De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge

2 Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers Redactiegroep : Abdeltif Bouidida, Laurent Bynens, Lydia Callaerts, Marie-Pierre Colmant, Guy Coomans, Marie-Paule Copin, Martine Dejonckheere, Edwin De Paepe, Jean-Pierre Derclaye, Cédric Dupire, Johan Heemeryck, Roland Hissel, Christine Isbecque, Johan Janssens, Pieter Kerkhofs, Anne-Marie Korres, Jean-Luc Libon, Vincent Monfort, Guy Nechelput, Cécile Rampelberg, Bernard Rommens, Marc Smet, Gaëlle Thibout, Clément Van den Abbeele, Marc Van de Velde en Ghislaine Van Welde. Grafisch ontwerp : Anne De Wolf Drukkerij : IPM printing Dit verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie van de PDOS. Het mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. Le rapport annuel existe aussi en français. ge

3 Jaarverslag 2009 ge

4 I. Opdrachten van de PDOS II. Organisatie van de PDOS Inhoudstafel 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten...13 Organogram Interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN TRIPTIEK PUBLICATIES SALONS PDOS WEBSITE Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS WORKSHOPS OP AANVRAAG Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Opdrachten...25

5 5.2. Belangrijkste wettelijke bepalingen BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE PDOS LOPENDE PROJECTEN Dienst kennismanagement OPDRACHTEN LANCERING VAN EUREKAnet Vormingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS...29 III. Vergoedingspensioenen en arbeidsongevallen 1. Vergoedingspensioenen Arbeidsongevallen...41 Inhoudstafel 6. Informaticadienst De nieuwe toepassingen De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel Verdeling van het personeel Instroom en uitstroom Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in MILITAIRE PENSIOENWETGEVING NIEUWE PEREQUATIEREGELING...37

6 IV. De PDOS in cijfers V. Capelo Inhoudstafel 1. Begroting Werkingsbegroting PERSONEELSUITGAVEN WERKINGSUITGAVEN INVESTERINGSUITGAVEN Opdrachtenbegroting PENSIOENEN EN AANVERWANTE VOORDELEN TEN LASTE VAN DE STAATSKAS VERGOEDINGSPENSIOENEN EN OORLOGSRENTEN ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDINGEN PENSIOENEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN (NMBS) PARASTATALE RUSTPENSIOENEN PENSIOENEN VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE PENSIOENEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL VAN DE LOKALE OVERHEDEN PENSIOENEN VAN HET STELSEL VAN DE NIEUWE BIJ DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AANGESLOTENEN PENSIOENEN VIA RECHTSTREEKSE OVEREENKOMSTEN PENSIOENEN VIA OVEREENKOMSTEN MET VOORZORGSINSTELLINGEN Project 1 : De aanpassing van de DmfA(PPL) Tweede fase van de kwaliteitsaudit Technische beschrijving van de aanpassingen Specifieke gegevens Project 2 : De inzameling van historische gegevens Behoeftenanalyse Enquête onder de werkgevers van de openbare sector Communicatie Statistieken Aantal en aangroei pensioenen Totale pensioenuitgaven Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag volgens inkomensschijf Reden pensionering rustpensioenen - procentuele verdeling Verdeling van de rustpensioenen volgens leeftijd op ingangsdatum...61

7 VI. Ombudsdienst VII. Bijlagen Inhoudstafel 1. Opdrachten Statistieken Bijlage 1a :...70 Pensioenbedragen en aanverwante voordelen, uitbetaald in 2009 Bijlage 1b :...71 Overzicht van de financiering van de pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas in Bijlage 2 :...72 Lijst van de organismen van openbaar nut aangesloten bij het Stelsel van de wet van 28 april Bijlage 3 :...74 Lijst van de lokale besturen aangesloten bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO (Pool II)

8 uw kwaliteitspartner voor overheidspensioenen

9 Voorwoord Na bijna 4 jaar autonomie is de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) in volle ontwikkeling. Er wachten ons nog talrijke projecten en uitdagingen. Het jaar 2009 stond vooral in het teken van de modernisering van ons intranet. Dit nieuwe communicatietool werd EUREKAnet gedoopt. EUREKAnet is een overleginstrument geworden. Via het forum kunnen medewerkers standpunten uitwisselen en het e-valvas laat toe om aankondigingen te publiceren. De PDOS ontsnapt evenmin als andere overheidsinstellingen aan de vergrijzing van zijn personeel. Vele collega s die binnenkort op pensioen vertrekken, hebben pensioenen leren berekenen op ambachtelijke manier, met pen en papier. Door hun jarenlange ervaring beschikken zij vaak over een uitgebreide persoonlijke documentatie of over netwerken. Een niet te onderschatten voordeel ten opzichte van hun jongere collega s die met geautomatiseerde pensioenapplicaties hebben leren werken. Een van onze belangrijkste uitdagingen in 2009 was dan ook de overdracht van kennis tussen generaties te ondersteunen. Elke medewerker kan zijn kennis delen via een wiki. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor is immers een hele cultuurverandering nodig. De PDOS-medewerker heeft tot nu toe geleerd om informatie passief te consumeren maar voortaan wordt van hem verwacht dat hij zich op een EUREKA-moment ontbolstert tot een actieve kennismedewerker. Hij kan nu zelf informatie publiceren en delen zonder tussenkomst van de webmaster. Een andere uitdaging was de uitwerking van een nieuw systeem van perequatie per korf. De wetgeving werd in die zin veranderd dat elk rust- en overlevingspensioen aan een welbepaalde korf verbonden wordt. Vanaf 1 januari 2009 zijn alle pensioenen van eenzelfde korf automatisch verhoogd. Samen hebben wij besloten om een mooie toekomst op te bouwen : «de PDOS vergaart zijn toekomst vandaag». Johan Janssens Administrateur-generaal PDOS Ik maak ook graag van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die aan deze projecten heeft meegewerkt. En uiteraard ook dank aan alle andere medewerkers op wiens steun ik dagelijks kan rekenen.

10

11 Opdrachten van de PDOS I. 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Conceptie- en studieopdrachten Financiële opdrachten Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten Conceptie- en studieopdrachten Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten... 13

12 I. 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 1.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht ; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren ; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector of een categorie ervan Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen ; 2. voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is ; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert ; 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. I. Opdrachten van de PDOS Conceptie, adviezen, controle, uitvoering, informatie... De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen. Jaarverslag 2009 I. Opdrachten van de PDOS 12 hoofdstuk I

13 I. 2. Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 3. Informatieopdrachten 2.1. Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid ; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering ; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten. De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over : 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector ; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. Jaarverslag 2009 I. Opdrachten van de PDOS Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen en renten ; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar. hoofdstuk I 1I. Opdrachten van de PDOS

14

15 Organisatie van de PDOS II. Organogram Interne audit PMO Project Management Office Communicatie Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS PENSIOENPUNTEN TRIPTIEK PUBLICATIES SALONS PDOS WEBSITE Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS WORKSHOPS OP AANVRAAG Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Externe controle Opdracht CONTROLE UITGEOEFEND DOOR HET REKENHOF OPDRACHT WAT BETREFT DE PENSIOENEN DIE NIET VOORGELEGD WORDEN AAN HET REKENHOF Statistieken Studiedienst Opdrachten Belangrijkste wettelijke bepalingen BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PDOS BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN BEPALINGEN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP DE PDOS LOPENDE PROJECTEN Dienst kennismanagement OPDRACHTEN LANCERING VAN EUREKAnet Vormingen VORMINGEN GEORGANISEERD BINNEN DE PDOS OPLEIDINGEN GEORGANISEERD BUITEN DE PDOS Informaticadienst De nieuwe toepassingen De servers van de PDOS Organisatie van het IT team Personeel Verdeling van het personeel Instroom en uitstroom Facility en logistiek Facilitydiensten Scanning, klassement en archivering Identificatie Administratieve logistiek Operationele diensten Opdrachten Belangrijke wijzigingen in MILITAIRE PENSIOENWETGEVING NIEUWE PEREQUATIEREGELING... 37

16 II. Juridisch studiebureau NL PMO Studiedienst Juridisch studiebureau FR Stafdiensten Communicatie Infrastructuur Externe controle ICT Administrateur generaal Toekenning Burgers Omkaderingsdiensten Toekenningsdiensten NL Interne audit Operationele diensten Toekenningsdiensten FR Toekenning Burgers II. Organisatie van de PDOS Statistisch studiebureau en informatiebeheer Kennisbeheer Ontwikkeling toepassingen Toekenning Onderwijs Toekenning Onderwijs Begroting en Boekhouding HRM Toekenning Overige Toekenning Overige Facility en Logistiek Beheerdiensten Beheerdienst NL Beheerdienst FR Betalingen en Overnames Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 16 hoofdstuk II

17 Het organogram is in 2009 herwerkt. Het is opgebouwd rond drie grote delen : Stafdiensten Omkaderingsdiensten Operationele diensten De belangrijkste activiteiten van elke dienst worden hiernaast toegelicht. 1. Interne audit De interne audit is een ondersteuningsdienst opgericht binnen de PDOS om de werking van de pensioendienst te verbeteren. De interne auditdienst werd eind 2007 opgericht. Het Charter van de Interne Audit van de Pensioendienst voor de overheidssector heeft de missie en doelstellingen ervan vastgelegd. Zijn rol : de kwaliteit van het interne controlesysteem evalueren en aanbevelingen formuleren. De interne auditdienst gaat na of het interne controlesysteem adequaat is, door een antwoord te verstrekken op de drie vragen : 1. zijn de controlemaatregelen pertinent? 2. worden ze daadwerkelijk toegepast? 3. brengen ze de beoogde effecten voort? Activiteiten van advies kunnen eveneens worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan specifieke verzoeken. Dit is een raadgevende opdracht waarvan de aard en de doelstellingen worden bepaald door de verzoeker. Dit kan de Administrateur-generaal van de PDOS, de minister die de PDOS binnen zijn bevoegdheid heeft of het Auditcomité van de Federale Overheid zijn. Het interne controlesysteem moet worden opgebouwd overeenkomstig een referentiestelsel dat beantwoordt aan de internationaal erkende normen, zijnde COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission rapporten van 1992 en 2004) en INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions supérieurs de contrôle des finances rapport van 2004). 2. PMO Project Management Office De dienst PMO (Project Management Office) zag het levenslicht in Het Operationeel plan voorzag projectmanagement als één van de antwoorden op de strategische doelstellingen van de PDOS. De administratie maakt voor de uitvoering van haar opdracht zoveel mogelijk gebruik van aangepaste middelen en moderne methoden, technieken en technologieën. PMO biedt een kader waarbinnen de verschillende projecten op een gestructureerde manier kunnen verlopen. Die gestructureerde aanpak heeft een aantal voordelen : verhoging van de slaagkansen, omdat er niet meer ad hoc wordt gewerkt ; de projectleiders voorzien van gemeenschappelijke documenten en eenduidige terminologie, zodat alle belanghebbenden dezelfde woordenschat gebruiken ; ondersteuning om op tijd, binnen het budget en binnen de kwaliteitsnormen resultaten te leveren ; gegarandeerde steun door de stuurgroep en hulp bij de creatie van een draagvlak binnen de administratie. Deze gestructureerde aanpak zal de PDOS op termijn in staat stellen de slaagkansen van zijn projecten te beheersen en toelaten geslaagde projecten te reproduceren. Naast de identificatie en de ontwikkeling van de projectmanagementmethodologie, zorgt PMO ook voor de opvolging van alle projecten. De dienst heeft daarvoor maandelijkse vergaderingen met de administrateur-generaal. De dienst verleent eveneens methodologische steun aan de projectleiders en is verantwoordelijk voor de verslaggeving van II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 17 hoofdstuk II

18 II. de maandelijkse stuurgroepvergaderingen. De stuurgroep stelt de financiële middelen ter beschikking van de verschillende projecten en beslist over alle aandachtspunten die buiten de bevoegdheid van de projectleider liggen. De stuurgroep oordeelt ook of de opgeleverde dienst of het opgeleverde product beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. De dienst PMO levert daarnaast ook concrete bijdragen in bepaalde projecten : de uitbouw van de Pensioenpunten. Dit project, in samenwerking met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), biedt aan de (toekomstig) gepensioneerden die in meerdere stelsels gewerkt hebben, één enkel contactpunt. Het opstellen en uitwerken van het projectcharter gebeurde in nauwe samenwerking met de dienst PMO ; de uitbouw van het nieuwe PDOS intranet, EUREKAnet, gebaseerd op het SharePointplatform. De dienst PMO ontwierp in het kader van de begeleiding van het veranderingsproces vier demonstratiefilmpjes. De webfilmpjes lieten de gebruikers toe op een vlotte manier kennis te maken met de nieuwe functionaliteiten van het intranet ; de realisatie van de Tevredenheidsenquête Personeel Hier werd een bijdrage geleverd bij het opstellen van het projectcharter. Dit project was de aanzet voor een vervolgproject, nl. Het formuleren van concrete acties n.a.v. deze personeelstevredenheidsenquête. De dienst PMO was verder projectleider voor de projecten : het Seminarie voor het middle management, georganiseerd in samenwerking met de FOD P&O. Dit seminarie resulteerde in het programma MAENDELEO (Swahili voor vooruitgang, ontwikkeling). In dit programma blikt de PDOS vooruit op zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het licht van vijf strategische assen : de realisatie van het CAPELO-project (creatie van een loopbaangegevensbank voor het overheidspersoneel) ; de overname van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU); een verbeterde organisatiebeheersing waarbij de PDOS naast een beschrijving van al zijn processen en procedures ook alle contacten met de klanten, alsook hun pensioendossiers, digitaal wil opvolgen ; de verdere uitbouw van het kenniscentrum van de PDOS ; de impact van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het personeel : welke profielen en vereiste competenties zijn hiervoor nodig? de overname van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden voor de besturen, ingevolge hun aansluiting bij het Stelsel van de nieuwe aangeslotenen van de RSZPPO (Pool II) : het provinciebestuur van Antwerpen. In 2009 werd het definitieve aantal over te nemen pensioenen vastgesteld, de laatste fase in de overname ; het OCMW van Jette, het stadsbestuur en het OCMW van Seraing, en de Intercommunale Interseniors van Seraing ; hiervoor werd de eerste fase afgerond. II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 18 hoofdstuk II

19 3. Communicatie 3.1. Communicatie met de burger INLICHTINGENBUREAUS Oostende Brugge Kortrijk Doornik Gent Turnhout Antwerpen Sint-Niklaas Leuven Brussel Waver Bergen Namen Charleroi Hasselt Luik Eupen Malmedy II. Organisatie van de PDOS Bij de inlichtingenbureaus van de PDOS kunnen (toekomstige) gepensioneerden terecht met vragen over hun overheidspensioen. Het betreft voornamelijk de begeleiding van dossiers, het invullen van formulieren, informatie over de toekomstige pensioenberekening en over de weerslag van deeltijdse prestaties op die pensioenberekening. In 2009 werden 3 nieuwe bureaus geopend : in Leuven, Waver en Malmedy. Dit brengt het totaal van de inlichtingenbureaus op 20 : 1 in Brussel, 9 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en 2 in het Duitstalig landsgedeelte. De spreiding van deze inlichtingenbureaus vindt u terug op de kaart hiernaast. Marche-en-Famenne Aarlen Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 19 hoofdstuk II

20 II. Oostende Brugge Kortrijk Gent Sint-Niklaas Brussel Turnhout Antwerpen Hasselt Leuven PENSIOENPUNTEN Meer en meer mensen hebben een gemengde loopbaan. Om tegemoet te komen aan de vragen dan deze doelgroep, houden de 3 pensioeninstellingen vanaf 2009 gemeenschappelijke zitdagen: de Pensioenpunten. In de Pensioenpunten kunnen mensen vragen stellen aan de experten van de 3 pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS). Deze Pensioenpunten worden overal in het land gehouden en sluiten aan bij de zitdagen van de inlichtingenbureaus van de PDOS. Van in het begin heeft dit project de wind in de zeilen gehad en kon het dus rekenen op zeer veel bezoekers. De kaart hiernaast geeft een overzicht van de Pensioenpunten in II. Organisatie van de PDOS Waver Luik Eupen Bergen Charleroi Namen Aarlen Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 20 hoofdstuk II

21 TRIPTIEK In het kader van de Pensioenpunten werd in het najaar 2009 een triptiek opgesteld. Dit document maakt in drie naast elkaar staande kolommen per onderwerp de vergelijking tussen de wetgevende bepalingen van de 3 wettelijke pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). De triptiek belicht de wijze van vaststelling van de rechten en berekening van de rust- en overlevingspensioenen van elk pensioenstelsel en de daarbij horende cumulatiewetgeving. Dit document moet de personeelsleden die de verschillende Pensioenpunten bemannen, toelaten om eenvoudige vragen over een ander pensioenstelsel dan waarin zij zich hebben gespecialiseerd, te beantwoorden PUBLICATIES Ter ondersteuning van de informatie die gegeven wordt in de inlichtingenbureaus en Pensioenpunten geeft de PDOS ook verschillende brochures uit. Voor 2009 werden er maar liefst brochures verspreid. Bijgaande tabellen geven een overzicht van de verspreiding. Rustpensioenen van de overheidssector Overlevingspensioenen van de overheidssector Daarnaast is er ook een flyer met een overzicht van de lokaties en openingsuren van de inlichtingenbureaus en Pensioenpunten. Statistieken naargelang de titel en de taalrol TAAL BROCHURES AANTAL Rust Overleving Franstalig Cumulatie Loopbaanonderbreking Rust Overleving Nederlandstalig Cumulatie Loopbaanonderbreking Rust 21 Overleving 0 Duitstalig Loopbaanonderbreking 2 Cumulatie 1 24 TOTAAL II. Organisatie van de PDOS Cumulatie van pensioenen van de overheidssector met een beroepsof vervangingsinkomen De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? De brochures vinden vooral via de instellingen hun weg naar de geïnteresseerde ambtenaar : Statistieken naargelang de aanvrager AANVRAGER AANTAL Bureau PDOS Salons Inlichtingenbureaus - Pensioenpunten Particulieren Workshops Openbare diensten TOTAAL Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 21 hoofdstuk II

22 II SALONS De PDOS neemt deel aan salons over heel België. Het is een unieke gelegenheid om de pensioensector van de 1ste pijler voor te stellen, de 50-plussers te ontmoeten en hen te informeren over hun wettelijke pensioenrechten alsook om brochures en flyers uit te delen. Gegroepeerd in éénzelfde stand, geven specialisten van de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en de PDOS) kwaliteitsvolle informatie aan de bezoekers, ongeacht hun loopbaanverloop. Uitgerust met aangepast informaticamateriaal kunnen deze specialisten de elektronische gegevens van het pensioendossier consulteren en op die manier in optimale omstandigheden antwoorden op de gestelde vragen inzake een pensioendossier in onderzoek. Daarnaast krijgt men antwoorden op vragen zoals : wanneer mag men zijn pensioen nemen? Mag men verder werken na zijn pensioen? Hoe kan men een pensioenraming aanvragen? Hoe wordt het pensioen berekend in geval van een gemengde loopbaan? In 2009 heeft de PDOS deelgenomen aan verschillende salons waaronder Zenith in Brussel, Papi on in Luik, 50+ beurs in Antwerpen, de seniorenbeurzen in Bergen en Charleroi en het salon voor mandatarissen in Marche-en-Famenne PDOS WEBSITE De PDOS website is zo opgebouwd dat de (toekomstig) gepensioneerde evenals hun werkgevers alle nuttige en geactualiseerde informatie op een eenvoudige manier kunnen consulteren. De homepage is meteen ook de nieuwspagina waarop alle wijzigingen in wetgeving, opening van Pensioenpunten en inlichtingenbureaus, aankondigingen van evenementen en workshops terug te vinden zijn. Daarnaast is er informatie terug te vinden over de PDOS als organisatie, kan men de meest actuele pensioenstatistieken opvragen en alle wetgeving downloaden die van belang is voor de overheidspensioenen. Ook publicaties kunnen makkelijk gedownload worden. Er is een overzicht met de meest gestelde vragen. Directe links verwijzen door naar andere actoren, waaronder de RVP, de RSVZ, de CDVU, Sigedis, de pensioensimulator, de Kruispuntbank, enz Communicatie met professionelen EIGEN WORKSHOPS Om de samenwerking met de werkgevers van de overheidssector en het professioneel middenveld te verbeteren, organiseerde de PDOS in 2009 een 10-tal workshops (5 Nl + 5 Fr) over de overheidspensioenen. Iedere workshop groepeerde maximaal 25 deelnemers. De pensioenwetgeving werd opgesplitst in 2 modules van elk één dag. Module 1 omvatte het rustpensioen, het overlevingspensioen en het pensioendossier. Module 2 omvatte de perequatiewetgeving, de cumulatiewetgeving, de communicatieprojecten en Capelo. II. Organisatie van de PDOS In optimale omstandigheden, alle nuttige en geactualiseerde informatie aan de (toekomstig) gepensioneerde geven Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 22 hoofdstuk II

23 Het accent van deze workshops ligt op een kennismaking met de basiswetgeving van de openbare sector en de gemeenschappelijke initiatieven met de andere pensioeninstellingen, nl. RVP (werknemerspensioenen) en de RSVZ (pensioenen van de zelfstandigen en vrije beroepen). Door het grote succes van de voorbije jaren en de grote vraag naar workshops worden er ook in 2010 verschillende workshops voorzien. Vanaf 2010 wordt een derde module toegevoegd, waarin de pensioenwetgeving verder wordt uitgediept. In 2009 hebben 101 Franstaligen en 107 Nederlandstaligen deelgenomen aan onze workshops in Brussel WORKSHOPS OP AANVRAAG Tegelijk worden er in 2009 diverse externe workshops gegeven. Sommige werkgevers van de overheidssector wensen op die manier hun personeel of hun administratieve medewerkers te laten kennismaken met de basiswetgeving inzake pensioenen. Verder werden er op vraag van de RVP workshops georganiseerd met als doel hun personeelsleden te informeren over de pensioenwetgeving van de overheid. Deze opleidingen gingen zowel door in de hoofdzetel in Brussel als in alle gewestelijke RVP-kantoren Communicatie met het personeel van de PDOS EUREKAnet Het oude intranet werd in april 2009 omgevormd tot het nieuwe EUREKAnet. Het nieuwe systeem biedt heel wat meer mogelijkheden en is beter gestructureerd dan het oorspronkelijke. Net voor de lancering van EUREKAnet werd er een vorming georganiseerd voor alle personeelsleden. EUREKAnet is een nieuwe, belangrijke tool in het kader van de interne communicatie voor alle personeelsleden van de PDOS. Dit intranet geef niet enkel informatie over de nieuwe pensioenwetgeving en de evolutie ervan, maar laat ook toe dat de personeelsleden hun kennis met elkaar delen en elkaar op de hoogte houden. SAMENWERKING MET DE MEDIA Een andere manier om de burger te bereiken zijn de samenwerkingsverbanden met de media. Op 31 maart waren alle pensioeninstellingen vertegenwoordigd in het Radio 1-programma Peeters en Pichal. De luisteraars konden on-line hun vragen stellen bij een panel van specialisten. In samenwerking met Bel-RTL werd in het Waalse landsgedeelte SOS PENSION georganiseerd. Per provincie werd er in een shoppingcentrum een gezamenlijke pensioenstand voorzien, waar specialisten van de 3 pensioeninstellingen gedurende 2 dagen (vrijdag en zaterdag) de vragen van de burger beantwoordden. In 2010 wordt dit ook in Vlaanderen gepland. II. Organisatie van de PDOS Jaarverslag 2009 II. Organisatie van de PDOS 23 hoofdstuk II

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie

Jaarverslag 2010. De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Jaarverslag 2010 De PDOS verruimt zijn toekomstvisie Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen Houtmeyers

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... JAARVERSLAG 2004 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS... 13 Na drie jaar onder de regeling van de

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

ronde van de HvW 2013

ronde van de HvW 2013 2013 J A A R V E R S L A G 2013 OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ronde van de HvW 2013 01 voorwoord......5 2 02 reclamekaravaan......9 P&O ontwikkelcirkels... SELOR aantal aanwervingen 2013...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie