3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 (ter bespreking)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 (ter bespreking)"

Transcriptie

1 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V. te houden op woensdag 30 april 2014 om uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries N.V., Ratio 6, 6921 RW Duiven. 1. Opening 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 (ter bespreking) 3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 (ter bespreking) 4. Bezoldiging a. Bespreking bezoldigingsbeleid (ter bespreking) b. Wijziging bezoldigingsbeleid en Incentive Plan (ter stemming) 5. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (ter stemming) 6. Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) 7. Decharge directeur voor het gevoerde beleid 2013 (ter stemming) 8. Decharge commissarissen voor het gehouden toezicht op het beleid 2013 (ter stemming) 9. Herbenoeming van de heer J.E. Vaandrager als commissaris (ter stemming) 10. Bezoldiging commissarissen (ter stemming) 11. Aanwijzing van de directie als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen alsmede tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht op gewone aandelen (ter stemming) 12. Machtiging aan de directie tot inkoop eigen aandelen (ter stemming) 13. Mededelingen 14. Rondvraag en sluiting

2 Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V. (hierna Besi of de Vennootschap ) te houden op 30 april Toelichting op agendapunt 2 Verslag van de directie over het boekjaar 2013 Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de directie verslag doen over het boekjaar Het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 liggen ter kennisneming ten kantore van de vennootschap, Ratio 6, 6921 RW Duiven, tel , en ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, tel , en worden kosteloos voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden op verzoek verkrijgbaar gesteld. De gegevens zijn tevens beschikbaar op Toelichting op agendapunt 3 Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code wordt de inhoud van het corporate governance hoofdstuk uit het jaarverslag 2013, inclusief de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code door de Vennootschap, apart besproken onder agendapunt 3. Toelichting op agendapunt 4 Bezoldiging a. Bespreking bezoldigingsbeleid Onder dit agendapunt zal onder meer uitleg worden gegeven over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid is toegepast in het boekjaar b. Wijziging bezoldigingsbeleid en Incentive Plan Voorgesteld wordt het bezoldigingsbeleid en Incentive Plan , zoals goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april 2011, te wijzigen. De voornaamste voorgestelde wijzigingen in het bezoldigingsbeleid en het Incentive Plan, en de redenen die ten grondslag liggen aan dit voorstel, zijn uiteengezet in de Bijlage bij deze toelichting. Het voorgestelde bezoldigingsbeleid en het herziene Incentive Plan zijn beschikbaar op: Toelichting op agendapunt 5 Vaststelling van de jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013, als opgenomen in het jaarverslag 2013, is voorzien van een goedkeurende verklaring door KPMG Accountants N.V. De Raad van Commissarissen en de directie van de Vennootschap stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening 2013 vast te stellen. Toelichting op agendapunt 6 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toelichting worden gegeven op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap. Bij de jaarlijkse overweging om dividend uit te keren baseert de directie van Besi zich op (i) het behaalde en verwachte financiële resultaat en de liquiditeits- en financieringsbehoeften van Besi, de dan geldende marktvooruitzichten, Besi s (acquisitie)strategie en marktpositie en/of (ii) een uitkeringsratio van 40-80% van Besi s nettoresultaat met een neerwaartse aanpassing als de factoren onder (i) daar aanleiding toe geven, of een bovenwaartse aanpassing als genoemde factoren dat toelaten. 2

3 Gezien Besi s resultaat en kasstroom over het boekjaar 2012, heeft Besi haar aandeelhouders over het jaar 2012 een dividend toegekend met een waarde van 0,33 per aandeel in contanten, waarvan 0,08 gold als een speciaal dividend. Gezien Besi s resultaat en kasstroom over het boekjaar 2013, en als onderdeel van het herziene dividendbeleid, stelt de directie thans voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het dividend voor 2013 per aandeel vast te stellen op 0,33 in contanten. Deze voorgestelde uitkering voor het jaar 2013 vertegenwoordigt een dividend uitkeringsratio ten opzichte van het netto inkomen van 77%. b. Vaststelling van dividend Gezien Besi s positieve resultaat en kasstroom over het boekjaar 2013, en de huidige kaspositie en de marktvooruitzichten, wordt voorgesteld om 77% van de netto inkomsten als dividend uit te keren. De directie van Besi, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor om het dividend per aandeel vast te stellen op 0,33 in contanten. Vanaf 16 mei 2014 zal betaling van het dividend in contanten plaatsvinden. Indien het dividendvoorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen op 5 mei 2014 ex-dividend noteren en zal de dividend-registratiedatum op 7 mei 2014 worden gesteld. Toelichting op agendapunt 7 Decharge directeur voor het gevoerde beleid 2013 De Raad van Commissarissen en de directie van Besi stellen voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge verleent aan de directeur voor het in het boekjaar 2013 gevoerde beleid. De decharge zal worden verleend op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2013 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Toelichting op agendapunt 8 Decharge commissarissen voor het gehouden toezicht op het beleid 2013 De Raad van Commissarissen en de directie van Besi stellen voor decharge te verlenen aan de commissarissen voor het in het boekjaar 2013 gehouden toezicht. De decharge zal worden verleend op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2013 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Toelichting op agendapunt 9 Herbenoeming van de heer J.E. Vaandrager als commissaris De Raad van Commissarissen draagt de heer Vaandrager voor tot herbenoeming als commissaris voor de termijn van vier jaar. De heer Vaandrager (1943) heeft uitgebreide ervaring in finance, controlling en management van Europese beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde industriële ondernemingen. Hij is onder meer voormalig CFO en lid van de Raad van Bestuur van TKH Group N.V. De heer Vaandrager is tevens lid van de raad van commissarissen van Todlin NV en Hydratec Industries N.V. De heer Vaandrager bezit geen aandelen in de Vennootschap. De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW liggen ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap, Ratio 6, 6921 RW Duiven, tel , en ten kantore van ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, tel , en worden kosteloos voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden op verzoek verkrijgbaar gesteld. De gegevens zijn tevens beschikbaar op 3

4 Toelichting op agendapunt 10 Bezoldiging commissarissen De bezoldiging voor de Raad van Commissarissen wordt jaarlijks beoordeeld en is laatstelijk aangepast in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Voorgesteld wordt om de bezoldiging voor iedere commissaris te verhogen per 2014 met EUR , in lijn met onderstaand bezoldigingsschema: Lid van de Raad van Commissarissen, inclusief lidmaatschap van een commissie: EUR Lid van de Raad van Commissarissen, en voorzitter van een commissie: EUR Voorzitter van de Raad van Commissarissen: EUR Aanwezigheidsbeloning (inclusief conference calls) nihil De verhoging van de bezoldiging wordt voorgesteld in verband met de aanzienlijke verschuiving van Besi s werkzaamheden naar het buitenland. In de afgelopen jaren heeft de Vennootschap nagenoeg alle productiewerkzaamheden naar Azië overgebracht en zijn de die attach product management- en ontwikkelingswerkzaamheden gecentraliseerd in Zwitserland. Als gevolg daarvan is het aantal bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen buiten Nederland aanzienlijk toegenomen. Op dit moment wordt voorgesteld dat de Raad van Commissarissen acht keer per jaar bijeenkomt, waarvan vijf keer in Zwitserland, twee keer een meerdaagse bijeenkomst in Azië en eenmaal in Nederland. De voorgestelde verhoging van de bezoldiging is derhalve in lijn met de toegenomen tijd die gemoeid is met het toezichthouden op Besi s wereldwijde werkzaamheden. Toelichting op agendapunt 11 Aanwijzing van de directie als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen, alsmede tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht op gewone aandelen De directie heeft thans de bevoegdheid om tot 14 mei 2015 te besluiten: I. tot uitgifte van gewone aandelen en verlening van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het aantal geplaatste gewone aandelen ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, alsmede II. tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht op gewone aandelen over te gaan, eveneens met inachtneming van voormeld maximum. Voorgesteld wordt om deze bevoegdheid met één jaar te verlengen tot 14 mei Dit voorstel wordt gedaan om de directie in staat te stellen de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren. Toelichting op agendapunt 12 Machtiging aan de directie tot inkoop eigen aandelen Voorgesteld wordt om machtiging te verlenen aan de directie om de Vennootschap, anders dan om niet, eigen aandelen te doen verkrijgen tot een maximum van 10% van het aantal uitgegeven gewone aandelen op het tijdstip van de verkrijging en overigens binnen de grenzen zoals vastgelegd in de wet en de statuten. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhands. De prijs zal gelegen moeten zijn tussen het bedrag gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en het bedrag gelijk aan honderdtien procent (110%) van de beursprijs. Onder de beursprijs zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext in Amsterdam. 4

5 Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden, te rekenen vanaf 30 april Deze machtiging ziet er onder meer op om de directie in staat te stellen aandeleninkoopprogramma s op efficiënte wijze uit te voeren, onder meer voor kapitaalverminderingsdoeleinden. 5

6 Bijlage Wijzigen bezoldigingsbeleid en Incentive Plan Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid en het Incentive Plan (het Incentive Plan ), zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april 2011, te wijzigen. De Bezoldigings- en Nominatie Commissie heeft gedurende haar bijeenkomsten in 2013 en 2014 de effectiviteit van de variabele beloningscomponenten die sinds 2011 onder het Incentive Plan zijn toegekend aan de daartoe gerechtigde leden van het senior management van Besi, beoordeeld, geanalyseerd en geëvalueerd. In verband met dit onderzoek heeft de Bezoldigings- en Nominatie Commissie PwC Human Resource Services geconsulteerd als onafhankelijk adviseur. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, heeft de Bezoldigingsen Nominatie Commissie aan de Raad van Commissarissen voorgesteld om een aantal wijzigingen in het bezoldigingsbeleid en het Incentive Plan door te voeren. De Raad van Commissarissen heeft dit voorstel aangenomen. De voorgestelde wijzigingen zijn ontwikkeld in het licht van externe marktontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan vanaf het moment van de inwerkingtreding van het Incentive Plan en de principes en bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het doel van de voorgestelde wijzigingen in het bezoldigingsbeleid en het Incentive Plan is om (i) bepaalde prestatiecriteria die verbonden zijn aan de bonus in voorwaardelijke prestatieaandelen ( Performance Shares ) onder het Incentive Plan aan te passen (punt 1 hieronder), (ii) een einde te maken aan de zogenaamde stretched prestatieniveaus verbonden aan de korte termijn incentive (jaarlijkse cash bonus, hierna: Short Term Incentive ) onder het Incentive Plan, (iii) de uitbreiding van de gerechtigde groep senior management dat rechten kan ontvangen onder het Incentive Plan, zodat de belangen van deze grotere gerechtigde groep werknemers beter aansluiten bij de belangen van de aandeelhouders (punt 3 hieronder), en (iv) het Incentive Plan te verbeteren uit juridisch, operationeel en governance perspectief. De belangrijkste wijzigingen in het bezoldigingsbeleid en het Incentive Plan zijn als volgt : 1. Voor de toekenning van de Performance Shares onder het Incentive Plan worden twee wijzigingen voorgesteld: a) Voor Performance Shares die worden toegekend vanaf 2014 wordt voorgesteld om het huidige prestatiecriterium van het op jaarbasis herrekende gemiddelde absolute aandeelhoudersrendement over de drie-jaars prestatieperiode op Besi-aandelen (de zogenaamde Total Shareholder Return ( TSR )) te vervangen door een relatief gemeten TSR. Onder toepassing van deze relatieve TSR, zal de ontwikkeling van Besi s aandelenkoers, inclusief de herinvestering van dividenden, gedurende een periode van drie jaar vergeleken worden met een vergelijkingsgroep van 19 beursvennootschappen uit de halfgeleiderindustrie, waarbij een middeling plaatsvindt aan het begin en aan het einde van de TSR prestatieperiode gedurende een driemaandsperiode. De TSR vergelijkingsgroep (de zogenaamde Peer Groep of Comparator Group ) bestaat uit de volgende bedrijven: 6

7 TSR comparator group Mattson Technology, Inc. Kulicke & Soffa Industries, Inc. Axcelis Technologies, Inc. Veeco Instruments, Inc. Aixtron SE ASM International NV Suess Microtec AG ASM Pacific Technology Brooks Automation, Inc. Cohu, Inc. Applied Materials, Inc. ATMI, Inc. Lam Research Corporation Tokyo Electron Ltd Disco Corporation Tokyo Seimitsu ASML Holding NV Shinkawa Ultratech, Inc. De samenstelling van deze groep zal jaarlijks beoordeeld worden door de Raad van Commissarissen. Indien nodig, zal deze aangepast worden als gevolg van veranderingen die afbreuk kunnen doen aan de vergelijkbaarheid, zoals onder andere de prestaties, omvang en marktwaarde van de betreffende bedrijven. De relatieve TSR zal gekoppeld blijven aan 50% van het potentieel totaal aantal toe te kennen Performance Shares en zal daarom onveranderd blijven ten opzichte van het gemiddelde absolute op jaarbasis herrekende TSR prestatiecriterium over de drie-jaars prestatieperiode, verbonden aan de Performance Shares toegekend in 2011, 2012 en De prestatiecriteria verbonden aan de resterende 50% van het potentieel toe te kennen aantal Performance Shares zal ongewijzigd blijven en onderworpen zijn aan Besi s Net Income of Revenue prestaties gedurende de prestatieperiode van drie jaar, dat wil zeggen de nettowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet van Besi. In geval van overtreffen van elk prestatiecriterium is de aanspraak gemaximeerd tot 75%. Het daadwerkelijke aantal Performance Shares dat kan worden ontvangen wordt bepaald door de daadwerkelijke positionering van Besi ten opzichte van de groep van vergelijkbare bedrijven. Dit wordt bepaald aan de hand van het volgende schema: Positionering van Besi in de Comparator Group, gebaseerd op een relatieve TSR gedurende de prestatieperiode Te ontvangen Performance Shares (%) Rank 13 - Rank 20 0% Rank 7 Rank 12 25% Rank 4 Rank 6 50% (at target) Top 3 75% Deze wijziging wordt voorgesteld om beter aan te sluiten bij vergelijkbare bedrijven in de halfgeleiderindustrie en om de ontwikkeling van de aandelenkoers van Besi ten opzichte van vergelijkbare bedrijven in deze industrie, objectiever te kunnen meten. b) Daarnaast wordt voorgesteld om de vrijwillig toegepaste value cap van 80% voor de Performance Shares die worden toegekend aan het directielid of andere daartoe gerechtigde senior managers, op te heffen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011 heeft 7

8 de Raad van Commissarissen op verzoek van de directie deze 80% value cap op vrijwillige basis en voor bepaalde tijd geïntroduceerd in het licht van de destijds geldende marktomstandigheden en Besi s operationele resultaten. Daarnaast werd het salaris van het directielid voor vier jaar bevroren op EUR met als doel de feitelijke prestaties verder te bevorderden, te belonen en aan te moedigen binnen het Incentive Plan. De effectiviteit van deze vrijwillige 80% cap is geanalyseerd in het onderzoek van het Incentive Plan in 2013 en Dit onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van de vrijwillige value cap in combinatie met de prestatiecriteria geldend voor de Performance Shares, inconsistent en demotiverend was voor de deelnemende senior managers. De voorgestelde wijziging verandert op geen enkele wijze het maximaal aantal te ontvangen Performance Shares in geval van bovengemiddeld presteren zoals bepaald in het Incentive Plan (dat wil zeggen dat het aantal Performance Shares gemaximeerd blijft op 150% van het aantal voorwaardelijk toegekende Performance Shares). Daarnaast blijft de 80% value cap bestaan voor de Short Term Incentive bonus (de jaarlijkse cash bonus) die kan worden toegekend onder het Incentive Plan (zie ook punt 2 hieronder). De voorgestelde wijziging zal met terugwerkende kracht worden toegepast op alle toegekende Performance Shares sinds de invoering van het Incentive Plan. 2. Voor de Short Term Incentive (de jaarlijkse cash bonus) onder het Incentive Plan wordt voorgesteld de huidige onderverdeling (zogenaamde stretched ) in prestatieniveaus voor het Net Income of Revenue prestatiecriterium te wijzigen. Momenteel voorziet het bezoldigingsbeleid in een daadwerkelijke uitbetaling onder het Net Income of Revenue prestatiecriterium die varieert van 0% tot 70% van het bruto jaarsalaris van betrokkene, met een maximum van 100% van het bruto jaarsalaris bij overtreffen van het prestatieniveau. Door de voorgestelde wijziging wordt het gemaximeerde prestatieniveau van 100% opgeheven en zullen toekomstige Short Term Incentive bonussen (vanaf 2014) alleen een uitbetaling kennen variërend van 0% tot 70%. Hoewel het de bedoeling is dat de vrijwillige 80% value cap van toepassing blijft op de uitbetaling van een Short Term Incentive bonus, wordt eveneens voorgesteld om de Raad van Commissarissen de discretionaire bevoegdheid en flexibiliteit te verlenen om deze 80% niet toe passen indien buitengewone en duurzame prestaties worden geleverd. Indien de Raad van Commissarissen gebruik wil maken van deze bevoegdheid, zal de maximale uitbetaling van de Short Term Incentive bonus niet groter zijn dat 100% van het bruto jaarsalaris van betrokkene, ervan uitgaande dat zowel de maximale Net Income of Revenue performance (maximaal 70%) als de maximale persoonlijke prestatieniveaus (maximaal 30%) zijn behaald. 3. Het streven is om het aantal potentiële deelnemers dat gerechtigd is tot een Short Term Incentive bonus en Performance Shares op basis van het Incentive Plan uit te breiden en hierdoor een grotere groep van Besi s senior managers beter te motiveren en te belonen, en de belangen van de werknemers beter aan te laten sluiten bij de belangen van de aandeelhouders. 4. Als gevolg van het onderzoek naar de Short Term Incentive bonus en het toekennen van de Performance Shares, is vanuit governance perspectief een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Incentive Plan. Deze wijzigingen implementeren eveneens een aantal recente wetswijzigingen en zijn bedoeld om de uitvoerbaarheid van het Incentive Plan te verbeteren. Het gaat om de volgende wijzigingen: a. Gerechtigheid - alhoewel op dit moment geen wijzigingen in de samenstelling van de directie voorzien zijn gedurende de periode dat het Incentive Plan van kracht is (het komt te vervallen na 2016), bevat het Incentive Plan nu de mogelijkheid dat rechten kunnen worden toegekend aan een lid van de directie dat zijn werkzaamheden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige onvoorziene omstandigheden. 8

9 b. Ultimum remedium en claw back - de ultimum remedium en claw back bepalingen die reeds waren opgenomen in het bezoldigingsbeleid, zijn eveneens opgenomen in het Incentive Plan en zijn daarom niet alleen van toepassing op leden van de directie maar ook op werknemers die gerechtigd zijn tot toekenningen onder het Incentive Plan. De claw back bepaling biedt de mogelijkheid om een Short Term Incentive bonus of Performance Shares (gedeeltelijk) terug te vorderen indien zulke rechten zijn toegekend op basis van onjuiste financiële informatie en in geval van fraude, opzet of grove schuld, of enig handelen dat de Vennootschap schaadt. Deze terugvordering ( claw back ) is zowel op onvoorwaardelijke reeds geleverde en voorwaardelijke Performance Shares van toepassing. c. Verandering van zeggenschap ( change of control ) - er is een flexibele change of control bepaling opgenomen in het Incentive Plan die voorziet in een mogelijke afwikkeling, prestatiemeting en/of omzetting van uitstaande rechten naar een nieuwe beloningsregeling in geval van een verandering van zeggenschap. Hierover zal beslist worden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de change of control, waarbij de op dat moment geldende juridische vereisten in acht worden genomen. d. Leaver bepalingen - er zijn uitgebreidere leaver bepalingen opgenomen in het Incentive Plan voor het geval dat de dienstbetrekking van een deelnemer tot een einde komt, of zich een andere omstandigheid voordoet die leiden tot het vervallen en/of het afwikkelen van een uitstaande Short Term Incentive bonus of uitstaande Performance Shares. Er worden geen wijzigingen voorgesteld in de basissalariscomponent van het bezoldigingsbeleid. Voor 2014 zal het basissalaris van het directielid ongewijzigd zijn ten opzichte van Het voorgestelde gewijzigde bezoldigingsbeleid en het herziene Incentive Plan zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: 9

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening 2014 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking)

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening 2014 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) van BE Semiconductor Industries N.V. ( Besi of de Vennootschap ) te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2015, inclusief de jaarrekening 2015 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking)

1. Opening. 2. Bespreking van het jaarverslag 2015, inclusief de jaarrekening 2015 en het corporate governance hoofdstuk (ter bespreking) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) van BE Semiconductor Industries N.V. ( Besi of de Vennootschap ) te houden op vrijdag 29 april 2016 om 10.30 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming)

5 Dividend a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) b. Vaststelling van dividend (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op woensdag 25 april 2012 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

1 Opening 2 Verslag van de directie over het boekjaar 2008 (ter bespreking) 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008 (ter stemming)

1 Opening 2 Verslag van de directie over het boekjaar 2008 (ter bespreking) 3 Vaststelling van de jaarrekening 2008 (ter stemming) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V te houden op dinsdag 12 mei 2009 om 14:00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries N.V.,

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap

3. Samenstelling van de raad van bestuur Voorstel tot herbenoeming van de heer P-J. Sivignon als lid van de raad van bestuur van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op vrijdag 7 maart 009, aanvangende om.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus Rotterdam

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum 22 april 2015 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum 22 april 2015 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum 22 april 2015 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 22 april

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V.

Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. Toelichting op de agenda Jaarvergadering Delta Lloyd N.V. 1. Opening en mededelingen 2. Jaarverslag 2011 De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2011, zoals beschreven

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 3 april 2008 De agendapunten 3, 5,

Nadere informatie

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur te wijzigen. Het bestaande beleid

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8 b, 9 a, b en c, 10, 14 a, b, c en d, 15, 16 en 17 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht.

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8 b, 9 a, b en c, 10, 14 a, b, c en d, 15, 16 en 17 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht. TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 maart 2010 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie