Energie. Het belang van alternatieve bronnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie. Het belang van alternatieve bronnen"

Transcriptie

1 Energie Het belang van alternatieve bronnen

2 2 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

3 Inhoud Energie: het smeermiddel van economische groei 4 Hoge olieprijs legt probleem van eindigheid bloot 4 Voorraden slinken, terwijl energievraag stijgt 5 De (on)aantrekkelijkheid van fossiele brandstoffen 8 Steenkool 8 Aardolie 9 Aardgas 9 De aantrekkelijkheid van alternatieve energiebronnen 10 Windenergie 11 Zonne-energie 13 Waterkracht 14 Bio-energie 15 Waterstof 16 Kernenergie 17 Aantrekkelijkheid van de opties samengevat 19 Opties van combineren van energievormen onderzoeken 19 en maatschappelijke kosten eveneens in het vizier houden 19 De belangrijke bijdrage van energiebesparing 21 Huishoudens 22 Bedrijven 22 Veilig stellen energievoorziening absolute prioriteit 25 Colofon 26 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 3

4 Door Jantine Noordenbos en Lizette Wolters Stafgroep Economisch Onderzoek Energie: het smeermiddel van economische groei Een goede beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie is van oudsher een essentiële voorwaarde voor een gezonde structurele economische groei. Zonder ingrijpende wijzigingen in ons energiebeleid zal onze voorzieningszekerheid van energie onvermijdelijk onder druk komen te staan. De wereldvraag naar energie stijgt de komende 25 jaar naar verwachting met 60% De wereldwijde energieconsumptie is in de periode met 40% gestegen Allereerst leiden de groei van de wereldbevolking en het streven om de levensstandaard (met name in ontwikkelingslanden) te verhogen ertoe, dat de wereldwijde energiebehoefte de komende decennia een zeer hoge vlucht zal nemen. De verwachting is dat de wereldvraag naar energie alleen al de komende 25 jaar met maar liefst 60% zal stijgen. Vanwege de voorziene sterke stijging van het energieverbruik is daarnaast de schatting dat de bewezen fossiele energievoorraden (olie, kolen en gas) binnen 200 jaar uitgeput zijn. Bovendien bevinden de huidige bewezen voorraden zich vooral in politiek instabiele regio s als het Midden-Oosten, waardoor het aanbod van met name olie tot speelbal van een politiek steekspel is geworden. Tegen deze achtergrond zijn veranderingen in de wijze waarop wij voorzien in onze energiebehoefte absoluut noodzakelijk. De sterk stijgende energievraag en daarmee de in rap tempo slinkende voorraden fossiele brandstoffen, onze toenemende energie-afhankelijkheid van politiek instabiele regio s, maar ook de met het fossiele energieverbruik gepaard gaande klimaatverandering dwingen ons tot het zoeken naar alternatieve vormen van energie. Hoe kunnen we onze voorzieningszekerheid verhogen en wat is het potentieel van alternatieve energiebronnen (zoals waterstof, zonne- of windenergie)? Hoge olieprijs legt probleem van eindigheid bloot De almaar stijgende olieprijs heeft ons dit jaar weer eens met nadruk gewezen op de eindigheid en toenemende afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Hoewel de hoge olieprijs van dit moment op korte-termijn schadelijke effecten op de economie heeft, is het op langere termijn een belangrijke stok achter de deur om ons meer te richten op alternatieve bronnen. Investeringen in laatstgenoemde bronnen worden bij een hogere olieprijs immers rendabeler. Sinds de jaren 70 is de gevoeligheid van Westerse economieën voor olieprijsschommelingen reeds behoorlijk verminderd. De combinatie van energiebesparende maatregelen en de verschuiving van de energieintensieve industriesector naar de minder energie-intensieve dienstensector heeft ertoe bijgedragen dat het huidige gebruik van olie per eenheid product niet meer dan 60% van het niveau in de jaren 70 bedraagt. Doordat de economische groei in de wereld gestaag voortgaat is desondanks de vraag naar energie de laatste decennia almaar verder gestegen. De wereldwijde consumptie van energie is in de periode reeds met 40% gestegen. In Azië steeg de vraag naar energie in die periode met bijna 115%. 1 Ondanks alle inspanningen tot energiebesparingen zal het schaarsteprobleem in de toekomst alleen maar nijpender worden. 1 British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, juni Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

5 Voorraden slinken, terwijl energievraag stijgt De verminderde gevoeligheid van de Westerse economie voor olieprijsschommelingen mag op geen enkele wijze aanleiding vormen om achterover te gaan leunen. Het aanboren van alternatieve energiebronnen en de ontwikkeling van energiezuinige technieken worden in de toekomst steeds noodzakelijker. Hogere levensstandaard wereldwijd zorgt voor meer energieverbruik Het mondiale energieverbruik is in 2030 naar schatting met 60% gestegen Zonder drastische ingrepen zal de wereldwijde consumptie van energie in 2030 naar verwachting 60% hoger liggen dan nu, waarbij tweederde van de stijging voor rekening van ontwikkelingslanden komt. 2 Mede als gevolg van een hogere levensstandaard zou in ontwikkelingslanden zoals China en India de komende 100 jaar het energieverbruik met maar liefst 600% kunnen stijgen. In geïndustrialiseerde landen zou de toename slechts 50% bedragen. 3 Olieconsumptie is in Europa 2 1 /2 maal zo groot als de eigen olieproductie De Europese Unie moet in 2030 naar verwachting maar liefst 70% van haar fossiele energiebehoefte uit het buitenland halen tegenover 50% op dit moment. Zonder concrete maatregelen wordt de Europese Unie steeds meer afhankelijk van de toevoer van fossiele energie vanuit het buitenland. Voor olie zal de Europese energie-afhankelijkheid (in termen van import) naar verwachting zelfs stijgen tot 90%. De consumptie van olie is in Europa bijna 2 1 / 2 keer zo groot als de eigen productie, hetgeen aangeeft dat Europa bij lange na niet in haar eigen olieverbruik kan voorzien. Voor kolen en aardgas bedraagt de verhouding tussen consumptie en productie ruim 1 1 / 2. Afhankelijkheid van olie-import leidt tot politieke spanningen en onzekerheid Zonder nieuwe vondsten wordt Europa voor haar olievoorziening steeds afhankelijker van het politiek instabiele Midden-Oosten. Op dit moment is 45% van de Europese import van olie afkomstig uit het Midden- Oosten. Maar liefst 65% van de bewezen olievoorraden in de wereld bevindt zich in dit gebied (vooral in Saoedi-Arabië en Iran). Deze afhankelijkheid leidt tot groeiende politieke spanningen en onzekerheid, hetgeen de economische groei op lange termijn frustreert. 2 International Energy Agency, World Energy Outlook International Institute for Applied Systems Analysis en World Energy Council. In dit scenario ( business as usual ) wordt uitgegaan van een gematigde groei van alle parameters Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 5

6 Figuur 1 Aandelen in wereldproductie van olie % Figuur 2 Aandelen in wereldverbruik van olie % VS 24% China 8% OPEC 40% Rusland 11% Europa 19% Overig Azië 10% OESO 26% Overig 23% Japan 7% Rest wereld 22% Rest OESO 10% Bron: International Energy Agency, Oil Market Report, augustus 2004 Bron: International Energy Agency, Oil Market Report, augustus 2004 Voorraad olie raakt snel uitgeput De bewezen fossiele energievoorraden zullen bij de huidige productie binnen 200 jaar uitgeput zijn, waarbij olie al binnen 40 jaar op kan zijn. De verhouding tussen de wereldvoorraad en wereldproductie van olie bedroeg aan het einde van jaar, van gas 67 jaar en van kolen 200 jaar. Dit betekent dat bij het productieniveau van 2003 de bewezen voorraad olie nog zo n 40 jaar meegaat. Voor gas en kolen gaan de voorraden wat langer mee. Overigens betreft dit commercieel winbare reserves die tegen de huidige marktprijs en technologische kennis te winnen zijn. Voor Europa bedraagt de verhouding tussen de voorraad en productie van olie slechts 8 jaar, terwijl deze waarde voor het Midden-Oosten op 87 ligt. Voor gas kende Europa eind 2003 een voorraad-/productieratio van 60. Voor het Midden-Oosten kwam deze ratio uit op 280. Voor kolen zijn nog voldoende reserves in de wereld beschikbaar om tegen het productieniveau van 2003 bijna 200 jaar vooruit te kunnen. Gelet op de sterk stijgende energievraag bestaat echter het risico dat de energievoorraden eerder opraken dan nu wordt voorspeld. Figuur 3 Bewezen fossiele energievoorraden % Figuur 4 Voorraad-/productieverhouding % Azië en Australië Voorm. Sovjet-Unie Midden-Oosten Afrika Europa Olie Kolen Aardgas Olie Aardgas Kolen Zuid-Amerika 100 Noord-Amerika OESO Voorm. Sovjet-Unie Opkomende economieën* Wereld Bron: BP Statistical Review of World Energy, juni 2004 * Exclusief voormalige Sovjet-Unie Bron: BP Statistical Review of World Energy, juni Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

7 CO2-uitstoot moet omlaag De EU wil in % van de energie uit alternatieve bronnen halen Europa heeft zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen in met 8% te reduceren ten opzichte van het emissieniveau in Gedurende de laatste eeuw is de hoeveelheid koolstofdioxide (CO 2 ) in onze atmosfeer sterk gestegen. Het gebruik van fossiele energie is hier voor een groot deel debet aan geweest. Mede daardoor is de gemiddelde wereldtemperatuur gedurende de laatste eeuw met 1 C gestegen. Naar verwachting zal de gemiddelde temperatuur in de wereld in de periode met nog eens 1,4 C stijgen tot 5,8 C. 4 De uitstoot van broeikasgassen zal de komende 25 jaar met meer dan 60% stijgen, tenzij overheden drastisch ingrijpen in het verbruik van fossiele brandstoffen. 5 Deze cijfers staan in sterk contrast met de afspraken in het Verdrag van Kyoto, waarbij verschillende landen zijn overeengekomen om de hoeveelheid CO 2 -uitstoot drastisch te verminderen. Teneinde de Kyoto-afspraken te kunnen nakomen, heeft de EU als doelstelling om in % van de energie uit alternatieve energiebronnen als zonne- en windenergie te halen. Op dit moment wordt in de EU-15 slechts 5,6% van de energie met duurzame bronnen opgewekt. China: de opkomende energiereus De Chinese vraag naar olie is gedurende 2003 met 1 miljoen vaten per dag gestegen. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse toename van de wereldvraag tijdens de jaren 90. Naar verwachting zal de opkomst van deze economie en de verhoging van de levensstandaard de vraag naar energie enorm doen opstuwen. Zo hebben bijvoorbeeld slechts 3 op de 1000 mensen in China een auto, terwijl dat in Duitsland voor 1 op de 2 mensen geldt. Gecombineerd met het feit dat ruim 20% van de wereldbevolking Chinees is (circa 1,3 mrd mensen), zal een steeds groter deel van de wereldvraag naar energie uit China komen. Verwacht wordt dat de transportsector een kleine 5% per jaar zal groeien, waardoor er in 2020 een verdrievoudiging plaatsvindt. Naast de met de economische groei gepaard gaande toenemende energievraag speelt ook het inefficiënte energieverbruik een rol. Gemiddeld is de Chinese industriesector zo n 30-50% minder efficiënt dan soortgelijke Westerse sectoren. Teneinde $1000 BBP te produceren is in China 0,78 vat olie nodig tegenover 0,37 vat olie in de OESO-landen. 6 Naar verwachting zal China in 2020 de grootste CO 2 - producent ter wereld zijn, waarmee het land de VS voorbijstreeft. Figuur 5 Consumptie van olie naar regio Vaten per dag (x 1000) Figuur 6 Verandering consumptie van olie %, jaar-op-jaar mutatie Zuid- en Centraal- Amerika Midden-Oosten Azië Pacific Europa Afrika Noord-Amerika Noord-Amerika Zuid-/Centr. Amerika Europa Midden-Oosten Afrika Azië Pacific China Bron: BP Statistical Review of World Energy, juni 2004 Bron: BP Statistical Review of World Energy, juni The Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2001: The Scientific Basis, Shanghai, International Energy Agency, World Energy Outlook Asian Development Bank Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 7

8 De (on)aantrekkelijkheid van fossiele brandstoffen Maar liefst 88% van de totale wereldwijde energieproductie komt voort uit het gebruik van de brandstoffen aardgas, olie en kolen. De dominantie van olie is het grootst (38%), gevolgd door kolen (26%) en aardgas (24%). De belangrijkste plussen en minnen van deze energiebronnen worden hier op een rij gezet. Figuur 7 Aandeel energiebronnen in de wereldwijde energieproductie % Figuur 8 Consumptie van kolen naar belangrijkste gebruikers Miljoen ton Olie 38% Aardgas 24% Kolen 26% Nucleair 6% Waterkracht 6% 800 Noord-Amerika Europa en Eurazië Azië Pacific Bron: British Petroleum, Statistical Review of World Energy, 2004 Steenkool is de enige fossiele brandstof die in Europa volop aanwezig is Bron: British Petroleum, Statistical Review of World Energy, 2004 Steenkool: ruim voorradig, maar erg milieuvervuilend In Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt meer dan 45% van de elektriciteit uit steenkool geproduceerd. Azië is met een aandeel van 50% de grootste consument van kolen, gevolgd door Noord-Amerika (24%) en Europa (20%). 7 Zoals uit figuur 8 blijkt is de kolenconsumptie in eerstgenoemde regio de laatste decennia sterk gestegen, terwijl de vraag naar kolen in Europa juist gestabiliseerd is. Hoewel steenkool uiteindelijk een uitputtelijke hulpbron is, heeft het als voordeel dat de voorraden geografisch wijd verspreid zijn. Hierdoor zijn de leveringsrisico s veel beperkter dan voor olie. Bovendien is steenkool de enige fossiele brandstof die ook in Europa volop aanwezig is. De gemiddelde Europese productiekosten van steenkool zijn echter drie tot viermaal hoger dan de prijs van steenkool op de internationale markt. Dit is het gevolg van moeilijke geologische omstandigheden, waarin de Europese steenkool wordt gewonnen. Daarnaast spelen ook de Europese normen voor sociale voorzieningen een rol. Hierdoor kan Europese steenkool, ondanks de grote aanwezige reserves in met name Polen, Roemenië en de Tsjechische Republiek, niet concurreren met grote kolenexporterende landen, zoals de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en Colombia. Groot nadeel is dat de productie van energie met behulp van kolenverbranding sterk milieuvervuilend is. De toekomst van steenkool hangt onder meer af van de mogelijkheden om schonere verbrandingstechnologieën te implementeren. 7 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

9 Tabel 1 Voor- en nadelen van steenkool Voordeel Relatief goedkoop Ruim voorradig in vergelijking tot olie en gas Grote diversiteit van leveranciers, leveringsrisico s beperkter Bij transport over zee (in 90% van de gevallen) minder ernstige milieurisico s dan bij olie/gas Nadeel Uitputtelijke bron Sterk milieuvervuilend Europese productiekosten hoger dan op internationale markt Neemt veel ruimte in beslag Relatief stabiele prijzen 40% van de wereldwijde energieproductie bestaat uit aardolie Aardolie: de meest gebruikte en de meest schaarse energiebron Het aandeel van olie in de totale energieproductie is wereldwijd circa 40% (zie figuur 7). In de industrie neemt aardolie eenderde van het energieverbruik voor zijn rekening. Het wegvervoer is voor 99% afhankelijk van deze energievorm. Nederland beschikt zowel op land als op zee over een beperkte voorraad aardolie. Tegenover het voordeel van de hoge calorische waarde en het grote gebruiksgemak staat het nadeel dat ook het gebruik van deze energiebron gepaard gaat met de nodige CO 2 - uitstoot. Bovendien is het Westen voor de toevoer grotendeels afhankelijk van politiek instabiele regio s als het Midden-Oosten, hetgeen regelmatig tot forse schommelingen in de olieprijs leidt. Tabel 2 Voor- en nadelen van aardolie Voordeel Relatief goedkoop Opslag mogelijk Groot gebruiksgemak Hoge calorische waarde Nadeel Uitputtelijke bron Milieuvervuilend Hoge toevoerafhankelijkheid Politieke ontwikkelingen grote invloed op prijs Er zijn nog grote hoeveelheden gas in diepe zeebodems die tot op heden niet winbaar zijn Aardgas: (toenemende) afhankelijkheid van Rusland Slechts een klein gedeelte van de aanwezige wereldvoorraden van aardgas is in Europa te vinden (voornamelijk in Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Van de nu winbare wereldreserves aardgas bevinden zich het grootste gedeelte (maar liefst eenderde) in Rusland. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst meer gas gewonnen kan worden dan nu wordt verondersteld. Zo bestaan er grote hoeveelheden gas in diepe zeebodems (hydraatgas), die op dit moment (nog) niet winbaar zijn. Indien dit gas winbaar wordt, dan zou de wereld mogelijk weer honderden jaren vooruit kunnen. De toekomst van deze nieuwe vorm van gaswinning is echter nog omgeven Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 9

10 met grote onzekerheden. Er blijkt nog veel onderzoek gedaan te moeten worden naar de (on)mogelijkheden en de eventuele ecologische gevolgen ervan. Al met al zal de gasdominantie van Rusland voorlopig aanhouden. Aan aardgas kleven vrijwel dezelfde nadelen als aan aardolie: de voorraden zullen opraken, het is milieuvervuilend en de aanvoer wordt bepaald door een beperkt aantal leveranciers. Bovendien is de aardgasprijs gekoppeld aan de olieprijs, waardoor politieke spanningen ook invloed hebben op de betaalbaarheid van gas. Tabel 3 Voor- en nadelen van aardgas Voordeel Relatief goedkoop Opslag mogelijk Nadeel Uitputtelijke bron Milieuvervuilend Hoge toevoerafhankelijkheid Aardgasprijs gekoppeld aan olieprijs Explosiegevaar De aantrekkelijkheid van alternatieve energiebronnen Fossiele bronnen hebben als groot voordeel dat zij voor veel verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, doordat zij zowel in vaste, vloeibare als in gasvorm voorkomen. Het is maar de vraag of een alternatieve bron in z n geheel de rol van fossiele brandstoffen zal kunnen overnemen. Desalniettemin zijn wij met het oog op gelimiteerde voorradigheid en toevoerafhankelijkheid van deze bronnen genoodzaakt om de blikken te richten op alternatieve, meer duurzame vormen van energie. Nederland streeft naar duurzaam gebruik van energie De term duurzaam duidt hier op een zodanig gebruik van energie en grondstoffen dat ook toekomstige generaties op een aanvaardbaar materieel niveau en in goede welstand kunnen leven. In Nederland is het gebruik van duurzame bronnen sinds de jaren 90 reeds behoorlijk gestegen (zie figuur 9 en 10). Het aandeel in het totale elektriciteitsverbruik is met circa 3 1 / 2% echter nog steeds gering. Het streven naar een duurzame energiehuishouding kan langs verschillende wegen plaatsvinden: (1) door energiebesparing, (2) door meer energie te halen uit schone bronnen, die niet opraken of (3) door een schonere opwekking van energie uit niet-duurzame energiebronnen. Bij het tweede punt kan worden gedacht aan het opwekken van energie uit wind, zon, water, biomassa, waterstof of kernenergie. Onderstaand worden de voor- en nadelen van deze alternatieve energiebronnen nader bekeken. 10 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

11 Figuur 9 Totale duurzame elektriciteitsproductie in Nederland Aandeel in totale elektriciteitsproductie Figuur 10 Elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen in Nederland GWh 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, % totaal elektriciteitsverbruik (l) GWh (r) Windenergie Waterkracht Afval verbranding Biomassa verbranding Biomassa vergisting Fotovoltaïsche zonne-energie Bron: CBS Bron: ECN, European Wind Energy Association, 2003 In Nederland bestaat slechts 1% van het elektriciteitsnet uit windenergie Windenergie: oneindig en schoon, maar continue energievoorziening nog onzeker Windenergie is momenteel de snelstgroeiende alternatieve energiebron ter wereld. In de periode is de wereldwijde capaciteit van windenergie verviervoudigd. 8 In die periode groeide de geïnstalleerde capaciteit met meer dan 30% per jaar. De EU en de VS spelen in de windenergiesector een leidende rol. Maar liefst 90% van de capaciteit bevindt zich in die regio s. Denemarken is koploper met een aandeel van 19% aan windmolens in de totale Deense elektriciteitsproductie, gevolgd door Spanje en Duitsland met respectievelijk een aandeel van 6% en 4%. Op dit moment wordt 2% van de Europese elektriciteitsvraag door windenergie gedekt. De huidige bijdrage van windenergie aan het Nederlandse elektriciteitsnet is nu nog slechts 1% (zie ook figuur 11). Wel heeft het opgesteld vermogen van windturbines in Nederland sinds de jaren 90 een enorme vlucht genomen en is het vermogen in de periode meer dan verdubbeld. 9 Er wordt een jaarlijkse groei van 25% verwacht van de windenergiesector Wereldwijd stond eind 2002 ruim Megawatt aan windmolens geïnstalleerd, voldoende om 7,5 miljoen gemiddelde Amerikaanse huishoudens van elektriciteit te voorzien (16 miljoen gemiddelde Europese huishoudens). Daarmee produceren alle windturbines in de wereld tezamen inmiddels bijna evenveel als Nederland op jaarbasis aan elektriciteit consumeert. Volgens voorspellingen van de European Wind Energy Association (EWEA) en Greenpeace zal in 2020 het totale windvermogen in de wereld een dusdanige omvang hebben, dat het aan 12% van de totale mondiale elektriciteitsbehoefte zal kunnen voldoen. Dit impliceert een groei van de windenergiesector van bijna 25% per jaar. Verdere technologische ontwikkeling en lagere kosten maken dit mede mogelijk. De EWEA schat dat een zee-oppervlak van km 2 met een waterdiepte van minder dan 35 meter voor offshore wind voldoende is om aan de totale Europese elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. 8 European Wind Energy Association (EWEA) 9 Energie Centrum Nederland Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 11

12 Windenergie is schoon maar sluit, door de afhankelijkheid van windsnelheden, slecht aan op de vraag Windenergie heeft aldus een enorm potentieel. Groot voordeel van deze energiebron is dat het aanbod ervan onuitputtelijk is. Bovendien gaat gebruik van deze energiebron niet gepaard met uitstoot van CO Een belangrijk nadeel van windenergie is dat het geleverde vermogen veelal niet aansluit op de vraag, aangezien het wisselende karakter van wind tot een variabel aanbod van elektriciteit leidt. Door de veranderlijkheid van wind draaien turbines slechts een deel van de tijd op vol vermogen. 11 Zo varieert het vermogen met de windsnelheid bij een windkracht tussen 2 en 6, terwijl bij een te harde wind windturbines zelfs worden uitgeschakeld (vanaf windkracht 10). Alleen tussen windkracht 6 en 10 is sprake van een constant vermogen. Dit probleem kan worden ondervangen door voldoende opslagcapaciteit te installeren of windenergie met andere energievormen zoals waterkracht en zonne-energie te combineren. Daarnaast zouden windparken op grote afstanden met elkaar kunnen worden gecombineerd. Daarbij geldt uiteraard als voorwaarde, dat elektriciteit over grote afstanden kan worden getransporteerd. Aan deze opties hangt een flink prijskaartje. Bovendien is bij windenergie waarschijnlijk sprake van afnemende meeropbrengsten, aangezien bij toenemend gebruik van windmolens het steeds moeilijker wordt om geschikte locaties te vinden.tot slot geldt met name voor windenergie op land dat het landschapsvervuiling met zich meebrengt. Tabel 4 Voor- en nadelen van windenergie Voordeel Onuitputtelijk aanbod Geen CO 2-uitstoot Groot potentieel aanwezig Ook in Nederland goed toepasbaar Nadeel Fluctuerend aanbod, kans op stroomstoringen Hoge investeringskosten Opslagcapaciteit noodzakelijk Lange vergunningenprocedure Indien op land: geluids- en zichthinder Weinig opgewekt vermogen 10 Critici van windenergie geven aan dat de bijdrage van windenergie aan de reductie van CO2-uitstoot gering is. Op dit moment draagt het totaal van alle windparken in Nederland minder dan 1 /4% bij aan de besparing van brandstoffen of aan de uitstoot van rookgassen in Nederland. Een beoogd megawindpark in zee, dat 20 keer zo groot is als alle windparken in Nederland tezamen en 20% van ons elektriciteitsverbruik opwekt, blijkt niet meer dan 5% op brandstofverbruik- en op gasuitstoot te kunnen besparen. Daarbij wordt op het feit gewezen, dat slechts een kwart van ons brandstofverbruik aan elektriciteitsopwekking toe te schrijven is. Ook wijzen zij op de reservecentrales die onbelast en onderbelast mee moeten lopen en daarbij toch hun brandstofverliezen hebben, en op het vele opstarten en weer stoppen van zulke centrales. Bron: Prof.dr.ir. F.H. Kreuger, Waar staan we met windenergie?, TU Delft 11 Gemiddeld leveren de windparken in Nederland niet meer dan 20% van hun volle vermogen, voor een mega-windpark in zee wordt een gemiddelde van 32% van hun opgestelde capaciteit verwacht. Bron: Koninlijk Instituut van Ingenieurs, Windenergie, juni Ir. Halkema, Windmolens, Fictie en Feiten 12 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

13 Figuur 11 Geïnstalleerd vermogen windenergie Megawatt Figuur 12 Gebruik thermische zonne-energie Oppervlakte in km Totaal eind 2002 Toevoeging in Totaal geplaatst (l) Geplaatst in 2003 (r) VS Dui Spa DK Ita NL VK Zwe India China Dui Grie Oos Ita Spa DK NL Zwi Bron: European Wind Energy Association, 2003 Bron: ESTIF, Holland Solar, Solair Systems Het potentieel voor thermische zonneenergie wordt tot 2020 geschat op 6% van het totale energiegebruik Zonne-energie: oneindig, maar opslagcapaciteit noodzakelijk Naast windenergie is zonne-energie een belangrijke schone en oneindige energiebron. Er bestaan twee soorten zonne-energie: thermische zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie. Bij thermische zonne-energie wordt een medium (water, lucht) door zonlicht verwarmd, waarbij dit medium nuttig wordt ingezet voor tapwater (via zonneboilers), ruimteverwarming of bedrijfsmatige processen. Zo wordt bijvoorbeeld in vrijwel alle bestaande gebouwen de lucht in een gebouw door het binnenvallende zonlicht verwarmd. Het grootste aantal m 2 zonnecollectoren bevindt zich in China (65% van de wereldmarkt). De laatste 10 jaar bedroeg de gemiddelde groei ervan in Europa bijna 14% per jaar. 12 Zoals figuur 12 aangeeft, maken binnen Europa de landen Duitsland, Griekenland en Oostenrijk het meeste gebruik van thermische zonne-energie (gemeten in km 2 ). Het technisch-economisch potentieel voor thermische zonne-energie wordt geschat op 6% van het totale EU energiegebruik op de middellange termijn. Na 2020 wordt een potentieel van 10-15% van het totale EU energiegebruik voorzien, mits er technische oplossingen beschikbaar komen voor het goed kunnen opslaan van de zonne-energie. 13 Geschat wordt dat fotovoltaïsche zonne-energie in 2020 in 1% van de wereldenergiebehoefte kan voorzien Bij fotovoltaïsche zonne-energie wordt zonlicht direct in elektriciteit omgezet. Het gemiddelde zonnevermogen dat op de aarde schijnt is 1500 maal zoveel als het mondiale elektriciteitsverbruik. Hoewel het theoretisch potentieel hoog is, kleven er verschillende nadelen aan deze vorm van energie. De omzetting van zonneelektriciteit in voor ons bruikbare elektriciteit is moeilijk. Ook is zonne-elektriciteit verhoudingsgewijs ruimte-intensief. Gegeven het huidige energieverbruik zou elk huishouden in Nederland gemiddeld m 2 zonnecellen nodig hebben (exclusief de benodigde opslag van elektriciteit). De CO 2 -uitstoot die vrijkomt bij het vervaardigen van het zonnepaneel is pas na 4 jaar gebruik van het zonnepaneel terugverdiend. De schatting is dat deze vorm van zonne-energie in 2020 in 1% van de wereldenergiebehoefte kan voorzien. Afhankelijk van het type zonnecel zou een zonnepaneel in Noord-Afrika per jaar ongeveer drie keer zoveel elektriciteit kunnen opwekken als in Nederland Energie opties voor de 21e eeuw, onder redactie van M.Beurskens, H. de Coninck en E. Boeker, juni ESTIF, Sun in action II, EC-DGTREN, blz.57 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen 13

14 Evenals windenergie heeft deze energiebron als nadeel dat zonne-warmte slechts een deel van de tijd werkzaam kan zijn. De hoeveelheid zonne-energie is afhankelijk van het seizoen, de periode van de dag en de geografische ligging. Er zal dus altijd voldoende opwekkingscapaciteit op basis van andere bronnen beschikbaar moeten zijn. Tabel 5 Voor- en nadelen van zonne-energie Voordeel Onuitputtelijk aanbod Weinig CO 2-uitstoot Groot potentieel aanwezig Redelijk goed toepasbaar in Nederland Nadeel Fluctuerend aanbod Hoge investeringskosten Opslagcapaciteit noodzakelijk Omzetting in bruikbare elektriciteit is lastig Ruimte-intensief Fabricage zonnepaneel milieu-onvriendelijk Circa 80% van de duurzame energie in Europa wordt geleverd door waterkracht Waterkracht: goedkoop, geen CO2-uitstoot, succes afhankelijk van landschap Het overgrote deel van de duurzame energie in Europa (circa 80%) wordt geleverd door waterkrachtcentrales bij stuwmeren en rivieren met een groot hoogteverschil. Circa 7% van de wereldwijde energieproductie en 19% van de elektriciteitsproductie wordt geleverd door waterkracht. In Noorwegen wordt zelfs 99% van de elektriciteitsproductie door deze energiebron geleverd. 14 De waterkrachtenergie vanuit een stuwmeer is vanwege het grote reservoir veel minder weersafhankelijk dan energie vanuit een stromende rivier. Tabel 6: Waterkracht en zonne-energie in Nederland Waterkracht Zonne-energie Grote rivieren 37,3 MW Stand-alone systemen 4 MWp Lek, Nederrijn, Maas Traditionele <1 MW Net-gekoppelde systemen 5,3 MWp windmolens Totaal 38 MW Totaal 10 MWp Bron: Figuur 13 Productie bio-energie in Nederland Aandeel in totale elektriciteitsproductie 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 90 Bron: CBS % totaal elektriciteitsverbruik (l) GWh (r) In Nederland speelt waterkracht een zeer geringe rol als energieleverancier: slechts 0,1% van de elektriciteitsproductie komt voort uit deze energievorm. In 2001 werd in Nederland 0,03% aan aardgas uitgespaard door het gebruik van waterkracht. Desalniettemin is het geïnstalleerde opwekkingsvermogen toch nog een factor 3,5 groter dan het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie (zie tabel 6). 14 Energie Centrum Nederland, Renewable electricity policies in Europe, Country fact sheets Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS

DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS DUURZAME ENERGIE GLOBALISERINGSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn over internationale samenwerking

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Visie Energie 2050. Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Visie Energie 2050 Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan. Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke

Nadere informatie

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu

Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030. Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke keuzes van nu Jurgen Ganzevles en Rinie van Est (red.) ENERGIE IN 2030 Maatschappelijke

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben

Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben Is er genoeg wind voor ons allemaal? Grote krantenkoppen vandaag. Een energiemaatschappij in Rotterdam zegt: Er is genoeg wind voor ons allemaal. Maar is dat wel zo? Zit er in die wind wel genoeg energie

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet.

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet. Inleiding Binnen enkele decennia zal de mens een groot gedeelte van de energiereserves van de aarde verbrand hebben. Het heeft miljoenen jaren geduurd om die reserves op te bouwen, maar nu slinken ze aan

Nadere informatie

Vechten om grondstoffen?

Vechten om grondstoffen? Nicole Smolders N.M.P.Smolders@rn.rabobank.nl 040-2179108 Anke Struijs A.C.A.Struijs@rn.rabobank.nl 030-2131408 Vechten om grondstoffen? Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser. De vraag naar energie

Nadere informatie

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

de toekomst van energie en ruimte Inleiding

de toekomst van energie en ruimte Inleiding de toekomst van energie en ruimte Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het toekomstig gebruik van energiesystemen en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat. De behoefte aan energie zal ook op de

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN Hans Van Nuffel

Nadere informatie