Werkgeversbenaderingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgeversbenaderingen"

Transcriptie

1 SW & MKB samen aan het werk Werkgeversbenaderingen een selectie van inzendingen naar aanleiding van de prijs beste werkgeversbenadering 2010 TIPS EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN

2 Stel je als SW-bedrijf op als collegaondernemer; manifesteer je binnen DE MATCH de bestaande werkgeversnetwerken vrijdag 11 juni 2010 van uur Ontzorg werkgevers door het uit handen nemen van administratieve rompslomp

3 IW4 Korte omschrijving Het WK Voetbal is aangegrepen om bedrijven in de regio kennis te laten maken met IW4. Leden van businessclubs gelieerd aan twee rivaliserende voetbalclubs in de regio zijn uitgenodigd om in een heuse voetbalsetting te strijden om kandidaten van IW4. Het bedrijfsrestaurant werd omgetoverd tot een voetbalveld met tribune, scorebord en scheidsrechter. Het doel van De Match was de spelers van de twee beloftenteams (dit waren de SW-kandidaten) via een transferlijst te matchen met een detacherings plaats bij een werkgever. De ondernemer die een toezegging deed voor het aanbieden van een detacheringsplaats, mocht een voetbal in het doel schieten. Rol van werkgever De uitnodiging voor De Match was binnen de businessclubs al het gesprek van de dag, omdat ze niet goed wisten wat ze van deze bijeenkomst moesten verwachten. Tijdens De Match waren ze actief betrokken bij het spel. Achteraf zijn de deelnemers benaderd en is gepolst of er interesse bestond in detacheren en uitleg over de werkwijze van IW4. Succes De actie heeft tien matches opgeleverd. Een voorbeeld van een succesvolle match is een plaatsing bij het bedrijf Vulka, waar de kandidaat als allroundmedewerker zowel in productie als in vervoer werkzaam is. Het bedrijf heeft met behulp van subsidie een aangepaste auto met automaat aan kunnen schaffen. Contactgegevens IW4 Transformatorstraat LT Veenendaal Contactpersoon: Connie Plattel Tel.:

4 werkt aan an werk Wij raden u aan onze specialist zo snel mogelijk bij de re-integratie te betrekken Duurzaam am naar werk met Intervens Heb aandacht voor de continuïteit van het productieproces als er mensen uitvallen; voel je mede verantwoordelijk Verkoop coaching on the job / begeleiding als het sterke punt van het SW-bedrijf

5 Inclusief Intervens Korte omschrijving Het re-integratiebedrijf Intervens plaatst niet alleen kandidaten bij een werkgever maar denkt ook mee over hoe zij ondersteuning kunnen bieden in het ontwikkelingsprogramma van de mede - werkers en over de invulling van lastige vacatures. De insteek is om bij de werkgever een afdeling te starten, naast de core business, waar mensen met een Wajong- en/of Wsw-status of werkzoekenden die cliënt zijn bij Gemeenten of UWV, te plaatsen zijn. Er volgt een training on the job, in combinatie met eventueel een opleiding of een certificering van EVC of EVP. In samen - werking met ROC Landstede is het ook mogelijk een AKA of startkwalificatie te behalen. Daarnaast heeft Intervens twee ABU-gecertificeerde uitzendbureaus, van waar uit bemiddeling van reguliere kandidaten naar werk plaatsvindt. Hierdoor wordt een totaal bemiddelingspakket geboden aan werkgevers en dat biedt de mogelijkheid om in de slipstream re-integratie en Wswkandidaten te bemiddelen. Rol van werkgever Projecten worden gestart samen met de werkgever. Gewerkt wordt vanuit het initiatief van de werkgever. Die moet het dragen. Intervens ondersteunt het proces op wet- en regelgeving en het onderzoeken van ingangen voor subsidies en werving & selectie. Succes Voor het project van B&L Jachtbetimmering heeft Intervens het leeuwendeel van de deelnemers geworven, waaronder ook mensen met een Wsw-indicatie. Er is een korte kennismaking geweest met de werknemers, coach en werkgever om te kijken of er een basis is voor een samenwerking. Vervolgens hebben de medewerkers drie dagen proef gedraaid en op basis daarvan zijn zij aangenomen. Er is een opleidingsplan opgesteld en de werkzaamheden zijn gestart. Op de werkplek zijn twee leer - meesters, een jobcoach en een coach vanuit het ROC om het hele project in goede banen te leiden. Contactgegevens Inclusief Intervens BV Industrieweg CS Nunspeet Contactpersonen: Jan Hermen Vroegindeweij (directeur) José den Heyer (PR medewerker) Tel.:

6 Het ontzorgen van de werkgever en het leveren van maatwerk vormt de kern van een doeltreffende werkgeversbenadering Ontdek en bespreek de mogelijkheden voor plaatsing op locatie bij de werkgever

7 Empatec/Empaselect Korte omschrijving Empaselect werkt niet met één specifieke werkgeversbenadering maar kiest voor steeds weer een unieke aanpak. Het project met een groot distributiecentrum uit Sneek is een succesvol voorbeeld hiervan. Drie jaar geleden is vanuit Empaselect gestart met het plaatsen van één medewerker vanuit Empatec in dit distributie - centrum. Het ging in dat geval om een begeleid werkenconstructie. Nu zijn 11 deelnemers, mensen met verschillende achtergronden, geplaatst bij dit bedrijf. Niet alleen werknemers vanuit de sociale werkvoorziening, maar ook WWB-cliënten en Wajongers vanuit het UWV zijn in beeld. Rol van werkgever Er wordt heel gericht gekeken naar de behoefte van de werk - gever, die permanent ondersteuning krijgt om mensen met beperkingen te leren begrijpen. Op deze wijze wordt de werkgever bedreven in het inwerken en begeleiden van deze doelgroep. Succes De eerste succesvolle plaatsing bij het distributiecentrum heeft er toe geresulteerd dat Empaselect inmiddels hofleverancier is geworden van dit bedrijf voor mensen vanuit een specifieke doelgroep. Dat heeft onder andere geleid tot het samen uitvoeren van een BBL-opleidingstraject 'orderpikken' en een project '2e spoor'. Kortom vanuit één BW-plaatsing is een intensief en unieke samenwerking tot stand gekomen met een grote werkgever in Friesland. Contactgegevens NV Empatec/Empaselect BV Postbus AG Sneek Contactpersoon: Bram Stoelwinder Tel.:

8 Zorg voor een concrete follow-up van een eerste kennismaking; laat presentaties en bijeenkomsten volgen door een gesprek over de concrete mogelijkheden Verdiep je in de wereld van de MKB-werkgever

9 !GO voor mensenwerk Korte omschrijving Binnen!GO voor mensenwerk (!GO) is structuur aangebracht in de werkgeversbenadering. Er is een bewuste scheiding gemaakt tussen mensontwikkeling en werkgeversbenadering. De consu - lenten van!go richten zich op hun specialisatie: mens - ontwikkeling. De verkoopafdeling van!go is zodanig ingericht dat accountmanagers actief de markt kunnen bewerken met het oog op het binnenhalen van zogenaamde focusvacatures. Aan de hand van een verdiepende marktanalyse konden beter beslissingen genomen worden over welke diensten geleverd kunnen worden aan welke partners. Op basis van de werkladder, de focusvacatures, de bijdrage aan mensontwikkeling, de lange termijnontwikkeling en de verhouding tussen loonwaarde en ontvangen tarieven, zijn partners van!go geclassificeerd en worden nieuwe partners gerichter benaderd. Iedere account - manager heeft zich gespecialiseerd in diverse branches, zoals logistiek, productie, zakelijke dienstverlening en gemeenten. Rol van werkgever!go gaat uit van een langdurig partnership met haar relaties, waarbij de vraag en behoefte van de klant centraal staan. Wanneer een werkgever een vacature heeft, gaat een account - manager op bezoek om de desbetreffende vacature te bespreken, een indruk van de organisatie te krijgen en de werkgever voor - lichting te geven over werken met de doelgroep. Daarna wordt de werkgever uitgenodigd voor een rondleiding bij!go, zodat hij of zij zich een algemene indruk kan vormen. Om ervaringen uit te wisselen wordt er ook gezamenlijk een bezoek gebracht aan partners waar!go reeds mee samenwerkt. Kern van de werk - gevers benadering is dat de werkgevers dicht bij de doelgroep moeten worden gebracht. Succes Naast de eigen verkoopafdeling neemt!go deel in WerkLink, een samenwerkingsverband met UWV, gemeenten en!go. WerkLink heeft als doelstelling werkgevers te interesseren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld in het kader van de actieve marktbenadering is Het Leger des Heils (ReShare). Met (ReShare) is een afspraak gemaakt met als insteek het creëren van leerwerkplekken. Men bleek open te staan voor het inzetten van de doelgroep. Een SW-medewerker is op basis van individuele detachering drie dagen per week begonnen. Inmiddels werkt ze daar fulltime én hebben zes andere collega s er ook een werkplek gevonden. De keuze voor actieve werkgeversbenadering in het kader van mensontwikkeling heeft ertoe geleid dat!go er na 3 jaar in is geslaagd om het percentage beschut werken binnen terug te brengen van 60% naar 30%. Contactgegevens!GO voor mensenwerk Wilhelminakanaal Noord 3, 4902 VR Oosterhout Contactpersoon: Ron van der Werf Tel.:

10 Blijf voorlichting en informatie geven; vooroordelen wegnemen is en blijft altijd nodig

11 Patijnenburg Korte omschrijving Met de Patijnenburg Quickscan is een laagdrempelig instrument ontwikkeld op basis waarvan de arbeidsbemiddelaar onder - nemers kan adviseren over de mogelijkheden tot het creëren van functies ten behoeve van detachering of begeleid werken. Onderwerpen als personeelsbeleid, arbeids omstandig heden en cultuur vormen onderdeel van de quickscan. De quick scan is ontwikkeld door een projectgroep bestaande uit onder andere. een arbeidsdeskundige, arbeidskundige en een arbeids bemidde - laar. Vanuit deze specialisten is gekeken op welke wijze het instrument neergezet kon worden. Belangrijk hierbij was een makkelijk te gebruiken instrument te ontwikkelen, dat tevens als handvat en leidraad voor het gesprek van de arbeidsbemiddelaar kan dienen. Rol van werkgever Patijnenburg heeft een Raad van Advies waar tien prominente ondernemers uit het Westland bij aangesloten zijn. In deze raad is de opzet voor de quickscan uitgelegd en is gebrainstormd over het doel, methode en de uitvoering. Voor de eerste experimenten is aan de Raad van Advies gevraagd hun organisatie ter beschik - king te stellen. Uiteindelijk hebben een potplantenkweker en een bloemen- en plantengroothandel deze uitdaging opgepakt. Succes Door de Quickscan zijn er in het afgelopen half jaar tien mensen succesvol geplaatst. Het grootste succes naar aanleiding van de Quickscan is de overeenstemming met een bloemenhandelaar voor het bemensen van een bloemenlijn door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WIJ en WSW). De organisatie heeft door de quickscan de mogelijkheden onderkend om een deel van hun proces anders in te richten waardoor er kansen zijn gecreëerd. Contactgegevens Patijnenburg Ambachtstraat CN Naaldwijk Contactpersonen: Monique van der Valk Monique Straman Tel.:

12 Eén aanspreekpunt (en telefoonnummer) vanuit het SW-bedrijf is comfortabel voor werkgevers Een BuitenkanZ die u niet kunt missen! Neemt u deze kans aan? Hoe realiseer je een langdurige plaatsing van een medewerker die niet in staat is zelfstandig het minimumloon te verdienen, bij een reguliere werkgever? Dit is de grote uitdaging waar sociale werkvoorzieningen voor staan. Een goede coaching van deze medewerker is essentieel om een externe plaatsing bij een werkgever tot een succes te maken. Gezamenlijk experiment De sociale werkvoorzieningen PAUW Bedrijven (Breukelen), Permar (Ede) en Presikhaaf Bedrijven (Arnhem) zijn gestart met het experiment BuitenkanZ om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van jobcoaching. Daarbij staat collegiale coaching op de werkvloer centraal. Voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijkt het namelijk lastig om zonder ondersteuning een reguliere baan te vinden en te behouden. U bent de sleutel tot succes om deze medewerker een kans te geven en te ontwikkelen. Uw directe meerwaarde? Uw bedrijf is een gemotiveerde, betrokken en goed ingewerkte medewerker rijker. Mentorschap In dit nieuwe concept wordt bij een aantal externe plaatsingen de jobcoaching op de werkvloer verzorgd door één van uw medewerkers: een mentor. Met dit experiment komt er dus een verandering in de begeleidingsrol van de jobcoach naar de mentor van uw bedrijf. De jobcoach wordt nu de coördinator voor de mentor en geeft de mentor ondersteuning om de medewerker on the job succesvol te kunnen begeleiden. De mentor is de sleutelpersoon in de begeleiding en ontwikkeling voor de medewerker op de werkvloer. Het gaat hierbij vooral om vakinhoudelijke, bedrijfsmatige en sociale begeleiding van de nieuwe collega. Het grote voordeel van deze verandering is dat dit de motivatie en betrokkenheid van zowel de medewerker als zijn directe collega s vergroot en dat daarmee een langdurige plaatsing beter wordt gerealiseerd. Wat levert het mentorschap u op? Een gemotiveerde en betrokken medewerker; Een snellere acceptatie van collega s op de werkvloer ten aanzien van het werken met een collega met een afstand tot de arbeidsmarkt; Een financiële tegemoetkoming is mogelijk in de begeleiding en noodzakelijke voorzieningen, bijvoorbeeld op de werkplek, cursussen, etc.; Ondersteuning vanuit de BuitenkanZ-consulent op het gebied van trainingen, voorlichting en uitwisseling van kennis en ervaring; U biedt als werkgever de mentor een unieke kans ook zichzelf verder te ontwikkelen. Hij/Zij neemt deel aan de training coachingsvaardigheden die speciaal voor dit project wordt ontwikkeld. De mentor ontmoet collega s uit andere bedrijven die ook een medewerker begeleiden. Een unieke manier om ervaring en kennis met collega-mentoren te delen en uit te wisselen; De ervaring en kennis die de mentor opdoet met de collegiale coaching kan ook ingezet worden voor de begeleiding van uw andere medewerkers. Wat wordt er van de mentor verwacht? Het mentorschap is een deeltaak die wordt uitgeoefend naast de eigen functie; De mentor heeft een open houding naar mensen, is enthousiast en heeft affiniteit met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben; De mentor heeft ruime werkervaring en kan zijn/haar kennis en ervaring delen met en overdragen aan de medewerker; De mentor is in staat om goede contacten op te bouwen en te onderhouden met de medewerker, de BuitenkanZ-consulent, directe collega s en management; De mentor heeft een luisterend oor, observeert en weet op een opbouwende manier kritiek en terugkoppeling te geven; De mentor weet de medewerker op een respectvolle en integere wijze te motiveren, te stimuleren en te inspireren; De mentor heeft voldoende organisatie- en onderhandelingstalent om in het spanningsveld van werken en leren zelfstandig activiteiten te plannen. Hierbij verliest hij/zij de economische belangen van het bedrijf en het belang van de medewerker niet uit het oog. Vindt u het leuk om kennis en ervaring in te zetten voor de begeleiding en ontwikkeling van een gemotiveerde en betrokken medewerker? Dan bent u het bedrijf dat we zoeken voor deze BuitenkanZ! Een BuitenkanZ voor een succesvolle ontwikkeling van bedrijf én medewerker! Creëer een no-risk situatie voor de werkgever; onder andere geen risico bij ziekte

13 PAUW Bedrijven, Permar, Presikhaaf Korte omschrijving Het project BuitenkanZ is een samenwerking tussen PAUW Bedrijven, Permar en Presikhaaf Bedrijven. De insteek is een werkgeversbenadering waarin het niet alleen gaat om het verwerven van een externe arbeidsplaats voor een Wswgeïndiceerde, maar ook om het werven van een mentor binnen het bedrijf die door BuitenkanZ wordt opgeleid om de desbetref - fende medewerker te gaan begeleiden. De doelstelling is hiermee een duurzame plaatsing te realiseren. De mentor krijgt een vaste maandvergoeding voor zijn tijdsbesteding en gaat verplicht op cursus: de mentortraining. Een BuitenkanZ-consulent coördineert het gehele traject. Succes Door de drie SW-bedrijven zijn begin 2009 gezamenlijk 17 personen met een Wsw-indicatie extern geplaatst; 14 mentoren van 11 bedrijven hebben succesvol een mentortraining gevolgd. Alle personen zijn nu nog werkzaam bij het reguliere bedrijf. Contactgegevens PAUW Bedrijven Breukelen De Corridor ZB Breukelen Contactpersoon: Els Uijting Tel.: Rol van werkgever De werkgevers zijn vooraf uitgebreid geïnformeerd omdat zij een mentor in het bedrijf hebben geworven om een training te volgen en de geplaatste SW-werknemer te begeleiden. De eerste mentor opleiding wordt begin 2011 afgesloten met het uitreiken van een certificaat voor de mentor.

14 Zet werkgevers die ervaring hebben met SW-ers in als ambassadeurs voor collega-werkgevers

15 Presikhaaf Korte omschrijving Presikhaaf Bedrijven heeft voor werkgevers in de regio Midden- Gelderland het PresikGAAF!-keurmerk ontwikkeld. Werkgevers worden met dit unieke keurmerk beloond als zij voldoen aan een aantal criteria. Het belangrijkste is dat zij mensen met een Wswindicatie minimaal twee jaar werk bieden (bijvoorbeeld via detachering, begeleid werken en/of leerwerkstages). Rol van werkgever De objectiviteit in de keurmerktoekenning wordt geborgd doordat een onafhankelijke commissie van prominente werkgevers jaar - lijks de genomineerden beoordeelt en kritisch bekijkt of zij het PresikGAAF!- keurmerk verdienen en daarmee de titel ambas - deur van Presikhaaf Bedrijven mogen voeren. Zij ontvangen hiervoor een beeldje en kunnen het beeldmerk gebruiken in hun huisstijluitingen. De ambassadeurs worden genoemd in onder andere: brochures, publicaties, een film en op de website Tijdens regionale beurzen zijn ambassadeurs aanwezig om hun ervaringen op andere werkgevers over te dragen. Succes Een succesverhaal is de groepsdetachering van vijf SWmedewerkers bij werkgever Mond & Riksen. Deze werkgever is door zijn inzet en motivatie beloond met het PresikGAAF!- keurmerk en biedt inmiddels aan zes medewerkers werk. Door de media-aandacht rondom deze werkgeversbenadering met het keurmerk krijgt Presikhaaf spontane aanvragen van werkgevers die ook graag SW-medewerkers in het bedrijf aan het werk willen hebben. Contactgegevens Presikhaaf Bedrijven Bruningweg BM Arnhem Contactpersoon: Patricia de Vries Tel.:

16 Zet de financiële voordelen voor de werkgever helder op een rijtje door aansprekende rekenvoorbeelden Schep reële verwachtingen; zorg dat duidelijk is wat iemand (wel en niet) kan

17 Weener Groep Korte omschrijving Weener Groep en woningbouwcorporatie Zayaz hebben samen een convenant opgesteld. Zayaz verplicht zich hierin onder andere om binnen vijf jaar 100 SW-medewerkers van Weener Groep bij haar leveranciers gedetacheerd te hebben. In een gezamenlijke presentatie leggen Zayaz en Weener Groep uit, dat de bedoeling is dat leveranciers werkgelegenheid bieden voor medewerkers van Weener Groep, in ruil voor opdrachten van Zayaz. Hoewel niet direct sprake is van een verplichting, speelt deelname wel een rol bij gunning van vervolgopdrachten. Rol van werkgever Werkgevers worden vanaf het eerste moment bij de opzet betrokken. Direct na de gezamenlijke presentatie maken accountmanagers van Weener Groep afspraken met de potentiële werkgevers. In de individuele gesprekken gaan zij na op welke wijze de leverancier gehoor kan geven aan de oproep. Denk daarbij aan direct detacheren bij de leverancier of via die leverancier werkplekken creëren bij onderaannemers. Door middel van jobcarving gaat Weener Groep na op welke wijze passende functies gecreëerd kunnen worden. Succes Sinds de start van de samenwerking in juni 2010 is een zestal mensen gedetacheerd en is voor tien mensen werk gerealiseerd in het Weener Groep bedrijf. Daarnaast hebben ruim 30 leveranciers van Zayaz in een persoonlijk gesprek toegezegd open te staan voor samenwerking met het SW bedrijf. Contactgegevens Weener Groep Van Herpensweide 1 Postbus AH s-hertogenbosch Contactpersoon: Paul van de Laar Tel.:

18 Laat werkgevers kosteloos kennis - maken met een SW-er die werk verzet in hun eigen pand: Geef eens een koffiejuffrouw kado! Zet in op flexibiliteit: match meer op parttime functies en zet in op flexibele werktijden

19 IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De insteek van deze werkgeversbenadering is het actief betrekken van het directe netwerk van de SW-er of Wajong-ere. De ervaring leert dat iedereen wel iemand in zijn netwerk heeft die mogelijk wat voor hem of haar kan betekenen (een oom die bij de Sligro werkt, de buurvrouw die in het ziekenhuis werkt of een vader met een eigen transportbedrijf). De bedoeling van deze aanpak is dat er een brug wordt geslagen naar potentiële werkgevers. Via deze brug kan de baanconsulent van IBN- Arbeidsintegratie verder in gesprek gaan over de mogelijkheden en de condities waaronder de SW-er of WAJONG-ere aan de slag zou kunnen gaan. Doelstelling is nieuwe, reguliere baanmogelijkheden te creëren voor de SW-ers en WAJONGeren. Rol van werkgever HR-professionals van lokale bedrijven zijn gevraagd op welke wijze zij het best betrokken kunnen worden bij het creëren van mogelijkheden voor een doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Direct mailing en koude acquisitie werden als storend ervaren en niet effectief. Een warme benadering van iemand, bijvoorbeeld een eigen werknemer, of van bedrijven die zij goed kennen zagen zij wel als effectief. Succes De eerste netwerkbijeenkomst heeft opgeleverd dat alle kandidaten een werkplek hebben gevonden. Eén van hen wilde graag in een autowasstraat werken. Op de netwerkbijeenkomst kwam dit ter sprake. Via het netwerkcontact van een mede - kandidaat is hij voorgedragen voor een leerwerkplek bij een autowasstraat in Nijmegen. Dit is succesvol verlopen. Bij goed resultaat wordt de leerwerkplek omgezet in een baan met loonkostensubsidie. Contactgegevens IBN Arbeidsintegratie Postbus AR Uden Contactpersoon: Marion Maassen Tel.:

20 Vier je successen; breng ze in de publiciteit en omschrijf goede voorbeelden van plaatsingen bij werkgevers Stel je eigen locaties (SW-bedrijf) beschikbaar voor ondernemers - bijeenkomsten en netwerkoverleggen

21 Atlant Groep Korte omschrijving De actieve werkgeversbenadering van de Atlant Groep heeft geleid tot de oprichting van het Atlant Partnership. Het Atlant Partnership is een social community met gezamenlijke doelen, gegoten in een onafhankelijke stichting onder bestuur van notabelen. De filosofie: het combineren van maatschappelijk én economisch ondernemen, dus met nadrukkelijk oog voor werkgeversbelangen. Samen met een aantal werkgevers uit de regio richtte de Atlant Groep in 2008 deze Stichting Atlant Partnership op. Inmiddels zijn ruim 100 werkgevers lid, waaronder bedrijven als Philips, voetbalclub PSV en VDL Groep. De stichting organiseert voorlichtings-, netwerk- en andere activiteiten die de partners aanzetten tot het creëren en beschikbaar stellen van geschikte stage- en (leer)werkplekken. Rol van werkgever De Atlant Groep heeft samen met enkele werkgevers in de regio de stichting Atlant Partnership opgericht. Deze werkgevers - benadering betrekt op brede schaal werkgevers op een wijze waarop zowel de belangen van de doelgroep maar zeker ook de belangen van de werkgever in ogenschouw worden genomen. Dat maakt dat werkgevers geïnteresseerd zijn en blijven. Succes Een succesverhaal is de plaatsing van een SW-medewerker bij Partner Manders Totaal. Dankzij stages bij diverse partners (Fitland en Adviesbureau Vervoort) ontdekte ze haar mogelijk - heden. Bij de eerste werd ze geconfronteerd met de grenzen die haar beperking met zich meebrengt, bij de tweede ontdekte ze haar kracht en vervolgens leidde een derde stage bij partner Manders Totaal tot een vast contract. Contactgegevens Atlant Groep Montgomeryplein AX Helmond Contactpersoon: Theo van Kroonenburg Tel.:

22

23 Projectleiding BMC Advies en management Tekst Huising Communicatie- & BeleidsAdvisering Ontwerp Dickhoff Design Druk Stimio Consultants, Drukwerk en Design SW & MKB: samen aan het werk is een samenwerkingsproject van Cedris, brancheorganisatie van de sociale werkgelegenheids- en arbeidsintegratie-bedrijven en MKB-Nederland. Het project wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

24 TIPS voor een doeltreffende WERKGEVERS BENADERING Het ontzorgen van de werk gever en het leveren van maatwerk vormt de kern van een doeltreffende werkgevers - benadering; Verdiep je in de wereld van de MKB-werkgever; Stel je als SW-bedrijf op als collegaondernemer; manifesteer je binnen de bestaande werkgevers netwerken; Ontdek en bespreek de mogelijkheden voor plaatsing op locatie bij de werkgever; Zorg voor een concrete follow-up van een eerste kennis making; laat presentaties en bijeen komsten volgen door een gesprek over de concrete mogelijkheden; Blijf voorlichting en informatie geven; vooroordelen weg nemen is en blijft altijd nodig; Schep reële verwachtingen; zorg dat duidelijk is wat iemand (wel en niet) kan; Ontzorg werkgevers door het uit handen nemen van administratieve rompslomp; Verkoop coaching on the job / begelei ding als het sterke punt van het SW-bedrijf; Zet in op flexibiliteit: match meer op parttime functies en zet in op flexibele werktijden; Creëer een no-risk situatie voor de werk - gever; onder andere geen risico bij ziekte; Zet de financiële voordelen voor de werkgever helder op een rijtje door aansprekende rekenvoorbeelden; Laat werkgevers kosteloos kennis maken met een SW-er die werk verzet in hun eigen pand: Geef eens een koffie juffrouw kado! ; Stel je eigen locaties (SW-bedrijf) beschikbaar voor ondernemers - bijeenkomsten en netwerkoverleggen; Zet werkgevers die ervaring hebben met SW-ers in als ambassadeurs voor collega-werkgevers; Heb aandacht voor de continuïteit van het productie proces als er mensen uitvallen; voel je mede verantwoordelijk; Eén aanspreekpunt (en telefoonnummer) vanuit het SW-bedrijf is comfortabel voor werk gevers; Vier je successen; breng ze in de publi - citeit en omschrijf goede voorbeelden van plaatsingen bij werkgevers. Voordelen op een rijtje: Met een SW-er krijgt u er een gemotiveerde medewerker bij SW & MKB samen aan het werk Win-win! (Financiële) voordelen voor werkgevers bij het inzetten van SW-ers Het SW-bedrijf zoekt voor u de meest geschikte kandidaat U geeft vorm aan maatschappelijk verantwoord ondernemen De mindere verdiencapaciteit van de SW-er wordt financieel gecompenseerd Het werken met bijzondere medewerkers draagt bij aan de sfeer in uw bedrijf Deze brochure, speciaal ontwikkeld voor werk - gevers, vindt u op de usb-stick SW & MKB: samen aan het werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

Bijlagen Bedrijfsplan Werkcorporatie Noordoostpolder

Bijlagen Bedrijfsplan Werkcorporatie Noordoostpolder Bijlagen Bedrijfsplan Werkcorporatie Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder 4 september 2014 Inhoudsopgave Bijlage 1: Consultatie ondernemers en onderwijs... 3 Bijlage 2:Ontwerpprincipes... 5 Bijlage

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : eindrapport. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : eindrapport. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : eindrapport Opdrachtnemer Regioplan Beleidsonderzoek / C. van Horssen, L. Mallee, J.P.H.K. Timmerman, C.E. Wissink Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers

Nadere informatie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie

All@Work De aanpak voor participeren naar vermogen

All@Work De aanpak voor participeren naar vermogen Met de invoering van de Participatiewet verandert er veel voor werkend Nederland. Om van de Participatiewet een succes te maken is een actieve bijdrage van gemeenten, burgers en werkgevers noodzakelijk.

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering

Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Werken naar Vermogen Pilot werkgeversbenadering Voorstel tot aanpassing van het proces rondom arbeidsontwikkeling Ergon in het kader van Werken naar Vermogen Inhoud Inleiding... 3 1. De pilot in de nieuwe

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie