balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie"

Transcriptie

1 balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw aterstaatwegenstraten&pleinenverkeersmaatregelenopenbaarvervoerparkerenbinnenhavensenwa terwegeneconomischezakenhandelenambachtindustrienutsbedrijvenonderwijsopenbarebasiso nderwijshuisvestingonderwijsbijzonderspeciaalonderwijsgemeenschappelijkebaten&lastenvanhet OnderwijsVolwasseneneducatieCultuurenRecreatieOpenbarebibliotheekVormingswerkenOntwikkel ingswerksportgroenesportvelden&terreinenkunstoudheidkunde&museanatuurbeschermingopenba argroen&openluchtrecreatieoverigerecreatievevoorzieningensocialevoorzieningen&maatschap pelijkedienstverleningbijstandsverleningwerkgelegenheidinkomensvoorzieningminimabeleidmaat schappelijkebegeleiding&adviesvreemdelingenhuishoudelijkeverzorgingparticipatiebudgetsociaalcul tureelwerkkinderopvangvoorzieningenvolksgezondheid&milieuopenbaregezondheidszorgjeugdg ezondheidszorg(uniformdeel)jeugdgezondheidszorg(wmodeel)afvalverwijdering&afvalverwerkingri olering&waterzuiveringmilieubeheerlijkbezorgingruimtelijkeordening&volkshuisvestingruimtel ijkeordeningwoningexploitatiewoningbouwstads&dorpsvernieuwingoverigevolkshuisvestingbouwgr ondexploitatiefinanciering&algemenedekkingsmiddelenoverigefinanciëlemiddelengeldlening& uitzetting>=1jralgemeneuitkeringgemeentefondsalgemenebaten&lastenuitvoeringwetwozonroere ndezaakbelastingentoeristenbelastinghondenbelastingprecariobelastinglastenheffingeninvordering gemeentelijkebelastingenalgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerza kenbestuurlijkesamenwerkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veilighei dbrandweer&rampenbestrijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosie venverkeervervoerenwaterstaatwegenstraten&pleinenverkeersmaatregelenopenbaarvervoerpa rkerenbinnenhavensenwaterwegeneconomischezakenhandelenambachtindustrienutsbedrijveno nderwijsopenbarebasisonderwijshuisvestingonderwijsbijzonderspeciaalonderwijsgemeenschappe lijkebaten&lastenvanhetonderwijsvolwasseneneducatiecultuurenrecreatieopenbarebibliotheekv ormingswerkenontwikkelingswerksportgroenesportvelden&terreinenkunstoudheidkunde&museana tuurbeschermingopenbaargroen&openluchtrecreatieoverigerecreatievevoorzieningensocialevoor zieningen&maatschappelijkedienstverleningbijstandsverleningwerkgelegenheidinkomensvoor zieningminimabeleidmaatschappelijkebegeleiding&adviesvreemdelingenhuishoudelijkeverzorgingpar ticipatiebudgetsociaalcultureelwerkkinderopvangvoorzieningenvolksgezondheid&milieuopenbar egezondheidszorgjeugdgezondheidszorg(uniformdeel)jeugdgezondheidszorg(wmodeel)afvalverwij dering&afvalverwerkingriolering&waterzuiveringmilieubeheerlijkbezorgingruimtelijkeordening& volkshuisvestingruimtelijkeordeningwoningexploitatiewoningbouwstads&dorpsvernieuwingoveri gevolkshuisvestingbouwgrondexploitatiefinanciering&algemenedekkingsmiddelenoverigefina nciëlemiddelengeldlening&uitzetting>=1jralgemeneuitkeringgemeentefondsalgemenebaten&lasten UitvoeringWetWOZOnroerendezaakbelastingenToeristenbelastingHondenbelastingPrecariobelastingL astenheffingeninvorderinggemeentelijkebelastingenalgemeenbestuurbestuursorganenbestuurson dersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwerkingbestuursondersteuningraad&rekenkamero penbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbestrijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruim ingconventioneleexplosievenverkeervervoerenwaterstaatwegenstraten&pleinenverkeersmaatre gelenopenbaarvervoerparkerenbinnenhavensenwaterwegeneconomischezakenhandelenambacht IndustrieNutsbedrijvenOnderwijsOpenbareBasisonderwijsHuisvestingOnderwijsBijzonderSpeciaalO nderwijsgemeenschappelijkebaten&lastenvanhetonderwijsvolwasseneneducatiecultuurenrecrea tieopenbarebibliotheekvormingswerkenontwikkelingswerksportgroenesportvelden&terreinenkunst Oudheidkunde&MuseaNatuurbeschermingOpenbaarGroen&OpenluchtrecreatieOverigerecreatievevo orzieningensocialevoorzieningen&maatschappelijkedienstverleningbijstandsverleningwerkg elegenheidinkomensvoorzieningminimabeleidmaatschappelijkebegeleiding&adviesvreemdelingenhui shoudelijkeverzorgingparticipatiebudgetsociaalcultureelwerkkinderopvangvoorzieningenvolksgezo ndheid&milieuopenbaregezondheidszorgjeugdgezondheidszorg(uniformdeel)jeugdgezondheidszo rg(wmodeel)afvalverwijdering&afvalverwerkingriolering&waterzuiveringmilieubeheerlijkbezorging Ruimtelijkeordening&volkshuisvestingRuimtelijkeordeningWoningexploitatiewoningbouwStads &dorpsvernieuwingoverigevolkshuisvestingbouwgrondexploitatiefinanciering&algemenedekkin gsmiddelenoverigefinanciëlemiddelengeldlening&uitzetting>=1jralgemeneuitkeringgemeentefon dsalgemenebaten&lastenuitvoeringwetwozonroerendezaakbelastingentoeristenbelastinghondenb elastingprecariobelastinglastenheffingeninvorderinggemeentelijkebelastingenalgemeenbestuurbe stuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwerkingbestuursondersteu ningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbestrijdingopenbareordeen veiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenwaterstaatwegenstrate n&pleinenverkeersmaatregelenopenbaarvervoerparkerenbinnenhavensenwaterwegeneconomisch ezakenhandelenambachtindustrienutsbedrijvenonderwijsopenbarebasisonderwijshuisvestingon 1 Beleidsbegroting versie

2 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo Meerjarenperspectief Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid Financiële positie Gemeentefonds 16 B Programmabegroting 5. Het programmaplan Beleidsprogramma s nieuwe stijl Programmasturing Programmasturing blijft leidend sturingsprincipe Evaluatie programmaregie Opgave gericht werken helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken Programma s Prog.1 : Werk verbindt Prog.2 : Zorg voor de mens Prog.3 : Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid Prog.4 : Naar een aantrekkelijke binnenstad Prog.5 : Toekomstbestendige stad met focus op Zuid agenda : Duurzaamheid agenda : Participatie Hoofdfuncties H0: Algemeen Bestuur H1: Openbare orde en veiligheid H2: Verkeer, vervoer en waterstaat H3: Economische zaken H4: Onderwijs H5: Cultuur en recreatie H6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening H7: Volksgezondheid en milieu H8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting H9: Financiering en algemene dekkingsmiddelen Beleidsbegroting versie

3 6. Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen & risico s Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Organisatie Arbeidsvoorwaarden Personeel Informatievoorziening /-technologie Control en auditing Inkopen van diensten, leveringen en diensten Investeringen Financiële toelichting Recapitulatie lasten en baten per hoofdfunctie De financiële toelichting per hoofdfunctie Overzicht algemene dekkingsmiddelen 197 C Bijlagen 8. Bijlagen en Overzichten Reserves & voorzieningen De mutaties in de reserves Aard en reden reserves De mutaties in de voorzieningen Aard en reden voorzieningen Saldi (sub)functie per hoofdfunctie Financiering (EMU-saldo) Overzicht van incidentele baten en lasten Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Overzicht van verbonden partijen (zie ook paragraaf 6.6) Kadernota Raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota / Meicirculaire 2013 gemeentefonds Beleidsbegroting versie

4 1: Inleiding Deze Beleidsbegroting geeft een actueel financieel beeld van het bestaand beleid plus de ingevulde bezuinigingsmaatregelen uit de Kadernota Zoals u in de Kadernota heeft kunnen lezen was er een meerjarig tekort dat globaal in tweeën is te splitsen. De eerste twee jaren, 2014 en 2015, beweegt het tekort zich rond de 3 miljoen. In de twee jaren daarna, 2016 en 2017, zien we op z n minst een verdubbeling van het tekort en vanaf 2017 zelfs meer dan dat. Deze tweedeling in de opgave is alleen al aanleiding voor een twee-sporen-aanpak. De samenleving en de gemeente veranderen Los van deze financiële reden zien we dat onze samenleving en de rol van de gemeentelijke overheid daarin stevig en steeds sneller aan het veranderen is. De netwerksamenleving krijgt steeds meer vorm. Dat betekent de komende jaren een verandering van rol voor ons als gemeentelijke overheid. Ook de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeenten (de zogeheten decentralisaties) betekent dat er veel zal veranderen in vormgeving en wijze van werken van onze gemeente, waarbij ook de financiële implicaties voorlopig schimmig blijven. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en krimp laten hun sporen na. Ook de veranderende verhoudingen in Nederland, de groeiende focus op Europa als partner en de global shift in de wereld hebben hun invloed op Hengelo. Rijksbeleid is risico voor ons financieel beleid De grilligheid van het (financiële) rijksbeleid maakt ook dat wij in steeds beperktere mate kunnen uitgaan van een stabiel gemeentefonds en van voorspelbare doeluitkeringen als inkomstenbronnen van de gemeente. Sterker nog, in materiële zin is het rijksbeleid het grootste risico voor ons financieel beleid. Tot slot zien wij ook dat binnen de planningshorizon van deze meerjarenbegroting wij overgaan naar een volgende raadsperiode. Sluitende begroting voor Al deze ontwikkelingen en dimensies maken dat ons college er nog steeds van overtuigd is, dat een twee-sporen-beleid het meest recht doet aan de complexe werkelijkheid van dit moment. Het eerste spoor hield in dat we, gelet op een bestendig solide financieel beleid en met inachtneming van het provinciaal toezichtkader, voor de jaren 2014 en 2015 een structureel sluitende begroting aanbieden. De vaststelling van de Kadernota , in juli 2013, heeft geleid tot een structurele ombuigingstaakstelling van ongeveer 3 miljoen in Grondige voorbereiding voor nieuwe raad Ons college is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. Tegelijkertijd realiseren we ons, gezien alle ontwikkelingen zoals wij die hierboven beschreven, dat we niet over ons eigen graf heen moeten regeren door nu voortijdig onomkeerbare bezuinigingsmaatregelen te nemen. Wij zijn dan ook van plan om, in verbinding met uw raad, een grondig proces voor te bereiden en uit te lijnen waarmee de nieuwe raad en het nieuwe college, de bezuinigingsopgave voor de jaren 2016 en 2017 kunnen invullen. Dit betreft, zoals het er nu voorstaat, een extra structurele taakstelling oplopend tot ruim 5,2 miljoen in Deze komt dus boven op de eerder genoemde taakstelling in Welke rol heeft de gemeente Hengelo in de toekomst? Dit bezuinigingsproces zou volgens ons zo moeten zijn ingericht dat het tegemoet komt aan de opgaven waar de gemeentelijke overheid de komende jaren voor staat. Een proces dat dus niet alleen een financieel probleem oplost. Maar ook, en allereerst een antwoord geeft op vragen die gaan over de rol van de gemeente Hengelo in de toekomst. De financiële kaders zijn daarbij randvoorwaarden, zij het van zeer dwingende aard. Het college is blij dat ondanks deze financieel moeilijke tijden we er toch weer in zijn geslaagd om voor de eerste twee jaren een sluitende begroting te presenteren, waarbij zelfs de totale lastendruk voor de burger onder de inflatiecorrectie uitkomt. Deze beleidsbegroting maakt onderdeel uit van de raadsbehandeling op 5 november Hengelo, 24 september 2013 Burgemeester en wethouders van Hengelo 4 Beleidsbegroting versie

5 2: Leeswijzer Na de inleiding en deze leeswijzer treft u in hoofdstuk 3 het raadsvoorstel, de overwegingen en het daarbij behorende ontwerp-raadsbesluit aan. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de financiële positie van de gemeente Hengelo. Hierin staat het financieel meerjarenperspectief centraal. In hoofdstuk 5 Deel A worden de beleidsprogramma s en de daarbij behorende programmasturing toegelicht. Relevante ontwikkelingen uit de actualiteit worden in de onderscheiden programma s beschreven. In hoofdstuk 5 Deel B worden de traditionele hoofdfuncties toegelicht. Hoofdstuk 6 bevat de paragrafen van de begroting. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de lokale heffingen, risico s en het weerstandsvermogen, aan het onderhoud van de duurzame kapitaalgoederen, het grondbeleid, de financiering, de verbonden partijen, de interne bedrijfsvoering en de ARI-investeringen. Hoofdstuk 7 betreft de financiële toelichting over uitkomsten weergegeven in de samenvatting van baten en lasten. Naast de gebruikelijke bijlagen zijn de Kadernota en de raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota /Meicirculaire 2013 gemeentefonds als bijlagen opgenomen. 5 Beleidsbegroting versie

6 3: Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Beleidsbegroting PROGRAMMA/FACET-AGENDA Overige AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Op grond van de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet biedt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks, tijdig voor 15 november voor aanvang van het begrotingsjaar, een ontwerpbegroting en meerjarenramingen ter vaststelling aan. De Beleidsbegroting behelst de financiële actualisering van het bestaand beleid en de ingevulde bezuinigingsmaatregelen uit de Kadernota Zoals u in het geactualiseerd financieel perspectief van de Kadernota heeft kunnen zien was er meerjarig een tekort dat globaal te verdelen is in twee ordes van grootte. De eerste twee jaren, 2014 en 2015, beweegt het tekort zich rond de 3 miljoen. In de twee jaren van de planningshorizon daarna, 2016 en 2017, zien we op z n minst een verdubbeling van het tekort en vanaf 2017 zelfs meer dan dat. Deze tweedeling in de opgave was alleen al aanleiding voor een twee-sporen-aanpak. Het eerste spoor hield in dat we, gelet op een bestendig solide financieel beleid en met inachtneming van het provinciaal toezichtkader, voor de jaren 2014 en 2015 momenteel een structureel sluitende begroting aanbieden. De vaststelling van de Kadernota , in juli 2013, heeft geleid tot een structurele ombuigingstaakstelling van ongeveer 3 miljoen in Ons college is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor een solide meerjarig financieel beleid. En tegelijkertijd realiseren we ons, dat we niet over ons eigen graf heen moeten (willen) regeren door nu voortijdig definitief onomkeerbare bezuinigingsmaatregelen te nemen. Het tweede spoor combineert deze twee dimensies van onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn van plan om, in verbinding met uw raad, een grondig proces voor te bereiden en uit te lijnen, waarmee de nieuwe raad en het nieuwe college, de bezuinigingsopgave voor de jaren 2016 en 2017 kunnen invullen. Dit betreft, zoals het er nu voorstaat, een extra structurele taakstelling oplopend tot 5,2 miljoen in Deze komt dus boven op de eerder genoemde taakstelling in Dit bezuinigingsproces zou volgens ons zo moeten zijn ingericht dat het tegemoet komt aan de opgaven waar de gemeentelijke overheid de komende jaren voor staat. Een proces dat dus niet alleen een financieel probleem oplost. Maar ook, of beter geformuleerd, allereerst een antwoord geeft op vragen die gaan over de rol van de gemeente Hengelo in de toekomst. De financiële kaders zijn daarbij randvoorwaarden, zij het van zeer dwingende aard. 6 Beleidsbegroting versie

7 INHOUD VAN HET VOORSTEL De Beleidsbegroting sluit met de volgende saldi (* 1.000): 2014: 2015: ) : ) : Positief resultaat na bestemming: ) Voor de jaren 2016 en 2017 zijn taakstellende stelposten opgenomen voor het 2 e spoor bezuinigen. Zie hiervoor de uitgebreide toelichting. Voor een analyse van de noemenswaardige verschillen ten opzichte van de Kadernota en de grondslagen, waarop de ramingen zijn gebaseerd, wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting. ARI-investeringen De ARI-investeringen (Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en Inrichting openbare ruimte Esrein (=Herinrichting Industriestraat)) staan nog voor de komende tijd op de rol. Voor het Centraal Station/Laan Hart van Zuid is binnen ARI een investeringsbedrag van 3 miljoen gereserveerd voor 2015; voor de inrichting van de openbare ruimte Esrein 1,45 miljoen. In het ARI-berekeningsmodel was er vanuit gegaan om deze twee investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut af te schrijven. Door de verdere uitfasering van een aantal investeringen, zoals het Stadskantoor, is het nu mogelijk om deze investeringen in een keer af te schrijven. Na afronding van deze betreffende projecten en de nog lopende projecten voor de binnenstad, 30 km zones en het stadhuis/stadskantoor zullen wij u te zijner tijd adviseren om deze reserve op te heffen. Alle lasten zijn op dat moment verdisconteerd in de begroting. De lasten van de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten uit ARI zijn al op productniveau geraamd in de voorliggende begroting. De kapitaallasten, die voortvloeiden uit deze investeringen, zijn al in mindering gebracht op de jaarlijkse toevoeging aan de reserve ARI in de begroting. Wij stellen u voor in te stemmen met de voorgestelde constructie om de ARI-investeringen Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en inrichting openbare ruimte Esrein in een keer af te schrijven (na ingebruikname). Communicatie: Een persbericht volgt bij het definitieve besluit. Vervolgtraject: Na de vaststelling door de raad zal de Beleidsbegroting , aangevuld met eventuele amendementen en/of moties, worden gedrukt. Deze begroting wordt in het kader van het financieel toezicht aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel aangeboden. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN 1) De Beleidsbegroting vast te stellen; 2) Het programmaplan, bestaande uit de politieke programma s en de hoofdfuncties, als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 3) Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2014 te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Beleidsbegroting ; 4) Voor het jaar 2014 de lasten en baten per hoofdfunctie, inclusief de geraamde mutaties van de reserves binnen de hoofdfuncties, als financieel kader vast te stellen; 5) De ARI-investeringen, Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en Inrichting openbare ruimte Esrein, in een keer af te schrijven (na ingebruikname) 7 Beleidsbegroting versie

8 FINANCIËLE ASPECTEN De samenvatting van de noemenswaardige financiële mutaties ten opzichte van de Kadernota zijn verwoord in hoofdstuk 4 van de Beleidsbegroting HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN? De Kadernota en de raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota /Meicirculaire 2013 gemeentefonds van 18 juni jl. zijn als bijlagen toegevoegd aan de Beleidsbegroting (resp. bijlage 8.7 en 8.8) BIJLAGE(N) Beleidsbegroting BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester 8 Beleidsbegroting versie

9 CONCEPT-RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Horck, Marianne PF-FB Wieger Mulder ONDERWERP Beleidsbegroting DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1) De Beleidsbegroting vast te stellen; 2) Het programmaplan, bestaande uit de politieke programma s en de hoofdfuncties, als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 3) Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2014 te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Beleidsbegroting ; 4) Voor het jaar 2014 de lasten en baten per hoofdfunctie, inclusief de geraamde mutaties van de reserves binnen de hoofdfuncties, als financieel kader vast te stellen; 5) De ARI-investeringen, Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en Inrichting openbare ruimte Esrein, in een keer af te schrijven (na ingebruikname) DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter 9 Beleidsbegroting versie

10 4: De financiën van de gemeente Hengelo 4.1 Meerjarenperspectief een financieel bewogen (tussen)jaar Het begrotingsjaar 2014 zal in financiële zin een bewogen jaar worden. De exacte financiële impact van de transities zal gestalte krijgen. De financiële consequenties als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds, met ingang van 2015, worden helder. Het is onzeker of we de komende jaren nog meer rijksbezuinigingen kunnen verwachten. Al deze onderdelen leiden er toe dat we in 2014 aan de vooravond staan van het 2 e spoor van bezuinigingen. Dit spoor zal door de nieuwe gemeenteraad worden ingevuld. Meerjarenperspectief Op dit moment geeft deze begroting inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot het financieel perspectief Medio september 2013 bestaat er, bij het opstellen van deze voorliggende beleidsbegroting, nog geen zicht op de definitieve invulling van de aanvullende rijksbezuinigingen van 6 miljard. Dit houdt in dat de exacte doorwerking daarvan nog niet is vertaald in deze begroting. Wij verwachten wel dat we in de Kadernota hierop voldoende hebben geanticipeerd. Er is rekening gehouden met een tegenvallend accres in het gemeentefonds van structureel 1,0 miljoen. Daar boven op hebben we door de grilligheid van het rijksbeleid in de afgelopen jaren nog een stelpost voor onvoorziene tegenvallers opgenomen van bijna 1,5 miljoen in Zoals we ook al bij de Kadernota hebben voorgesteld geldt nog steeds de noodzaak en de wenselijkheid van het, gezien de dynamiek, regelmatig actualiseren van het financieel perspectief. Wanneer er nieuwe inzichten ontstaan, dan zullen wij uw raad wederom informeren. In de Kadernota zijn de financiële hoofdlijnen beschreven voor de komende jaren. De Kadernota was het startpunt voor dit begrotingsproces. In goede tijden gaf deze nota de koers aan voor de beleidsintensiveringen e.d., maar de laatste jaren zijn we door het rijksbeleid genoodzaakt om in te steken op bezuinigingsmaatregelen. Zoals we ook al in onze raadsbrief van 12 februari jl. hebben aangegeven, waren we met name door rijksbezuinigingen, als uitvloeisel van het regeerakkoord, wederom genoodzaakt om een nieuwe bezuinigingsronde te starten. In het dekkingsplan begroting , als onderdeel van de Kadernota, treft u de voorgestelde maatregelen van deze nieuwe bezuinigingsronde aan. De Kadernota en de raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota /Meicirculaire 2013 gemeentefonds van 18 juni jl. zijn als bijlagen toegevoegd in deze begroting (respectievelijk bijlage 8.7 en 8.8). Verwerking maatregelen Kadernota Alle maatregelen, die genoemd zijn in de Kadernota , zijn al verwerkt in de nu voorliggende begroting (inclusief de stelposten 2 e spoor bezuinigen). In het dekkingsplan , als onderdeel van de Kadernota, was voor de jaren een taakstellende invulling gegeven op de verschillende domeinen. Deze benaderingswijze hebben we de afgelopen jaren bij de bezuinigingsoperaties gehanteerd. De taakstellingen, voor dit 2 e bezuinigingsspoor, behelzen voor de jaren 2016 en 2017 respectievelijk 2,9 en ruim 5,2 miljoen. Deze taakstellingen zijn als stelposten verwerkt in de begroting. Daarnaast zijn we inmiddels, tussen de vaststelling van de Kadernota begin juli 2013 en medio september 2013, ingehaald door het feit dat de begrotingen 2014 van de Regio Twente/ Netwerkstad en de Veiligheidsregio Twente inmiddels zijn vastgesteld, waardoor we voor deze organisaties voor verplichte uitgaven in 2014 staan. Tevens is het restant van de oude bezuinigingstaakstelling Druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen niet meer realiseerbaar. De nu voorliggende begroting is gestoeld op de actualisatie van het meerjarenperspectief op detailniveau. De definitieve uitwerking leidt tot het volgend financieel meerjarenperspectief voor de komende jaren: 10 Beleidsbegroting versie

11 Meerjarenperspectief : bedragen (* 1.000) 2014: 2015: 2016: 2017: Vertrekpunt Kadernota (incl. bijgesteld financieel perspectief juni 2013) Bijstandsverlening inkomensdeel/gemeentefonds Uitbreiding formatie ivm uitbreiding WWB cliënten Minimabeleid Onderuitputting kapitaallasten Invloed verlagen omslagrente op algemene dienst (GREX) Diverse verschillen Subtotaal begroting (incl. verwerking Kadernota ) Niet gerealiseerde bezuinigingen: Regio Twente/Netwerkstad Veiligheidsregio Twente Druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen Onvoorziene tegenvallers: Begrotingssaldo : ) 51 1) 1) Voor de jaren 2016 en 2017 zijn taakstellende stelposten opgenomen voor het 2e spoor bezuinigen. Op basis van het bovenstaand meerjarenperspectief kunnen we concluderen dat we nagenoeg op koers liggen, zoals we ook in de Kadernota hebben geschetst (zie regel: Subtotaal begroting (incl. verwerking Kadernota ). In het dekkingsplan , als onderdeel van de Kadernota, was voor de jaren een taakstellende invulling gegeven op de verschillende domeinen. Deze benaderingswijze hebben we de afgelopen jaren bij de bezuinigingsoperaties gehanteerd. Wij voorzien op dit moment voor die jaren tekorten van respectievelijk 2,9 en ruim 5,2 miljoen. Door met name de grilligheid van het huidige rijksbeleid kunnen deze voorspellingen er volgend jaar heel anders uitzien. Dan wordt opnieuw de balans opgemaakt en is de nieuwe gemeenteraad aan zet om fundamentele keuzes te maken. De taakstellingen, voor dit 2e bezuinigingsspoor, zijn als stelposten verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de Kadernota zijn er nog noemenswaardige verschillen. Deze worden hieronder toegelicht. Noemenswaardige verschillen Bijstandsverlening inkomensdeel/gemeentefonds Ten opzichte van de Kadernota is de verwachte autonome groei van het aantal uitkeringen verder toegenomen. Er is met een groeipercentage gerekend van 8,5% eind 2014 ten opzichte van de prognose voor eind Door extra maatregelen in het kader van strenger aan de poort kunnen naar verwachting de uitgaven enigszins worden beperkt. Naast deze volume-ontwikkeling is de gemiddelde prijs per uitkering verhoogd, met name als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip en een verwachte prijsstijging van 1,5% stijgt de gemiddelde prijs van een uitkering van (geraamd 2013) naar (prognose). De nader voorlopige rijksbijdrage van circa 29,1 miljoen is met 5% verhoogd. Bij de huidige systematiek volgt de rijksbijdrage met enige vertraging de landelijke volume- en prijswijzigingen. De uitkeringen algemene bijstand stijgen in 2014 naar ruim 32,5 miljoen, terwijl de verwachte rijksbijdrage uitzet naar ruim 30,5 miljoen. Vanaf 2014 wordt in de begroting rekening gehouden met een bedrag van voor het project Trajecten PostNL, zoals ook in de Kadernota was 11 Beleidsbegroting versie

12 verwoord. De uitgaven voor starters Bbz en de terugontvangsten blijven naar verwachting gelijk ten opzichte van de begroting Per saldo leidt het onderdeel bijstandsverlening inkomensdeel voor de jaarschijf 2014 ten opzichte van de Kadernota tot een positief effect van circa Deze ontwikkelingen werken ook door in de gemeentefondsuitkering, de formatieve bezetting en het minimabeleid. Door de volumemutaties stijgt de gemeentefondsuitkering in 2014 met Uitbreiding formatie i.v.m. uitbreiding WWB cliënten De formatie van de klantmanagers is gekoppeld aan het aantal cliënten. Door de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten zal de formatie toenemen. Deze uitvoeringskosten worden vergoed door de toegenomen gemeentefondsuitkering. Minimabeleid Door een autonome toename van het klantenbestand wordt verwacht dat het aantal huishoudens dat een beroep zal doen op een langdurigheidstoeslag en verstrekkingen bijzondere bijstand met 5% stijgt. Dit levert een lastenstijging van op. Onderuitputting kapitaallasten De afgelopen jaren was er steeds sprake van het achterblijven van de uitvoering van investeringsvoorstellen ten opzichte van de eerdere begrotingsramingen. Dit heeft tot gevolg dat er jaarlijks sprake is van onderuitputting op de kapitaallasten. Dit houdt in dat de (geraamde) kapitaallasten, die voortvloeien uit het investeringswerk in werkelijkheid (op rekeningbasis), niet meer ten laste komen van het betreffend (begrotings)jaar. Dit leidt dus tot een voordeel op de kapitaallasten. Daarom hebben we de laatste jaren een reguliere post geraamd voor onderuitputting kapitaallasten van Deze post is ook telkens in werkelijkheid gerealiseerd. Wij beseffen dat deze post, gelet op het investeringsvolume, op termijn niet op het huidige niveau haalbaar is en hebben daarom deze post voor de jaren 2016 en 2017 neerwaarts bijgesteld met respectievelijk en Invloed verlagen omslagrente op algemene dienst (GREX) De gemeenteraad heeft op 10 september jongstleden ingestemd met het raadsvoorstel Verlagen omslagrente. Het aanpassen van de omslagrente bij de grondexploitaties heeft ook gevolgen voor de algemene dienst (de reguliere exploitatie). Door het verlagen van de omslagrente in 2014 is een nadeel van ontstaan binnen de algemene dienst. Om dit nadeel op te vangen is een deel van de in de Kadernota gereserveerde 2 miljoen voor de risico s binnen het grondbedrijf ingezet, zodat dit voor de jaarschijf 2014 budgettair neutraal uitpakt. De gevolgen voor de meerjarenramingen zijn hiervoor geschetst in het geactualiseerde financieel perspectief. Diverse verschillen Met name veroorzaakt, doordat: de aanschaf van vervangingsinvesteringen is uitgesteld en/of de looptijd ervan in het verleden is verlengd (door de eerder vastgestelde afschrijvingstermijnen door de uw gemeenteraad); verschuiving van uren van kostendekkende producten naar de algemene dienst. Niet gerealiseerde bezuinigingen Zoals uit de actualisatie van de stand van zaken bij de 2e Beleidsrapportage 2013 zal blijken, zijn nagenoeg alle bezuinigingstaakstellingen onder schot. Daar mogen we met z n allen best trots op zijn, gelet op de grote bezuinigingsopgaves waar we de afgelopen jaren voor stonden. Echter één taakstelling is op structureel niveau grotendeels niet te concretiseren. Dat betreft de druk- en publicatiekosten van bestemmingsplannen. Daarnaast heeft de Regioraad op 3 juli 2013 de begrotingen 2014 van de Regio Twente en de Veiligheidsregio vastgesteld en deze zijn daardoor verbindend geworden. Regio Twente/Netwerkstad/Veiligheidsregio Twente Weliswaar worden door een extra bezuiniging de loon- en prijsstijgingen gecompenseerd in de regiobegroting, maar desondanks is nog steeds sprake van een hogere bijdrage ad aan de regio Twente ten opzichte van de begroting Toch zijn wij van mening dat deze taakstelling wel in de meerjarenramingen gehandhaafd dient te blijven. Onze bestendige gedachte en gedragslijn is, dat ook samenwerkingsverbanden van gemeenten moeten meedoen met de algehele trend van verlaging van budgetten bij individuele gemeenten. Bestuurlijk dient er fors op ingezet te worden om de bezuiniging vanaf 2015 wel te realiseren. 12 Beleidsbegroting versie

13 Veiligheidsregio Twente Uit de vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio Twente blijkt dat de opgelegde taakstelling van in 2014 niet wordt gehaald. Deze taakstelling loopt vanaf 2016 op tot een structureel niveau van Ook deze taakstelling handhaven wij in de meerjarenramingen. De niet te realiseren bedragen 2014 voor de regio Twente/Netwerkstad en de Veiligheidsregio Twente zijn in mindering gebracht op het begrotingssaldo Druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen Daarnaast kwam bij de actualisering van de stand van zaken, zoals hiervoor al geschetst, van reeds in gang gezette bezuinigingen een tot zover niet geheel te realiseren bezuiniging naar voren. Dit betreft de stelpost druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen. Een wijziging van het bestemmingsplan kent 2 aanleidingen: 1. actualisatieplicht: de gemeente is zelf initiatiefnemer en neemt de kosten in de algemene dienst. 2. ontwikkeling in het kader van gemeentelijke projecten dan wel in opdracht van derden: de kosten van het bestemmingsplan worden doorbelast aan de grondexploitaties dan wel derden. De kosten van een bestemmingsplan bestaan uit personeelskosten en feitelijke druk- en publicatiekosten. De raad heeft met de betreffende maatregel willen bezuinigen op de druk- en publicatiekosten ( ). De kosten van het opstellen van de plannen c.q. het maken van de inhoud verminderen niet. De personele lasten blijven gelijk. De begrotingspost binnen de algemene dienst in relatie tot bestemmingsplannen kan als gevolg van de bedoelde maatregel dan ook niet gekort worden. Door minder papieren versies beschikbaar te stellen aan de raad is een bezuiniging op drukkosten mogelijk. Die bezuiniging is ook doorgevoerd (er wordt nu 1 exemplaar per fractie verstrekt). Deze drukkosten worden gemaakt bij het gemeentelijk Grafisch Service Centrum en zijn lager. De verlaging van de drukkosten leiden bijna altijd tot lagere lasten in de grondexploitaties dan wel bij derden in rekening gebrachte kosten. Het grootste deel van de taakstelling, wordt niet gerealiseerd, is gerealiseerd door een verlaging van het budget voor drukkosten ( 5.000) en deels is een ander budget van de sector Ruimte ( 5.000) ingezet. Onvoorziene tegenvallers Het niet gerealiseerde bezuinigingsbedrag voor druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen van is gedekt uit de stelpost post onvoorziene tegenvallers. Deze stelpost was naast de effecten van de aanvullende rijksbezuinigingen bestempeld voor het niet realiseren van reeds eerder genomen bezuinigingstaakstellingen. Tevens vangen we het nadelig saldo 2015 op, door de inzet van een deel van deze stelpost. Voor onvoorziene tegenvallers resteert dan nog bijna 2,4 miljoen in 2014, ruim 1,8 miljoen in 2015 oplopend tot ruim 3 miljoen in Overige ontwikkelingen/risico s Lokale lastendruk Wij zijn van mening dat in deze (crisis)tijd een duidelijke lastenverzwaring voor de burger moet worden vermeden. Hierbij gaat het om de totale gemeentelijke woonlasten, voor wat betreft de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De OZB is gecorrigeerd voor 1,75% inflatie-correctie en de 1% extra op basis van het vorig jaar vastgestelde Dekkingsplan onder de noemer Koersvast in krappe tijden. Het vaste tarief voor Diftar kan wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief voor de restcontainers en verlaging van het tarief voor de GFT-containers. In het afzonderlijke raadsvoorstel Belastingtarieven 2014 wordt deze aanpassing nader toegelicht. Dit raadsvoorstel wordt tegelijkertijd met deze voorliggende begroting aan de gemeenteraad aangeboden, ter behandeling in de raadsvergadering van 5 november De rioolheffing blijft op hetzelfde niveau dan Onderstaande tabel laat de tarieven voor 2013 en de effecten van de voorgestelde belastingtarieven 2014 zien bij een gemiddelde WOZ-waarde, een gemiddeld tarief afvalstoffenheffing (op basis van het gemiddeld aanbodgedrag) en gelijkblijvend tarief voor rioolheffing: 13 Beleidsbegroting versie

14 2013: 2014: OZB (o.b.v. de gemiddelde woningwaarde) 232,67 239,90 Afvalstoffenheffing 250,69 248,18 Rioolheffing 187,20 187,20 Totale woonlasten: 670,56 675,28 Voor 2014 gaat het, voor een eigenaar van een woning, in totaliteit om een stijging van 0,7% aan totale gemeentelijke woonlasten ten opzichte van Gelet op de gehanteerde inflatiecorrectie van 1,75% bij de algemene dekkingsmiddelen blijft dit ruimschoots binnen de marge. Voor een huurder van een woning is er sprake van een geringe daling van de (gemiddelde) gemeentelijke woonlasten. Parkeren Zoals toegezegd bij de behandeling van de Kadernota , zal in de begroting aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van de parkeeropbrengsten. We verwachten dat het aantal parkeeruren in de stad waarschijnlijk een dalende trend blijft vertonen. De oorzaken hiervoor zijn te vinden in de crisis, de toenemende internetverkoop en het toenemend gebruik van elektrische fietsen. Als deze trend zich doorzet dan zal de geprognosticeerde daling uitkomen op waarschijnlijk 3-4 % (circa ) per jaar, op basis van de gemiddelde trend van de afgelopen (crisis)jaren. Als Lange Wemen doorgaat, vervallen bovendien de best renderende parkeerplaatsen van de binnenstad en kan er nog een extra daling van de geraamde inkomsten binnen de parkeerbegroting worden verwacht. In het najaar van 2013 vindt bovendien een draagvlakonderzoek plaats onder bewoners over de blauwe zones. Als deze niet gehandhaafd blijven, zullen de inkomsten uit parkeren in de binnenstad nog verder kunnen teruglopen. Toch beginnen zich de eerste signalen van economisch herstel af te tekenen, waardoor het consumentenvertrouwen zal toenemen en naar verwachting ook het bezoek aan de binnenstad. Vooralsnog ondernemen we geen acties, omdat nog niet duidelijk is of de gesignaleerde trend zich in structurele vorm zal doorzetten. Wel willen we de opbrengsten voortdurend blijven monitoren. Bij de Beleidsrapportages zal worden bekeken of alsnog bijstelling noodzakelijk is. Warmtenet Naar verwachting zal eind 2013 of begin 2014 groen licht worden gegeven ten aanzien van het staatssteundossier. Groen licht zou inhouden dat, naar het oordeel van de Europese Commissie, in de opstartfase van Warmtenet door de gemeente Hengelo geen ontoelaatbare (staats)steun heeft plaatsgevonden. Inmiddels zijn er verkenningen gaande naar een mogelijke samenwerking met het Enschedese Warmtenet. Als het staatssteundossier is afgerond kan de verzelfstandiging van Warmtenet haar beslag krijgen. Dit zal inhouden dat Warmtenet niet langer onderdeel van de gemeente Hengelo is, maar dat samen met een of meer externe partners een nieuwe rechtspersoon in het leven wordt geroepen. Over de actuele ontwikkelingen inzake Warmtenet zullen wij uw raad regelmatig informeren. Grondexploitaties De risico s bij het grondbedrijf lijken het afgelopen jaar te zijn toegenomen door verslechterende economische omstandigheden. Het grondbedrijf heeft echter al een aantal maatregelen genomen en verwerkt in de herzieningen van de grondexploitaties per De verwachte afzet is bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld. Daarmee heeft het grondbedrijf het verlies al genomen in de voorzieningensfeer en vervallen er risico s. Daarom nemen op dit moment de risico s voor het grondbedrijf in financiële zin nog niet toe. ARI-investeringen (Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en Inrichting openbare ruimte Esrein). De ARI-investeringen Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en inrichting openbare ruimte Esrein (=Herinrichting Industriestraat) staan nog voor de komende tijd op de rol. Voor het Centraal Station/Laan Hart van Zuid is binnen ARI een investeringsbedrag van 3 miljoen gere-serveerd voor 2015; voor de inrichting van de openbare ruimte Esrein 1,45 miljoen. In het ARIberekeningsmodel was er vanuit gegaan om deze twee investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut af te schrijven. Door de verdere uitfasering van een aantal investe-ringen, zoals het Stadskantoor, is het nu mogelijk om deze investeringen in een keer af te schrijven. 14 Beleidsbegroting versie

15 Na afronding van deze betreffende projecten en de nog lopende projecten voor de binnenstad, 30 km zones en het stadhuis/stadskantoor zullen wij u te zijner tijd adviseren om deze reserve op te heffen. Alle lasten zijn op dat moment verdiscon-teerd in de begroting. De lasten van de reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten uit ARI zijn al op productniveau geraamd in de begroting. De kapitaallasten, die voortvloeiden uit deze investeringen, zijn al in mindering gebracht op de jaarlijkse toevoeging aan de reserve ARI in de begroting. Wij stellen u voor in te stemmen met de voorgestelde constructie om de ARI-investeringen Centraal Station Twente/Laan Hart van Zuid en inrichting openbare ruimte Esrein in een keer af te schrijven. 4.2 Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid Voor de ramingen bestaand beleid zijn in de begroting de volgende grondslagen van toepassing. Looncompensatie De looptijd van de huidige CAO-gemeenten liep tot en met 31 december Voor het begrotingsjaar 2013 e.v. waren we in de beleidsbegroting uitgegaan van de nullijn. Op basis van het Oranje-akkoord (maart 2013) had het kabinet de nullijn voor de rijksambtenaren doorgetrokken naar 2014 en als zodanig ingeboekt op de rijksbegroting. Door de vaststelling van het Sociaal Akkoord is deze bezuinigingsmaatregel weer teniet gedaan. In augustus jl. is bekend geworden dat het kabinet (als nog) moet bezuinigen. Vooralsnog is er nog geen zicht op een nieuwe CAO voor gemeente-ambtenaren en op de exacte invulling van de rijksbezuinigingen. In de begroting blijven we dan vooralsnog uitgaan van de nullijn en zal geen stelpost voor looncompensatie worden opgenomen. Prijscompensatie Gelet op de nog steeds onzekere tijden en de (nieuwe) rijksbezuinigingen, die leiden tot een lagere gemeentefondsuitkering, is er voor gekozen om de prijzen niet met een bepaald percentage te verhogen in deze begroting. Constante lonen en prijzen In de meerjarenramingen wordt, zoals gebruikelijk uitgegaan van constante lonen en prijzen. Omslagrente De omslagrente is met ingang van de begroting 2014 aangepast van 5,5 % naar 4,5 %. De effecten daarvan zijn in de afzonderlijke notitie Verlagen omslagrente uitgebreid toegelicht. In de raadsvergadering van 10 september 2013 heeft de gemeenteraad conform het raadsvoorstel besloten. Tarieven en subsidies Op basis van het voorgaande komen de tarieven en subsidies in principe uit op de nullijn, mits ze geen onderdeel uitmaken van de bezuinigingsmaatregelen genoemd in de Kadernota Navenant zullen de ontvangen huurbedragen niet stijgen voor de inflatiecorrectie. Wel kunnen er andere afspraken met verenigingen, instellingen etc. zijn gemaakt over huurverhogingen buiten de prijscompensatie om. Belastingen en heffingen In het coalitieakkoord is het uitgangspunt geformuleerd: totale gemeentelijke lasten voor de Hengelose burger stijgen niet, behalve dan de met een inflatiecorrectie. Als het echt niet anders kan accepteren wij tijdelijke maatregelen om de begroting sluitend te maken. De tijden zijn sinds het opstellen van het coalitieakkoord veranderd. Het rijk heeft aanzienlijke bezuinigingen op gemeenten afgewenteld. Desondanks zijn we er in geslaagd de lasten voor de burger niet te laten stijgen boven de inflatiecorrectie. Bij de algemene dekkingsmiddelen is conform de Kadernota uitgegaan van een inflatiecorrectie (indexering) van 1,75 % met ingang van Voor de toeristenbelasting gelden nieuwe gedifferentieerde tarieven. In de begroting is zoals gebruikelijk ook gekeken naar het totaalpakket aan belastingmaatregelen. Op basis van het geactualiseerd verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vgrp) stellen wij voor om de rioolheffing, net als in 2013, ook in 2014 niet te verhogen. Bij de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100 % kostendekkendheid. 15 Beleidsbegroting versie

16 Gemeentefondsuitkering De gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds. De taakmutaties in het gemeentefonds, op grond van de meicirculaire 2013, zijn expliciet in beeld gebracht in de raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota /Meicirculaire 2013 gemeentefonds van 18 juni jl. en verwerkt in de nu voorliggende begroting. Daarna heeft er nog een actualisering van de autonome groei van het aantal uitkeringsgerechtigden plaatsgevonden en het effect daarvan is tevens verwerkt in de geraamde gemeentefondsuitkering. Onvoorzien/kleine opties nieuw beleid In de begroting wordt een jaarlijks bedrag van geraamd voor de post onvoorzien. Ook wordt jaarlijks een structurele post van opgenomen voor kleine opties nieuw beleid. Investeringen Op investeringen is de nota Activabeleid van toepassing, die begin 2012 is vastgesteld in de raad. De afschrijving en de berekening van de rentelasten start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van een goed c.q. na afronding van een investering. Dit betekent dat er niet wordt afgeschreven en dat er vooralsnog geen rentelasten worden berekend in het jaar van afronding c.q. ingebruikname van een investering. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari. Mede naar aanleiding van de jaarrekening 2012 zal worden bezien of de beleidsregels omtrent de rentetoerekening aan investeringen aanpassing behoeven. Wij zullen op korte termijn met een voorstel komen. Vervangingsinvesteringen maken onderdeel uit van het bestaand beleid. Autonome ontwikkelingen/volumemutaties arealen Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij ontwikkelingen die door ons niet te sturen of te beïnvloeden omstandigheden zijn en hebben tot onvermijdbare lasten- en of batenmutaties in de begroting geleid. De onderhoudsbudgetten voor wegen, groen en riolering zijn aangepast voor volumemutaties conform de Areaalnota. De kostenuitzetting voor rioleringen verloopt budgettair neutraal voor de begroting. Uitgangspunt bij rioleringen is 100% kostendekkendheid. 4.3 Financiële positie Vorig jaar hebben we in de notitie Koersvast in krappe tijden aandacht geschonken aan de versterking van de algemene reserve. De eerder vastgestelde beleidsregel luidde dat de komende jaren de algemene reserve zal groeien naar een gewenst niveau van 50% van het risicoprofiel. Op basis van de jaarrekening 2012 is de stand van de algemene reserve per 31 december 2012 bijna 7,4 miljoen. Daarnaast heeft uw raad begin dit jaar de nota Tot op bot vastgesteld, waardoor de algemene reserve met nog eens ruim 1,5 miljoen toenam. Rekening houdend met de overige mutaties (waarover reeds besluitvorming in uw raad heeft plaatsgevonden) wordt er naar huidig inzicht een stand per 31 december 2017 verwacht van bijna 14,8 miljoen. Op basis van de meest recente berekening is de benodigde weerstandscapaciteit 28,2 miljoen. Uitgaand van 50 % van het risicoprofiel, is het gewenste niveau aan algemene reserve momenteel 14,1 miljoen. We kunnen dus concluderen dat we met deze ingezette koers ons doel halen. Toch verwachten we de door de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe taken, die op gemeenten afkomen vanaf 2015, dat het risicoprofiel nog steeds geen hard gegeven is, maar juist aan schommelingen onderhevig kan zijn. Daarnaast is een stijging van de algemene reserve grondexploitatie voorzien: van 0,7 miljoen per 1 januari 2014 oplopend tot bijna 3,8 miljoen ultimo Voor een uitgebreide toelichting wordt hierbij verwezen naar paragraaf 6.4 Grondbeleid. 4.4 Gemeentefonds Financieel effect meicirculaire 2013 van het gemeentefonds en overige ontwikkelingen In de raadsbrief Actualisering financieel perspectief Kadernota /Meicirculaire 2013 gemeentefonds van 18 juni jl. zijn de financiële consequenties uitgebreid beschreven. Deze brief is als bijlage 8.8 bijgevoegd. 16 Beleidsbegroting versie

17 5 Programmaplan 17 Beleidsbegroting versie

18 5.1: Beleidsprogramma s nieuwe stijl Programmasturing Definitie Programma: verzameling tijdelijke samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen in een integrale aanpak; teneinde complexiteit aan te kunnen en effectiviteit te vergroten. Programmeren is het benoemen van: Doelen: wat willen we bereiken? Inspanningen: wat gaan we daarvoor concreet doen (projecten, maatregelen,acties)? Welke middelen zetten we in? Resultaten: wat brengen we tot stand (contract, oplevering, voorziening)? Effecten: welke maatschappelijke verbetering levert dit op? Programmasturing blijft leidend sturingsprincipe Programmasturing is een hulpstructuur waarmee beleid zich richt op de strategische veranderdoelen voor Hengelo. Programmasturing is een aanvulling op de sturingsvormen die we al hebben in de gemeente, namelijk lijnsturing en projectsturing. Met programmasturing sturen we op de samenhang in onze activiteiten om de strategische doelen te realiseren. De nieuwe beleidsprogramma s moeten helpen de noodzakelijke focus aan te brengen. De programma s worden nadrukkelijker dan tot nu toe onderdeel van de bestuurlijke dialoog. Het ambtelijke programmamanagement wordt in Hengelo gevormd door de programmaregisseurs. De programmaregisseurs zijn het geweten van het programma. Hoewel we op tal van punten nog zoekende zijn merken we dat de programma s helpen in onze opzet om meer focus en samenhang te krijgen. Ook het resultaat voor de samenleving komt nu beter voor het voetlicht. Kijken volgens de principes van programmaregie levert ook meer inzicht op over de samenhang in ons beleid, bijvoorbeeld rondom de bezuinigopdrachten of de samenwerking met Welbions. In deze begroting worden de programma s minder uitgebreid toegelicht. De reden hiervoor is dat we nog scherper willen; het tastbare resultaat voor onze inwoners staat voorop. Bij de invoering van het dualisme is ook het programmatisch werken ingevoerd, onder meer in samenhang met de versterking van de (kaderstellende) rol van de gemeenteraad. De eerste Hengelose begroting die gebaseerd was op het principe van programmasturing was de begroting Bij de reorganisatie in 2006 (met een overgang van dienstenmodel naar directiemodel) is herbevestigd dat programmasturing het leidend sturingsprincipe in Hengelo is. Eind 2010 is geconcludeerd dat voor effectieve programmasturing andersoortige programma s nodig zijn dan die we tot nu toe hadden. In januari 2011 heeft de raad daarom ingestemd met een nieuwe begrotingsopzet. Achtergrond voor het voorstel tot wijziging van de opzet was dat zeven jaar werken met de programmabegroting had geleerd dat de destijds gekozen programma s niet tot de gewenste focus op de politieke essentie hadden geleid. Ook werd duidelijk dat het financiële inzicht voor raadsleden niet erg groot was, doordat zowel het autorisatie- als informatieniveau lag bij hele grote programmatotalen. In samenhang daarmee bleek echte politieke sturing lastig. 18 Beleidsbegroting versie

19 De essentie van de huidige opzet is dat de beleidsbegroting is opgesplitst in twee elementen: de reguliere beleidsbegroting volgens de aloude functionele indeling en een programmaplan met daarin een beperkt aantal op verandering gerichte politieke programma s. Ook de reguliere begroting kenmerkt zich nog steeds door een rijke beleidsinhoud, maar niet direct gericht op verandering. De wezenlijke kenmerken van de politieke programma s zijn juist de focus op verandering en de daarbij horende flexibiliteit. Het aanbrengen van focus in de dialoog tussen gemeenteraad en college op de politiek essentiële veranderingen in de samenleving is een uitdaging die overal speelt. Ook in Hengelo houden wij nog wel eens te veel ballen in de lucht en steken we verhoudingsgewijs veel tijd en energie in uitvoeringszaken en details. Wij hadden en hebben de ambitie om samen met de raad de noodzakelijke focus aan te brengen. Een belangrijk hulpmiddel daarvoor zijn en blijven de programma s Evaluatie programmaregie Als doel van de evaluatie was geformuleerd om te komen tot: 1. Verbetering van de programmaregie als organisatorische voorziening; 2. Formalisering van de programmaregie (organisatorische ophanging & personele invulling). Begin dit jaar hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden met wethouders, afdelingshoofden, programmaregisseurs, programmahouders en de directie. Wat was de inzet van het programmatisch werken nieuwe stijl: Meer focus op te bereiken maatschappelijke effecten. Intensievere dialoog over de zin en onzin van de in te zetten middelen. Bewuster managen van de politieke veranderagenda. Het permanent monitoren van succes en falen van programma s. Het actief sturen van de programma s met de waarden vertrouwen, verbinden en verschil maken. Het verbinden van de collegeleden en de MT leden op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (de programma s als teamtaak). Een leerschool sturen zonder macht (geen geld geen positie). Verbinden van de lijnorganisatie met politieke doelstellingen. Meer politieke rust op de cyclische uitvoeringstaken. Samenvattend uitgangspunt: Met de programma s maken we in de dialoog met de raad politieke focus op belangrijke zaken, die zijn gericht op verandering en vaak portefeuille- en sectoroverstijgend zijn. Dat vraagt om sturing op externe en interne samenhang. Het uitgangspunt staat nog recht overeind. De organisatie moet doordrongen zijn van de prioriteiten van het bestuur. Daar waar het vooropstellen met een thema als bezuinigen wel lukt, lukt dat met de programma s niet dan wel minder. Ook is er nog geen echt gesprek over de politieke programma s op gang gekomen tussen college en raad. Dat betekent dat er meer zendingswerk en communicatie nodig is. Het werken met programma s en met een vorm van programmaregie staat niet ter discussie. Wij zien wel een splitsing tot aan de verkiezingen (KT) en na de verkiezingen (LT). Bedoeling is en blijft dat de programma s nadrukkelijk onderdeel worden van de politieke agenda. Lange termijn (na de verkiezingen) De programma s zoals ze nu gedefinieerd zijn, zijn niet allemaal in dezelfde mate gericht op een grote verandering. Het aanbrengen van focus door middel van de bestuurlijke programma s vraagt om terughoudendheid, zowel wat betreft het aantal programma s als wat betreft de omvang of reikwijdte van de programma s. In het Ambtelijk Memorandum zullen we daar adviezen over meegeven voor het nieuw te vormen college. We moeten in de volgende periode beter afspreken wat programma s volgens onze behoefte zijn. Echter, ongeacht de definiëring van een programma 19 Beleidsbegroting versie

20 vanuit een (systeem) theoretische benadering hebben we te maken met een politieke werkelijkheid. Uiteindelijk wordt de keuze voor de programma s politiek bepaald en ingekleurd. Korte termijn (tot de verkiezingen) Ons streven is wel om de bedoeling van programmaregie steeds helderder te maken. Dat betekent dus dat we doorgaan met de ontwikkeling van de huidige programma s en de rol van de participanten hierbinnen. We blijven investeren in de ontwikkeling (van de rollen) van de programmaregisseurs, programmahouders en andere participanten. Hierbij hoort wat ons betreft ook doorgaan met de werkplaatsen in de programma s, en het MT beter inzetten bij de besturing van de programma s. Waarom? Omdat programmaregie helpt op weg naar resultaten. Wij denken voor de duur van de huidige collegeperiode om aandacht te geven aan: a. De transities (programma 2); in een samenwerkingsverband binnen de lijnorganisatie en zet er een zware opdrachtgever op. Hou de ingezette lijn richting raad, college en MT vast. De transitie uit programma 2 is in zijn omvang geen geschikte opgave voor programmaregie. De doelen zijn redelijk meetbaar en er is goed te sturen op de realisatie er van. Blijf wel vasthouden aan de ingezette lijn van programmabegroting en programmaverantwoording. Verder moet uiteraard wel gestuurd blijven worden op integrale samenhang met het geheel en op de samenhang met de programma s 1 en 3 in het bijzonder. Ook hier zou de systematiek van werkplaatsen een rol kunnen hebben. b. De programmabegroting en verantwoording; bekijk situationeel welke inzet deze programma s in het vervolg van deze collegeperiode vergen en ga versterkt verder met de werkplaatsen. Houd vast aan de ingezette lijn van veranderbeweging, door binnen de programma s te sturen op beeldbepalende projecten en realiseer die in het komende, laatste jaar van dit college (programma 1, 3, 4, 5 en de beide agenda s). Vooral in het laatste jaar van het college is het passend om inzichtelijk te maken wat we echt kunnen / gaan bereiken. Voor de resterende beleidsperiode hebben de programmahouders als collectief met input van de koppels programmahouder programmaregisseur - een voorstel voor een actieplan voor de restant collegeperiode gemaakt. Het nu voorliggende programma is daarom ook anders en biedt reeds een indikking. Afrondend In 2011 hebben we extra kracht gezet op de besturing van de programma s door de programma s niet meer alomvattend voor de hele gemeentebegroting te laten zijn en capaciteit uit de organisatie te verbijzonderen voor de regisseursfunctie. Dit is gelet op de input uit de evaluatiegesprekken achteraf bezien een goede keuze geweest. Programmaregie helpt en ontzorgt in het college. Bovendien zien we een positief effect op de door ons gewenste cultuuromslag binnen de organisatie naar meer integraal denken en werken. Er is meer aandacht gekomen voor de programma s, maar ook wordt duidelijk uit de evaluatie dat we er nog niet zijn. We gaan de volgende collegeperiode proberen college en raad ervan te overtuigen om nog meer focus aan te brengen in programma s. Afhankelijk van de keuze voor de nieuwe politieke programma s zal vervolgens de concrete invulling en inrichting van programmaregie plaatsvinden Opgave gericht werken helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit is een trend die sterk aan betekenis wint. Ontstaan in het werkgebied van wijkgericht werken maakt het nu snel opgang omdat het goed past bij de veranderde rol van de overheid. De trend naar de bescheiden overheid, meer resultaatgerichtheid en meer ruimte voor co-productie. 20 Beleidsbegroting versie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Bijlage 1 Geactualiseerd financieel perspectief 2016-2019. (incl. begrotingsuitgangspunten)

Bijlage 1 Geactualiseerd financieel perspectief 2016-2019. (incl. begrotingsuitgangspunten) Bijlage 1 Geactualiseerd financieel perspectief 2016-2019 (incl. begrotingsuitgangspunten) Bijlage 1.1 Actualisatie financieel perspectief bestaand beleid Op 6 januari 2015 is uw raad uitgebreid geïnformeerd

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenvatting financieel perspectief 2016-2019 en rente- en uitzettingspercentages begroting 2016-2019

Bijlage 2 Samenvatting financieel perspectief 2016-2019 en rente- en uitzettingspercentages begroting 2016-2019 Bijlage 2 Samenvatting financieel perspectief 2016-2019 en rente- en uitzettingspercentages begroting 2016-2019 2.1 Financieel perspectief 2016-2019 Hieronder volgt een beknopte, met name schematische,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

2 e beleidsrapportage Politieke markt

2 e beleidsrapportage Politieke markt 2 e beleidsrapportage 2015 Politieke markt 13-10-2015 1 Agenda Algemeen beeld Bijzondere aandachtspunten Inhoudelijke ontwikkelingen Budgettaire ontwikkelingen Projecten/Kredieten Stand van zaken bezuinigingen

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw ONDERWERP Belastingtarieven 2015 AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Kadernota 2015-2018

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

E. Latuhihin / november 2016

E. Latuhihin / november 2016 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. Latuhihin 040-2083425 elatuhihin@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 44521/ 51991 3 november 2016 Portefeuillehouder M. Bax Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie