Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009"

Transcriptie

1 Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september :30 Introductie Hans Bakker heet iedereen, mede namens Peter Storm, Robbert van Alen, Gerard Scheffrahn, en Eddy Westerveld, van harte welkom. Hans vertelt kort dat 2 jaar geleden door Peter Storm het initiatief voor het oprichten van een platform voor onderzoek naar projectmanagement is genomen. De vraag voor deze dag luidt: wat gaan we met dat initiatief doen? De aanleiding: De status van projectmanagement als wetenschappelijke discipline Discrepantie met maatschappelijk belang Positie van Nederland in vergelijking tot andere landen Ontwikkelingen in het buitenland Hoe kan dit verbeterd worden? Wat willen wij als platform? Vraag en aanbod van onderzoek bij elkaar brengen Onderzoek op gebied van projectmanagement promoten door het wijzen op maatschappelijk belang Op gang brengen van kennisdeling tussen organisaties Projectmanagement is qua leerweg, zo lijkt het, nog gebaseerd op de middeleeuwse meestergezelstructuur. Hans merkt (bewust chargerend) op dat internationaal veel onderzoek wordt gedaan naar projectmanagement en dat dit op nationaal niveau zeer beperkt is. Nederland Kennisland loopt achter met onderzoek naar projectmanagement. Het is moeilijk om fondsen te vinden voor onderzoek. (Hoe) kunnen we meer aan projectmanagement doen in onderzoek? Hans stelt vast dat de hoeveelheid projectwerk de aankomende 25 jaar alleen maar zal toenemen. Fondsen voor onderzoek zijn er echter nauwelijks. (Hoe) kunnen we dit onderzoek promoten? Hoe denken wij hieraan te kunnen bijdragen? Het ontwikkelen en publiceren van een onderzoeksagenda Stimuleren van onderzoek naar projectmanagement bij onderzoeks- en opleidingsinstituten Het zoeken en toegankelijk maken van onderzoeksfondsen Het ontwikkelen van een nationaal netwerk en dit koppelen aan de internationale netwerken Actief werken aan het publiek maken van onderzoeksresultaten De positie van het platform in het veld: Onafhankelijk, initiatiefnemers op persoonlijke titel Het gemeenschappelijk nut staat voorop, geen competitie Neutraal: geen scheidsrechter Hans wijst op het zoeken naar de grote gemene delers, zowel binnen het onderzoek als binnen het bedrijfsleven. Samen is het mogelijk om het onderzoek naar een hoger plan te trekken. Deze bijeenkomst kan de start van een nationaal netwerk worden dat in de toekomst aansluiting vindt op internationale netwerken. Actief aanwezig zijn op congressen om resultaten te presenteren en inzichten aan de man te brengen kan de internationale koppeling versterken. Het is van groot

2 belang om het bedrijfsleven en de wetenschap aan elkaar te koppelen. Het platform is geen onderzoeksorganisatie of scheidsrechter, maar beoogt te bemiddelen. Wat is het doel van deze middag? Kennismaken Ambities delen Verkenning: heeft platform toegevoegde waarde? Het doel van vandaag is kijken of we samen iets zinvols kunnen doen. Vanuit de zaal volgt de vraag: hoe breed wil het platform werken? Er kan gedacht worden aan project-, proces- en portfoliomanagement, zowel de publieke als private zijde. Een zo breed mogelijke oriëntatie leidt tot wederzijds begrip. 16:00 Speeddaten Eddy Westerveld licht het concept speeddaten toe. De deelnemers maken in periodes van vijf minuten kennis met elkaar. Tijdens de dates staan de volgende vragen centraal: Wat heb je met projectmanagement? Wat heb je met onderzoek naar projectmanagement? De dates lopen in de meeste gevallen uit tot levendige gesprekken, die door de deelnemers bijzonder worden gewaardeerd. Herman Mooi constateert: speeddaten werkt. Je merkt dat de projectmanagementwereld enorm groot is. Roelof van der Weg merkt op: je proeft dat iedereen wil. 16:45 Terugkoppeling speeddaten In de terugkoppeling van het speeddaten komen de volgende aspecten naar voren: Er moet worden gewerkt aan een betere relatie tussen enerzijds kennisproductie en anderzijds de vraag van bedrijven. De resultaten van onderzoek zijn lastig te vinden. Er wordt gewezen op het bestaan van de PMwiki (http://www.pmwiki.nl/index.php/hoofdpagina). Voor organisaties uit de praktijk is het lastig navigeren in de academische wereld. IPMA is ook een verband van praktijk en academie. Er bestaat een verschil in mentaliteit tussen praktijk en academische wereld: de onderzoeker maakt dingen tot in finesse af voordat er gepubliceerd wordt, terwijl in de praktijk door omstandigheden of eigen ambitie gestimuleerd sneller met bèta versies wordt gewerkt. Traditioneel is projectmanagement veel op tools gericht. In de zaal wordt de mening gedeeld dat het goed is dat daar nu niet de focus op ligt. 16:45 Terugkoppeling vier vragen Voorafgaand aan het seminar zijn door de deelnemers antwoorden op de volgende vier vragen geformuleerd: 1 Wat is je interesse in projectmanagement? 2 Wat is je interesse in onderzoek naar projectmanagement? 3 Wat zijn je huidige activiteiten op het gebied van onderzoek binnen projectmanagement? 4 Welk thema of welke thema's vind je onderbelicht op het gebied van projectmanagement? Peter Storm en Eddy Westerveld stellen op basis van de antwoorden een drietal rubrieken voor waarbinnen de verschillende interesses en thema s ten aanzien van projectmanagement kunnen worden ondergebracht.

3 Project in zijn context Complexiteit PPS Procesmanagement Samenwerking Contractpartners Project aanpak Business case Implementatie vraagstukken ICT Duurzaamheid Risico management Leiding en samenwerking Managerial learning Leiderschap Projectteams Cross-culturele communicatie wordt genoemd als aanvulling op punt 3. Tevens wordt voorgesteld om de business case onder te brengen bij Project in zijn context.. 17:00 Verkenning rol platform Om de rol van het platform te verkennen wordt in carrouselvorm (15 minuten per ronde) over drie vragen gebrainstormd. Gerard Scheffrahn vraagt: welke activiteiten kan/moet het platform initiëren? LinkedIn Website Onderzoek gerangschikt Vraag en aanbod ontsluiten (zowel onderzoekers als opdrachtgevers) Communities/profielen Ontmoetingen organiseren (niet te omvangrijk) Op de barricade Aandachtspunt: theorie en praktijk bij elkaar houden Data uit de praktijk is nodig voor onderzoek Verzamelen en inventariseren onderzoeksbehoefte Platform als matchmaker Relatie IPMA, PMI-NL, PUG et cetera Inventariseren welke rugzak de PM in de praktijk nodig heeft Onderscheid quick wins (bijvoorbeeld afstuderen) en lange termijn resultaten

4 Robbert van Alen vraagt: hoe de samenwerking tussen onderzoekers te verbeteren? Rapportcijfer nu: kwaliteit 8, kwantiteit 4 Voortgang bij specifiek onderzoek kan door samenwerking worden geremd (1 of weinig mensen houden eenvoudiger dezelfde focus op het onderzoek), en kan door samenwerking worden vergroot (klankborden met ingewijden in het onderwerp van onderzoek). Uitwisseling over onderzoeksresultaten Inzicht in ander onderzoek is beperkt Hoe krijg je onderzoeksopdrachten voor funding vanuit Brussel? We kijken naar dezelfde beroepspraktijk dus samenwerking loont! Publicatie in beter journal levert meer punten op en dus meer geld De kwaliteit van het onderzoek is bepalend Interuniversitair instituut voor projectmanagement: is dat zinvol? Beproefd concept Hoog gemikt maar wellicht wordt het wel dé motor voor onderzoek naar projectmanagement in Nederland Onderzoeksagenda: IPMA projectmanagement parade 2008: discussie kwam niet van de grond Breedte van de typen projecten was mogelijk de drempel Vraagstukken liggen er nog (jaar later) Leidende rol IPMA-NL vanuit haar draagvlak in Nederland Best-practices: academische wereld wil ze bewijzen, de praktijk wil ze gebruiken 1 e auteurschap is bij promotieonderzoek noodzakelijk en levert spanning bij samenwerken Samenwerking 1 Binnen 1 onderzoek 2 Tussen lopende/afgeronde onderzoeken 3 Opdrachtgeversperspectief Vergelijking VS: individueel onderzoek sneller elkaar cross-universitair opzoeken Extra punten voor complementair onderzoek, incentive in business model platform Spanning in focus van de verschillende groepen bewust gebruiken en positief laten uitwerken Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven verbeteren Onderzoeksresultaten Scandinavië en UK worde n nauwelijks benut Als opdrachtgever willen weten hoe onderzoeksresultaten samenhangen 2 nieuwe masters projectmanagement afstemming? Is belangrijk voor BV-NL

5 Eddy Westerveld vraagt: Hoe de resources voor onderzoek te verwerven/vergroten? Interessegroep IPMA (bijvoorbeeld portfoliomanagement) PM-wiki (IPMA / PMI, op vrijwillige basis, nu met name bedrijfsleven) Tijd en of geld claimen bij bedrijven (aan de hand van thema s groepen bedrijven benaderen) Wetenschap moet inspelen op actuele vragen en met antwoorden komen (wel verantwoord omgaan met snelle conclusies) Raak via OCW (fonds voor onderwijsprojecten HBO) KING (kennis in het groot) Bij de overheid veel grote projecten, dus investeren in onderzoek (rijksacademie) MKB-vouchers Senter Novem Promovendi buiten universiteiten kennisregeling Meer onderzoek projectmanagement in onderwijs maar ook meer koppeling met praktijk 18:00 Bespreken parallelle sessies Peter Storm vraagt de begeleiders van de parallelle sessies kort verslag te doen van de belangrijkste punten die tijdens de sessies naar voren zijn gekomen. Gerard Scheffrahn geeft over de activiteiten die het platform zou moeten initiëren aan dat: 1 het koppelen van mensen uit de praktijk en het onderzoek van belang is (bijvoorbeeld via LinkedIn); 2 een discrepantie bestaat tussen wat de praktijk en het onderzoek willen. De focus moet worden gelegd op quick wins met bijvoorbeeld afstudeeronderzoeken; 3 het platform een neutrale positie in projecten moet aannemen. Er moet bewust worden gelet op de positie van het platform in de omgeving. Eddy Westerveld geeft over het verwerven van resources voor onderzoek aan dat: 1 gebruik moet worden gemaakt van de koppeling met brancheorganisaties (PMI en IPMA); 2 onderzoeksthema s moeten worden benoemd waar vervolgens bedrijven bij kunnen worden gezocht die mee willen doen; 3 projectmanagement een prominentere plaats in het onderwijs moet krijgen, zodat mensen beter worden opgeleid voor de markt. Robbert van Alen geeft over het verbeteren van de samenwerking tussen onderzoekers aan dat: 1 de fondsenwerving samen opgepakt moet worden; 2 er nu niet veel, maar wel goed, wordt samengewerkt. Het waarderen van complementair onderzoek naar Amerikaans model stimulerend kan werken. Een interuniversitair instituut kan de Big Bang zijn; 3 het beschrijven van, en bewust omgaan met, samenhang tussen de verschillende onderzoeken deze onderzoeken waardevoller maakt voor bedrijven.

6 18:30 Afronding Peter Storm zegt dat deze bijeenkomst is bedoeld om iets in gang te zetten. Hier wordt vanuit de zaal aan toegevoegd dat afgestapt moet worden van enkel het mechanische projectmanagement. Karel de Bakker noemt dit: het volgende perspectief op projectmanagement. Er wordt daarnaast aangegeven dat perceptiemanagement van belang is bij grote projecten en dat hier meer aandacht voor moet komen. De mechanische benadering is de mainstream. Soft skills zijn echter steeds belangrijker. Peter Storm sluit af met de woorden: er zijn altijd durfals nodig die tegen de gevestigde orde in gaan.

7 Deelnemerslijst Voornaam Naam Organisatie 1 Robbert van Alen Sogeti 2 Hans Bakker Shell 3 Karel de Bakker Rijksuniversiteit Groningen 4 Kees Berends Shell 5 Joost van Blokland AT Osborne 6 Cees Brouwer Open Universiteit 7 Arwin van Buren Erasmus Universiteit Rotterdam 8 Jaap Geluk HSL Zuid 9 Joop Halman Universiteit Twente 10 Andreas Hartmann Universiteit Twente 11 Liselore Havermans Universiteit van Amsterdam 12 Leen Kroon Hogeschool Den Haag 13 Olaf Lukkassen Rijkswaterstaat 14 Harm Meijer IPMA-NL 15 Herman Mooi Technische Universiteit Delft 16 Gerard Scheffrahn AT Osborne 17 Gilbert Silvius Hogeschool Utrecht 18 Rommert Stellingwerf Project Management Institute 19 Peter Storm Kennis & Co 20 Roelof van der Weg ViaDW 21 Eddy Westerveld AT Osborne

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN Virtueel Platform 0) Inhoudsopgave 1) Inleiding 2 2) Presentatie Henk van Zeijts 3 Inspiratiebronnen Creative

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009 Rijksacademie voor Projectmanagement Nieuwsbrief 4, oktober 2009 In de rubriek Even voorstellen laten we Peter Jägers (DG Rijksgebouwendienst) aan het woord. Tevens leest u in deze editie interviews met

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Verslag van het symposium van 25 november 2010 en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen Op 25 november vond in het oude stadhuis van

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen 1938 Slim werk Bijlage Case beschrijvingen 75 2013 Slim werk Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars Bijlage Case beschrijvingen

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value

Jaargang 2012, editie 8. Delivering Business Value Jaargang 2012, editie 8 Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Bert Kersten...3 Anton Molleman Leiderschap: de verbindende factor... 4 Josje van Inzen-Van IJsseldijk

Nadere informatie

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries

Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid. Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries Kennisbeleid bij de Nederlandse overheid Een inventarisatie van het kennisbeleid bij de Nederlandse ministeries AWT Oktober 2004 Florence Bloemkolk Babs van den Bergh 2 Inhoud 1- Inleiding p. 3 2- Methode

Nadere informatie

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do 30 magazine MAART 2015 De razendsnelle veranderingen in de wereld om ons heen maakt het moeilijk te voorspellen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er precies uit zal zien, en ook welke strategie het hoger

Nadere informatie