Jaarverslag Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Jaarverslag Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het samenwerken met ouders als partner. Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen hebben we vorig schooljaar een tevredenheidsmeting uitgevoerd, waarin de mening van leerlingen, ouders en medewerkers in kaart is gebracht. De school krijgt van ouders en leerlingen een voldoende, waarbij het cijfer dat de leerlingen geven beduidend hoger is dan ten tijde van het vorige onderzoek, in Het schoolklimaat wordt als prettig ervaren door leerlingen en ouders en ook de veiligheid binnen de school is naar tevredenheid. De leerlingen zijn tevreden over de lessen en de positieve feedback die zij van hun leerkrachten krijgen. De ouders staan achter hun schoolkeuze en raden de school aan andere ouders aan. De tevredenheid van ouders over hun schoolkeuze is gegroeid sinds Ook zijn er aandachtspunten waar we vorig schooljaar aan hebben gewerkt en ook komend schooljaar verder willen verbeteren. We willen van goed onderwijs dat past bij onze leerlingen, naar excellent onderwijs dat past bij onze leerlingen. Onze communicatie met ouders willen we verder versterken Alle genoemde punten krijgen hun vervolg in het nieuwe schooljaar. Naast deze onderwerpen zijn er tal van andere ontwikkelingen en activiteiten waar we met z n allen weer hard aan gewerkt hebben. In dit jaarverslag staan ze beschreven. Veel leesplezier! Joke Sibie, directeur 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kengetallen: 2.1 externe kengetallen 2.2 Resultaten en opbrengsten 2.3 Uitstroom groep PKO 2.5 Interne Kerngetallen personeel 3. Algemeen 3.1 Inzet personeel 3.2 Mutaties 3.3 Ziekteverzuim 3.4 Speerpunten 4. Bijzondere activiteiten 4.1 Bijzondere (externe) ontwikkelingen 5. Gebouw en inventaris 6. Strategisch beleid schooljaar Scholingsplan 8. Nawoord Bijlage 1: lijst met afkortingen 2

3 Naam School: OBS Willem Eggert Adres: Jan van Egmondstraat 14 Plaats 1441 HM Purmerend Brinnummer: 15 J 2.1 Externe kengetallen Aantal leerlingen Percentage leerlingen onderbouw 124=47% 139= 50,5% 150=53% Percentage leerlingen bovenbouw 142=53% 136= 49,5% 130=46% Percentage gewichtsleerlingen 1,00 94% 93% 268=95% 1,30 5% 4% 8=3% 1,20 1,5% 1,8% 5=2% Verwijzingpercentage SO 0% 0,36% 1=0,4% Verwijzingspercentage SBO niet bekend 0,36% 0% Bij de leerlingentelling op 1 oktober 2013 zaten er 280 kinderen op obs Willem Eggert, verdeeld over 11 groepen: 3 kleutergroepen en verder 1 groep 8, groep 7/8, groep 7, groep 6, groep 5, groep 4, groep 4/5, groep 3 groep Aantal groepen Aantal kinderen begin schooljaar , 9-15, 6-19 (73 totaal) / (totaal 22) / (totaal 21)

4 Instroom in de overige groepen: 10 leerlingen zijn ingestroomd vanwege een verhuizing, 1 leerling is ingestroomd vanwege het imago van de Willem Eggertschool. In totaal zijn 13 leerlingen uitgestroomd: Twaalf leerlingen zijn uitgestroomd vanwege een verhuizing, waarvan 2 leerlingen vanwege plaatsing in een (nieuw) pleeggezin in een andere woonplaats, 1 leerling is uitgestroomd naar een andere basisschool, vanwege het pedagogisch klimaat binnen de groep. Een leerling is uitgestroomd naar het speciaal onderwijs. Instroom uitstroom tussen en Instroom nieuwe leerlingen in groep 0 of 1 38 Instroom nieuwe leerlingen in de overige groepen 16 Uitstroom van leerlingen in verband met verhuizing 12 Uitstroom leerlingen in verband met plaatsing S(B)O 1 Uitstroom leerlingen vanwege andere redenen 2 Kinderen die doubleren per groep uitgewerkt (overgang ) Groep 2 Sociaal-emotioneel, motoriek, 4 Kinderen die versnellen per groep uitgewerkt ( ) Groep 2 1 leerling is in januari 2014 doorgestroomd van groep 2 naar groep 3 vanwege sociaal- emotioneel aspecten, sterke cognitie en hoog leerrendement Toelichting: Een beslissing om de schooltijd voor een leerling te verlengen dan wel te bekorten vindt plaats na collegiale consultatie en in overleg met de intern begeleider en directie. Er is uiteraard altijd overleg met de ouders. Voor de overgang in de onderbouw beschikt de school over een protocol overgang groep 1 naar 2 en een protocol overgang groep 2 naar 3 en een protocol kleuterverlenging. Bij twijfel over de overgang of doublure in andere groepen worden zorgvuldig afgewogen keuzes gemaakt maar zijn de onderliggende normen en procedures nog niet vastgelegd. De genoemde leerlingen zijn tevens besproken in het ondersteuningsteam of in het directie-ib overleg. 4

5 2.2 Resultaten / opbrengsten Opbrengsten: Criterium Nio groep 8 IQ 102,61 102,91 103,57 100,77 Drempelond, rekenen / Cito M8 53/112,5 54/117,3=A 114,4=I 114,7=I Drempelond. Spelling / Cito M8 53/112,5 54/149,8=A 145,7=II 147,1=I+ Drempelond. begr. lezen / Cito M8 53/58,4 54/63,9 58=I 62,5=I DMT groep 8 92,7=A (krt 3) 102,8=C (krt 1) 105,4= I 100,9=I 99,1=B (krt 2) 89,4=A (krt 3) Cito E3 DMT ,3=A 35,4=C 40,3=II 36,4=III Cito E4 DMT ,8=C 66,3=B 56,4=IV 63,3=III Cito Rekenen / Wiskunde 2012 E4 60,6 = B 65,6 A+ 52,1=IV 52,6= -V Cito Rekenen / Wiskunde 2012 M6 87,1 = A 89,4=A+ 81,1=IV 94,9=I+ Cito Begrijpend lezen 2012 M6 34,4=B 35=B 28=IV 41,2=I+ Toelichting: Cito-leerlingvolgsysteem Bij het opstellen van het voorlopige schooladvies voor groep 8 wordt onder andere gebruik gemaakt van het Cito-LOVS en overige gegevens die voorhanden zijn. Streefdoelen en resultaten De resultaten en doelen waar we naar streven (streefdoelen) worden besproken in het team. In het schooljaar waren de streefdoelen door de directie en intern begeleider op schoolniveau vastgesteld en is er tevens op groepsniveau met streefdoelen gewerkt. M.i.v. van het schooljaar is het formuleren van streefdoelen structureel georganiseerd, waarbij de leerkrachten deels worden ondersteund door de intern begeleider. In een plenair Cito LOVS overleg werden de streefdoelen door de leerkrachten zelf gepresenteerd, nadat deze in overleg met de intern begeleider zijn vastgesteld. Dit wordt in het schooljaar in IB-bouwbesprekingen en plenaire bijeenkomsten verder aangescherpt, waarbij de evaluatie een aandachtspunt blijft. Resultaten eindonderzoeken en verwijzingen voortgezet onderwijs Het eindonderzoek wordt gedaan volgens de methodiek van De Waterlandse overstap. Hierin worden de volgende onderzoeken afgenomen: de NIO, de PMT-K2, het Drempelonderzoek (voor een aantal leerlingen die hier volgens het protocol/school in aanmerking komen), de Cito-M8 toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen, de DMT kaart 1, 2 en 3. Op grond van deze onderzoeken, waarvan een deel door het bureau School-en-Onderwijs-Service worden afgenomen, en op grond van de indruk van de school wordt er een eindadvies voor het voortgezet onderwijs bepaald. Dit eindadvies wordt in een adviesgesprek aan de ouders van de kinderen medegedeeld. De ouders zijn vrij om hun kind bij de school van hun eigen keus aan te melden. Op enkele uitzonderingen na volgen de scholen voor voortgezet onderwijs het eindadvies van de school op. Wanneer afgeweken wordt van het advies van de school, wordt er altijd eerst met elkaar overlegd. De totaalscore op de Nio voor alle kinderen in groep 8 was 100,77 Dit betekent dat de gemiddelde intelligentie van alle 36 leerlingen die dit jaar het eindonderzoek hebben gedaan, rond of iets boven het gemiddelde ligt. Hierbij dient echter ook opgemerkt te worden, dat de genoemde scores alle 5

6 kinderen omvatten, dus ook de kinderen die naar het praktijkonderwijs gaan of leerwegondersteuning krijgen. Bij de schoolscores van de scholen die het Cito-eindonderzoek doen, zijn deze kinderen niet meegeteld. De scores van onze school en andere scholen buiten Purmerend zijn dus ook moeilijk met elkaar te vergelijken. NIO CITO Advies 100 t/m t/m 537 vmbo-tl of vmbo-tl/havo 108 t/m t/m 541 havo vanaf 116 vanaf 543 t/m 544 havo/vwo vanaf 118 vanaf 545 vwo (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) vanaf 119 vanaf 546 vwo+ (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) vanaf of hoger vwo+ (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) Voor 5 leerlingen heeft school een heronderzoek aangevraagd, daarvan hebben twee leerlingen hoger gescoord (VWO niveau) De overige drie leerlingen scoorden ook de tweede keer niet conform het Cito LOVS en het beeld van de school. Uitstroom groep VWO 13=37% 6=17% 11= 31% Havo/Vwo 5=14% 3=8% Havo 6= 17% 11=31% 7=19% Tl/Havo 1=3% 3=8% Mavo 2=6% VMBO -T 9=26% 6=17% VMBO-gemengde leerweg 2= 6% 4=11% 5=13% VMBO gemengde leerweg t/m Theoretische leerweg VMBO-KB 1=3% 3=8% VMBO-BB 1=3% 2=6% LWOO 3=9% Praktijkonderwijs - VSO 2=6% - Onze leerlingen zijn uitgestroomd naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen stromen uit naar de PSG, de Purmerendse Scholen Groep. Er is afgelopen twee schooljaren een toename in de uitstroom naar het Clusius in Purmerend. Procentueel gezien zit er een verschil in de uitstroom. Dit heeft deels te maken met het verschil in groepsgrootte. In het voortgezet onderwijs wil de benaming voor schooltypes nog wel eens wijzigen, er is miv voor gekozen om in de bovenstaande tabel uit te gaan van de benamingen van de schoolsoorten, conform het format van ons ondersteuningsprofiel, nu met de verdere onder typeringen. Ruim 60 % van onze kinderen gaat naar Havo of VWO, de overige leerlingen gaan naar het VMBO. 6

7 Scholen voor voortgezet onderwijs waar schoolverlaters heen zijn gegaan PSG-Bladergroen - PSG-Jan van Egmond 12 PSG-Nelson Mandela 4 PSG-Da Vinci 9 PSG-Antoni Gaudi 1 Clusius-college 10 Bernard Nieuwentijt-Monnickendam - IVKO Amsterdam PKO intern Criterium Aanbod 3 4 Niet 4 afgenomen Tijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Afstemming Actieve rol leerlingen Schoolklimaat Begeleiding Zorg-ondersteuning Het Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) wordt eens in de vier jaren volledig doorlopen. Klassenbezoeken als onderdeel van het PKO kunnen over vier jaren worden verspreid. Er wordt gemeten met een vierpuntsschaal. 1. draagt niet of nauwelijks bij; 2. draagt onvoldoende bij; 3. draagt voldoende bij; 4. draagt in hoge mate bij. De beoordeling 3 is voldoende. Wij voldoen op alle afgenomen onderdelen aan de gestelde criteria. Voor het onderdeel Zorg/Ondersteuning zijn voor de komende planperiode een aantal verbeteracties gepland. Een punt van aandacht dit schooljaar en komende schooljaren is het opbrengst gericht werken in de groepen en schoolbreed, aanscherpen opstellen groepsplannen en met name, de evaluatie en het stellen van streefdoelen passend bij onze schoolpopulatie. De resultaten van de Kwaliteitszorg en het Kwaliteitsonderzoek zullen in het schoolplan voor de jaren worden meegenomen. 7

8 2.5 Interne kengetallen Personeel FTE-omvang 15,85 14,85 14,50 13,36 Gemiddelde gewogen leeftijd 40,51 41,10 41,37 41,40 Peildatum: Van t/m Kort 0-8 Kort Middel 8-43 Lang Middel Lang > 366 Totaal Meldings Frequentie Verzuim duur 15WJ - BS Willem Eggert 0,59% 1,74% 0,49% 2,93% 5,75% ,29 Totaal 0,59% 1,74% 0,49% 2,93% 5,75% ,29 Peildatum: Van t/m Kort 0-8 Kort Middel 8-43 Lang Middel Lang > 366 Totaal Meldings Frequentie Verzuim duur 15WJ - BS Willem Eggert 0,85% 1,48% 0,42% 0,83% 3,57% ,11 Totaal 0,85% 1,48% 0,42% 0,83% 3,57% ,11 Overzicht meldingsfrequentie en Landelijk 2013 *2014 verzuimpercentage. gemiddelde t/m november 2014 Meldingsfrequentie school 1 0,88 1,06 Meldingsfrequentie Opso 1,07 1 Verzuimpercentage school 6,5 5,75 3,57 Verzuimpercentage Opso 7,0 6,6 We zien dit jaar in vergelijking met vorig kalenderjaar op de meeste items een daling, met uitzondering van het percentage meldingsfrequentie en kort verzuim. De meldingsfrequentie is iets boven het landelijk gemiddelde en het verzuimpercentage ligt eronder (december 2014 niet meegerekend) De directie heeft het afgelopen schooljaar/kalender jaar preventieve gesprekken, (kort) frequent verzuim gesprekken, verzuim gesprekken en re- integratiegesprekken gevoerd. Daarnaast heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met een arbeidsdeskundige van Tredin (samenwerking sinds ) Een kort verslag en afspraken zijn opgenomen in Track Verzuim. Een preventief gesprek werd verwerkt in het taakbeleid formulier en/of verslag functioneringsgesprek. 8

9 3 Algemeen 3.1 Inzet Personeel Aan onze school zijn zo n 21 personeelsleden verbonden. Er zijn veel groepsleerkrachten die in deeltijd werken. Drie groepsleerkrachten hebben een volledige baan. Obs Willem Eggert is in het schooljaar gestart met: De Schoolleiding De schoolleiding bestaat miv oktober 2013 uit de directeur. De directeur werkt vijf dagen. De eerste maand van het schooljaar heeft de directeur alle taken van de adjunct-directeur overgenomen. De adjunct-directeur heeft per 1 oktober een nieuwe functie op een andere school binnen onze stichting geaccepteerd en was miv het schooljaar deels op zijn nieuwe school aan het werk en droeg zijn directietaken en administratieve taken over aan de directeur. De vacature ruimte die vrij is gekomen is deels ingezet voor de groepen en ter ondersteuning van de directie is per 15 november een managementassistent voor twee dagdelen per week ingehuurd via de Stichting voor een periode van bijna 8 maanden. Zij heeft vervolgens een baan geaccepteerd op 1 school binnen de stichting, waardoor ze niet meer versnipperd op verschillende scholen werkzaam is. Een Interne begeleider Er is 1 interne begeleider die 2 ½ dag haar taken als intern begeleider uitvoerde en daarnaast voor 1 dag lesgevende taken verzorgde. 18 groepsleerkrachten, Eén leerkracht van de onderbouw is vanaf maart 2012 met langdurig ziekteverlof. Zij is na een lang en zwaar behandeltraject, gestart met re- integratie. Het re-integratietraject is aan het einde van het schooljaar afgesloten met een volledig herstel in eigen functie. Er zijn twee parttime leerkracht die een woensdag om de week ouderschapsverlof opnemen gedurende het hele schooljaar. Een groepsleerkracht was deels werkzaam als pool leerkracht en deels werkzaam als groepsleerkracht in de onderbouwgroep. Door het vertrek van de adjunct-directeur heeft zij met ingang van het schooljaar een fulltime aanstelling en is uit de pool gehaald. 1 vakleerkracht lichamelijke oefening Wij hebben een vakleerkracht vanuit Spurd ingehuurd om de gymlessen op dinsdag te verzorgen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 1 poolleerkracht, Dit is een collega die onze school als stamschool heeft. Wanneer er geen ziekteverloven elders zijn dan werkt een poolleerkracht op zijn/haar stamschool. De poolleerkracht is ingezet in langdurige ziekte- en ouderschapsverloven. invalleerkrachten, voor kort tijdelijke vervanging van (ziekte)verloven Teamleden met tijdelijke uitbreiding(hoge uitzondering) Om de rust in de bovenbouwgroep zoveel mogelijk te bewaren hebben we de intern begeleider en een tijdelijke uitbreiding kunnen geven om de klassentaken van de adjuct- directeur in de bovenbouw over te nemen. 9

10 1 ICT-coördinator De ICT- coördinator verzorgt het beheer en de ontwikkeling van de ICT-middelen, en adviseert in het ICT-beleid. De ICT- coördinator wordt ondersteund en aangestuurd vanuit de directie. De ICTcommissie heeft haar bij diverse taken ondersteund. 1 conciërge (voor 20 uur per week) De conciërge is ingeleend via Stichting Baanstede/ Werken voor werk en sinds november 2010 werkzaam op onze school. 1 lio stagiaire We hebben de beschikking over één lio stagiaire voor 2 dagen. De stagiaire heeft zijn opleiding succesvol kunnen afsluiten. Stagiaires Ook dit schooljaar hebben van diverse opleidingen (Bol 4 onderwijsassistent en Pabo) stagiaires begeleid. De inzet van deze (bijna) collega s zijn een verrijking geweest voor ons als school. Ook zijn er een aantal kinderen vanuit het VMBO die voor een snuffelstage bij ons terecht konden. Functiemix Er zijn geen teamleden geweest die hebben gesolliciteerd op vacatureruimte voor een LB-functie. 10

11 3.2 Mutaties Dennis van Alfen onze adjunct-directeur start per 1 augustus 2013 als directeur van obs De Boemerang. Na de zomervakantie blijft Dennis nog een maand voor een aantal uren werkzaam op onze school om zijn werkzaamheden goed af te kunnen ronden. Door het vertrek van Dennis van Alfen wordt een deel van de vacature ruimte beschikbaar gesteld om Jennifer Bruin, groepsleerkracht, een volledige aanstelling te bieden. Hierdoor vervallen haar werkzaamheden als poolleerkracht. Sabrina Muis, groepsleerkracht groep 6 en ict-coördinator, was tot aan de kerstvakantie nog met ouderschapsverlof en is in januari parttime gestart in groep 6. Zij is zolang vervangen door 1 van onze poolleerkrachten, Huub Boers. Myrna v/d Molen, groepsleerkracht en icc-er, neemt gedurende het schooljaar woensdag om de week ouderschapsverlof op. Esther Rebel- Vink, groepsleerkracht groep 4, neemt gedurende het schooljaar woensdag om de week ouderschapsverlof op. Patrick Karsten, groepsleerkracht groep 8 heeft aan het einde van het schooljaar kenbaar gemaakt dat hij een baan in het Voortgezet onderwijs heeft geaccepteerd. Hij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar op het Clusius in Purmerend werken. 3.3 Ziekteverzuim Huub Boers, poolleerkracht groep 7/8, 8 heeft aan het begin van het schooljaar twee operatieve ingrepen moeten ondergaan, waar hij uiteindelijk goed van is hersteld. Lucian Koopman, groepsleerkracht groep 1/2, In de laatste weken voor de zomervakantie stond ze voor een aantal uren per week in de groep en verrichtte met name ondersteunende taken. Zij heeft dit lopende het schooljaar met kleine stappen kunnen uitbreiden tot het weer volledig uitvoeren van haar functie. Zij functioneerde met ingang van 30 juni 2013 weer volledig hersteld als groepsleerkracht. Rob Luttik heeft voor een langere periode verzuimd vanwege een bekende kwetsbare fysieke aandoening. 11

12 3.4 Speerpunten In het schooljaar zijn we onderstaande speerpunten verder gaan uitwerken. De teamleden die zich in de items hebben gespecialiseerd en/of zich hierin willen specialiseren waren hierbij de kartrekkers. Opbrengst gericht werken Excellentieproject. Opbrengstgericht werken Er is expliciet aandacht besteed aan het benoemen en evalueren van de leerdoelen en het stellen van de juiste (hoge) eisen aan leerlingen. We hebben kennis en nascholing ingezet om de onderwijsleersituatie voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte (denk aan cluster 3 en 4 leerlingen) te optimaliseren. Ook is het accent gelegd op het actief betrekken van leerlingen bij hun eigen ontwikkelingsproces. De verrijking van de leeromgeving en inzetten van breinvriendelijke tools ter verbetering en leerplezier. Leerteams Dit jaar is er een start gemaakt met het werken in leerteams. Er wordt een onderwerp/probleemstelling door alle leden van het leerteam ingebracht. Onderwerpen kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden zijn "Hoe gaan we om met ongewenst gedrag", "Hoe verbeteren we het automatiseren van de tafels" en "Wat kunnen we doen aan het beter leren van de spellingsregels". Vervolgens wordt een onderwerp gekozen. Het doel van deze bijeenkomst is om van en met elkaar te leren en de opbrengsten te verbeteren. Excellentieproject Voor de kleuters is een vervolg gekomen met nascholing van de leerkrachten om het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden te optimaliseren. Door middel van klassenbezoeken en intervisie een aanscherping en verdieping om vanuit de routines van de methode Kleuterplein en materialen naar boven toe differentiëren. In september was de eerste studiedag Excellentie voor het hele team. Deze dag stond in het teken van verdere professionalisering en werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om ook de kinderen die hoog meer begaafd zijn goed 12

13 onderwijs te kunnen geven. De dag werd geleid door twee specialisten die ook bij onze Stichting Opso werkzaam zijn en zich hebben gespecialiseerd in (hoog)begaafden leerlingen, middels opleiding en ervaring. Voor het signaleren en diagnosticeren van hoogbegaafdheid is een start gemaakt om te gaan werken met het DHH. Het Digitaal handelingsprotocol (DHH) geeft richting aan al het handelen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Er is meer inzicht in het aanbod van verrijkingsmateriaal gekomen en het DHH is hierbij als informatiebron ingezet. Aan het einde van het schooljaar heeft dit geresulteerd in de aanschaf van materialen uit de levelboxen voor verrijken per vakgebied. Dit op basis van de kenmerken van verrijkingsmateriaal voor eerste en tweede leerlijn. Daarnaast zijn door het inzetten van nieuwe kennis, vaardigheden en het DHH drie leerlingen gestart bij Vostok, een bovenschools onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingen nemen 1 dagdeel per week deel aan Vostok. Geef ze wortels en vleugels Ict- coördinator en commissie Wij staan voor Adaptief onderwijs en maken hiervoor ook gebruik van het inzetten van computers, digibord en goede software. De ict coördinator en commissie blijven tijd investeren in het ondersteunen en nascholen van het team. Met name in het gebruik en mogelijkheden van software en digibord. Daarnaast is het aanbod voor een nieuwe website, ouderportaal en digitaal rapport onderzocht. Het onderzoek is eind van het schooljaar afgerond en met ingang van het nieuwe schooljaar starten we met de genoemde items. Verder heeft de ict commissie scholen bezocht en kennis opgedaan door eigen onderzoek en bovenschools aanbod over het inzetten van tablets. Dit heeft geresulteerd in een voorkeur voor Snappet. Het onderzoek wordt afgerond nadat we in het nieuwe schooljaar met groep 4 een aantal maanden hebben proefgedraaid in het werken met Snappet. De definitieve keuze zal medio december 2014 gemaakt worden. Begeleiding dyslexiecoach Mascha Tamboer is onze dyslexie coach binnen de school. Helaas zijn er in schooljaar onvoldoende middelen geweest om haar vrij te roosteren van klassentaken, om dyslectische leerlingen te coachen. Zij heeft haar kennis voornamelijk ingezet door deel te nemen aan de technisch leescommissie en collegiale consultatie. 13

14 Interne cultuurcoördinator anti-pestcommissie Als afsluiting van het Kunstproject in heeft de icc-er en cultuurcommissie in een filmpje (duur 6 minuten) laten zien dat door Wherelant is gemaakt over ons cultuurproject dat als thema Hallo Wereld had. Er zijn materialen aangeschaft ten behoeve van een creatief circuit. In samenwerking met Clup een jij hoort er ook bij! (anti-pestproject) georganiseerd. De leerlingen hebben nader en intensiever kennisgemaakt met allerlei mensen uit onze samenleving. Er hebben groepsbezoeken plaatsgevonden en er zijn uitstapjes gemaakt. Mensen met heel verschillende achtergronden, studenten, vluchtelingen, mensen met beperkingen, buurtbewoners, ouderen en jongeren hebben verteld over hun leven hier in Nederland en in onze buurt. De kinderen hebben naar hun verhaal geluisterd, vragen gesteld en spelletjes gedaan. Ook is er een bezoek aan de Rusthoeve, een verzorgingstehuis, gebracht en is een atelier bezocht waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Het vooroordelenspel is gedaan o.l.v. bureau anti-discriminatie. BSO en TSO SKOP in school Aan het einde van het schooljaar werd bekend gemaakt dat de Stichting Kinderopvang Purmerend zou vertrekken uit de bloemenbuurt. Vanwege de jarenlange samenwerking met Skop wilden we de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussen de middag opvang behouden voor alle betrokkenen en met name voor de ouders en leerlingen in de bloemenbuurt. Dit heeft geresulteerd in opvang en peuterspeelzaal in onze school. Met ingang van januari 2014 is Skop in ons schoolgebouw gehuisvest. Hiervoor hebben we een lokaal, het handarbeidlokaal en de speelzaal deels ter beschikking gesteld. Na een aantal maanden in deze nieuwe situatie kunnen we concluderen dat het de samenwerking verder is versterkt en we dit in het nieuwe schooljaar verder willen gaan uitbouwen. Schoolmaatschappelijk werk in school De afgelopen vier jaar was het mogelijk voor ouders en leerkrachten om advies te vragen en ondersteuning te krijgen van een schoolmaatschappelijk werker rondom vragen over het kind en/of gezin. Dit schooljaar wilden we graag de schoolmaatschappelijk werker in de school. Door ziekte en reorganisatie van het SMD is dit uiteindelijk in mei gerealiseerd. Amarinda Schaap is 1 middag in de 2 maanden op school aanwezig voor ouders, leerlingen en personeel. Verder is zij ook via de mail en telefonisch bereikbaar. Na een eerste evaluatie kunnen we zeggen dat ouders en leerkrachten de weg naar schoolmaatschappelijk werk sneller nemen. Ook zijn de lijnen met school korter en efficiënter. Hulp wordt sneller geboden en ouders voelen zich ondersteund en gehoord. Dit horen we terug van de ouders. We zien graag dat dit volgend schooljaar wordt gecontinueerd. Veilig verkeer rondom de school De school heeft n.a.v. de ervaren verkeersonveiligheid door te hard rijden en fout parkeren een commissie samengesteld die zich hard maakt voor de verkeersveiligheid. De commissie heeft een subsidieaanvraag ingediend om 10 plantenbakken op de stoep te plaatsen en deze is toegekend. Het plaatsen van de bakken zal na de zomervakantie plaatsvinden. Ook heeft de Gemeente toegezegd een verkeersplateau te plaatsen om het te hard rijden tegen te gaan. 14

15 Daarnaast blijft school aandacht besteden aan het gedrag van alle weggebruikers door met regelmaat oproepen te plaatsen in de nieuwsbrief. Flitsbezoeken De flitsbezoeken zijn geëvalueerd en zijn in het schooljaar voortgezet. Het meerdere malen kort bezoeken van de groepen is wat tijdsinvestering betreft geen probleem. Het tijdstip van het korte bezoek en de nabespreking bleek in sommige gevallen een knelpunt. De directeur heeft in het Mt en teamvergaderingen haar bevindingen in zijn algemeenheid besproken. Passend Onderwijs Het Samenwerkingsverband Waterland heeft bijeenkomsten georganiseerd voor directies en intern begeleiders waarin ondersteuningsaanvragen, ondersteuningsadviseur en verdere ontwikkelingen belangrijke items waren. Dit ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar en startpunt Passend onderwijs. Tevredenheidsonderzoek Beekveld en Terpstra Op alle scholen van Opso en Spoor is in maart 2014 een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de scholen afgenomen. Het resultaat is kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief aan ouders en intern besproken met het team en Mr. De aandachtspunten kwamen overeen met de ontwikkelpunten van school die in ons schoolplan zijn benoemd. OBS Willem Eggert, Purmerend SPOOR/OPSO Sterke punten * De school krijgt van ouders en leerlingen een voldoende, waarbij het cijfer dat de leerlingen geven beduidend hoger is dan ten tijde van het vorige onderzoek, in * Het schoolklimaat wordt als prettig ervaren door leerlingen en ouders en ook de veiligheid binnen de school is naar tevredenheid. * De mening van leerlingen doet er toe op deze school. De leerlingenraad geeft leerlingen de mogelijkheid mee te praten over belangrijke zaken die spelen binnen de school. * Sinds het vorige onderzoek is de ouderbetrokkenheid toegenomen. * De leerlingen zijn tevreden over de lessen en de positieve feedback die zij van hun leerkrachten krijgen. * De ouders staan achter hun schoolkeuze en raden de school aan andere ouders aan. De tevredenheid van ouders met hun schoolkeuze is gegroeid sinds

16 Aandachtspunten * De contacten tussen ouders en school zijn in principe goed. Ouders zien echter wel verschil in communicatie en contact in de verschillende klassen. * De school zou leerlingen nog meer kunnen uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen (van goed naar beter). * De samenhang tussen het ICT- en het lesaanbod is toegenomen. Het aantal leerling computers en werkplekken is aan uitbreiding toe. * Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en zorgondersteuningsbehoeften van leerlingen is in ontwikkeling. Ouders kunnen hierbij, als partner, ingezet worden. * De (bovenbouw) leerlingen zijn ontevreden over de tussenschoolse opvang. De relatie tussen leerlingen en overblijfkrachten is voor verbetering vatbaar. 4. Bijzondere activiteiten. Theatermiddagen: voor en door leerlingen. Een aantal middagen per jaar verzorgd door leerlingen of team voor een publiek dat bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Project Jij hoort er ook bij! in samenwerking met Clup. Het is een intensief project dat aansluit bij de kerndoelen van het onderwijs, zoals actief burgerschap en oriëntatie op jezelf en de wereld. Leerlingenraad en school in actie voor het Hertenkamp In mei was een bijeenkomst voor de wijk georganiseerd door de Gemeente Purmerend over de toekomst van het hertenkamp. De OV, Mr en leerlingenraad hebben zich ingezet voor het Hertenkamp. Een afvaardiging van heeft een duidelijk signaal afgegeven tijdens een bijeenkomst in P3 (pop- en cultuurpodium Purmerend) We dragen het Hertenkamp een warm hart toe en zien heel graag dat het Hertenkamp blijft voortbestaan. Met name de leerlingenraad heeft zijn stem goed laten horen De leerlingenraad heeft, namens alle leerlingen van de school, handtekeningen en brieven overhandigd en een goed pleidooi gehouden voor het Hertenkamp. Ook werden er door de leerlingen kritische vragen gesteld. Er werd meerdere malen hard geapplaudisseerd voor onze leerlingen. Wij zijn trots op onze leerlingenraad. 16

17 Bibliotheek bezoek verschillende groepen hebben een bezoek gebracht aan de Bibliotheek Waterland. Diverse gastlessen door ouders Tweejaarlijkse sponsorloop in de Kinderboekenweek Klaar voor de start! Heeft geresulteerd een feestelijke en sportieve woensdagochtend met een hoge opbrengst. Dankzij de goede inzet van alle leerlingen is er een mooi bedrag opgehaald tijdens onze sponsorloop Een deel van dit geld is naar Kika gegaan en de bibliotheekcommissie heeft 3500 euro mogen besteden aan boeken en leesplezier. Zij hebben dit besteed aan: Nieuwe scanners, duo- leesboeken, vervangen van oude boeken, nieuwe boeken en een theatervoorstelling in school ter boekpromotie. Alle boeken werden ingevoerd in een nieuw systeem. Project Natuur In samenwerking met stichting CLUP aan de slag met het project 'natuur verandert met de bewoners'. De kinderen gaan aan het werk en leren met de natuur in de buurt. Een tuinenroute door de buurt Uitstapje naar het kinderparadijs om hier kleine dieren in en rond het water te onderzoeken. Vee tentoonstelling i In september bezoeken alle groepen de vee tentoonstelling op de Koemarkt. De kinderboerderij: Groep 1 en 2 Sport Clinics: turnen, tennis en voetbal tijdens een aantal gymlessen verzorgen medewerkers van SPURD een clinic Hierdoor maken onze leerlingen kennis met verschillende sporten en worden een aantal basisvaardigheden aangeleerd. Sporten met een beperking Leerlingen groep 8 hebben ervaren wat je kunt doen als je een beperking hebt. Onze school heeft meegedaan aan het kennis- en ervaringsproject Grenzeloos Sporten van Spurd, waarbij de kinderen in groep 8 leren over de sport- en beweegmogelijkheden van mensen met een 17

18 beperking. Spurd wil kinderen zonder beperking laten zien en voelen dat leven en sporten voor kinderen met een beperking met enige aanpassing goed mogelijk is. Theatervoorstellingen van theatergroep Smoesjes Tijdens de laatste sponsorloop is er door de kinderen heel veel geld bij elkaar gelopen. Een groot deel van dit geld komt ten goede aan de leesbevordering. Zo zijn er veel leuke leesboeken voor de leerlingen aangeschaft. Daarnaast hebben de leerlingen genoten van de theatergroep Smoesjes. Er zijn twee voorstellingen gegeven: letter Spetter en Biebshow. Roefelen Het snuffelen in de wereld van de volwassenen wordt roefelen genoemd. In mei hebben groep 7 en 8 hun jaarlijkse Roefel dag gehad. De leerlingen krijgen hierdoor een beeld van bedrijven in en om Purmerend De kinderen liepen hun snuffelstagen bij instanties als het inloophuis, dierenartsenpraktijk, kledingwinkels, sportzaak, reisbureau, ijssalon, supermarkt etc. Schooltoernooien De leerlingen hebben weer meegedaan aan diverse sporttoernooien waaronder: In september een BeeBalltoernooi bij honkbalvereniging Flying Petrels. Het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6 bij voetbalvereniging F.C. Purmerend. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 bij voetbalvereniging Wherevogels. En Handbal voor de groepen 3 t/m 8. Eind juni hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan beachvoetballen op de Koemarkt. Schooltuinen groepen 7 en 8 18

19 Verkeersexamen In april hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het theorie-examen Drie leerlingen hebben hun theorie na een herexamen behaald. Het praktisch verkeersexamen vond dit jaar plaats op vrijdag 16 mei. Alle leerlingen hebben het examen goed afgerond en hun diploma ontvangen. Jaarlijkse feesten Inzameling voor de voedselbank december 2013 de Koningsspelen De sportdag begon weer met een feestelijk Koningsontbijt bestaande uit brood, zuivel, fruit en beleg. De groepen 1 t/m 4 gingen in de omgeving van school aan sport en spel doen. De groepen 5 en 6 naar een sportpark en de groepen 7 en 8 gaan naar het zwembad. Nationaal Ontbijt, onze school heeft dit jaar weer meegedaan met het Nationaal ontbijt begin november, waarbij alle kinderen van de school een gezamenlijk ontbijt nuttigen en waarbij in de school gericht aandacht is besteed aan het belang van ontbijten en gezond gedrag in het algemeen. Diverse activiteiten met de peuterspeelzaal Jaarlijkse schoolreisjes 19

20 groep 3 en 4 Activiteiten door de Oudervereniging georganiseerd Willem Eggert Bloesemtocht Avondvierdaagse Snowplanet Sponsorloop Buitenschoolse sportactiviteiten Leerplicht Strengere controles naleving leerplicht. De afdeling leerplicht heeft na de zomervakantie en voor de kerstvakantie op school een controle uitgevoerd. Zij hebben gecontroleerd of er sprake was van ongeoorloofd verzuim. Bij een aantal ouders is het verzuim nader onderzocht. 4.1 Bijzondere (externe) ontwikkelingen Kinderopvang Purmerend verzorgt voor onze school de voor- en naschoolse opvang. Dit doen zij in hun eigen gebouw aan de Narcissenstraat. We hebben in de loop der jaren een goede samenwerking met de medewerkers van de Peuterspeelzaal van Skop opgebouwd. Vlak voor de zomervakantie lieten zij weten dat de locatie aan de Narcissenstraat door een reorganisatie gaat sluiten, als gevolg van de terugloop van kinderen. Per januari 2014 werd hun locatie de Klimboom aan de Narcissenstraat opgeheven en zijn genoemde opvang en PSZ t Boemeltje verplaatst naar onze school. Na een aantal maanden samenwerken in ons schoolgebouw kunnen we stellen dat dit een goede keus is geweest voor alle betrokkenen en met name voor de leerlingen en ouders. 5 Gebouw en inventaris Het onderhoud van het gebouw is een dagelijkse zorg, waar veel aandacht voor is. Noodzakelijke werkzaamheden worden meteen uitgevoerd of er wordt melding van gemaakt zodat de verschillende instanties snel actie kunnen ondernemen. De momenteel aanwezige conciërge neemt veel onderhoudswerkzaamheden op zich waardoor er minder uitbesteed hoeft te worden. Groot onderhoud (met name de staat van de dakbedekking) is een punt ter bespreking geweest i.v.m. een aantal keren lekkage bij hevige regenval. Verbetering ventilatie Lopende het schooljaar wordt met een meetapparaat het Co2 gehalte in de lokalen gemeten en de kwaliteit verbeterd door het volgen van adviezen die het team van de GGD in de schooljaren daarvoor heeft ontvangen. 20

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie