BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN H.W. Humane wetenschappen, bezield bezig met mens en maatschappij Goedgekeurd op het Groepsbestuur van 23 januari

2 MISSIE VAN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN De Groep Humane Wetenschappen verenigt zeven faculteiten, twee bijzondere faculteiten en verschillende interfacultaire instituten en centra. Zo is de Groep Humane Wetenschappen de thuishaven voor de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, de Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Faculteit Letteren en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. De Bijzondere Faculteiten zijn die van Kerkelijk Recht en van de Kunsten. In de Groep Humane Wetenschappen vormen de faculteiten bestuurlijk en organisatorisch de eenheid waaronder onderzoek en onderwijs ressorteert. De Groep Humane Wetenschappen biedt sinds 1 oktober 2013 ook opleidingen aan in Brussel en te Antwerpen De Groep heeft tevens vier subfaculteiten op de Kortrijkse Campus, de KULAK. De Groep onderschrijft de missie en de doelstellingen van KU Leuven. De Groep ziet zich geroepen om de bijzondere identiteit van de KU Leuven als vrije, christelijk geïnspireerde onderwijs- en onderzoeksinstelling een eigentijdse invulling te geven, in het bewustzijn van de historische verankering in en de verantwoordelijkheid voor Vlaanderen, Europa en de wereld. Voorts wil de Groep een dienende en bindende schakel zijn tussen de universiteit, de faculteiten, de onderzoeksgroepen en de individuele medewerkers en studenten. De samenwerking met de Groep Wetenschap en Technologie, de Groep Biomedische Wetenschappen en de centrale diensten is belangrijk en wordt aangemoedigd. Het beleidsplan dat thans voorligt weerspiegelt de consensus binnen het Groepsbestuur. Het is mede gebaseerd op de beleidsplannen van de faculteiten van de Groep Humane Wetenschappen en de individuele plannen van de portefeuillehouders Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering, Bibliotheek, ICT, Gender en diversiteit, Kulak, Academische Lerarenopleiding en Integratie. Aan dit beleidsplan worden als bijlage de beleidsplannen van de faculteiten toegevoegd, evenals een LERU paper. De Humane Wetenschappen hebben hun eigenheid. en overspannen een grote diversiteit aan disciplines. Het is de roeping van de Groep om de verscheidenheid van zijn componenten te koesteren. Binnen de Groep worden onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening intens op elkaar betrokken. De Humane Wetenschappen kijken naar het transcendente en het metafysische, maar ook naar de psyche van de mens. Ze willen de maatschappij verstaan in haar samenhang en haar cultuur en geschiedenis, ze willen mens en maatschappij ook normeren, ze onderzoeken hoe maatschappelijke doelen met een optimale inzet van beperkte middelen gerealiseerd kunnen worden. Maar telkens gaat het om bezig zijn met waarden, bezield bezig zijn met mens en maatschappij. 2

3 INLEIDENDE BESCHOUWINGEN Bij wijze van inleiding geven we een aantal elementen mee die ons geïnspireerd hebben bij het schrijven van dit beleidsplan: - De Groep beschikt over een goed uitgebouwd en op wetenschappelijk onderzoek gesteund onderwijsaanbod. In een aantal faculteiten worden unieke opleidingen aangeboden. Deze diversiteit zien we als een troef. - Internationale rankings (zoals Times Higher Education) en de onderzoeksvisitatie geven aan dat heel wat onderzoekseenheden van Humane Wetenschappen een zeer hoog internationaal aanzien genieten. De bibliotheken hebben in de Groep de functie van belangrijke onderzoekslaboratoria en dragen tot die uitstekende reputatie bij. - Het huidige allocatiemodel vergoedt onvoldoende de inspanningen die in de Humane Wetenschappen worden geleverd: alle opleidingen HW worden over dezelfde kam geschoren met dezelfde OBE-factor 1. Bepaalde opleidingen en opleidingsonderdelen vergen echter duidelijk meer inzet van middelen, zoals bv. methodologische opleidingsonderdelen, studietrajectbegeleiding, klinische opleidingen en vaardigheden. We kennen in de Groep ook opleidingen die voor de realisatie van hun leerdoelen in belangrijke mate steunen op componenten uit de wetenschappen, de ingenieurswetenschappen of de biomedische wetenschappen. De onderwijstoelevering aan andere faculteiten / groepen wordt ondermaats gefinancierd. Het allocatiemodel houdt geen rekening met diversiteit (vb. de grote diversiteit aan opleidingen in sommige faculteiten). Intensieve inspanningen voor meer doctoraten resulteren in minder doctoraatsmiddelen per verdedigd doctoraat. - In het kader van de Integratie wachten ons heel wat uitdagingen. Enkele voorbeelden: o De geacademiseerde opleidingen maken sinds 1 oktober 2013 deel uit van de universitaire opleidingen in onze faculteiten. Dit dient verder daadwerkelijk te landen. o De komst van vele nieuwe studenten die zich in de KU Leuven inschakelen, opent nieuwe perspectieven. o Het onderzoek op HUB en Thomas More moet verder ingepast worden in de onderzoeksvisie van de faculteiten. o Het onderzoek in de Kunsten vindt aansluiting bij de Humane Wetenschappen; dit dient verder verankerd te worden. o Er dient een geïntegreerd personeelsbeleid gevoerd te worden. - De bijzondere betekenis van Kulak voor de Groep dient op een vernieuwende manier ingevuld te worden in het licht van de aanwezigheid van de KU Leuven op diverse plaatsen in Vlaanderen. - De uitbouw van (nieuwe) onderzoeksspeerpunten en van interdisciplinair onderzoek is een blijvende uitdaging, evenals de blijvende en verder te intensifiëren aanwezigheid in het maatschappelijke debat. - De Groep Humane Wetenschappen wenst in te zetten op Internationalisering, zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek. 3

4 - De Groep Humane Wetenschappen heeft een groot marktaandeel in Vlaanderen dat echter steeds meer onder druk komt te staan. Een daling van het relatieve aandeel van de Leuvense Humane Wetenschappen in het geheel van het Vlaamse universitaire landschap is voor de KU Leuven problematisch. - De werkingsmiddelen blijven reeds jaren op dezelfde hoogte; er is geen aanpassing aan de inflatie. Dit dreigt de werking uit te hollen. - Het academisch personeel ervaart een grote werk- en publicatiedruk. - De grootteverschillen tussen faculteiten zijn door de integratie nog toegenomen en vergroten de uitdagingen, bijvoorbeeld het groeiende verschil in bestuurscultuur tussen grotere faculteiten met verscheidene campussen en kleinere faculteiten. 4

5 BELEID ALGEMEEN Het Groepsbeleid is in de eerste plaats afgestemd op het dienen van de universiteit in haar geheel en van de faculteiten van de Groep in het bijzonder. Het Groepsniveau werkt volgens het principe van de subsidiariteit: activiteiten en diensten worden op het Groepsniveau aangeboden als duidelijk blijkt dat dit een meerwaarde biedt. De meerwaarde kan bijvoorbeeld bestaan uit het boeken van efficiëntiewinsten en het uitwisselen van best practices. Het Groepsbestuur is het forum waar de faculteiten elkaar ontmoeten en waar uiteindelijk alle beslissingen worden genomen die tot de bevoegdheid van het Groepsbestuur behoren. Het uitgangspunt binnen Humane Wetenschappen is dat onderwijs en onderzoek georganiseerd worden op facultair niveau. De opleiding van het European Studies programma zou in die zin wellicht beter binnen een facultair verband ingericht worden om zo ten volle te kunnen genieten van de onderwijsondersteuning die de faculteiten kunnen aanbieden. De penvoerende faculteit dient de nodige garanties te hebben op medewerking van de andere betrokken faculteiten. Een facultaire inrichting vanaf het academiejaar wordt in het vooruitzicht gesteld. In de Groep vormt de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht een aparte eenheid in het organigram. Meer dan in het verleden dient ingezet te worden op de verdere uitbouw ervan. Contacten met andere universiteiten in binnen- en buitenlanden met beroepsorganisaties worden aangemoedigd. Onderzoeksmatig fungeert het Groepsniveau als motor voor nieuwe interfacultaire initiatieven. Bestaande centra op groepsniveau die in het verleden als incubatiecentra ontstaan zijn, zullen binnen een periode van twee jaar overgenomen worden door een of meer faculteiten. Dat geldt voor het Center for Global Governance Studies, Lectio en het Centrum voor Ierse studies. Wanneer een faculteit een centrum of een opleiding overneemt, moet het interdisciplinaire karakter ervan gewaarborgd worden. Onder welke modaliteiten en door wie de centra en de opleiding European Studies overgenomen worden, zal het voorwerp uitmaken van een globaal akkoord binnen het Groepsbestuur. In die zin is het nuttig een statuut te creëren dat het interdisciplinaire karakter en de samenwerking tussen de penvoerende faculteit, de overige betrokken faculteiten en het interfacultaire centrum garandeert. Bij uitbreiding kunnen ook interdisciplinaire centra binnen een faculteit hiervoor in aanmerking komen. Gedacht wordt aan het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudies en Interlevensbeschouwelijke Dialoog van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen,; aan de Interfacultaire centra van de Rechtsfaculteit, zoals het Centre for Risk and Insurance Studies, aan Licos en Vives van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen De Groep Humane Wetenschappen nodigt de faculteiten uit om falen én het overstijgen ervan een plaats te geven, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. Studenten moeten gewezen kunnen worden op hun tekortschieten en geholpen worden om hun falen te overwinnen; dit moet mede kunnen leiden tot een betere acceptatie van onvoldoendes en zodoende tot een terugdringen van het 5

6 aantal examenbetwistingen. Tijdige stopzetting van een opleiding verdient soms de voorkeur op een halsstarrig voortzetten. Ook dienen onderzoekers, zowel jonge als gevestigde, gestimuleerd te worden om risicovol onderzoek te ondernemen; dit impliceert onder meer dat de onderzoeker en zijn/haar onderzoek ook bij voortijdige stopzetting of bij no-result onderzoeksoutput niet noodzakelijk negatief gewaardeerd dienen te worden. Waardevol innovatief onderzoek uitvoeren houdt steeds de mogelijkheid in van falen. Wie op wetenschappelijk verantwoorde wijze te werk is gegaan en geen resultaat boekt, mag hierbij verdere onderzoeksaanvragen niet onder lijden. Overigens geldt dit niet specifiek voor Humane Wetenschappen, maar ook voor de twee andere wetenschapsgroepen. Een dergelijke benadering zal tot meer innovatie in het onderzoek bijdragen en de bekoring verminderen om zich aan wetenschappelijke fraude schuldig te maken. De Groep is het aangewezen niveau voor de centra die samen met externe instanties opgericht werden of een bijzondere servicefunctie hebben ten aanzien van de hele universiteit. Concreet gaat het om het KADOC, het HIVA en het ILT. De Groep blijft enthousiast voorstander van groepsoverschrijdende initiatieven op vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De Groep onderschrijft het belang van een goede Alumniwerking. De Alumniwerking dient op centraal universitair niveau gestalte gegeven te worden, maar steeds in samenspraak met de faculteiten en hun facultaire Alumnikringen. Binnen de Groep kunnen wel best practices inzake facultaire alumniwerking uitgewisseld worden. De huidige budgettaire situatie heeft de ruimte voor vernieuwend beleid bijzonder beperkt gemaakt. Het is van levensbelang voor de Groep om ruimte te creëren voor nieuw beleid. Dit impliceert dat de budgettaire situatie aangepast wordt door de uitgaven in verhouding te brengen tot de inkomsten en op zoek te gaan naar nieuwe inkomstenbronnen voor vernieuwende activiteiten. De Groep beschouwt een billijker allocatiemodel tussen de groepen als een beleidsprioriteit. Daarbij moet de bijzondere situatie van onze Groep en zijn faculteiten beter gewaardeerd worden. Specifiek voor de Groep Humane Wetenschappen is de aanwezigheid van kleine, tot zeer kleine onderzoekseenheden die vaak ook instaan voor een volledige opleiding, die niet zelden uniek is in Vlaanderen. In het kader van het allocatiedebat wordt de correcte vergoeding van de onderwijstoelevering een belangrijk agendapunt. Tegelijkertijd zal de Groep nagaan hoe de duurzaamheid van het onderzoek en onderwijs in kleine onderzoekseenheden en/of opleidingen beter gewaarborgd kan worden. Waar het om zeer kleine eenheden (maximaal 2 ZAP) gaat, dient nagegaan te worden of het behoud van de opleiding en het handhaven van het onderzoeksdomein aan de prioriteiten van de universiteit, de groep en/of de faculteit beantwoorden. Indien dit niet zo is, dient naar een oplossing gezocht te worden. Die kan bestaan uit een actieve samenwerking met andere Vlaamse universiteiten, uit het optrekken van het aantal ZAP-leden of uit de opheffing van de opleiding en/of het onderzoeksdomein. 6

7 De Groep Humane Wetenschappen hecht groot belang aan een coherent taalbeleid, zowel in onderwijs als onderzoek. Daarbij geldt als uitgangspunt dat waar een internationaal publiek aangesproken wordt, het gebruik van een forumtaal, inzonderheid het Engels, voor de hand ligt. De KU Leuven moet de overheid erop blijven wijzen dat de huidige taalreglementering het gebruik van de forumtaal in internationaal georiënteerde opleidingen nodeloos bemoeilijkt. Tegelijk erkent de Groep het als een opdracht voor onze universiteit het Nederlands als wetenschapstaal verder te ontwikkelen. Onderwijs dat in de eerste plaats gericht is op de behoeften van de eigen gemeenschap wordt in principe in het Nederlands verstrekt. Of onderwijs nu in het Nederlands, het Engels of een andere taal verstrekt wordt, steeds dient erover gewaakt dat de docent daartoe over een adequate taalkennis beschikt. Door de aanwijzing van portefeuillehouders Onderwijs, Onderzoek, ICT, Bibliotheek, KULAK, Gender en Diversiteit, Integratie, Internationalisering en Lerarenopleiding wordt gegarandeerd dat in het Groepsbestuur niet enkel de facultaire invalshoek (via de decanen) maar ook een transversale blik aanwezig is. Voorts kunnen daardoor ook de onderscheiden deelgebieden van het beleid beter opgevolgd worden. Globaal gezien worden geen substantiële wijzigingen in de organisatie van het bestuur van de Groep voorgenomen. Wel zal ernaar gestreefd worden de bestaande reglementen en beleidslijnen te codificeren en waar mogelijk te vereenvoudigen. 7

8 KWANTITATIEVE GEGEVENS Als aggregaat van de facultaire beleidsplannen worden een aantal kwantitatieve gegevens op groepsniveau geformuleerd. STUDENTEN Studentenaantallen per faculteit (alle studenten) TRW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair programma 7 17 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming 17 1 Predoctoraal programma 2 Specialisatiestudent 1 3 Andere inschrijvingen Visiting scholar 4 Totaal HIW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair programma 9 21 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Predoctoraal programma 1 Specialisatiestudent 2 2 Andere inschrijvingen Visiting scholar 6 Totaal Kerkelijk Recht Credits Doctoraat 3 1 Doctoraatsopleiding Master Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree 2 Predoctoraal programma 1 Totaal

9 Rechtsgeleerdheid Bachelor Master HUB 204 Credits HUB 9 Doctoraat Doctoraatsopleiding Interuniversitair HUB 80 Master na Master Master na HUB 230 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 1 Schakelprogramma Specialisatiestudent 1 1 Voorbereidingsprogramma Visiting Scholar 1 11 Totaal FEB Bachelor Master HUB 1450 HUB 1198 Thomas More 548 Thomas More 285 Credits HUB 52 Thomas More 10 Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 3 Interuniversitair HUB 122 Thomas More 22 Master na Master Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Nieuwe Acad. HUB 16 Nieuwe Acad. Thomas More 14 Non degree Post-academische vorming 42 Postgraduaat Thomas More 11 Predoctoraal programma 3 Schakelprogramma HUB 450 Thomas More 208 Voorbereidingsprogramma HUB 222 Thomas More 3 Totaal

10 SW Bachelor Master HUB 82 Thomas More 82 Credits HUB Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 1 Interuniversitair Thomas More 1 Master na Master Master na HUB Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 1 Schakelprogramma HUB 13 Specialisatiestudent 1 Voorbereidingsprogramma HUB 10 Andere inschrijvingen 1 Visiting Scholar 9 Totaal PPW Bachelor Master Credits Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 Interuniversitair Master na Master Acad. Lerarenopleiding 1 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat Predoctoraal programma 2 3 Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma Andere inschrijvingen 1 3 Visiting Scholar 1 11 Totaal

11 LETT Bachelor Master HUB 331 HUB 239 Thomas More 480 Thomas More 295 Credits HUB 9 Thomas More 40 Doctoraat Doctoraatsopleiding International Scholar 2 4 Interuniversitair HUB 20 Thomas More 43 Junior Program Master na Master Acad. Lerarenopleiding 2 Nieuwe Acad. Lerarenopleiding Non degree Post-academische vorming Postgraduaat HUB 11 Thomas More 27 Schakelprogramma HUB 65 Thomas More 38 Specialisatiestudent 1 4 Voorbereidingsprogramma HUB 15 Thomas More 28 Andere inschrijvingen Visiting Scholar 2 22 Totaal

12 OPLEIDINGEN Faculteit BACHELOR MASTER TRW BA godgeleerdheid & godsdienstwet MA wereldgodsdiensten & religiestudie MA godgeleerdheid & godsdienstwet BA Theology & Religious Studies MA Theology & Religious Studies HIW BA wijsbegeerte MA Philosophy BA Philosophy MA wijsbegeerte KERKELIJK RECHT MA samenleving, recht en religie MA Society, Law and Religion RECHTSGELEERDHEID BA rechten MA rechten MA Law BA criminologische wetenschappen MA economie, recht en bedrijfskunde MA criminologische wetenschappen MA HUB BA rechten (i.s.m. HUB) BA in de rechten FEB BA handelsingenieur beleidsinformatica MA beleidseconomie MA management BA toegepaste economische wetenschappen MA economische wetenschappen MA toegepaste econ. Wetenschappen BA economische wetenschappen MA verzekeringen MA informatiemanagement BA handelsingenieur MA economie, recht en bedrijfskunde MA Business Economics MA accountancy & revisoraat MA Information Management MA handelsingenieur MA Economics MA handelsingenieur Thomas More Ba handelswetenschappen Ma handelswetenschappen MA of Business HUB BA handelsingenieur MA handelsingenieur MA International Business Economics BA in de handelswetenschappen MA in de handelswetenschappen and management BA milieu- en preventiemanagement MA internationale bedrijfseconomie en bedrijfsbeleid BA of Business Administration MA milieu- en preventiemanagement SOCIALE BA communicatiewetenschappen MA overheidsmanagement &-beleid MA communicatiewetenschappen WETENSCHAPPEN BA politieke & sociale wetenschappen MA sociaal werk en sociaal beleid MA Statistics MA vergelijkende & internat. politiek MA Statistics MA statistiek MA Social and Cultural Anthropology MA bedrijfscommunicatie ERASMUS MUNDUS Médiation interculturelle MA sociologie MA sociale & culturele Thomas More Ma HUB MA in de journalistiek 12

13 LETTEREN BA taal- & letterkunde MA TER: Oude Nabije Oosten MA kunstwetenschappen BA archeologie MA TER: japanologie MA geschiedenis BA kunstwetenschappen MA TER: sinologie MA geschiedenis van de oudheid BA geschiedenis MA TER: slavistiek en Oost-Europakunde MA Linguistics and Literature: English BA TER: Oude Nabije Oosten MA westerse literatuur MA Western Literature BA TER: arabistiek & islamkunde MA TER: arabistiek & islamkunde MA Archaeology BA TER: sinologie MA archeologie MA langue et littérature françaises BA TER: japanologie MA bedrijfscommunicatie MA Cultural Studies BA TER: slavistiek en Oost-Europakunde MA culturele studies BA musicologie MA taal- & letterkunde MA Thomas More Ba Toegepaste taalkunde Ma Meertalige communicatie Ma Tolken Ma Journalistiek Ma HUB BA in de toegepaste taalkunde MA in de journalistiek MA in het tolken BA in de taal- en letterkunde MA in de meertalige communicatie MA in het vertalen PPW BA psychologie MA psychologie MA educatieve studies BA pedagogische wetenschappen MA pedagogische wetenschappen MA Educational Studies BA onderwijskunde (K) Groep MA Eur studies: transnat en mond perspec MA Eur Studies: Transnat & Global Persp. 13

14 MANAMA-OPLEIDINGEN Faculteit MASTER NA MASTER TRW Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (Leuven) Master of Advanced studies in Theology and Religion (Leuven) HIW Master of Philosophy (Leuven) KERKELIJK RECHT Master in het Kerkelijk Recht (luris Canonici Licentiatus) (Leuven) Master of Canon Law (Luris Canonici Licentiatus) (Leuven) RECHTSGELEERDHEID Master in de fiscaliteit (Leuven) Master in de intellectuele Rechten (Brussel) Master in het notariaat (Leuven) Master in het vennootschapsrecht (Brussel) Master of European Social Security (Leuven et al.) Master of Laws (LLM) (Leuven) Master of Laws in Energy and Environmental Law (Leuven) Master of Space Studies (Leuven et al.) FEB SW LETT Master of Advanced Business studies (Leuven) Master of Advanced Studies in Economics (Leuven) Master of Financial and Actuarial Engineering (Leuven) Master of Financial Economics (Leuven) Master of Cultures and Development Studies (Leuven) Master of European Politics and Policies (Leuven et al.) Master of Social Policy Analysis (Leuven et al.) Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer (Leuven et al.) Master in de literatuurwetenschappen (Leuven et al.) Master of Advanced Studies in Linguistics (Leuven et al.) Master of American Studies (Leuven) Master of Medieval and Renaissance Studies (Leuven) Máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (Leuven) 14

15 ONDERZOEK Afgelegde doctoraten Faculteit * FTR HIW KR RECHTSGEL FEB SW LETT PPW Totaal * 1 week minder omwille van vervroeging start AJ 2013/14 Afgelegde doctoraten aandeel in Vlaanderen Vlaanderen KU Leuven aandeel KUL binnen Vlaanderen Studiegebied Archeologie en kunstwetenschappen 12 4,00 33,3% Economische en toeg. economische wetenschappen 72 31,00 43,1% Geschiedenis 13 6,00 46,2% Geschiedenis - Taal- en letterkunde 6 2,00 33,3% Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerkelijk recht 35 35,00 100,0% Politieke en sociale wetenschappen 53 21,00 39,6% Psychologie en pedagogische wetenschappen 55 25,00 45,5% Rechten, notariaat en criminologisch wetenschappen 51 21,00 41,2% Taal- en letterkunde 50 21,00 42,0% Wijsbegeerte en moraalwetenschappen 32 15,00 46,9% 15

16 Afgelegde doctoraten in Vlaanderen binnen Humane Wetenschappen - ac. jaar % 1% 26% 47% KULeuven KUB UA TUL UG Uhasselt VUB 0% 13% 0% 16

17 Onderzoeksuitgaven Humane Wetenschappen per financieringsbron BOF , , , , ,82 IOF , , , , ,60 FWO , , , , ,36 IWT , , , , ,21 Overheden , , , , ,20 Steunpunten , , , , ,50 IUAP , , , , ,05 Hercules , , , ,24 EU Kaderprogramma's , , , , ,79 Internationaal (excl. Kaderprogramma's) , , , , ,82 Ontwikkelingssamenwerking , , , , ,20 Wet. dienstverl e.a. onderzoeksopbrengsten , , , , ,30 Totaal Groep Humane Wetenschappen , , , , ,09 per faculteit , , , , ,09 Groep HW, Initiatieven en Groepsd. HW , , , , ,60 FTR , , , , ,42 HIW , , , , ,92 FKR 1.794, ,73 207,50 530, ,38 RECHTSGELEERDHEID , , , , ,76 FEB , , , , ,69 SW , , , , ,58 LETT , , , , ,21 PPW , , , , ,42 BFKunsten , ,11 17

18 PERSONEELSAANTALLEN Medewerkers-groep Koppen Contract. VTE (PA) Actieven AAP ,45 ATP ,41 ZAP vast ,70 ZAP tijdelijk 89 64,25 BAP-gastprofessor 54 8,75 BAP-bijz. navorser ,00 BAP-bijz. wet. medw ,45 BAP-wet.pedag. medw. 5 3,60 BAP-doctoraat burs ,00 BAP-postdoc. burs ,00 BAP-plaatsvervanger 3 3,00 BAP-vrijw. medew ,95 Jobstudenten 150 0,00 Bijz/bezold emeriti 10 0,00 Plvv. cursus 38 8,05 Doct. burs. bep. RSZ 48 48,00 Postdoc.burs.bep.RSZ 4 4,00 Gedetach navorsers 2 2,00 Gastprof. onbezold ,75 Onbezoldigde emeriti 61 0,00 Plvv.cursus onbezold 10 0,00 Onderzoekskader 34 31,50 IK-OP3 vast 1 1, ,86 Bet. gepensioneerden Ere 1 0,00 1 0,00 Gepensioneerden Emeriti ,30 Ere 142 6, ,45 Externen Vrijwilligers 56 0,00 Externen 38 0,00 BIO-student 112 1, ,00 Totaalresultaat ,31 18

19 BELEID INZAKE ONDERWIJS In het Groepsbeleid inzake onderwijs wordt ernaar gestreefd het kwaliteitsvolle aanbod te handhaven en te bevorderen. Het onderwijs is gebaseerd op excellent wetenschappelijk onderzoek en schakelt zich in de onderwijsvisie van de KU Leuven. De Groep blijft ijveren voor tweejarige reguliere masteropleidingen in de faculteiten waar blijkt dat dit opportuun is. Naast de faculteit Theologie en Religiewetenschappen is ook het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte uitdrukkelijk kandidaat voor het inrichten van een onderzoeksmaster. De keuze tussen een reguliere master van 60 stp, een disciplinemaster van 120 stp, een onderzoeksmaster of een educatieve master moet in eerste instantie steunen op inhoudelijke overwegingen. De KU Leuven biedt een universitaire opleiding tot leraar aan. Op het kruispunt van een academische basisopleiding, het wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk worden studenten opgeleid om de basiscompetenties voor beginnende leraren te verwerven. De Groep Humane Wetenschappen onderschrijft deze aanpak. De lerarenopleiding wordt zoveel als mogelijk ingebed in de organiserende faculteiten met hun bestaande (bestuurs)structuren, opleidingen en administraties. De faculteiten kunnen daarvoor rekenen op een universiteitsbrede beleidsmatige en administratieve ondersteuning. De kwaliteit van de specifieke lerarenopleidingen (SLO) wordt daarbij constant bewaakt; de betrokkenheid van de studenten bij de SLO waaraan ze deelnemen, wordt aangemoedigd. In de Groep Humane Wetenschappen zijn een aantal faculteiten intensieve toeleveranciers van OPO s in de andere Groepen (filosofie, RZL, ). Het uitwerken van een gepast concept voor de inleidende vakken, ook in de geïntegreerde opleidingen, vormt een uitdaging. Een passende verloning voor deze inspanningen moet vooropstaan bij de bespreking van het nieuwe allocatiemodel. Er dient ook oog te zijn voor flexibiliteit: de onderwijsmiddelen zijn schaars en dienen op een zo optimaal mogelijke manier ingezet te worden. Initiatieven waarbij faculteiten het onderwijsaanbod rationaliseren, worden aangemoedigd. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat OPO s die minder dan tien studenten tellen en waarvoor een alternatief OPO voorhanden is, geschrapt worden. Waar dezelfde opleidingen van de KU Leuven, Groep Humane Wetenschappen, op meer dan één campus aangeboden worden, moeten de desbetreffende faculteiten bijzondere zorg dragen dat elk van deze opleidingen een eigen profiel vertoont, zowel wat het onderwijs als wat het onderzoek aangaat. De opportuniteiten van de specifieke locatie, b.v. in een grensregio of in het hart van Europa, dienen ten volle benut te worden. Indien noch de locatie, noch het eigen profiel het aanbod van dezelfde opleidingen op diverse campussen aangewezen maakt, dient nagegaan te worden of het kritische volume aan studenten en personeel aanwezig is om dit aanbod verder te verantwoorden. Bijzondere aandacht gaat naar het Hasselt-dossier, waar van bepaalde van onze faculteiten grote inspanningen gevraagd worden in het opleidingsaanbod. De meerwaarde daarvan moet voor alle betrokken partijen blijvend gegarandeerd worden. De Groep neemt zich voor al deze aangelegenheden in het academiejaar bijzonder ter harte te nemen. 19

20 De Groep Humane Wetenschappen dient de ontwikkeling van werkstudentenprogramma s voor de basisopleidingen in zijn faculteiten te stimuleren. Daarbij staat voorop dat er gelijke kwaliteitseisen gesteld worden, zowel aan studenten als aan docenten. De Groep Humane Wetenschappen vindt een verdere professionalisering van het toetsbeleid zeer belangrijk, o.m. door het uitwisselen van best practices en het bewaken van de onderlinge kwaliteitsgaranties tussen de faculteiten. De Groep streeft de verdere uitbouw na van leerruimten als degene die hij onder de naam Agora heeft geïnitieerd. De Groep is van oordeel dat dit eigenlijk in de eerste plaats een taak is voor het centrale beleid van de universiteit (Studentenvoorzieningen, Onderwijsbeleid). De Groep treedt graag in overleg met de betrokken diensten om de expertises te delen. De Groep neemt het initiatief de huidige interacties met het beroepenveld in kaart te brengen om zo tot best practices te komen. Toetsing van onze opleidingen moet ons in staat stellen studenten te vormen die kennis en vaardigheden bezitten waarmee ze aansluiting vinden bij het werkveld. 20

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2016-2017

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2016-2017 OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2016-2017 Infodag zaterdag 03/09/2016 van 9u tot 13u Enkel verkoop van reeds beschikbaar schriftelijk studiemateriaal

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2015-2016

OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2015-2016 OPENINGSUREN CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2015-2016 Infodag zaterdag 05/09/2015 van 9u tot 13u Enkel verkoop van reeds beschikbaar schriftelijk studiemateriaal

Nadere informatie

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren

Master in de culturele studies. Faculteit Letteren Master in de culturele studies Faculteit Letteren Ontwikkel je visie op cultuur Geef vorm aan een cultureel project of product Verwerf werkervaring in de culturele sector Waarom Leuven? De Leuvense master

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014

OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014 OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014 Infodag zaterdag 07/09/2013 van 9u tot 13u Enkel verkoop van reeds beschikbaar schriftelijk

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons

PhD's per Faculteit. Enkele Onderzoeksindicatoren Versie 23.08.2007 Jan Cornelis, Nadine Rons ES Enkele Onderzoeksindicatoren Versie.8.7 Jan Cornelis, Nadine Rons 7// Herhaling titel van presentatie PhD's per Faculteit Evolutie van het aantal doctoraten aan de VUB per faculteit LW (studiegebieden

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Master in het toerisme

Master in het toerisme Master in het toerisme Faculteit Wetenschappen Toerisme spontaan roept dat woord allicht vakantieherinneringen bij je op of doet het je denken aan brochures vol aanlokkelijke foto s van plaatsen die je

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIR VLIR VLIR. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Vlaamse Interuniversitaire Raad Statistische gegevens betreffende het personeel aan de universiteiten telling 1 februari 2013 www.vlir.be december 2013 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse publicatie Statistische gegevens betreffende

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Master in de verzekeringen

Master in de verzekeringen LEUVEN t Master in de verzekeringen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

Master in de accountancy en het revisoraat

Master in de accountancy en het revisoraat LEUVEN t Master in de accountancy en het revisoraat Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen?

Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen? WELKOM! 1 Agenda Missie VDAB Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Jeugdvakantie Rechten en plichten Wat zijn mijn kansen? Hoe kan VDAB je ondersteunen? 2 MISSIE Missie

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014

Interuniversitaire Raad. Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. VLIR Vlaamse. telling 1 februari 2014 Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten telling 1 februari 2014 www.vlir.be december 2014 Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Master Archeologie 2015-2016

Master Archeologie 2015-2016 Master Archeologie 2015-2016 Inhoud Toelatingsvoorwaarden Finaliteit en leerresultaten Ma Ma 1JM/2JM Programma Erasmus+ Toekomst Toelatingsvoorwaarden Na Ba-opleiding - Bachelor in de archeologie (Archeologie/ONO/OG/Geografie)

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

ANTWERPEN. Master in de meer talige communicatie. Faculteit Letteren

ANTWERPEN. Master in de meer talige communicatie. Faculteit Letteren ANTWERPEN Master in de meer talige communicatie Faculteit Letteren Master in de meertalige communicatie In de master in de meertalige communicatie word je voorbereid op een waaier van communicatiefuncties

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Instellingen: Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt

Instellingen: Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt 1 Master in gender en diversiteit Voor opleidingsfiche en OASIS (UPDATED 02 04 14) Instellingen: Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit

Nadere informatie