Zoek verder: eerste verdieping. Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoek verder: eerste verdieping. Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum 2008-2010"

Transcriptie

1 Zoek verder: eerste verdieping Ontwikkelingsplan Nederlands Politiemuseum Nederlands Politiemuseum versie 2, november 2007

2 Gebruikersscenario Een werkgroep van studenten geschiedenis is bezig met een werkstuk over de rol van Kamp Vught tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op zoek naar een eventueel verband tussen de treinkapingen en de Molukse wijk die na de oorlog op het terrein van Kamp Vught is ingericht, komt een van de studenten terecht op de vernieuwde website van het Nederlands Politiemuseum. Hij herkent op een van de foto's uit de collectie politieman Wim Vlijm, die in Kamp Vught gevangen zat omdat hij had geweigerd joden te arresteren en naar Westerbork te brengen. De student drukt op de knop 'Informatie toevoegen' en noteert in het formulier dat verschijnt zijn naam, adres en wat hij weet over de afgebeelde politieman. De toegevoegde informatie wordt direct zichtbaar bij het object op de website. De informatie is duidelijk onderscheiden van de collectie-informatie uit de database zodat voor bezoekers zichtbaar is dat deze door een gebruiker is toegevoegd. Ook voegt de student een afbeelding toe van een tekening die is gemaakt door een ingezetene van het kamp, waarop deze een medegevangene heeft afgebeeld op het moment dat deze door de politie bij het kamp werd afgeleverd. In het museum ontvangt de informatiebeheerder een geautomatiseerd bericht dat aan het betreffende objectrecord informatie is toegevoegd. Deze wordt door hem/haar beoordeeld op relevantie en of er geen oneigenlijke of privacygevoelige informatie is verstrekt. Hij stelt de conservator - die de redactionele eindverantwoordelijkheid heeft - voor om de tekstuele informatie toe te voegen aan het objectrecord, hetgeen gebeurt. Wim Vlijm wordt als zoekingang toegevoegd aan de iconografische trefwoorden én er wordt een relatie gelegd tussen de foto en de memoires van Wim Vlijm, die zich eveneens in de collectie van het museum bevinden. De afbeelding past niet bij het betreffende record maar is wel interessante documentatie bij het thema over de bezettingstijd. Er wordt contact opgenomen met de student om herkomst en eigendom van de originele tekening te achterhalen, zodat hiernaar kan worden verwezen bij het thema. In het contact met de student wordt hem verteld wat er met zijn toevoegingen is gebeurd en hij wordt uiteraard bedankt voor de door hem aangeleverde informatie. De student heeft inmiddels een aantal relevante foto's uit de database gedownload, waaronder die van het politiebureau van Vught, en hij heeft de tekst uit het thema 'De bezettingstijd' gekopieerd waaruit blijkt dat er voor individuele politiemensen geen richtlijnen bestonden over het al dan niet verlenen van medewerking aan de bezetter. De handelwijze van politiemensen was - zo blijkt uit de tekst - vooral gebaseerd op hun eigen geweten en beoordelingsvermogen. Om zich te onttrekken aan bevelen van de bezetter was bovendien meestal zeer veel moed nodig. Voor de zekerheid heeft de student ook het objectnummer en de beschrijving gekopieerd van de typemachine die door de Molukkers is gebruikt om hun eisen mee te typen bij de treinkaping in De Punt en de gijzeling op een school in Bovensmilde, en van de koffiekan die is gebruikt door de Bijzondere Bijstandseenheid Rijkspolitie bij de Molukse treinkaping in Wijster (gemeente Beilen). Mogelijk wil hij hier later nog gebruik van maken in zijn werkstuk wanneer blijkt dat inderdaad bewoners van de Molukse wijk in Vught hebben deelgenomen aan de treinkapingen. De student realiseert zich vervolgens dat de website ook interessant is voor zijn oom, die in dienst is geweest bij de waterpolitie van Nijmegen maar inmiddels is gepensioneerd. Hij stuurt het adres van de website aan hem door en in de periode daarna voegt de oom vakinhoudelijke kennis toe aan objecten met betrekking tot Nijmegen, de waterpolitie, en de deelcollectie vaartuigen. Zoek verder: eerste verdieping 1

3 Inleiding Dit is het ontwikkelingsplan 'Zoek verder: eerste verdieping'. Het komt voort uit het informatieplan, dat is gebaseerd op het algemene beleidsplan van het Nederlands Politiemuseum ( ): 'Politie-erfgoed: lift-off!' 1 en de resultaten uit het collectieproject 'ZOEK!'. Het project dat in dit ontwikkelingsplan wordt omschreven heeft als doel een kwalitatieve online kennisdatabank te vormen. Daartoe is het project opgedeeld in verschillende deelprojecten: vraaggerichte themaverdieping van de collectie-informatie (inclusief verbetering van de tekstkwaliteit), informatietoevoeging van buitenaf door middel van een 'politie-wiki', en actualisering en verbetering van de website. In het beleidsplan is duidelijk gekozen voor intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs en kennis met collega-musea en sectorale (politie-)organisaties. Met de uitvoering van 'Zoek verder: eerste verdieping' versterkt het Nederlands Politiemuseum haar positie als aantrekkelijke samenwerkingspartner en wordt het publieksbereik van de activiteiten van het museum op de korte en middellange termijn aanzienlijk verbreed. 1. Projectoverzicht Achtergrond Eind 2006 werd in het Nederlands Politiemuseum het vierjarige project 'ZOEK!' afgerond. Hierin is de totale collectie van het museum geselecteerd, geconserveerd, geregistreerd en ontsloten in het collectie-informatiesysteem Adlib Museum Standaard, en daarbij voor het overgrote deel voorzien van een digitale afbeelding. De collectiedatabase is sindsdien via de website van het museum volledig toegankelijk voor publiek, met uitzondering van objecten die uit veiligheidsoverwegingen of om privacyredenen niet openbaar kunnen worden gemaakt. 2 De collectie-ontsluiting basisregistratie en een digitale afbeelding voldoet aan de normen van het Museumregister maar is vooral gericht op identificatie van de objecten, juridisch eigendom en beheer (terugvindbaarheid), en is niet geschikt voor breed gebruik van de collectie en de informatie die daarin besloten ligt. Het museum is nu toe aan verdieping en verbreding van de collectie-informatie: diepere ontsluiting aan de hand van thema's en exploitatie voor brede publieksgroepen. Verdieping van de collectieontsluiting gebeurt niet integraal maar vraaggestuurd: omdat de prioriteit wordt bepaald door de (potentiële) vraag van gebruikers, zal in korte tijd veel direct toepasbare informatie over politie-erfgoed en politiegeschiedenis beschikbaar komen. Het belang van geschiedenis wordt sinds enige tijd meer onderkend, zoals blijkt uit de ontwikkeling van De Canon van Nederland 3 en de ontwikkelingen met betrekking tot de stichting van een Nationaal Historisch Museum. 4 De politieorganisatie is een van de grootste staatsinstellingen en heeft een unieke taak: de organisatie bezit het monopolie op de officiële geweldsuitoefening. Behalve dat de politie een essentieel onderdeel is van de maatschappij, volgt de ontwikkeling van de politieorganisatie bovendien op gebeurtenissen en veranderingen in de samenleving. De geschiedenis van Nederland is daarom niet compleet zonder politiegeschiedenis. Door het tonen van de achtergrond van de politie en de samenhang met de maatschappij maakt het Nederlands Politiemuseum dit 1 Het beleidsplan kan als pdf-bestand worden gedownload van de website van het museum of wordt op aanvraag in papieren vorm toegezonden. 2 De collectiedatabase is te vinden op > Zelf zoeken in onze collectie. 3 De 'nationale geschiedeniscanon': 4 Zoek verder: eerste verdieping 2

4 zichtbaar aan het publiek. Ook in de politiesector zelf groeit de behoefte aan historische achtergrond. In februari 2006 is een omvangrijk boekwerk 5 uitgekomen met daarin de resultaten van het onderzoek 'De geschiedenis van de Nederlandse politie in de negentiende en twintigste eeuw'. 6 Tijdens de presentatie daarvan kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat de paperbackversie van het werk aan alle politiemensen in Nederland zou worden uitgereikt. Ook riep hij de Politieacademie en andere betrokkenen op om in gesprek te gaan over de oprichting van een instituut voor politiegeschiedenis. Het College van Bestuur van de Politieacademie heeft inmiddels het besluit genomen tot oprichting van een lectoraat Politiegeschiedenis omdat men van mening is dat historisch besef voor studenten van groot belang is voor een goed inzicht in hun vakgebied en in de dilemma's waarmee de politie wordt geconfronteerd. Een van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat het Nederlands Politiemuseum en de Politieacademie de komende jaren intensief gaan samenwerken, bijvoorbeeld in de oprichting van een Informatiepunt Politiegeschiedenis in de mediatheken van de academie. 7 Voor een kleine organisatie als het Nederlands Politiemuseum is de samenwerking met de Politieacademie een uitstekende manier om een zeer grote en diverse doelgroep te bereiken. 8 Uitvoering van het in dit ontwikkelingsplan omschreven project zal een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het aanbod van het Nederlands Politiemuseum teweeg brengen. Hierdoor wordt samenwerking met het Nederlands Politiemuseum voor (potentiële) partners binnen en buiten het politieveld nog aantrekkelijker. De samenwerking met de Politieacademie zorgt voor inbedding van de politiehistorie en het museum in de politiesector, en garandeert daarmee het voortbestaan van het museum. Met ingang van 2008 zal (buiten dit project) worden gewerkt aan aansluiting van andere politiehistorische verzamelingen bij het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Een goed historisch besef met betrekking tot de organisatie, taak en wijze van uitvoering (evenals de mensen die daarbij horen), draagt bij aan een sterker besef van de professionele identiteit en daarmee aan beter functionerende politieambtenaren. Dit komt vanzelfsprekend ten goede aan de maatschappij. 9 Probleemstelling De collectie van het Nederlands Politiemuseum is wel volledig digitaal ontsloten en toegankelijk voor het publiek via de website, maar vooralsnog bevindt deze ontsluiting zich op een niveau dat vooral geschikt is voor beheer en niet voor een breed gebruik van de collectie en de informatie die daarin besloten ligt. Hierdoor draagt de collectiecatalogus 5 Cyrille Fijnaut e.a., De geschiedenis van de Nederlandse politie (Tilburg 2007); 5 delen. 6 Het onderzoek werd geleid door prof. dr. Cyrille Fijnhout (zie vorige voetnoot). De medewerkers van het onderzoek hebben veelvuldig gebruik gemaakt van de collectie van het Nederlands Politiemuseum. 7 De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. De Politieacademie werkt daarbij samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. De Politieacademie verzorgt onder andere de landelijke werving en selectie van politiemensen, biedt geaccrediteerde politieopleidingen aan op mbo-, hbo- en wetenschappelijk niveau, biedt maatwerkopleidingen aan op het gebied van politie en veiligheid en produceert wetenschappelijk en toegepast onderzoek. 8 Binnen de Politieacademie werken ongeveer 2000 medewerkers. Tot de rechtstreekse doelgroepen van de Politieacademie behoren onder meer ruim politiemensen, jaarlijks ruim belangstellenden voor het politievak en maandelijks zo'n bezoekers van het Politie Kennis Net, de database politiekunde. De oprichting van het Informatiepunt Politiegeschiedenis wordt niet gefinancierd via de regeling Digitaliseren met Beleid. 9 Zie de website van het museum voor een discussie tussen wetenschappers, mensen uit het politieveld en museumdeskundigen over het belang van een politiehistorische collectie: Zoek verder: eerste verdieping 3

5 nog niet voldoende bij aan het informeren van politiesector en publiek, over de geschiedenis van de politie en diens rol in de maatschappij. Bovendien is het aantal informatieverzoeken dat handmatig moet worden afgehandeld toegenomen, een trend die zich naar alle waarschijnlijkheid zal voortzetten. Projectdoel Het doel van dit project is de vorming van een politiehistorische kennisbank door op een vraaggestuurde wijze de informatie die ligt besloten in de collectie van het museum en het politie-erfgoed in het algemeen (via internet) uit te breiden, beter toegankelijk te maken en breder te gebruiken, ten einde bij te dragen aan het onderwijs, onderzoek en publieksvoorlichting over de rol en historie van de politie met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Het resultaat van dit project vormt de basis voor het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Specifieke doelstellingen: meer (en vraaggerichte) inhoudelijke informatie op internet; snellere ontsluiting van de collectie met behulp van kennis van buitenaf; kwalitatief betere collectie-informatie op internet. Om het doel te bereiken is het project opgedeeld in drie deelprojecten: themaontsluiting van de collectie (vraaggericht); toevoeging collectie-informatie van buitenaf door middel van een 'politie-wiki'; actualiseren en verbeteren website. Zie voor een beschrijving van deze deelprojecten hun omschrijvingen in het onderdeel Werkpakketten. Doelgroepen De doelgroepen van het project zijn: huidige klanten van het museum; 10 expliciet de politiesector; nieuwe doelgroepen zoals het onderwijs, die door de verbeterde ontsluiting beter toegang hebben tot de collectie. De doelgroepen worden bereikt door gebruik te maken van bestaande structuren binnen de politiesector, waaronder samenwerking met VtS (Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) en de Politieacademie. Hierdoor kan het museum een aanzienlijk grotere groep bereiken dan wanneer het NPM zich zelfstandig binnen de politiesector profileert. De resultaten van het project zullen vanaf 2008 tevens gebruikt worden voor het ontwikkelen van curricula en publicaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Aanpak Het creëren van een kwalitatieve kennisbank aan de hand van vraaggerichte, thematische verdieping van de collectie-informatie en groei van de collectie-informatie door input van 10 De (potentiële) klantenkring van het museum is zeer omvangrijk. Naast de politiemedewerkers en jaarlijks meer dan 8000 deelnemers aan initieel en postinitieel onderwijs uit de politiesector, behoren hiertoe ook vele tienduizenden medewerkers van toeleverende bedrijven én de particuliere veiligheidssector (welke in 2007 de politie heeft 'ingehaald' qua hoeveelheid medewerkers). Concreet gaat het in de veiligheidssector alleen al over honderdduizenden potentiële - en door bij de politie bestaande structuren makkelijk bereikbare - gebruikers van onze informatie. Het aantal burgers zonder directe relatie met deze sector dat in onze informatie geïnteresseerd is, is nog veel groter: maatschappelijke veiligheid en politie is een onderwerp dat vrijwel iedereen bezighoudt. Na de primaire biologische behoeften (zoals eten, drinken en zuurstof) is veiligheid in de beroemde piramide van Abraham Maslow de meest fundamentele behoefte van mensen. Zoek verder: eerste verdieping 4

6 buitenaf, komt voort uit de nieuwe aanpak van het museum met betrekking tot collectieontsluiting. Deze aanpak is een logisch gevolg van de resultaten en ervaringen van het collectieproject 'ZOEK!' ( ) en is als zodanig verwoord in het informatieplan. 11 Bovendien vormt dit project de basis van een van de grootste wensen van dit moment: de oprichting van het Informatiepunt Politiegeschiedenis. Zoals gebruikelijk in het Nederlands Politiemuseum wordt bij alle onderdelen van het project zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaarden uit het museumveld en het ICTregister van DEN. Een korte samenvatting uit het informatieplan van het museum: 12 materiaalanalyse en -selectie vinden plaats via het format van het Geheugen van Nederland 13 (ICT-register C.01); collectie-informatie wordt vastgelegd in Adlib Museum Standaard (welke xmlexport, Dublin Core, OAI en SRU ondersteunt), waarbij wordt uitgegaan van Spectrum en Object-ID en gebruik wordt gemaakt van verschillende standaardthesauri waaronder de AAT-NL (ICT-register C.02.02/C.02.04); 14 statische beeldreproducties worden vervaardigd als JPEG, op hoge resolutie, met een zichtbaar objectnummer (en eventuele kleurkaart) en een afgeleide daarvan wordt gekoppeld in Adlib, kwaliteitscontrole vindt wekelijks plaats door de beheerder van het beeldarchief. 15 NB: in geval van basisdigitalisering zal ten behoeve van het Geheugen van Nederland tevens een masterbestand in TIFFformaat worden vervaardigd (ICT-register C.02.01/C.02.08); dynamische beeldreproducties worden vervaardigd als MPEG en worden eveneens gekoppeld aan Adlib (ICT-register C.02.08); de themaverhalen op de website worden vastgelegd in een MySQL-database; vormgeving van de website vindt zoveel mogelijk plaats met behulp van css; de website wordt toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en mindervaliden volgens de richtlijnen van Drempelvrij; Het project wordt aangemeld bij de projectenbank van DEN. Eventueel in het project gedigitaliseerd materiaal wordt aangeboden bij het Geheugen van Nederland (D.01). Projectresultaten Het resultaat van dit project is een beter bruikbare, en voor een breed publiek toegankelijker collectie door diepere ontsluiting op gebieden met speciale maatschappelijke relevantie. De website vormt een dynamische, kwalitatieve kennisdatabank voor politiegeschiedenis, met meer collectie-informatie dan voorafgaand aan het project. Daarbij hoort een systeem voor toevoeging van collectie-informatie van buitenaf en is kennis verworven over toevoeging van informatie door derden en het beheer daarvan (protocol moderatie), en de hierdoor eventueel versnelde groei van collectie-informatie. Alle opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met collega's. 11 Zie onder andere hoofdstuk 5 van het informatiebeleidsplan, onderdeel 'Politiehistorische thema's voor collectieverdieping & onderzoek. 12 Zie het informatieplan, hoofdstuk 4 van het digitaliseringsplan: 'Kwaliteitscriteria'. 13 De materiaalanalyse en -selectie heeft niet zozeer plaats ten behoeve van basisdigitalisering maar voor selectie van objecten die per thema nader ontsloten zullen worden. Slechts in een enkel geval zal sprake zijn van basisdigitalisering, bijvoorbeeld in geval van archivalia, onderdelen van fotoalbums of filmmateriaal. Dit moet echter blijken uit de materiaalselectie. 14 Zie voor de gebruikte thesauri en hun volgorde van prioriteit hoofdstuk 4 van het digitaliseringsplan: 'Kwaliteitscriteria'. 15 Zie bijlage 6 van het informatieplan, onderdeel B3: 'Kwaliteitscontrole'. Zoek verder: eerste verdieping 5

7 Belanghebbendenanalyse belanghebbende belang importantie voor het NPM (Digitale) Collectie Nederland (en daarmee het algemeen publiek) Verwante verzamelingen en musea op het gebied van politiegeschiedenis Overige (niet-politie) cultuurhistorische musea - Completering van toegankelijk nationaal historisch erfgoed Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van politiehistorisch erfgoed. - Vergroting van kennis over het politie-erfgoed en beschikbaarheid daarvan. - Vergroting van de mogelijkheid tot afstemming van collecties. - Hulp bij ontsluiting van de eigen collecties op basis van in het NPM ontwikkelde expertise. - (Inzicht in de) mogelijkheid tot snellere invoer en ontsluiting met behulp van derden. - Systeem en moderatieprotocol voor informatietoevoeging door derden. - Meer en betere kennis over politie-erfgoed en beschikbaarheid daarvan. - (Inzicht in de) mogelijkheid tot snellere invoer en ontsluiting met behulp van derden. - Systeem en moderatieprotocol voor ontsluiting door derden. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. Hoog: de politiegeschiedenis is een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis en dient daarom goed toegankelijk te zijn in samenhang met de Digitale Collectie Nederland. Hoog: verwante verzamelingen lopen qua ontsluiting van hun collectie achter op het Nederlands Politiemuseum en zij zijn daarom gebaat bij de ervaringen en resultaten van het project. Het Nederlands Politiemuseum heeft groot belang bij goed ontsloten verwante verzamelingen. Middel: Het NPM biedt cultuurhistorische musea een belangrijke initiële informatiebron over cruciale momenten in de moderne geschiedenis van Nederland, gekoppeld aan informatie over erfgoed dat daar betrekking op heeft. In tweede instantie zullen musea al snel behoefte hebben aan zeer specifieke informatie op basis van persoonlijk collegiaal contact. 16 Zie het onderdeel Achtergrond in hoofdstuk 1:'Projectoverzicht'. Zoek verder: eerste verdieping 6

8 belanghebbende belang importantie voor het NPM politieonderwijs 17 Politiesector 18 (exclusief onderwijs) Onderwijs algemeen - Ondersteuning van het politieonderwijs. - Vergroting van de kennis over politie-erfgoed en het belang daarvan. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Kwaliteitsverbetering politie door historisch inzicht in ontwikkelingen in het vakgebied en door meer duurzame betrokkenheid binnen beroepsgroep. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Onderlinge kennisoverdracht (onder andere bij zij-instroom van politiemedewerkers). - Vergroting van het inzicht in de positie en rol van de politie in de maatschappij. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. Hoog: kennis van het sectorhistorisch erfgoed draagt bij aan een sterke identiteit en goed functionerende politieambtenaren. Het nieuwe lectoraat Politiegeschiedenis heeft het politie-erfgoed nodig om de historie te kunnen onderzoeken en zichtbaar te maken. Hoog: kennis van het sectorhistorisch erfgoed draagt bij aan een sterke identiteit en goed functionerende politieambtenaren. Ontwikkelingen binnen de politieorganisatie kunnen gerichter plaatsvinden wanneer ook zicht is op ontwikkelingen in het verleden. Politiemedewerkers die vanuit andere sectoren de politieorganisatie binnenkomen missen in eerste instantie de gezamenlijke achtergrond. Middel: de politie heeft met zijn geweldsmonopolie een unieke taak in de maatschappij en het is van belang deelnemers aan die maatschappij daar inzicht in te verschaffen. De politiegeschiedenis is een weerslag van ontwikkelingen in de samenleving en daardoor een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis. 17 Jaarlijks zijn er meer dan 8000 deelnemers aan initieel en postinitieel politieonderwijs. 18 De politiesector bestaat uit circa politiemedewerkers en vele oud-medewerkers, maar omvat daarnaast ook tienduizenden medewerkers van toeleverende bedrijven en de particuliere veiligheidssector. Het politieonderwijs behoort vanzelfsprekend ook tot de politiesector, maar wordt in de belanghebbendenanalyse apart behandeld. Zoek verder: eerste verdieping 7

9 belanghebbende belang importantie voor het NPM Informatiepunt Politiegeschiedenis Bezoekers nieuw publieksmuseum 19 Gehandicapten - Voortschrijdende verbetering van de kwaliteit, positie en het functioneren van de kennisbank. - Verhoging van de doelmatigheid van de informatievoorziening. - Vergroting van het inzicht in de positie en rol van de politie in de maatschappij. - Betere toegankelijkheid en bruikbaarheid van het politiehistorisch erfgoed. - Betere toegang tot het politie-erfgoed. Hoog: het Informatiepunt Politiegeschiedenis zal een spil zijn in de vraaggerichte informatievoorziening door het NPM. Door samenwerking met de Politieacademie wordt het informatiebereik vergroot en het museum verankerd in de politiesector. Hoog: in het nieuwe museum kan een gefundeerde, collectiegebonden verhaallijn worden geconstrueerd omdat de collectie themagewijs is 'geordend'. Dit vormt de basis voor de didactische aanpak, met de mogelijkheid om het interactieve stuk dichter bij de verhaallijn te houden aangezien die aan de collectie is gekoppeld. 20 De politie heeft met zijn geweldsmonopolie een unieke taak in de maatschappij en het is van belang deelnemers aan die maatschappij daar inzicht in te verschaffen. De politiegeschiedenis en het politie-erfgoed zijn de weerslag van ontwikkelingen in de samenleving en daardoor een essentieel onderdeel van de nationale geschiedenis. Hoog: gehandicapten moeten in gelijke mate toegang hebben tot het politie-erfgoed Vermoedelijk vanaf Het Nederlands Politiemuseum is van mening dat interactie in het museum gekoppeld moet zijn aan de collectie, in tegenstelling tot wat in sommige recent heringerichte musea het geval is. 21 Het gaat om een omvangrijke groep: er zijn bijvoorbeeld al zo'n blinden en zeer slechtzienden in Nederland, plus mensen die zo slecht zien dat een bril hun probleem niet volledig oplost. Daarbij komen onder andere mensen met RSI of reuma, gedeeltelijke verlamming, et cetera. Zoek verder: eerste verdieping 8

10 Risicoanalyse Risico Ernst Kans Oplossing Verlies expertise politiegeschiedenis. Geen of slecht invoerresultaat 'politie-wiki' in verhouding tot de investering van tijd en geld. Technische ontwikkeling Zeer ernstig. Zeer ernstig. Matig. Matig. Samenwerking met politiehistorische verzamelingen. Samenwerking met gezaghebbende historici. Samenwerking met Politieacademie. Vastleggen kennis in collectiedatabase en thema's, gekoppeld aan collectiedatabase. Samenwerking met vrijwilligers in materiaalanalyse en -selectie plus ontsluiting. Strenge backupprocedures. De schade blijft beperkt door vroegtijdige stopzetting wanneer tijdens het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er onvoldoende animo is bij de doelgroepen. Voor beelddigitalisering van tekst- en beeldmateriaal wordt gebruik gemaakt van standaardformaten zoals geadviseerd in het ICT-register van DEN (C.02.01) en vastgelegd in het digitaliseringsplan: JPEG voor statisch beeldmateriaal en MPEG voor dynamisch. Wanneer besloten wordt tot digitalisering van 'nieuwe' documentsoorten (zoals audio), dan zal daarbij eveneens worden uitgegaan van de richtlijnen uit paragraaf C.02 van genoemd ICT-register. Voor beschrijving en inhoudelijke ontsluiting (C.02.02) wordt gebruik gemaakt van de registratieprotocollen die in het ZOEK!-project zijn opgesteld aan de hand van Spectrum en Object-ID. De commentaren die door derden worden toegevoegd aan de online objectrecords worden vastgelegd in een aparte Adlib-database en daarvoor geldt dan ook dezelfde toegankelijkheid als voor de andere digitale bestanden (C.02.04). xml-export is mogelijk en de data is geschikt voor SRU en OAI. In de nieuwe website van het museum worden daarnaast de hoofdrichtlijnen van Drempelvrij geïmplementeerd. De data op de website is vastgelegd in databases (tekst in een MySQL-database, de collectie-informatie in een Adlib-database). De presentatie (C.02.05) vindt plaats met behulp van XSLT voor het gedeelte met betrekking tot de collectiedatabase en 'politiewiki', met CSS en HTML voor overige tekst en beeldmateriaal op de website. Duurzaamheid (C.02.08): digitale bestanden worden zoveel mogelijk vastgelegd in gangbare formaten en met vastlegging van enige metagegevens. De formaten worden voor de toekomst in de gaten gehouden opdat zo nodig tijdig kan worden besloten tot migratie (of emulatie). 22 Duurzame opslag vindt plaats op harddisk en op dvd's die om de vijf jaar worden vervangen. Intellectueel eigendom Voor het digitale materiaal uit de collectie dat wordt getoond op de website zijn de auteursrechthebbenden voor zover mogelijk benaderd. Op de website is een disclaimer aanwezig die eventuele rechthebbenden oproept contact op te nemen met het museum. Hieraan zal een specifieke tekst worden toegevoegd met betrekking tot door derden 22 Zie hoofdstuk 6 van het digitaliseringsplan: 'Digitale duurzaamheid'. Zoek verder: eerste verdieping 9

11 toegevoegde documentatie. Bij input van dergelijke informatie zal via het adres van de invoerder de bron en het copyright worden achterhaald. Projectmanagement organisatie, medewerker rol opmerking Nederlands Politiemuseum, directeur Nederlands Politiemuseum, medewerker bijzondere projecten Nederlands Politiemuseum, vacature projectmedewerker Sisters at Work, Apeldoorn AA Webdesign, Apeldoorn Adlib Information Systems bv, Utrecht 2C Communications Consultancy bv, De Meern opdrachtgever projectmanagement haalbaarheidsonderzoek 'politie-wiki', opstellen testplan en opstellen van moderatieprocedure tekstcorrectie verricht alle werkzaamheden met betrekking tot de website ontwikkeling en implementatie 'politie-wiki' usability test Heeft de eindverantwoordelijkheid naar de subsidiegever. Zorgt voor begeleiding en bewaking van het project (overlegstructuren, (tussen-) evaluaties en besluitvorming), aansturing van de medewerkers, contact met externe opdrachtnemers en subsidiegever, verantwoording aan subsidiegever en rapportages. Zorgt tevens voor PR en kennisoverdracht. Zie werkpakketten; echter met uitzondering van ontwikkeling en implementatie 'politie-wiki' en toevoeging van het koppelingsveld voor de thema's aan Adlib Internet Server. Neemt aan het eind van het project tevens het technisch beheer van de 'politie-wiki' over. Zoek verder: eerste verdieping 10

12 organisatie, medewerker rol opmerking Nederlands Politiemuseum, conservator Nederlands Politiemuseum, mediathecaris Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 1 Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 2 Nederlands Politiemuseum, vrijwilliger 3 Nederlands Politiemuseum, vrijwilligers 4 Nederlands Politiemuseum, vrijwilligers 5 Nederlands Politiemuseum, medewerker bijzondere projecten Nederlands Politiemuseum, medewerker beleidsondersteuning verantwoordelijk met betrekking tot collectieinformatie (themaontsluiting) informatiebeheerder registrator registrator registrator registrator registrator technische aanpassing collectie-informatiesysteem en Adlib Internet Server controle tekstcorrectie en financiële verslaglegging Zorgt voor de materiaalanalyse en -selectie, themaverhalen en koppeling aan individuele objecten, en is eindverantwoordelijke voor de verdieping in de collectie-informatie en input door derden via de 'politiewiki'. Ondersteunt de materiaalanalyse en -selectie, ondersteunt de projectmanager met aansturing van de vrijwilligers bij verdieping van de collectie-informatie en eventuele beelddigitalisering, informeert de projectmanager over de voortgang en zorgt voor koppeling van de objecten aan de thema's. Neemt na beëindiging van het project het dagelijks inhoudelijk beheer van de 'politie-wiki' over. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zorgt voor verdieping van de collectie-informatie. Zoek verder: eerste verdieping 11

13 Planning Met het project zal worden gestart op 2 januari De verwachte doorlooptijd van het project is twee jaar. 23 Zie voor de planning per fase de volgende paragraaf 'Werkpakketten' (start- en einddata). Werkpakketten Themaontsluiting collectie Materiaalanalyse en -selectie omschrijving start einde (tussen)resultaten De collectie wordt voortaan (vraaggericht) vanuit thema's benaderd. Er zijn tien thema's geformuleerd, waarbinnen een prioritering is aangebracht die is gebaseerd op de wens van externen. 24 Aan de hand van de thema's wordt de collectieinformatie 'geclusterd' en verdiept. Dit vindt plaats door het plaatsen van themaverhalen op de website met daaraan nader gedocumenteerde objectrecords gekoppeld. Het gaat hierbij om kwaliteit, niet om kwantiteit. De gehele collectie wordt geanalyseerd volgens de methode van het Geheugen van Nederland, waarbij, tot een totaal aantal van Basis voor het Informatiepunt Politiegeschiedenis: nette collectiedatabase met een redelijk percentage (10%) diep ontsloten objecten gekoppeld aan themaverhalen. Beproefde methode om de rest van de collectie themagewijs te ontsluiten die kan worden opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering Verdeling van de collectie over de tien thema's (overzicht volgens sjabloon geheugen van Nederland). Selectie van 5000 definitieve 23 De doorlooptijd van het project kan wijzigen indien bij de tussenevaluatie van het werkpakket 'politie-wiki' wordt besloten dat er bij de doelgroepen onvoldoende draagvlak bestaat voor input van informatie door derden. 24 In augustus 2007 is door middel van publieksonderzoek op de website inzicht verkregen in welke onderwerpen de voorkeur hebben van het publiek. Er was een respons van 35%: circa 2095 mensen zijn actief geattendeerd op onze enquête en daarvan zijn 728 reële reacties verwerkt. Hieruit is een duidelijk beeld zichtbaar geworden. De thema's zijn als volgt, in volgorde van prioriteit: 1) Ontwikkeling van de recherchetaak en het forensisch onderzoek, 2) Uniform, uitmonstering en politieheraldiek, 3) De verkeerstaak van de politie, 4) Internationale samenwerking en voorbeelden, 5) De bezettingstijd, 6) De politie als sociaal netwerk, 7) Politie en diversiteit, 8) Politiebonden en het politieberoepsonderwijs, 9) Het Juvenalis-dilemma: wie zal toezicht houden op de toezichthouders, 10) Prosopografie van de politie. Meer uitleg over deze thema's is te vinden op de website van het museum > Historische informatie of advies > Historische thema's. Zoek verder: eerste verdieping 13

14 Themaontsluiting collectie Technische aanpassing collectieinformatiesysteem Adlib Museum Standaard Technische aanpassing website en Sitemanager (contentmanagementsysteem) t.b.v. koppeling thema's - objecten omschrijving start einde (tussen)resultaten 5000, gemiddeld 500 representatieve objecten per thema worden geselecteerd die een dwarsdoorsnede vormen van de collectie van het museum (minimaal 100 per thema). Voor eventueel te digitaliseren objecten worden kwaliteitscriteria vastgelegd voor zover die nog niet aanwezig zijn. In de archiefdatabase en documentendatabase wordt het bestaande veld 'Digitale referentie' bestemd voor de link naar de themaverhalen. Hiertoe moet het veld in de beide databases worden geïndexeerd. In de objectendatabase moet hetzelfde veld worden aangemaakt op het tabblad Documentatie (vrij)/archief. De handleidingen moeten worden aangevuld en bijbehorende helpteksten moeten worden aangemaakt. Het veld wordt vanuit de thema's op de website gebruikt voor het maken van de juiste selectie van databaserecords. De website van het museum wordt aangepast zodat koppeling tussen themaverhalen en objecten in de collectiedatabase mogelijk wordt. Er wordt geregeld dat de bij het thema objecten, verdeeld over 10 thema's. Eventueel: overzicht van te digitaliseren objecten. Planning voor verwerking van de objecten (= verdieping registratieniveau en in enkele gevallen beelddigitalisering) In de diverse databases (zie kolom Omschrijving) is een geïndexeerd, herhaalbaar veld aanwezig voor het creëren van een koppeling tussen object en thema op de website. In de handleiding en helptekst is een instructie voor dit veld opgenomen Zoekresultaten en rechtstreekse verwijzingen vanuit de thema's naar objecten worden geopend in een pop-upvenster. Links vanuit de objectrecords naar Zoek verder: eerste verdieping 14

15 Themaontsluiting collectie Themagewijze verdieping objectregistratie omschrijving start einde (tussen)resultaten behorende objectrecords worden opgeroepen in een pop-upvenster (zowel het zoekresultaat als de detailschermen); dynamisch voor de lijst met bij het thema behorende records, statisch voor verwijzingen vanuit de tekst naar individuele objecten. Het veld met de koppeling, 'Digitale referentie', moet worden toegevoegd aan Adlib Internet Server (in zoek- en detailschermen), waarbij het veld alleen wordt getoond indien het een URL bevat. De voor publiek 'onleesbare' URL's thema's worden omgezet naar de leesbare tekst 'Thema X'. De handleiding van de website (Sitemanager) moet worden aangevuld m.b.t. het aanmaken van hyperlinks naar de bijbehorende zoekresultaten. De bij de materiaalanalyse geselecteerde objecten worden nader gedocumenteerd en dieper ontsloten. Alle thema's worden hierbij behandeld tot ca. 10% van de respectievelijke aantallen, waarna een tussenevaluatie plaatsvindt. Na de tussenevaluatie worden de thema's verder aangepakt in volgorde van prioriteit. 25 Sommige collectieonderdelen zijn de thema's worden getoond als leesbare tekst. Up-to-date handleiding voor het aanmaken van links naar een lijst met bij het thema behorende objecten dieper ontsloten en nader gedocumenteerde objectrecords en een (vastgelegde) beproefde systematiek voor verdere themagewijze ontsluiting van de collectie. 25 Zie voetnoot 24. Zoek verder: eerste verdieping 15

16 Themaontsluiting collectie Tussenevaluatie 26 Themaverhalen Koppeling thema's - objecten Tekstcorrectie objectrecords omschrijving start einde (tussen)resultaten nog niet digitaal gereproduceerd; indien deze bij de materiaalselectie naar voren komen worden zij als onderdeel van de reguliere museumwerkzaam-heden, dus buiten het project, gedigitaliseerd. De aanpak en kwaliteit van de verdieping van de collectieregistratie wordt beoordeeld nadat 10% van de diverse thema's is behandeld. De tien themaverhalen worden geschreven (in volgorde van prioriteit?) en online geplaatst, met (statische) links vanuit de tekst naar individuele representatieve objecten en links met een zoekopdracht naar de thematitel t.b.v. alle gerelateerde objecten. Het op regelmatige basis aanbrengen van links tussen thema's en alle gerelateerde objecten in de collectiedatabase. Dit vindt plaats door in Adlib de URL van het betreffende thema in het daarvoor bestemde veld te plaatsen (groepsgewijs d.m.v. de 'zoek en vervang'-functie van Adlib). Doordat de collectie tijdens het 'ZOEK!'-project in zeer korte termijn is ontsloten in Adlib, moet er het een en ander worden verbeterd aan de kwaliteit van de invoer in Overzicht in problemen en kinderziekten van de verdieping en besluiten tot verbetering of wijziging Tien themaverhalen online op de website van het museum met links naar individuele representatieve objecten in de collectiedatabase Tien themaverhalen online op de website van het museum met links naar relevante objecten in de collectiedatabase en vice versa: documentatie van de objecten door middel van koppeling naar relevante thema's Een representatieve collectiedatabase: ca objectrecords met grammaticaal correcte tekstvelden. 26 Zie ook de paragraaf evaluatieplan verderop in dit plan. Dit geldt voor alle subwerkpakketten tussenevaluatie en evaluatie binnen deze paragraaf. Zoek verder: eerste verdieping 16

17 Themaontsluiting collectie Tussenevaluatie objectrecords Evaluatie omschrijving start einde (tussen)resultaten tekstvelden. Een professioneel tekstbureau zal de volgende velden in Adlib corrigeren: Titel en Beschrijving in de objectendatabase, Inhoud in de archiefdatabase en Samenvatting in de documentendatabase. Op verschillende momenten worden de objectrecords van een vooraf afgesproken, afgeronde groep steekproefsgewijs beoordeeld. Dit vindt niet eenmaal plaats maar op verschillende momenten omdat er door andere medewerkers aan de objectrecords kan worden gewerkt. De eerste tussenevaluatie zal het meest intensief zijn. De resultaten en het verloop van dit traject worden geëvalueerd in fasen: bij oplevering van de tekstcorrectie en bij afloop van het project Kwalitatieve tekstcorrectie Inzicht in de kwaliteit van de database en eventuele wensen voor de toekomst. Mogelijk vervolgtraject (buiten dit project): koppeling thema's aan objecten in andere politieverzamelingen. 'Politie-wiki' omschrijving start einde (tussen) resultaten Toevoeging van collectie-informatie van buitenaf Buiten het museum is erg veel kennis over het politie-erfgoed beschikbaar. Deze kennis bevindt zich bijvoorbeeld bij politiebeambten en oudpolitiemedewerkers, maar ook bij het algemeen publiek wanneer het activiteiten in het publieke domein betreft. Door middel van Functie bij de collectiedatabase op de website om informatie toe te voegen bij objecten (door derden). Systeem en procedure voor moderatie daarvan. Zoek verder: eerste verdieping 17

18 'Politie-wiki' omschrijving start einde (tussen) resultaten een Wikipedia-achtig systeem moet deze kennis door derden kunnen worden toegevoegd aan de objectinformatie op internet. De informatie mag daarbij niet rechtstreeks in de collectiedatabase terechtkomen maar moet wel direct bij het betreffende object zichtbaar zijn. Vanzelfsprekend hoort hierbij een goed controlesysteem m.b.t. de toegevoegde informatie (moderatie). Haalbaarheidsonderzoek Er moet een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd waarin speciale aandacht is voor de bereidheid tot deelname onder de doelgroepen. Wanneer de 'politie-wiki' geen succes is komt het prestige van het Nederlands Politiemuseum in het geding bij de achterban, waarvan het museum afhankelijk is. Mede daarom moet ook worden geïnventariseerd hoe hoog het risico is op misbruik van de wiki-functie (a.d.h.v. ervaringen van Wikipedia en andere instellingen die van een vergelijkbare functie gebruik maken). Vanwege het belang van dit onderzoek wordt voor deze fase veel tijd uitgetrokken en valt het daarom binnen de projectaanvraag. Bij een positief haalbaarheidsonder-zoek hoort een plan van eisen voor de 'politie-wiki' Inzicht in de bereidheid tot deelname en risico's met betrekking tot misbruik. Zoek verder: eerste verdieping 18

19 'Politie-wiki' omschrijving start einde (tussen) resultaten bij afsluiting van deze fase. Tussenevaluatie Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt besloten of al dan niet wordt doorgegaan met de aanschaf en implementatie van een 'politie-wiki'. Mogelijk leidt voortschrijdend inzicht hier tot besluit van een andere aanpak, waarna met een aangepast voorstel wordt teruggekeerd naar de subsidiegever. Opstellen procedure moderatie. Ontwikkeling wikisysteem en implementatie (koppeling aan collectiedatabase op de website), inclusief moderatiesysteem. Opstellen testplan Evaluatie Er moet rekening worden gehouden met de input van onjuiste, oneigenlijke en privacygevoelige informatie. Er moet een procedure/systeem komen voor de controle hierop en het omgaan daarmee (ethiek met betrekking tot de informatie-inbreng van derden). Het ontwikkelen en implementeren van het wiki- en moderatiesysteem vindt plaats door een extern bedrijf (Adlib Information Systems). De implementatie wordt afgerond met de overdracht van het beheer, zowel technisch als inhoudelijk. Om het systeem te kunnen evalueren, wordt een testplan ontwikkeld. De functionaliteit van het systeem wordt geëvalueerd aan de hand van een testplan. Mogelijk komen hieruit wensen tot aanpassing voort. De evaluatie wordt in fasen Definitief besluit aanschaf en implementatie 'politie-wiki'. Eventueel aangepast projectvoorstel t.b.v. subsidiegever Moderatiesysteem en procedure Functie bij de collectiedatabase op de website om informatie toe te voegen bij objecten (door derden), inclusief moderatiesysteem en -procedure. Bij het systeem behorende handleiding over de werking van beide systemen Testplan t.b.v. evaluatie Inzicht in het functioneren van het systeem. Mogelijk aanbevelingen en/of wensen tot aanpassing. Zoek verder: eerste verdieping 19

20 'Politie-wiki' omschrijving start einde (tussen) resultaten uitgevoerd: evaluatie van het traject en uitvoer van het testplan na oplevering van de 'politie-wiki'; een gebruiksevaluatie na een testperiode van 6 maanden waarin de 'politiewiki' in gebruik is geweest. PR en kennisoverdracht Het systeem wordt onder de aandacht gebracht van de doelgroepen én actief getoond aan collega-verzamelingen m.b.t. politieerfgoed. Deze verzamelingen hebben over het algemeen een achterstand met betrekking tot hun collectieregistratie en -ontsluiting en zouden een plan van aanpak kunnen opstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van een vergelijkbaar wikisysteem. Ook kunnen zij inhoudelijke input leveren Bekendheid bij de doelgroepen. Informatiebijeen-komsten met en voor collega-verzamelingen Actualiseren en verbeteren website Opstellen van voorstel tot aanpassing van de website Aanpassing website omschrijving start einde (tussen) resultaten Door AA Webdesign wordt een voorstel tot wijziging ingediend. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het Plan van Eisen en de resultaten van de usability test die voorafgaand aan het project heeft plaatsgevonden. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in een definitief aanpassingsontwerp. De website wordt aangepast op basis van het plan van eisen. De implementatie wordt afgesloten met Definitief aanpassingsontwerp website Nieuwe website en up-to-date handleiding. Zoek verder: eerste verdieping 20

Informatieplan 23 november 2007

Informatieplan 23 november 2007 Informatieplan 23 november 2007 Informatieplan Nederlands Politiemuseum 1/55 Inhoudsopgave Informatieplan... 1 Inleiding... 4 Collectieproject 'ZOEK!'... 4 I. Informatiebeleidsplan... 5 1. Het Nederlands

Nadere informatie

Haza-21 Handleiding Thesaurus

Haza-21 Handleiding Thesaurus Haza-21 Handleiding Thesaurus versie 3.3 2 april 2012 Copyright 2011-2012 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding... 3 Algemeen... 3 Toepassingen in Haza-21...

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Model procedure registratie & documentatie

Model procedure registratie & documentatie Model procedure registratie & documentatie Proceseigenaar: Hoofd collectie Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Registratie en Documentatie.doc Pagina 1 1. Doel

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid 26 sept 2017, O.P. Gobée, afd. Anatomie & embryologie, LUMC. Licentie: CC BY Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting... 1 Doelstellingen en projectrealisatie...

Nadere informatie

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 KIK gegevens koppelen aan een objectfiche in het Erfgoedregister. Versie: 30 maart 2010 Het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) startte in

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt Samantha Castano MA, Projectmedewerker Vormgevingsarchieven / CRVa bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag. Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing

VeleHanden. Collecties online toegankelijk door crowdsourcing VeleHanden Collecties online toegankelijk door crowdsourcing De crowdsourcingwebsite VeleHanden Voor erfgoedinstellingen is crowdsourcing een prachtige oplossing om collecties te ontsluiten. Elk archief

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet.

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet. Toelichting pro Deo Wat Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op reflectie, verdieping en dialoog ter verdere ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap of ter versterking

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep NOTITIE [van] Edward Diemel [voor] Swing gebruikersgroep [kenmerk] n2013-0081ed [plaats] Delft [project] 13057-SWG [datum] 19 maart 2013 [onderwerp] Swing gebruikersdag 19-03-2013 Op 19 maart 2013 heeft

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure 1. Verwerving Deze procedure is opgezet aan de hand van SPECTRUM-N: Standaard voor collectiemanagement in musea, versie 1.0 (2008). Omschrijving Het beheren en documenteren van de overwegingen bij potentiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus

Testrapport Kiezen op Afstand Backup en Recoverytest Stembus Testrapport Backup en Recoverytest Stembus Dit document heefi 9 pagina 's Testrapport backup en recoverytest stembus vo.2 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 03-10-2006 Opzet

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie