ALGEMEEN BELGISCH \KVERBOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN BELGISCH \KVERBOND"

Transcriptie

1 ALGEMEEN BELGISCH \KVERBOND GD/LH/. Dienst Dakt. 82/00 A 23/ 53 Brussel, 2 juni (J M u^;,5 y'.,.^ -,.. -, NOTA AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. PRIORITEITEN EN MIDDELEN VAN-EEN GLOBAAL ENERGIEBELEID. I. VOORRANG AAN ENERGIEBESPARINGEN.- Het energievraagstuk staat in het centrum van de ekonomische en sociale problemen van het land. \ De.vermindering,van het energietekort, is een noodzaak wil men een beter evenwicht op de arbeidsmarkt tot stand..brengen en de levenstandaard, in België op peil houden. Het energietekort verhindert inderdaad het'voeren van / een meer expansiegericht ekonomisch beleid. " - In 1981 bereikte hét energietekort meer-dan 284 miljard '.. frank (1), dit een stijging van 65 miljard frank, ( het ' dubbele van de totale verslechtering,van dé saldo van de.goederenverrichtingen.. r.-. / In hét,kader van dé tot dusver'genomen beslissingen is een inkrimping, van de energie-invoer niet mogelijk'.* ;:.,', (1) Bron N._B.B. V voorlopig. hoogstraat 42 ÏDÖO brussel S[. (02)511 80^7 O_ of ^ L- \

2 2.- Het is waar dat dé ingebruikneming van vier kerncentrales in de komende jaren het tekort voortvloeiend uit de invoer van aardolie, gas en steenkool enigszins zal drukken (2). Kaar de krisis- in-de raffinage-,", *.'. nijverheid die grotendeels veroorzaakt wordt door de inkrimping van de vraag naar zware stookolie vanwege de elektrische centrales, dreigt.tot aktiviteitsinkrimping en een verslechtering van de betalingsbalans te,leiden die tot dusver positief was wat de geraffineerde aardblieprod'ukten betreft. -. De andere genomen of te nemen beslissingen inzake het energie-aanbod kunnen in de loop van het decennium de betalingsbalans niet positief beïnvloeden : er,moet onder meer rekening gehouden worden met de lossings- en de transportkosten van het Algerijns gas via Montoir-S. -Mer tot in 1986 en met de stijgende fakturen van de'opwerking in de fabriek van La Hague (3). Tevens dient erop gewezen dat de instandhouding van de Kempense Steenkoolmijnen het mogelijk maakt het energietekort van België met zo'n 10 à 15 miljard t e d r u k k e n. ' ; '. : - '' ':..- ' '.-. "'. ' ' ' '. ", ','' ' ', ' ' ;. ' ' ' ' '. ' " V., ' '. ' ' " " ' ; '..'. '.-. Andere belangrijke investeringen.aan de aanbodzijde (zoals nieuwe kerncentrales) zullen geen,positieve bijdrage.meer leveren tot de betalingsbalans in de, ' jaren 80. (3,bis).,, : ' ; - ;, 'Enkel een beleid van energiebesparingen blijkt dus in staat het energietekort in de komende jaren te drukken.:., Uit studies van het Planbureau en de D.P.W.B., ondermeer op.basis van werkzaamheden van de D.N.B, overgenomen in het St'. Geor.s-rapport, blijkt "dat middels ; een aangepaste irivesteringsinspanning van de grootte van 230 miljard, gesubsidieerd naar rato van 30 %, hét tekort op de energiebalans met zowat 50 miljard 'per jaar gedrukt zou kunnen worden in de loop van het decennium. De positieve weerslag van een dergelijk' programma op de tewerkstelling zou. niet enkel voortvloeien uit de versoepeling van de makro-ekonomische beperkingen die wegen op de groei, maar ook uit het scheppen van verscheidene tienduizenden arbeidsplaatsen in de sektoren waar bestellingen van.goederen in de sfeer van energiebesparingen geplaatst worden. Energiebesparingen moeten bijgevolg absolute voorrang krijgen in het globaal energiebeleid. '. ;, (2) De impakt van de.kernproduktie op de betalingsbalans hangt in hoofdzaak af van hét lastendiagram van dé elektriciteitsproduktie dat het min of meer '.. belangrijke! gebruik van fossiele brandstoffen gàat bepalen (zie D.P.W.B., studiedagen Brugge, november 1980). (3) Kontrakt La Hague,: 300 T gedurende het decennium tégen een (minimum) prijs van 30 miljoen per ton, dit is zowat 9 miljard..'. Kontrakt Mohtoir-S.-Mer : 8 miljard BF van i982'tof 1986 voor een transit.van,10,5 miljard m3....., (3bis) De bouw van.een bijkomende kerncentrale zou in de.loop van dit decennium.' /..bijkomende invoer aan uitrustingsgoederen voor een waarde van meer dan ;,10 miljard'f tot gevolg hebben.,..

3 3.- Dat impliceert een ombuiging van de tot dusver in acht genomen prioriteiten. Uit rapporten van het I.E.A. en van de E.E.G. blijkt duidelijk hoe klein de inspanningen van België tot dusver op dat vlak geweest zijn (4). De op dat vlak ingezette sommen zijn belachelijk klein, vooral als men ze vergelijkt met de investeringen in het energie-aanbod die voor het decennium zowat 300 miljard BF belopen (5). Het beleid van rationeel energieverbruik (R.E.V.) moet op drie vakken gevoerd worden : 1«Organisatie van het energie-aanbod (produktie, transport, verdeling) ten einde het totale rendement van het Belgisch energiesysteem op te krikken. De uit de energietransformatie voortvloeiende verliezen vormen het voornaamste energieverlies in België. Zij komen hoofdzakelijk in de elektriciteitssektor voor. 2. Energiebesparingen in de diverse onderdelen van de vraag : - huisverbruik en aanverwanten : isolatie, rendement installaties, gebruik onuitputbare energieën; - industrie : zie rapport D.N.B.; (5bis) - transport : rendement voertuigen, transportsysteem met minimaal energieverbruik. 3' Kwaliteitsvoller gerichte heroriëntering van de groei om die los te weken van de toename van het energieverbruik. - industrieel beleid gericht op een gamma van hoogwaardiger, minder energieverslindende produkten (6) ; - bevordering van het gemeenschappelijk vervoer en samenhangende ( ruimtelijke ordening. Verhoogd vervoer van goederen via water- en spoorwegen; - voorrang in de openbare investeringen voor al wat de scheiding van groei en energieverbruik kan bevorderen; \ - duurzamer verbruiksgoederen,recyclage van stoffen en beperking wegwerpr,,,.. j "».*. T. *. verpakkineen. v ö - veelvuldige toepassing van proefnemingen tot het opnemen van ( onuitputbare energieën in de levenswijze. ' (4) I.E.A. - het Belgisch energiebeleid 1980 en E.E.G. (Com. (82) 24. (5) Kerncentrales (meer dan 100 miljard), net voor groottransport van elektriciteit (10 miljard per jaar), energie-investeringen in Zeebrugge om maar de voornaamste investeringen te noemen. (5bis) Modernisatie verwarmingsinstallaties thermische wissels, rekuperatie kondensaten, isolatie gebouwen en uitrustingen, valorisatie huishoudafval en industriële afvalstoffen, regeling,... om enkele der voornaamste technieken te citeren. (6) Zie dokument in-bij lage, blz. 208

4 4.- KONKRETE MAATREGELEN, VOOR HET R.E.V.-BELEID. A,- OPTIMALISERING VAN HET ENERGIESYSTEEM. Het gaat erom de verliezen in de transformatie, het transport, de,'.'- distributie en het eindverbruik van energie zo klein mogelijk te maken door een globaal beleid dat aan elk gebruik zijn meest gepaste energievektor b e z o r g t..' - /..,!.-\. ". -:.- ' '-'.,.. '- - Rationele organisatie van de markt van de lage-temperatuurwarmte (voor de industrie of de thermische sektor).. Reorganisatie van de. elektriciteitsproduktie om de gekombineerde produktie van warmte en elektriciteit aan te moedigen door :,... - de ontwikkeling van de zelfproduktie, wat billijker overnametijden. inhoudt tussen de producenten-verdelers en de zelfproducenten, alsmede het uitschakelen van de andere pressievormen t.a.v. de ; zelf producenten;.. '-".'- :, " '. -gekombineerde produktie gekoppeld aan de ontwikkeling van stadsverwarmingsnetten; r v - valorisatie van de restwarmte, van slecht gelegen grote centrales,. om óndernemingen of stadsverwarmingsnetten te voeden; *.- opname van dat beleid in het uitrustingsplan» als conditio sine qua non voorde ontwikkeling van grote centrales... Ontwikkeling van warmteverdelingsnetten (stads- + industriële - warmte) waarbij prioritair.de verschillende beschikbare warmtebronnen. '...; gerekupereerd worden (zware industrie, elektrische centrales, verbrandingsovens,...). Dat is één van dè krachtlijnen van het in de komende jaren te-voeren openbaar investeringsbeleid waarvan het belang ongetwijfeld hoger is dan een slecht verzadigde transportinfrastruktuur. '.', '.,,. Beleid van thuisverwarming, ondermeer, gebaseerd op kriteria van ruimtelijke,' ' ordening m ekonomiciteit (vraagdichtheid, warmtelozingen,. N..) tot. bepaling van de; zones waar stadsverwarming en aardgas prioritair moeten worden gebruikt. ; v. In die zones moet het gebruik van elektrische verwarming ontmoedigd '. w o r d e n. ',,. ' " ;,,- '..' ' ' \. ' ' '.,, De geleidelijke aflossing-van aardgas'door stadsverwarming in sommige zones / ' vanaf het einde der jaren 80, moet gepland worden. Gekombineerd met een stabiel prijzenbeleid zullen die aanwijzingen nuttig zijn, voor de verbruikers.,. :. Valorisatie van restenergiéën. ' " ' :

5 5.- B. ENERGIEBESPARINGEN IN DE TERTIAIRE, DE OPENBARE EN IN DE SEKTOR VAN H E T H U I S V E R B R U I K. '.' ', > '. '.' \.... Oprichting van agentschappen voor energiebesparingen om te helpen bij de uitwerking, de kontrole,en in sommige gevallen de toepassing van die maatregelen ,-.,'.,. Leveren van gratis expertises voor personen die hun bestaande woning "energetisch" willen renoveren. De expertise zou een voorwaarde zijn voorde subsidiëring van de werken...,.. Omvorming van het systeem van aftrekken in de personenbelasting,voor, isölatiewerken tot een systeem van belastingverminderingen., Het huidig systeem is onrechtvaardig omdat het bemiddelde gezinnen bevoordeelt..uitbreiding van het systeem tot de invoering van onuitputtelijke, energieën.... v " ". ' " -,. Oprichting van een financieringssysteem van isölatiewerken voor bescheiden gezinnen, gebaseerd op terugbetaling in funktie van,de verwezenlijkte ' besparingen. : -..'". " : " >. '.Norm K 70 voor nieuwe N gebouwen. Meteen aankondiging van een strengere norm na' Invoering van een norm voor,bij bestaande gebouwen aange- ' bouwde delen. -,, '.. Belgisch initiatief voor het opleggen van Europese verbruiksnormen voor elektrische huishoudtoestellen.^ ;. Toepassing'van de Richtlijn op energie-etikkettering.. Omschakeling van de diverse beroepen die verband houden met energierenovatie en yerwarmingsinstallaties..,.. Organisatie voor elk departement en elke, openbare instelling van een energiebesparingsprogramma,(investeringen en beheer) in verbinding met het agentschap en dé budgettaire beperkingen..-''..' C. ENERGIEBESPARINGEN IN DE INDUSTRIE.,. Pro memorie :. ontwikkeling van de gekombineerd'e produktie., '. Wijziging van de; niet selektieve fiskale maatregelen; te vervangen : door een systeem waarbij de belastingvermindering of de. subsidie funktie is vande "pay back" van de ondernomen investering'om zo de inspanning toe te spitsen op de investeringen waar tegenover de ondernemingen nu aarzelend staan.., ' '. Verplicht R.E.V.-programma in alle openbare of door de Staat gesteunde bedrijven. ' ' ' ', '-'',. \. Informatie van de ondernemingsraad over de R.E.V.-maàtregelen en over de weerslag van de faktor energie op het bedrijf.

6 6.- D. MAATREGELEN VOOR HET RICHTEN VAN DE GROEI... Een prijs- en tariefbeleid voeren in samenhang met de doelstellingen.. van het R.E.V;.. '. '."., ' "- ' 1. Onderzoeken hoe de openbare investeringen en deoverheidsbestellingen gebruikt kunnen worden voor een minder energie-intensieve groei... Bevordering van goedkoop, konfortabel, druk en frequent openbaar vervoer. '.,'_' '. _ ' '. ;.','.,.,. Ontwikkeling van beleid van ruimtelijke ordening, met inbegrip voor de industriezones waar een energiebesparende groei mogelijk is.

7 7.- II. BEVOORRADINGSVEILIGHEID EN ENERGIEKEUZEN. II. 1. ONZE KWETSBAARHEID VERMINDEREN. Na de eerste olieschok van 1973 spitsten de "verbruikende" landen hun inspanning toe op de bevoorradingszekerheid, en zijn pendent, het zoeken naar vervangingsmiddelen voor de O.P.E.C.-olie. De internationale organisaties maakten dat thema tot hun belangrijkste aanbeveling. Het ging er om tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de verbruikerslanden t.a.v. het gevaar voor het stopzetten van de bevoorrading te verminderen, en ook de krachtsverhoudingen tussen de O.P.E.C. en de verbruikers landen te wijzigen, notie die in de feiten voorrang kreeg op de Noord-Zuid-dialoog i.v.m. een reorganisatie en een stabilisatie van het internationaal handelsverkeer. In een eerste fase werd dit substitutiebeleid meer geïdentificeerd met een bevordering van de kernenergie, die voorgesteld werd als hét vervangingsmiddel, en met een prospektiebeleid in de landen buiten de OPEC. Het is slechts geleidelijk dat organisaties als het I.E.A. of de E.E.G. de nadruk gelegd hebben op steenkool of op de onontbeerlijke wijziging van de band tussen groei en energie. In het debat over de bevoorradingszekerheid moet men buiten dit te enge kader van de aardolie-afhankelijkheid treden en de verschillende aspekten van onze eiergiekwetsbaarheid analyseren.. De geopolitieke kwetsbaarheid blijft hoofdzakelijk gekoppeld aan aardolie. Meer dan 60 % van onze ruwe aardolie was verleden jaar afkomstig uit Saoedi-Arabië, wat een te hoog risiko inhoudt. De bevoorrading vanuit Saoedi-Arabië had althans een theoretisch voordeel, nl. dat de aardolie minder duur was. Dat voordeel werd echter niet doorberekend tot aan de verbruiker, maar de geopolitieke kwetsbaarheid houdt ook verband met andere energiebronnen. - Zuid-Afrika is hoogstwaarschijnlijk onze tweede belangrijkste energieleverancier. Het levert een overwegend aandeel van onze uranium en neemt een groeiende plaats in in onze steenkoolinvoer (7). Die situatie kan bovendien gevaren inhouden voor ons buitenlands x beleid. (7) Bron B.K.E.O. - Dokumenten aan Nationaal Energiekomitee ( ). Zuid-Afrika levert 39 % van de in 1981 in elektrische centrales verbruikte steenkool (D.i. iets meer dan 2 miljoen T).

8 8.- - het aantal llanden dat onze bevoorrading in uranium en aardgas verzekert is veel kleiner dan voor aardolie. Daar waar een vijftiental landen instaan voor onze aardoliebevoorrading, staan voor de aardgasbevoorrading slechts 2 landen (4 of 5 in de toekomst) en voor de uraniumbevoorrading slechts 3 landen in (4 of 5 in de toekomst) (3). Het is verkeerd te denken dat een land dat behoort tot het Westerse kamp of tot de OESO voldoende waarborgen biedt inzake bevoorradingszekerheid. Op bepaalde tijdstippen kunnen die landen een restriktief beleid voeren inzake energie-uitvoer en dit om verschillende redenen (krisis, aanleggen van voorraden voor de toekomst, milieu, misschien zelfs politieke druk). De kwetsbaarheid is ook van technologische aard. De gevoeligste punten zijn wel : - de P.W.R.-kerncentrales die vanaf 1985 meer dan 65 % van de elektriciteitsproduktie zullen verzekeren. Een probleem in de centrale van Doel dat tot haar ontruiming zou leiden, zou de nukleaire elektriciteitsproduktie met meer dan 50 % verminderen, en dat zou slechts gedeeltelijk vervangen kunnen worden, en dan nog tegen een duidelijk hogere kostprijs, door klassieke reserve-eenheden (9)1 Evenzo stelt zich het probleem van het in werking houden of niet van de kerncentrales in oorlogstijd (10). De P.W.R.- centrales hebben af te rekenen met korrosieproblemen. De vervanging van de stoomgeneratoren vergt een langdurig stilleggen, wat problemen doet rijzen vooral op het vlak van de kosten. - de G.N.L.-hervergassingsfabriek, waarlangs meer dan 40 % van onze aardgasbevoorrading binnenkomt, en die een installatie met hoog risiko is. De technologische kwetsbaarheid is niet enkel een zeer belangrijk risikovraagstuk, maar ook een probleem van niet-vervangbaarheid in het energiegebruik. Een grotere diversifikatie van de primaire energiebronnen is geen voldoend kriterium voor onze bevoorradingszekerheid vanuit die invalshoek. Zo zou een afbreken van de aardgasbevoorrading slechts gekompenseerd kunnen worden bij vele gezinnen door een verhoogd gebruik van steenkool of stookolie, daar de verwarmingsketels meestal maar op één brandstof werken. Evenzo kan elektriciteit niet vervangen worden in haar specifiek gebruik en vormt een toespitsing van 65 % van de produktie ervan op de nukleaire P.W.R. een risiko. ( g) Bron N.I.S.-Statistieken Buitenlandse Handel, Distrigaz (jaarverslag) B.K.E.O. - Dokumenten aan N.K.E. ( (9 ) Kommissie der Wijzen, Hoofdstuk IV, p. 2. ( 10) Kommissie der Wijzen, Hoofdstuk V, p. 15.

9 9.-. De bevoorradingskanalen vormen een derde faktor van mogelijke kwetsbaarheid. Onze bevoorrading wordt inderdaad voor een groot deel gekontroleerd door de multinationals : dit is ondermeer het geval voor aardolie en in stijgende mate voor steenkool. De macht van de maatschappijen op de prijszetting is zeer groot (door kontrole van de spotmarkten). Het koopkrachtsverlies dat zij geleden hebben door een geringere kontrole op de OPEG-produktiebronnen wordt gekompenseerd door hun doorbraak op de steenkool- en de uraniummarkten, en door een grotere kontrole op de verdeling en de invoer, waarbij de rol van de "onafhankelijken" verminderd wordt. Die maatschappijen hopen zelfs in de zonne-energiesektor performerende onafhankelijke bedrijven. Soms aarzelen die maatschappijen niet onderling te overleggen om op sommige landen druk uit te oefenen (vb. in toen zij dreigden de bevoorrading van België droog te leggen om hun macht in de onderhandelingen over de aanpassing van de prijzen te versterken), of recenter op een uitvoerend land, nl. Nigeria.. Het dient vastgesteld dat bij strategische problemen (belangrijke stopzetting bevoorrading, scherpe internationale krisis) de landen die over geen enkel kontrolemiddel op hun bevoorradingskanalen beschikken, uiterst kwetsbaar zullen zijn. Elk land zou pogen zijn energietekort te kompenseren ten koste van een "billijke" verdeling van de hulpbronnen in krisistijd. In die omstandigheden moet niet verwacht worden dat de internationale solidariteit een belangrijke rol zal spelen, en de kontrole op de internationale markten alsmede het bezitten van steenkoolbelangen zouden een doorslaggevend element zijn voor de verdeling van de middelen en voor het tekort. Terzake laat de Britse houding i.v.m. het beheer over de Noordzee geen enkele twijfel bestaan. Bevoorradingszekerheid vergt dus een komplex beleid waarbij al-die soorten kwetsbaarheid verminderd worden. Dat beleid kost natuurlijk geld (opslagkosten, polyvalente installaties, bepaalde substituties, instandhouding nationale steenkoolproduktie). Het regeringsdokument biedt slechts een zeer gedeeltelijk antwoord op die problemen en maakt geen aanstalten om een globale evaluatie van onze kwetsbaarheid en een kosten-batenanalyse te maken van de middelen om die te verminderen. Zo stelt de regering bv. de verhoging voorop van de opslagverplichting van aardolieprodukten waarvan de kostprijs verschillende miljarden per jaar bedraagt (financiële kosten op de stocks, huur- en afschrijvingskosten van opslagmiddelen); daarentegen gaat haar voorkeur uit naar elektriciteitsproduktie op basis van de kostprijs, terwijl een beter evenwicht tussen steenkool en elektriciteit in de elektriciteitsproduktie zowat 1 à 2 miljard per jaar zou kosten (op grond van "kernvriendelijke" cijfers).

10 10.- II.2. EEN INTERSEKTORIEEL ENERGIEBELEID VOEREN. Tot op vandaag werd het Belgisch energiestelsel hoofdzakelijk op sektoriële basis beheerd. Dat beheer werd verzekerd door verschillende bedrijfsgroepen, die hun ontwikkelingsstrategie bepaalden in funktie van hun handelsbelangen. De rol van de overheid bleef sekundair, en was beperkt tot het steunen van de keuzen van de privé (investeringshulp, infrastruktuur, wetenschappelijk onderzoek, vergunningen, enz...). Vandaag lijkt dat sektorieel beheer al te beperkt tegenover de uitdaging van de energiekrisis.. Het sektorieel beheer was gericht op het behoud of de verhoging van het marktaandeel en dus op een uitbreiding van de aanbodmogelijkheden. Rekening houdend met het ekonomisch en politiek gewicht van de betrokken ondernemingen, heeft die gerichtheid op toename van de produktiemiddelen een beleid van overheidswege tot omkering van de prioriteiten ten gunste van een rationeel energieverbruik sterk afgeremd. Bij wijze van voorbeeld kunnen de reklamebudgetten voor de verhoging van het energieverbruik of het veroveren van marktaandelen vandaag ruimschoots de vergelijking 'doorstaan met de gelden die uitgetrokken worden voor de informatie inzake energiebesparingen.. Deze niet-gekoördineerde gerichtheid heeft tot overkapaciteit geleid - de petroleumraffinagesektor werkt onder de 60 % van zijn produktievermogen; vnadaag leidt die situatie tot bedrijfssluitingt - de inwerkingstreding van vier kerncentrales tegen 1985 zal leiden tot een reservepercentage dat duidelijk hoger zal zijn dan de regulariteitsnoodwendigheden voor de werking van het park. Hoewel die overinvestering niet ongunstig is inzake kostprijs, zou die kapaciteit toch met meer sukses aangewend kunnen worden voor energiebesparingen en de maatschappijen van de sektor zullen tot in 1985 met tijdelijke financieringsproblemen af te rekenen hebben. (1]) (11) Commissie der Wijzen - Aanvullende Technische Verslagen Groep I V 8 tot V 24.

11 11.- Tussen'de verschillende energiesektoren bestaan vele interakties. Dat wordt aangetoond door de gedetailleerde energiebalansen die vandaag door het Planbureau worden opgemaakt, en door de aanbodmodellen van de CORE, in het kader van het R en D- programma "Energie" van de D.P.W.B. (12). Die interakties zijn belangrijk : 1. Doorheen de substitutieverschijnselen, meer bijzonder in een kontext van stagnerende globale vraag. Voorbeeld : de vervanging van zware stookolie in kerncentrales door kernenergie en steenkool leidt tot belangrijke overschotten van zware stookolie in de raffinaderijen, en dwingt bijgevolg die sektor tot een dure aanpassing van 'zijn installaties om lichtere produkten te produceren. Men mag stellen dat de raffinaderijen die zich niet aan deze gewijzigde vraag aanpassen, weinig kansen tot overleven zullen hebben. ' > 2. De noodwendigheid van de valorisatie van restprodukten : cokesgas, hoogovengas, lage steenkoolprodukten, enz... die een weerslag hebben op de samenstelling van het elektrisch park en de lokalisering ervan, alsmede op de lokalisering van de cokesfabrieken. 3. De noodzaak om het totaal energierendement te optimaliseren. Uit de energiebalansen blijkt duidelijk het belang van de verliezen bij transformatie. Door een globaal energiebeleid moet'dit energierendement geoptimaliseerd kunnen worden :. - door rendementsverliezen, vooral in de elektriciteitssektor, zo laag mogelijk te houden, wat de gekoördineerde ontwikkeling vergt van een beleid inzake lage temperatuurwarmte en van een beleid "inzake elektriciteit; - door elk verbruik zijn meest geschikte energievektor te, bezorgen,, wat het totaal rendement zal verhogen; - door onuitputbare energieën en energierekuperaties in te schakelen., i 4. De noodzaak om de kwetsbaarheid in al haar vormen van dit systeem zo klein mogelijk te maken, wat eveneens een globaal beleid vereist : - opslagverplichtingen; - diversifikatie van de energiebronnen en de geopolitieke risiko's zowel voor de produktie van de belangrijke sekundaire energieën (in het bijzonder elektriciteit) als voor het totaal verbruik van primaire energie. (12') Methodologische elementen voor de nationale energieboekhouding in Methodologische aspekten en resultaten van een dienstjaar van modellisering van vraag en aanbod, D.P.W.B., 1979.

12 polyvalente installaties voor verbruikers en transformatoren. 5. Rekening houden met de technische noodwendigheden. Het gaat in het bijzonder om het onderzoek op intersektorieel niveau van de oplossingen voor de problemen die voortvloeien uit de onregelmatigheid van de vraag : - probleem van de stockage tussen de seizoenen voor wat de gasindustrie betreft; - probleem van de investeringskosten gekoppeld aan de vervormingen van het elektrisch lastendiagram, en van het brandstofverbruik van de piekeenheden. De koördinatie van de uitwissing van een deel van het kliënteel, van de aflossing door andere energievektoren en van de opslagverplichtingen, heeft ontegensprekelijk een intersektoriële dimensie. Die verschillende elementen vormen de basis voor een intersektorieel beheer van het energiesysteem. In een periode van trage groei, substitutieverschijnselen en hoge kostprijs, blijkt dat intersektorieel beheer onontbeerlijk om : - het totaal energierendement te verhogen, - de uitrustingen optimaal te gebruiken, - de bevoorrading te verzekeren. Hoewel sommige privé-ondernemingen uit de energiesektor over belangrijke en doeltreffende beheers- en planningsmiddelen blijken te beschikken, kan hun rationaliteit zelf, die gericht is op een mikro-ekonomisch optimum, geen antwoord bieden op! alle huidige vereisten. Een globaal gepland beleid is dan ook een noodzaak om de werking van de verschillende sektoren en ondernemingen te koördineren. De roeping van de overheid bestaat er dus in, eerst een dergelijk beleid op te zetten. Al de middelen van dat beleid - investeringshulp, wetenschappelijk beleid, participaties, of openbare ondernemingen, tarieven, vergunningen - moeten in die optiek herdacht worden.

13 13. - II.3. DE ENERGIEKEUZEN De nationale hulpbronnen valoriseren. De nationale hulpbronnen zijn en blijven beperkt. De exploitatie ervan is nochtans van prioritair belang gezien de gunstige weerslag (zelfs indien deze miniem is) op de betalingsbalans, de tewerkstelling en onze graad van zelfstandigheid. De bijkomende kosten (vooral de budgettaire) voortspruitend uit de handhaving (en de vernieuwing) van deze bron van nationale energie moeten vergeleken worden met de hogergenoemde voordelen. De steenkooluitbating.. Het Kempisch bekken is op dit ogenblik de voornaamste bron die uitgebaat kan worden. Het vertegenwoordigt ongeveer 8 % van onze energiebevoorrading (iets minder dan 6 miljoen ton) en vermindert het energiedeficit met 14 miljard frank (prijzen van,einde 1981). De werkingstoelagen aan de K.S. zijn de jongste jaren sterk gestegen maar in de loop van het vorige decennium zijn de K.S. het slachtoffer geweest van het ontbreken van beheer op lange termijn en van definitieve beslissingen voor hun toekomst. Om het Kempisch bekken in aktiviteit te houden moeten dus de grondslagen gelegd worden van een beheer op lange termijn van de K.S. : - duidelijk standpunt van de Regering over een steenkoolpolitiek op lange termijn, met een financierinsplan voor een zeker aantal investeringen, waaronder een absoluut noodzakelijke verluchtingsput in Waterschei; - sonderingsplan op lange termijn in de huidige concessie.en ten noorden ervan; - hervorming van het intern beheer van de K.S. : decentralisatie van het beheer van de produktie in elke mijn, centralisatie van het personeelsbeheer en van de verkoop, kwaliteit van de omkadering. Naar aanleiding van de zeer gunstige peilingen van Opglabbeek zijn anderzijds verdere sonderingen nodig om de technische en ekonomische mogelijkheid van de opening van een nieuwe mijn te onderzoeken. Deze werkzaamheden moeten snel gebeuren. De exploitatie zou in elk geval pas in de loop van de jaren '90 kunnen beginnen. De toekomst van de K.S. is tevens gebonden aan de afzetmogelijkheden van steenkool; hoewel de cokes-kolen een betere valorisatie bieden, dient vastgesteld dat het noorden van het Kempisch bekken meer vlamsteenkool biedt. De afzet daarvan aan de elektrische centrales moet gewaarborgd worden, ook op lange termijn.

14 14.-. De valorisatie van de marginale steenkoolbronnen moét voortgezet worden aan een ritme dat een bestendige aktiviteit toelaat (Roton-mijn, kleine aders dicht bij.de oppervlakte, valorisatie van.de terrils). Een koördinatie van deze exploitatie zou nuttig zijn (regelmatigheid van de bedrijvigheid, personeelsbeleid, afzet ' van de produkten).... Het speurwerk.betreffende de ondergrondse vergassing op grote diepte, en het gebruik van het geproduceerde gas, moet voortgezet worden. Het aandeel van deze hulpbronnen, indien ze na 1990 uitgebaat worden, zal de bevoorradingsvoorwaarden van het land niet wijzigen, maar het ; probleem stellen van zijn integratie.in het energiestelsel. De exploitatie zal ook gekonfronteerd worden met bepaalde problemen inzake ruimtelijke ordening. v ' -. De onuitputtelijke energieën De ontwikkeling van de technieken voor het gebruik van onuitputtelijke energieën moet méér steun krijgen... Twee richtingen moeten gevolgd worden :- - het wetenschappelijk onderzoek, fundamenteel zowel als toegepast, voor het uitwerken van speerpunttechnologieën die in de komende jaren nog niet gevaloriseerd. kunnen worden,, behalve in bepaalden/specifieke gevallen of voor de uitvoer, maar die een basis zullen leggen voor de ontwikkeling op\lange,termijn van het gebruik van zonne-energie. Een industrieel beleid voor dé uitwerking van zonne-technologieën die. geëxporteerd kunnen worden moet aan deze inspanning gekoppeld worden. - Nu al moeten de inspanningen voor de integratie van onuitputtelijke ;. hulpbronnen in de plaatselijke situaties ondersteund en vermenigvuldigd worden. Naast de technologische aspekten is er dé" kennis van het terrein, van de gébruiksvóorwaarden die een essentieel element wordt. Hethoéftniet gezegd dat een gedecentraliseerde benadering van deze : "experimenten noodzakelijk is. Zonder zich illusies te maken over het belang van het aandeel van deze verschillende hulpbronnen, maakt hun integratie^ deel "uit yan een andere filosofie inzake het gebruik van energie, volgens dewelke de traditionele band tussen de groei en het. energieverbruik verbroken moet worden.. 'Andere hulpbronnen,... _ _ (.. - Indien andere hulpbronnen ontdekt moesten worden (aardgas bvb), zou. erover gewaakt moeten worden dat ze in handen komen van de overheid.

15 15. Plaats van de kernenergie. De ontwikkeling van de nucleaire sektor moet beoordeeld worden : * >' ~~ *, - in funktie_van de effektieve glaats die de kernenergie in_onze bevoorrading ïcan innemen. i. Momenteel kan de "kernenergie enkel de.basis van de elektriciteitsproduktie verzekeren die slechts een beperkt deel van onze behoeften aan eindenergie. vertegenvoordigt. ' ',". Zelfs indien de groei vari de elektriciteitsvraag iets sneller verloopt dan voor de andere energiesoorten, biedt de kernenergie dus géén doorslaggevend antwoord op onze energieproblemen... Bovendien lijkt het aangewezen de uitbreiding van het elektriciteitsgebruik (ondermeer voor verwarming) niet zomaar aan te moedigen, omwille van de 'prijs en van,het verbruik van fossiele energie, om zo een antwoord te geven op de scheeftrekkingen van het lastendiagram. De. dagelijkse aanpassing van de kerncentrales is nog niet operationeel; eens- zover zal dat rendabiliteits- en veiligheidsproblemen scheppen, (bijhouden, materiaal, lozingen centrales)... Het seizoenvraagstuk is nog helemaal niet opgelost. \' '. -in funktie_van de toekomstige_be erkingen_van_de_ontwikkeling_van De voorraden natuurlijk uranium zijn beperkt; zij zullen de werking' mogelijk maken van.twee of drie generaties kerncentrales, in het, huidig perspektief althans (beperkte rol elektriciteit in de eindvraag, evenwicht steenkool-kernenergie in de produktie). *. r ' ' *. - ' ' ' ' ". * ' «Daarna zal de fakkel overgenomen moeten worden door plutoniiimrecyclage in breeders. Het ligt voor de hand dat de invoering daarvan geleidelijk zal verlopen in de komende decennia, in dit perspektief op lange termijn. - " ' ' i * '' De massale kernenergiegerichthéid is dus enigszins bindend voor de toekomst, zelfs indien België wegens zijn dichtheid zeker'een van de minst' aangewezen landen voor bredërinplanting is : ; ' : -in funktie van ono geloste groblemen^ meer bepaald in de.kernsp_lij_tstofcyclus. ;.' ' '. - '.de recyclage schakelt het-probleem niet uitvan de stockage op lange termijn van de niet-splijtbare plutóniumisotopen en van de "aktiniden;. neptunium 237 doet nieuwe stralingsproblemen rijzen;., '. de'splijtstofcyclus en vooral 'de opwerking van hoog radio-aktieve afvalstoffen zal technische en ekonomische moeilijkheden doen rijzen. De ekonomiciteit vande hele breederreeks is overigens gekoppeld aan de onzekere oplossing van dat probleem.. '

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Dominique Gusbin Bruno Hoornaert Januari 2004 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030»

Definitief rapport van de commissie «ENERGIE 2030» Analyse door Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles, Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, WWF, APERe, Amis de la Terre en Friends of the Earth Flanders

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

STUDIE (F)150604-CDC-1422

STUDIE (F)150604-CDC-1422 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012

Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaatveranderingen na 2012 Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van klimaat veranderingen na 2012 Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) Tweede advies inzake een mondiale strategie ter voorkoming van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

viwta Kernenergie en Maatschappelijk Debat Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie

viwta Kernenergie en Maatschappelijk Debat Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie viwta Kernenergie en Maatschappelijk Debat Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie 2004 door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viwta), Vlaams

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie