Strategieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategieplan 2012 2015"

Transcriptie

1 Strategieplan definitief vastgesteld door de ALV op 21 maart 2012 Samen Leren Excelleren

2 Visie De vereniging KKNF is een platform waar netwerkverbreding en kennisdeling wordt gestimuleerd. In deze visie wordt tot uitdrukking gebracht dat mensen weten dat ze bij KKNF terecht kunnen om deel te nemen aan kennisuitwisseling over kwaliteit. Missie Faciliteren dat organisaties en personen van elkaar en anderen leren hoe het beter kan en hoe je kunt excelleren. Met deze missie geven we aan dat wij een stimulerende, faciliterende rol hebben om in een netwerkomgeving kennis uit te wisselen maar ook gebruik maken van kennis van buiten. Doelgroep De leden van KKNF zijn professionals in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) en Flevoland die zich in een netwerkomgeving willen laten inspireren in denken en doen, om daarmee de kwaliteit van organisaties en samenleving te verbeteren. Met deze omschrijving van de doelgroep geven we aan dat onze leden professionals (of hun organisaties) zijn, die actief betrokken zijn bij verbetering van kwaliteit in brede zin, inclusief de kwaliteit van bedrijfsvoering, organisatie en management. Naast de kwaliteit van organisaties staat nu ook expliciet de samenleving erbij, omdat steeds meer organisatiegrenzen vervagen.

3 Strategiekaart met doelstellingen

4 Beschrijving doelen van strategiekaart 1 Strategische ambitie Het antwoord op de vraag: Wanneer zijn we tevreden? Wat zijn de kenmerken van een succesvol KKNF? 1.1 Vanzelfsprekend platform voor kennisuitwisseling over kwaliteit KKNF vormt een natuurlijke plek, zowel qua website als ontmoetingsplaats/netwerk, om kennis uit te wisselen met andere professionals en daarmee verbonden mensen en organisaties. 1.2 Een kennisbron voor verbetering van bedrijfsvoering KKNF is een belangrijke vindplek van informatie over mogelijkheden om de bedrijfsvoering en rendement te verbeteren. 1.3 Een bron van maatschappelijk verantwoorde innovaties KKNF voorziet in gelegenheden om bij te dragen aan innovaties die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. 2 Kritische succesfactoren Welke factoren moeten worden beheerst om onze strategische ambitie waar te maken? 2.1 Realiseer een groeiend aanbod van kennis ( 1.1) Alleen als KKNF erin slaagt om een voortdurende groeiende kennisbasis te realiseren zal het mogelijk zijn om ook op langere termijn een boeiende plaats te zijn om kennis uit te wisselen. 2.2 Zorg voor relevantie voor bedrijfsvoering van organisaties ( 1.2) De kennisuitwisseling die KKNF faciliteert moet leiden tot verbetermogelijkheden voor de bedrijfsvoering van aangesloten leden. Verbetering betekent dan: grotere opbrengsten en/of betere doelmatigheid. 2.3 Zorg voor ondersteuning van maatschappelijke verbetering ( 1.3) Als KKNF stimuleren wij de overtuiging dat echte kwaliteit bijdraagt aan de duurzaamheid van de samenleving, volgens de bekende trits: People, Planet, Profit. 2.4 Behoud voldoende omzet Er moeten voldoende leden en succesvolle activiteiten zijn om de vereniging financieel mogelijk te maken. 3 Zorg voor tevreden klanten

5 3.1 Zorg voor tevreden klanten ( ) De klanten van KKNF zijn vooral leden, maar ook andere deelnemers aan de activiteiten of (netwerk)bijeenkomsten van de KKNF en contactpersonen van gastorganisaties bij de activiteiten. 4 Klantgericht denken en werken 4.1 Ken de klant: Wat beweegt hen? ( 3.1) KKNF dient te weten van wat er speelt in de wereld van de klanten. Welke problemen komen ze tegen? Welke trends komen eraan waarmee ze te maken hebben of krijgen? 4.2 Bied activiteiten waar vraag naar is ( 3.1) De activiteiten die KKNF biedt, geven antwoord op vragen die bij de klanten leven. 4.3 Bied activiteiten dicht bij de klant aan ( 3.1) Dit betreft de fysieke afstand (aantal km tot de ontmoetingsplaats, de hoeveelheid benodigde reistijd, parkeersituatie, bereikbaarheid Openbaar Vervoer, carpoolen door leden), maar ook de gevoelsmatig afstand (bekend/onbekend terrein). 4.4 Bied activiteiten met maximale doelmatigheid ( 3.1) Dit betreft zowel de doelmatigheid van de activiteit voor de klanten (hoeveel waar krijgt de klant voor zijn geld), alsook doelmatigheid van de activiteiten zelf (hoeveel kost een activiteit en hoeveel brengt die op). Klanten hebben verwachtingen t.a.v. kennisoverdracht (halen/brengen), netwerkmogelijkheden, fun. Bovenstaande doelstellingen zijn direct afleidingen van onze ambitie naar het benodigde effect bij onze klanten. Hieronder staan 5 groepen met concrete doelstellingen om de bovenstaande effecten te realiseren. De meetbare doelstellingen zijn in cursief toegevoegd. 5 Kerngroep 5.1 Realiseer kerngroep met spilfunctie ( 4.1, 4.2, 4.3) KKNF gaat in 2012 een kerngroep oprichten die een spilfunctie krijgt in de vereniging. Leden van de kerngroep brengen ideeën in en nemen deels ook initiatief voor activiteiten. Directeur en bestuur treden hierbij faciliterend op. De groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om de lijnen uit te zetten en de activiteiten te monitoren. Deze groep voorziet voor een groot deel in de energie in de vereniging, vooral ook met het doel nieuwe energiebronnen bij anderen (en bij elkaar) te ontsteken. De kerngroep geeft bestuur en directeur ook feedback op plannen en functioneren. De kerngroep ontwikkelt zelf verdere, concrete doelstellingen. Een belangrijke input voor de kerngroep kan worden gevormd door de resultaten van reeds uitgevoerde

6 onderzoeken naar interesses voor onderwerpen. Zie bijlage 1 voor de samengevatte resultaten van het National Networking Festival en bijlage 2 voor de resultaten van het onderzoek van Frank Musch. Installatie kerngroep maart Website 6.1 Publiceer nieuwe website ( 4.1, 4.3) KKNF realiseert in 2012 een nieuwe website op internet 2.0 niveau, waarmee naast bestaande functies zoals informatievoorziening en activiteitenkalender en aanmelding, leden en andere deelnemers met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit anno nu en anno straks. Deze site vereenvoudigt tevens de administratie rondom leden en activiteiten. Website gereed maart Stimuleer gedachtewisseling via de site ( ) Om leden en andere deelnemers te betrekken bij de gedachtewisselingen op de site, zijn bestuur, directeur en kerngroep actief: blogs plaatsen, reageren op blogs van anderen, aansluiten bij elders relevante discussies, etc. Indien relevant worden mensen uitgenodigd om recensies, activiteitverslagen, opiniërende stukjes te schrijven voor de site. Mogelijkheden op website gereed april Daarna maandelijks minimaal één blog item op uitnodiging. 7 Activiteiten 7.1 Definieer doorlopende leerlijnen ( 4.2) KKNF definieert thema s definiëren waarop een doorlopende leerlijn (een aantal met elkaar samenhangende activiteiten rondom één thema) zal worden ontworpen. Voorbeelden: Het Nieuwe werken, Lean Management, Gemeentes, Zorg, Onderwijs, Projectmanagement, etc. Binnen deze thema s worden de werkmethoden gevarieerd afhankelijk van de behoefte: seminars, workshops, intervisie, brainstorms, excursies, etc. Niet alles tegelijk kan, daarom worden met een beperkt aantal begonnen. De kerngroep heeft hier een initiërende en aansturende rol en maakt hiervoor de concrete plannen. Jaarlijks wordt één doorlopende leerlijn ontwikkeld met minimaal 4 onderdelen per jaar. 7.2 Maak bestaande opleidingen aantrekkelijker ( 4.3, 4.4) De bestaande standaard opleidingen (Interne Audits, Procesmanagement, etc) voorzien in een blijvend behoefte. Deze opleidingen worden aantrekkelijker gemaakt bijv. door herbruikbaar foldermateriaal, aangepaste lesperioden, organisatie op aanvraag of in house te geven versies en op maat uitvoeringen voor specifieke doelgroepen. Onderzoek naar mogelijkheden gereed juli Initieer nieuwe, innovatieve activiteiten ( 4.2)

7 Afhankelijk van gebleken en te verwachten interesse start KKNF nieuwe activiteiten op die relevant zijn voor haar klanten. Deze zullen liggen op het terrein waar behoefte is aan kennis. Jaarlijks ontstaan 2 nieuwe incidentele activiteiten (buiten 7.1). 7.4 Realiseer activiteiten door leden ( 4.3, 4.4) Er is geen betere manier om te leren dan door het aan anderen te onderwijzen. Daarom zet KKNF in op activiteiten door leden, voor leden. Naast de kennisuitwisselingen hebben die ook positieve effecten op het netwerk als zodanig. Eind 2012 wordt 75% van de activiteiten georganiseerd door KKNF leden. 75% van de evenementen waarin kennis wordt uitgewisseld komt die vanuit de leden zelf. 7.5 Maak afspraken met meerdere vaste partners ( 4.4) Voorbeeld: Gosse Korte (DASKA) voert jaarlijks een aantal activiteiten uit, die door KKNF worden gefaciliteerd. Deze activiteiten kosten relatief weinig organisatietijd en de mensen waarmee KKNF dit doet zijn vaste waarden in het netwerk. Afhankelijk van 7.1 kijkt KKNF met welke andere vaste partners gewerkt kan worden. Jaarlijks wordt één vaste partner toegevoegd die jaarlijks minimaal 2 activiteiten voor zijn/haar rekening neemt. 7.6 Breng activiteiten dichter bij de leden ( 4.3) Het werkingsgebied van de KKNF is groot, waardoor soms significante reistijden aan de orde zijn als mensen naar een activiteit willen komen. Verschillende activiteiten van KKNF lenen zich ervoor om binnen een bepaalde tijd op verschillende plaatsen te worden gehouden. Eind 2012 zijn de eerste activiteiten regionaal verdeeld gehouden. 8 Leden 8.1 Realiseer tevredenheidsmeting ( 3.1) In 2013 doet de KKNF een meting onder haar leden over de tevredenheid van de leden met het functioneren van de vereniging. Gereed: eind Realiseer platform voor input/ideeën vanuit leden ( 4.2, 4.3) De website wordt expliciet ingericht om input te verzamelen van leden voor nieuwe activiteiten of accentverschuivingen in de bestaande. Onderzoek mogelijkheid tot input verzamelen gereed: juli Communicatie algemeen 9.1 Professionalisering van Social Media gebruik ( 4.3, 4.4) KKNF gebruikt LinkedIn, Twitter e.d. op een professionele manier. zodat het ondersteunend is aan het functioneren van de website en de vereniging. Ook worden op maat gemaakte Twitter lists aangelegd op relevante thema s of onderwerpen (bijv. Lean, Six Sigma, tweets van KKNFleden, e.d.). Mensen kunnen zich daar dan in één keer abonneren en onze leden worden op die

8 manier beter bekend. Wij gaan onze leden actief faciliteren hun Social Media gebruik te professionaliseren. Gereed: eind Doelmatigheid KKNF 10.1 Vergroot positieve marge bij activiteiten Bij de planning van activiteiten wordt gekeken hoe de inkomsten en kosten zo gunstig mogelijk kunnen worden gerealiseerd, waarbij laagdrempeligheid van groot belang is en blijft, maar ook inhoud wordt gegeven aan de noodzaak om meer inkomsten te genereren vanuit de activiteiten. Onderzoek gereed juli Optimaliseer kosten/baten bij gratis activiteiten Gratis activiteiten zijn erg belangrijk voor onze leden, blijkend uit de grote opkomst bij bijv. bedrijfsbezoeken. Onderzocht wordt of de verhouding kosten/baten nog kan worden verbeterd (bijv. sponsoring). Onderzoek gereed juli Beheers vaste kantoorkosten Een periodieke check op de standaard kantoorkosten: zijn de kosten die worden gemaakt nog nodig? Mede in het licht van veranderde huisvesting en daarmee samenhangende aspecten. Check gereed jaarlijks voor juli, realisatie verbeteringen gereed eind van dat jaar Vernieuw leden /contributiebeleid In 2012 wordt een nieuw beleid ontwikkeld m.b.t. leden en contributie. Vragen die hierbij spelen: blijft het huidige bedrijfslidmaatschap op dezelfde manier in stand? Moeten we meer inzetten op individuele leden, of juist niet? Welke contributiebedragen horen daarbij? Welke implicaties voor lid/niet lid tarieven voor activiteiten heeft dit? Hoe gaan we om met gratis lidmaatschappen? Gereed eind 2012 (t.b.v. ALV 2013) Vind lange termijn sponsors De financiële situatie kan structureel worden verbeterd als er sponsors zijn die ons voor een langere termijn steunen. Er zal een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden. Onderzoek gereed eind 2013.

9 Tijdlijn met acties in de periode

10 Bijlage 1 Input vanuit National Networking Festival Verslag casus behandeling op NNF, 8 september 2011 Hoe kan de KKNF de komende drie jaar haar leden ondersteunen met Kwaliteit? Tijdens het NNF omgezet naar: Hoe kun je de leden laten participeren zodat je als netwerk waarde toevoegt? Suggesties: Vragen: Start een wiki met deze vraag (zie verslag DvK) Een estafette tussen de verschillende leden (zie verslag DvK) Schrijf een horrorscenario (als de kwaliteit achteruit gaat) Waarom is Kwaliteit belangrijk? Waar is het voor? Communiceer dat! Betekent goede kwaliteit ook dat een pr/dienst goed is? Is kwaliteit hetgeen waar je over praat of zit er iets groters achter? Welke waarde wil wie toevoegen? wat hebben leden over en nodig? Inventariseer dat en koppel. Is kwaliteitsverbetering al van meerwaarde voor medewerkers? Zoniet, vraag medewerkers wat hun werk kwaliteit verbeterd. Vraag wat ze nodig hebben om meerwaarde toe te voegen en/of te ervaren? Hoe kan KKNF een sfeer creëren waarin bedrijven zich met elkaar gaan verbinden om hun kwaliteits kennis te ontwikkelen? Hoe kan de KNNF de leden activeer/meer participatief krijgen? Hoe kan de KKNF van toegevoegde waarde blijven voor bedrijven in deze netwerksamenleving? Hoe kan de KKNF waarde blijven toevoegen aan het bedrijfs/zakenleven? Hoe kan de KKNF de komende jaren (vernieuwende) waarde bieden voor haar leden op het gebied van Kwaliteit? Hoe kan de KKNF haar leden motiveren om zo een dynamische spin in het web te zijn? Hoe kan de KKNF betekenisvol invulling geven aan verbinden van bedrijven rondom kwaliteitsvraagstukken? Hoe kan KKNF tot een visie op kwaliteitsbehoefte in bedrijven komen? Hoe kan KKNF kwaliteit helpen verbeteren? Hoe kan de KKNF, volgens haar eigen kwaliteitsnomen een bijdragen leveren aan t tot bloei brengen van de economie in NN Uitdagen en Versterken: Daag de aangesloten bedrijven uit Maak duidelijk waar je voor bent en/of vind dit samen uit. Verleid de leden. Prikkel hun intrinsieke waardetoevoegings wens

11 Begin met een 0 meting onder je leden en vraag wat ze nu onder kwaliteit verstaan en of ze tevreden zijn over dat begrip en hun eigen huidige invulling daarvan n in hoeverre ze behoefte hebben aan aanscherping of verbetering van een of beide Zorg dat Nederland wel nut ziet in Kwaliteitskring en het begrijpt. Formuleer je eigen kwaliteitseisen en trigger daarmee de bedrijven Kijk anders naar Kwaliteit; vraag je af wat de toekomst is?is het MVO? Ga in dialoog met je leden over hun vragen Verbind leden aan maatschappelijke vragen o.b.v. hun kennis/ervaring, documenteer en verspreid dat. Leestips The Tipping Point van Malcolm Gladwell; over hoe het kwaliteitsvirus te helpen verspreiden Menno Lanting + Erwin Blom: boeken over communities Tribes van Seth Godin seth godinstribes we need you to lead us.html Tips voor uitvoering Bedenk een spannende gig of buz zodat kwaliteit spankelend wordt Check voor socialmedia tips (wiki) Zoek een NGO als partner waaraan de leden hun kennis kunnen geven (internationaal), bv Oxtam, NOVIB Zoek samenwerking met KvK en Syntens Zet social media aan/in voor je netwerk. Start een platform/discussie over kwaliteit Nog meer tips: Organiseer een feest Neem dat feest vooral letterlijk, misschien wordt t écht eentje. Praat nog een keer met Olga. Dan specificeer over de.tayermethodiek Ga samen een probleem in Noord Ned. Oplossen Doe niks, wacht af Visie feestje concreet Doe eens iets onkwalitatiefs samen Pik 1 bedrijf uit die zich daarvoor wil lenen en ga met meerdere leden aan de slag met een kwaliteitsvraagstuk dat daar speelt. Stimuleer daarmee het samenwerken aan elkaars kwaliteitsbehoeften. Zet eens een enorme zooi in scene om de waarde van kwaliteit opnieuw te laten inzien Vraag een aantal kunstenaars om samen met leden iets te maken rondom kwaliteit Wissel fails (?) uit Zorg voor 1?3?5? QuickWins bij een bijeenkomst Deel een dtv sessie met leden Nodig bedrijven/leden uit om jullie kwaliteit te verbeteren en leer ervan Bepaal met je leden in een open space sessie wat je jaaragenda is en faciliteer die Organiseer een wedstrijd onder de leden over beste kwaliteitsproject en laat de leden elkaars project ranken.

12 Ieder bedrijf dat is aangesloten heeft 1 keer per jaar open huis, d.m.v. rondleiding, lezing, casus voor de andere bedrijven Maak het aantrekkelijk de organisator van een bijeenkomst te zijn. Verzien een mascotte die langs de bedrijven gaat.. Verzin in creatieve werkvormen waarmee leden al hun medewerkers kunnen bevragen op kwaliteit Doe mee met netwerksessies en hou op daar last van te hebben Maak bedrijfsbezoekjes met KKNF Kijk naar succesvolle activiteiten en richt je volgens 80/20 principe op de factoren die dat tot een succes hebben gemaakt. En borduur daar op voort Blijf een vereniging en geef een voorbeeld door samen kwaliteit van lidmaatschap te bespreken Stop met vereniging, wordt een netwerk

13 Bijlage 2 Input vanuit onderzoek Frank Musch Er is een SWOT uitgevoerd door Frank Musch, met als belangrijkste resultaat de confrontatiematrix: Kansen Extern Bedreigingen k1 de kknf kan zich onderscheiden door innovatie activiteiten te ontplooien en deze te koppelen aan kwaliteit k2 de kknf kan haar dienstverlening verbeteren door o.a. het opzetten van lessons learned bijeenkomsten b3 er is veel verloop/opzegging van leden b4 er is een waarneembare afname aan deelname bij de georganiseerde activiteiten Sterktes + Intern Zwaktes s4 de kknf biedt activiteiten die goed worden gewaardeerd S5 de kknf heeft veel ervaring met het verzorgen van kwaliteit gelieerde activiteiten z2 de kknf is niet prikkelend/stimulerend z4 de kknf heeft te weinig participerende leden Zeer bedreigend Bedreigend 0 Neutraal + Kansrijk ++ Zeer kansrijk

14 SWOT s1 s2 s3 s4 s5 z1 z2 z3 z4 z5 k1 k2 k3 k4 k5 k6 b1 b2 b3 b4 omschrijving de kknf is een vereniging met een lange historie en is hierdoor een gevestigde naam de kknf beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven en toeleveranciers de kknf biedt activiteiten die direct linken aan totale kwaliteit en verbetering de kknf biedt activiteiten die goed worden gewaardeerd de kknf heeft veel ervaring met het verzorgen van kwaliteit gelieerde activiteiten de kknf heeft een suf en stoffig imago de kknf is niet prikkelend/stimulerend de kknf voegt niet veel meer toe de kknf heeft te weinig participerende leden de kknf heeft een onduidelijke interne structuur de kknf kan zich onderscheiden door innovatie activiteiten te ontplooien en deze te koppelen aan kwaliteit de kknf kan haar dienstverlening verbeteren door o.a. het opzetten van lessons learned bijeenkomsten de kknf kan samenwerkingsverbanden aangaan met andere kwaliteitskringen de kknf kan haar imago, toegankelijkheid en participatie verbeteren de kknf kan specifieke WIGS en activiteiten opzetten waar belangstelling voor is de kknf kan trainingen en workshops verzorgen de leden hebben het te druk om deel te nemen aan activiteiten er wordt al veel georganiseerd door andere partijen er is veel verloop/opzegging van leden er is een waarneembare afname aan deelname bij de georganiseerde activiteiten De gekleurde items zijn als belangrijkste geselecteerd en opgenomen in de confrontatiematrix.

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie