, de vaardigheden en competenties van alle NZa-medewerkers (dus inclusief leiding) over informatievoorziening, systeemgebruik en datagebruik op het vereiste niveau te brengen en te houden en ontwikkelt hiervoor beleid. Ook bewaakt hij/zij het belang van informatievoorziening en- beveiliging in de besluitvorming van de RvB. Andere maatregelen op het terrein van governance zijn: In het eerste kwartaal van stellen we het werkprogramma voor een goede data architectuur op. Op basis van deze architectuur wordt eind het informatieplan herzien. De RvB en directeuren stellen het informatieplan vast. Daardoor wordt het plan organisatie breed gedragen en waar relevant gekoppeld aan de strategisch-inhoudelijke plannen van de NZa. ICT wordt niet langer gezien als eigendom van de directie Bedrijfsvoering en Informatie, maar als fundament voor het werk van de hele NZa. Elke directeur heeft op gebied van gegevensmanagement vanaf eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten specificeren aan welke eisen de gegevens die de directie verzamelt moeten voldoen en welke medewerkers toegang hebben tot deze gegevens. Ook zien zij toe op de naleving van bewaar- en vernietigingstermijnen. De centrale sturing ligt bij de RvB/CIO waarmee wordt voorkomen dat differentiatie in beleid of eilanden ontstaan. 17

18 De besturing van de informatievoorziening wordt op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau ingevuld volgens het erkende TOGAF negenvlaksmodel 5. Dit borgt dat de zorg voor de diverse aspecten (negen vlakken) voor informatievoorziening expliciet is toebedeeld. Er wordt een quickscan uitgevoerd om te kijken welke van deze vlakken relevant zijn voor de NZa. Het schema waarin voor elk van de relevante taken een verantwoordelijk NZa-functionaris is aangewezen, ronden we begin af, daarbij wordt ook de organisatorische integratie van DBC-Onderhoud meegenomen Capaciteit en competenties bij informatiebeveiliging De kwaliteit en capaciteit van de informatiebeveiligingsfunctie is op dit moment onder andere verhoogd door de inhuur van een externe beveiligingsfunctionaris. Met de bestaande beveiligingsfunctionarisfunctie wordt daarmee het beveiligingsbureau (security office) gevormd dat rechtstreeks rapporteert aan de RvB. De werving van een permanente beveiligingsfunctionaris start in december. De beveiligingsfunctionaris stuurt de informatie- en databeveiligingsrollen in de directies aan en adviseert de lijndirecties bij hun beveiligingsverantwoordelijkheden zonder deze verantwoordelijkheid over te nemen Capaciteit en competentie bij informatievoorziening en ICT De NZa heeft haar ICT-uitvoering uitbesteed en voert zelf de functionele regie hierop. Voor een goede technische aansturing is eigen kennis noodzakelijk. De sourcing partner moet worden gestuurd op prestaties en aangeboden oplossingen en offertes moeten goed worden beoordeeld. Daarmee kan ook voorkomen worden dat externe technische consultants moeten worden ingehuurd. Daarom worden in de technische ICT-kennis, capaciteit en competenties op adequaat niveau gebracht. Dit vergt beschikbaarheid van architecten op het gebied van bedrijfsprocesmodellering en informatie- en datamodellen. Deze architecten moeten het technisch kader opleveren waarmee de NZa inzicht en overzicht over haar informatievoorziening opbouwt en waarmee de sourcing partner en andere leveranciers adequaat kunnen worden aangestuurd. Daarnaast biedt dit kader de basis voor de beveiligingsrichtlijnen van de beveiligingsfunctionaris van de NZa. De RvB/ CIO wordt eindverantwoordelijk voor de architectuur. Er wordt gewerkt aan samenwerkingscontracten met onafhankelijke adviesbureaus en zo mogelijk met andere (semi) overheidsinstellingen om deze functies op het gewenste niveau in te vullen. De prestaties van de sourcing partner en andere leveranciers worden in beter gestuurd en bewaakt. Naast een adequate architectuur zijn daarom ook eigen monitoringcapaciteit en vaardigheden vereist. Deze functie en capaciteit moet worden opgebouwd. Door het samenwerken en samenvoegen van de ICT afdelingen van de NZa en DBC-O in de eerste helft van wordt de capaciteit vergroot en verbeterd; een inverdieneffect van de integratie. In de tweede helft van wordt fors geïnvesteerd in vakopleidingen. 5 Het TOGAF negen vlaksmodel is een bij de overheid veel gebruikt model waarin de strategische, tactische en operationele niveaus zijn afgezet tegen de bedrijfsvoering, informatie voorziening en ICT. 18

19 3.2 Rol van medewerkers en techniek bij Informatiebeveiliging De onderzoeksrapporten constateren onvoldoende relatie tussen de technische maatregelen voor informatiebeveiliging en de aandacht voor de bewustwording, gedrag, kennis en vaardigheden van medewerkers. Er zijn diverse acties ondernomen om medewerkers te betrekken bij het beveiligingsbeleid en ze te motiveren hieraan mee te werken. De systemen zijn technisch aangepast om informatiebeveiliging te realiseren. Bewustzijn medewerkers vergroten Goede informatiebeveiliging is alleen mogelijk als iedere NZamedewerker zich bewust is van de gevolgen van zijn of haar handelen. Waar mogelijk moet techniek daarbij ondersteunend zijn en de medewerker in staat stellen op het hoogste beveiligingsniveau te handelen. Voor het vergroten van het informatiebeveiligingsbewustzijn zijn inmiddels de volgende stappen gezet: Voorlichtingssessies in management teams en unit overleggen van de directies. Presentaties door de beveiligingsfunctionaris tijdens introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en inloopsessies voor de bestaande medewerkers. Publicaties op intranet en Kennisnet waarbij aandacht is voor de aanwezige procedures en instrumenten over veilig werken in de informatievoorziening. Een voorlichtingscampagne om het thema beveiligingsbewustzijn onder de aandacht te brengen staat gepland. Naast de directe benadering van de medewerker zijn de volgende organisatorische maatregelen doorgevoerd of gepland op korte termijn. In de toekomst wordt gewerkt met vier vertrouwensklassen van gegevens: open, organisatievertrouwelijk, commercieel vertrouwelijk en persoonlijk medisch vertrouwelijk. De vereiste risicoklassen worden vastgesteld als basis voor selectieve toegang. De informatiesystemen worden in aan deze indeling aangepast indien hiervoor de additionele middelen door VWS worden verstrekt. De bestaande strikte procedure rond medische persoonsgegevens wordt gehandhaafd. Voor alle wijzigingen aan bestaande informatiesystemen en voor het ontwikkelen van nieuwe systemen worden beveiligingseisen ontwikkeld. Deze hebben betrekking op de techniek maar ook op het gebruik. Na evaluatie worden de eisen algemeen toegepast op alle ontwikkelingen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het Privacy Impact Assessment (PIA), een hulpmiddel om bij ontwikkeling van beleid, en de daarmee gepaard gaande wetgeving of bouw van ICTsystemen en aanleg van databestanden, privacy risico s op gestructureerde en heldere wijze in kaart te brengen. Er worden geanonimiseerde en gepseudonimiseerde testdata gecreëerd. Hiermee kan, ook door externen, een volledige testcyclus worden uitgevoerd zonder gevaar voor lekken van vertrouwelijke data. Dit zal naar verwachting eind zijn afgerond. De NZa wil haar beveiligingspraktijk in extern laten toetsen en streeft naar Certificering volgens de ISO27001 norm. 19

20 Ter verbetering van de autorisatie, databescherming en versleuteling zijn de volgende technische maatregelen inmiddels ingevoerd of opgenomen in de planning. Alle smartphones en tablets zijn voorzien een sandbox applicatie, Mobile Device Management. Hierdoor worden geen bedrijfsgegevens fysiek op de apparaten geplaatst en kunnen kwaadwillende bij diefstal of verlies geen NZa gegevens bereiken. Alle laptops binnen de NZa zijn voorzien van encryptie software. Alle data die op de laptop wordt opgeslagen is versleuteld. Het ongeclausuleerde gebruik van gedeelde informatie op gemeenschappelijke schijven is gestopt. De eisen aan sterkte en de geldigheidstermijn van wachtwoorden is verder aangescherpt. Er zijn encryptie tools aan medewerkers verstrekt voor gegevensuitwisseling. Communicatie met externen is of wordt verlegd van naar beveiligde portals. Dit traject is grotendeels gereed en vergt permanent onderhoud. Doorvoeren van logging op gebruik van gevoelige data/informatie. De logging zal zowel plaatsvinden op handelingen van NZa-medewerkers als ICT medewerkers bij externe leveranciers (per ). Implementatie van security monitoring en intrusion detection (IDS) bij de externe leverancier. Hiermee dienen aanvallen vanuit de buitenwereld op de bij de externe leverancier aanwezige NZa data te worden geïdentificeerd en voorkomen (per ). Vaststellen van de risicoklassen en bijbehorende autorisatieregels (authenticatie need to know & need to have) Nadere beveiliging doorvoeren door verdere segmentering en zonering op de technische infrastructuur (per ). Met de externe leverancier de bestaande dienstverleningsovereenkomst aanpassen op de punten bedrijfscontinuïteit en disaster recovery en het doorvoeren daarvan zodat voortgang van werkzaamheden binnen de NZa altijd is gewaarborgd (per ). Een uitgebreider overzicht van de in 2014 getroffen maatregelen staat in bijlage Informatiebeveiligingsbeleid: ISMS Om de naleving van het beleid en de juiste omgang met de techniek te borgen is het volledig implementeren van het Informatie Security Management System (ISMS) van belang. In 2014 is nieuw beveiligingsbeleid vastgesteld en bestaand beleid aangescherpt. Gedrag waarvan impliciet wordt verondersteld dat medewerkers zich eraan houden, wordt in de eerste helft van geëxpliciteerd en vastgelegd in een geactualiseerd ISMS. Het ISMS biedt een verbetercyclus die een bijdrage levert om de informatiebeveiliging op niveau te houden met continue evaluatie, daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen en de invoering ervan. Aan het informatiebeveiligingsbeleid wordt in het ISMS op verschillende onderdelen aandacht besteed: Opleidingen en trainingen In start een NZa-breed programma om het risicobewustzijn te vergroten, met extra aandacht voor het inwerken van nieuwe medewerkers en externen. Voor vaste medewerkers wordt een e-learning programma ontwikkeld en is er herhaalde communicatie via Kennisnet, de intranetsite en medewerkersbijeenkomsten. 20

21 Maatregelen in de HRM sfeer De rol van leidinggevenden bij informatiebeveiliging leggen we begin expliciet vast in de functiebeschrijvingen. Onderwerpen die daarin voorkomen: het verstrekken en intrekken van autorisaties als iemand in dienst komt op een afdeling of juist vertrekt. In nauw overleg met HRM wordt een voorstel uitgewerkt om de follow up van overtreding van beveiligingsregels opnieuw te bezien. Bij foutief handelen wordt eerst bezien of betrokkene voldoende was geïnformeerd en wordt ontbrekende kennis aangereikt. Bij herhaalde, bewuste en/of flagrante overtredingen van de beveiligingsvoorschriften wordt een sanctie getroffen conform ARAR. Daarnaast wordt informatiebeveiliging onderdeel van functieprofielen en een gespreksonderwerp in p-gesprekken. Ook is elkaar open kunnen aanspreken op gedrag ten aan zien van informatiebeveiliging noodzakelijk. Organisatorische en fysieke maatregelen Voor alle beveiligingsaspecten wordt in het eerder genoemde TOGAF negenvlaksmodel een functionaris aangewezen. Deze functionaris houdt toezicht op de daadwerkelijke rolvervulling bij de beveiligingsaspecten. De fysieke beveiliging is sterk verbeterd door het nauwgezet gebruiken van toegangsbadges voor bezoekers en het te allen tijde begeleiden van bezoekers die in het gebouw aanwezig zijn. Daarnaast is er een kluis in gebruik genomen voor alle waardvolle zaken, is er aangescherpt clean deskbeleid en kan er alleen beveiligd worden geprint. Het toezicht op deze zaken is verscherpt. 3.3 Adequate aansturing en prestaties van de sourcing partner De interne kennis over de ICT-techniek wordt uitgebreid om de sourcing partner beter te kunnen aansturen. Daarvoor neemt de NZa de volgende maatregelen. Voor een timing van de acties verwijzen we naar het overzicht aan het begin van dit plan. Interne kennis ontwikkeling en aansturing De strategische sturing van de uitbestede diensten komt in handen van de RvB/ CIO. De tactische sturing vindt plaats op directieniveau. Met de sourcing partner is een governancemodel opgesteld. Dit wordt in december 2014 geïmplementeerd. In paragraaf 3.1 is beschreven hoe de competentie op het gebied van architectuur wordt opgebouwd. Deze vormt de basis voor de werkwijze. Opdracht aan de sourcing partner In november 2014 zijn de contractbesprekingen voor de formele bewerkersovereenkomst gestart en deze worden naar verwachting in januari afgerond. Over de fysieke informatiebeveiliging worden in het eerste kwartaal ook bewerkersovereenkomsten afgesloten met alle leveranciers die NZa data bewerken, zoals de arbodienst en de salarisverwerker. De bestaande opdracht aan de sourcing partner houdt in dat deze alle ICT-en informatieveiligheidsdiensten integreert en als één samenwerkend geheel aan de NZa aanbiedt. In het vierde kwartaal van 2014 is de sourcing partner gevraagd dit te realiseren. Zowel ten aanzien van het systeembeheer als ten aanzien van ICT projecten wordt de dienstverlening door de sourcing partner geïntegreerd. Momenteel worden rapportages voorbereid over zaken als de taken en diensten die 21

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius

TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius TPM en Verantwoording 2009 Producten van Logius DigiD voor Burgers, Digipoort, Haagse Ring en PKIoverheid Datum 30 maart 2010 Status Definitief Definitief Verantwoording en TPM 2009 30 maart 2010 Colofon

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO IBBDOC5 Verantwoording Bron: Starterkit Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is een community of

Nadere informatie