Jaarverslag Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Jaarverslag Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het samenwerken met ouders als partner. Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen hebben we vorig schooljaar een tevredenheidsmeting uitgevoerd, waarin de mening van leerlingen, ouders en medewerkers in kaart is gebracht. De school krijgt van ouders en leerlingen een voldoende, waarbij het cijfer dat de leerlingen geven beduidend hoger is dan ten tijde van het vorige onderzoek, in Het schoolklimaat wordt als prettig ervaren door leerlingen en ouders en ook de veiligheid binnen de school is naar tevredenheid. De leerlingen zijn tevreden over de lessen en de positieve feedback die zij van hun leerkrachten krijgen. De ouders staan achter hun schoolkeuze en raden de school aan andere ouders aan. De tevredenheid van ouders over hun schoolkeuze is gegroeid sinds Ook zijn er aandachtspunten waar we vorig schooljaar aan hebben gewerkt en ook komend schooljaar verder willen verbeteren. We willen van goed onderwijs dat past bij onze leerlingen, naar excellent onderwijs dat past bij onze leerlingen. Onze communicatie met ouders willen we verder versterken Alle genoemde punten krijgen hun vervolg in het nieuwe schooljaar. Naast deze onderwerpen zijn er tal van andere ontwikkelingen en activiteiten waar we met z n allen weer hard aan gewerkt hebben. In dit jaarverslag staan ze beschreven. Veel leesplezier! Joke Sibie, directeur 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kengetallen: 2.1 externe kengetallen 2.2 Resultaten en opbrengsten 2.3 Uitstroom groep PKO 2.5 Interne Kerngetallen personeel 3. Algemeen 3.1 Inzet personeel 3.2 Mutaties 3.3 Ziekteverzuim 3.4 Speerpunten 4. Bijzondere activiteiten 4.1 Bijzondere (externe) ontwikkelingen 5. Gebouw en inventaris 6. Strategisch beleid schooljaar Scholingsplan 8. Nawoord Bijlage 1: lijst met afkortingen 2

3 Naam School: OBS Willem Eggert Adres: Jan van Egmondstraat 14 Plaats 1441 HM Purmerend Brinnummer: 15 J 2.1 Externe kengetallen Aantal leerlingen Percentage leerlingen onderbouw 124=47% 139= 50,5% 150=53% Percentage leerlingen bovenbouw 142=53% 136= 49,5% 130=46% Percentage gewichtsleerlingen 1,00 94% 93% 268=95% 1,30 5% 4% 8=3% 1,20 1,5% 1,8% 5=2% Verwijzingpercentage SO 0% 0,36% 1=0,4% Verwijzingspercentage SBO niet bekend 0,36% 0% Bij de leerlingentelling op 1 oktober 2013 zaten er 280 kinderen op obs Willem Eggert, verdeeld over 11 groepen: 3 kleutergroepen en verder 1 groep 8, groep 7/8, groep 7, groep 6, groep 5, groep 4, groep 4/5, groep 3 groep Aantal groepen Aantal kinderen begin schooljaar , 9-15, 6-19 (73 totaal) / (totaal 22) / (totaal 21)

4 Instroom in de overige groepen: 10 leerlingen zijn ingestroomd vanwege een verhuizing, 1 leerling is ingestroomd vanwege het imago van de Willem Eggertschool. In totaal zijn 13 leerlingen uitgestroomd: Twaalf leerlingen zijn uitgestroomd vanwege een verhuizing, waarvan 2 leerlingen vanwege plaatsing in een (nieuw) pleeggezin in een andere woonplaats, 1 leerling is uitgestroomd naar een andere basisschool, vanwege het pedagogisch klimaat binnen de groep. Een leerling is uitgestroomd naar het speciaal onderwijs. Instroom uitstroom tussen en Instroom nieuwe leerlingen in groep 0 of 1 38 Instroom nieuwe leerlingen in de overige groepen 16 Uitstroom van leerlingen in verband met verhuizing 12 Uitstroom leerlingen in verband met plaatsing S(B)O 1 Uitstroom leerlingen vanwege andere redenen 2 Kinderen die doubleren per groep uitgewerkt (overgang ) Groep 2 Sociaal-emotioneel, motoriek, 4 Kinderen die versnellen per groep uitgewerkt ( ) Groep 2 1 leerling is in januari 2014 doorgestroomd van groep 2 naar groep 3 vanwege sociaal- emotioneel aspecten, sterke cognitie en hoog leerrendement Toelichting: Een beslissing om de schooltijd voor een leerling te verlengen dan wel te bekorten vindt plaats na collegiale consultatie en in overleg met de intern begeleider en directie. Er is uiteraard altijd overleg met de ouders. Voor de overgang in de onderbouw beschikt de school over een protocol overgang groep 1 naar 2 en een protocol overgang groep 2 naar 3 en een protocol kleuterverlenging. Bij twijfel over de overgang of doublure in andere groepen worden zorgvuldig afgewogen keuzes gemaakt maar zijn de onderliggende normen en procedures nog niet vastgelegd. De genoemde leerlingen zijn tevens besproken in het ondersteuningsteam of in het directie-ib overleg. 4

5 2.2 Resultaten / opbrengsten Opbrengsten: Criterium Nio groep 8 IQ 102,61 102,91 103,57 100,77 Drempelond, rekenen / Cito M8 53/112,5 54/117,3=A 114,4=I 114,7=I Drempelond. Spelling / Cito M8 53/112,5 54/149,8=A 145,7=II 147,1=I+ Drempelond. begr. lezen / Cito M8 53/58,4 54/63,9 58=I 62,5=I DMT groep 8 92,7=A (krt 3) 102,8=C (krt 1) 105,4= I 100,9=I 99,1=B (krt 2) 89,4=A (krt 3) Cito E3 DMT ,3=A 35,4=C 40,3=II 36,4=III Cito E4 DMT ,8=C 66,3=B 56,4=IV 63,3=III Cito Rekenen / Wiskunde 2012 E4 60,6 = B 65,6 A+ 52,1=IV 52,6= -V Cito Rekenen / Wiskunde 2012 M6 87,1 = A 89,4=A+ 81,1=IV 94,9=I+ Cito Begrijpend lezen 2012 M6 34,4=B 35=B 28=IV 41,2=I+ Toelichting: Cito-leerlingvolgsysteem Bij het opstellen van het voorlopige schooladvies voor groep 8 wordt onder andere gebruik gemaakt van het Cito-LOVS en overige gegevens die voorhanden zijn. Streefdoelen en resultaten De resultaten en doelen waar we naar streven (streefdoelen) worden besproken in het team. In het schooljaar waren de streefdoelen door de directie en intern begeleider op schoolniveau vastgesteld en is er tevens op groepsniveau met streefdoelen gewerkt. M.i.v. van het schooljaar is het formuleren van streefdoelen structureel georganiseerd, waarbij de leerkrachten deels worden ondersteund door de intern begeleider. In een plenair Cito LOVS overleg werden de streefdoelen door de leerkrachten zelf gepresenteerd, nadat deze in overleg met de intern begeleider zijn vastgesteld. Dit wordt in het schooljaar in IB-bouwbesprekingen en plenaire bijeenkomsten verder aangescherpt, waarbij de evaluatie een aandachtspunt blijft. Resultaten eindonderzoeken en verwijzingen voortgezet onderwijs Het eindonderzoek wordt gedaan volgens de methodiek van De Waterlandse overstap. Hierin worden de volgende onderzoeken afgenomen: de NIO, de PMT-K2, het Drempelonderzoek (voor een aantal leerlingen die hier volgens het protocol/school in aanmerking komen), de Cito-M8 toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen, de DMT kaart 1, 2 en 3. Op grond van deze onderzoeken, waarvan een deel door het bureau School-en-Onderwijs-Service worden afgenomen, en op grond van de indruk van de school wordt er een eindadvies voor het voortgezet onderwijs bepaald. Dit eindadvies wordt in een adviesgesprek aan de ouders van de kinderen medegedeeld. De ouders zijn vrij om hun kind bij de school van hun eigen keus aan te melden. Op enkele uitzonderingen na volgen de scholen voor voortgezet onderwijs het eindadvies van de school op. Wanneer afgeweken wordt van het advies van de school, wordt er altijd eerst met elkaar overlegd. De totaalscore op de Nio voor alle kinderen in groep 8 was 100,77 Dit betekent dat de gemiddelde intelligentie van alle 36 leerlingen die dit jaar het eindonderzoek hebben gedaan, rond of iets boven het gemiddelde ligt. Hierbij dient echter ook opgemerkt te worden, dat de genoemde scores alle 5

6 kinderen omvatten, dus ook de kinderen die naar het praktijkonderwijs gaan of leerwegondersteuning krijgen. Bij de schoolscores van de scholen die het Cito-eindonderzoek doen, zijn deze kinderen niet meegeteld. De scores van onze school en andere scholen buiten Purmerend zijn dus ook moeilijk met elkaar te vergelijken. NIO CITO Advies 100 t/m t/m 537 vmbo-tl of vmbo-tl/havo 108 t/m t/m 541 havo vanaf 116 vanaf 543 t/m 544 havo/vwo vanaf 118 vanaf 545 vwo (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) vanaf 119 vanaf 546 vwo+ (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) vanaf of hoger vwo+ (gymnasium, Tvwo, Technasium etc.) Voor 5 leerlingen heeft school een heronderzoek aangevraagd, daarvan hebben twee leerlingen hoger gescoord (VWO niveau) De overige drie leerlingen scoorden ook de tweede keer niet conform het Cito LOVS en het beeld van de school. Uitstroom groep VWO 13=37% 6=17% 11= 31% Havo/Vwo 5=14% 3=8% Havo 6= 17% 11=31% 7=19% Tl/Havo 1=3% 3=8% Mavo 2=6% VMBO -T 9=26% 6=17% VMBO-gemengde leerweg 2= 6% 4=11% 5=13% VMBO gemengde leerweg t/m Theoretische leerweg VMBO-KB 1=3% 3=8% VMBO-BB 1=3% 2=6% LWOO 3=9% Praktijkonderwijs - VSO 2=6% - Onze leerlingen zijn uitgestroomd naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen stromen uit naar de PSG, de Purmerendse Scholen Groep. Er is afgelopen twee schooljaren een toename in de uitstroom naar het Clusius in Purmerend. Procentueel gezien zit er een verschil in de uitstroom. Dit heeft deels te maken met het verschil in groepsgrootte. In het voortgezet onderwijs wil de benaming voor schooltypes nog wel eens wijzigen, er is miv voor gekozen om in de bovenstaande tabel uit te gaan van de benamingen van de schoolsoorten, conform het format van ons ondersteuningsprofiel, nu met de verdere onder typeringen. Ruim 60 % van onze kinderen gaat naar Havo of VWO, de overige leerlingen gaan naar het VMBO. 6

7 Scholen voor voortgezet onderwijs waar schoolverlaters heen zijn gegaan PSG-Bladergroen - PSG-Jan van Egmond 12 PSG-Nelson Mandela 4 PSG-Da Vinci 9 PSG-Antoni Gaudi 1 Clusius-college 10 Bernard Nieuwentijt-Monnickendam - IVKO Amsterdam PKO intern Criterium Aanbod 3 4 Niet 4 afgenomen Tijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Afstemming Actieve rol leerlingen Schoolklimaat Begeleiding Zorg-ondersteuning Het Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) wordt eens in de vier jaren volledig doorlopen. Klassenbezoeken als onderdeel van het PKO kunnen over vier jaren worden verspreid. Er wordt gemeten met een vierpuntsschaal. 1. draagt niet of nauwelijks bij; 2. draagt onvoldoende bij; 3. draagt voldoende bij; 4. draagt in hoge mate bij. De beoordeling 3 is voldoende. Wij voldoen op alle afgenomen onderdelen aan de gestelde criteria. Voor het onderdeel Zorg/Ondersteuning zijn voor de komende planperiode een aantal verbeteracties gepland. Een punt van aandacht dit schooljaar en komende schooljaren is het opbrengst gericht werken in de groepen en schoolbreed, aanscherpen opstellen groepsplannen en met name, de evaluatie en het stellen van streefdoelen passend bij onze schoolpopulatie. De resultaten van de Kwaliteitszorg en het Kwaliteitsonderzoek zullen in het schoolplan voor de jaren worden meegenomen. 7

8 2.5 Interne kengetallen Personeel FTE-omvang 15,85 14,85 14,50 13,36 Gemiddelde gewogen leeftijd 40,51 41,10 41,37 41,40 Peildatum: Van t/m Kort 0-8 Kort Middel 8-43 Lang Middel Lang > 366 Totaal Meldings Frequentie Verzuim duur 15WJ - BS Willem Eggert 0,59% 1,74% 0,49% 2,93% 5,75% ,29 Totaal 0,59% 1,74% 0,49% 2,93% 5,75% ,29 Peildatum: Van t/m Kort 0-8 Kort Middel 8-43 Lang Middel Lang > 366 Totaal Meldings Frequentie Verzuim duur 15WJ - BS Willem Eggert 0,85% 1,48% 0,42% 0,83% 3,57% ,11 Totaal 0,85% 1,48% 0,42% 0,83% 3,57% ,11 Overzicht meldingsfrequentie en Landelijk 2013 *2014 verzuimpercentage. gemiddelde t/m november 2014 Meldingsfrequentie school 1 0,88 1,06 Meldingsfrequentie Opso 1,07 1 Verzuimpercentage school 6,5 5,75 3,57 Verzuimpercentage Opso 7,0 6,6 We zien dit jaar in vergelijking met vorig kalenderjaar op de meeste items een daling, met uitzondering van het percentage meldingsfrequentie en kort verzuim. De meldingsfrequentie is iets boven het landelijk gemiddelde en het verzuimpercentage ligt eronder (december 2014 niet meegerekend) De directie heeft het afgelopen schooljaar/kalender jaar preventieve gesprekken, (kort) frequent verzuim gesprekken, verzuim gesprekken en re- integratiegesprekken gevoerd. Daarnaast heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met een arbeidsdeskundige van Tredin (samenwerking sinds ) Een kort verslag en afspraken zijn opgenomen in Track Verzuim. Een preventief gesprek werd verwerkt in het taakbeleid formulier en/of verslag functioneringsgesprek. 8

9 3 Algemeen 3.1 Inzet Personeel Aan onze school zijn zo n 21 personeelsleden verbonden. Er zijn veel groepsleerkrachten die in deeltijd werken. Drie groepsleerkrachten hebben een volledige baan. Obs Willem Eggert is in het schooljaar gestart met: De Schoolleiding De schoolleiding bestaat miv oktober 2013 uit de directeur. De directeur werkt vijf dagen. De eerste maand van het schooljaar heeft de directeur alle taken van de adjunct-directeur overgenomen. De adjunct-directeur heeft per 1 oktober een nieuwe functie op een andere school binnen onze stichting geaccepteerd en was miv het schooljaar deels op zijn nieuwe school aan het werk en droeg zijn directietaken en administratieve taken over aan de directeur. De vacature ruimte die vrij is gekomen is deels ingezet voor de groepen en ter ondersteuning van de directie is per 15 november een managementassistent voor twee dagdelen per week ingehuurd via de Stichting voor een periode van bijna 8 maanden. Zij heeft vervolgens een baan geaccepteerd op 1 school binnen de stichting, waardoor ze niet meer versnipperd op verschillende scholen werkzaam is. Een Interne begeleider Er is 1 interne begeleider die 2 ½ dag haar taken als intern begeleider uitvoerde en daarnaast voor 1 dag lesgevende taken verzorgde. 18 groepsleerkrachten, Eén leerkracht van de onderbouw is vanaf maart 2012 met langdurig ziekteverlof. Zij is na een lang en zwaar behandeltraject, gestart met re- integratie. Het re-integratietraject is aan het einde van het schooljaar afgesloten met een volledig herstel in eigen functie. Er zijn twee parttime leerkracht die een woensdag om de week ouderschapsverlof opnemen gedurende het hele schooljaar. Een groepsleerkracht was deels werkzaam als pool leerkracht en deels werkzaam als groepsleerkracht in de onderbouwgroep. Door het vertrek van de adjunct-directeur heeft zij met ingang van het schooljaar een fulltime aanstelling en is uit de pool gehaald. 1 vakleerkracht lichamelijke oefening Wij hebben een vakleerkracht vanuit Spurd ingehuurd om de gymlessen op dinsdag te verzorgen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 1 poolleerkracht, Dit is een collega die onze school als stamschool heeft. Wanneer er geen ziekteverloven elders zijn dan werkt een poolleerkracht op zijn/haar stamschool. De poolleerkracht is ingezet in langdurige ziekte- en ouderschapsverloven. invalleerkrachten, voor kort tijdelijke vervanging van (ziekte)verloven Teamleden met tijdelijke uitbreiding(hoge uitzondering) Om de rust in de bovenbouwgroep zoveel mogelijk te bewaren hebben we de intern begeleider en een tijdelijke uitbreiding kunnen geven om de klassentaken van de adjuct- directeur in de bovenbouw over te nemen. 9

10 1 ICT-coördinator De ICT- coördinator verzorgt het beheer en de ontwikkeling van de ICT-middelen, en adviseert in het ICT-beleid. De ICT- coördinator wordt ondersteund en aangestuurd vanuit de directie. De ICTcommissie heeft haar bij diverse taken ondersteund. 1 conciërge (voor 20 uur per week) De conciërge is ingeleend via Stichting Baanstede/ Werken voor werk en sinds november 2010 werkzaam op onze school. 1 lio stagiaire We hebben de beschikking over één lio stagiaire voor 2 dagen. De stagiaire heeft zijn opleiding succesvol kunnen afsluiten. Stagiaires Ook dit schooljaar hebben van diverse opleidingen (Bol 4 onderwijsassistent en Pabo) stagiaires begeleid. De inzet van deze (bijna) collega s zijn een verrijking geweest voor ons als school. Ook zijn er een aantal kinderen vanuit het VMBO die voor een snuffelstage bij ons terecht konden. Functiemix Er zijn geen teamleden geweest die hebben gesolliciteerd op vacatureruimte voor een LB-functie. 10

11 3.2 Mutaties Dennis van Alfen onze adjunct-directeur start per 1 augustus 2013 als directeur van obs De Boemerang. Na de zomervakantie blijft Dennis nog een maand voor een aantal uren werkzaam op onze school om zijn werkzaamheden goed af te kunnen ronden. Door het vertrek van Dennis van Alfen wordt een deel van de vacature ruimte beschikbaar gesteld om Jennifer Bruin, groepsleerkracht, een volledige aanstelling te bieden. Hierdoor vervallen haar werkzaamheden als poolleerkracht. Sabrina Muis, groepsleerkracht groep 6 en ict-coördinator, was tot aan de kerstvakantie nog met ouderschapsverlof en is in januari parttime gestart in groep 6. Zij is zolang vervangen door 1 van onze poolleerkrachten, Huub Boers. Myrna v/d Molen, groepsleerkracht en icc-er, neemt gedurende het schooljaar woensdag om de week ouderschapsverlof op. Esther Rebel- Vink, groepsleerkracht groep 4, neemt gedurende het schooljaar woensdag om de week ouderschapsverlof op. Patrick Karsten, groepsleerkracht groep 8 heeft aan het einde van het schooljaar kenbaar gemaakt dat hij een baan in het Voortgezet onderwijs heeft geaccepteerd. Hij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar op het Clusius in Purmerend werken. 3.3 Ziekteverzuim Huub Boers, poolleerkracht groep 7/8, 8 heeft aan het begin van het schooljaar twee operatieve ingrepen moeten ondergaan, waar hij uiteindelijk goed van is hersteld. Lucian Koopman, groepsleerkracht groep 1/2, In de laatste weken voor de zomervakantie stond ze voor een aantal uren per week in de groep en verrichtte met name ondersteunende taken. Zij heeft dit lopende het schooljaar met kleine stappen kunnen uitbreiden tot het weer volledig uitvoeren van haar functie. Zij functioneerde met ingang van 30 juni 2013 weer volledig hersteld als groepsleerkracht. Rob Luttik heeft voor een langere periode verzuimd vanwege een bekende kwetsbare fysieke aandoening. 11

12 3.4 Speerpunten In het schooljaar zijn we onderstaande speerpunten verder gaan uitwerken. De teamleden die zich in de items hebben gespecialiseerd en/of zich hierin willen specialiseren waren hierbij de kartrekkers. Opbrengst gericht werken Excellentieproject. Opbrengstgericht werken Er is expliciet aandacht besteed aan het benoemen en evalueren van de leerdoelen en het stellen van de juiste (hoge) eisen aan leerlingen. We hebben kennis en nascholing ingezet om de onderwijsleersituatie voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte (denk aan cluster 3 en 4 leerlingen) te optimaliseren. Ook is het accent gelegd op het actief betrekken van leerlingen bij hun eigen ontwikkelingsproces. De verrijking van de leeromgeving en inzetten van breinvriendelijke tools ter verbetering en leerplezier. Leerteams Dit jaar is er een start gemaakt met het werken in leerteams. Er wordt een onderwerp/probleemstelling door alle leden van het leerteam ingebracht. Onderwerpen kunnen heel verschillend zijn. Voorbeelden zijn "Hoe gaan we om met ongewenst gedrag", "Hoe verbeteren we het automatiseren van de tafels" en "Wat kunnen we doen aan het beter leren van de spellingsregels". Vervolgens wordt een onderwerp gekozen. Het doel van deze bijeenkomst is om van en met elkaar te leren en de opbrengsten te verbeteren. Excellentieproject Voor de kleuters is een vervolg gekomen met nascholing van de leerkrachten om het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden te optimaliseren. Door middel van klassenbezoeken en intervisie een aanscherping en verdieping om vanuit de routines van de methode Kleuterplein en materialen naar boven toe differentiëren. In september was de eerste studiedag Excellentie voor het hele team. Deze dag stond in het teken van verdere professionalisering en werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om ook de kinderen die hoog meer begaafd zijn goed 12

13 onderwijs te kunnen geven. De dag werd geleid door twee specialisten die ook bij onze Stichting Opso werkzaam zijn en zich hebben gespecialiseerd in (hoog)begaafden leerlingen, middels opleiding en ervaring. Voor het signaleren en diagnosticeren van hoogbegaafdheid is een start gemaakt om te gaan werken met het DHH. Het Digitaal handelingsprotocol (DHH) geeft richting aan al het handelen met betrekking tot hoogbegaafdheid. Er is meer inzicht in het aanbod van verrijkingsmateriaal gekomen en het DHH is hierbij als informatiebron ingezet. Aan het einde van het schooljaar heeft dit geresulteerd in de aanschaf van materialen uit de levelboxen voor verrijken per vakgebied. Dit op basis van de kenmerken van verrijkingsmateriaal voor eerste en tweede leerlijn. Daarnaast zijn door het inzetten van nieuwe kennis, vaardigheden en het DHH drie leerlingen gestart bij Vostok, een bovenschools onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingen nemen 1 dagdeel per week deel aan Vostok. Geef ze wortels en vleugels Ict- coördinator en commissie Wij staan voor Adaptief onderwijs en maken hiervoor ook gebruik van het inzetten van computers, digibord en goede software. De ict coördinator en commissie blijven tijd investeren in het ondersteunen en nascholen van het team. Met name in het gebruik en mogelijkheden van software en digibord. Daarnaast is het aanbod voor een nieuwe website, ouderportaal en digitaal rapport onderzocht. Het onderzoek is eind van het schooljaar afgerond en met ingang van het nieuwe schooljaar starten we met de genoemde items. Verder heeft de ict commissie scholen bezocht en kennis opgedaan door eigen onderzoek en bovenschools aanbod over het inzetten van tablets. Dit heeft geresulteerd in een voorkeur voor Snappet. Het onderzoek wordt afgerond nadat we in het nieuwe schooljaar met groep 4 een aantal maanden hebben proefgedraaid in het werken met Snappet. De definitieve keuze zal medio december 2014 gemaakt worden. Begeleiding dyslexiecoach Mascha Tamboer is onze dyslexie coach binnen de school. Helaas zijn er in schooljaar onvoldoende middelen geweest om haar vrij te roosteren van klassentaken, om dyslectische leerlingen te coachen. Zij heeft haar kennis voornamelijk ingezet door deel te nemen aan de technisch leescommissie en collegiale consultatie. 13

14 Interne cultuurcoördinator anti-pestcommissie Als afsluiting van het Kunstproject in heeft de icc-er en cultuurcommissie in een filmpje (duur 6 minuten) laten zien dat door Wherelant is gemaakt over ons cultuurproject dat als thema Hallo Wereld had. Er zijn materialen aangeschaft ten behoeve van een creatief circuit. In samenwerking met Clup een jij hoort er ook bij! (anti-pestproject) georganiseerd. De leerlingen hebben nader en intensiever kennisgemaakt met allerlei mensen uit onze samenleving. Er hebben groepsbezoeken plaatsgevonden en er zijn uitstapjes gemaakt. Mensen met heel verschillende achtergronden, studenten, vluchtelingen, mensen met beperkingen, buurtbewoners, ouderen en jongeren hebben verteld over hun leven hier in Nederland en in onze buurt. De kinderen hebben naar hun verhaal geluisterd, vragen gesteld en spelletjes gedaan. Ook is er een bezoek aan de Rusthoeve, een verzorgingstehuis, gebracht en is een atelier bezocht waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Het vooroordelenspel is gedaan o.l.v. bureau anti-discriminatie. BSO en TSO SKOP in school Aan het einde van het schooljaar werd bekend gemaakt dat de Stichting Kinderopvang Purmerend zou vertrekken uit de bloemenbuurt. Vanwege de jarenlange samenwerking met Skop wilden we de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussen de middag opvang behouden voor alle betrokkenen en met name voor de ouders en leerlingen in de bloemenbuurt. Dit heeft geresulteerd in opvang en peuterspeelzaal in onze school. Met ingang van januari 2014 is Skop in ons schoolgebouw gehuisvest. Hiervoor hebben we een lokaal, het handarbeidlokaal en de speelzaal deels ter beschikking gesteld. Na een aantal maanden in deze nieuwe situatie kunnen we concluderen dat het de samenwerking verder is versterkt en we dit in het nieuwe schooljaar verder willen gaan uitbouwen. Schoolmaatschappelijk werk in school De afgelopen vier jaar was het mogelijk voor ouders en leerkrachten om advies te vragen en ondersteuning te krijgen van een schoolmaatschappelijk werker rondom vragen over het kind en/of gezin. Dit schooljaar wilden we graag de schoolmaatschappelijk werker in de school. Door ziekte en reorganisatie van het SMD is dit uiteindelijk in mei gerealiseerd. Amarinda Schaap is 1 middag in de 2 maanden op school aanwezig voor ouders, leerlingen en personeel. Verder is zij ook via de mail en telefonisch bereikbaar. Na een eerste evaluatie kunnen we zeggen dat ouders en leerkrachten de weg naar schoolmaatschappelijk werk sneller nemen. Ook zijn de lijnen met school korter en efficiënter. Hulp wordt sneller geboden en ouders voelen zich ondersteund en gehoord. Dit horen we terug van de ouders. We zien graag dat dit volgend schooljaar wordt gecontinueerd. Veilig verkeer rondom de school De school heeft n.a.v. de ervaren verkeersonveiligheid door te hard rijden en fout parkeren een commissie samengesteld die zich hard maakt voor de verkeersveiligheid. De commissie heeft een subsidieaanvraag ingediend om 10 plantenbakken op de stoep te plaatsen en deze is toegekend. Het plaatsen van de bakken zal na de zomervakantie plaatsvinden. Ook heeft de Gemeente toegezegd een verkeersplateau te plaatsen om het te hard rijden tegen te gaan. 14

15 Daarnaast blijft school aandacht besteden aan het gedrag van alle weggebruikers door met regelmaat oproepen te plaatsen in de nieuwsbrief. Flitsbezoeken De flitsbezoeken zijn geëvalueerd en zijn in het schooljaar voortgezet. Het meerdere malen kort bezoeken van de groepen is wat tijdsinvestering betreft geen probleem. Het tijdstip van het korte bezoek en de nabespreking bleek in sommige gevallen een knelpunt. De directeur heeft in het Mt en teamvergaderingen haar bevindingen in zijn algemeenheid besproken. Passend Onderwijs Het Samenwerkingsverband Waterland heeft bijeenkomsten georganiseerd voor directies en intern begeleiders waarin ondersteuningsaanvragen, ondersteuningsadviseur en verdere ontwikkelingen belangrijke items waren. Dit ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar en startpunt Passend onderwijs. Tevredenheidsonderzoek Beekveld en Terpstra Op alle scholen van Opso en Spoor is in maart 2014 een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de scholen afgenomen. Het resultaat is kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief aan ouders en intern besproken met het team en Mr. De aandachtspunten kwamen overeen met de ontwikkelpunten van school die in ons schoolplan zijn benoemd. OBS Willem Eggert, Purmerend SPOOR/OPSO Sterke punten * De school krijgt van ouders en leerlingen een voldoende, waarbij het cijfer dat de leerlingen geven beduidend hoger is dan ten tijde van het vorige onderzoek, in * Het schoolklimaat wordt als prettig ervaren door leerlingen en ouders en ook de veiligheid binnen de school is naar tevredenheid. * De mening van leerlingen doet er toe op deze school. De leerlingenraad geeft leerlingen de mogelijkheid mee te praten over belangrijke zaken die spelen binnen de school. * Sinds het vorige onderzoek is de ouderbetrokkenheid toegenomen. * De leerlingen zijn tevreden over de lessen en de positieve feedback die zij van hun leerkrachten krijgen. * De ouders staan achter hun schoolkeuze en raden de school aan andere ouders aan. De tevredenheid van ouders met hun schoolkeuze is gegroeid sinds

16 Aandachtspunten * De contacten tussen ouders en school zijn in principe goed. Ouders zien echter wel verschil in communicatie en contact in de verschillende klassen. * De school zou leerlingen nog meer kunnen uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen (van goed naar beter). * De samenhang tussen het ICT- en het lesaanbod is toegenomen. Het aantal leerling computers en werkplekken is aan uitbreiding toe. * Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en zorgondersteuningsbehoeften van leerlingen is in ontwikkeling. Ouders kunnen hierbij, als partner, ingezet worden. * De (bovenbouw) leerlingen zijn ontevreden over de tussenschoolse opvang. De relatie tussen leerlingen en overblijfkrachten is voor verbetering vatbaar. 4. Bijzondere activiteiten. Theatermiddagen: voor en door leerlingen. Een aantal middagen per jaar verzorgd door leerlingen of team voor een publiek dat bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Project Jij hoort er ook bij! in samenwerking met Clup. Het is een intensief project dat aansluit bij de kerndoelen van het onderwijs, zoals actief burgerschap en oriëntatie op jezelf en de wereld. Leerlingenraad en school in actie voor het Hertenkamp In mei was een bijeenkomst voor de wijk georganiseerd door de Gemeente Purmerend over de toekomst van het hertenkamp. De OV, Mr en leerlingenraad hebben zich ingezet voor het Hertenkamp. Een afvaardiging van heeft een duidelijk signaal afgegeven tijdens een bijeenkomst in P3 (pop- en cultuurpodium Purmerend) We dragen het Hertenkamp een warm hart toe en zien heel graag dat het Hertenkamp blijft voortbestaan. Met name de leerlingenraad heeft zijn stem goed laten horen De leerlingenraad heeft, namens alle leerlingen van de school, handtekeningen en brieven overhandigd en een goed pleidooi gehouden voor het Hertenkamp. Ook werden er door de leerlingen kritische vragen gesteld. Er werd meerdere malen hard geapplaudisseerd voor onze leerlingen. Wij zijn trots op onze leerlingenraad. 16

17 Bibliotheek bezoek verschillende groepen hebben een bezoek gebracht aan de Bibliotheek Waterland. Diverse gastlessen door ouders Tweejaarlijkse sponsorloop in de Kinderboekenweek Klaar voor de start! Heeft geresulteerd een feestelijke en sportieve woensdagochtend met een hoge opbrengst. Dankzij de goede inzet van alle leerlingen is er een mooi bedrag opgehaald tijdens onze sponsorloop Een deel van dit geld is naar Kika gegaan en de bibliotheekcommissie heeft 3500 euro mogen besteden aan boeken en leesplezier. Zij hebben dit besteed aan: Nieuwe scanners, duo- leesboeken, vervangen van oude boeken, nieuwe boeken en een theatervoorstelling in school ter boekpromotie. Alle boeken werden ingevoerd in een nieuw systeem. Project Natuur In samenwerking met stichting CLUP aan de slag met het project 'natuur verandert met de bewoners'. De kinderen gaan aan het werk en leren met de natuur in de buurt. Een tuinenroute door de buurt Uitstapje naar het kinderparadijs om hier kleine dieren in en rond het water te onderzoeken. Vee tentoonstelling i In september bezoeken alle groepen de vee tentoonstelling op de Koemarkt. De kinderboerderij: Groep 1 en 2 Sport Clinics: turnen, tennis en voetbal tijdens een aantal gymlessen verzorgen medewerkers van SPURD een clinic Hierdoor maken onze leerlingen kennis met verschillende sporten en worden een aantal basisvaardigheden aangeleerd. Sporten met een beperking Leerlingen groep 8 hebben ervaren wat je kunt doen als je een beperking hebt. Onze school heeft meegedaan aan het kennis- en ervaringsproject Grenzeloos Sporten van Spurd, waarbij de kinderen in groep 8 leren over de sport- en beweegmogelijkheden van mensen met een 17

18 beperking. Spurd wil kinderen zonder beperking laten zien en voelen dat leven en sporten voor kinderen met een beperking met enige aanpassing goed mogelijk is. Theatervoorstellingen van theatergroep Smoesjes Tijdens de laatste sponsorloop is er door de kinderen heel veel geld bij elkaar gelopen. Een groot deel van dit geld komt ten goede aan de leesbevordering. Zo zijn er veel leuke leesboeken voor de leerlingen aangeschaft. Daarnaast hebben de leerlingen genoten van de theatergroep Smoesjes. Er zijn twee voorstellingen gegeven: letter Spetter en Biebshow. Roefelen Het snuffelen in de wereld van de volwassenen wordt roefelen genoemd. In mei hebben groep 7 en 8 hun jaarlijkse Roefel dag gehad. De leerlingen krijgen hierdoor een beeld van bedrijven in en om Purmerend De kinderen liepen hun snuffelstagen bij instanties als het inloophuis, dierenartsenpraktijk, kledingwinkels, sportzaak, reisbureau, ijssalon, supermarkt etc. Schooltoernooien De leerlingen hebben weer meegedaan aan diverse sporttoernooien waaronder: In september een BeeBalltoernooi bij honkbalvereniging Flying Petrels. Het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6 bij voetbalvereniging F.C. Purmerend. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 bij voetbalvereniging Wherevogels. En Handbal voor de groepen 3 t/m 8. Eind juni hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan beachvoetballen op de Koemarkt. Schooltuinen groepen 7 en 8 18

19 Verkeersexamen In april hebben de leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het theorie-examen Drie leerlingen hebben hun theorie na een herexamen behaald. Het praktisch verkeersexamen vond dit jaar plaats op vrijdag 16 mei. Alle leerlingen hebben het examen goed afgerond en hun diploma ontvangen. Jaarlijkse feesten Inzameling voor de voedselbank december 2013 de Koningsspelen De sportdag begon weer met een feestelijk Koningsontbijt bestaande uit brood, zuivel, fruit en beleg. De groepen 1 t/m 4 gingen in de omgeving van school aan sport en spel doen. De groepen 5 en 6 naar een sportpark en de groepen 7 en 8 gaan naar het zwembad. Nationaal Ontbijt, onze school heeft dit jaar weer meegedaan met het Nationaal ontbijt begin november, waarbij alle kinderen van de school een gezamenlijk ontbijt nuttigen en waarbij in de school gericht aandacht is besteed aan het belang van ontbijten en gezond gedrag in het algemeen. Diverse activiteiten met de peuterspeelzaal Jaarlijkse schoolreisjes 19

20 groep 3 en 4 Activiteiten door de Oudervereniging georganiseerd Willem Eggert Bloesemtocht Avondvierdaagse Snowplanet Sponsorloop Buitenschoolse sportactiviteiten Leerplicht Strengere controles naleving leerplicht. De afdeling leerplicht heeft na de zomervakantie en voor de kerstvakantie op school een controle uitgevoerd. Zij hebben gecontroleerd of er sprake was van ongeoorloofd verzuim. Bij een aantal ouders is het verzuim nader onderzocht. 4.1 Bijzondere (externe) ontwikkelingen Kinderopvang Purmerend verzorgt voor onze school de voor- en naschoolse opvang. Dit doen zij in hun eigen gebouw aan de Narcissenstraat. We hebben in de loop der jaren een goede samenwerking met de medewerkers van de Peuterspeelzaal van Skop opgebouwd. Vlak voor de zomervakantie lieten zij weten dat de locatie aan de Narcissenstraat door een reorganisatie gaat sluiten, als gevolg van de terugloop van kinderen. Per januari 2014 werd hun locatie de Klimboom aan de Narcissenstraat opgeheven en zijn genoemde opvang en PSZ t Boemeltje verplaatst naar onze school. Na een aantal maanden samenwerken in ons schoolgebouw kunnen we stellen dat dit een goede keus is geweest voor alle betrokkenen en met name voor de leerlingen en ouders. 5 Gebouw en inventaris Het onderhoud van het gebouw is een dagelijkse zorg, waar veel aandacht voor is. Noodzakelijke werkzaamheden worden meteen uitgevoerd of er wordt melding van gemaakt zodat de verschillende instanties snel actie kunnen ondernemen. De momenteel aanwezige conciërge neemt veel onderhoudswerkzaamheden op zich waardoor er minder uitbesteed hoeft te worden. Groot onderhoud (met name de staat van de dakbedekking) is een punt ter bespreking geweest i.v.m. een aantal keren lekkage bij hevige regenval. Verbetering ventilatie Lopende het schooljaar wordt met een meetapparaat het Co2 gehalte in de lokalen gemeten en de kwaliteit verbeterd door het volgen van adviezen die het team van de GGD in de schooljaren daarvoor heeft ontvangen. 20

Jaarverslag 2014 2015

Jaarverslag 2014 2015 Jaarverslag 2014 2015 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs, maar ook de verkeersveiligheid rondom de school. Het

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag ouders 2012 2013

Jaarverslag ouders 2012 2013 Jaarverslag ouders 0 0 Beste ouders, Bij deze het eerste jaarverslag van obs Weidevogels. Dit jaarverslag is, op kleine aanpassingen na, hetzelfde verslag dat naar het bestuur gaat. Het betreft cijfers

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vee tentoonstelling Donderdag 11 september gaan wij naar de Vee tentoonstelling op de koemarkt.

Nieuwsbrief. Vee tentoonstelling Donderdag 11 september gaan wij naar de Vee tentoonstelling op de koemarkt. Datum nieuwsbrief Obs Willem Eggert Jan v Egmondstraat 14 1441 HM Purmerend 0299 421385 info@willemeggertschool.nl www.willemeggertschool.nl Agenda: 10 september Sportdag gr 1 t/m 8 Locatie: Sportpark

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016 Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1 Jaarplan 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitskader Basisonderwijs

Kwaliteitskader Basisonderwijs Kwaliteitskader Basisonderwijs Een Kwaliteitskader is een hulpmiddel om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Een Kwaliteitskader gaat uit van vier fasen van sturing: definiëren van kwaliteit: welke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan 2.4. Klachten en klachtenregeling 2.5. PR en communicatie 2.6. Medezeggenschap 3. Onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG.

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. r.k. Daltonschool Valkenheuvel Jaarplan 2015/2016 HOGE ONDERWIJSKWALITEIT DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. Geplande

Nadere informatie