Zoek verder: eerste verdieping. Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoek verder: eerste verdieping. Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum 2008-2010"

Transcriptie

1 Zoek verder: eerste verdieping Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum Nederlands Politiemuseum versie 2, november 2007

2 Gebruikersscenario Een werkgroep van studenten geschiedenis is bezig met een werkstuk over de rol van Kamp Vught tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op zoek naar een eventueel verband tussen de treinkapingen en de Molukse wijk die na de oorlog op het terrein van Kamp Vught is ingericht, komt een van de studenten terecht op de vernieuwde website van het Nederlands Politiemuseum. Hij herkent op een van de foto's uit de collectie politieman Wim Vlijm, die in Kamp Vught gevangen zat omdat hij had geweigerd joden te arresteren en naar Westerbork te brengen. De student drukt op de knop 'Informatie toevoegen' en noteert in het formulier dat verschijnt zijn naam, adres en wat hij weet over de afgebeelde politieman. De toegevoegde informatie wordt direct zichtbaar bij het object op de website. De informatie is duidelijk onderscheiden van de collectie-informatie uit de database zodat voor bezoekers zichtbaar is dat deze door een gebruiker is toegevoegd. Ook voegt de student een afbeelding toe van een tekening die is gemaakt door een ingezetene van het kamp, waarop deze een medegevangene heeft afgebeeld op het moment dat deze door de politie bij het kamp werd afgeleverd. In het museum ontvangt de informatiebeheerder een geautomatiseerd bericht dat aan het betreffende objectrecord informatie is toegevoegd. Deze wordt door hem/haar beoordeeld op relevantie en of er geen oneigenlijke of privacygevoelige informatie is verstrekt. Hij stelt de conservator - die de redactionele eindverantwoordelijkheid heeft - voor om de tekstuele informatie toe te voegen aan het objectrecord, hetgeen gebeurt. Wim Vlijm wordt als zoekingang toegevoegd aan de iconografische trefwoorden én er wordt een relatie gelegd tussen de foto en de memoires van Wim Vlijm, die zich eveneens in de collectie van het museum bevinden. De afbeelding past niet bij het betreffende record maar is wel interessante documentatie bij het thema over de bezettingstijd. Er wordt contact opgenomen met de student om herkomst en eigendom van de originele tekening te achterhalen, zodat hiernaar kan worden verwezen bij het thema. In het contact met de student wordt hem verteld wat er met zijn toevoegingen is gebeurd en hij wordt uiteraard bedankt voor de door hem aangeleverde informatie. De student heeft inmiddels een aantal relevante foto's uit de database gedownload, waaronder die van het politiebureau van Vught, en hij heeft de tekst uit het thema 'De bezettingstijd' gekopieerd waaruit blijkt dat er voor individuele politiemensen geen richtlijnen bestonden over het al dan niet verlenen van medewerking aan de bezetter. De handelwijze van politiemensen was - zo blijkt uit de tekst - vooral gebaseerd op hun eigen geweten en beoordelingsvermogen. Om zich te onttrekken aan bevelen van de bezetter was bovendien meestal zeer veel moed nodig. Voor de zekerheid heeft de student ook het objectnummer en de beschrijving gekopieerd van de typemachine die door de Molukkers is gebruikt om hun eisen mee te typen bij de treinkaping in De Punt en de gijzeling op een school in Bovensmilde, en van de koffiekan die is gebruikt door de Bijzondere Bijstandseenheid Rijkspolitie bij de Molukse treinkaping in Wijster (gemeente Beilen). Mogelijk wil hij hier later nog gebruik van maken in zijn werkstuk wanneer blijkt dat inderdaad bewoners van de Molukse wijk in Vught hebben deelgenomen aan de treinkapingen. De student realiseert zich vervolgens dat de website ook interessant is voor zijn oom, die in dienst is geweest bij de waterpolitie van Nijmegen maar inmiddels is gepensioneerd. Hij stuurt het adres van de website aan hem door en in de periode daarna voegt de oom vakinhoudelijke kennis toe aan objecten met betrekking tot Nijmegen, de waterpolitie, en de deelcollectie vaartuigen. Zoek verder: eerste verdieping 1

3 Inleiding Dit is het ontwikkelingsplan 'Zoek verder: eerste verdieping'. Het komt voort uit het informatieplan, dat is gebaseerd op het algemene beleidsplan van het Nederlands Politiemuseum ( ): 'Politie-erfgoed: lift-off!' 1 en de resultaten uit het collectieproject 'ZOEK!'. Het project dat in dit ontwikkelingsplan wordt omschreven heeft als doel een kwalitatieve online kennisdatabank te vormen. Daartoe is het project opgedeeld in verschillende deelprojecten: vraaggerichte themaverdieping van de collectie-informatie (inclusief verbetering van de tekstkwaliteit), informatietoevoeging van buitenaf door middel van een 'politie-wiki', en actualisering en verbetering van de website. In het beleidsplan is duidelijk gekozen voor intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs en kennis met collega-musea en sectorale (politie-)organisaties. Met de uitvoering van 'Zoek verder: eerste verdieping' versterkt het Nederlands Politiemuseum haar positie als aantrekkelijke samenwerkingspartner en wordt het publieksbereik van de activiteiten van het museum op de korte en middellange termijn aanzienlijk verbreed. 1. Projectoverzicht Achtergrond Eind 2006 werd in het Nederlands Politiemuseum het vierjarige project 'ZOEK!' afgerond. Hierin is de totale collectie van het museum geselecteerd, geconserveerd, geregistreerd en ontsloten in het collectie-informatiesysteem Adlib Museum Standaard, en daarbij voor het overgrote deel voorzien van een digitale afbeelding. De collectiedatabase is sindsdien via de website van het museum volledig toegankelijk voor publiek, met uitzondering van objecten die uit veiligheidsoverwegingen of om privacyredenen niet openbaar kunnen worden gemaakt. 2 De collectie-ontsluiting basisregistratie en een digitale afbeelding voldoet aan de normen van het Museumregister maar is vooral gericht op identificatie van de objecten, juridisch eigendom en beheer (terugvindbaarheid), en is niet geschikt voor breed gebruik van de collectie en de informatie die daarin besloten ligt. Het museum is nu toe aan verdieping en verbreding van de collectie-informatie: diepere ontsluiting aan de hand van thema's en exploitatie voor brede publieksgroepen. Verdieping van de collectieontsluiting gebeurt niet integraal maar vraaggestuurd: omdat de prioriteit wordt bepaald door de (potentiële) vraag van gebruikers, zal in korte tijd veel direct toepasbare informatie over politie-erfgoed en politiegeschiedenis beschikbaar komen. Het belang van geschiedenis wordt sinds enige tijd meer onderkend, zoals blijkt uit de ontwikkeling van De Canon van Nederland 3 en de ontwikkelingen met betrekking tot de stichting van een Nationaal Historisch Museum. 4 De politieorganisatie is een van de grootste staatsinstellingen en heeft een unieke taak: de organisatie bezit het monopolie op de officiële geweldsuitoefening. Behalve dat de politie een essentieel onderdeel is van de maatschappij, volgt de ontwikkeling van de politieorganisatie bovendien op gebeurtenissen en veranderingen in de samenleving. De geschiedenis van Nederland is daarom niet compleet zonder politiegeschiedenis. Door het tonen van de achtergrond van de politie en de samenhang met de maatschappij maakt het Nederlands Politiemuseum dit 1 Het beleidsplan kan als pdf-bestand worden gedownload van de website van het museum of wordt op aanvraag in papieren vorm toegezonden. 2 De collectiedatabase is te vinden op > Zelf zoeken in onze collectie. 3 De 'nationale geschiedeniscanon': 4 Zoek verder: eerste verdieping 2

4 zichtbaar aan het publiek. Ook in de politiesector zelf groeit de behoefte aan historische achtergrond. In februari 2006 is een omvangrijk boekwerk 5 uitgekomen met daarin de resultaten van het onderzoek 'De geschiedenis van de Nederlandse politie in de negentiende en twintigste eeuw'. 6 Tijdens de presentatie daarvan kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat de paperbackversie van het werk aan alle politiemensen in Nederland zou worden uitgereikt. Ook riep hij de Politieacademie en andere betrokkenen op om in gesprek te gaan over de oprichting van een instituut voor politiegeschiedenis. Het College van Bestuur van de Politieacademie heeft inmiddels het besluit genomen tot oprichting van een lectoraat Politiegeschiedenis omdat men van mening is dat historisch besef voor studenten van groot belang is voor een goed inzicht in hun vakgebied en in de dilemma's waarmee de politie wordt geconfronteerd. Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat het Nederlands Politiemuseum en de Politieacademie de komende jaren intensief gaan samenwerken, bijvoorbeeld in de oprichting van een Informatiepunt Politiegeschiedenis in de mediatheken van de academie. 7 Voor een kleine organisatie als het Nederlands Politiemuseum is de samenwerking met de Politieacademie een uitstekende manier om een zeer grote en diverse doelgroep te bereiken. 8 Uitvoering van het in dit ontwikkelingsplan omschreven project zal een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het aanbod van het Nederlands Politiemuseum teweeg brengen. Hierdoor wordt samenwerking met het Nederlands Politiemuseum voor (potentiële) partners binnen en buiten het politieveld nog aantrekkelijker. De samenwerking met de Politieacademie zorgt voor inbedding van de politiehistorie en het museum in de politiesector, en garandeert daarmee het voortbestaan van het museum. Met ingang van 2008 zal (buiten dit project) worden gewerkt aan aansluiting van andere politiehistorische verzamelingen bij het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Een goed historisch besef met betrekking tot de organisatie, taak en wijze van uitvoering (evenals de mensen die daarbij horen), draagt bij aan een sterker besef van de professionele identiteit en daarmee aan beter functionerende politieambtenaren. Dit komt vanzelfsprekend ten goede aan de maatschappij. 9 Probleemstelling De collectie van het Nederlands Politiemuseum is wel volledig digitaal ontsloten en toegankelijk voor het publiek via de website, maar vooralsnog bevindt deze ontsluiting zich op een niveau dat vooral geschikt is voor beheer en niet voor een breed gebruik van de collectie en de informatie die daarin besloten ligt. Hierdoor draagt de collectiecatalogus 5 Cyrille Fijnaut e.a., De geschiedenis van de Nederlandse politie (Tilburg 2007); 5 delen. 6 Het onderzoek werd geleid door prof. dr. Cyrille Fijnhout (zie vorige voetnoot). De medewerkers van het onderzoek hebben veelvuldig gebruik gemaakt van de collectie van het Nederlands Politiemuseum. 7 De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. De Politieacademie verzorgt onder andere de landelijke werving en selectie van politiemensen, biedt geaccrediteerde politieopleidingen aan op mbo-, hbo- en wetenschappelijk niveau, biedt maatwerkopleidingen aan op het gebied van politie en veiligheid en produceert wetenschappelijk en toegepast onderzoek. 8 Binnen de Politieacademie werken ongeveer 2000 medewerkers. Tot de rechtstreekse doelgroepen van de Politieacademie behoren onder meer ruim politiemensen, jaarlijks ruim belangstellenden voor het politievak en maandelijks zo'n bezoekers van het Politie Kennis Net, de database politiekunde. De oprichting van het Informatiepunt Politiegeschiedenis wordt niet gefinancierd via de regeling Digitaliseren met Beleid. 9 Zie de website van het museum voor een discussie tussen wetenschappers, mensen uit het politieveld en museumdeskundigen over het belang van een politiehistorische collectie: Zoek verder: eerste verdieping 3

5 nog niet voldoende bij aan het informeren van politiesector en publiek, over de geschiedenis van de politie en diens rol in de maatschappij. Bovendien is het aantal informatieverzoeken dat handmatig moet worden afgehandeld toegenomen, een trend die zich naar alle waarschijnlijkheid zal voortzetten. Projectdoel Het doel van dit project is de vorming van een politiehistorische kennisbank door op een vraaggestuurde wijze de informatie die ligt besloten in de collectie van het museum en het politie-erfgoed in het algemeen (via internet) uit te breiden, beter toegankelijk te maken en breder te gebruiken, ten einde bij te dragen aan het onderwijs, onderzoek en publieksvoorlichting over de rol en historie van de politie met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Het resultaat van dit project vormt de basis voor het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Specifieke doelstellingen: meer (en vraaggerichte) inhoudelijke informatie op internet; snellere ontsluiting van de collectie met behulp van kennis van buitenaf; kwalitatief betere collectie-informatie op internet. Om het doel te bereiken is het project opgedeeld in drie deelprojecten: themaontsluiting van de collectie (vraaggericht); toevoeging collectie-informatie van buitenaf door middel van een 'politie-wiki'; actualiseren en verbeteren website. Zie voor een beschrijving van deze deelprojecten hun omschrijvingen in het onderdeel Werkpakketten. Doelgroepen De doelgroepen van het project zijn: huidige klanten van het museum; 10 expliciet de politiesector; nieuwe doelgroepen zoals het onderwijs, die door de verbeterde ontsluiting beter toegang hebben tot de collectie. De doelgroepen worden bereikt door gebruik te maken van bestaande structuren binnen de politiesector, waaronder samenwerking met VtS (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) en de Politieacademie. Hierdoor kan het museum een aanzienlijk grotere groep bereiken dan wanneer het NPM zich zelfstandig binnen de politiesector profileert. De resultaten van het project zullen vanaf 2008 tevens gebruikt worden voor het ontwikkelen van curricula en publicaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Aanpak Het creëren van een kwalitatieve kennisbank aan de hand van vraaggerichte, thematische verdieping van de collectie-informatie en groei van de collectie-informatie door input van 10 De (potentiële) klantenkring van het museum is zeer omvangrijk. Naast de politiemedewerkers en jaarlijks meer dan 8000 deelnemers aan initieel en postinitieel onderwijs uit de politiesector, behoren hiertoe ook vele tienduizenden medewerkers van toeleverende bedrijven én de particuliere veiligheidssector (welke in 2007 de politie heeft 'ingehaald' qua hoeveelheid medewerkers). Concreet gaat het in de veiligheidssector alleen al over honderdduizenden potentiële - en door bij de politie bestaande structuren makkelijk bereikbare - gebruikers van onze informatie. Het aantal burgers zonder directe relatie met deze sector dat in onze informatie geïnteresseerd is, is nog veel groter: maatschappelijke veiligheid en politie is een onderwerp dat vrijwel iedereen bezighoudt. Na de primaire biologische behoeften (zoals eten, drinken en zuurstof) is veiligheid in de beroemde piramide van Abraham Maslow de meest fundamentele behoefte van mensen. Zoek verder: eerste verdieping 4

6 buitenaf, komt voort uit de nieuwe aanpak van het museum met betrekking tot collectieontsluiting. Deze aanpak is een logisch gevolg van de resultaten en ervaringen van het collectieproject 'ZOEK!' ( ) en is als zodanig verwoord in het informatieplan. 11 Bovendien vormt dit project de basis van een van de grootste wensen van dit moment: de oprichting van het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Zoals gebruikelijk in het Nederlands Politiemuseum wordt bij alle onderdelen van het project zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaarden uit het museumveld en het ICTregister van DEN. Een korte samenvatting uit het informatieplan van het museum: 12 materiaalanalyse en -selectie vinden plaats via het format van het Geheugen van Nederland 13 (ICT-register C.01); collectie-informatie wordt vastgelegd in Adlib Museum Standaard (welke xmlexport, Dublin Core, OAI en SRU ondersteunt), waarbij wordt uitgegaan van Spectrum en Object-ID en gebruik wordt gemaakt van verschillende standaardthesauri waaronder de AAT-NL (ICT-register C.02.02/C.02.04); 14 statische beeldreproducties worden vervaardigd als JPEG, op hoge resolutie, met een zichtbaar objectnummer (en eventuele kleurkaart) en een afgeleide daarvan wordt gekoppeld in Adlib, kwaliteitscontrole vindt wekelijks plaats door de beheerder van het beeldarchief. 15 NB: in geval van basisdigitalisering zal ten behoeve van het Geheugen van Nederland tevens een masterbestand in TIFFformaat worden vervaardigd (ICT-register C.02.01/C.02.08); dynamische beeldreproducties worden vervaardigd als MPEG en worden eveneens gekoppeld aan Adlib (ICT-register C.02.08); de themaverhalen op de website worden vastgelegd in een MySQL-database; vormgeving van de website vindt zoveel mogelijk plaats met behulp van css; de website wordt toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en mindervaliden volgens de richtlijnen van Drempelvrij; Het project wordt aangemeld bij de projectenbank van DEN. Eventueel in het project gedigitaliseerd materiaal wordt aangeboden bij het Geheugen van Nederland (D.01). Projectresultaten Het resultaat van dit project is een beter bruikbare, en voor een breed publiek toegankelijker collectie door diepere ontsluiting op gebieden met speciale maatschappelijke relevantie. De website vormt een dynamische, kwalitatieve kennisdatabank voor politiegeschiedenis, met meer collectie-informatie dan voorafgaand aan het project. Daarbij hoort een systeem voor toevoeging van collectie-informatie van buitenaf en is kennis verworven over toevoeging van informatie door derden en het beheer daarvan (protocol moderatie), en de hierdoor eventueel versnelde groei van collectie-informatie. Alle opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met collega's. 11 Zie onder andere hoofdstuk 5 van het informatiebeleidsplan, onderdeel 'Politiehistorische thema's voor collectieverdieping & onderzoek. 12 Zie het informatieplan, hoofdstuk 4 van het digitaliseringsplan: 'Kwaliteitscriteria'. 13 De materiaalanalyse en -selectie heeft niet zozeer plaats ten behoeve van basisdigitalisering maar voor selectie van objecten die per thema nader ontsloten zullen worden. Slechts in een enkel geval zal sprake zijn van basisdigitalisering, bijvoorbeeld in geval van archivalia, onderdelen van fotoalbums of filmmateriaal. Dit moet echter blijken uit de materiaalselectie. 14 Zie voor de gebruikte thesauri en hun volgorde van prioriteit hoofdstuk 4 van het digitaliseringsplan: 'Kwaliteitscriteria'. 15 Zie bijlage 6 van het informatieplan, onderdeel B3: 'Kwaliteitscontrole'. Zoek verder: eerste verdieping 5

7 Belanghebbendenanalyse belanghebbende belang importantie voor het NPM (Digitale) Collectie Nederland (en daarmee het algemeen publiek) Verwante verzamelingen en musea op het gebied van politiegeschiedenis Overige (niet-politie) cultuurhistorische musea - Completering van toegankelijk nationaal historisch erfgoed Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van politiehistorisch erfgoed. - Vergroting van kennis over het politie-erfgoed en beschikbaarheid daarvan. - Vergroting van de mogelijkheid tot afstemming van collecties. - Hulp bij ontsluiting van de eigen collecties op basis van in het NPM ontwikkelde expertise. - (Inzicht in de) mogelijkheid tot snellere invoer en ontsluiting met behulp van derden. - Systeem en moderatieprotocol voor informatietoevoeging door derden. - Meer en betere kennis over politie-erfgoed en beschikbaarheid daarvan. - (Inzicht in de) mogelijkheid tot snellere invoer en ontsluiting met behulp van derden. - Systeem en moderatieprotocol voor ontsluiting door derden. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. Hoog: de politiegeschiedenis is een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis en dient daarom goed toegankelijk te zijn in samenhang met de Digitale Collectie Nederland. Hoog: verwante verzamelingen lopen qua ontsluiting van hun collectie achter op het Nederlands Politiemuseum en zij zijn daarom gebaat bij de ervaringen en resultaten van het project. Het Nederlands Politiemuseum heeft groot belang bij goed ontsloten verwante verzamelingen. Middel: Het NPM biedt cultuurhistorische musea een belangrijke initiële informatiebron over cruciale momenten in de moderne geschiedenis van Nederland, gekoppeld aan informatie over erfgoed dat daar betrekking op heeft. In tweede instantie zullen musea al snel behoefte hebben aan zeer specifieke informatie op basis van persoonlijk collegiaal contact. 16 Zie het onderdeel Achtergrond in hoofdstuk 1:'Projectoverzicht'. Zoek verder: eerste verdieping 6

8 belanghebbende belang importantie voor het NPM politieonderwijs 17 Politiesector 18 (exclusief onderwijs) Onderwijs algemeen - Ondersteuning van het politieonderwijs. - Vergroting van de kennis over politie-erfgoed en het belang daarvan. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Kwaliteitsverbetering politie door historisch inzicht in ontwikkelingen in het vakgebied en door meer duurzame betrokkenheid binnen beroepsgroep. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Onderlinge kennisoverdracht (onder andere bij zij-instroom van politiemedewerkers). - Vergroting van het inzicht in de positie en rol van de politie in de maatschappij. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. Hoog: kennis van het sectorhistorisch erfgoed draagt bij aan een sterke identiteit en goed functionerende politieambtenaren. Het nieuwe lectoraat Politiegeschiedenis heeft het politie-erfgoed nodig om de historie te kunnen onderzoeken en zichtbaar te maken. Hoog: kennis van het sectorhistorisch erfgoed draagt bij aan een sterke identiteit en goed functionerende politieambtenaren. Ontwikkelingen binnen de politieorganisatie kunnen gerichter plaatsvinden wanneer ook zicht is op ontwikkelingen in het verleden. Politiemedewerkers die vanuit andere sectoren de politieorganisatie binnenkomen missen in eerste instantie de gezamenlijke achtergrond. Middel: de politie heeft met zijn geweldsmonopolie een unieke taak in de maatschappij en het is van belang deelnemers aan die maatschappij daar inzicht in te verschaffen. De politiegeschiedenis is een weerslag van ontwikkelingen in de samenleving en daardoor een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis. 17 Jaarlijks zijn er meer dan 8000 deelnemers aan initieel en postinitieel politieonderwijs. 18 De politiesector bestaat uit circa politiemedewerkers en vele oud-medewerkers, maar omvat daarnaast ook tienduizenden medewerkers van toeleverende bedrijven en de particuliere veiligheidssector. Het politieonderwijs behoort vanzelfsprekend ook tot de politiesector, maar wordt in de belanghebbendenanalyse apart behandeld. Zoek verder: eerste verdieping 7

9 belanghebbende belang importantie voor het NPM Informatiepunt Politiegeschiedenis Bezoekers nieuw publieksmuseum 19 Gehandicapten - Voortschrijdende verbetering van de kwaliteit, positie en het functioneren van de kennisbank. - Verhoging van de doelmatigheid van de informatievoorziening. - Vergroting van het inzicht in de positie en rol van de politie in de maatschappij. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Betere toegang tot het politie-erfgoed. Hoog: het Informatiepunt Politiegeschiedenis zal een spil zijn in de vraaggerichte informatievoorziening door het NPM. Door samenwerking met de Politieacademie wordt het informatiebereik vergroot en het museum verankerd in de politiesector. Hoog: in het nieuwe museum kan een gefundeerde, collectiegebonden verhaallijn worden geconstrueerd omdat de collectie themagewijs is 'geordend'. Dit vormt de basis voor de didactische aanpak, met de mogelijkheid om het interactieve stuk dichter bij de verhaallijn te houden aangezien die aan de collectie is gekoppeld. 20 De politie heeft met zijn geweldsmonopolie een unieke taak in de maatschappij en het is van belang deelnemers aan die maatschappij daar inzicht in te verschaffen. De politiegeschiedenis en het politie-erfgoed zijn de weerslag van ontwikkelingen in de samenleving en daardoor een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis. Hoog: gehandicapten moeten in gelijke mate toegang hebben tot het politie-erfgoed Vermoedelijk vanaf Het Nederlands Politiemuseum is van mening dat interactie in het museum gekoppeld moet zijn aan de collectie, in tegenstelling tot wat in sommige recent heringerichte musea het geval is. 21 Het gaat om een omvangrijke groep: er zijn bijvoorbeeld al zo'n blinden en zeer slechtzienden in Nederland, plus mensen die zo slecht zien dat een bril hun probleem niet volledig oplost. Daarbij komen onder andere mensen met RSI of reuma, gedeeltelijke verlamming, et cetera. Zoek verder: eerste verdieping 8

10 Risicoanalyse Risico Ernst Kans Oplossing Verlies expertise politiegeschiedenis. Geen of slecht invoerresultaat 'politie-wiki' in verhouding tot de investering van tijd en geld. Technische ontwikkeling Zeer ernstig. Zeer ernstig. Matig. Matig. Samenwerking met politiehistorische verzamelingen. Samenwerking met gezaghebbende historici. Samenwerking met Politieacademie. Vastleggen kennis in collectiedatabase en thema's, gekoppeld aan collectiedatabase. Samenwerking met vrijwilligers in materiaalanalyse en -selectie plus ontsluiting. Strenge backupprocedures. De schade blijft beperkt door vroegtijdige stopzetting wanneer tijdens het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er onvoldoende animo is bij de doelgroepen. Voor beelddigitalisering van tekst- en beeldmateriaal wordt gebruik gemaakt van standaardformaten zoals geadviseerd in het ICT-register van DEN (C.02.01) en vastgelegd in het digitaliseringsplan: JPEG voor statisch beeldmateriaal en MPEG voor dynamisch. Wanneer besloten wordt tot digitalisering van 'nieuwe' documentsoorten (zoals audio), dan zal daarbij eveneens worden uitgegaan van de richtlijnen uit paragraaf C.02 van genoemd ICT-register. Voor beschrijving en inhoudelijke ontsluiting (C.02.02) wordt gebruik gemaakt van de registratieprotocollen die in het ZOEK!-project zijn opgesteld aan de hand van Spectrum en Object-ID. De commentaren die door derden worden toegevoegd aan de online objectrecords worden vastgelegd in een aparte Adlib-database en daarvoor geldt dan ook dezelfde toegankelijkheid als voor de andere digitale bestanden (C.02.04). xml-export is mogelijk en de data is geschikt voor SRU en OAI. In de nieuwe website van het museum worden daarnaast de hoofdrichtlijnen van Drempelvrij geïmplementeerd. De data op de website is vastgelegd in databases (tekst in een MySQL-database, de collectie-informatie in een Adlib-database). De presentatie (C.02.05) vindt plaats met behulp van XSLT voor het gedeelte met betrekking tot de collectiedatabase en 'politiewiki', met CSS en HTML voor overige tekst en beeldmateriaal op de website. Duurzaamheid (C.02.08): digitale bestanden worden zoveel mogelijk vastgelegd in gangbare formaten en met vastlegging van enige metagegevens. De formaten worden voor de toekomst in de gaten gehouden opdat zo nodig tijdig kan worden besloten tot migratie (of emulatie). 22 Duurzame opslag vindt plaats op harddisk en op dvd's die om de vijf jaar worden vervangen. Intellectueel eigendom Voor het digitale materiaal uit de collectie dat wordt getoond op de website zijn de auteursrechthebbenden voor zover mogelijk benaderd. Op de website is een disclaimer aanwezig die eventuele rechthebbenden oproept contact op te nemen met het museum. Hieraan zal een specifieke tekst worden toegevoegd met betrekking tot door derden 22 Zie hoofdstuk 6 van het digitaliseringsplan: 'Digitale duurzaamheid'. Zoek verder: eerste verdieping 9

11 toegevoegde documentatie. Bij input van dergelijke informatie zal via het adres van de invoerder de bron en het copyright worden achterhaald. Projectmanagement organisatie, medewerker rol opmerking Nederlands Politiemuseum, directeur Nederlands Politiemuseum, medewerker bijzondere projecten Nederlands Politiemuseum, vacature projectmedewerker Sisters at Work, Apeldoorn AA Webdesign, Apeldoorn Adlib Information Systems bv, Utrecht 2C Communications Consultancy bv, De Meern opdrachtgever projectmanagement haalbaarheidsonderzoek 'politie-wiki', opstellen testplan en opstellen van moderatieprocedure tekstcorrectie verricht alle werkzaamheden met betrekking tot de website ontwikkeling en implementatie 'politie-wiki' usability test Heeft de eindverantwoordelijkheid naar de subsidiegever. Zorgt voor begeleiding en bewaking van het project (overlegstructuren, (tussen-) evaluaties en besluitvorming), aansturing van de medewerkers, contact met externe opdrachtnemers en subsidiegever, verantwoording aan subsidiegever en rapportages. Zorgt tevens voor PR en kennisoverdracht. Zie werkpakketten; echter met uitzondering van ontwikkeling en implementatie 'politie-wiki' en toevoeging van het koppelingsveld voor de thema's aan Adlib Internet Server. Neemt aan het eind van het project tevens het technisch beheer van de 'politie-wiki' over. Zoek verder: eerste verdieping 10

12 organisatie, medewerker rol opmerking Nederlands Politiemuseum, conservator Nederlands Politiemuseum, mediathecaris Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 1 Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 2 Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 3 Nederlands Politiemuseum, vrijwilligers 4 Nederlands Politiemuseum, vrijwilligers 5 Nederlands Politiemuseum, medewerker bijzondere projecten Nederlands Politiemuseum, medewerker beleidsondersteuning verantwoordelijk met betrekking tot collectieinformatie (themaontsluiting) informatiebeheerder registrator registrator registrator registrator registrator technische aanpassing collectie-informatiesysteem en Adlib Internet Server controle tekstcorrectie en financiële verslaglegging Zorgt voor de materiaalanalyse en -selectie, themaverhalen en koppeling aan individuele objecten, en is eindverantwoordelijke voor de verdieping in de collectie-informatie en input door derden via de 'politiewiki'. Ondersteunt de materiaalanalyse en -selectie, ondersteunt de projectmanager met aansturing van de vrijwilligers bij verdieping van de collectie-informatie en eventuele beelddigitalisering, informeert de projectmanager over de voortgang en zorgt voor koppeling van de objecten aan de thema's. Neemt na beëindiging van het project het dagelijks inhoudelijk beheer van de 'politie-wiki' over. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zoek verder: eerste verdieping 11

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid

INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM. Digitaliseren met Beleid INFORMATIEPLAN VERZETSMUSEUM AMSTERDAM Digitaliseren met Beleid REEKX, GRONINGEN/ALMERE VERZETSMUSEUM AMSTERDAM/AMSTERDAM NOVEMBER 2007 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING II III 1. HET VERZETSMUSEUM

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

Toevoegingen bij Cultureel erfgoed digitaal; leidraad bij projecten

Toevoegingen bij Cultureel erfgoed digitaal; leidraad bij projecten Naar inhoud Leidraad Toevoegingen bij Cultureel erfgoed digitaal; leidraad bij projecten Welkom op de website die behoort bij de publicatie Cultureel erfgoed digitaal; leidraad bij projecten. Met deze

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland

ICT-GEBRUIK IN MUSEA. Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland ICT-GEBRUIK IN MUSEA Museumvereniging Digitaal Erfgoed Nederland REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE APRIL 2008 Inhoudsopgave INLEIDING A SAMENVATTING 1 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1. UITGANGSPUNTEN 2 1.2.

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht

Stichting Museum Catharijneconvent. Utrecht apport isitatie Stichting Museum Catharijneconvent Utrecht voorwoord Voorwoord Kan het eigenlijk wel, een museum visiteren? De visitatiecommissie stelde vast dat als een museum aan een dergelijke proef

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie 2009 Herziene versie / december 2009 Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Opdrachtgever: Ministerie van

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie