Camping Molenkamp, Zeegse Toelichting Watertoets herontwikkeling camping

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Camping Molenkamp, Zeegse Toelichting Watertoets herontwikkeling camping"

Transcriptie

1 Camping Molenkamp, Zeegse Toelichting Watertoets herontwikkeling camping projectnr revisie 00 juni 2010 Opdrachtgever Golden Tulip Zeegse t.a.v. dhr. Daamen Schipborgerweg TL Zeegse datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave Definitief rapport B.v. Meekeren A.Kuijt

2 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Huidige situatie Locatie Bodemopbouw Geohydrologie Waterhuishouding Riolering 6 3 Beleid 7 4 Voorgenomen ontwikkeling Negatieve effecten op waterhuishouding Oplossingsrichtingen Overig 11 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 13 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Concept waterparagraaf Beleidskader blad 1 van 16

3 1 Inleiding Aanleiding Op de camping de Molenkamp te Zeegse is voornemens de inrichting van de camping aan te passen. De huidige inrichting bevat veel stacaravans (170), de nieuwe inrichting bevat een beperkt aantal bungalows (58). Voor deze ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hiervoor dient onder andere het proces van de watertoets doorlopen te worden. Doel De watertoets heeft tot doel om te komen tot een goed functionerend en beheersbaar ontwerp van de waterhuishouding en de riolering voor het plangebied, dat aansluit op het vigerende beleid van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. Hiertoe worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp vroegtijdig in het ruimtelijk planproces uitgewerkt en kunnen eventuele kansen of knelpunten in dit stadium worden gesignaleerd. Om dit te bereiken, dient een drietal deelvragen beantwoord te worden. Het betreft de onderstaande deelvragen: 1. Wat zijn de kenmerken van het huidige watersysteem en welke mogelijkheden bestaan er voor de toekomstige inrichting van het gebied? 2. Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige inrichting van de waterhuishouding en riolering gesteld? 3. Wat is het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moeten er negatieve effecten worden gecompenseerd? Werkwijze Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de eerste drie werkstappen uit figuur 1-1 doorlopen. De vierde stap dient door de opdrachtgever nog te worden doorlopen. Werkstap 1 Werkstap 2 Werkstap 3 Werkstap 4 Infomeren waterbeheerders (startoverleg) Inventarisatie waterhuishouding (onderzoeken) Figuur 1-1: Werkstappen watertoets Effectanalyse (Advies & oplossingsrichtingen) Waterparagraaf (Afsprakenlijst) Begonnen is met een (telefonisch) overleg met het waterschap Hunze en Aa's. Hierbij is gesproken over de uitgangspunten en eventuele knelpunten. Tevens is (telefonisch) contact geweest met de opdrachtgever en gemeente Tynaarlo. Vervolgens zijn de (on)mogelijkheden van het gebied in beeld gebracht en is een effectanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de (concept)waterparagraaf. Leeswijzer Na de inleiding in het eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk twee gestart met een situatiebeschrijving waarbij de bodemopbouw, (geo)hydrologie, aanwezige waterhuishouding en riolering worden besproken. In het derde hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen ontwikkeling en de effecten die dit heeft op de waterhuishouding en riolering. In het laatste hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen. blad 2 van 16

4 2 Huidige situatie Het plangebied is in de huidige situatie in gebruik als camping. Hier staan voornamelijk stacaravans, in de tussenliggende ruimte is gras aanwezig. Het gebied is voorzover bekend grotendeels onverhard. De camping beslaat een oppervlak van circa 4,0 ha. 2.1 Locatie Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van Zeegse in gemeente Tynaarlo. Rondom de camping ligt een natuurgebied (Nationaal park Drentsche AA) dat aangewezen is als Ecologische Hoofd Structuur (EHS). In het noorden en oosten ligt het Schipborgse diep. De locatie wordt omsloten door de Zeegersteeg, de Akkerweg en de Schipborgerweg en bevindt zich in een bosrijke omgeving. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 2-1. Schipborgse diep Figuur 2-1 huidige situatie (Bron: Google Maps) blad 3 van 16

5 2.2 Bodemopbouw Maaiveldhoogte Het maaiveldniveau van het terrein varieert van NAP +4,5 tot NAP +6,0 m. Dit loopt af naar het Schipborgse diep, hier ligt het maaiveld lager, namelijk tussen NAP +2,0 en NAP +3,0 m. Figuur 2-2 geeft het maaiveld verloop weer. Schipborgse diep Figuur 2-2: Maaiveldhoogte verdeling (Bron: ahn.nl) blad 4 van 16

6 Bodemopbouw De bodemkaart (1:50.000) geeft aan dat het gebied bestaat uit lemig fijn zand. TNOboringen in de omgeving bevestigen dit beeld (o.a. B12E830, B12E0741). De eerste boring geeft aan dat de ondergrond alleen bestaat uit zand. De tweede boring geeft aan dat op 1,5 m-mv een leemlaag aanwezig is. Leemlagen zijn slecht doorlatend, als gevolg hiervan kan in natte tijden boven de leemlaag een hoge (schijn)grondwaterstand ontstaan. Deze laag is in meerdere boringen afwezig. Door het plaatselijk ontbreken van de leemlaag wordt niet verwacht dat er sprake is van een hoge (schijn)grondwaterstand. Naar verwachting zal het verstoren van deze leemlaag dan ook niet een eventuele (schijn)grondwaterstand verlagen en zal er geen (plaatselijke) verdroging optreden. 2.3 Geohydrologie Grondwaterstanden Uit het veldbezoek is gebleken dat het gebied zelf droog is. Uit het telefoon gesprek met dhr. Daamen is gebleken dat er nog nooit (grond)wateroverlast is geweest. De bodemkaart komt hiermee overeen en geeft aan dat er sprake is van zeer lage grondwaterstanden (grondwater trap VI en VII). Tabel 2-1 geeft de grondwaterstanden in het gebied weer. Gezien het maaiveldverloop (richting en verval) wordt verondersteld dat het dat het grondwater richting het Schipborgse diep stroomt. Ter hoogte van de camping 'duikt' de grondwaterstand naar beneden naar het lage peil van het Schipborgse diep. Hierdoor is de grondwaterstand nabij de camping in m+nap vergelijkbaar met dat bij het Schipborgse diep, maar is de grondwaterstand dieper wanneer uitgedrukt in m-mv. Tabel 2-1: Grondwaterstanden hoge grondwaterstand lage grondwaterstand Grondwatertrap IV cm -mv. > 120 cm -mv. Grondwatertrap VII cm -mv. > 120 cm -mv. TNO-peilbuis B12E0435* N.A.P. +3,20 m N.A.P. +2,60 m *Nabij het Schipborgse diep onder een leemlaag. Lokaal ligt het maaiveld op ca. NAP +3,5 m. Het maaiveld op de camping ligt op NAP +4,5 tot NAP +6,0 m. 2.4 Waterhuishouding Oppervlaktewater In de directe omgeving van en ter plaatse van de camping is geen oppervlaktewater aanwezig. Op een afstand van ca. 500 m ligt het Schipborgse diep. Er is geen sprake van (versnelde) afvoer van regenwater via sloten naar het diep. Kwel/infiltratie In de huidige situatie infiltreert al het regenwater. Dit geïnfiltreerde water stroomt als grondwater richting het Schipborgse diep. Het projectgebied geldt als een infiltratie gebied. blad 5 van 16

7 2.5 Riolering Op de camping is een gemengd stelsel aanwezig. Dit is aangesloten op het gemengde stelsel van de Gemeente Tynaarlo. Het voornemen van de gemeente is om in de (nabije) toekomst regenwater af te koppelen. blad 6 van 16

8 3 Beleid Waterschap Hunze en Aa's heeft een handreiking Watertoets. Deze maakt onderdeel uit van de bredere website Hierin komen verschillende onderwerpen aan de orde. Voor de ontwikkeling rondom de Camping de Molenkamp is gesproken met het waterschap Hunze en Aa's en de gemeente Tynaarlo. Voor de locatie zijn bij de contactmomenten zijn met name de onderwerpen riolering en grondwater naar voren gekomen, deze worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Het waterschap en de gemeente hebben geen aanvullende eisen ten aanzien van de ontwikkeling gesteld. 1. Riolering Er dient te worden uitgegaan van duurzame oplossingen, waarbij het hemelwater en daarmee het watersysteem niet negatief wordt belast. Hemelwater dient gescheiden te worden opgevangen, zo mogelijk worden vast gehouden en/of geïnfiltreerd en pas dan worden afgevoerd naar het watersysteem (zie trits: Vasthouden - bergen - afvoeren). 2. Grondwater In stedelijke gebieden is het freatisch grondwater van groot belang. Een te hoge grondwaterstand kan resulteren in grondwateroverlast, bijvoorbeeld in de vorm van water in de kruipruimte, te lage grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan resulteren in problemen in verband met bijvoorbeeld houtenfundering maar ook natuurgebieden kunnen negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Bij nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden. De camping zelf is geen stedelijk gebied, ook de (nabije) omgeving is geen stedelijk gebied. Toch worden hier de 'normen' van stedelijk gebied gehanteerd. In de eerste plaats omdat de bungalows aangesloten worden op het riool. In de tweede plaats omdat de voornaamste functie van de camping (tijdelijke) bewoning is. Grondgebruik ontwateringseisen: Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer. Woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer. (Nu worden secundaire wegen veelal als maatgevend aangehouden.) Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven. Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg. Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg. Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de weg. Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld. Industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld. Het gebied ligt in de Ecologische Hoofd Structuur. Voor het behoud van de natuurwaarden is het van belang om de waterkwaliteit te waarborgen door het (regen)water schoon te blad 7 van 16

9 houden. In de toekomstige situatie wijzigt de inrichting van het plangebied. Hierdoor kan de waterkwaliteit van het afstromende regenwater negatief worden beïnvloed (afspoeling uitlogende materialen, zoals o.a. koper, lood en zink). Om het afstromende regenwater ook in de toekomst schoon te houden is het wenselijk om alleen materialen toe te passen, waarbij afspoeling of uitloging wordt voorkomen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting bij het beheer en onderhoud van (openbare) groenvoorzieningen moet worden voorkomen. blad 8 van 16

10 4 Voorgenomen ontwikkeling In de voorlopige plannen zijn een beperkt aantal bungalows (58) voorzien. Deze bungalows hebben een afmeting van maximaal 80 m 2. Deze bungalows vervangen de stacaravans (170). De nieuwe inrichting heeft tot gevolg dat de camping minder intensief zal worden gebruikt als gevolg van de afname aan recreatieverblijven/ woningen. Naast de aanpassing van de inrichting wordt de maaiveldhoogte zo veranderd dat er meer glooiing op de camping wordt gerealiseerd. Wijziging gebruiksfuncties Met het bestemmingsplan wijzigt in principe de maatschappelijke gebruiksfunctie van het plangebied niet. Deze gebruiksfunctie stelt naar verwachting geen andere eisen aan de ontwateringsituatie en aan de inrichting van de waterhuishouding en riolering (volksgezondheid en beheer en onderhoud). Toename/afname verharding In de huidige situatie is het plangebied volledig onverhard, waardoor het overtollige water geleidelijk uit het gebied wordt afgevoerd. Door het aanbrengen van de verharding zal dit proces versneld optreden. 4.1 Negatieve effecten op waterhuishouding De voorgenomen ontwikkeling beïnvloedt het watersysteem van het plangebied. Zonder compenserende maatregelen heeft de voorgenomen ontwikkeling de volgende negatieve effecten: 1. de aanvulling van (freatisch) grondwater neemt af (verdroging); 2. de afvoer van hemelwater vindt versneld plaats (wateroverlast); 3. er ontstaan nieuwe vuilwaterstromen (riolering). Aanvulling grondwatervoorraad In de huidige situatie is het gehele gebied onverhard waardoor het merendeel van het regenwater in de bodem infiltreert. Dit komt dus ten goede aan het (freatisch) grondwater. In de toekomst is een deel van het plangebied verhard, hier kan het hemelwater niet meer infiltreren in het freatisch pakket. Zonder maatregelen zal de hoeveelheid infiltratiewater ten behoeve van het freatisch pakket dus afnemen. Dit kan door infiltratie worden beperkt. Daarom moet het hemelwater in de toekomstige situatie geïnfiltreerd of anders vastgehouden worden (vasthouden). Versnelde afvoer Door de ontwikkeling van het terrein wordt het watersysteem beïnvloed. Het verharde oppervlak binnen het plangebied neemt toe. Dit versnelt de afvoer van hemelwater en kan leiden tot wateroverlast. Daarom moet er aanvullende berging worden gerealiseerd. De bodem is geschikt om te infiltreren en bij voorkeur wordt het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd. Uitgangspunt is dat het regenwater afkomstig van de daken van de gebouwen en van wegen en parkeerterreinen via infiltratievoorzieningen in de grond wordt gebracht. De bestaande omringende gebieden, waar het plan op aansluit, ondervinden geen hinder van het plan. blad 9 van 16

11 Nieuwe vuilwaterstromen In de toekomstige situatie wordt er nieuwe bebouwing gerealiseerd op het plangebied. Hierdoor ontstaan nieuwe vuilwaterstromen. Deze vuilwaterstromen dienen gescheiden afgevoerd te worden van het hemelwater. 4.2 Oplossingsrichtingen Voor de bovengenoemde knelpunten zijn oplossingsrichtingen opgesteld. De oplossingsrichting zijn uitgewerkt binnen het vigerende beleid. Ter verduidelijking is in bijlage II een beleidskader opgenomen. Benodigde hoeveelheid berging Het water wordt in de toekomst vastgehouden in het gebied. De vereiste berging kan middels infiltratievoorzieningen worden gerealiseerd. Eventueel kan de effectiviteit van een infiltratie voorziening worden verhoogd door middel van grondverbetering, wanneer er (lokaal) een leemlaag wordt aangetroffen. Al het van verhard oppervlak afkomstige regenwater zal via infiltratievoorzieningen in de grond worden gebracht. Middels de infiltratievoorzieningen infiltreert het water en kan het water worden geborgen. Voor de benodigde infiltratie kan gedacht worden aan bijvoorbeeld specifiek in te richten Wadi's. In de nieuwe plannen wordt (extra) glooiing aangelegd. Dit zorgt voor een (extra) mogelijkheid tot het vasthouden en infiltreren van regenwater. Omdat er 1) in de huidige situatie geen problemen zijn met regenwater en 2) er door de extra glooiing een soort 'natuurlijke' wadi wordt gemaakt, is er geen reden tot het nemen van extra (kunstmatige) maatregelen. Het gebied ligt in de EHS. Hierom dient het regenwater schoon te zijn/blijven. Bij de realisatie dienen derhalve geen uitlogende materialen gebruikt te worden. Voorbeelden van uitlogende materialen zijn koper en zink. Vuilwaterstroom In de toekomstige situatie wordt er bebouwing gerealiseerd binnen het plangebied. Hierdoor ontstaat er naast de hemelwaterstroom een nieuwe vuilwaterstroom. Deze kan naar verwachting onder vrij verval worden aangesloten op het bestaande (gemengde) stelsel. De vuilwaterstroom dient wel gescheiden aangelegd te worden. blad 10 van 16

12 4.3 Overig Ontwateringsdiepte Naar alle waarschijnlijkheid hebben de bungalows geen kruipruimte. Het waterschap adviseert een ontwateringsdiepte van 0,30 m voor woningen zonder kruipruimte. Op basis van de heersende grondwaterstanden worden hier geen knelpunten verwacht. Riolering De bungalows worden aangesloten op het bestaande riool. Hiervoor wordt (extra) riool aangelegd. Het regenwater van de daken van de bungalows wordt niet aangesloten op het riool. Dit zal lokaal worden geïnfiltreerd. Consequenties aanwezigheid leemlaag Bij het vergraven van het terrein wordt voor drie onderwerpen geadviseerd. Het vergraven van het terrein kan zorgen voor wateroverlast op (wandelpaden van) de camping. Deze drie onderwerpen komen niet voort uit eisen van waterschap of gemeente en zijn dus niet formeel onderdeel van de watertoets. Vanwege de (sterke) relatie met de watertoets, zijn deze wel opgenomen in dit document. In de eerste plaats wordt geadviseerd om de bungalows niet op de laagste punten te plaatsen. Dit in verband met (eventuele) wateroverlast als gevolg van afstromend regenwater bij (extreme) neerslag. Ook wordt geadviseerd de belangrijke wegen niet in de lage delen aan te leggen. In de tweede plaats wordt geadviseerd niet te diep af te graven. Dit vanwege het aanwezige grondwater. In een nabije peilbuis is de hoogste grondwaterstand NAP +3,2 m. Op de camping staat geen peilbuis, echter is naar vermoeden de grondwaterstand hier ca. 50 cm hoger. Dieper afgraven dan ca. NAP +3,7 zal resulteren in een drassige locatie. Figuur 4-1: Inrichting van het maaiveldverloop in relatie tot de leemlaag en maximaal geadviseerde diepte. In de derde plaats bestaat de bodem uit lemig zand met lokaal leemlagen. Geadviseerd wordt om op de diepste punten deze leemlaag, als die aanwezig is, door te ste- blad 11 van 16

13 ken/mengen met andere grond. Afgraven tot een dergelijke leemlaag zorgt voor (lokaal) een ondoorlatende laag. Het vergraven van het terrein zorgt voor laagtes, deze laagtes kunnen een dergelijke leemlaag als ondergrond hebben. Bij regenval verzamelt het water in zo'n laagte en zal moeilijk weg kunnen. Dit resulteert tot een drassige situatie. Op basis van boringen (TNO-boring B12E0741 en B12B0698) is geconcludeerd dat de leemlaag niet dieper ligt dan 1,5 m-mv en maximaal een dikte heeft van 0,3 m. In het plan wordt meer glooiing aangebracht. Als gevolg zullen er meer hellingen zijn, hier stroomt het water versneld vanaf. De laagtes moeten zo ingericht worden dat het regenwater niet versneld het gebied uitstroomt. De onderstaande figuur geeft een impressie van hoe het maaiveld ingericht kan worden. Figuur 4-2: Inrichting van het maaiveldverloop in relatie tot de stroom richting van de neerslag blad 12 van 16

14 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Op basis van voorgaande hoofdstukken zijn onderstaande conclusies getrokken. De conclusies geven antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Wat zijn de kenmerken van het gebied en het huidige watersysteem en welke mogelijkheden bestaan er voor de toekomstige inrichting van het gebied? In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onverhard; In de huidige situatie is er een gemengd rioolstelsel aanwezig; De huidige ontwateringsdiepte is voldoende; De bodemopbouw bied, wanneer er geen leemlaag aanwezig is, mogelijkheden voor infiltratie; In het plangebied is geen oppervlakte water aanwezig. Welke uitgangspunten/ eisen worden er vanuit het beleid aan de toekomstige inrichting van de waterhuishouding en riolering gesteld? Het hemelwater moet afgekoppeld worden/blijven van de riolering; Het hemelwater moet binnen het plangebied worden geïnfiltreerd. Wat is het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem en moeten er negatieve effecten worden gecompenseerd? De toekomstige ontwikkeling heeft enigszins een toename in verhard (dak)oppervlak tot gevolg. Infiltratie voorziening noodzakelijk ter compensatie (tegengaan versnelde afvoer + verdroging). De glooiingen voorzien bij de toekomstige inrichting van het terrein maken het mogelijk om in de laagste gedeelten hemelwater te kunnen infiltreren; Ter plaatse van de infiltratievoorziening dient grondverbetering te worden toegepast of deze dienen daar te worden gerealiseerd waar de leemlaag reeds ontbreekt in de bodemsamenstelling; Het (schone) hemelwater zal worden afgekoppeld en worden geïnfiltreerd. Bij de toekomstige inrichting zullen alleen niet uitlogende materialen worden toegepast, zodat afspoeling of uitloging wordt voorkomen. 5.2 Aanbevelingen Verhard (dak)oppervlak niet aansluiten op het riool; Gebruik maken het (glooiende) terrein om het (regen)water van het dakoppervlak te infiltreren; Om dichtslibben van de voorziening te voorkomen, en daarmee de levensduur te verlengen, wordt aanbevolen om voor de voorziening een blad- en zandvang op te nemen; Woningen niet op de laagst gelegen gedeelten van het terrein situeren; Definitief afstemmen van deze voornemens met Waterschap Hunze en Aa's en Gemeente Tynaarlo. blad 13 van 16

15 Bijlage 1 : Concept waterparagraaf Criterium Invulling 1. Veiligheid Het plangebied ligt niet in de buurt van een waterkering. Het plangebied ligt ook niet in een laaggelegen kom waardoor een risico op overstroming niet aanwezig is. 2. Regionale en locale wateroverlast Het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering en zal worden geïnfiltreerd. Het water wordt in de toekomst vastgehouden in het gebied. De vereiste berging kan middels infiltratievoorzieningen (in verband met ruimtegebrek bij voorkeur ondergronds) worden gerealiseerd. Hiervoor is het wel noodzakelijk om in de ter plaatse van de leemlaag grondverbetering toe te passen en/of om de leemlaag te doorsnijden. Al het van verhardoppervlak afkomstige regenwater zal via infiltratievoorzieningen in de grond worden gebracht (dan wel middels zuiveringsvoorziening). 3. Rioleringsysteem Het vuilwater wordt aangesloten op het bestaande gemengde stelsel van de gemeente Tynaarlo. Regenwater zal worden afgekoppeld. 4. Watervoorziening Er is geen sprake van wijzigingen in de watervoorziening. 5. Volksgezondheid Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied en dit zal in de toekomst ook niet worden gerealiseerd. Er is dan ook geen risico ten aanzien van ziekten, plagen of verdrinking te verwachten. 6. Bodemdaling Op basis van de bekende bodemgegevens (zand+ leemlaag) kan geconcludeerd worden dat de bodem niet zettingsgevoelig is. Er vinden geen wijzigingen plaats in de grondwatersituatie. Er is dan ook geen reden om een bodemdaling te verwachten. 7. Grondwateroverlast Het plangebied beschikt over een grote drooglegging en ligt in een gebied waar voor zover bekend geen kwel plaatsvindt. Er zijn bij de toekomstige ontwikkeling geen maatregelen vereist om de drooglegging te behalen (kruipruimteloos bouwen, drainage, enz.). Er is sprake van een (zeer) diepe grondwaterstand, zodoende is er geen sprake van grondwateroverlast. 8. Oppervlaktewaterkwaliteit Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied en dit zal in de toekomst ook niet worden gerealiseerd. De oppervlaktewaterkwaliteit komt daarom niet in geding. 9. Grondwaterkwaliteit Om het afstromende regenwater ook in de toekomst schoon te houden worden geen uitlogende materialen toegepast. Dit dient bij de aanvraag van blad 14 van 16

16 de bouwvergunning gecontroleerd te worden. Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Er hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met extra eisen. 10. Verdroging In de huidige situatie is het gehele gebied onverhard waardoor het merendeel van het regenwater in de bodem infiltreert. Dit komt dus ten goede aan het (freatisch) grondwater. In de toekomst is een deel van het plangebied verhard, hier kan het hemelwater niet meer infiltreren in het freatisch pakket. Zonder maatregelen zal de hoeveelheid infiltratiewater ten behoeve van het freatisch pakket dus afnemen. Door het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten in de toekomst te infiltreren (middels infitratievoorziening) zal dit worden voorkomen. 11. Natte natuur Het gebied is niet aangewezen als natte natuur. 12. Beheer en onderhoud Het hemelwater zal middels infiltratievoorzieningen worden geborgen en geïnfiltreerd. De bovengrondse infiltratievoorzieningen zijn goed bereikbaar en kunnen worden gereinigd. Om dichtslibben van de voorziening te voorkomen, en daarmee de levensduur te verlengen, wordt voor de voorziening een blad- en zandvang op te nemen. blad 15 van 16

17 Bijlage 2 : Beleidskader Omdat ruimtelijke plannen, naast de watertoets, door de naast hogere overheid getoetst worden aan het ruimtelijke beleid, is het enerzijds van belang als waterschap een beeld te hebben van het bestaande ruimtelijke beleid; anderzijds is het van belang dat wateritems op een goede manier verwoord zijn in het bestaande ruimtelijke beleid. Deze bijlage geeft een kort overzicht hoe de wateritems op dit moment in het ruimtelijke beleid zijn vastgelegd. Rijksbeleid Het rijk heeft in 2009 het nationaal waterplan uitgebracht. In dit beleid staan het vergroten van de veerkracht, het gebiedsgericht beleid en het herstel van watersystemen centraal. In NW4 worden stedelijke watersystemen een belangrijke drager voor stadslandschappen genoemd. De commissie Tielrooij heeft in 2000 geadviseerd over het omgaan met water in het licht van de wateroverlast die in 93, 95 en 98 heeft plaatsgevonden. In het advies Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) zijn het vergroten van de veerkracht van het watersysteem en het niet afwentelen (niet in watersysteem, maar ook niet van bestuurlijke verantwoordelijkheden en kosten) heel belangrijk. Speerpunten zijn onder andere de drie principes van het waterbeleid: Vasthouden van water en tijdelijk bergen, ruimte voor water en benutten van de kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Rijk, Provincies (IPO), waterschappen (Unie van Waterschappen) en gemeenten (VNG) hebben naar aanleiding van het advies van deze commissie afspraken met elkaar gemaakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De ruimteclaim voor water vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt voorlopig geacht te worden gedekt door de ruimte benodigd in het kader van het NBW. De beleidsbrief regenwater en riolering van de staatssecretaris van VROM (2004) geeft aan hoe er landelijk gedacht wordt over het omgaan met hemelwater en het afkoppelen. Hierbij is de hantering van de beide drietrapsstrategieën in de plaats gekomen van eerder in percentages aangeduide doelstellingen voor afkoppeling van regenwater van de riolering. Op rijksniveau is recent de Nota Ruimte (2004) verschenen. In deze nota worden de twee drietrapsstrategieën genoemd, te weten: 1) Vasthouden - bergen afvoeren (waterkwantiteit); 2) Voorkomen - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit). De Nota Ruimte is afgestemd met het Nationaal Bestuursakkoord Water met betrekking tot de ruimtelijke consequenties ervan. Zo wordt meer ruimte geboden aan water en waterkwantiteit en -kwaliteit zijn meer dan voorheen sturend voor ontwikkeling en locatiekeuzen van grondgebruik. De Nota geeft aan dat ook andere overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) water als een structurerend principe moeten hanteren bij het ontwikkelen, uitwerken en toetsen van hun ruimtelijk beleid. blad 16 van 16

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Rapportage watertoets

Rapportage watertoets BIJLAGE 1 Rapportage watertoets Waterparagraaf Herinvulling locatie aan de Wjitteringswei te Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 augustus 2008 Opdrachtgever Dr. S. Weidenaar It Rak 1 8406 EX Tijnje

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Toelichting watertoets

Toelichting watertoets Toelichting watertoets MAB Bekkerveld te Heerlen projectnr. 233035 revisie 01 22 november 2010 Opdrachtgever Croonen Adviseurs Postbus 435 5240 AK Rosmalen datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Bijlage bij de toelichting

Bijlage bij de toelichting Bijlage bij de toelichting Inhoudsopgave Bijlagen bij toelichting 5 Bijlage 1 Watertoets 7 blad 3 van 8 blad 4 van 8 Bijlage 1 Watertoets Thema Doelstelling Realisatie Veiligheid/waterkering Wateroverlast

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in:

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in: Digitale watertoets: Code: 20101212-33-2805 Datum: 2010-12-12 Waterschap kenmerk: IN2010-5379 W. Heijnen STANDAARD WATERPARAGRAAF PLAN: Schapenhouderij Holtstraat 44 (Mts. Plas) te Weerdinge Algemene projectgegevens:

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure)

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure) datum 14-9-2015 dossiercode 20150914-63-11571 Samenvatting watertoets (korte procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's projectnr. 239087 revisie 01 30 september 2013 Opdrachtgever Livinvest Heilaardreef 8 4814 NM BREDA datum

Nadere informatie

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe)

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) ogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) : BA7950-100-100 : Bedrijventerrein Wapenveld Noord : Watertoetsnotitie

Nadere informatie

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Opdrachtgever : Foesenek Timmerwerken Kenbelstraatje 15 4711 CC ST. WILLEBRORD Projectnummer : 20120629-00

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp: Watertoets Looiersplein Projectnummer: Referentienummer: SWNL Datum:

Notitie. Onderwerp: Watertoets Looiersplein Projectnummer: Referentienummer: SWNL Datum: Notitie Onderwerp: Watertoets Looiersplein Projectnummer: 351929 Referentienummer: SWNL-351929 Datum: 04-08-2017 1 Inleiding De Linden Groep is voornemens het Looiersplein in Purmerend te her ontwikkelen.

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X Bijlage X Waterparagraaf 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage X van X WATERPARAGRAAF 10 woningen, huisartsenpraktijk en ontmoetingsruimte Van Voorst

Nadere informatie

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf datum 2-3-2017 dossiercode 20170302-4-14760 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Waterparagraaf manege Hillegersberg

Waterparagraaf manege Hillegersberg Waterparagraaf manege Hillegersberg definitief revisie 00 1 september 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Werkwijze 1 2 Beschrijving plangebied 2 2.1 Locatie 2 2.2 Bodemopbouw 2

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Notitie watertoets 1 / 7

Notitie watertoets 1 / 7 Notitie watertoets Project: Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Watertoets Referentie: 15J102.RAP006.LL.NL Datum: 2 juni 2016 Auteur: Ing. N.B.J. Lurvink Bestemd voor: De heer Hofman 1. Inleiding In het Besluit

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL Inleiding Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te verrichten. In

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets Code: 20120223-5-4281 Datum: 2012-02-23 Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235

UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 UITGANGSPUNTEN NOTITIE Code: 20100805-33-2235 IN 10-3498 Datum: 2010-08-05 PLAN: Nieuw vestiging grondgebonden agrarisch bedrijf (kenmerk 20.051_O_005_92100663) Algemene projectgegevens: Projectomschrijving:

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek

Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's Hoogcruts 14a te Noorbeek Toelichting Watertoets Terreininrichtingsplan voormalige camping de Wolfsberg tot vakantievilla's projectnr. 0239087.00 revisie 00 15 juni 2011 Opdrachtgever Livinvest Heilaardreef 8 4814 NM BREDA datum

Nadere informatie

datum dossiercode STANDAARD WATERPARAGRAAF Plan: Legalisatie damwanden Garmpoleiland

datum dossiercode STANDAARD WATERPARAGRAAF Plan: Legalisatie damwanden Garmpoleiland datum 14-9-2018 dossiercode 20180913-34-18746 STANDAARD WATERPARAGRAAF Plan: Legalisatie damwanden Garmpoleiland Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Legalisatie damwanden Garmpoleiland Oppervlakte

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud BIJLAGE 5 Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud 20-05-2011 CFC Architecten BNA De heer ing. S. Lagcher Postbus 177 4130 ED VIANEN Ruimte & Mobiliteit Tolhuisweg 57 Postbus

Nadere informatie

Waterparagraaf BIJLAGE 5

Waterparagraaf BIJLAGE 5 BIJLAGE 5 Waterparagraaf Inleiding In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noord-West-Oss

Bestemmingsplan Noord-West-Oss Bestemmingsplan Noord-West-Oss - 2013 Bijlage 7 Water Bijlage G Water 1. Waterparagraaf Gildeterrein Memo nummer 120316, 240990, Waterparagraaf Gildeterrein "De Strepen" te Oss, V01 datum 16 maart 2012

Nadere informatie

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Situatie Bargermeer noord Het industrieterrein Bargermeer noord ligt centraal in de stad Emmen. Het is een grootschalig bedrijventerrein met ruimte

Nadere informatie

Watertoets CSV-terrein Vreeland

Watertoets CSV-terrein Vreeland Watertoets CSV-terrein Vreeland 28 juni 2012 Watertoets CSV-terrein Vreeland Watertoetsdocument Verantwoording Titel Watertoets CSV-terrein Vreeland Opdrachtgever Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Toelichting op de Watertoets

Toelichting op de Watertoets Toelichting op de Watertoets Inventum terrein Bilthoven projectnr. 198531 revisie 04 10 april 2013 Opdrachtgever AM Wonen Edisonbaan 14/C 3439 MN Nieuwegein datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Watertoets. OS&O terrein e.o. te Huisduinen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart , revisie V05

Watertoets. OS&O terrein e.o. te Huisduinen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart , revisie V05 Watertoets OS&O terrein e.o. te Huisduinen Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 30 maart 2010 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2 Huidige situatie... 5 2.1

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Afsprakennotitie voor ruimtelijke plannen met mogelijk een groot waterbelang (normale procedure)

Afsprakennotitie voor ruimtelijke plannen met mogelijk een groot waterbelang (normale procedure) datum 17-6-2016 dossiercode 20160617-10-13192 Afsprakennotitie voor ruimtelijke plannen met mogelijk een groot waterbelang (normale procedure) Algemeen Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen

Nadere informatie

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht

Watertoets sporthal Geusselt Maastricht Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht projectnr. 265234 revisie 00 21 februari 2014 auteur(s) Ir. H.E. Geertsema Opdrachtgever Gemeente Maastricht, Projectmanagement Dhr. R.P.J.G. Vleugels Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

Bantegastraat/ Schoolstraat Lemmer Toelichting watertoets

Bantegastraat/ Schoolstraat Lemmer Toelichting watertoets projectnr. 218927 revisie 01 14 april 2010 Opdrachtgever StuHorst vastgoed bv Rokin 34-V 1012 KT AMSTERDAM datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring Vrijgave 14 april 2010 definitieve rapportage

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan De Ark. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan De Ark. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader 1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan De Ark 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van De Ark is ingericht, welke fysieke

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie