POV PIPING, PLAN VAN AANPAK "INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POV PIPING, PLAN VAN AANPAK "INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN""

Transcriptie

1 POV PIPING, PLAN VAN AANPAK "INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN" PROJECTGROEP POV PIPING 3 juni :0.2 C

2 Inhoud 1 Werktitel pilot/verkenning Omschrijving pilot/verkenning Algemeen Doel van de pilot Kader POV Doelen: intredeweerstand en aanslibbing voorlanden Technische beschrijving Adviespraktijk Anno Stijghoogte metingen Modellering en kalibratie Building with nature Aansluiting bij andere meetcampagnes Locatie van de pilot/verkenning Planning Inzet mensen en middelen Projectbeheersing Rapportage Monitoring Meetmethoden Dataopslag Implementatie Het omgevingsmanagement Opdrachtgeverschap Waterschap Rijn en IJssel Omgevingsmanagement binnen de pilot Omgevingsmanagement lopende onderzoeken piping Overige Omgevingsmanagement :0.2 - Concept ARCADIS 1

3 1 Werktitel pilot/verkenning Dit plan van aanpak (PVA) is opgesteld door een samenwerking van specialisten van ARCADIS en waterschap Rijn en IJssel en heeft als werktitel: Intredeweerstand voorlanden :0.2 - Concept ARCADIS 2

4 2 Omschrijving pilot/verkenning 2.1 ALGEMEEN In het nieuwe dijkverbeteringsprogramma HWBP is een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar het bezwijkmechanisme piping (zie Afbeelding 1). Hierin wordt de problematiek inclusief oplossingsrichtingen rondom piping op een landelijk niveau onder de loep genomen. Eén van de aspecten is vergroting van de kennis over de bodem en eigenschappen van grondlagen. De verwachting is dat hierdoor op termijn de benodigde maatregelen ingeperkt kunnen worden. Afbeelding 1: ontstaan van zandmeevorende kwel De vergroting van de kennis wordt bewerkstelligd door pilots uit te voeren. Een van deze pilots vindt plaats binnen dijkring 48: Rijn en IJssel. En meer specifiek op het traject Tolkamer Westervoort. Deze pilot heeft de doelen: Invloed intredeweerstand op piping in kaart brengen en Invloed aanslibbing van voorlanden beoordelen. Hiervoor zal de kans op piping van dijken met voorland gedetailleerd in beeld worden gebracht met veldonderzoek en berekeningen. De resultaten hiervan worden onder andere gekoppeld aan: de ontwikkelingen op het gebied van rekenregels (ORZW2012 en werkwijzer); toetsing met het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) en nieuwe normering van de dijkringen; het concept building with nature. Dit is verder toegelicht op de volgende pagina s. Door in een bestaande situatie, die gevoelig is voor piping, onderzoek en geotechnische analyses uit te voeren, kan een relatie worden gelegd met de sleutelparameters (doorlatendheid en kwelweg) en consequenties. Op basis hiervan kunnen optimalisaties in rekentechniek, onderzoeksmethodes en toetsmethodes worden vorm gegeven :0.2 - Concept ARCADIS 3

5 2.2 DOEL VAN DE PILOT Het doel van deze pilot is een bijdrage te leveren aan het overkoepelende doel van de POV piping. In onderstaand kader is het doel van de POV piping opgenomen. De POV piping heeft de volgende twee doelen: 1) Het - op basis van pilots - nauwkeuriger in beeld brengen van het areaal (op het faalmechanisme piping) te verbeteren waterkeringen, door: a) de toepassing van de rekenregels te verbeteren én de toepasbaarheid ervan te vergroten; b) de theorie (rekenregels) en de praktijk (werkelijkheid buiten) dichter bij elkaar te brengen. 2) Het ontwikkelen van nieuwe geaccepteerde maatregelen om het piping probleem op te lossen. In pilots wordt onderzocht of de innovatieve maatregel werkt, haalbaar en efficiënt is KADER POV De pilot Intredeweerstand voorlanden valt in doel 1b van de POV. Als gevolg van nieuwe inzichten is de relatief eenvoudige rekenregel methode Bligh vervallen en de nieuwe rekenregel van Sellmeijer geïntroduceerd. Deze rekenregel beschrijft de theorie van het faalmechanisme piping beter, maar resulteert in grotere benodigde kwelweglengtes. In de praktijk zijn deze lengtes in voorlanden dikwijls wel aanwezig, maar niet beschermd via de legger van het waterschap. Ook is niet exact bekend wat de bijdrage is van voorlanden aan de weerstand tegen piping. Er is derhalve sprake van een beheerprobleem, waar nu nog geen onderbouwd beleid voor is alsmede een schematiseringsprobleem wat tot onterechte afkeuring van dijkvakken kan leiden. Het handhaven van gebods- en verbodsbepalingen op grote oppervlaktes voorland conflicteert in de praktijk vaak met belangen van derden, zoals agrariërs, natuur organisaties en delfstof winners. Om de handhaving kracht bij te zetten is beleid nodig dat onderbouwd wordt door gedetailleerde berekeningen, die het grotere belang van waterveiligheid aantonen. Binnen de pilot worden de noodzakelijke geohydrologische berekeningen uitgevoerd. Ondanks dat in de praktijk voorlanden met intredeweerstand wel aanwezig zijn, ontstaan in sommige gevallen toch zandmeevoerende wellen. Dit roept de vraag op in hoeverre de stijghoogte, die de aandrijvende kracht is van de zandmeevoerende wellen, door voorlanden daadwerkelijk wordt beïnvloed. De theorie is dat een breed en nagenoeg waterdicht voorland bijdraagt aan de sterkte. Wat verstaan wordt onder nagenoeg waterdicht is echter weer niet eenduidig vastgelegd, waardoor men al snel een veilige aanname doet. Binnen deze pilot worden theorie en praktijk bij elkaar gebracht middels geohydrologisch onderzoek. Het maken van een onderbouwing voor het uitoefenen van dagelijkse beheertaken en het bij elkaar brengen van theorie en praktijk, sluit aan op doel 1b van de POV. Op deze wijze is het resultaat toepasbaar binnen de projecten van het HWBP :0.2 - Concept ARCADIS 4

6 2.2.2 DOELEN: INTREDEWEERSTAND EN AANSLIBBING VOORLANDEN Doel 1 van deze pilot: intredeweerstand in kaart brengen Het doel intredeweerstand geeft invulling aan de lacune in kennis over de invloed van voorland op het faalmechanisme piping. In de afgelopen decennia werd veelal tot beperkte afstand uit de buitenteen van de dijk de intredeweerstand in het voorland bepaald met boringen. Om vervolgens met eenvoudige analytische berekeningen de stijghoogte en kans op piping te bepalen. Deze pragmatische manier van werken sluit niet meer goed aan op de hedendaagse praktijk en nieuwe inzichten op het faalmechanisme piping. De strategie die in deze pilot gevolgd gaat worden, bestaat uit het anders benaderen van de schematisering (hele uiterwaard in rekening stellen) gecombineerd met verfijnde reguliere meettechnieken (langdurige en intensieve peilbuismetingen). De meetgegevens worden geanalyseerd met twee dimensionale grondwaterstromingsmodellen en een bestaand drie dimensionaal model. Het eindresultaat zal zijn dat het verband tussen voorlandbreedte, aanwezige intredeweerstand, stijghoogte en zandmeevoerende wellen wordt vastgesteld of dat het optredende van piping los staat van het voorland. Doel 2 van deze pilot: aanslibbing beoordelen De hoeveelheid goede en beschikbare klei voor dijkbouw is eindig en bovendien is het winnen van klei niet een volledig duurzame oplossing voor het oplossen van een knelpunt in hoogwaterveiligheid. Geheel in de geest van de tijd is derhalve het concept building with nature ontwikkeld. Het aanslibben voor voorland kan als een vorm van building with nature worden gezien, waarvan nu nog niet bekend is of dit bij kan dragen aan het oplossen van het pipingvraagstuk. Middels expertmeetings zal een eerste verkenning worden uitgevoerd. De dunne sliblagen die na elk hoogwater achterblijven in uiterwaarden worden in berekeningen veiligheidshalve altijd verwaarloosd. Voor één sliblaag is dit wellicht nog terecht, maar voor een pakket van tien of meerdere sliblagen is dit waarschijnlijk een te conservatieve benadering. Het eindresultaat zal zijn dat er een duidelijk beeld ontstaat over de kansrijkheid van building with nature en de invloed van dunne aangeslibde lagen :0.2 - Concept ARCADIS 5

7 2.3 TECHNISCHE BESCHRIJVING ADVIESPRAKTIJK ANNO 2014 Bovenrivierengebied De hydraulische weerstand in het voorland wordt in het bovenrivierengebied in kaart gebracht door middel van ondiepe handboringen. De hydraulische weerstand wordt vervolgens bepaald via in het veld geschatte doorlatendheden en laagdiktes. In het verleden werd aanvullend veelal geofysisch onderzoek gedaan om de dichtheid van de onderzoekspunten te vergroten. De handboringen worden gedaan in een strook langs de dijk met een breedte variërend van 30 m tot 50 m en bij hoge uitzondering tot 100 m. Deze begrenzing vindt zijn oorsprong in oude gewortelde kennis voor ontwerp en beheer van waterkeringen. Deze methode heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de boringen een redelijke mate van zekerheid geven over de aanwezigheid van klei en daarmee van de hydraulische weerstand. De methode is echter arbeidsintensief en lokale afwijkingen worden over het hoofd gezien. De relatief beperkte strook waarbinnen naar klei wordt gezocht heeft als voordeel dat het beheer eenvoudiger wordt: de keurzone kan tot die strook beperkt blijven en buiten deze zone hoeven geen beperkingen ten aanzien van activiteiten opgelegd te worden. Buiten deze keurzone is in een aantal gevallen afgezien van het doen van onderzoek in strangen en andere waterpartijen. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is deze inrichtingsvrijheid buiten de keurzonering zeer nuttig gebleken: er konden veel nevengeulen en andere ruimtelijke maatregelen worden uitgevoerd, zonder dat dit de (rekenkundige) veiligheid van de dijk aantastte. Hiermee wordt echter wel een potentieel groot deel van de intreeweerstand verwaarloosd. Het niet meenemen van intreeweerstand buiten de keurzonering kan ertoe leiden dat de faalkans met betrekking tot piping wordt overschat of worden onnodige dijkversterkingen gedaan. Benedenrivierengebied Het benedenrivierengebied hoort niet tot het aandachtsgebied van deze studie, maar de ervaringen die daar zijn opgedaan zijn ook in het bovenrivierengebied nuttig. In het benedenrivierengebied is de gewoonte ontstaan om veel informatie te ontlenen van metingen aan de stijghoogten. Op basis van metingen worden (meestal eenvoudige) geohydrologische modellen geijkt, waarmee vervolgens de toets- en ontwerpberekeningen gedaan worden. Het grondonderzoek is dus deels vervangen door metingen. Hierdoor wordt geen intreeweerstand (sterkte) buiten beschouwing gelaten. Deze methode heeft echter enkele belangrijke nadelen. Vaak kent het geohydrologische model (te)veel parameters om de ijking goed te kunnen doen. Daardoor is het mogelijk dat de berekeningen bij veel hogere waterstanden niet correct zijn. Een tweede nadeel is dat veranderingen in het voorland of de rivierbedding, direct van invloed zijn op de veiligheid van de dijk. Recent is hierdoor een Lekdijk afgekeurd; de hydraulische weerstand in het zomerbed van de rivier bleek door uitschuring te zijn afgenomen :0.2 - Concept ARCADIS 6

8 2.3.2 STIJGHOOGTE METINGEN Om de intreeweerstand beter in kaart te brengen dan momenteel gebeurt, wordt nadrukkelijk ingezet op de methode waarbij de stijghoogte in dwarsraaien op de dijk wordt gemeten en wordt gebruikt om modellen te kalibreren. Vernieuwend aan dit onderzoek is: dat het op grote schaal inzetten van peilbuiswaarnemingen in het Bovenrivierengebied tot dusver geen gemeen goed was; na afloop van de pilot de demping (afname van de stijghoogte) beter kan worden voorspeld; met een 2D model kunnen stijghoogtes en stroomsnelheden op hoog detailniveau worden nagebootst en kunnen verschillen tussen de waarnemingen in de praktijk en uitkomsten van reguliere piping berekeningen volgens Sellmeijer worden geduid. In aanvulling op de methode die in het benedenrivierengebied gebruikelijk is, zullen de metingen zo worden ingericht dat de intredeweerstand in het voorland de voornaamste parameter is en dus met redelijke zekerheid uit de metingen kan worden herleid. Hiertoe zijn raaien met peilbuizen dwars op de dijk nodig. Om het verloop van de stijghoogte goed te reproduceren, is het minimale aantal peilbuizen in een raai 5, namelijk: 100 m uit de buitenteen van de dijk; 50 m uit de buitenteen van de dijk; nabij de buitenteen; nabij de binnenteen; op 50 m uit de binnenteen. De peilbuizen in de uiterwaard moeten waterdicht afgewerkt worden of verlengd worden tot boven de te verwachten waterstand. Resumé uit te voeren werkzaamheden: plaatsen 5 peilbuizen in minimaal 3 raaien op meerdere locaties (zie 2.4 pagina 9); peilbuizen uitrusten met divers (totaal 30 stuks) en dataloggers, minimaal 1 x per uur meten; aflezen dataloggers, meetgegevens verwerken en eventueel aanleveren aan het DINO archief MODELLERING EN KALIBRATIE Om in eerste instantie 3D effecten zoveel mogelijk uit te sluiten is een geschikte proeflocatie een rechte, uniforme dijk. De dijk langs het Pannerdensch kanaal voldoet hieraan. Vanzelfsprekend moet tijdens de meetperiode tenminste één, maar liever meerdere hoogwaters optreden. Vanwege deze eis is het lager gelegen voorland van de s Gravenwaardsedam (Tolkamer) en bij het zandgat van Putman (Westervoort) een betere optie. Naast de beschikbare (reken)methoden die in het Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken (TRW) zijn opgenomen (stationair en in-stationair), wordt gebruik gemaakt van Plaxflow om voor elke locatie een stationaire en in-stationaire 2D berekening te maken :0.2 - Concept ARCADIS 7

9 Met het bestaande 3D grondwatermodel van het waterschap kunnen regionale grondwaterstromingspatronen worden aangetoond, die wellicht lokaal een hogere stijghoogte veroorzaken en op die wijze verband houden met piping. Voor deze pilot wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit model heeft echter nog niet in het hele beheergebied van het waterschap een vergelijkbaar detailniveau, omdat het tot op heden met name gebruikt is voor beekherstelprojecten. Het uitvoeren van enkele metingen naar bodemopbouw en doorlatendheid is op elke onderzoekslocatie derhalve noodzakelijk. Resumé uit te voeren werkzaamheden: bepalen intredeweerstand op klassieke wijze met TRW; geavanceerde doorrekening intredeweerstand met Plaxflow en meetgegevens; kalibreren 3D grondwatermodel met onder andere een pompproef en beoordelen intredeweerstand BUILDING WITH NATURE De uiterwaarden slibben op de meeste plaatsen van nature aan. Alleen lokaal treedt tijdens hoogwater erosie op, maar dit erosieproces komt meestal na enkele hoogwaters tot stilstand, als zich een evenwichtssituatie heeft ingesteld. Aanslibbing van de uiterwaarden verhoogd de intreeweerstand en kan dus in het kader van de dijkveiligheid wordt gezien als Building by Nature, de natuur doet het werk. Het is goed denkbaar dat de aanwezige vegetatie aanslibbing bevordert of juist tegengaat. Halflang gras zou bijvoorbeeld de stroomsnelheid nabij de bodem zodanig kunnen verlagen dat het slib bezinkt. Als hier kennis over beschikbaar is of komt, kan hier bij de inrichting van uiterwaarden rekening mee worden gehouden: Building with Nature. Hiertoe wordt de inbreng van Mindert de Vries (Deltares, ook Professor Building with Living Nature aan de Hogeschool Zeeland) gekoppeld aan deze case. De eerste contacten zijn hiervoor inmiddels gelegd. Het effect van deze aanslibbing en de relatie met het type vegetatie kan ook door middel van stijghoogtemetingen in beeld gebracht worden. Een nadere uitwerking is nog nodig, maar het laat zich aanzien dat metingen over een lange periode nodig zijn. De metingen moeten worden gedaan in combinatie met veldonderzoek (bijvoorbeeld grondonderzoek en vegetatieonderzoek). Het effect van bos op aanslibbing wordt buiten beschouwing gelaten, omdat bos op zich een ongewenst beplantingstype is in uiterwaarden vanwege opstuwende werking :0.2 - Concept ARCADIS 8

10 2.3.5 AANSLUITING BIJ ANDERE MEETCAMPAGNES In het verleden zijn vaker metingen aan de stijghoogte gedaan, met deels gelijke doelen als de pilot die in dit plan van aanpak is voorgesteld. Ook zijn er nog lopende onderzoeksprojecten. Het is nuttig om de ervaringen die daarbij zijn opgedaan te gebruiken om uitkomsten te duiden. In onderhavige pilot wordt gepoogd dwarsverbanden aan te brengen met volgende onderzoeken:. incidentele stijghoogtemetingen uit eerdere projecten in het bovenrivierengebied (Heidemij) en meer routinematige metingen uit het benedenrivierengebied (ARCADIS); recente stijghoogtemetingen waterschap Scheldestromen; het onderzoek van de Stowa en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar hydraulische kortsluiting bij boezemkades; het onderzoek van waterschap Vallei en Veluwe naar intredeweerstand van zandige voorlanden, die slechts kort onder water staan. Het is zeker ook nuttig om alle overige ervaringen binnen en buiten de POV piping bij elkaar te brengen. Deze synthese levert naar verwachting nuttige informatie op die breed toepasbaar is. Binnen het kader van deze pilot kan dit niet worden ingevuld, omdat de studie dan te omvangrijk wordt. 2.4 LOCATIE VAN DE PILOT/VERKENNING De beoogde onderzoekslocaties bevinden zich allen in dijkring 48: Rijn en IJssel, binnen het dijktraject tussen Tolkamer en Westervoort. Binnen het traject worden enkele dijkvakken gekozen waar in het verleden zandmeevoerende wellen zijn geconstateerd en waar sprake is van voorland. Op voorhand komen daarvoor in aanmerking: een locatie nabij Pannerden waar in het verleden veelvuldig zandmeevoerende wellen zijn opgetreden, zoals in het bosje bij Dp 148 en in de sloot bij Dp 152; een locatie nabij Loo met waarnemingen die duiden op piping bij Dp 171 en 172, waar de deklaag lokaal erg dun is en bij Dp 193 tot en met 205; een locatie langs Pleijdijk bij Westervoort waar achter de oude dijk in het verleden tijdens hoogwater steevast een grote zandmeevoerende wel ontstond (bij Dp 21, oude nummering). Vanwege de lage ligging van het voorland komen ook de s Gravenwaardsedam bij Dp 70 en 71 alsmede de IJsseldijk ter hoogte van het zandgat van Putman bij Dp 266 en 267. Het ligt voor de hand om in ieder geval één locatie met laag voorland te kiezen, één locatie waar in het verleden zandmeevoerende wellen zijn ontstaan en een nog nader te bepalen locatie :0.2 - Concept ARCADIS 9

11 2.5 PLANNING Het plaatsen van peilbuizen (of anderszins) dient uitgevoerd te worden buiten de gesloten periode van de waterkering (15 oktober tot 15 maart) en hiermee wordt in hoofdzaak de planning bepaald. Het veldonderzoek kan op het vroegst in september 2014 worden gestart. Voorbereiding van het onderzoek (toestemming), het vormen van het projectteam en aanbesteden van het veldonderzoek kan al wel worden uitgevoerd. Het meetwerk start in principe op 15 oktober 2014 als het hoogwaterseizoen begint en eindigt op 1 april Daarna kunnen, afhankelijk van de opgetreden waterstanden, berekeningen worden uitgevoerd in de zomer van De planning voor deze pilot ziet er in hoofdlijnen als volgt uit (voor gedetailleerde planning, zie Bijlage 1): plan van aanpak: concept voor 13 juni voorbereiden veldonderzoek: juli 2014; acceptatie pilot door HWBP: 1 augustus 2014, go/no go moment in geval van geen subsidie; uitvoeren veldonderzoek: september 2014 (augustus = vakantie); metingen stijghoogtes: 15 oktober 2014 t/m 1 april 2015; machinale boringen, zeefproeven en pompproeven: april 2015 modelberekeningen: mei t/m juni 2015; afronding weging en discussie, presentaties en publicaties, rapportage: juli De eerste delen van het onderzoek zijn goed te plannen. Pas vanaf het moment van meting van de stijghoogte ontstaat een afhankelijkheid van het optreden van hoogwater; het grootste projectrisico. 2.6 INZET MENSEN EN MIDDELEN Er moet nog een nadere afstemming van de planning, planning is nog globaal, bedragen kunnen nog enigszins wijzigen. Kosten De kosten worden voorlopig geraamd op ,00 inclusief BTW (voor specificatie zie Tabel 1 of Bijlage 2). Daarbij is ervan uitgegaan dat 16,67% van de risico reservering nodig is en er drie locaties onderzocht worden. Er is een commercieel uurtarief van 151,25 (inclusief BTW) gehanteerd. Verdeling over de jaren 2014 en 2015 Voor belang van de financiering van de POV is de verdeling van de kosten over de jaren 2014 en In Tabel 2 is aangegeven welke bedragen ten laste van welk jaar komen. Als er in de kolom 2014/2015 staat, is er voor gekozen de bedragen over beide jaren te verdelen. Dit leidt tot de volgende bedragen inclusief BTW: 2014: , : , :0.2 - Concept ARCADIS 10

12 discipline / vakgebied activiteit kosten ( ) 2014 / 2015 incl. BTW Bouwkosten project management opstellen plan van aanpak dwarsverbanden met andere meetcampagnes en ontwikkeling van rekenregels en WTI presentatie en publicaties veldonderzoek plaatsing 45 peilbuizen en leveren 45 divers maal uitlezen van peilbuizen 3 x / machinale boringen per locatie tot 20 m diepte en 3 x pompproef per locatie geohydrologisch advies maken boorplan en aansturing veldonderzoek klassieke doorrekening 3 locaties geavanceerde doorrekening in 2D met Plaxflow in beeld brengen 3D regionale grondwaterstroming organiseren symposium building with nature rapportage onvoorzien circa 5% onvoorziene onderzoekskosten Overige kosten engineeringskosten inzet medewerker waterschap: ½ dag per week /2015 gedurende 1 jaar, inclusief risico reservering risico pot diverse onderzoekskosten ( ex btw* 21,5%) /2015 scheefte (exp. judgement) 3% van totaal ( ex btw) /2015 Tabel 1: indicatie van kosten onderzoek intredeweerstand dijkring PROJECTBEHEERSING Het onderdeel projectbeheersing beschrijft hoe de doelen/resultaten van de verkenning op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit worden gerealiseerd. Tevens worden in dit onderdeel de risico s van de verkenning en de beheersmaatregelen beschreven. De projectleider van de verkenning/pilot, aangestuurd door de interne opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de vastgelegde projectresultaten. Voortgang/kwaliteitsborging Om de kwaliteit te beheersen van de verkenning/pilot zijn de volgende activiteiten gepland: de subsidieaanvraag bevat een gedetailleerde planning met meetbare tussenstappen en als het project een doorlooptijd heeft van meer jaren worden per jaar de te bereiken resultaten/stappen gedefinieerd inclusief de daarbij behorende geldmiddelen; Per verkenning/pilot wordt op basis van voorcalculatie het budget voor de gehele looptijd vastgesteld; maandelijks wordt aan de interne opdrachtgever gerapporteerd over de voortgang van de resultaten, de planning, de risico s en de financiën van de verkenning; bij onvoldoende voortgang, overschrijding van budget en het voordoen van bijzondere risico s rapporteert de interne opdrachtgever per ommegaande schriftelijk deze ontwikkelingen aan de projectleider van de POV Piping; :0.2 - Concept ARCADIS 11

13 voor 1 maart en 1 oktober van ieder jaar wordt standaard gerapporteerd aan de projectleider van de POV piping over de behaalde resultaten gekoppeld aan de projectdoelstellingen, de benodigde financiën en de planning; de projectleider van de POV Piping heeft de bevoegdheid een verkenning/pilot extern te laten auditen, indien het project qua doelen, financiën en/of tijd uit de pas dreigt te gaan lopen; bij onvoldoende voortgang, of resultaten en bij te hoog oplopende kosten kan de subsidie worden stopgezet door de Minister, op voorstel van de stuurgroep van de POV piping en consultatie van het programmabureau HWBP; het is niet toegestaan de scope van verkenning/pilot te wijzigen/ aan te passen zonder instemming van de projectleider van de POV piping, die e.e.a. afstemt met stuurgroep en het programmabureau HWBP; er wordt verplicht een risicoregister bijgehouden die 2 keer per jaar geactualiseerd wordt aan de hand van een risicosessie binnen het projectteam van de verkenning/pilot, zodat dit een levend sturingsdocument is. De projectleider POV piping kan besluiten hierop een audit uit te laten voeren. Planning Het grootste risico voor de planning is het niet optreden van hoogwater tijdens de meetperiode. Voor zinvolle metingen is tenminste één maar bij voorkeur zijn meerdere hoogwaterperioden nodig. Het is mogelijk dat tijdens de duur van het project geen hoogwater optreedt. Beheermaatregelen zijn: een locatie uitzoeken met een relatief laag voorland; de meetperiode lang genoeg kiezen (orde grootte 5 tot 10 jaar). Daarnaast speelt de afstemming van de resultaten van de pilot met de piping autoriteiten. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over een resultaat van of conclusie ten aanzien van intredeweerstand, kan een langdurige discussie zich ontspinnen. Budget Budgettair zijn de risico s afgedekt in de SSK-raming. De werkzaamheden op zich zijn allemaal standaard (grondonderzoek en analyse) waardoor dat hier geen bijzondere risico s worden voorzien. Risico s, inclusief beheersmaatregelen De belangrijkste risico s zijn: bij de pilot stijghoogtemetingen bestaan risico s ten aanzien van de veiligheid van de dijk: dit zijn normale risico s die bij grondonderzoek nabij een waterkering van toepassing zijn en deze worden middels toezicht bij de uitvoering ondervangen; het optreden van hoogwater bemoeilijkt het veldwerk, maar door uitvoering van dit werk buiten de gesloten periode zijn geen verdere beheersmaatregelen nodig :0.2 - Concept ARCADIS 12

14 2.8 RAPPORTAGE De resultaten van de verschillende onderzoeksporen worden in een uitgebreide rapportage vastgelegd. De sporen zijn: analyse van de peilbuismetingen, toepassing in hydrologische modelberekeningen en koppeling met building with nature en aansluiting bij andere meetcampagnes. De inhoudsopgave zal er globaal als volgt uit zien: 1. Inleiding 2. Projectbeschrijving 3. Onderzoeksresultaten a. Stijghoogtemetingen b. Hydrologische modelberekeningen c. Aanslibbing 4. Mogelijkheden voor aanhaken 5. Conclusies (ten aanzien van intredeweerstand) 6. Aanbevelingen Voor piping in het algemeen is intredeweerstand van belang, omdat hiermee de stijghoogte en de kans op opbarsten wordt bepaald alsmede de beschikbare kwelweg. Naast het inzicht in intredeweerstand zijn de conclusies over de kans op onterechte afkeur het belangrijkste onderzoeksresultaat :0.2 - Concept ARCADIS 13

15 3 Monitoring 3.1 MEETMETHODEN De stijghoogtemetingen die bij de twee benoemde pilots nodig zijn kunnen met de nu gebruikelijke meetinstrumenten (divers met datalogger in peilbuizen) worden gedaan. Er zijn echter diverse nieuwere methoden, waarmee vaak andere of bredere mogelijkheden zijn. Voorbeelden hiervan zijn: geobeads: waterspanningsmeters, waarbij meerdere in één sondeergat geplaatst kunnen worden; glasvezel, in combinatie met geotextiel; meting van temperatuur en/of waterdrukken. We stellen voor om ook dit soort meettechnieken in de pilots op te nemen. Hiertoe worden bij het verder uitwerken van dit plan van aanpak offertes opgevraagd bij de verschillende leveranciers. 3.2 DATAOPSLAG Centrale opslag van meetwaarden wordt in toenemende mate mogelijk. Deze systemen faciliteren ook real-time monitoring en dataverwerking. Het directe doel van deze POV pilot heeft hier geen baat bij heeft en daarom wordt onderzoek naar de mogelijkheden van deze systemen (bijvoorbeeld dijk data service centrum) buiten de scope van het onderzoek gelaten :0.2 - Concept ARCADIS 14

16 Verkenningen HWBP POV piping onderzoek piping algemeen WTI2017 dagelijks beheer POV piping, plan van aanpak 4 Implementatie Door het proeftuinen onderzoek uit te voeren onder de vlag de Project Overstijgende Verkenning wordt voorkomen dat alle waterschappen los van elkaar kleine onderzoeken gaan uitvoeren. De rode draad op inhoudelijk vlak wordt door de projectgroep POV piping in de gaten gehouden. Eén van de vragen bij de implementatie van het onderzoeksresultaat is welke resultaten kunnen bijdragen aan andere lopende ontwikkelingen/projecten in het onderzoek naar piping. Daarnaast is er de vraag hoe het dagelijks beheer beïnvloed wordt door het onderzoeksresultaat. Onderstaande tabel maakt duidelijk welke producten van deze pilot kunnen bijdragen aan de lopende ontwikkelingen op het gebied van piping en het dagelijks beheer. Resultaat Pipingonderzoek DR48, intredeweerstand Onderdeel: Grondonderzoek en pomproeven X X Bijdrage intredeweerstand voorland aan voorkomen van piping X X X X X Kansrijkheid beginsel building with nature X X X Tabel 2: Raakvlakken t.b.v. implementatie Als lopende het onderzoek nieuwe of andersoortige raakvlakken worden gevonden, zullen deze vanzelfsprekend worden toegevoegd. Tijdens de pilot zullen met de diverse lopende projecten concrete afspraken gemaakt worden over de implementatie :0.2 - Concept ARCADIS 15

17 5 Het omgevingsmanagement 5.1 OPDRACHTGEVERSCHAP WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL De interne opdrachtgever bij Waterschap Rijn en IJssel van deze pilot is de unit manager van de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer, waaronder deze pilot wordt uitgevoerd. De pilot wordt gezien als een project van het waterschap waarvoor ambtelijk de zelfde verantwoordingsstructuur (financieel) geldt als een normaal project van het waterschap. Het bestuurlijke proces sluit aan bij de overkoepelende POV. 5.2 OMGEVINGSMANAGEMENT BINNEN DE PILOT Het betreft hier de afstemming van het grondonderzoek met de omgeving. Te denken valt aan de betreding van percelen van derden, wegafzettingen, etc. Het waterschap regelt dit binnen de uitvraag voor grondonderzoek en veldonderzoek aan marktpartijen. 5.1 OMGEVINGSMANAGEMENT LOPENDE ONDERZOEKEN PIPING Momenteel lopen er landelijk veel separate onderzoeken in het kader van piping. Deze onderzoeken vinden allemaal plaats binnen een aantal sporen waar binnen deze pilot via bestaande gremia en afspraken op aansluit. Te denken valt aan de projectgroep POV piping (C. Griffioen van WGS), werkgroep Datamanagement WTI2017 (P. Goessen van HHNK), pipingregisseur (P. Blommaart van RWS) en de extpertgroep piping (H. Niemeijer van ARCADIS). Het waterschap heeft goede contacten met deze groepen. Daarnaast treden we binnen deze pilot proactief op om resultaten zo snel mogelijk te delen (zie ook hoofdstuk 4 voor de implementatie, dwarsverbanden). Naast de lopende sporen waarin kennis wordt uitgewisseld en resultaten worden gedeeld, zullen de resultaten ook periodiek worden voorgelegd aan de projectgroep van de POV-piping. De projectgroep bewaakt de resultaten en daarmee de kwaliteit van de pilots. 5.2 OVERIGE OMGEVINGSMANAGEMENT In overige gevallen, te denken valt aan externe persaandacht, worden de kaders van het waterschap met betrekking tot communicatie gevolgd :0.2 - Concept ARCADIS 16

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener

26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener 26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Arno de Kruif (RWS-WVL) Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet Toetsen of dijken nog

Nadere informatie

19 Grondradar Tauw. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie.

19 Grondradar Tauw. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. 19 Grondradar Tauw DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste instantie kort weer welke informatie zij

Nadere informatie

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Jeroen Mes, Niek Reichart (Dijk Monitoring Nederland) Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Toch kunnen we het

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

POV-DAG 2017 Delen, durven & doen!

POV-DAG 2017 Delen, durven & doen! POV-DAG 2017 Delen, durven & doen! Monitoring : bij dijkversterkingsprojecten en tijdens hoogwaterpassages Nelle van Veen en 12 oktober 2017 Hans van der Sande, Hoogwaterbeschermingsprogramma pov Piping

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp OI2014 voor dijkring 44 (Lek) 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Hoogwaterbeschermingsprogramma Derde toetsronde Verlengde derde

Nadere informatie

07 Grachtelement. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie.

07 Grachtelement. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener. Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. 07 Grachtelement DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste instantie kort weer welke informatie zij

Nadere informatie

Beoordelen volgens de nieuwe normering. Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland)

Beoordelen volgens de nieuwe normering. Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland) Beoordelen volgens de nieuwe normering en dan Paul Neijenhuis (TM Centraal Holland) Inhoud Context toetsen volgens de nieuwe normering Toetsen: nadere veiligheidsanalyse Vervolg: bepalen van urgentie Belangrijkste

Nadere informatie

Rivierverruiming in een nieuw perspectief

Rivierverruiming in een nieuw perspectief Rivierverruiming in een nieuw Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet: voldoet dijk aan vastgestelde norm In jaren negentig een

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van Aan algemeen bestuur 23 april 2014 INGEKOMENN STUK Datum 18 maart 2014 Documentnummer 594909 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling drs. T. Klip-Martin Veiligheid Planvorming Bijlage(n) 2

Nadere informatie

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing

Nadere informatie

Kennis en de driehoek

Kennis en de driehoek Kennis en de driehoek Waterveiligheid en nhwbp Jan Aart van Twillert Content Kennis ontwikkeling : wat doen we eigenlijk allemaal op kennisgebied Vanuit de nhwbp opgave en de transities: - Voorbeeld voor

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Josan Tielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving Waterveiligheid in Nederland Al eeuwen bescherming door dijken Waterveiligheid geregeld bij wet Sinds

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe. POV Piping Regionale Kwelstroom. stappenplan beheerdersoordeel Piping bij regionale kwelstroom

Waterschap Vallei en Veluwe. POV Piping Regionale Kwelstroom. stappenplan beheerdersoordeel Piping bij regionale kwelstroom Waterschap Vallei en Veluwe POV Piping Regionale Kwelstroom stappenplan beheerdersoordeel Piping Waterschap Vallei en Veluwe POV piping regionale kwelstroom stappenplan afwijkend toetsoordeel regionale

Nadere informatie

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep 60 Slimme dijken Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener

Nadere informatie

Soort informatie mail/voorstel/brochure Intakeformulier kansenscan Nauwkeurigheid van grondradar bij onderzoek naar piping

Soort informatie mail/voorstel/brochure Intakeformulier kansenscan Nauwkeurigheid van grondradar bij onderzoek naar piping 20 Grondradar Medusa DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste instantie kort weer welke informatie

Nadere informatie

In de onderstaande tabel zijn de scenario s voor de Bypassdijken noord opgesomd. scenario omschrijving kans van voorkomen

In de onderstaande tabel zijn de scenario s voor de Bypassdijken noord opgesomd. scenario omschrijving kans van voorkomen A. Bypassdijken noord Stap 1 bestaat volgens het stappenplan [lit. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.] uit het opstellen van de basisschematisatie en het ontwerp. Voor de noordelijke bypassdijk is gekeken

Nadere informatie

De ondergrond in de 4 e toetsronde

De ondergrond in de 4 e toetsronde De ondergrond in de 4 e toetsronde Producten voor de ondergrond in het Wettelijk Toets- Instrumentarium 2017 Robert Slomp Inhoud 1. Het belang van de ondergrond bij het toetsen van waterkeringen 2. Het

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Toetsspoor piping. Inhoud

Toetsspoor piping. Inhoud Toetsspoor piping Werken met Ringtoets Vera van Beek (Deltares) Pilot-cursus SOS en Piping 14 september 2016 Inhoud Kennis maken met Ringtoets Invoer Traject en normwaarde Hydraulische belastingen Vakindeling

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase

Nadere informatie

Planning april november 2014 April-mei 2014 Juni-juli 2014 Augustus oktober 2014 Oktober 2014 November 2014

Planning april november 2014 April-mei 2014 Juni-juli 2014 Augustus oktober 2014 Oktober 2014 November 2014 Factsheets Workshop Hydraulische randvoorwaarden Update: 4 juli 2014. Onderzoek HR-01 Hertoetsen afgekeurde dijkvakken met WTI 2011 De scope van de POV is gebaseerd op de toetsresultaten van de derde toetsronde.

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma Workshop Ontwerpen Richard Jorissen Programma Startup 20 september 2013 Den Haag 1 nieuw Onderwerpen voor aftrap Verkenning en Ontwerpen Proces Inhoud Nieuwe technische kennis Integrale ontwerpen LCC Nieuwe

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Koen van Gerven & Ulrich Förster. Met VZG en GZB het piping probleem verleden tijd?

Koen van Gerven & Ulrich Förster. Met VZG en GZB het piping probleem verleden tijd? Koen van Gerven & Ulrich Förster Met VZG en GZB het piping probleem verleden tijd? Met VZG en GZB het piping probleem verleden tijd? Opbouw van de sessie Korte uitleg werking VZG en GZB Uitvoering VZG

Nadere informatie

Monitoringsplan Livedijk Ameland

Monitoringsplan Livedijk Ameland Monitoringsplan Livedijk Ameland Monitoringsplan Livedijk Ameland M.S. Luijendijk M.Sc 1206727-000 Deltares, 2013, B Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond en doelstellingen 1 1.2 Probleemomschrijving

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen

Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet. Richard Jorissen Nieuwe veiligheidsnormen in relatie tot de Omgevingswet Richard Jorissen Hoogwaterbeschermingsprogramma Onderdeel Deltaprogramma Jaarlijks voortrollend programma Alliantie Rijk-waterschappen Gezamenlijke

Nadere informatie

Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren. Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel

Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren. Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel Pilot voorland Houtribdijk Zandige dijkversterking voor de binnenwateren Toelichting op pilot en discussie Door: Henk Steetzel Opzet workshop Aankondiging in programma: Afgelopen zomer is aan de Markermeer-zijde

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Programmamanager: Frans van den Berg Secretaris: Dirk van Schie Technisch manager: Meindert Van Projectbeheersing :Wijnand Jelier Communicatie: Ellen Roks

Nadere informatie

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl JUNI 2013 Er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd binnen het IJkdijk ontwikkelprogramma en dus is het hoog tijd voor een update. Uitvoering van de All-In-One

Nadere informatie

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener zoveel mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject 45-1 Eerste beoordeling primaire waterkeringen 2017-2023 Waterschap Vallei en Veluwe Versie: 1.0 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Waterschap Vallei en Veluwe : H.A.W. van Gelder : BA7927-101-100 : KRW Bentinckswelle : Maatregelen Bentinckswelle irt keringen Ons kenmerk : LW-AF20130182 Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Goaitske de Vries (Deltares) Cor Zwanenburg (Deltares) Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat) Huub de Bruijn (Deltares) Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken

Nadere informatie

Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen; berekening van grondwaterstroming onder een dijk. Concept rapport 7 november 2014

Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen; berekening van grondwaterstroming onder een dijk. Concept rapport 7 november 2014 Optimalisering rekenregels piping en regionale keringen; berekening van grondwaterstroming onder een dijk Concept rapport 7 november 2014 Samenvatting PM Colofon Documenttitel. Opdrachtgever. Stowa Status.

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer Ronald Loeve en Peter Boone 30-11-2017 1 REMOTE SENSING EN WATERKERINGEN Introductie Remote Sensing: satelliet, RPAS of veldwaarneming RPAS: wat kan, wat

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 25 mei 2016 Agendapunt: 11 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: MT-DB-AB Onderwerp Aanvullende kredietaanvraag

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN 2015-15a COMPENDIUM ACHTERGROND RAPPORTAGES Ten geleide De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen

Nadere informatie

BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk. Mindert de Vries (Deltares)

BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk. Mindert de Vries (Deltares) BWN in de praktijk: Groene golfremmende dijk Dijken voor de toekomst, Studiedag 24 november 2011 Mindert de Vries (Deltares) De uitdaging Ontpoldering en herinrichting van de Noordwaard om bij hoge rivierafvoer

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Zettingsvloeiing beleid en onderzoek Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Plaatje ice age Kijk uit! Kans op zettingsvloeiing! Omvang probleem In derde

Nadere informatie

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares)

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares) Vertaling normering in beoordelingscriteria Ferdinand Diermanse (Deltares) 14 april 2016 Relatie met vorige presentatie Vorige presentatie: Onzekerheden Welke onzekerheden zijn relevant? Hoe worden deze

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording. Jeugdwet 2015 Vereenvoudiging financiële productieverantwoording en -controle Wmo en Jeugdwet 2015 WORKSHOP Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht 15 oktober 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken?

Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken? Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken? Marc Laeven (Stroom en Onderstroom, thans Sweco) en Kees Broks (STOWA/Broks-Messelaar Consultancy) Tellen waterschappen de waterberging op groene

Nadere informatie

Uitgangspunten WTI2017

Uitgangspunten WTI2017 Uitgangspunten WTI2017 Han Knoeff en Hans de Waal (redactie) Robert Slomp inhoudsopgave Doel van het document Rol toetsing bij borging water veiligheid Randvoorwaarden Functioneel ontwerp instrumentarium

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Voorstel Het dagelijks bestuur adviseren over onderstaand conceptvoorstel aan het algemeen bestuur.

Voorstel Het dagelijks bestuur adviseren over onderstaand conceptvoorstel aan het algemeen bestuur. Onderwerp: Programmaplan versnelling HWBP dijkversterking WPM Regi_stratienummer: 2016.03155 Gezamenlijke commissie Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 4 mei 2016 Vergaderingnummèr: 1 Agendapunt: 4

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 23/01/2014 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Samen met omgevingspartners naar succes Heleen van de Velde 23 januari 2014 Er was eens.. 2 1 Maar niet iedereen was het eens 3 Ruimtelijk ontwerp Zomerbedverlaging

Nadere informatie

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek.

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek. Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen Auteur P. Goessen, R. Mom Registratienummer 12.34553 Versie Status Definitief Afdeling Ingenieursbureau, cluster Onderzoek Samenvatting In november 2011

Nadere informatie

De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS

De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS De opbouw van de ondergrond en WTI-SOS WTI Stochastische OndergrondSchematisatie WTI-SOS Marc Hijma Projectleider WTI-SOS 4 juni 2015 Stochastisch Stochastisch = willekeur met een patroon Verdronken Land

Nadere informatie

Vertaling normering in beoordelingscriteria

Vertaling normering in beoordelingscriteria Vertaling normering in beoordelingscriteria Ferdinand Diermanse (Deltares) Basiscursus beoordelen en ontwerpen 1 september 2016 Relatie met vorige presentatie Vorige presentatie: Onzekerheden Welke onzekerheden

Nadere informatie

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener zoveel mogelijk

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Drainagetechnieken tegen piping

Drainagetechnieken tegen piping Drainage technieken tegen piping Imagine the result Introductie Hans Niemeijer Inventarisatie drainagetechnieken als maatregel tegen piping Bestaand en nieuw Rijkswaterstaat WVL Innovatie, nhwbp, POV-piping

Nadere informatie