Armoede & onderwijs. Aandachtspunten voor een emanciperend armoedebeleid in de school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoede & onderwijs. Aandachtspunten voor een emanciperend armoedebeleid in de school"

Transcriptie

1 Armoede & onderwijs Aandachtspunten voor een emanciperend armoedebeleid in de school

2 Leefloon: als u samenwoont met één of meerdere personen: 455,96 EUR als u alleenstaande bent: 683,95 EUR als u een persoon bent, die uitsluitend samenwoont met een gezin te zijnen laste: 876,50 EUR Armoedegrens: 822 voor een alleenstaande Toenemende inkomensongelijkheid: Inkomen van 20% rijkste Vlamingen = 42% van het totale inkomen Inkomen van 20% armste Vlamingen = 5,9% van het totale inkomen Verhoogd armoederisico vr bepaalde groepen Vrouwen Ouderen - Alleenstaanden - Personen van niet-europese herkomst - Éénoudergezinnen (28% onder armoedegrens in Vla) sociale dualisering aanzwellende kloof tussen arm en niet-arm jaarlijkse toename

3 Leningen. In juni 2004 noteerde de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Nationale Bank) ongeveer problematische kredieten, waarbij men vaststelt dat de energiekosten een belangrijke veroorzaker zijn van onbetaalde rekeningen. Voedselbanken In 2006 deden mensen een beroep op voedselbanken. De laatste 10 jaar steeg het aantal begunstigden met 45%. Alleenstaand Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zag het aantal alleenstaande vaders met ongehuwde kinderen stijgen van in 1991 tot in In dezelfde periode nam het aantal alleenstaande moeders met kinderen toe van naar Stroombegrenzer In 2004 werden bijna huishoudens afgesloten van elektriciteit en/of aardgas, of van budgetmeters en stroombegrenzers voorzien.

4 In 2006 werden in het Vlaamse Gewest gezinnen door hun energieleverancier aan de deur gezet omwille van wanbetaling van de elektriciteitsrekening en voor aardgas. De overgrote meerderheid werd verder van energie voorzien door hun netbeheerder. Op 31 december 2006 hadden uiteindelijk 410 gezinnen geen toegang meer tot de elektriciteitsvoorziening. Voor aardgas gaat het om 823 gezinnen. Eind 2006 verbruikten gezinnen elektriciteit via een budgetmeter. Er waren stroombegrenzers actief, die niet gekoppeld zijn aan een budgetmeter afnemers hadden recht op het sociaal tarief. (Bron: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG (2007)

5 Een definitie van bestaasonzekerheid en armoede Onzekerheid is de afwezigheid van een of meer van de zekerheden en dan met name werk die personen en gezinnen in staat stellen om (1) hun professionele, familiale en sociale verplichtingen na te komen; (2) van hun basisrechten gebruik te maken. (3)De onzekerheid die daaruit voortvloeit, kan groter of kleiner zijn en meer of minder ernstige en blijvende gevolgen hebben. Bestaansonzekerheid leidt tot extreme armoede: (1)wanneer ze zich manifesteert op verschillende terreinen; (2) wanneer ze zich manifesteert over een langere periode; (3) wanneer de kansen om zelf uit de problemen te raken in de nabije toekomst klein zijn.

6 Beweging op het terrein er was het algemeen verslag over de armoede van 1994, en de tweejaarlijkse evaluatie ervan; er is het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding; er is het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen; er is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Verenignig waar armen het woord nemen:

7 Probleemstelling Minister van onderwijs, FrankVandenbroucke: Ondanks alle inspanningen blijft het onderwijs sociale ongelijkheid reproduceren. De ongelijke startkansen die verbonden zijn met de sociale, economische en culturele situaties waarin jongeren leven, leiden tot ongelijke uitkomsten.

8 Risicofactoren die optimale kansen belemmeren Leerlinggebonden factoren Ongeregeld schoolbezoek Taalachterstand Te weinig ouderbetrokkenheid Spijbelen Onaangepaste studiekeuzes Veel schoolveranderingen Schoolse achterstand Schoolgebonden factoren Kosten op school Onthaal van leerlingen Leerlingenbegeleiding Participatie - welbevinden Ouderwerking Schoolreglement

9 De beginfase: regio Aalst 1. Kostenbesparende maatregelen binnen de school gericht op herverdeling van de winst aan middelen. 2. Een voor alle partijen haalbaar en respectvol scenario mbt onbetaalde rekeningen. 3. Screenen van alle doorgerekende onkosten. 4. Contact met gezinnen aanhalen. 5. Diverse actoren binnen de school aandachtig maken voor mechanismen die leiden tot systematische maatschappelijke uitsluiting.

10 Schooljaar : Vlaams pilootproject voor GO(k)O analyse van de individuele projectaanvragen. Toetsing van de gestelde problematiek aan de reële situatie van de school. Inventariseren van bestaande dynamiek mbt goed & goedkoop onderwijs Formuleren van doelstellingen als aanloop naar een te realiseren stappenplan. Het te volgen traject binnen het stappenplan vastleggen. Alle scholen vragende partij voor: een degelijk bewustmakingsbeleid voor leerkrachten, gericht op het doorbreken van vooroordelen, het opvangen van gebrek aan kennis terzake, het stimuleren van positieve betrokkenheid. Werkbare opritten die het contact met en de betrokkenheid van ouders (vooral behorend tot de doelgroep) verbeteren.

11 Het vervolg enkele pilootscholen werden als voorbeeldschool naar voor geschoven; er was het boek School zonder schulden, recepten voor goed & goedkoop onderwijs (Uitgeverij Garant); er was de 2 Vlaamse beurs voor goed en goedkoop onderwijs te Aalst. Schooljaar Deskundig door ervaring; werken met een ervaringsdeskundige Gelijke kansen & zorg Werken met het intern zorgplan kansarmoede De zorgfiche: een individuele leerlingenfiche Een goed beheer van de portemonnee Schoolcode kansarmoede: een vlag mét lading Tot slot werden gesprekken aangeknoopt met enkele hogescholen initiële lerarenopleidingen om mogelijke leemten in de opleiding m.b.t. armoedebestrijding in beeld te brengen en waar nodig impulsen tot verrijking van vakinhouden binnen het curriculum aan te reiken.

12 Gedurende 9 jaar: intense werking rond schoolkosten als uitdaging voor gelijke onderwijskansen Vanaf 2007, op vraag van het Departement Onderwijs 1. Samen met de LOP S werken aan oplossingen om goed & goedkoop onderwijs te bevorderen en verankeren 2. Kennisoverdracht van onze ervaringen op het terrein

13 Zeven stappen verder De realisatie van goed & goedkoop onderwijs als een te volgen traject dat bestaat uit logische en bij elkaar horende stappen. Geen meerkeuzemogelijkheid. Wél een aantal noodzakelijke stappen. Die tot één geheel samenklitten Uitgespreid in de tijd. Resultaat van een bewustwordingsproces. Geënt op een cultuur van doorgedreven zorg en betrokkenheid.

14 Zeven stappen in lijn: 1. School voor de spiegel 2. Sensibiliseren op zoek naar het evenwicht 3. Een schoolcode opstellen 4. Communicatie tussen ouders en school 5. Werken met ervaringsdeskundigheid 6. Solidariteitsfonds 7. Werken met het cultuurparticipatiefonds

15 Zeven stappen in lijn 1. School voor de spiegel Een zelfonderzoek: de school richt een kritische blik op zichzelf, en maakt een analyse van waar men als school staat. Dit gebeurt met alle betrokken personeelsleden. Het resultaat vormt de basis voor een stappenplan of actieplan Instrument: checklist, opgemaakt door basisschool Sint-Leo te Sint- Pieters Brugge.

16 Een schoolcode opstellen Zeven stappen in lijn Armoede is een reëel probleem, ook op school. Een school kan daartegen actie ondernemen. De schoolcode is de schriftelijke neerslag van dit voornemen. Zo n code legt het accent vooral op sensibilisatie m.b.t. de armoedeproblematiek, en op beheersing van de schoolkosten. Een schoolcode is slechts een beginpunt. Zie ook bijlage 1 in syllabus

17 Werken met een ervaringsdeskundige Zeven stappen in lijn In de contacten tussen de school en betrokken gezinnen loopt het soms mis. Een goed opgeleide ervaringsdeskundige kan een waardevolle bijdrage leveren in de opbouw van een goede communicatie. De ervaringsdeskundige wordt een brugfiguur tussen de school en betrokken gezinnen. Zijn/haar engagement heeft een sensibiliserend effect op het schoolteam.

18 Verruimend aanbod met het zicht op sensibilisatie Zeven stappen in lijn Kennis en inzicht zijn voorwaarden zonder meer om duurzame stappen te zetten. Zoniet blijft het risico dat men niet verder komt dan enkele opsmukoefeningen. De video Hoge Ladders, woordkunstproject Betalen, tellen vertellen, de spelende vertelling Het Vel van een Kei. Het zijn allemaal krachtige impulsen die doen stilstaan. Andere mogelijkheden zijn film, literatuur, internetsites, Zie ook informatielijst, bijlage 2 in syllabus

19 Zorg bij de inschrijving Zeven stappen in lijn Het inschrijvingsmoment is doorgaans het eerste contact tussen ouders, leerling en de school. Afhankelijk van het inschrijvingssysteem zal de signaalgevoeligheid voor armoede kansen hebben of...net niet. Een beleid met strategie die oog heeft voor grote en kleine details is noodzakelijk. Instrument: de signaallijst kansarmoede, terug te vinden op Instrument: informatie over communicatie met (doelgroep)ouders op

20 Op weg naar goed & goedkoop onderwijs Solidariteitsfonds Zeven stappen in lijn Parallel met het ontwikkelen van een schoolvisie op goed & goedkoop onderwijs is de uitbouw van een bijzonder solidariteitsfonds een belangrijke maatregel. Meestal stellen zich drie kernvragen: Hoe genereren we extra inkomsten voor dit fonds? Wie beheert de kas? Wie kan ervan genieten? Een solidariteitsfonds wordt gebruikt als laatste redmiddel om stigmatisering te voorkomen.

21 Op weg naar goed & goedkoop onderwijs Zeven stappen in lijn Gebruik maken van het cultuurparticipatiefonds Op basis van de federale overheidssubsidie (KB 23/08/2004) ter bevordering van de sociale en culturele participatie kunnen scholen een overeenkomst afsluiten met het OCMW. Van de kant van de scholen kan de samenwerking netoverschrijdend gebeuren. Deze specifieke samenwerking vergroot de financiële ruimte van scholen, en bijgevolg ook die van doelgroepgezinnen.

22 Op weg naar goed & goedkoop onderwijs Zeven stappen in lijn Blauwdruk voor de actualisering van het boek School zonder schulden Recepten voor goed & goedkoop onderwijs, Garant, Antwerpen, 2005

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Rapport Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep OASeS An Van Haarlem prof. dr. Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 en in samenwerking met het

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Sociale Planning, Provincie West-Vlaanderen Sociale cijferreeksen Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID

HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID HOE KLEUTERLERAARS LEREN OMGAAN MET ARMOEDE EN ONGELIJKHEID Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid Een uitgave van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

Energiearmoede in België

Energiearmoede in België Energiearmoede in België Finaal rapport December 2011 Frédéric Huybrechs Sandrine Meyer Jan Vranken m.m.v. Geert Campaert Hélène Moureau (IBAM) Elias Storms Université libre de Bruxelles Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie