+ 8. experience is our capital. Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+ 8. experience is our capital. Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten"

Transcriptie

1 experience is our capital Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten

2 experience is our capital Hoe 50-plussers langer aan het werk houden? analyses + cases + getuigenissen + debat + standpunten

3 Woord vooraf Rudi Thomaes VBO Daniel Rys Pierre Alain De Smedt Ervaring 50-plussers verzilveren! Beste lezer, Door deel te nemen aan ons VBO-Forum 50 +, experience is our capital getuigt u al van een maatschappelijke betrokkenheid bij het thema van het loopbaaneinde en het aan boord houden van menselijk kapitaal. En van een bereidwilligheid om mee te zoeken naar oplossingen voor deze uitdaging. Wanneer u door deze conferentiebrochure bladert, zal u merken dat elke maatschappelijke stakeholder of u nu werkgever, werknemer, werknemersvertegenwoordiger of beleids- of politieke verantwoordelijke bent zijn steentje zal moeten bijdragen aan de maatschappelijke ommekeer naar langere loopbanen. De voorbije 40 jaar hebben de Belgische arbeidsmarktinstellingen een cultuur van vervroegde uittreding geïnstalleerd en bestendigd. In volle oliecrisis begin jaren zeventig werd het brugpensioen ingevoerd, met als doel de ouderen vervroegd te laten uittreden om zo plaats te maken voor de vele jonge werklozen. Op macro-economisch vlak bleek dit later een niet zo beste keuze, want het omgekeerde is waar: in landen waar veel ouderen aan de slag zijn, raken ook veel jongeren aan het werk. In een dynamische arbeidsmarkt creëert het werk van de ene immers nieuwe jobs voor de andere. In België worden werkloze 50-plussers tot op de dag van vandaag ontzien of anders gesteld op een dood spoor gezet door een beperktere begeleiding en omdat ze onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld om zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. Andere 50-plussers verlaten de arbeidsmarkt via systemen van invaliditeit, loopbaanonderbreking of vervroegd pensioen. Alles samen zijn in ons land meer dan een half miljoen 50- tot 65-jarigen niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt, hoewel ze vitaler zijn dan ooit. Vergeet niet: de voorbije 50 jaar nam onze levensverwachting toe met 10 jaar. Die evolutie staat in schril contrast met de vaststelling dat, ook al leven we langer, werken tot 65 jaar vandaag voor velen geen evidentie blijkt te zijn. De vergrijzing van de bevolking is geen uitdaging voor morgen, maar van vandaag. Vorig jaar al werd het omslagpunt bereikt: voortaan verlaten jaarlijks meer mensen de arbeidsmarkt dan dat er jongeren instromen. Momenteel gaat de uitgebreide babyboomgeneratie vervroegd op pensioen. Net daarom valt het te betreuren dat het Generatiepact van 2005 weliswaar voor vooruitgang heeft gezorgd, maar té beperkt, zeker binnen Europees perspectief. Het brugpensioen onder 55 jaar nam dan wel af, globaal tellen we nu niet minder, maar integendeel méér bruggepensioneerden dan voorheen. Het tijdskrediet en de landingsbanen zorgden voor meer ontspannen loopbanen, maar hadden geen impact op de uittredingsleeftijd: werknemers blijven uittreden op 59 jaar tegenover 62 jaar, het gemiddelde in West-Europa. Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groeten, Rudi Thomaes Gedelegeerd bestuurder De analyses zijn bekend: langer studeren en langer leven gaan nu eenmaal niet samen met minder lang werken. De budgettaire uitdagingen op het gebied van pensioenen, gezondheidszorg, algemene sociale zekerheid, klimaatverandering, veiligheid, zijn van die grootorde dat onze maatschappij zich geen verliesbeleid met continue uitgavenstijging kan veroorloven. In België is 37% van de 55-plussers nog aan het werk. Amper een uur rijden hiervandaan ligt dat percentage een stuk hoger: 54% in Nederland en 58% in Duitsland. Nochtans verschillen de arbeids- of gezondheidsomstandigheden er nauwelijks van die in België. De enige logische verklaring is dat de arbeidsmarktinstellingen een mentaliteit van vervroegde uittreding cultiveerden en dat tegelijk deze behoudsgezinde mentaliteit bij alle stakeholders in de samenleving niet of onvoldoende toelaat om onze arbeidsmarktinstituties te hervormen, zodat langer werken mogelijk, ja zelfs een evidentie zou worden! Het is alsof onze generatie de factuur liever doorschuift naar haar kinderen en kleinkinderen dan zelf haar verantwoordelijkheid op te nemen. Anders gezegd: het is duidelijk dat velen zich nog onvoldoende of helemaal niet bewust zijn van de omvang van het probleem en van de absolute noodzaak om gepaste maatregelen te nemen. Als werkgevers moeten en willen we bekennen dat ook wij jarenlang, vaak in onderling akkoord met werknemers en vakbonden, menselijk kapitaal van boven de 50 misschien te veel op een zijspoor hebben gezet, via brugpensioen bij herstructureringen, via conventioneel brugpensioen of met andere formules. In 2005 al had het VBO een mandaat van zijn leden om de cultuur van vervroegde uittreding te stoppen en om te buigen in een cultuur van langer werken. Vandaag reiken we de hand naar alle maatschappelijke stakeholders om samen met ons de situatie objectief te analyseren en mee te zoeken naar werkbare en haalbare oplossingen opdat we met zijn allen enkele jaren langer zouden kunnen en mogen werken dan vandaag het geval is. Wij leveren dan ook graag onze bijdrage tot het debat. Pierre Alain De Smedt Voorzitter

4 Inhoud Avant-propos 02 Ervaring 50-plussers verzilveren! Leeswijzer 07 Wat vindt u in deze brochure? Peter Hartz, geestelijke vader Duitse arbeidsmarkthervorming 08 Case ETAP: leeftijd en ervaring naar waarde schatten 11 Case Belgacom: leeftijdsbewust personeelsbeleid 13 De demografische wissel. Impact op de Belgische arbeidsmarkt 15 Door Luc Sels, decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven 1. In- en uitstroom op de Belgische arbeidsmarkt, vooruitblik naar In- en uitstroom op sectorniveau 3. Aanbevelingen voor het beleid Case ICHEC-Enterprises: ervaring is goud waard 35 OESO-rapport 2011 over België. Naar een toegankelijkere arbeidsmarkt voor 55-plussers 37 Door Jens Høj, hoofd van de afdeling België-Nederland OESO Sterke segmentatie, lage werkgelegenheidsgraad 38 Hervormingen belasting- en uitkeringssysteem en een flexibelere loonvorming Effectieve pensioenleeftijd bij de laagste van de OESO Vervroegde uittreding wordt aangemoedigd Val van het vervroegd pensioen Optrekken effectieve pensioenleeftijd Stimuleren vraag naar oudere werknemers Verhoging wettelijke pensioenleeftijd Case Michel Verschueren: waar een wil is, is werk 47 Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven, volgens werknemers en werkgevers 49 Door Wim Van der Beken, Daphné Valsamis en Barbara Vandeweghe (IDEA Consult) 1. Aanpak, steekproef en methodologie van de studie Resultaten van de enquête bij werkende 50-plussers en bedrijven Bereidheid van werkende 50-plussers om langer aan de slag te blijven De tewerkstelling en eindeloopbaan van 50-plussers volgens bedrijven Bereidheid van bedrijven om 50-plussers langer aan de slag te behouden en aan te werven Stimuli om langer aan de slag te blijven, volgens werkende 50-plussers en bedrijven Obstakels om langer aan de slag te blijven, volgens werkende 50-plussers en bedrijven Initiatieven binnen bedrijven om langer werken te stimuleren Initiatieven van de overheid om bedrijven te stimuleren om 50-plussers aan te werven of aan de slag te houden Aanvaardbaarheid van veranderingen in de regelgeving inzake de eindeloopbaan 3. Strategische conclusies en aanbevelingen Case Neuhaus: maak het medewerkers naar hun zin 63 Resultaten allerminst bevredigend in Europees perspectief Analyse Generatiepact 65 Door Pieter Timmermans, bestuurder-directeur-generaal van het VBO Langere loopbanen zijn nog geen evidentie Werkzaamheidsgraad 55-plussers nam licht toe, maar België blijft in de staart van het Europese peloton 2. Uittredingsleeftijd blijft nog 3 jaar achter op de rest van Europa 3. De vervroegde uittreding blijft een feit, ook al is de instapleeftijd voor brugpensioen licht toegenomen 4. De loopbaan werd meer ontspannen, maar niet langer 5. De vergrijzingskosten blijven onverminderd hoog Een actieve arbeidsmarkt, maar nog niet voor de 50-plussers activeringsbeleid werpt vruchten af, maar 50-plussers blijven uitgesloten 2. Herstructureringen blijven complex, duur en onvoldoende activerend 3. Er blijft een immense arbeidsreserve van plussers 4. Beschermende maatregelen voor werknemers verhogen aanwervingsdrempel aanzet tot bijsturingen Dwingende maatregelen inzake brugpensioen 2. Een actieve arbeidsmarkt voor iedereen 3. Herstructureringen: hertewerkstelling in plaats van hoge ontslagvergoedingen 4. Ontspannen loopbaan koppelen aan latere uittreding 5. Vervroegd wettelijk pensioen vanaf 62 jaar 6. Gelijkstellingen voor pensioenberekening herbekijken 7. Een personeelsbeleid dat ervaring verzilvert Case Mestdagh: naar een optimaal evenwicht tussen werk en privé 79

5 Wat vindt u in deze brochure? Leeswijzer Deze brochure bundelt vier analyses en standpunten die dieper ingaan op het thema 50+ en de waarde van het menselijke kapitaal voor zowel werknemers, werkgevers als de maatschappij in de breedste zin van het woord. Elke analyse brengt vanuit haar methodologie en invalshoek de huidige situatie en maatschappelijke noden en uitdagingen in kaart. De auteurs-experts besluiten met een aantal aanbevelingen op basis waarvan alle maatschappelijke stakeholders samen het debat kunnen voeren om tot werkbare en haalbare oplossingen te komen. Tijdens het VBO-Forum op 21 september 2011 duidden en lichtten de respectieve auteurs de vier analyses en studies verder toe. Als keynotespreker van het VBO-Forum duidde Peter Hartz, de geestelijke vader van de Duitse arbeidsmarkthervorming, het thema vanuit zijn ruime ervaring. Daarbij focuste hij op de problematiek van de langdurig werklozen en de trends waarmee we volgens hem rekening moeten houden met het oog op de ontwikkeling van de maatschappij. In de brochure stellen we u de man en zijn visie beknopt voor. De brochure bevat vier duidelijk onderscheiden delen: 1 Probleemstelling van het forumthema en uitnodiging tot een breed maatschappelijk debat door de VBO-top. 2 Voorstelling van keynotespreker Peter Hartz, voormalig HR-directeur Volkswagen en adviseur van toenmalig bondskanselier Schröder. 3 Vier analyses/studies: De demografische wissel. Impact op de Belgische arbeidsmarkt, toegelicht door Luc Sels, decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven; OESO-rapport 2011 over België. Naar een toegankelijkere arbeidsmarkt voor 55-plussers, toegelicht door Jens Høj, hoofd van de afdeling België- Nederland van de OESO; Succesfactoren en hinderpalen om langer aan de slag te blijven, volgens werknemers en werkgevers, toegelicht door Wim Van der Beken, Daphné Valsamis en Barbara Vandeweghe van IDEA Consult; Evaluatie Generatiepact. Resultaten allerminst bevredigend in Europees perspectief, toegelicht door Pieter Timmermans, bestuurder-directeurgeneraal VBO. 4 De bevindingen en academische analyses illustreren we ten slotte aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden en sprekende quotes, gebaseerd op getuigenissen van bedrijven en werknemers die, in de brede zin van het woord, met de problematiek van de tewerkstelling van en na 50+ geconfronteerd worden. De voorzitters van alle partijen gaven tijdens het Forum hun mening over het thema 50+.

6 Wie is Peter Hartz? Peter Hartz, Prof. Dr. h.c. SHS Foundation Peter Hartz Geestelijke vader Duitse arbeidsmarkthervorming Op vraag van de toenmalige Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, kwam begin 2002 voor het eerst de commissie Moderne diensten op de arbeidsmarkt samen onder leiding van Peter Hartz, toen nog personeelsdirecteur bij Volkswagen. De voorstellen vormden de kern van Agenda 2010, het plan dat de regering Schröder in 2003 lanceerde om de arbeidsmarkt grondig te hervormen en de groeiende werkloosheid terug te dringen. Anno 2011 is het aantal werklozen gedaald van 5 tot minder dan 3 miljoen. Welke opdracht vertrouwde toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder u toe in 2002? De opdracht van de Bondsregering voor de commissie luidde als volgt: stel een concept voor waarmee het federaal arbeidsbureau kan worden omgevormd tot een moderne dienstverlenende instantie voor de arbeidsmarkt, met een nieuwe structuur en nieuwe uitvoeringsmodaliteiten. De vraag kwam voort uit wantoestanden bij het federaal arbeidsbureau en de onheilspellende stijging van het aantal werklozen, dat op het hoogtepunt meer dan 5 miljoen mensen bedroeg. Waarom vroeg hij u? Gerhard Schröder kende mij uit zijn tijd in de raad van bestuur van Volkswagen en de innovatieve pogingen van de vestiging in Nedersaksen om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Een van de succesvolste projecten was daarbij de halvering van de werkloosheid in Wolfsburg als geschenk voor de zestigste verjaardag van de stad Wolfsburg. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die Duitsland nam in de hervorming van de arbeidsmarkt? In totaal werkte de commissie 13 modules met voorstellen uit, die als onderdelen van een raderwerk naadloos in elkaar passen (*). Later kwam daar nog de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar bij om rekening te houden met de demografische ontwikkeling. We zijn tien jaar later. Bent u tevreden met de resultaten van de hervorming? Veel van de voorstellen werden in praktijk gebracht en in wetten omgezet. Op dit moment zijn er minder dan 3 miljoen werklozen. Uiteraard komt dat vooral door de ontwikkeling van de conjunctuur, maar op de langere termijn is het ook het gevolg van enkele hervormingen. Toch zijn van de 3 miljoen werklozen nog altijd 2 miljoen langdurig werkloos. Naar mijn mening zijn de langdurig werklozen bij de hervormingen in de kou blijven staan. In mijn uiteenzetting ga ik dieper in op welke manier dit probleem kan opgelost worden. Bovendien wil ik het ook hebben over de trends waarmee we rekening moeten houden met het oog op de ontwikkeling van de maatschappij. Vier Hartz-wetten Vandaag kent Duitsland de laagste werkloosheidsgraad in 25 jaar, onder meer dankzij de 4 zogenaamde Hartz-wetten die de steun aan de werklozen 4reorganiseerden: Hartz I > versoepeling van uitzendarbeid; > initiatieven voor meer beroepsopleiding. Hartz III > hervorming van de federale werkloosheidsdienst (die gebukt ging onder schandalen) tot het huidige Bundesagentur für Arbeit. In België ben je op je 65e afgeschreven, als een oude machine in een fabriek. Weg ermee. Paul De Grauwe 65, hoogleraar economie KU Leuven Hartz II > steun voor bedrijfsstarters, bekend als Ich AG, waarbij langdurige werklozen financiële steun krijgen voor hun ondernemerschap; > invoering van mini-jobs (minder dan 400 euro per maand); > oprichting van meer jobcentra. Hartz IV > werkloosheidsuitkering (Arbeitlosengeld I) beperkt tot 12 maanden (18 maanden voor 55-plussers); > werklozen zijn verplicht (binnen zekere grenzen) elk jobaanbod te aanvaarden of hun steun vervalt; > na 1 jaar valt de werkloze terug op het lage Arbeitlosengeld II (364 euro per maand plus woonkosten). Een gezin kan deze som tweemaal ontvangen plus steun voor de kinderen; > wie veel spaargeld of eigendommen bezit of een werkende partner heeft, komt niet in aanmerking voor Arbeitlosengeld II. Paul De Grauwe (*) Mmeer details over de voorstellen leest u in de 352 bladzijden van het verslag van de Commissie Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Downloaden kan op

7 Case ETAP ETAP: leeftijd en ervaring naar waarde schatten Christ l Joris, voorzitter van de Europese verlichtingsgroep ETAP, heeft nooit geloofd in het concept van brugpensioen. Door het bestaan van de maatregel maken we er logischerwijze ook gebruik van, maar het devalueert de waarde van leeftijd en opgebouwde ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat we die negatieve evolutie moeten doorbreken en de leeftijd met dito ervaring positief kunnen benaderen. Christ l Joris Agoria F. Debatty De grote rijkdom aan ervaring en kundigheid van oudere werknemers behoudt zijn waarde en blijft inzetbaar, spreekt Joris uit ervaring - n.v.d.r.: zelf werd ze onlangs 57. Zaak is om creatieve oplossingen te vinden om die waarde te valoriseren en ze om te buigen in een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Door de bank genomen zijn 50-plussers niet uitgeblust. Wel integendeel: het is een levenslustige, gedreven en dynamische generatie die een druk bestaan en de vele levensuitdagingen niet uit de weg gaat. Jonge bruggepensioneerden (ver)bouwen huizen voor hun kinderen, zetten sportprestaties neer om u tegen te zeggen, reizen de halve wereld rond, Vraag is hoe je die dynamiek ook levend kunt houden in de werkomgeving? Het is duidelijk dat momenteel veel 50-plussers hun inherent aanwezige gedrevenheid niet meer ontplooien in hun job, daarbij verkeerdelijk aangemoedigd door het bestaande brugsysteem. We zullen dus creatief uit de hoek moeten komen om die dynamiek opnieuw meer te kanaliseren richting arbeidsmarkt. Langere, maar meer gespreide loopbaan Binnen dezelfde logica ziet Joris langer werken als een absolute must. We kunnen niet anders willen we de balans actieven/niet-actieven terug in evenwicht brengen en onze sociale welvaart behouden. Zelfs zonder aan de officiële pensioenleeftijd te raken, moeten we mensen langer aan het werk houden. Op een aangepaste manier welteverstaan. Moeten we bv. de professionele loopbaan blijven samenpersen op de korte periode van 40 jaar? Ook ETAP heeft nog geen kant-en-klare oplossingen om zijn mensen op een stimulerende manier langer aan de slag te houden. Het engagement om dat te doen is er. Maar we zijn zoekende hoe dat het best kan en zonder de solidariteit aan te tasten. Het moet mogelijk zijn medewerkers met hun kennis en ervaring op een andere, waardevolle manier in te zetten zodra ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt. We moedigen ze zeker niet aan om het bedrijf vroeg te verlaten. Laat dat duidelijk zijn. Zelfs zonder aan de officiële pensioenleeftijd te raken, moeten we mensen langer aan het werk houden.

8 Case Belgacom Belgacom: leeftijdsbewust personeelsbeleid Mensen in vakjes drummen is niet aan de orde binnen het HR-beleid van Belgacom, benadrukt Astrid De Lathauwer, Executive Vice President HR bij de communicatiereus. Met ons leeftijdsbewust personeelsbeleid willen we onze medewerkers vitaal, gemotiveerd en inzetbaar aan het werk houden, hun hele loopbaan lang. Stigmatiseren werkt daarbij averechts. Astrid De Lathauwer Belgacom Bovendien vormt de leeftijdsgroep 50+ geen minderheidspopulatie binnen de Belgacom-medewerkers. Wel integendeel, zegt Inge Janssens, diversiteitsverantwoordelijke. Ondanks drie vervroegde uittredingsregelingen is meer dan 50% ouder dan 46, met een piek tussen 48 en 58 jaar. Oorzaak van deze atypische leeftijdscurve kunnen we deels historisch verklaren omdat we op dertien jaar tijd ons personeelsbestand zowat halveerden en er dus minder jongeren aan de slag konden. Maar ook de demografische evolutie en de impact van de sociale wetgeving spelen een rol. 50-plussers hebben meer recht op deeltijds werk en maken daar gretig gebruik van. Met soms ingrijpende operationele gevolgen. Om die interne vergrijzing te vertragen, lijkt een vierde vervroegde uittreding niet meer realistisch. Die boodschap verteerbaar maken, wordt een hele uitdaging, want veel medewerkers zijn (nog) niet bewust van de maatschappelijke noodzaak om de vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt tegen te gaan. 9 generatieoverschrijdende actieclusters De HR-ploeg van Belgacom voert een tweesporenbeleid: op korte termijn ( ) ligt de focus op 50+ en dan vooral in fysiek of mentaal zware functies. De langetermijndoelstelling omarmt alle generaties en speelt in op de specifieke behoeften van elke leeftijdsgroep. Het werk werkbaar houden voor zowel oud als jong, hoe doe je dat? Op basis van een studie van best practices, een benchmarking met andere bedrijven, een enquête bij en verschillende workshops met onze medewerkers ontwikkelden we een uitgebreid actieplan, opgebouwd rond 9 clusters die we samen met de sociale partners verfijnen: 1. werkplekdesign (werkcomfort verhogen, bv. door ergonomische ingrepen); 2. gezondheidsprogramma (gezond leven en werken stimuleren); 3. training en opleiding (medewerkers aansporen om hun loopbaan te valoriseren); 4. loopbaanplanning (wie 50 wordt, krijgt proactief een uitnodiging om de loopbaan te evalueren); 5. aanbod van zachte landingsbanen (voorbereiding op het pensioen en loopbaanheroriëntering of -aanpassing in lijn met de langetermijnbehoeften en -strategie van het bedrijf); 6. herverdeling werkduur (inspelen op flexibiliteitsnoden); 7. werkorganisatie (blijf stimuleren door variëteit en rotatie te bevorderen); 8. reïntegratie (oudere werknemers vlot reïntegreren na een langere afwezigheid bv. door ziekte); 9. cultuur (generatieoverschrijdende bedrijfswaarden en -normen moeten medewerkers sterker aan het bedrijf binden). Inge JANSSENS Belgacom

9 Studie Luc Sels, K.U.Leuven GEEN Luc SELS Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven De demografische wissel Impact op de Belgische arbeidsmarkt Wie is Luc Sels? Luc Sels (1967) is decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is er tevens als gewoon hoogleraar verbonden aan het Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie. Als hoogleraar is hij ook verbonden aan de Simon School van de University of Rochester, waar hij in het Executive MBA-programma doceert, en als research fellow aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Luc Sels is hoofd van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (www.steunpuntwse.be) dat zich in opdracht van de Vlaamse regering toelegt op beleidsvoorbereidend onderzoek van de Vlaamse en Europese arbeidsmarkt. Hij is ook lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

10 Studie Luc SELS, K.U.Leuven 67,2% In het eindeloopbaandebat gaat de aandacht vooral naar het herstel van het evenwicht tussen het aantal actieven en het snel groeiend aantal gepensioneerden. De verhoging van de werkgelegenheidsgraad wordt daarbij als belangrijkste hefboom gezien. Momenteel is in België 67,2% van de 20- tot 65-jarigen aan het werk. De federale regering stelt tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 73,2% als doel. Die vooruitgang moet vooral gerealiseerd worden bij de 55-plussers. Tegen 2020 wil men 50% van de 55-plussers aan het werk hebben. Dat is heel wat meer dan de huidige 37,3%. Het risico is reëel dat ons land de 50%-kaap in 2020 niet haalt. Onze simulaties wijzen uit dat we, bij ongewijzigd beleid, in 2020 op 42,2% werkende 55-plussers zullen stranden. Toch durven we hopen dat deze simulatie aanzet tot een sterke politieke wil en op die manier een selfdestroying prophecy wordt. Het zal nodig zijn. De Studiecommissie voor de Vergrijzing legt de doelstelling voor 2030 immers op meer dan 60% werkende 55- tot 65-jarigen. Voor de directe impact van de vergrijzing op het functioneren van de arbeidsmarkt is er doorgaans veel minder aandacht. Nochtans zorgt de vergrijzing voor een snel stijgende uitstroom uit het beroepsactieve leven. Dit proces is in volle gang. De babyboomers verlaten massaal de arbeidsmarkt en liggen op die manier aan de basis van een demografische wissel. Met hun uittreding creëren ze een bijzonder groot aantal vervangingsvacatures. Een structureel krappe arbeidsmarkt dreigt zo verder te verstikken. Vooral in Vlaanderen verkra(m)pt de arbeidsmarkt. De VDAB geeft de schaarste weer in een spanningsindicator 1. Is deze indicator kleiner dan 4, dan spreken we van een heel krappe arbeidsmarkt. In maart 2011 bedroeg deze indicator 3,4. Uitgesproken krap dus, hoewel de economische crisis nog maar net is verteerd 2. De demografische wissel is hier de belangrijkste drijvende kracht. In deze bijdrage schetsen we de demografische wissel op Belgisch niveau en op het niveau van de gewesten. Bovendien geven we weer in welke sectoren deze wissel zich het sterkst zal laten voelen in de periode We sluiten af met een reeks beleidsaanbevelingen. In- en uitstroom op de Belgische arbeidsmarkt, 1vooruitblik naar 2015 Tabel 1: Schatting van vervangingsvraag, tewerkstellingsgroei en totale vraag (vergelijking met ). Centraal in onze analyse staat de demografische wissel in de werkende bevolking: het snel toenemende aantal 50-plussers dat definitief uit de arbeidsmarkt treedt en op die manier een sterke groei van het aantal vervangingsvacatures genereert. Op een arbeidsmarkt die vandaag al gebukt gaat onder een snel groeiend aantal knelpuntvacatures moet deze demografische wissel goed ingeschat worden. Aan de hand van een eenvoudige simulatie schetsen we de gevolgen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De centrale gegevens voor onze simulatie vatten we samen in tabel 1, die de centrale cijfers weergeeft voor elk van de drie gewesten afzonderlijk en voor België. We geven de diagnose van de impact van de demografische wissel stapsgewijs weer. In een eerste stap schetsen we de verwachte tewerkstellingsgroei in de periode Dat is belangrijk om het totale volume uit- Tewerkstelling Vlaams Gewest Waals Gewest Vervangingsvraag 50+ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tewerkstellingsgroei Totale vraag* België aantal niet-werkende werkzoekenden per beschikbare vacature, berekend als voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden. 2 zie Herremans, W., Sels, L., Sourbron, M. & Nuyts, J Vraag zoekt aanbod: (te verwachten) discrepanties op de arbeidsmarkt. Over.Werk, 21 (1): * Totale vraag = te verwachten arbeidsvraag over een periode van 5 jaar op basis van gesimuleerde vervangingsvraag als gevolg van de uitstroom van werkende 50-plussers enerzijds en stabiele netto-tewerkstellingsgroei anderzijds.

11 Studie Luc SELS, K.U.Leuven We moeten de gemiddelde actieve loopbaan inderdaad verder rekken. breidingsvacatures te kennen. In een tweede stap gaan we in op het te verwachten natuurlijke verloop bij 50-plussers. Dat levert een schatting op van het volume aan vervangingsvacatures ten gevolge van de demografische wissel. In een derde stap ten slotte brengen we beide componenten samen in één overkoepelende vraagprognose. 1. Netto-tewerkstellingsgroei In een eerste stap schatten we de nettotewerkstellingsgroei voor de periode Deze groei geeft een schatting van de uitbreidingsvacatures op het niveau van de totale arbeidsmarkt. We werken niet met een gefundeerde schatting van de evolutie van de economische conjunctuur of van hoe deze conjunctuurevolutie zich zal vertalen in jobcreatie, maar met een eenvoudig scenario: we veronderstellen een stabiele nettotewerkstellingsgroei in de periode We gaan dus uit van de assumptie dat de tewerkstelling in de periode evolueert zoals ze dit in de periode deed (een periode met enkele jaren van hoog- en enkele jaren van laagconjunctuur). Als dit scenario realiteit wordt, dan kunnen we verwachten dat in de periode de tewerkstelling zal uitbreiden met jobs (België). Dat is mogelijk een lichte overschatting. Op basis van het HERMREGmodel (opgebouwd onder coördinatie van het Planbureau) bekomen we voor 2015 een uitbreiding met banen. 2. Natuurlijk verloop In de tweede stap berekenen we het verwachte natuurlijke verloop of de uitstap uit het beroepsactieve leven van 50-plussers voor de periode Deze uitstap stijgt sterk tijdens de volgende jaren. We stellen het natuurlijke verloop van 50-plussers gelijk aan de cohortgebaseerde uitstroom van 50-plussers in de periode Daarbij steunen we op de vergelijking van het aantal werkenden tussen 50 en 54 jaar in 2010 met het (verwachte) aantal werkenden tussen 55 en 59 jaar in 2015 (dezelfde cohorte vijf jaar later). Volgen we hetzelfde stramien voor de klassen en jaar, dan schatten we volgens deze methodologie de totale uitstroom van 50-plussers over de periode op werkenden. Ter vergelijking: voor de periode bekomen we een totale uitstroom van plussers. Met andere woorden: het natuurlijke verloop zal (ceteris paribus) ten gevolge van de demografische wissel in de periode ,4% hoger liggen dan in de periode De impact is veruit het grootst in het Vlaams Gewest, waar het natuurlijke verloop in de periode met eenheden, 35,1% hoger zal liggen dan in de periode (t.o.v. 26,4% in het Waals Gewest en 15,2% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 3. Vraagprognose We hebben twee belangrijke componenten van de toekomstige vraag berekend, namelijk de te verwachten nettogroei van de tewerkstelling en de te verwachten vervangingsvraag ten gevolge van de demografische wissel. We kunnen op die basis een schatting maken van de totale vraag ten gevolge van tewerkstellingsgroei (uitbrei- ding) en uittreding van 50-plussers (vervanging). Die zou voor België in totaal vacatures omvatten in de periode (of conform de verwachte groei in het HERMREG-model), of een stijging met 21% ten opzichte van de periode (en een stijging met 23,1% als we ons voor de groeiprognose op het HERMREG-model baseren). Ook hier is de toename vooral in het Vlaams Gewest heel uitgesproken, met een stijging van vacatures in naar vacatures in Hoe moeten we dit alles interpreteren? De sterke toename in de vervangingsvraag kan de arbeidsmarkt verder verhitten. Dat risico is het meest uitgesproken in het Vlaams Gewest. De demografische wissel speelt er veel sterker dan in de twee andere gewesten, en treft er een arbeidsmarkt die nu al gekenmerkt wordt door krapte. Anno 2010 was al meer dan één vijfde van alle vacatures een knelpuntvacature (vervullingstijd van minstens 90 dagen) en één op tien vacatures een extreme knelpuntvacature (vervullingstijd van minstens 180 dagen). De spectaculaire groei in de vervangingsvraag zal de krapte verder aanscherpen. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat de totale omvang van de vacatures op de arbeidsmarkt nog een heel stuk hoger zal liggen dan de hier aangegeven aantallen. In onze schattingen houden we immers enkel rekening met uitbreidingsvraag en vervanging van uittredende 50-plussers. Hoewel minder omvangrijk, is er natuurlijk ook een zekere uittreding in de jongere leeftijdsklassen. Daarnaast moeten we ook de vervangingsvraag ten gevolge van vrijwillig en gedwongen verloop in alle leeftijdsklassen in rekening brengen. Naarmate de krapte toeneemt, zal met name ook het vrijwillige personeelsverloop stijgen. Een krappe arbeidsmarkt betekent immers dat werknemers meer alternatieven hebben. Ten slotte gaan de simulaties Het was een maatschappelijke vergissing om werknemers collectief vervroegd uit te laten treden. Jan Denys 51, arbeidsmarktdeskundige, Randstad uit van ongewijzigd beleid, hoewel de regering in haar Nationaal Hervormingsprogramma 2011 bij de Europese Commissie ambitieuzere werkgelegenheidsdoelstellingen heeft ingediend. 3 De feitelijke omvang van het natuurlijke verloop zal ook afhankelijk zijn van de mate waarin we erin slagen om werknemers in de toekomst langer te laten werken. Langer blijven werken vertaalt zich immers in latere uitstap en kan de snel opwarmende arbeidsmarkt wat afkoelen. Eindeloopbaanbeleid is in die zin niet alleen een cruciale hefboom om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, het wordt ook almaar meer een smeermiddel voor de arbeidsmarkt (en dus een voorwaarde voor economische groei). Tegelijkertijd is het zo dat de demografische wissel de (her)tewerkstellingskansen van 50-plussers ten goede kan komen. Momenteel wordt slechts in 5,2% van alle indiensttredingen een 50-plusser aangeworven. Als we, naar slechte gewoonte, alle vacatures willen blijven invullen met twintigers, dertigers en (af en toe) veertigers, dan zullen de werkgelegenheidsgraden in die jongere leeftijdsklassen tot onrealistische hoogte moeten stijgen (met name dan in het Vlaams Gewest). Om de sterke stijging in de vraag te kunnen counteren, zullen we ook de reserves van 50-plussers moeten aanspreken. Dat is echter niet vanzelfsprekend. De reële toename zal deels afhankelijk zijn van de mate waarin hij door beleidsmaatregelen ondersteund wordt. De toename in de vraag naar arbeid is in elk geval van die aard dat hij duidelijke beleidskeuzes rechtvaardigt. Copyright Forward 3. 73,2% werkzaamheidsgraad of bijkomende jobs tegen In de periode betekent dit jobs tegenover in onze simulaties.

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken?

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Werken aan employability wordt noodzakelijk Acerta initieert arbeidsmarktonderzoek in samenwerking met Prof.dr. L. Sels van de K.U.Leuven. Situering

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse el&w Berichten 1-2008 Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse Lieve De Lathouwer Gunter Bombaerts Mei 2008 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Marc De Vos Directeur Itinera Institute Docent Arbeidsrecht UGent en VUB Lid Hoge Raad

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 Van crisis naar crisis: nieuwe onzekerheid reeds voelbaar op de arbeidsmarkt VDAB Studiedienst 1. Inleiding In de Lentenota 2011 werd nog gesproken over

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç

fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç fåòéíä~~êüéáç=î~å=çìçéêé=ïéêâåéãéêë=å~= ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖÉå=ãÉí=çK~K=mÜáäáéë=e~ëëÉäí= ÄêìÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉå=òÉë=à~~ê=å~=ÇÉ=ëäìáíáåÖ=~~å=ÜÉí= ïççêç g~å=_áäëéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=eáäç~=j^oqbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å=

Nadere informatie

Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid

Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid 1 2 D/2001/4665/17 Gedrukt door Goekint Graphics Copyright Canary Pete INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 De oudere werknemers in de

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers. Bronnen van arbeidsmarktinfo Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers Bronnen van arbeidsmarktinfo VDAB Studiedienst 2011 Er zijn drie soorten mensen: mensen die kunnen tellen en mensen die niet kunnen tellen, Urbanus Ik geloof alleen

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie