BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij Goedgekeurd op het Groepsbestuur van 23 januari

2 MISSIE VAN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN De Groep Humane Wetenschappen verenigt zeven faculteiten, twee bijzondere faculteiten en verschillende interfacultaire instituten en centra. Zo is de Groep Humane Wetenschappen de thuishaven voor de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Faculteit Letteren en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. De Bijzondere Faculteiten zijn die van Kerkelijk Recht en van de Kunsten. In de Groep Humane Wetenschappen vormen de faculteiten bestuurlijk en organisatorisch de eenheid waaronder onderzoek en onderwijs ressorteert. De Groep Humane Wetenschappen biedt sinds 1 oktober 2013 ook opleidingen aan in Brussel en te Antwerpen De Groep heeft tevens vier subfaculteiten op de Kortrijkse Campus, de KULAK. De Groep onderschrijft de missie en de doelstellingen van KU Leuven. De Groep ziet zich geroepen om de bijzondere identiteit van de KU Leuven als vrije, christelijk geïnspireerde onderwijs- en onderzoeksinstelling een eigentijdse invulling te geven, in het bewustzijn van de historische verankering in en de verantwoordelijkheid voor Vlaanderen, Europa en de wereld. Voorts wil de Groep een dienende en bindende schakel zijn tussen de universiteit, de faculteiten, de onderzoeksgroepen en de individuele medewerkers en studenten. De samenwerking met de Groep Wetenschap en Technologie, de Groep Biomedische Wetenschappen en de centrale diensten is belangrijk en wordt aangemoedigd. Het beleidsplan dat thans voorligt weerspiegelt de consensus binnen het Groepsbestuur. Het is mede gebaseerd op de beleidsplannen van de faculteiten van de Groep Humane Wetenschappen en de individuele plannen van de portefeuillehouders Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering, Bibliotheek, ICT, Gender en diversiteit, Kulak, Academische Lerarenopleiding en Integratie. Aan dit beleidsplan worden als bijlage de beleidsplannen van de faculteiten toegevoegd, evenals een LERU paper. De Humane Wetenschappen hebben hun eigenheid. en overspannen een grote diversiteit aan disciplines. Het is de roeping van de Groep om de verscheidenheid van zijn componenten te koesteren. Binnen de Groep worden onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening intens op elkaar betrokken. De Humane Wetenschappen kijken naar het transcendente en het metafysische, maar ook naar de psyche van de mens. Ze willen de maatschappij verstaan in haar samenhang en haar cultuur en geschiedenis, ze willen mens en maatschappij ook normeren, ze onderzoeken hoe maatschappelijke doelen met een optimale inzet van beperkte middelen gerealiseerd kunnen worden. Maar telkens gaat het om bezig zijn met waarden, bezield bezig zijn met mens en maatschappij. 2

3 INLEIDENDE BESCHOUWINGEN Bij wijze van inleiding geven we een aantal elementen mee die ons geïnspireerd hebben bij het schrijven van dit beleidsplan: - De Groep beschikt over een goed uitgebouwd en op wetenschappelijk onderzoek gesteund onderwijsaanbod. In een aantal faculteiten worden unieke opleidingen aangeboden. Deze diversiteit zien we als een troef. - Internationale rankings (zoals Times Higher Education) en de onderzoeksvisitatie geven aan dat heel wat onderzoekseenheden van Humane Wetenschappen een zeer hoog internationaal aanzien genieten. De bibliotheken hebben in de Groep de functie van belangrijke onderzoekslaboratoria en dragen tot die uitstekende reputatie bij. - Het huidige allocatiemodel vergoedt onvoldoende de inspanningen die in de Humane Wetenschappen worden geleverd: alle opleidingen HW worden over dezelfde kam geschoren met dezelfde OBE-factor 1. Bepaalde opleidingen en opleidingsonderdelen vergen echter duidelijk meer inzet van middelen, zoals bv. methodologische opleidingsonderdelen, studietrajectbegeleiding, klinische opleidingen en vaardigheden. We kennen in de Groep ook opleidingen die voor de realisatie van hun leerdoelen in belangrijke mate steunen op componenten uit de wetenschappen, de ingenieurswetenschappen of de biomedische wetenschappen. De onderwijstoelevering aan andere faculteiten / groepen wordt ondermaats gefinancierd. Het allocatiemodel houdt geen rekening met diversiteit (vb. de grote diversiteit aan opleidingen in sommige faculteiten). Intensieve inspanningen voor meer doctoraten resulteren in minder doctoraatsmiddelen per verdedigd doctoraat. - In het kader van de Integratie wachten ons heel wat uitdagingen. Enkele voorbeelden: o De geacademiseerde opleidingen maken sinds 1 oktober 2013 deel uit van de universitaire opleidingen in onze faculteiten. Dit dient verder daadwerkelijk te landen. o De komst van vele nieuwe studenten die zich in de KU Leuven inschakelen, opent nieuwe perspectieven. o Het onderzoek op HUB en Thomas More moet verder ingepast worden in de onderzoeksvisie van de faculteiten. o Het onderzoek in de Kunsten vindt aansluiting bij de Humane Wetenschappen; dit dient verder verankerd te worden. o Er dient een geïntegreerd personeelsbeleid gevoerd te worden. - De bijzondere betekenis van Kulak voor de Groep dient op een vernieuwende manier ingevuld te worden in het licht van de aanwezigheid van de KU Leuven op diverse plaatsen in Vlaanderen. - De uitbouw van (nieuwe) onderzoeksspeerpunten en van interdisciplinair onderzoek is een blijvende uitdaging, evenals de blijvende en verder te intensifiëren aanwezigheid in het maatschappelijke debat. - De Groep Humane Wetenschappen wenst in te zetten op Internationalisering, zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek. 3

4 - De Groep Humane Wetenschappen heeft een groot marktaandeel in Vlaanderen dat echter steeds meer onder druk komt te staan. Een daling van het relatieve aandeel van de Leuvense Humane Wetenschappen in het geheel van het Vlaamse universitaire landschap is voor de KU Leuven problematisch. - De werkingsmiddelen blijven reeds jaren op dezelfde hoogte; er is geen aanpassing aan de inflatie. Dit dreigt de werking uit te hollen. - Het academisch personeel ervaart een grote werk- en publicatiedruk. - De grootteverschillen tussen faculteiten zijn door de integratie nog toegenomen en vergroten de uitdagingen, bijvoorbeeld het groeiende verschil in bestuurscultuur tussen grotere faculteiten met verscheidene campussen en kleinere faculteiten. 4

5 BELEID ALGEMEEN Het Groepsbeleid is in de eerste plaats afgestemd op het dienen van de universiteit in haar geheel en van de faculteiten van de Groep in het bijzonder. Het Groepsniveau werkt volgens het principe van de subsidiariteit: activiteiten en diensten worden op het Groepsniveau aangeboden als duidelijk blijkt dat dit een meerwaarde biedt. De meerwaarde kan bijvoorbeeld bestaan uit het boeken van efficiëntiewinsten en het uitwisselen van best practices. Het Groepsbestuur is het forum waar de faculteiten elkaar ontmoeten en waar uiteindelijk alle beslissingen worden genomen die tot de bevoegdheid van het Groepsbestuur behoren. Het uitgangspunt binnen Humane Wetenschappen is dat onderwijs en onderzoek georganiseerd worden op facultair niveau. De opleiding van het European Studies programma zou in die zin wellicht beter binnen een facultair verband ingericht worden om zo ten volle te kunnen genieten van de onderwijsondersteuning die de faculteiten kunnen aanbieden. De penvoerende faculteit dient de nodige garanties te hebben op medewerking van de andere betrokken faculteiten. Een facultaire inrichting vanaf het academiejaar wordt in het vooruitzicht gesteld. In de Groep vormt de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht een aparte eenheid in het organigram. Meer dan in het verleden dient ingezet te worden op de verdere uitbouw ervan. Contacten met andere universiteiten in binnen- en buitenlanden met beroepsorganisaties worden aangemoedigd. Onderzoeksmatig fungeert het Groepsniveau als motor voor nieuwe interfacultaire initiatieven. Bestaande centra op groepsniveau die in het verleden als incubatiecentra ontstaan zijn, zullen binnen een periode van twee jaar overgenomen worden door een of meer faculteiten. Dat geldt voor het Center for Global Governance Studies, Lectio en het Centrum voor Ierse studies. Wanneer een faculteit een centrum of een opleiding overneemt, moet het interdisciplinaire karakter ervan gewaarborgd worden. Onder welke modaliteiten en door wie de centra en de opleiding European Studies overgenomen worden, zal het voorwerp uitmaken van een globaal akkoord binnen het Groepsbestuur. In die zin is het nuttig een statuut te creëren dat het interdisciplinaire karakter en de samenwerking tussen de penvoerende faculteit, de overige betrokken faculteiten en het interfacultaire centrum garandeert. Bij uitbreiding kunnen ook interdisciplinaire centra binnen een faculteit hiervoor in aanmerking komen. Gedacht wordt aan het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudies en Interlevensbeschouwelijke Dialoog van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen,; aan de Interfacultaire centra van de Rechtsfaculteit, zoals het Centre for Risk and Insurance Studies, aan Licos en Vives van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen De Groep Humane Wetenschappen nodigt de faculteiten uit om falen én het overstijgen ervan een plaats te geven, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. Studenten moeten gewezen kunnen worden op hun tekortschieten en geholpen worden om hun falen te overwinnen; dit moet mede kunnen leiden tot een betere acceptatie van onvoldoendes en zodoende tot een terugdringen van het 5

6 aantal examenbetwistingen. Tijdige stopzetting van een opleiding verdient soms de voorkeur op een halsstarrig voortzetten. Ook dienen onderzoekers, zowel jonge als gevestigde, gestimuleerd te worden om risicovol onderzoek te ondernemen; dit impliceert onder meer dat de onderzoeker en zijn/haar onderzoek ook bij voortijdige stopzetting of bij no-result onderzoeksoutput niet noodzakelijk negatief gewaardeerd dienen te worden. Waardevol innovatief onderzoek uitvoeren houdt steeds de mogelijkheid in van falen. Wie op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werk is gegaan en geen resultaat boekt, mag hierbij verdere onderzoeksaanvragen niet onder lijden. Overigens geldt dit niet specifiek voor Humane Wetenschappen, maar ook voor de twee andere wetenschapsgroepen. Een dergelijke benadering zal tot meer innovatie in het onderzoek bijdragen en de bekoring verminderen om zich aan wetenschappelijke fraude schuldig te maken. De Groep is het aangewezen niveau voor de centra die samen met externe instanties opgericht werden of een bijzondere servicefunctie hebben ten aanzien van de hele universiteit. Concreet gaat het om het KADOC, het HIVA en het ILT. De Groep blijft enthousiast voorstander van groepsoverschrijdende initiatieven op vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De Groep onderschrijft het belang van een goede Alumniwerking. De Alumniwerking dient op centraal universitair niveau gestalte gegeven te worden, maar steeds in samenspraak met de faculteiten en hun facultaire Alumnikringen. Binnen de Groep kunnen wel best practices inzake facultaire alumniwerking uitgewisseld worden. De huidige budgettaire situatie heeft de ruimte voor vernieuwend beleid bijzonder beperkt gemaakt. Het is van levensbelang voor de Groep om ruimte te creëren voor nieuw beleid. Dit impliceert dat de budgettaire situatie aangepast wordt door de uitgaven in verhouding te brengen tot de inkomsten en op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen voor vernieuwende activiteiten. De Groep beschouwt een billijker allocatiemodel tussen de groepen als een beleidsprioriteit. Daarbij moet de bijzondere situatie van onze Groep en zijn faculteiten beter gewaardeerd worden. Specifiek voor de Groep Humane Wetenschappen is de aanwezigheid van kleine, tot zeer kleine onderzoekseenheden die vaak ook instaan voor een volledige opleiding, die niet zelden uniek is in Vlaanderen. In het kader van het allocatiedebat wordt de correcte vergoeding van de onderwijstoelevering een belangrijk agendapunt. Tegelijkertijd zal de Groep nagaan hoe de duurzaamheid van het onderzoek en onderwijs in kleine onderzoekseenheden en/of opleidingen beter gewaarborgd kan worden. Waar het om zeer kleine eenheden (maximaal 2 ZAP) gaat, dient nagegaan te worden of het behoud van de opleiding en het handhaven van het onderzoeksdomein aan de prioriteiten van de universiteit, de groep en/of de faculteit beantwoorden. Indien dit niet zo is, dient naar een oplossing gezocht te worden. Die kan bestaan uit een actieve samenwerking met andere Vlaamse universiteiten, uit het optrekken van het aantal ZAP-leden of uit de opheffing van de opleiding en/of het onderzoeksdomein. 6

7 De Groep Humane Wetenschappen hecht groot belang aan een coherent taalbeleid, zowel in onderwijs als onderzoek. Daarbij geldt als uitgangspunt dat waar een internationaal publiek aangesproken wordt, het gebruik van een forumtaal, inzonderheid het Engels, voor de hand ligt. De KU Leuven moet de overheid erop blijven wijzen dat de huidige taalreglementering het gebruik van de forumtaal in internationaal georiënteerde opleidingen nodeloos bemoeilijkt. Tegelijk erkent de Groep het als een opdracht voor onze universiteit het Nederlands als wetenschapstaal verder te ontwikkelen. Onderwijs dat in de eerste plaats gericht is op de behoeften van de eigen gemeenschap wordt in principe in het Nederlands verstrekt. Of onderwijs nu in het Nederlands, het Engels of een andere taal verstrekt wordt, steeds dient erover gewaakt dat de docent daartoe over een adequate taalkennis beschikt. Door de aanwijzing van portefeuillehouders Onderwijs, Onderzoek, ICT, Bibliotheek, KULAK, Gender en Diversiteit, Integratie, Internationalisering en Lerarenopleiding wordt gegarandeerd dat in het Groepsbestuur niet enkel de facultaire invalshoek (via de decanen) maar ook een transversale blik aanwezig is. Voorts kunnen daardoor ook de onderscheiden deelgebieden van het beleid beter opgevolgd worden. Globaal gezien worden geen substantiële wijzigingen in de organisatie van het bestuur van de Groep voorgenomen. Wel zal ernaar gestreefd worden de bestaande reglementen en beleidslijnen te codificeren en waar mogelijk te vereenvoudigen. 7

8 KWANTITATIEVE GEGEVENS Als aggregaat van de facultaire beleidsplannen worden een aantal kwantitatieve gegevens op groepsniveau geformuleerd. STUDENTEN Studentenaantallen per faculteit (alle studenten) TRW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair programma 7 17 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming 17 1 Predoctoraal programma 2 Specialisatiestudent 1 3 Andere inschrijvingen Visiting scholar 4 Totaal HIW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair programma 9 21 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Predoctoraal programma 1 Specialisatiestudent 2 2 Andere inschrijvingen Visiting scholar 6 Totaal Kerkelijk Recht Credits Doctoraat 3 1 Doctoraatsopleiding Master Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree 2 Predoctoraal programma 1 Totaal

9 Rechtsgeleerdheid Bachelor Master HUB 204 Credits HUB 9 Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair HUB 80 Master na Master Master na HUB 230 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 1 Schakelprogramma Specialisatiestudent 1 1 Voorbereidingsprogramma Visiting Scholar 1 11 Totaal FEB Bachelor Master HUB 1450 HUB 1198 Thomas More 548 Thomas More 285 Credits HUB 52 Thomas More 10 Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 3 Interuniversitair HUB 122 Thomas More 22 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Nieuwe Acad. HUB 16 Nieuwe Acad. Thomas More 14 Non degree Post-academische vorming 42 Postgraduaat Thomas More 11 Predoctoraal programma 3 Schakelprogramma HUB 450 Thomas More 208 Voorbereidingsprogramma HUB 222 Thomas More 3 Totaal

10 SW Bachelor Master HUB 82 Thomas More 82 Credits HUB Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 1 Interuniversitair Thomas More 1 Master na Master Master na HUB Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 1 Schakelprogramma HUB 13 Specialisatiestudent 1 Voorbereidingsprogramma HUB 10 Andere inschrijvingen 1 Visiting Scholar 9 Totaal PPW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 Interuniversitair Master na Master Acad. Lerarenopleiding 1 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 2 3 Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma Andere inschrijvingen 1 3 Visiting Scholar 1 11 Totaal

11 LETT Bachelor Master HUB 331 HUB 239 Thomas More 480 Thomas More 295 Credits HUB 9 Thomas More 40 Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 4 Interuniversitair HUB 20 Thomas More 43 Junior Program Master na Master Acad. Lerarenopleiding 2 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat HUB 11 Thomas More 27 Schakelprogramma HUB 65 Thomas More 38 Specialisatiestudent 1 4 Voorbereidingsprogramma HUB 15 Thomas More 28 Andere inschrijvingen Visiting Scholar 2 22 Totaal

12 OPLEIDINGEN Faculteit BACHELOR MASTER TRW BA godgeleerdheid & godsdienstwet MA wereldgodsdiensten & religiestudie MA godgeleerdheid & godsdienstwet BA Theology & Religious Studies MA Theology & Religious Studies HIW BA wijsbegeerte MA Philosophy BA Philosophy MA wijsbegeerte KERKELIJK RECHT MA samenleving, recht en religie MA Society, Law and Religion RECHTSGELEERDHEID BA rechten MA rechten MA Law BA criminologische wetenschappen MA economie, recht en bedrijfskunde MA criminologische wetenschappen MA HUB BA rechten (i.s.m. HUB) BA in de rechten FEB BA handelsingenieur beleidsinformatica MA beleidseconomie MA management BA toegepaste economische wetenschappen MA economische wetenschappen MA toegepaste econ. Wetenschappen BA economische wetenschappen MA verzekeringen MA informatiemanagement BA handelsingenieur MA economie, recht en bedrijfskunde MA Business Economics MA accountancy & revisoraat MA Information Management MA handelsingenieur MA Economics MA handelsingenieur Thomas More Ba handelswetenschappen Ma handelswetenschappen MA of Business HUB BA handelsingenieur MA handelsingenieur MA International Business Economics BA in de handelswetenschappen MA in de handelswetenschappen and management BA milieu- en preventiemanagement MA internationale bedrijfseconomie en bedrijfsbeleid BA of Business Administration MA milieu- en preventiemanagement SOCIALE BA communicatiewetenschappen MA overheidsmanagement &-beleid MA communicatiewetenschappen WETENSCHAPPEN BA politieke & sociale wetenschappen MA sociaal werk en sociaal beleid MA Statistics MA vergelijkende & internat. politiek MA Statistics MA statistiek MA Social and Cultural Anthropology MA bedrijfscommunicatie ERASMUS MUNDUS Médiation interculturelle MA sociologie MA sociale & culturele Thomas More Ma HUB MA in de journalistiek 12

13 LETTEREN BA taal- & letterkunde MA TER: Oude Nabije Oosten MA kunstwetenschappen BA archeologie MA TER: japanologie MA geschiedenis BA kunstwetenschappen MA TER: sinologie MA geschiedenis van de oudheid BA geschiedenis MA TER: slavistiek en Oost-Europakunde MA Linguistics and Literature: English BA TER: Oude Nabije Oosten MA westerse literatuur MA Western Literature BA TER: arabistiek & islamkunde MA TER: arabistiek & islamkunde MA Archaeology BA TER: sinologie MA archeologie MA langue et littérature françaises BA TER: japanologie MA bedrijfscommunicatie MA Cultural Studies BA TER: slavistiek en Oost-Europakunde MA culturele studies BA musicologie MA taal- & letterkunde MA Thomas More Ba Toegepaste taalkunde Ma Meertalige communicatie Ma Tolken Ma Journalistiek Ma HUB BA in de toegepaste taalkunde MA in de journalistiek MA in het tolken BA in de taal- en letterkunde MA in de meertalige communicatie MA in het vertalen PPW BA psychologie MA psychologie MA educatieve studies BA pedagogische wetenschappen MA pedagogische wetenschappen MA Educational Studies BA onderwijskunde (K) Groep MA Eur studies: transnat en mond perspec MA Eur Studies: Transnat & Global Persp. 13

14 MANAMA-OPLEIDINGEN Faculteit MASTER NA MASTER TRW Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (Leuven) Master of Advanced studies in Theology and Religion (Leuven) HIW Master of Philosophy (Leuven) KERKELIJK RECHT Master in het Kerkelijk Recht (luris Canonici Licentiatus) (Leuven) Master of Canon Law (Luris Canonici Licentiatus) (Leuven) RECHTSGELEERDHEID Master in de fiscaliteit (Leuven) Master in de intellectuele Rechten (Brussel) Master in het notariaat (Leuven) Master in het vennootschapsrecht (Brussel) Master of European Social Security (Leuven et al.) Master of Laws (LLM) (Leuven) Master of Laws in Energy and Environmental Law (Leuven) Master of Space Studies (Leuven et al.) FEB SW LETT Master of Advanced Business studies (Leuven) Master of Advanced Studies in Economics (Leuven) Master of Financial and Actuarial Engineering (Leuven) Master of Financial Economics (Leuven) Master of Cultures and Development Studies (Leuven) Master of European Politics and Policies (Leuven et al.) Master of Social Policy Analysis (Leuven et al.) Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer (Leuven et al.) Master in de literatuurwetenschappen (Leuven et al.) Master of Advanced Studies in Linguistics (Leuven et al.) Master of American Studies (Leuven) Master of Medieval and Renaissance Studies (Leuven) Máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (Leuven) 14

15 ONDERZOEK Afgelegde doctoraten Faculteit * FTR HIW KR RECHTSGEL FEB SW LETT PPW Totaal * 1 week minder omwille van vervroeging start AJ 2013/14 Afgelegde doctoraten aandeel in Vlaanderen Vlaanderen KU Leuven aandeel KUL binnen Vlaanderen Studiegebied Archeologie en kunstwetenschappen 12 4,00 33,3% Economische en toeg. economische wetenschappen 72 31,00 43,1% Geschiedenis 13 6,00 46,2% Geschiedenis - Taal- en letterkunde 6 2,00 33,3% Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerkelijk recht 35 35,00 100,0% Politieke en sociale wetenschappen 53 21,00 39,6% Psychologie en pedagogische wetenschappen 55 25,00 45,5% Rechten, notariaat en criminologisch wetenschappen 51 21,00 41,2% Taal- en letterkunde 50 21,00 42,0% Wijsbegeerte en moraalwetenschappen 32 15,00 46,9% 15

16 Afgelegde doctoraten in Vlaanderen binnen Humane Wetenschappen - ac. jaar % 1% 26% 47% KULeuven KUB UA TUL UG Uhasselt VUB 0% 13% 0% 16

17 Onderzoeksuitgaven Humane Wetenschappen per financieringsbron BOF , , , , ,82 IOF , , , , ,60 FWO , , , , ,36 IWT , , , , ,21 Overheden , , , , ,20 Steunpunten , , , , ,50 IUAP , , , , ,05 Hercules , , , ,24 EU Kaderprogramma's , , , , ,79 Internationaal (excl. Kaderprogramma's) , , , , ,82 Ontwikkelingssamenwerking , , , , ,20 Wet. dienstverl e.a. onderzoeksopbrengsten , , , , ,30 Totaal Groep Humane Wetenschappen , , , , ,09 per faculteit , , , , ,09 Groep HW, Initiatieven en Groepsd. HW , , , , ,60 FTR , , , , ,42 HIW , , , , ,92 FKR 1.794, ,73 207,50 530, ,38 RECHTSGELEERDHEID , , , , ,76 FEB , , , , ,69 SW , , , , ,58 LETT , , , , ,21 PPW , , , , ,42 BFKunsten , ,11 17

18 PERSONEELSAANTALLEN Medewerkers-groep Koppen Contract. VTE (PA) Actieven AAP ,45 ATP ,41 ZAP vast ,70 ZAP tijdelijk 89 64,25 BAP-gastprofessor 54 8,75 BAP-bijz. navorser ,00 BAP-bijz. wet. medw ,45 BAP-wet.pedag. medw. 5 3,60 BAP-doctoraat burs ,00 BAP-postdoc. burs ,00 BAP-plaatsvervanger 3 3,00 BAP-vrijw. medew ,95 Jobstudenten 150 0,00 Bijz/bezold emeriti 10 0,00 Plvv. cursus 38 8,05 Doct. burs. bep. RSZ 48 48,00 Postdoc.burs.bep.RSZ 4 4,00 Gedetach navorsers 2 2,00 Gastprof. onbezold ,75 Onbezoldigde emeriti 61 0,00 Plvv.cursus onbezold 10 0,00 Onderzoekskader 34 31,50 IK-OP3 vast 1 1, ,86 Bet. gepensioneerden Ere 1 0,00 1 0,00 Gepensioneerden Emeriti ,30 Ere 142 6, ,45 Externen Vrijwilligers 56 0,00 Externen 38 0,00 BIO-student 112 1, ,00 Totaalresultaat ,31 18

19 BELEID INZAKE ONDERWIJS In het Groepsbeleid inzake onderwijs wordt ernaar gestreefd het kwaliteitsvolle aanbod te handhaven en te bevorderen. Het onderwijs is gebaseerd op excellent wetenschappelijk onderzoek en schakelt zich in de onderwijsvisie van de KU Leuven. De Groep blijft ijveren voor tweejarige reguliere masteropleidingen in de faculteiten waar blijkt dat dit opportuun is. Naast de faculteit Theologie en Religiewetenschappen is ook het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte uitdrukkelijk kandidaat voor het inrichten van een onderzoeksmaster. De keuze tussen een reguliere master van 60 stp, een disciplinemaster van 120 stp, een onderzoeksmaster of een educatieve master moet in eerste instantie steunen op inhoudelijke overwegingen. De KU Leuven biedt een universitaire opleiding tot leraar aan. Op het kruispunt van een academische basisopleiding, het wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk worden studenten opgeleid om de basiscompetenties voor beginnende leraren te verwerven. De Groep Humane Wetenschappen onderschrijft deze aanpak. De lerarenopleiding wordt zoveel als mogelijk ingebed in de organiserende faculteiten met hun bestaande (bestuurs)structuren, opleidingen en administraties. De faculteiten kunnen daarvoor rekenen op een universiteitsbrede beleidsmatige en administratieve ondersteuning. De kwaliteit van de specifieke lerarenopleidingen (SLO) wordt daarbij constant bewaakt; de betrokkenheid van de studenten bij de SLO waaraan ze deelnemen, wordt aangemoedigd. In de Groep Humane Wetenschappen zijn een aantal faculteiten intensieve toeleveranciers van OPO s in de andere Groepen (filosofie, RZL, ). Het uitwerken van een gepast concept voor de inleidende vakken, ook in de geïntegreerde opleidingen, vormt een uitdaging. Een passende verloning voor deze inspanningen moet vooropstaan bij de bespreking van het nieuwe allocatiemodel. Er dient ook oog te zijn voor flexibiliteit: de onderwijsmiddelen zijn schaars en dienen op een zo optimaal mogelijke manier ingezet te worden. Initiatieven waarbij faculteiten het onderwijsaanbod rationaliseren, worden aangemoedigd. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat OPO s die minder dan tien studenten tellen en waarvoor een alternatief OPO voorhanden is, geschrapt worden. Waar dezelfde opleidingen van de KU Leuven, Groep Humane Wetenschappen, op meer dan één campus aangeboden worden, moeten de desbetreffende faculteiten bijzondere zorg dragen dat elk van deze opleidingen een eigen profiel vertoont, zowel wat het onderwijs als wat het onderzoek aangaat. De opportuniteiten van de specifieke locatie, b.v. in een grensregio of in het hart van Europa, dienen ten volle benut te worden. Indien noch de locatie, noch het eigen profiel het aanbod van dezelfde opleidingen op diverse campussen aangewezen maakt, dient nagegaan te worden of het kritische volume aan studenten en personeel aanwezig is om dit aanbod verder te verantwoorden. Bijzondere aandacht gaat naar het Hasselt-dossier, waar van bepaalde van onze faculteiten grote inspanningen gevraagd worden in het opleidingsaanbod. De meerwaarde daarvan moet voor alle betrokken partijen blijvend gegarandeerd worden. De Groep neemt zich voor al deze aangelegenheden in het academiejaar bijzonder ter harte te nemen. 19

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

De Vrije Universiteit Brussel van de toekomst

De Vrije Universiteit Brussel van de toekomst Ben Van Camp Pagina 1 20/03/2007 De Vrije Universiteit Brussel van de toekomst 1. Inleiding: Zowel de Bolognaverklaring als de Lissabonstrategie hebben de basis gelegd voor wetgevende initiatieven in de

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

ICT BELEID. Implementatienota II

ICT BELEID. Implementatienota II ICT BELEID in de GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN Implementatienota II 1 Inleiding... 3 2 Context... 5 3 Wat is IT governance... 6 3.1 Reden voor ICT Governance... 6 3.2 Bevoegdheid ICTS... 6 3.3 Wat wordt door

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU Nr. 831 - Doc.nr. III/ M.4.0 24 mei 2011. Onderwerp: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AAN DE ASSOCIATIE K.U.

GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU Nr. 831 - Doc.nr. III/ M.4.0 24 mei 2011. Onderwerp: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AAN DE ASSOCIATIE K.U. DIENSTEN INTERNATIONAAL BELEID INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION UNIT NAAMSESTRAAT 63/5001 BE-3000 LEUVEN GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU Nr. 831 - Doc.nr. III/ M.4.0 24 mei 2011 DATUM NR. NOTA 24/05/2011

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen Master in samenleving, recht en religie en Master of Society, Law and Religion en de master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie