De behandeling van de vragen vangt aan om uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De behandeling van de vragen vangt aan om 15.41 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans."

Transcriptie

1 CRABV 52 COM /06/ COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 24 JUNI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 24 JUIN 2008 Après-midi De behandeling van de vragen vangt aan om uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans. 01 Vraag van de heer Bruno Tobback aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "het vermoeden van prijsafspraken voor het doorrekenen van de prijs van gratis CO2-emissierechten in de elektriciteitsprijs" (nr. 6069) Bruno Tobback (sp.a+vl.pro): Uit de studie die de CREG dit weekend publiceerde, blijkt dat de twee energieproducenten in ons land, Electrabel en SPE, de CO 2 -emmissierechten doorrekenen in de elektriciteitsprijs voor de bedrijven. Dit betekent 1,2 miljard euro pure windfall profit voor de producenten, want zij kregen de emissierechten gratis van de overheid. Voor de concurrentiepositie van vele kmo s zijn de extra kosten echter nefast. De energiekosten beginnen voor sommige bedrijven zelfs zwaarder door te wegen dan de personeelskosten. Het is duidelijk dat Electrabel en SPE onderling afspraken hebben gemaakt over het doorrekenen van de emissierechten. Zal de Raad voor de Mededinging een onderzoek openen naar deze prijsafspraken? Wat is de timing van dat onderzoek? Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Mijn diensten hebben mij meegedeeld dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de energieproducenten prijsafspraken hebben gemaakt. Als zou blijken dat dit wel gebeurt, zijn wij uiteraard bereid een vooronderzoek starten. Onze energiemarkt blinkt met slechts twee producenten, één grote en één kleine, niet bepaald uit in competitiviteit, maar het is niet omdat er een duopolie is, dat er per definitie ook prijsafspraken worden gemaakt Bruno Tobback (sp.a+vl.pro): Dit antwoord is gewoon lachwekkend. Wat hebben de diensten van de minister nog meer nodig dan een studie van de CREG die aanwijst dat twee producenten op dezelfde manier oneigenlijke kosten doorrekenen aan de consument? Ik zou graag het schriftelijke advies zien van de diensten van de minister. Met welke argumenten concluderen zij dat er geen onderzoek nodig is?

2 2 24/06/2008 CRABV 52 COM Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Elke week zijn er vragen om onderzoeken te starten. Als daarvoor goede aanwijzingen zijn, doen wij dat ook. Zo werd er onlangs een vooronderzoek afgerond over de prijs van de frieten. Hier zijn er echter geen indicaties dat er prijsafspraken zijn of dat er een onderzoek nodig is. Of het doorrekenen van gratis verkregen emissierechten rechtvaardig is, is natuurlijk een andere vraag Bruno Tobback (sp.a+vl.pro): Een rapport van de waakhond van de energiesector geniet blijkbaar geen prioriteit. Het gaat nochtans over 1,2 miljard euro. Voor 20 of 50 eurocent extra voor een pakje frieten, kon de minister wel animo tonen. 02 Samengevoegde vragen van - de heer Jan Jambon aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "zijn uitspraken omtrent de stijging van de distributieprijzen op kap van de consument" (nr. 6233) - de heer Peter Logghe aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de uitspraken inzake de stijging van de distributietarieven" (nr. 6275) Jan Jambon (CD&V - N-VA): Onlangs verklaarde de minister dat de hoge inflatie deels te wijten is aan de stijging van de energieprijzen veroorzaakt door de gemeentelijke intercommunales. Op welke gegevens zijn deze uitspraken inzake de algemene prijsevolutie van de distributienettarieven, de prijsevolutie van de samenstellende delen en de evolutie van de vergoeding op het geïnvesteerd kapitaal van de intercommunales gebaseerd? Peter Logghe (Vlaams Belang): Kan de minister de evolutie van de distributienettarieven over een periode van bijvoorbeeld drie jaar weergeven? Heeft de minister concrete aanwijzingen dat de gemeenten dit alles bewust zo georganiseerd hebben, goed wetende dat de consument de dupe zou zijn? Gaat de minister hier met zijn uitspraken niet een beetje kort door de bocht? Volgens mij was ook de distributienetbeheerder zelf uit op een prijsstijging en naast de intercommunales maakt ook Suez hier deel van uit Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Een studie in opdracht van de federale regering heeft inderdaad aangetoond dat de inflatie deels te wijten is aan het optreden van de intercommunales. Aangezien het hier om een wettelijk monopolie gaat, kan de regering ingrijpen indien nodig. Naast de stijging van de energieprijzen, zorgt ook een stijging van de distributienettarieven voor een algemene prijsstijging tot ongeveer 30 procent. Het rendement van een investering in de intercommunales ligt tussen de 8 en de 10 procent. Rekening houdend met hun maatschappelijke functie, lijkt me dit wel erg hoog. De winsten van deze intercommunales zouden deels ook de consumenten ten goede moeten komen. Door een arrest van het Hof van Beroep is onlangs de controle door de CREG op deze tarieven weggevallen. Dit heeft geleid tot een forse prijsstijging. De belangen van de distributiebedrijven dienen in evenwicht te zijn met hun maatschappelijke doel, met name het efficiënt aanbieden van betaalbare energie. De verantwoordelijkheid voor de prijsstijgingen ligt inderdaad niet enkel bij de distributienetbedrijven. Ook andere maatregelen hebben tot extra kosten geleid. Het kan echter niet altijd de consument zijn die de rekening betaalt. Wij hopen dat een sterkere CREG hiervoor in de toekomst een oplossing kan bieden Jan Jambon (CD&V - N-VA): De gemeenten kennen financieringsproblemen en een verhoging van de gemeentebelasting om dat op te lossen zou ook de consument treffen. Ik zal het antwoord van de minister terdege analyseren.

3 CRABV 52 COM /06/ Peter Logghe (Vlaams Belang): Dit antwoord verdient inderdaad nadere analyse Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Het gaat hier eigenlijk om een verdoken gemeentebelasting. De gemeenten dienen andere methodes te zoeken om hun financiën in balans te krijgen. Ze zouden bijvoorbeeld ook hun uitgaven kunnen verminderen. Op termijn moeten we komen tot een systeem waarbij de belangen van de gemeenten en die van de intercommunale niet meer zo verweven zijn Jan Jambon (CD&V - N-VA): De afrekeningen voor deze periode met verhoogde energieprijzen moeten nog gebeuren. Het is dus nog helemaal niet zo zeker of de gemeenten daadwerkelijk schuld treft. 03 Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de administratieve rompslomp bij landbouwtellingen" (nr. 6411) Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Jaarlijks worden de landbouwers bij de meitelling ondervraagd over de oppervlakte van de verschillende teelten, het aantal dieren en het aantal tewerkgestelde personen. De gemeentebesturen staan in voor het verzamelen van deze informatie. De Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse overheid beschikken echter ook over gegevens betreffende areaal en veestapel, nota bene veel exacter dan die van de meitelling, via de jaarlijkse verplichte aangifte, de eenmalige perceelregistratie. Waarom is deze telling door de gemeentebesturen dan nog nodig? Is de minister bereid om de procedure te vereenvoudigen en zowel de landbouwers als de gemeentebesturen te verlossen van deze administratieve rompslomp? Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Administratieve vereenvoudiging is en blijft mijn stokpaardje en de meitelling is mij dus al langer een doorn in het oog. Reeds in 2001 werd de vragenlijst betreffende de meitelling sterk vereenvoudigd. In 2008 heb ik ook een op vier landbouwbedrijven vrijgesteld van de meitelling, omdat een staal van 75 procent volstond voor de beoogde doeleinden. In 2008 heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om de meitelling te reduceren tot die gegevens die nergens anders vindbaar zijn, ook niet in de eenmalige perceelregistratie. Dit moet echter gebeuren in nauw overleg met de Gewesten, want statistieken worden door vele instanties en op vele manieren gebruikt Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): De situatie evolueert alleszins positief en ik hoop dat we in die richting doorgaan. Heeft de minister een idee welke gegevens niet terug te vinden zijn in de eenmalige perceelregistratie? Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Mijn administratie onderzoekt die kwestie momenteel en zal trachten de ergerlijkste administratieve rompslomp te schrappen. 04 Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "het gebruik van voor de consument ongunstige bedingen" (nr. 6518) Jean-Luc Crucke (MR): Uit een studie van het Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) blijkt dat er twee soorten fitnesscentra zijn: enerzijds de kleinere, die uiteenlopende diensten en duidelijk afgelijnde voorwaarden aanbieden en anderzijds de grote centra met abonnements- of lidmaatschapsvoorwaarden die onvoldoende beschikbaar zijn voor de beoefenaars. Naar aanleiding van die vaststelling is het OIVO op het idee gekomen de mogelijkheid te bieden het abonnement op te zeggen na een bedenktijd van zeven dagen. Beschikt u over specifieke informatie in dat verband? Zijn er bijzondere controles doorgevoerd in de sector? Wat is uw standpunt over de bedenktijd van zeven dagen? Bestaat er een bijzondere procedure in geval van geschil? Voorzitter: mevrouw Colette Burgeon Minister Vincent Van Quickenborne (Frans) : In 2007 heeft de Algemene Directie Controle en

4 4 24/06/2008 CRABV 52 COM 271 Bemiddeling 63 klachten ontvangen over de commerciële praktijken in fitnesscentra en sportclubs. Er werden zes processen-verbaal van waarschuwing en vier pro justitia's, waarvan twee aan het parket,werden overgezonden, opgemaakt. De twee andere overtreders hebben een administratieve minnelijke schikking betaald. Dit jaar werden al 19 klachten ingediend en werden vier processen-verbaal van waarschuwing opgemaakt. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft al een algemeen onderzoek voor de herfst 2008 gepland. Tijdens dat onderzoek zullen dienstverleners in het algemeen en fitnessclubs in het bijzonder aan een grondige controle onderworpen worden. Het is noodzakelijk die firma's te controleren maar de van kracht zijnde wetgeving volstaat om oneerlijke praktijken in de sector aan te pakken Jean-Luc Crucke (MR): Ik zal hierop terugkomen na het geplande algemene onderzoek. De voorzitter: Vraag nr van de heer Olivier Maingain wordt omgezet in een schriftelijke vraag. 05 Vraag van de heer Maxime Prévot aan de minister van Klimaat en Energie over "de door Electrabel in juli 2007 doorgevoerde prijsstijging en de stand van zaken in het bij de Raad voor de mededinging ingediende dossier" (nr. 5857) Maxime Prévot (cdh): Uit een studie die uw voorganger bij de CREG had besteld, blijkt dat de redenen die Electrabel ter rechtvaardiging van de prijsverhogingen aanhaalt, niet altijd relevant waren, en Electrabel Customer Solution bij de volledige openstelling van de markt in Brussel en Wallonië zijn gasprijzen waarschijnlijk relatief laag heeft gehouden om zijn concurrenten uit de markt te spelen of een toegangsdrempel in te voeren. Minister Laruelle heeft gesteld dat de besluiten van de Raad voor de Mededinging in verband hiermee weldra verwacht worden. Wanneer zullen we van die besluiten kennis kunnen nemen? Is het normaal dat een zo belangrijk dossier nog steeds niet afgerond is? Zou de samenwerking tussen de CREG en de Raad voor de Mededinging niet versterkt moeten worden? Minister Paul Magnette (Frans): Het auditoraat van de Raad voor de Mededinging dat de zaak onderzoekt, zou eerlang zijn verslag moeten indienen, opdat de Raad een beslissing zou kunnen treffen, waarschijnlijk nog vóór de vakantie. In het lopende onderzoek moet worden uitgemaakt of de door Electrabel aangekondigde prijsverhogingen een misbruik van machtspositie vormen. Het is een bijzonder ingewikkelde zaak en in dergelijke gevallen wordt een termijn van 18 maanden als kort beschouwd. Het onlangs aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen bevat een reeks maatregelen ter versterking van de samenwerking tussen de CREG en de Raad voor de Mededinging Maxime Prévot (cdh): Ik neem er nota van dat dit een normale termijn is. Ik hoop dat de Raad voor de Mededinging alle nodige personele middelen zal inzetten opdat er zo spoedig mogelijk concrete resultaten zouden worden bereikt. 06 Vraag van de heer Maxime Prévot aan de minister van Klimaat en Energie over "de stijging van de distributienettarieven in 2008" (nr. 5858) Maxime Prévot (cdh): In de arresten van het hof van beroep werd gewezen op een aantal onduidelijkheden, dubbelzinnigheden of lacunes in de tariefbesluiten. Als gevolg daarvan verloor de CREG verscheidene bevoegdheden, wat leidde tot een aanzienlijke stijging van de distributietarieven voor gas en elektriciteit, die in sommige gevallen oploopt tot 30 procent. Zal u de CREG haar bevoegdheden teruggeven via de meerjarentariefbesluiten die worden voorbereid voor de distributie. Of blijft alles bij het oude? Minister Paul Magnette (Frans): De wet houdende diverse bepalingen die onlangs werd

5 CRABV 52 COM /06/ goedgekeurd verduidelijkt de tarifaire context. Zij zal worden aangevuld met de koninklijke besluiten, waarover al overleg plaats vond tussen de CREG en de distributienetbeheerders (DNB s) en waarover nog zal worden overlegd met de Gewesten. De interpretatieproblemen zouden dus beperkt moeten zijn. Uit de studie betreffende de prijscomponenten die de CREG op mijn vraag heeft uitgevoerd, blijkt dat de elektriciteitsfactuur met 30 tot 50 procent is gestegen en de gasfactuur met 50 tot 90 procent, afhankelijk van het type klant. De enige component die aan de basis ligt van die stijging is de stijging van de prijs van de energieleverancier Maxime Prévot (cdh): Hoe kan men bijgevolg de tariefstijging beteugelen, nu men er de oorzaak van kent? De wet houdende diverse bepalingen creëert daarvoor een kader, wat ik een goede zaak vind. Nadat men de CREG ontkleed heeft van haar bevoegdheden, is het belangrijk dat u de dynamiek omkeert en u haar essentiële rol in ons energielandschap teruggeeft. 07 Samengevoegde vragen van - de heer Maxime Prévot aan de minister van Klimaat en Energie over "het tijdpad voor de invoering van de meerjarentarieven" (nr. 5859) - mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Klimaat en Energie over "de meerjarentarieven voor de gas- en elektriciteitsdistributie" (nr. 6564) Maxime Prévot (cdh): U verwacht dat tegen 30 juni aanstaande. bij de CREG voorstellen zullen worden ingediend voor meerjarentarieven van de distritutienetbeheerders (DNB). Er is heel weinig tijd, wanneer men bedenkt dat de door de CREG in overleg met de DNB's opgestelde tekst moet worden besproken binnen de regering, naar de Raad van State moet, terug naar de regering en in het Staatsblad moet verschijnen. Heeft de CREG haar met de DNB's overlegd voorstel van koninklijk besluit conform de wet overgezonden? Wanneer stelt u het voorstel van koninklijk besluit voor aan de regering? Is de datum van 30 juni nog realistisch? Moet de termijn niet verlengd worden tot 30 september? Moet de wet niet gewijzigd worden ingeval de termijnen voor de goedkeuring van het koninklijk besluit verlengd worden? De meerjarentarieven zullen in 2009 immers niet meer van toepassing zijn en er zou een juridisch vacuüm ontstaan Colette Burgeon (PS): Bevestigt u de informatie die in Le Soir van afgelopen weekend verscheen, met betrekking tot een akkoord over meerjarentarieven voor elektriciteits- en gastarieven waarbij een vermindering zou vastgelegd worden van 2,5% in 2009 en stabiele prijzen voor de jaren erna? Hoeveel procent vertegenwoordigt de distributie in de gas- en elektriciteitsfactuur? Hoe zal ze evolueren voor een gemiddeld gezin? Voorzitter: de heer Bart Laeremans Minister Paul Magnette (Frans): De besluiten in verband met de meerjarentarieven zullen komende vrijdag 27 juni aan de ministerraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het advies van de Raad van State gevraagd worden. Aangezien de ministerraad die teksten nog niet heeft goedgekeurd, moet ik u de antwoorden op de vragen met betrekking tot de korting en het percentage van de distributie schuldig blijven. Alles wordt in het werk gesteld opdat het tijdpad zou gehaald worden, maar indien de uitvaardiging van de koninklijke besluiten vertraging zou oplopen, zouden de tariefvoorstellen uitzonderlijk op 30 september in plaats van op 30 juni aan de CREG kunnen bezorgd worden. Indien de vertraging wat onwaarschijnlijk is te groot zou worden, zouden we kunnen voorstellen om de besluiten van 4 april 2001 en 15 april 2002 op 2009 van toepassing te maken Maxime Prévot (cdh): De openheid waarvan de minister blijk geeft, verheugt mij: dankzij hem zal de termijn tot 30 september worden verlengd Ik hoop dat dat zal volstaan. Het belangrijkste is dat het dossier goed opschiet en dat de meerjarentarieven in de beste omstandigheden worden ingevoerd Colette Burgeon (PS): Ik neem nota van de datum van de ministerraad van volgende vrijdag. Ik zal

6 6 24/06/2008 CRABV 52 COM 271 dat dossier aandachtig blijven volgen. 08 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Klimaat en Energie over "de evolutie in het beleid van de luchtvaartmaatschappijen naar aanleiding van de stijging van de energieprijs" (nr. 6218) Jean-Jacques Flahaux (MR): De luchtvaartmaatschappijen hebben hun ambities voor 2008 teruggeschroefd, en gaan uit van een verlies van 2,3 miljard dollar voor de hele sector. Maar indien de prijs van een vat ruwe olie op 135 dollar gehandhaafd blijft, zullen de verliezen in totaal oplopen tot 6,1 miljard dollar! De heer Bisignani, directeur van IATA (internationale vereniging voor luchtvervoer) heeft er bij de vakbonden, de vliegtuigconstructeurs en ook de regeringen voor gepleit om de maatschappijen in deze moeilijke tijd te steunen. Zij heeft hen gevraagd rekening te houden met de impact van de oliespeculatie en ervoor te zorgen dat de energiekosten de reële waarde ervan weerspiegelen. Welke maatregelen zal u treffen om de Belgische luchtvaartmaatschappijen in staat te stellen hun vloot te moderniseren en om in te werken op de energiekosten? Minister Paul Magnette (Frans): De kerosineprijs vloeit voort uit de prijs van een vat ruwe olie, die historische toppen scheert. Volgens de noteringen van Platts in Rotterdam wordt de prijs per ton, zonder taks, van de jet fuel op 1320 dollar geraamd. Krachtens de Belgische regelgeving wordt de accijns op kerosine die in de luchtvaart wordt gebruikt op nul vastgesteld. Bovendien is die kerosine niet aan btw onderworpen. België beschikt dus niet over fiscale actiemiddelen. De maatregelen moeten op Europees niveau of op wereldschaal worden genomen Jean-Jacques Flahaux (MR): Ik had graag het standpunt van België gekend, hetgeen u in de Europese Unie zal verdedigen. 09 Vraag van de heer Dirk Vijnck aan de minister van Klimaat en Energie over "de energieprijzen en de koopkracht" (nr. 6244) Dirk Vijnck (LDD): De prijzen van olie, aardgas en steenkool zullen de volgende jaren alleen maar stijgen. Fossiele elektriciteit uit aardgas en steenkool heeft een marktaandeel van 40 procent. Samen zijn de gas- en steenkoolcentrales goed voor megawatt. Het nucleaire park heeft een vermogen van MW en geeft geen CO 2 -uitstoot, maar de regering wil de kerncentrales gefaseerd sluiten vanaf In welke mate zal de MW van de kerncentrales worden vervangen door gas- en steenkoolcentrales? Zullen de meerkosten worden doorgerekend aan de consument? Wat zal de impact zijn op de CO 2 -emissie? In welke timing voorziet de minister voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen? Wat zijn daarvan de financiële gevolgen voor de bevolking? Is al berekend hoe groot de prijsstijging zal zijn? Als men plant om meer nucleaire energie aan te kopen bij het Suez Frankrijk, in welke mate zal het Belgische netwerk dan worden aangepast om de grotere elektriciteitsimport mogelijk te maken? Minister Paul Magnette (Nederlands): De vooruitzichten inzake vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt in ons land worden momenteel onderzocht door een prospectieve studie. De resultaten kunnen pas worden verspreid na afloop van de openbare aanbesteding in het kader van de milieuevaluatie. De studie bevat verschillende scenario s met of zonder het behoud van de kerncentrales waarbij ook de

7 CRABV 52 COM /06/ evolutie van de CO 2 -uitstoot wordt onderzocht. Ik ben bezorgd over de steeds langer wordende termijnen voor de opbouw van elektrische productieeenheden. De grote vraag, onder andere door de groeiende energiebehoeften in China en India, is daarvan een oorzaak, maar ook de duurtijd voor het verkrijgen van vergunningen door de overheden is aanzienlijk. Mijn administratie heeft nog geen studie uitgevoerd naar de globale impact van een progressieve uitstap uit de kernenergie. Sommige aspecten werden wel geanalyseerd in de studie van de Commissie Energie 2030 en in de komende prospectieve studie Elektriciteit. Het regeerakkoord voorziet in de samenstelling van een groep deskundigen die tegen eind 2009 een verslag zal indienen over het ideale evenwicht. Er is geen intentie om massaal elektriciteit aan te kopen bij Suez Frankrijk. In de vrijgemaakte markt wordt de invoer bepaald door de prijsverschillen. Om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende uitwisseling door de buurlanden via het Belgische energienetwerk en om de interconnectiviteit met Frankrijk te verhogen, hebben de distributienetbeheerders onlangs investeringen uitgevoerd. 10 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de minister van Klimaat en Energie over "energiebesparing in overheidsgebouwen" (nr. 6280) Rita De Bont (Vlaams Belang): De beleidsnota van de minister en het federaal plan Duurzame Ontwikkeling vragen ook van de overheid inspanningen inzake energiebesparing en duurzame ontwikkeling. De Vlaamse overheid biedt met haar handleiding Waardering van kantoorgebouwen criteria en methoden aan om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te beoordelen. Kent de minister de Vlaamse handleiding? Bestaat er een soortgelijke handleiding op federaal niveau? Kan de Vlaamse handleiding misschien een inspiratiebron vormen? Wordt de energieprestatie van de gebouwen van de federale overheid gemeten? Welke concrete en meetbare doelstellingen worden nagestreefd? Minister Paul Magnette (Nederlands): Al enkele jaren worden er inspanningen gedaan op het vlak van milieubeheer in de gebouwen van de federale overheid. Zo installeerde de Regie der Gebouwen de software Environment Information System om het water- en energieverbruik en de afvalproductie te meten. In 2005 startte de regering een programma voor milieubeheer en -audit in de gebouwen. Elke overheidsdienst moet zijn milieubeheersysteem voorleggen aan een externe auditeur om het Europese EMAS-label (ecomanagement and audit scheme) te verkrijgen. De POD Duurzame Ontwikkeling begeleidt de overheidsdiensten bij dit proces. De Kanselarij van de premier, het Federaal Planbureau, de POD Wetenschapsbeleid, de Belgische Technische Coöperatie, de POD Duurzame Ontwikkeling en de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben het EMAS-label reeds gekregen. Bij de andere diensten loopt de procedure of wordt ze binnenkort gestart. Het is op dit moment nog te vroeg om de resultaten te evalueren. Daarnaast werd de naamloze vennootschap Fedesco opgericht om via het systeem van de derde betaler investeringen te doen ter verbetering van de energetische performantie in de overheidsgebouwen. De Regie der Gebouwen zou in de huurcontracten criteria kunnen opnemen in verband met de energetische performantie. Tijdens de Lente van het Leefmilieu werden in dit kader enkele veelbelovende maatregelen besproken. Bij de stakeholders was er een consensus over deze maatregelen, waarna de tweede fase van het politieke overleg is begonnen. Het programma van de Vlaamse overheid zal zeker als inspiratie worden gebruikt Rita De Bont (Vlaams Belang): Het verwondert mij eigenlijk dat de interesse voor energiebesparing vrij recent is. Dit was een vrij theoretisch antwoord. Aan de hand van concrete metingen moeten we concrete doelen vooropstellen. Voorzitter: de heer Peter Logghe.

8 8 24/06/2008 CRABV 52 COM Samengevoegde vragen van - mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over "voertuigen op waterstof" (nr. 6284) - de heer Bart Laeremans aan de minister van Klimaat en Energie over "voertuigen op waterstof" (nr. 6578) Bart Laeremans (Vlaams Belang): In de toekomst zouden er heel wat perspectieven bestaan wat betreft het gebruik van waterstof als brandstof voor onder andere wegtransport. Zo'n omschakeling zou belangrijk kunnen zijn in de strijd tegen de CO 2 -uitstoot. Bovendien lijkt het mij ook wenselijk om onze afhankelijkheid van de olieproducerende landen terug te schroeven. Met de steun van de Vlaamse regering zouden Vlaamse en Nederlandse bedrijven op dit vlak intensief gaan samenwerken. Stimuleert ook het federale niveau het onderzoek naar de toepassingen van waterstof? Welke budgetten worden hiervoor vrijgemaakt? Wat zijn de concrete doelstellingen? Wordt er samengewerkt met de Gewesten? Worden autoconstructeurs gestimuleerd om dit soort voertuigen te maken? Worden er fiscale maatregelen overwogen om de overschakeling te stimuleren? Werd dit reeds besproken op Europees niveau? Zijn er Europese doelstellingen ter zake? Minister Paul Magnette (Nederlands): Onze prioriteit blijft het verminderen van de vraag naar nietduurzame mobiliteit. Op Europees niveau worden ondertussen technologische milieumaatregelen genomen om de negatieve effecten van verkeer te verminderen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. De regering geeft op dit moment korting op de factuur van voertuigen met lage uitstoot. Dat is ook een stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke technologieën. De uitstoot bij het gebruik van waterstof is veelbelovend. De opslag en het vervoer van waterstof vergen echter nog steeds veel energie, wat ook weer tot extra uitstoot leidt. Ook de technieken voor de productie van waterstof dienen nog verbeterd te worden. De verleende steun moet gebaseerd zijn op de milieudoelstellingen, het energieverbruik en de uitstoot. Daarbij nemen we dus niet alleen het voertuig in aanmerking, maar ook de productie en het transport van de brandstoffen Bart Laeremans (Vlaams Belang): De productie van waterstof zorgt op dit moment inderdaad nog voor problemen. In de toekomst zou waterstof echter wel een duurzaam alternatief voor benzine en diesel kunnen worden. Sowieso zorgt waterstof voor een verminderde uitstoot, maar ook de aanmaak van waterstof zal in de toekomst interessant worden via de kerncentrales van de vierde generatie. Daarom moet het onderzoek naar deze nieuwe centrales gestimuleerd worden. Ik krijg echter het gevoel dat de minister dit project eerder blokkeert. De minister zit duidelijk vast in het keurslijf van de traditionele energie uit fossiele brandstoffen. Vlaanderen en Nederland staan op dit vlak al veel verder. Ik zou dan ook aan de minister willen vragen om zich te verdiepen in deze materie en om ervoor te zorgen dat bijkomend onderzoek mogelijk wordt. Ik stel bovendien vast dat er op Europees niveau allerlei normen worden opgesteld, maar dat men inzake verkeer blijkbaar niet naar de toekomst durft te kijken. De minister zou op dit vlak een belangrijke rol kunnen spelen. 12 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over "de

9 CRABV 52 COM /06/ conclusies van het jongste RAPEX-jaarverslag en de gevolgen ervan voor België" (nr. 6301) Voorzitter: de heer Bart Laeremans Thérèse Snoy et d'oppuers (Ecolo-Groen!): Uit het jaarverslag 2007 van het snelle waarschuwingssysteem RAPEX (Rapid Exchange of Information) blijkt dat het aantal gevaarlijke producten dat in de EU uit de handel is genomen stijgt en dat het hoofdzakelijk gaat om speelgoed. Hoeveel kennisgevingen heeft België in 2007 gestuurd? Voor welke categorieën producten? Gaat dat aantal in stijgende lijn, overeenkomstig het Europese gemiddelde? Minister Paul Magnette (Frans): In 2007 heeft België vijftien RAPEX-meldingen gedaan, tegen tien in 2005 en acht in Zeven betroffen kinderfietsen, drie cosmetica en twee speelgoed. Dat lage aantal is te danken aan het feit dat maar een beperkt aantal fabrikanten in België gevestigd is én aan onze risico-evaluatiemethode, waarvan de betrouwbaarheid niet ter discussie staat, aangezien de Europese Commissie ze als voorbeeld neemt voor de ontwikkeling van een nieuwe methode Thérèse Snoy et d'oppuers (Ecolo-Groen!): Dat betekent óf dat onze producten buitengewoon veilig zijn, óf dat we niet over voldoende middelen beschikken om ze te controleren. We moeten kiezen voor de meest veilige methodes. Ik zal in dat verband waakzaam blijven. 13 Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de sanering van BP1 en BP2" (nr. 6304) Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Vroeger werd BP1 betaald door de Belgische staat en BP2 door Electrabel, gegarandeerd door conventies tot Voormalig staatssecretaris Deleuze heeft een regeling uitgewerkt op basis van een vijfjaarlijks financieringsplan via een heffing per kilowattuur, een bedrag van ongeveer 55 miljoen euro per jaar. Hoeveel heeft de sanering van BP1 en BP2 tot nu gekost? Hoeveel van die kosten werden gedragen door de overheid en hoeveel door andere partners? Wat zijn de meest recente schattingen voor de nog uit te voeren sanering? Welke sites moeten nog verder worden gesaneerd? Is de sanering van BP1 afgerond met de afbraak van het gebouw? Wat is de vordering op de site BP2? Zijn er nog nieuwe of te verwachten passiva in verband met de Molse Nete of met de niet-conforme vaten Eurobitum? Minister Paul Magnette (Nederlands): Van 1989 tot 2007 heeft de sanering van het nucleair passief BP1 in totaal 310 miljoen euro gekost. In dezelfde periode heeft de sanering van het nucleair passief BP2 in totaal 214 miljoen euro gekost. Voor het passief BP1 werd 153 miljoen euro gedragen door de Belgische Staat en voor het passief BP2 144 miljoen euro door de elektriciteitsproducenten. Tevens werd gebruik gemaakt van interestopbrengsten van de bedragen destijds ter beschikking gesteld door Eurochemic en van inkomsten uit de tarificatie van standaardafval. Vanaf 2003 wordt de financiering verzekerd via een deel van de federale bijdrage die wordt geheven op de verbruikte kilowattuur Van 2003 tot 2007 werd 258 miljoen euro betaald aan NIRAS. De nog uit te voeren saneringsactiviteiten vertegenwoordigen naar schatting een bedrag van 884 miljoen euro inzake ontmanteling. Voor de beheerskosten betreffende het beheer van het radioactieve afval is een herziening van de raming nog aan de gang. NIRAS stelt vijfjaarlijkse rapporten op betreffende de inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve stoffen bevatten. Het tweede rapport, betreffende de periode , werd mij in februari 2008 overhandigd. De totale nucleaire kostprijs van de sites in het rapport bedraagt miljoen euro, waarvan 97 procent gedekt is door provisies. Het totale potentiële nucleaire passief voor België bedraagt momenteel 233 miljoen euro of 3 procent van de totale nucleaire kostprijs. Dit potentiële passief heeft vooral betrekking op de universitaire cyclotrons.

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 19 OCTOBRE 2010 Après-midi

Nadere informatie

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin

Nadere informatie

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra?

Pouvez-vous me donner des chiffres concernant l'évolution des stocks pétroliers de notre pays depuis la création d'apetra? COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 8 FÉVRIER 2011 Après-midi

Nadere informatie

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58?

Ten tweede, waarom is er volgens u een link tussen het KB en de uitvoering van artikel 58? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DONDERDAG 8 OKTOBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012

DINSDAG 6 NOVEMBER 2012 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 6 NOVEMBRE 2012 Après-midi

Nadere informatie

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag

van MARDI 31 JANVIER 2012 DINSDAG 31 JANUARI 2012 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 31 JANVIER 2012 Après-midi

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 17 NOVEMBER 2009 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Namiddag. Après-midi COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 14 NOVEMBRE 2006 Après-midi COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 14 NOVEMBER 2006 Namiddag De vergadering wordt geopend om 15.11 uur en

Nadere informatie

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi

van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 MARDI 3 FEVRIER 2015 Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 570 CRABV 52 COM 570 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET. van. Après-midi. Namiddag

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET. van. Après-midi. Namiddag COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 19 MEI 2009 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 19 MAI 2009 Après-midi La séance est ouverte à 14.57 heures et présidée par M.

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 52 COM 768 CRIV 52 COM 768 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

MERCREDI 25 FEVRIER 2015

MERCREDI 25 FEVRIER 2015 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 25 FEVRIER 2015 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder?

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder? COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 17 AVRIL 2012 Après-midi COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 17 APRIL 2012 Namiddag De vergadering wordt geopend om 14.28 uur en voorgezeten door de heer

Nadere informatie

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING. van. Voormiddag. Matin COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 17 JANUARI 2007 Voormiddag La séance est ouverte à 10.12 heures et présidée

Nadere informatie

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date?

Enfin, ce projet avait été annoncé initialement pour juillet 2006. On parle maintenant du 1 er janvier 2008. Confirmez-vous cette date? COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 17 JANVIER 2007 Matin

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2011

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2011 COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 FÉVRIER 2011 Après-midi COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 FEBRUARI 2011 Namiddag Le développement des questions et interpellations

Nadere informatie

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 19 NOVEMBER 2014 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 Après-midi De behandeling van de vragen en interpellaties

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 27 JANUARI 2010 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie