Jaarverslag EMCO-groep Abel Tasmanstraat AN EMMEN. Postbus CA Emmen. Telefoon Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat AN EMMEN Postbus CA Emmen Telefoon Fax Internet 1

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Bericht van het Bestuur Voorwoord voorzitter Algemeen bestuur... 3 Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 Voorwoord Algemeen directeur Sociaal beleid... 6 Hoofdstuk 3 Financieel verslag 3.1 Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Marketing, productbeleid en innovatie WNT Organigram. 25 Hoofdstuk 4 Balans 4.0 Balans per 31 december Hoofdstuk 5 Programmarekening met subsidieresultaat 5.0 Programmarekening per 31 december Hoofdstuk 6 Kasstroomoverzicht 6.0 Kasstroomoverzicht per 31 december Hoofdstuk 7 Grondslagen 7.0 Grondslagen van de financiële verslaggeving Hoofdstuk 8 Toelichting op de balans 8.0 Toelichting op de balans Hoofdstuk 9 Toelichting op de programmarekening 9.0 Toelichting op de programmarekening Hoofdstuk 10 Overige toelichtingen 10.1 Sisa verantwoordingsbijlage Controleverklaring

3 HOOFDSTUK 1 BERICHT VAN HET BESTUUR In het begin van het verslagjaar leek het erop op dat de Participatiewet samen met de invoering van een Quotumregeling per 1 januari 2014 zou worden ingevoerd, maar met het sluiten van het Sociaal Akkoord op 11 april 2013 werd duidelijk dat de invoering opschoof naar 1 januari Daarnaast maakte de Quotumregeling in principe plaats voor een baangarantie voor mensen met een beperking, die moet oplopen tot banen in Bovendien werd aan de infrastructuur het fenomeen Regionale Werkbedrijven toegevoegd, die een rol moeten gaan spelen in de organisatie van detacheren en begeleiden van werknemers met een beperking naar reguliere bedrijven. De wijze waarop en mate waarin, moet nog uitgewerkt worden door de Werkkamer. Tevens werd duidelijk dat het instrument van loondispensatie werd vervangen door de inzet van loonkostensubsidie. Het bestuur kon slechts constateren dat er enige tijdswinst werd geboekt, maar dat de trein verder hetzelfde spoor volgde.. Om die reden is in november in BOCE-verband opdracht gegeven aan de betreffende projectleiders om de gevolgen van de Participatiewet en de hiermee samenhangende keuzes voor gemeentes in kaart te brengen en nader uit te werken. De definitieve notitie Uitvoering Participatiewet in Zuid-Oost Drenthe zal in mei worden voorgelegd aan de nieuw te vormen colleges. Bij de behandeling van de Participatiewet afgelopen februari in de Tweede Kamer was de regionale problematiek een hoofdthema en werd kamerbreed een motie ondersteund, die hierop inzoomt. De staatssecretaris kwam met harde toezeggingen om binnen het nieuwe Verdeelmodel rekening te gaan houden met zowel de lokale arbeidsmarktsituatie als de opbouw en omvang van het werknemersbestand. In april zal hierover meer duidelijk worden, terwijl de financiële balans later valt op te maken. Eén ding is nu echter zeker: de Participatiewet gaat door en er komen grote inhoudelijke veranderingen met ingrijpende financiële gevolgen aan. Het zal van alle betrokkenen nog veel vragen om daar een gezamenlijke en goede weg in te vinden. Zoals al aangekondigd in het jaarverslag over 2012, is in het verslagjaar door de directie het besluit om de Bouwafdeling op te heffen een wezenlijk onderdeel van het eerdere Transitieplan - ook daadwerkelijk geëffectueerd. Wij zijn verheugd dat voor vrijwel alle medewerkers weer een passende werkplek is gevonden. Eind september mochten wij het splinternieuwe gebouw van de Kwakel officieel openen. Na de verwoestende brand op 21 maart 2012, die diepe indruk maakte op alle medewerkers en een periode inluidde van aanpassen en improviseren, staat er nu weer een pand, dat aan alle moderne eisen voldoet en recht doet aan de inzet van de medewerkers. Wij zijn blij dat de directie erin geslaagd is de bouwkosten binnen het budget te houden en dat zij, door de wijze van financiering, de totale kosten van de Kwakel substantieel heeft kunnen verlagen eveneens onderdeel van het eerdere Transitieplan. Ondanks alle aankomende veranderingen, een forse omzetdaling en de nog steeds zwakke economische ontwikkeling is het boekjaar 2013 relatief goed afgesloten. De gewijzigde begroting kende een verwacht tekort van ,- en het jaar werd na correctie voor de ontstane boekwinst van ,- op het afgebrande kassencomplex - afgesloten met een verlies van ,-. Dit is aanzienlijk ( ,-) beter dan voorzien en op hoofdlijnen (zie ook Hoofdstuk 3 Financieel Verslag) als volgt te verklaren: De met ,- fors lagere opbrengsten in belangrijke mate veroorzaakt door ingrijpende kortingen op groen bij de gemeenten Coevorden en Emmen zijn meer dan volledig gecompenseerd doordat alle kostensoorten lager zijn uitgevallen dan geraamd en door een meevallend subsidieresultaat als gevolg van een lichte subsidieverhoging en de terugontvangen WAO premie over het eerste halfjaar. 3

4 1 BERICHT VAN HET BESTUUR (vervolg) Het is nu duidelijk dat met de definitieve invoering van de Participatiewet in 2015 een onomkeerbaar proces wordt ingegaan, dat nog het uiterste zal vergen van bestuurders, directie en medewerkers. H.G. Jumelet Voorzitter Algemeen Bestuur EMCO-groep 4

5 HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2.1 Voorwoord Algemeen directeur Het uiteindelijke resultaat over 2013 is, ondanks de wezenlijk lager dan geraamde opbrengsten bij de groenvestigingen, maar ook bij de bouw en metaal, nog aanzienlijk beter dan verwacht. In plaats van een tekort van ,- komt het resultaat uit op ,-. Helaas wel een tekort, maar gezien de nog steeds haperende economie, de toenemende gemeentelijke bezuinigingsdruk en de structurele subsidiekorting van 2 miljoen in 2011, alleszins acceptabel Het flink meevallend resultaat wordt, zoals in hoofdstuk 3 en 9 duidelijk zichtbaar wordt, volledig verklaard door het betere bedrijfsresultaat als gevolg van de kostenontwikkeling en het meevallende subsidieresultaat als gevolg van de kleine verhoging van de Rijkssubsidie en de terugontvangen WAO premie over het eerste halfjaar. Uit hoofdstuk 9 blijkt nog eens zonneklaar, dat het positieve bedrijfsresultaat, volkomen overvleugeld wordt door het negatieve subsidieresultaat. Een subsidieresultaat dat de komende jaren alleen maar op zal lopen door de nu vaststaande kortingen van 500,- per SE per jaar voor de komende 6 jaar. Tegen die achtergrond zijn alle ogen nu gericht op het aankomende Verdeelmodel, waarin zowel de omvang en samenstelling van de onderkant van de arbeidsmarkt als de opnamecapaciteit van diezelfde arbeidsmarkt significante variabelen moeten worden! Aangezien de programmarekening verder, zoals gebruikelijk, van een heldere toelichting is voorzien, zal hier nog slechts op een paar punten worden ingegaan. De teruglopende brutomarge is zonder meer een punt van zorg en kent uiteraard meerdere oorzaken, zoals ook in hoofdstuk 9 uitvoeriger wordt aangegeven. Naast een lager aantal werkzame fte s, de stagnerende economie en de kortingen op onze groen werkzaamheden, hebben ook de brand bij de Kwakel en het opheffen van de bouwafdeling een negatieve invloed op de opbrengstontwikkeling gehad. Tegen deze achtergrond zal het besluit van het bestuur en het college van Borger Odoorn om voor 2012, 2013 en 2014 na afloop van een derde termijns dienstverband; bij goed functioneren, wel een vast dienstverband aan te bieden, zeker een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Daarnaast zijn we in dit verband blij met de instelling door de gemeente Emmen van een TaskForce, die tot taak heeft om de mogelijkheid tot uitbreiding van werkzaamheden voor de EMCO-groep door, bij of via de gemeente te onderzoeken en uit te werken. Het moge immers duidelijk zijn dat de kostenverlaging zijn grenzen kent en dat het verslechterende subsidieresultaat, verder alleen bevochten kan worden met hogere opbrengsten! J.A. Mug Algemeen Directeur EMCO-groep 5

6 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) 2.2 SOCIAAL BELEID PERSONEELSZAKEN EN ARBEIDSINTEGRATIE (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST WSW ALGEMEEN WACHTLIJST PERSONEELSBEZETTING PLAATSINGSBELEID IN- EN UITSTROOM WSW OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND WSW OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND AMBTELIJK PERSONEELSONTWIKKELING ACTIVERING EN WACHTLIJST INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN (IOP) OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeltraject Wsw Studiehuis Wsw en ambtelijk eportfolio Beroepsgerichte scholing Algemene scholing en educatie DETACHERING EN BEGELEID WERKEN Detacheringen Begeleid werken TRAINING- EN DIAGNOSECENTRUM WERKPLEIN ZUID OOST DRENTHE (TDC) ALGEMEEN MODULAIRE AANPAK ANDERE ACTIVITEITEN TDC RESULTATEN VERZUIM EN RE-INTEGRATIE VERZUIMPREVENTIE EN VERZUIMBEGELEIDING ONTWIKKELINGEN OVERLEG EN MEDEZEGGENSCHAP ONDERNEMINGSRAAD COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG SOCIAAL PLAN WSW 6

7 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) 2.2 SOCIAAL BELEID PERSONEELSZAKEN EN ARBEIDSINTEGRATIE De werkzaamheden binnen de afdeling Personeelszaken en Arbeidsintegratie worden uitgevoerd door: Team interne plaatsing en begeleiding. Team diagnose, scholing en training. De teams worden ondersteund door de Personeels- en trajectadministratie en door de afdeling Arbeidsjuridische zaken. Onder Personeelszaken en Arbeidsintegratie valt tevens de afdeling Verzuim en Re-integratie (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST WSW ALGEMEEN De indicatiestelling voor de Wsw wordt uitgevoerd door het UWV. Het UWV beslist over: het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw; de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig); de geldigheidsduur van de indicatie. Daarnaast adviseert het UWV in de indicatiestelling over de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van arbeid en of betrokkene in aanmerking komt voor Begeleid Werken. Bij elke indicatie beoordeelt het UWV of de cliënt in staat is om begeleid te werken bij een reguliere werkgever. Indien Begeleid Werken vanwege de aard en de ernst van de handicap niet reëel is, ziet het UWV af van een positief advies Begeleid Werken. Met ingang van 1 januari 2008 is de geldigheidsduur van de (her)indicatie gewijzigd. Het UWV kan een minimale geldigheidsduur van 1 jaar en een maximale geldigheidsduur van 50 jaar toekennen. In de praktijk worden de meeste termijnen tussen 5 en 10 jaar vastgesteld. Voor het overgrote deel van de eerste indicaties die in 2013 zijn afgegeven is de geldigheidsduur van 5 jaar aangehouden. WACHTLIJST Vanaf 1 januari 2008 worden personen die niet beschikbaar zijn voor een Wsw-dienstverband geplaatst op de zogenaamde passieve wachtlijst; plaatsingen in een Wsw-dienstverband zijn alleen mogelijk vanaf de actieve wachtlijst. Personen op de passieve wachtlijst zijn niet beschikbaar voor een dienstverband in het kader van de Wsw en tellen derhalve niet mee als geïndiceerde inwoner van hun woongemeente. In 2013 is de omvang van de totale wachtlijst van de EMCO-groep verder gedaald. Per 31 december 2013 staan er nog 168 mensen op de wachtlijst; een jaar eerder waren dat er 185, een daling van 17. De passieve wachtlijst is gekrompen van 144 naar 127 personen. De daling van de wachtlijst komt geheel voor rekening van de gemeente Emmen. Aan de ene kant kon er in die gemeente in het begin van 2013 een aantal mensen in dienst genomen worden, waardoor de omvang van de wachtlijst afneemt. Aan de andere kant was ook in 2013 het aantal eerste indicaties laag, waardoor er dus minder nieuwe mensen op de wachtlijst komen. De reden hiervoor wordt zeer waarschijnlijk gevormd door de plannen in het kader van de Participatiewet en daarin opgenomen afsluiting van de Wsw. Aantal personen wachtlijst Emmen Coevorden Borger Odoorn (deel Odoorn) Totaal EMCO-groep

8 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Aantal personen wachtlijst incl. passieve wachtlijst 2012 Passief 2013 Passief Emmen Coevorden Borger Odoorn (deel Odoorn) Totaal EMCO-groep Aantal personen op de wachtlijst, ingedeeld naar wachttijd per : Wachttijd Emmen Coevorden Borger Odoorn Totaal Korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar Langer dan 5 jaar Totaal Gemiddelde wachttijd in maanden (van personen op wachtlijst eind 2011, 2012 en eind 2013): Emmen Coevorden Borger Odoorn (deel Odoorn) PERSONEELSBEZETTING PLAATSINGSBELEID De gemeenten hebben door middel van het opstellen van wachtlijstverordeningen de mogelijkheid gekregen doelgroepenprioriteit toe te passen. De gemeenten Emmen, Borger Odoorn en Coevorden hebben tot nu toe besloten geen verordening vast te stellen. Indien er geen wachtlijstverordening is opgesteld wordt er geplaatst volgens het FIFO systeem (First In - First Out). IN- EN UITSTROOM WSW De gemiddelde personeelsbezetting in 2013 was 1.529,33 SE s. Met ingang van 1 januari 2008 wordt er geen subsidie ontvangen voor personen die geen loon ontvangen indien er bijvoorbeeld sprake is van ziekte langer dan 2 jaar. Bij de realisatie wordt hiermee, op basis van een prognose, rekening gehouden. De budgettoewijzing voor 2013 was 1.534,37 SE s. Er zijn in 2013 in totaal 65 personen aangenomen, terwijl er 119 personen uit dienst zijn gegaan. Het aantal mensen dat in dienst is gekomen is lager dan in Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat de gemeente Coevorden fors minder taakstelling had voor 2013 zodat er in die gemeente nauwelijks instroom plaats kon vinden. Anderzijds werd in de loop van 2013 duidelijk dat Emmen voor het jaar 2014 een aanzienlijk lagere taakstelling toebedeeld zou krijgen. Als gevolg hiervan zijn er in de tweede helft van 2013 uit voorzorg minder mensen aangenomen in Emmen. De taakstelling voor de gemeente Coevorden voor 2013 bleek in de praktijk niet haalbaar te zijn. In de loop van het jaar werd duidelijk dat ondanks het feit dat er geen nieuwe mensen in dienst genomen werden, de uitstroom niet groot genoeg was om de benodigde krimp te realiseren. Daarom is besloten taakstelling over te nemen van de gemeente Enschede. Dit is gebeurd via een gezamenlijk verzoek van de gemeenten Coevorden en Enschede voor overdracht van taakstelling (in dit geval 2,5 SE) aan het Ministerie van SZW. Dit verzoek is gehonoreerd en hierdoor is de taakstelling van de gemeente Coevorden voor het jaar 2013 gestegen van 198,98 SE naar 201,48 SE. 8

9 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) De in- en uitstroom van personen met een Wsw-dienstverband (incl. BW) Saldo In dienst 2013 Uit dienst 2013 Saldo FTE Totale gemidd. realisatie Budget toewijzing SE 2 SE Emmen , , ,80 Coevorden ,39 201,14 201,48 3 Borger Odoorn ,68 71,06 71,50 Overige gem ,22 20,59 20,59 Totaal , , ,37 VUT / Pens. WAO/WIA Einde tijdelijk dvb Overig Totaal Emmen Coevorden Borger Odoorn Overige gemeenten Totaal OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET PERSONEELSBESTAND WSW Het aantal personen met een Wsw-dienstverband (in dienst bij de EMCO-groep of bij een andere werkgever in het kader van Begeleid Werken) is met 54 gedaald per het einde van het jaar. In 2012 waren het personen en in personen. Personeelsbezetting Wsw-personeel per (2011 t/m 2013, incl. BW) Mannen Vrouwen Totaal (73,38%) 448 (26,62%) (72,68%) 457 (27,32%) (72,64%) 443 (27,36%) Personen met handicapcategorie ernstig 2012 (incl. BW) 2012 Aantal In % van het totale werknemersbestand van de betreffende gemeente In % van de nieuwe doelgroep van de betreffende gemeente Emmen ,23 40,31 Coevorden 37 16,82 35,92 Borger Odoorn 11 15,07 28,21 Overige 2 7,14 18,18 gemeenten Totaal ,53 38,48 Personen met handicapcategorie ernstig 2013 (incl. BW) 2013 Aantal In % van het totale werknemersbestand v.d. betreffende gemeente In % van de nieuwe doelgroep v.d. betreffende gemeente Emmen ,52 42,50 Coevorden 34 16,19 35,79 Borger Odoorn 11 14,47 26,83 Overige 1 4,55 16,67 gemeenten Totaal ,46 40,65 1 Dit is de eindstand van 2012 waarop de wijzigingen van betalende gemeente per zijn toegepast. 2 Dit cijfer is inclusief de realisatie bij andere schappen. 3 Dit is de oorspronkelijke taakstelling van 198,98 SE plus 2,5 SE die in de loop van het jaar zijn overgenomen van de gemeente Enschede. 9

10 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Het aantal werknemers met de handicapcategorie ernstig is in 2013 heel licht gestegen. Als gevolg hiervan en van de afname van het totale personeelsbestand is het aandeel van de ernstig geïndiceerden toegenomen. Tijdens periodieke herindicaties worden nog steeds werknemers, die eerst in de categorie matig vielen, ingedeeld in de categorie ernstig door het UWV. In 2013 zien we echter ook dat er een aantal mensen van ernstig naar matig gaat. Dit betreft voornamelijk mensen die nog maar kort in dienst zijn. Toen zij op de wachtlijst stonden, waren ze door het UWV ingedeeld in de categorie ernstig. Maar na een periode in dienst te zijn geweest bij de EMCOgroep, blijken deze medewerkers in de praktijk veel beter tot hun recht te komen dan voorzien. Daarom worden zij bij een herindicatie in de categorie matig ingedeeld. Wsw-personeelsleden (in aantal personen) naar salarisschaal per (excl.bw) Loonschaal Min. Loon A B B C C D D E F G H I Totaal Leeftijdsopbouw Wsw-personeel per (excl. BW) Leeftijd 2011 Aantal 2011 In % 2012 Aantal 2012 In % 2013 Aantal 2013 In % < ,00% 0 0,00% 0 0,00% ,57% 122 7,50% 99 6,32% ,61% ,16% ,25% ,21% ,00% ,42% ,03% ,62% ,54% ,58% ,72% ,47% Totaal OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET PERSONEELSBESTAND AMBTELIJK Als gevolg van de reorganisatie in 2010 was er begin 2013 nog 1 medewerker boventallig. Deze medewerker werd in het verslagjaar definitief herplaatst bij een andere werkgever. Personeelsbezetting ambtelijk personeel per en Personen Fte s Personen Fte s Vaste formatie 95 86, ,96 Via M-Flex 9 8,39 9 8,39 Directie 3 1,50 3 1,50 Totaal , ,85 Verhouding ambt : Wsw (in Fte s) 1:15,16 1:15,30 WW 1 1,00 0 0,00 De vaste ambtelijke formatie is in vergelijking met 2012 gedaald met 3,92 fte s. De overige formatie (M-Flex en directie) is in vergelijking met 2012 gelijk gebleven. 10

11 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) PERSONEELSONTWIKKELING ACTIVERING EN WACHTLIJST In 2013 zijn er in opdracht en met toestemming van het UWV 39 activeringstrajecten uitgevoerd voor werkzoekenden met een Wajong of WIA uitkering (21 betaald en 18 onbetaald). Voor andere opdrachtgevers werden nog eens 4 re-integratietrajecten uitgevoerd. Daarnaast werden 18 VSO/MLK leerlingen voor een werkleertraject geplaatst binnen de infrastructuur van de EMCO-groep. Het gaat hierbij om jongeren van wie gedurende de schoolperiode de inschatting wordt gemaakt dat zij op termijn aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening. Voor het einde van hun schoolcarrière is er dan al vaak een indicatie en een Wajong uitkering aangevraagd en toegekend. Om ze niet thuis te laten zitten biedt de EMCO-groep al jaren voor deze doelgroep een passende werkplek als overbrugging naar een Wsw-dienstverband. Naast bovengenoemde trajecten waren er gemiddeld 86 WWB-ers doorgeplaatst na afloop van hun Test- en diagnoseperiode in het TDC. Bij een tevredenheidsmeting eind volgend jaar bleken deze werkzoekenden de EMCO-groep een 4.2 te geven op een schaal van 1 tot 5. Binnen het project Werktraining van de EMCO-groep werden gemiddeld 14 personen per maand geplaatst. Dit project biedt trajecten voor werkzoekenden met een grote meervoudige problematiek. INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN (IOP) Voor de instroom van Wsw-medewerkers is vanaf 2010 het Persoonlijk ontwikkelingsplan qua opzet vereenvoudigd en veranderd in het Individueel Ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan is vastgelegd voor de volledige duur van het traject, maximaal 3 jaar, vanaf het moment van indiensttreding, zoals in de CAO Wsw wordt voorgeschreven. Tijdens het traject wordt het wettelijk minimum loon toegepast, na afloop vindt beloning plaats op basis van functieloon. Het ontwikkelingsplan wordt binnen 3 maanden na indiensttreding opgesteld en zowel door de werkgever als de werknemer ondertekend. Als vast onderdeel hiervan wordt een scholingsintake afgenomen door het Drenthe College. Het daaruit voortvloeiende scholings- en trainingsadvies heeft tot doel de leerbaarheid en het leerniveau individueel te bepalen. Uitgangspunt voor de toepassing van scholing is AKA, Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. AKA is binnen de EMCO-groep onderverdeeld in twee richtingen: Industrieel (Drenthe College) en Groen en Tuinbouw (TerraNext). Het AKA-traject heeft een duur van 18 maanden. Meer informatie over AKA kunt u lezen in het hoofdstuk Opleiding en Ontwikkeling. Op basis van het scholings- en trainingsadvies kan, indien de situatie hierom vraagt, gekozen worden voor een andere invulling van scholing. Na afronding van de scholing en training wordt een persoonsprofiel opgesteld dat als basis kan dienen voor het functioneringsgesprek. Tevens wordt dan door het Drenthe College een vervolgadvies opgesteld. OPLEIDING EN ONTWIKKELING In 2013 heeft een groot aantal Wsw- en ambtelijke medewerkers van de EMCO-groep een opleiding of training gevolgd. Ontwikkeltraject Wsw Evenals in het voorgaande jaar krijgen Wsw-medewerkers van de EMCO-groep standaard een ontwikkeltraject aangeboden op het moment dat zij in dienst komen. Het ontwikkeltraject bestaat uit een scholingsintake, de AKAopleiding (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent) en een mogelijk vervolg scholingstraject. Mochten werknemers niet in staat zijn deel te nemen aan de AKA vanwege onder- of overkwalificatie dan werd een aangepast scholingstraject aangeboden. De ROC s (Regionaal Opleidingscentrum), het Drenthe College en TerraNext, zijn hierin onze samenwerkingspartners. De ervaring heeft geleerd dat het programma, waarbij veel aandacht wordt besteed aan basisvaardigheden en empowerment, goed aansluit bij de behoefte van de medewerkers en het bedrijf. Het aantal deelnemers in 2013 was 129 waarvan 80 bestaande deelnemers en 59 nieuw gestart in

12 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Studiehuis Wsw en ambtelijk Het in 2011 (in samenwerking met het werkvoorzieningsschap Wedeka te Stadskanaal) gerealiseerde Studiehuis bestaat uit een gegradeerd opleidingssysteem waarbij scholing wordt aangeboden op niveau 1, 2 en 3 van de kwalificatiestructuur van het MBO onderwijs. Daarnaast zijn individuele scholingstrajecten aangeboden op MBOniveau 4 en HBO-niveau. - Niveau 1: AKA-opleiding. Zie ontwikkeltraject Wsw. - Niveau 2: In 2013 heeft opnieuw een aantal medewerkers de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 voor (meewerkende) voorlieden (en potentiële voorlieden) gevolgd. Aan de opleiding is een derde module gekoppeld die nog meer aandacht besteed aan leidinggeven en in het bijzonder aan observeren en signaleren. In 2013 hebben in totaal 25 medewerkers (Wsw en ambtelijk) deelgenomen aan deze opleiding (11 gestart vóór 2013 en 14 gestart in 2013). - Niveau 3: De opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3 is bedoeld voor (potentiële) afdelingschefs. De afdelingschefs leren in deze opleiding hun persoonlijke effectiviteit te vergroten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan leidinggeven & management en begeleiden & coachen van medewerkers. In 2013 is een nieuwe groep gestart met 4 deelnemers. De beide opleidingen niveau 2 en 3 worden door het ROC Noorderpoort uitgevoerd. De opleidingen worden afgerond met een landelijk erkend diploma. eportfolio Het inzetten van de zogenoemde eportfolio heeft in 2012 in de vorm van een pilot een start gemaakt. Een eportfolio is een digitaal instrument waarmee opleidingen, werkervaring en andere relevante activiteiten kunnen worden vastgelegd. Waar nodig wordt een competentiescan ingezet en gekoppeld aan normerende kaders. Naast tekst kunnen ook foto s, films, diploma s etc. aan de eportfolio worden toegevoegd. Een eportfolio wordt gebruikt als arbeidsmarktinstrument en niet als onderwijsinstrument. De in 2012 gestarte pilot is in 2013 voortgezet. In totaal zijn 59 personen uitgenodigd om de eportfolio te maken. Hiervan hebben inmiddels 54 personen een bruikbaar gevulde eportfolio. Beroepsgerichte scholing Net als in voorgaande jaren is de EMCO-groep verplicht geweest om zich te houden aan de wettelijke veiligheidseisen voor het werken met machines, vervoermiddelen, bestrijdingsmiddelen en materialen. Daarbij worden ook de verlengingen van licenties, diploma s en certificaten meegenomen. Dit geldt voor het werken met de heftruck, reachtruck en spuiten in het openbaar groen (gewasbescherming). - Aan de jaarlijks terugkerende veiligheidscursussen als EHBO, ELH en BHV hebben rond de 300 medewerkers deelgenomen. - 8 Medewerkers uit de groenvoorziening hebben in 2013 de opleiding Natuur en groene ruimte (niveau 2) gevolgd. - In 2013 is weer een groep gestart met de opleiding Medewerker teelt (niveau 2). In het verleden is deze opleiding ook aangeboden, maar lange tijd bleek het niet mogelijk om voldoende deelnemers te vinden voor dit opleidingsniveau. In 2013 zijn 14 medewerkers begonnen met deze opleiding, die verzorgd wordt door ROC Terra Next medewerkers hebben de basiscursus motorkettingzaag gevolgd. - Ter vergroting van de vakvaardigheden hebben 6 medewerkers de opleiding Tampondrukker gevolgd. - In totaal 115 medewerkers (Wsw en ambtelijk) hebben een agressie preventietraining gevolgd. Deze training is met name bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers in een begeleidende functie medewerkers Groenvoorziening V hebben deelgenomen aan een functiegerichte scholing met betrekking tot het geven van instructies. - 9 medewerkers (Groen) hebben de cursus omgaan met beeldbestekken gevolgd. 12

13 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Algemene scholing en educatie De EMCO-groep vindt het belangrijk dat medewerkers hun basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen kunnen vergroten. De EMCO-groep doet dit in samenwerking met het Drenthe College. In 2013 volgden 21 medewerkers de cursus lezen, schrijven en rekenen. In 2011 is een interne training basis bosmaaien opgezet. De cursus bosmaaien (met slagmes, draadkop en zaagblad) wordt door de EMCO-groep zelf op locatie georganiseerd. Een voorman van de EMCO-groep verzorgt de training in samenwerking met de Technische Dienst. In 2013 hebben 10 medewerkers aan deze training deelgenomen. Ook in 2013 zijn weer interne trainingen computervaardigheid en Office 2010 verzorgd. In totaal hebben 30 medewerkers aan deze interne trainingen deelgenomen. Twee medewerkers van de EMCO-groep zijn opgeleid om interne VCA-opleidingen te geven. Deze opleiding wordt afgesloten met een formeel examen dat wordt afgenomen door een extern examenbureau. In 2013 hebben 41 medewerkers van de EMCO-groep en 105 deelnemers van het Trainings en Diagnose Centrum (TDC) deelgenomen aan deze interne training. Eenzelfde constructie wordt gehanteerd bij de opleiding tot heftruckchauffeur. Het gebruik maken van de deskundigheid van de eigen medewerkers is als zeer positief ervaren. De interne medewerkers kunnen snel inspringen op de vraag naar trainingen. Een gunstig effect is dat de opleidingskosten zijn afgenomen. In totaal zijn in 2013 hiervoor 6 EMCO-medewerkers en 47 TDC deelnemers geschoold. DETACHERINGEN EN BEGELEID WERKEN De afdeling detacheringen is een operationele afdeling, waarin kostenreductie en opbrengstverhoging speerpunten zijn. Binnen deze afdeling wordt naast detacheringen ook Werken op locatie (WOL) en Begeleid Werken (BW) verzorgd. Bij Detacheren werkt een medewerker op locatie en onder leiding van de klant. Detacheren gebeurt op individuele basis. Verrekening vindt plaats op basis van gewerkte uren of per maand. Bij Werken op locatie werkt een groep medewerkers onder onze leiding op locatie van de klant. Verrekening vindt plaats op basis van geproduceerde artikelen. Bij Begeleid Werken is de Wsw-geïndiceerde met inzet van een loonkostensubsidie in dienst van een externe werkgever conform de voor dat bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden. Detacheringen Het totaal aantal gedetacheerde medewerkers nam in 2013 af tot 287 (2012: 293, 2011: 341). Hiervan zijn er vanuit de diverse vestigingen 42 personen gedetacheerd (2012: 39, 2011: 41). Vanuit de afdeling detachering worden er 226 personen ondersteund (2012: 235, 2011: 257). Dit cijfer is inclusief Begeleid Werken (53 personen) en de personen die Werken op locatie bij Promaxa (19 personen). Detacheringen 2010 t/m Detachering vanuit vestiging Detachering vanuit afd. deta waarvan WOL waarvan groepsdetachering Totaal EMCO-groep Door de slechte economische omstandigheden en daarmee samenhangende opzeggingen zijn de individuele detacheringen gedaald met 9 medewerkers. De opbrengst van de afdeling Detacheringen is ondanks de afname van 9 medewerkers in 2013 stabiel gebleven. 13

14 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Begeleid Werken (BW) De uitvoering van Begeleid Werken voor de gemeenten Emmen, Coevorden en een deel van de gemeente Borger Odoorn was in 2013 in handen van de EMCO-groep. Als gevolg van een duidelijke toename van de instroom, is het totaal aantal mensen met een Begeleid Werken-contract aan het eind van 2013 wederom gestegen. De stijging t.o.v. het voorgaande jaar is ruim 10%. De gemiddelde realisatie is in 2013 ook gestegen, zowel voor de gemeente Coevorden als voor de gemeente Emmen. De Begeleid Werken-contracten zijn als volgt verdeeld: Begeleid Werken (BW) 2011 t/m 2013 (per ultimo 2013) Aantal 2011 Aantal 2012 Aantal 2013 Gem. SE 2013 Emmen ,12 Coevorden ,50 Borger Odoorn (deel Odoorn) Buitengemeenten Totaal EMCO-groep , TRAINING- EN DIAGNOSECENTRUM WERKPLEIN ZUID OOST DRENTHE (TDC) ALGEMEEN Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen, het UWV, het Drenthe College en de EMCO-groep heeft twee jaar geleden geleid tot het oprichten van het Trainings- en Diagnose Centrum Zuid Oost Drenthe (TDC). Het uiteindelijke doel van het TDC is mensen met een uitkering te ondersteunen bij het vinden van werk waardoor mensen niet meer afhankelijk zijn van een uitkering van de gemeente. TDC MODULAIRE AANPAK Begin 2013 jaar werd binnen het samenwerkingsverband besloten om het TDC verder door te ontwikkelen: het bieden van meer maatwerk en het uitbreiden van trainingen. Deze wensen zijn ook regelmatig door werkzoekenden naar voren gebracht. Inmiddels is er een nieuwe modulaire aanpak ontwikkeld, waar we vanaf 1 juli 2013 officieel mee zijn gestart. De modules worden georganiseerd en uitgevoerd door de EMCO-groep in nauwe samenwerking met het Drenthe College. De modules die het TDC aanbiedt: Werk en diagnose Als het lang is geleden dat de werkzoekende heeft gewerkt of nauwelijks werkervaring heeft opgedaan kan worden deelgenomen aan de module Werk en Diagnose. In een periode van 4 weken wordt, samen met de docent van het Drenthe College, gekeken welke sterke kanten de werkzoekende heeft en welke vaardigheden nog verder ontwikkeld kunnen worden. Dit gebeurt in een werksetting waar veel tijd en ruimte is voor groeps- en individuele activiteiten. Na het volgen van deze module is in kaart gebracht welke volgende stappen de werkzoekende kan zetten richting (dag)onderwijs of de arbeidsmarkt. Praktijkassessments Indien de werkzoekende graag wil werken in de logistiek, groenvoorziening of schoonmaak kan worden meegedaan aan het praktijkassessment in 1 van deze richtingen. In de praktijk wordt, in 8 weken tijd, geleerd wat het vak inhoudt. De module wordt afgesloten met een vakgericht certificaat zoals een hef/reachtruck certificaat, een schoonmaakcertificaat, een certificaat voor bosmaaien en snoeien of het VCA diploma. Na afloop wordt geprobeerd de werkzoekende te helpen bij het vinden naar een baan. Testen Wil de werkzoekende terug naar school? Of in aanmerking komen voor extra taalondersteuning? Dan kan het taalen rekenniveau getest worden. Weet de werkzoekende niet precies in welke richting? Dan kan er een beroepskeuzetest worden afgenomen. 14

15 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Solliciteren, eportfolio en banenbeurs Wanneer de werkzoekende klaar is voor de arbeidsmarkt, maar wat extra hulp kan gebruiken bij het solliciteren zijn er verschillende mogelijkheden. De werkzoekende kan een eportfolio maken waarin motivatie, sollicitatiebrief en CV digitaal in worden opgeslagen. Er kan geoefend worden met presenteren en het voeren van sollicitatiegesprekken. Op de banenbeurs kan gezocht worden naar, en geholpen worden bij, het vinden van vacatures. Omgaan met minder geld Het kunnen rondkomen met een uitkering valt niet altijd mee. Om hier beter mee om te leren gaan wordt in de module geleerd inzicht te krijgen in en beter omgaan met eigen financiën. De lange(re) trainingen/opleidingen die de EMCO-groep in 2013 heeft ontwikkeld samen met het Drenthe-college: MBO-1 AKA breed en groen De werkzoekende kan tegelijkertijd werken en leren bij de EMCO-groep. De AKA-opleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met een diploma op MBO-1 niveau. De werkzoekende leert vakgerichte zaken en de algemene kennis wordt vergroot. Er zijn veel verschillende werkplekken zoals in de kantine, de post, metaal, in de productie, groenvoorziening of tuinbouw. MBO-2 Facilitaire dienstverlening De werkzoekende kan tegelijkertijd werken en leren bij de EMCO-groep. De facilitaire opleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met een diploma op MBO-2 niveau (startkwalificatie). De werkzoekende leert binnen deze opleiding verschillende vakgebieden kennen zoals logistiek, horeca, schoonmaak en zorg. ANDERE TDC ACTIVITEITEN De trajectbegeleiders van het TDC hebben verschillende afdelingen van Sociale Zaken van de gemeente Emmen geholpen met het in kaart brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van werkzoekenden die een uitkering van de gemeente ontvangen. Samen met klantmanagers zijn 600 werkzoekenden uit het participatiebestand gescreend, zo nodig gesproken en daar waar mogelijk doorverwezen naar de modules van het TDC. Eind 2013 zijn trajectbegeleiders van de EMCO-groep begonnen 600 werkzoekenden te spreken die in het verleden een arbeidsontheffing hebben gekregen, omdat ze langdurig niet konden werken. Dit project loopt door tot medio RESULTATEN In de eerste helft van 2013 hebben 563 werkzoekenden deelgenomen aan het TDC programma. In tweede helft van 2013 hebben 267 werkzoekenden samen 412 modules gevolgd. De werkzoekenden hebben de modules, op een schaal van 5, het cijfer 4,2 gegeven. Daarnaast hebben in 2013 ruim 100 werkzoekenden na hun TDC-traject bij de EMCO-groep een werk/leertraject gevolgd op een van de afdelingen van het bedrijf (met behoud van uitkering). Op een schaal van 5 punten waarderen de werkzoekenden hun traject bij de EMCO-groep met een 4,4. 15

16 percentage 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) VERZUIM EN RE-INTEGRATIE VERZUIMPREVENTIE EN VERZUIMBEGELEIDING Onderstaande tabellen geven het verzuimpercentage van 2013 weer, gerelateerd aan drie voorgaande jaren. Verzuimpercentage EMCO-totaal Wsw-medewerkers Ambtenaren VP SW per maand VP 2010 VP2011 VP2012 VP2013 Toelichting Het verzuim onder Wsw-medewerkers is in 2013 minimaal gedaald ten opzichte van De dalende verzuimtrend die sinds 2009 was ingezet is in 2012 in negatieve zin omgebogen en in 2013 blijft het verzuim onverminderd hoog. Vooral het lange verzuim (43 t/m 365 dagen) en het verzuim > 1 jaar, is verantwoordelijk voor de stijging. Ook de instroom in de WIA na twee jaar ziekte is gestegen. De meldingsfrequentie vertoont een stijgende lijn naar 2.10 (2012: 1.9). Concreet betekent dit dat de verzuimdrempel voor een deel van de medewerkers verlaagd is. Het aantal 0-verzuimers blijft constant, in 2013 hebben 406 Wsw-medewerkers geen ziekteverlof aangevraagd. Opvallend blijft het aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling dat ziek uit dienst gaat. Deze mensen blijken niet in staat om duurzaam te werken. Zij vallen al na een aantal weken uit en blijven dan vaak tot het einde van het jaarcontract (gedeeltelijk) ziek. Een andere trend is dat het (psychisch) verzuim als gevolg van financiële problemen en verslaving toeneemt. Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt dan ingezet om de problemen te inventariseren en de juiste instanties in te schakelen. Sinds twee jaar houdt een consulent van MEE-Drenthe maandelijks een spreekuur voor medewerkers. Het doel is om mensen met een verstandelijke beperking te verwijzen naar de juiste instanties omdat ze zelf niet meer in staat zijn zelfstandig de juiste beslissingen te nemen. Ook ondersteunt MEE een medewerker bij een indicatieaanvraag voor ambulante begeleiding door bijv. PromensCare of de Trans. Uit de evaluatie is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet en verzuim kan voorkomen. Daarnaast starten we samen met Schulddienstverlening Emmen een pilot met preventiespreekuren bij de EMCO-groep. De vergrijzing krijgt steeds meer invloed op de hoogte en de duur van het verzuim. Per 31 december zijn van de (2012: 1.626) WSW-dienstverbanden (2012: 1.086) medewerkers 45 jaar of ouder. Daarvan zijn er 564 (2012: 526) ouder dan 54 jaar. 16

17 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) De verzuimpercentages van deze groepen medewerkers: 45 t/m 54 jaar: 14.5% (2012: 15,1%) 55-jaar en ouder: 17.7 % (2012: 15,8%) Bij deze laatste categorie verzuimers is vaak sprake van beperkingen die al aanwezig waren maar nu vaker en langer tot uitval leiden. Ook manifesteren zich in deze groepen veel ziektes en beperkingen zoals diabetes, harten vaatziekten, klachten aan het houdings- of bewegingsapparaat en kanker. In vergelijking met de benchmark scoren we vooral in het verzuim van deze laatste categorie substantieel hoger (benchmark: 15,4%). De ontwikkelingen in de WSW-sector hebben invloed op de preventie en begeleiding van verzuim. Er is bij de EMCO-groep weinig geld beschikbaar voor preventieprogramma s of interventiemogelijkheden bij (dreigend) langdurig verzuim. Hierdoor wordt het moeilijker om verzuim te voorkomen of te bekorten. Een ander knelpunt blijft de beschikbaarheid van passend werk binnen de organisatie. Het werkaanbod zorgt ervoor dat groepen medewerkers met bepaalde functies moeilijk te herplaatsen zijn in passend werk. Daarom zou het wenselijk zijn dat er meer en gevarieerdere arbeidsplaatsen in detachering of begeleid werken beschikbaar komen. Het verzuim van de ambtelijke medewerkers is in 2013 gestegen naar 4.5% (2012: 3.8%). Ook hier speelt de vergrijzing een rol. De meldingsfrequentie is 1.4 (2012: 1.3) ONTWIKKELINGEN 2014 In 2013 heeft de EMCO-groep opnieuw via Cedris ingeschreven voor de aanbesteding arbodienstverlening. Per 1 januari 2014 zal Zorg van de Zaak (voorheen ArboVitale) met twee bedrijfsartsen opnieuw de dienstverlening verzorgen. De arbeidsdeskundige wordt op verrichtingenbasis ingezet OVERLEG EN MEDEZEGGENSCHAP ONDERNEMINGSRAAD Vergaderingen Het overleg conform art. 24 WOR tussen dagelijks bestuur van de EMCO-groep en de ondernemingsraad heeft in 2013 een keer plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is de algemene gang van zaken en de toekomst van de EMCO-groep aan de orde geweest. Er waren in 2013 drie bijeenkomsten gepland. De OR heeft twee bijeenkomsten geannuleerd. Het dagelijks bestuur van de OR en de directeur hebben 9 keer overleg gevoerd. Hier zijn de agendapunten voor de overlegvergadering voorbesproken. Naast de algemene gang van zaken was er ook ruimte voor allerlei zaken die op dat moment speelden. De Ondernemingsraad heeft 9 keer vooroverleg (OR vergadering) en 6 keer overleg met de directeur (overlegvergadering) gevoerd. In deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Agressieprotocol, continuering directievoering EMCO-groep t/m 2015, IOP, Werkkostenregeling, Jaarrekening 2012, Werktijdenregeling brugwachters en veenvaart, tijdelijke contracten, Participatiewet, RI&E, collectieve roostervrije dagen 2014, Regeling indienstname Wsw-personeel, ziekteverzuim en/of re-integratie (ARBO dienst). Scholing OR De OR is dit jaar niet op cursus geweest. Vanwege het wegvallen van de GBIO subsidie is uit kostenbesparing wel de keus gemaakt om waar mogelijk interne deskundigheid in te zetten. Ook is er voor 10 uur per week intern iemand vrij gemaakt om scholingsadviezen te geven. De OR is zich nog aan het oriënteren over een nieuwe werkwijze. Provinciaal contact De OR heeft deelgenomen aan de Provinciaal Ondernemingsraad Contact Noord Nederland (POC NN) dag in november In september 2013 is in Hoogeveen het visiedocument van het POC NN t.a.v. de Participatiewet opgesteld door alle aan het platform deelnemende OR-en. Dit visiedocument van het POC NN is op deze dag aan politiek Den Haag aangeboden. Wel met de kanttekening dat de OR van de EMCO-groep het POC NN visiedocument niet heeft ondertekend. 17

18 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING (vervolg) Financieel Regelmatig zijn de periodieke bedrijfsrapportages t.a.v. de begroting 2013 besproken met de directie. Ook zijn de investeringen en de begroting 2014 uitvoerig aan de orde geweest. ARBO De VGWM cie. heeft regelmatig overleg met de ARBO deskundigen van de EMCO-groep. De RI&E is voortdurend onderwerp van gesprek. Aan de hand van de ziektepercentages en het plan van aanpak uit de RI&E worden gericht afdelingen bezocht. De VGWM cie. heeft een afgevaardigde laten deelnemen aan de interne ARBO audits. Ook is een delegatie aanwezig geweest bij de bezoeken van de Arbeidsinspectie en zijn de inspectierapporten besproken. Instemmings- en adviesaanvragen In 2013 zijn de volgende Instemmingsaanvragen behandeld: Agressieprotocol IOP Regeling indienstname WSW-personeel Werktijdenregeling brugwachters en veenvaart RI&E Collectieve roostervrije dagen 2014 In 2013 zijn de volgende adviesaanvragen behandeld: Continuering directievoering EMCO-groep t/m 2015 Sluiting bouwafdeling Herbouw de Kwakel COMMISSIE VOOR GEORGANISEERD OVERLEG Het Georganiseerd Overleg (G.O.) is het overleg tussen ambtenaren en hun werkgever over rechtspositionele zaken. De vertegenwoordiging van de werknemersorganisaties bestaat uit ambtelijke medewerkers van de EMCO-groep die door hun vakorganisatie zijn aangewezen om het lokale overleg over de arbeidsvoorwaarden te voeren. De commissie voor Georganiseerd Overleg heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. In de vergadering van 27 maart 2013 zijn de volgende onderwerpen besproken: Stand van zaken participatiewet; Brief van het L.O.G.A. m.b.t. afspraken over wijzigingen van hoofdstuk 10d van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). Het betreft afspraken over van werk tot werk trajecten bij reorganisaties. Naar aanleiding van het gewijzigde hoofdstuk 10d CAR werd technisch overleg afgesproken over wijziging van het bestaande sociaal statuut. In de vergadering van 27 september 2013 werd een nieuw sociaal statuut voor het ambtelijk personeel ondertekend. Daarnaast werd opnieuw de stand van zaken met betrekking tot de participatiewet besproken. SOCIAAL PLAN WSW In het verslagjaar zijn onderhandelingen begonnen over een nieuw Sociaal Plan Wsw ter vervanging van het bestaande sociaal statuut. Inzet is om begin 2014 dit nieuwe Sociaal Plan vast te stellen. 18

19 HOOFDSTUK 3 FINANCIEEL VERSLAG De EMCO-groep heeft het afgelopen jaar afgesloten met een winst van In deze winst is opgenomen een boekwinst van die ontstaan is door de nieuwbouw van het afgebrande tuinbouwcomplex in Klazienaveen. Deze boekwinst is ontstaan doordat de verzekering een schade-uitkering heeft betaald voor een nieuw gebouw terwijl het opgebrande pand een relatief lage boekwaarde had. Daarnaast konden we door de brand een deel van het oude niet afgebrande pand verkopen waardoor we nu een kassencomplex bezitten dat aan al onze wensen voldoet. Besloten is om de ontstane boekwinst te doteren aan een bestemmingsreserve voor de tuinbouw en deze jaarlijks met een bedrag van te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Eind 2012 is besloten om de bouwvestiging te sluiten waarbij ten laste van het resultaat over dat jaar een bedrag van is gedoteerd om de afvloeiingskosten van het boventallige ambtelijk personeel te kunnen financieren. Per 1 april 2013 is de vestiging bouw in reorganisatie en het pand is per 1 januari 2014 verkocht. Na de dotatie aan de bestemmingsreserve tuinbouw blijft er een negatief resultaat over van De gewijzigde begroting gaf een tekort aan van waardoor het resultaat na dotatie aan de bestemmingsreserve beter uitkomt dan was voorzien. Zoals uit onderstaande opsomming blijkt zijn de opbrengsten lager dan begroot. Dit wordt meer dan volledig gecompenseerd doordat alle kostensoorten lager zijn uitgevallen dan van te voren was verwacht. Ten opzichte van de begroting zijn de volgende afwijkingen gerealiseerd. Realisatie ten opzichte van de begroting (bedragen x 1.000) Afwijkingen Nadeel opbrengsten -929 Voordeel overige personeelslasten WSW 122 Voordeel personeelslasten niet-wsw 400 Voordeel onderhoudskosten 24 Voordeel energiekosten 58 Voordeel afschrijvingen 95 Voordeel overige bedrijfskosten 254 Voordeel op algemene dekkingsmiddelen 7 Voordeel op overige baten en lasten Voordeel rijksbijdrage 265 Voordeel personeelslasten WSW 89 Voordeel op kosten Begeleid Werken 64 Nadeel dotatie bestemmingsreserve tuinbouw Voordeel vrijval bestemmingsreserve tuinbouw 25 Voordelig resultaat t.o.v. begroting

20 3 FINANCIEEL VERSLAG (vervolg) 3.1 WEERSTANDSVERMOGEN De EMCO-groep heeft zelf geen eigen vermogen om verliezen in de toekomst op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt de begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld op basis waarvan de aangesloten gemeenten dan het begrote verlies voorfinancieren. Indien aan het einde van het boekjaar blijkt dat het gerealiseerde tekort afwijkt van de begroting moeten de aangesloten gemeenten, conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling, het verschil bijbetalen of ze ontvangen een bedrag terug. De EMCO-groep heeft een positief resultaat gerealiseerd van Van dit resultaat wordt een bedrag van gedoteerd aan de bestemmingsreserve Tuinbouw waarna er een negatief resultaat resteert van ,-. De goedgekeurde gewijzigde begroting gaf een verlies aan van ,-. In de loop van 2013 is de begroting gewijzigd. De oorspronkelijke begroting over 2013 gaf een tekort aan van ,-. De bevoorschotting van het verlies heeft plaatsgevonden op basis van de gewijzigde begroting. EMCO-groep zal aan de aangesloten gemeenten een bedrag van ,- terugbetalen. De EMCO-groep heeft in 2009 een reorganisatie ingezet. Om de totale frictiekosten te kunnen financieren hebben de aangesloten gemeenten de winst ten opzichte van de gewijzigde begroting 2009, ten bedrage van ,- voor dit doel beschikbaar gesteld. Een aantal medewerkers heeft niet tot het einde van de wachtgeldperiode gebruik gemaakt van de regeling waardoor er een bedrag overblijft. Dit bedrag wordt samengevoegd met de extra reservering die voor het sluiten van de bouwvestiging ten laste van het resultaat 2012 is opgenomen. Zoals het er nu naar uitziet zijn beide reserveringen voldoende om de lopende verplichting van de reorganisatie uit 2009 en de reorganisatie van de bouw uit te kunnen voeren. 3.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De EMCO-groep organiseert het onderhoud aan materieel en gebouwen in een combinatie van eigen medewerkers en derden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gespreid over de jaren gepland en uitgevoerd. Inmiddels is beleid dat het geplande groot onderhoud voor de komende jaren op een zeer behoudende maar verantwoorde wijze wordt doorgevoerd. 20

21 3 FINANCIEEL VERSLAG (vervolg) 3.3 FINANCIERING Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet Financiering Lagere Overheden (Wet FILO) vervangen door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Beide wetten hebben de treasury van gemeenten en overheidslichamen tot onderwerp. Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Op grond van de nieuwe wet is de EMCO-groep verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd. Treasury-beheer De EMCO-groep heeft een laag risicoprofiel, doordat de rentepercentages van vrijwel alle langlopende leningen voor een lange tijd vastliggen, geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en de rente vrij stabiel is. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote bedrijfslasten van de EMCO-groep te nemen. De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld op de eerste en laatste dag in het desbetreffende kwartaal. In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm overeenkomstig de Wet FIDO Omschrijving (bedragen x 1.000,-) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag) Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% in een bedrag Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (1-(2-3)) Uit dit overzicht blijkt dat over het hele jaar 2013 is voldaan aan de kasgeldlimiet. 21

22 3 FINANCIEEL VERSLAG (vervolg) Renterisiconorm De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal van de EMCO-groep. Het doel is het beheersen van de renterisico s op de vaste schuld. Dit renterisico heeft betrekking op het totaal van de begroting van enig jaar. Hieronder wordt het renterisico over de komende vier jaren gerapporteerd. Omschrijving (bedragen x 1.000,-) Basisgegevens 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) a Nieuwe aangetrokken vaste schuld b Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld((3a-3b) Aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld ( 2+6) Renterisiconorm 8 Omvang begroting Het bij Min. Regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 20% 10 Renterisiconorm berekend (8*9) Toets renterisiconorm 11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10-7) Financiering Door middel van het onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Gemiddelde Omschrijving (bedragen x 1.000,-) Bedrag rente Stand per 1 januari ,93% Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Stand per 31 december ,97% 22

23 3 FINANCIEEL VERSLAG (vervolg) 3.4 VERBONDEN PARTIJEN De EMCO-groep participeert sinds de oprichting op 15 juni 2005 voor 100% in het kapitaal van M-Flex B.V. In het boekjaar 2010 zijn de activiteiten uitgebreid met verloning van ambtelijke uitzendkrachten die bij de EMCO-groep zijn geplaatst. Het resultaat over 2013 van deze vennootschap is bijna nihil. Het resultaat wordt normaal gesproken verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen. Conform de voorschriften van de BBV wordt de vennootschap niet geconsolideerd met de EMCO-groep. Per 13 december 2010 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met stichting RAP. De Raad van Commissarissen van de stichting bestaat uit leden van het Dagelijks Bestuur van de EMCO-groep waaraan één lid uit de voormalige Raad van Commissarissen is toegevoegd. De directie van de EMCO-groep treedt op als Raad van Bestuur van de stichting RAP. 3.5 MARKETING, PRODUCTBELEID EN INNOVATIE De SW-sector heeft nu en de komende jaren te maken met forse bezuinigingen als gevolg van een afnemend SWvolume en kortingen op de rijkssubsidie. Immers, in het kader van de Participatiewet krijgt de huidige sociale werkvoorziening met ingang van 1 januari 2015 een slot op de deur en zal het aantal SW medewerkers langzaam maar zeker teruglopen naar, afhankelijk van de gemeentelijke keuzes, een beperkte groep beschut werken. De potentiële en huidige werknemers zullen zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers een baan moeten vinden. Het kabinet wil dit met diverse instrumenten stimuleren en heeft in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt met de Werkgeversorganisaties om de komende jaren ( tussen nu en 2026) banen voor medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Om regionaal in te spelen op dit beleid is het Trainings & Diagnose Centrum actief en zal haar rol hierin verder ontwikkeld worden. Ook de gemeenten zelf kunnen hier een grote rol in spelen door enerzijds Wsw-medewerkers als gedetacheerden in hun organisaties in te zetten en anderzijds door binnen hun contracten met leveranciers en andere opdrachtnemers social return of investment op te nemen. Dit houdt in dat de gemeenten de organisaties verplichten om mensen met een arbeidshandicap in de een of andere vorm in hun organisatie op te nemen als ze in aanmerking willen komen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden voor de gemeente. Ook in dit verband is de eerder genoemde door de gemeente Emmen ingestelde Task Force van belang voor de toekomstige inhoudelijke en financiële ontwikkeling. Om de beweging van binnen naar buiten verder te bevorderen zal de komende periode ook onderzocht worden of nauwere samenwerking met reguliere werkgevers georganiseerd kan worden. Deze PPS-constructies (Publiek Private Samenwerking) zouden plaats kunnen vinden in de schoonmaak-, groen en metaalsector. De EMCO-groep zelf zal zich in ieder geval blijven richten op de eenvoudige verpakkings- en assemblage werkzaamheden die zowel door de werknemers, die aangewezen zijn op beschut werken, als de forse groep werknemers die vooralsnog niet regulier zijn geplaatst, binnen moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is de directie van de EMCO-groep, samen met de aangesloten gemeenten in de vorm van de eerdergenoemde projectgroep, nauw in overleg over de uitvoeringsmogelijkheden en vormen van de Participatiewet in Zuid Oost Drenthe. 23

24 3 FINANCIEEL VERSLAG (vervolg) 3.6 WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. De EMCO-groep heeft de Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. Eerder genoemd wetsvoorstel mag op grond van de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2014 worden toegepast als ware de wettekst reeds in werking getreden. Wet Normering Topinkomens: De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen en ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT-norm. Daarnaast is er sprake van openbaarmakingsverplichting voor alle topfunctionarissen en overig medewerkers in de (semi)publieke sector die een bezoldiging genieten boven de geldende bezoldigingsnorm. Bij de EMCO-groep worden de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de directie aangemerkt als topfunctionaris. Het Algemeen Bestuur bestond in 2013 uit de volgende leden: H.G. Jumelet (voorzitter), T.Pot-Eland (secretaris) J.F.A. Alberts (lid) B. Arends (lid) De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen voor de uitvoering van hun taken bij de EMCO-groep geen vergoeding. Het Dagelijks Bestuur bestond in 2013 uit de volgende leden: H.G. Jumelet (voorzitter), T.Pot-Eland (secretaris) J.F.A. Alberts (lid) De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen voor de uitvoering van hun taken bij de EMCO-groep geen vergoeding. Directie bestaat uit: J.A. Mug Algemeen Directeur J.T.H. Edzes Directeur Personeel en Arbeidsintegratie H. Rozema Directeur Finance en Control De directieleden worden middels een managementovereenkomst ingehuurd van Wedeka. In 2013 is hiervoor een bedrag van ,- in rekening gebracht. De kosten zijn verantwoord in de programmarekening onder de post uitzendkrachten. De leden van de directie staan op de loonlijst bij Wedeka. 24

25 3.7 ORGANIGRAM 25

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN ACTA-Advies B.V. Gerard Biersteker 31 juli 2013 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 4 1.1 Gemeentelijke overheid en veranderende

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie