BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel"

Transcriptie

1 BiSL ge echt procesmo ge romo maar we e goed hupmid Reactie op Stofberg & Van r Pos. In IT Beheer Magazine nummer 4 vorig jaar door e poemiek gestart met as tite BiSL ge procesmo ( ASL ). Hierop vervogs gereageerd door Remko r Pos (één ontwerpers BiSL) ASL BiSL Founion daarna weer door met as concusie BiSL e romo voor Functionee of op z n minst zou moet zijn. Om ik dk FB-wered gebaat bij poaratie bei her in mijn og soms geijk én ongeijk hebb wi ik mijn zwijze toevoeg. Hierbij wordt met oog op beschikbare ruimte om herhaing te voorkom ingegaan op ae dcussiepunt die in vorige artike zijn neergeegd. Machted Meijer In zijn aatste reactie in IT Beheer Magazine nummer 2 geeft aan succes e onrneming eidd moet zijn daarvoor noodzakeijk Business Functionee Appicatie Technch (af nu: domein ) optimaa met ekaar samwerk. Daar b ik harte mee es. Sam met Frances Haag 1 heb ik in afgeop jaar voor s maar iefst zev artike gewijd aan sam- werking tuss domein (wij beperk ons tot drie domein om 2 optreedt nams Business). Daarna begint rering Bart angzamerhand mank te gaan. Hij zegt: Samwerking geef je meesta vorm door mid process. Zodra je op niveau vormgev aangekom bt gaat a gauw meer over process maar over procedures. Hij vervogt: dus moet we op zoek naar procesmo die 3 apri ITB08-03_v3a.indd :24:37

2 best practices BiSL ís heemaa ge procesm o FB Het framewo rk BiSL biedt Functionee e goe beschrijv ervoor verantwoo ing ijk rinformatievoorziin nodig. Functionee moet g IT optimaa (incusief (sam met dus bijdrag aan business!) e succes onrnem informatiemanag goed beed hebb ing of emt). e onrnem ing functionee (sam met IT/suppy!) er nodig én BiSL geeft echter vertegwoordigt. ervoor zorg voora wordt Van functionee geeverd. heer wordt dan besamwerking verwacht weer binn actief meedkt Om die samwer over businessp domein functione king ann business e terwij (maximae effectivite te optimaer vertegwoordigt it én maximae naar IT én e onrnem ficicy!) moet ef actief samwer ing nu jut wi we haar inricht. met IT. Dat vergt kt jut daarvoor En e proactieve domein hebb we ooit assertieve houding business functione process bedacht. Bij naar business incidt bijvoorbee e én IT in ae geedinge appicati d gewst n functionee business e (CIO informatie functionee appicatieb manager functionee technch eheer technch appicatie). optimaa zo goed mogeijk samwer met ekaar samwe k op rk. BiSL Vier domein zo weinig mogeijk overast daarom ongeschi onrvindt. Er Voor e onrnem dus één incidtpr kt om ing noodzaoces nodig keijk business die vier ie vorm te domein voor gev betoogt incidtafhaning appicatie ekaar verbindt. met technch Op zef zo goed mogeijk manier zou in dit artike. op aerei samwerk. anre gebied Ek vier goem Daarvoor moet (wijzigingafhaning speers heeft probeemafhaning we terugva zijn eig ro in die samwer et cetera) kunn king (zie figuur op mo gebeur dus De business 1): die we in binn één procesdom moet succesvo ein vier bijdrag aan bedrijfsdo domein zich hebb overspant. En esteing om verschie dus moet wi n we op zoek optimaa gebruik mak dcipines met informatievoorziing ekaar te at IT. Appicatie samwerk: (AB) ITIL Prince2. technch (TB Figuur 1 Samwerki ng 20 4 mei 2007 ITB07-04_v3.in dd 20 TB vier domein ophoudt te zi as e procesmo. Zo gezi BiSL dus e romo ge procesmod e. In voetbater m: BiSL e handeiding Hoe win ik e voetbawe dstrijd? Strategie tactiek voor coaches maar e bruikbare handeiding voor vakman: Linksback: fijne kneepjes e speciat Rechtsbuit of binn e vast concept. As je BiSL zó eest zeer nuttig. Echte samwe rking Uitvoerd beher Om samwer king tuss vier domein gestate te gev moet we op zoek naar overkoepe process. Voor uitvoerd e activiteit (in BiSL: Gebruiksb eheer Verbind process) igt opossing voor hand. ITIL biedt reete process (Incidt Aanvraag sam vorm ze suppy) moet voora ever vogs afspraak maar natuurijk mag die dcipines verwacht word ze meedk. Functionee (FB) ervoor verantwoorijk suppy evert Richting gev Op richtingge vd niveau gebeurt eigijk net zoiets. De strategie veranrstrategie business IT moet ae op ekaar word afgestemd maar ze moet er g informatie sam voor zorvoorziing IT optimaa bijdrag aan succes onrnem ing nu in toekomst. Dat stet hoge e aan samwerking op strategch niveau op gebied procesgang maar op twee hee anre gebied: bereidheid kwaiteit om echt sam te werk e goe agda. De BiSL- proce ss gev aan met wie functionee aemaa moet prat waarover. hier dus voora BiSL e uitstekd e agda voor functionee. Uitvoerd veranre n Op zef manier kunn we uitvoer veranra ctiviteit (in BISL: Functionaiteitbeh eer onrhoud vernieuwing) Wij-zij-dk vormgev. In dit domein word ae Ja maar BiSL (keine maar beschrijft toch grote) veranring uitgevoerd jut we samwerking. Ook hier igt met anre domein opossing voor Hoewe BiSL? hand: Prince2 zef caimt voora bijkt bijzonr geschikt samwerking (businesscase binn e domein eidd resutaatgericht vorm te gev beschrijft goe governanc e) om samwer die tuss functionee we geijk king tuss vier domei zijn n vorm te geving. Dat doet gev BiSL omkan gebruikt BiSL ae op word om te e hee specifieke onrzoek manier. Het mo reert bijdrage uit beang functionee aan die samwerking uit moet zijn. gezami jk beang onrnem ing. Dat e Stur hee natuurijk uitgangsp unt voor e De stur romo maar ge process BiSL zijn goe bas voor over ageme samwerking. ge echte process maar managem tverantwoorijkhed Binn BiSL staat -activiteite n. Voor invuing daar steeds weer hebb we BiSL tegover toch nodig? business IT twee anre Daar Business partij. BiSL (managemt)boeke zijn vee betere stuurt aan verstrekt n over versch opdrachte Wat er dan nog n stet e. bestet aat overbijft uitvoer bewaakt voora mak controeert. afsprak met As er a sprake IT. Ook hier beschrijft mwerking saitil (in Service dan as Leve Managemt) spe tuss twee tnspe processtap p uitsteers: speers kd maar te schiet opdrachte vee uit gezichtspu Aspect 1 Bedrijfsvoering n informatie Deivery. nt naarorganatie toe retournere ekaar Met behup n aquaat. BiSL én Besturingsniveau gezond verstand Deze ining bevorrt moeiijk wij-zij-dk 1.1 Bepa strategie e evwicht om Pan tuss iger proces te assember. (voora) De kritieke succesfacto ICT.Strategche zijn dan vertegw Wij anayse r bij uitstek oordiger besturing bereidheid hier kant zij om echt sam ICT. te werk. De bodig samwerking 1.2 Ontwerp ijkt meer op die e voetbateam. Het team Pan uaer tactche BiSL voora e praktch mo ( ASL ) Reactie op BiSL ge procesmo ( ASL ) :15:06 ITB07-04_v3.in In meinummer IT Beheer Magazine schrijft samwerking tuss goem vier domein vormgev. Wat mij betreft mag je hier e procesmo voor mak maar uit ervaring weet ik e rgeijk procesmo zodanig hoog over za moet zijn om universee bruikbaar te zijn je er voor e impemtatietraject zo vee aan hebt. E bekd overkoeped procesmo IPW; as bas hee bruikbaar maar makers gev zef aan aanvud gebruik bestaan mo as ITIL ASL BiSL CMMI bodig houvast kan gev bij impemtatie process. Losse procesmo met goed gefinieer koppevakk kunn mijns inz vostaan. Bart geeft daarna aan: ASL BiSL gev nadrukkeijk aan binn één domein te bijv maakt ze dus ongeschikt om as overkoeped procesmo te di. Daarin heeft hij voedig geijk. Het zijn ge overkoepe procesmo wi ze nadrukkeijk zijn. Maar dan vogt er e echte drogrering: ASL BiSL zijn dan ge procesmo maar romo. Procesmo of romo of nog iets anrs? A ez bekroop me sterk gevoe e e dcussie in ek geva mijn gevoe onbehag daarbij veroorzaakt wordt door finities term. De makers BiSL noem e procesmo. Voor Bart kan e procesmo ae maar e procesmo as proces over (in ons geva) ae vier domein he gaat. Ik b es met Bart as hij zegt BiSL ASL ge echte procesmo zijn. Maar om e anre red. E procesmo e beschrijving e proces. En e proces e ogche opevoging e aanta activiteit bewerking /of haning die tot e bepaad te vor bedacht resutaat eid. De process binn BiSL ASL zijn veeeer activiteit die ae te mak hebb met e bepaad 40 ITB08-03_v3a.indd 40 BiSL ASL ge invuing gev aan behoefte onrneming aan optimae samwerking tuss business appicatie technch ; daarvoor moet we terugva op ITIL Prince2. In dit artike geeft ASL BiSL Founion haar vie op opvatting waarbij zij beang ctraa stet hebb mo die praktch toepasbaar zijn. Lucie r Hag Mark Smaey In zijn artike BiSL heemaa ge procesmo ( ASL ) stet Bart Stofberg BiSL ASL ge invuing gev aan behoefte onrneming aan optimae samwerking tuss business appicatie technch ; daarvoor moet we terugva op ITIL Prince2. 42 ITB07-07_v3.indd 42 dd 21 Succes = kwaiteit x acceptatie ASL BiSL zijn specifiek op behoeft afzonrijke beroepsgroep gericht zijn bedoed as overkoepe procesmo. E beangrijk aspect ze positionering acceptatiegraad bij doegroep. De business case achter invester in adoptie mo er zowe uit business as uit ICT zef e dring behoefte om bat /of kost die met ICT samhang te veranr. Om dit te bereik kun je aan grofweg drie zak seute: ms method (waaronr process) mid. Het za ge verrassing zijn veranring ms moeiijkst. Ms wi we veranr maar wi veranrd word. Bij dit veranr gaat meesta om wi kunn. Kunn makkeijkst: met oopbaanpanning opeiding training kom je op jute niveau kn vaardighed. Maar hoe wi te beïnvoed? Uit ervaring bekd adopter e nieuwe werkwijze makkeijker gaat wanneer ze specifiek op doegroep geschrev. BiSL ASL saan nu emaa beter bij sbetreff functionars aan dan e geriek mo as ITIL zo bijkt uit praktijk. Ms herkn zich in ASL BiSL kunn zich verpaats in manier waarop process best practices bedoed zijn voe zich professiona. In vee geva overdrev om te sprek emancipatie. 4 mei 2007 Deze pragmatiek e kernwaard ASL BiSL Founion: beter e acceptabe mo dan e wetschappeijk perfect mo gekocht wordt. Tijds impemtatie e mo vindt toch atijd op bas gezond verstand verfijning acctuering paats op bas karaktertiek sbetreff organatie. Uiteraard er bij Founion we geijk besef ket waarin ASL BiSL word toegepast: business appicatie technch. Dit besef context vertaad in interfaces met anre schakes in ket. Daarmee duiijk er wie wordt verwacht waarbij as geegeer opdrachtgever uit business trekk ro vervut naar appicatie technch. Iere groep doet zijn eig ding maar bijdrag groep zijn op ekaar afgestemd. Service eve agreemts operating eve agreemts dossiers afsprak procedures hep daarbij. De ASL BiSL Founion erkt beang e overkoeped mo maar hecht in eerste instantie meer waar aan hebb mo die verschi doegroep onrsteun. Dit komt tot uitdrukking in eerste doesteing Founion: professionaer vakgebied appicatie informatiemanagemt verbete- 7 september :19:36 ICT IT matters Strategch (richt) ASL ) AB Tactch (inricht) ( Procesdomein Business BISL ASL 2. Informatievoorziing VRAAG 3. ICTservices AANBOD 2.1 Bepa strategie informatievoorziing Strategche anayse besturing IV 3.1 Bepa strategie ICT-services Strategche anayse besturing ICT anayse 2.2 Ontwerp informatievoorziing uaer tactche anayse IV 3.2 Ontwerp ICT-services uaer tactche anayse ICT 1.3 Pann 21 Tactch bestur 2.3 Pann informatievoorziing Tactch bestur IV 3.3 Pann ICT - services Tactch bestur ICT Vakmanschap meesterschap E informati :15: Beher 2.4 Beher ci waarvoor bewonring informatievoorziing heb Proces Functionee Edsger 3.4 Beher hed. Bij ICT- zijn er nu emaa tegstrijdige beang bijvoorbeed: erzijds moet system betrouwbaar zijn anrzijds moet nieuwe reeases sne word gereaeerd. or ze beang organatorch te scheid creëer je functionee spanning waaruit e optimae mix beang wordt bereikt. Jut dankzij wij zij. Dat ze atreaties op één overkoeped doe gericht bijv wordt vormgegev door hebb e inforin sag e matiestrategie diebruikbaar vertaad wordt naar gebouw neer te zett overeg voor ekom angetermijnpann voorprijs. appicaties Boekhoud maar in gegevsverzameing infrastructu- ers die er steeds sag om boek g. Auto s r. Deze pann richting aan koppd te krijdiegev twee of drie keer per roep jaar teruggekeuzes die word in kar wijzigingsbeom er e esstiee heer word gom aan weer uitvoee ugt. onrstroomvoorziing ring zef. we die eke e BiSL functio nee in pr aktijk ik e ICT -mateoze services Dijkstra. Technch kt ga As u naam u scham want as er e 2.5 Gebruik 3.5 Expoitatie Nobeprijs informati Informatievoorziing ICT - services ca was geweest had Beste support Toepassing & Levering hij hem uurtje of zo week keer gewonne vast stokt. Concrete n. Maar er ons eig vakgebied voorbeed ge Nobeprij voor informati uit s mog as bekd Democratche vernieuwing sted word wkun vreemd. veronr. Dat Daarnaast neem ik kritiek Per sot reking heeft Stofberg aan. op voor economie Nobeprij inhoud mo zef. Hij heeft s pas in 1968 We zijn trots voor eerst gereikt. Maar verbetervoorste voorpraktche wijze op onze uitedsger wt we waarom. In zijn insteing onze -u-maar-doe war r communicatie tuss gebeschrijving aansuiting op anre best in ICT koom. Het mo informati og ci onverbete nmtaiteit rijke brodaa onze u-vraagt-w draaiin byt beunhaze noem domein. mo. steing nog in ontwikkeing maar za rs zeker hobij onze pragmatie n. Daar brandt ge k e bijdrage ever aan beter beee zefs fauw bu voornaam as we hebb aatste Hiermee hoofdpunt Bart Mo die in zichzef vernieuwd zijn grip samwerk met verbetekt. eigijk aan. Dan kunn Maar ze net ons Stofberg geadresseerd. Nu vogt e poom ze e nieuwe evert kijk bied op schi domein. zo goed e eigijk onze kant Nobeprijs aemaa op? E werkeijk sitionering ASL BiSL t opzichte uitvoering dageijkse werk moet product aerbeabberdst in vergeijkin e overkoeped mo evas je te sne op schop nem. Ms Wij-zij-dk of wij-wij-dk? g met anre bedrijfstakk. Is triest? Kwaiteit Ik vind e reactie op kee taipunt diecorrecthe moet immers vaak ev wn aan Bartidmaakt opmerking eegantie we. De vroeger hadd. Dat zijn vakied waaraan e e hij aansnijdt. nieuwe vie hun avors ze gedachbisl-baring uit perspectief computer beroepsee programma r. Zij neus moet me Dijkstra. op voor hun tegoed omarm. Om die red heefthaad (vodo uit brodw Zijn goe vrid erk. Wij staan ooguik Care ae Overkoeped mo bouwer Neerands stichting dasl gedur eerste e overkoepe positie) in term Schot toe Nee we hebbvijf jaar eerste verhev. Dijkstra Hoe moet ASL BiSL nu word ongewijzigd Of dit voor BiSL wij-zij computer gested samwerking tot standaard vond E geat. zo moest hamer echte vakman opaanmoedig. gepaatst binn e overkoeped geva za zijn vraag.zou nooit toestaan. Die eegantie. De meeste ms onvodo zou begon as eering werkte zijn daar heemaa mo waar we zo angzamerhand zich op tot geze uiteinijk in geïnteresseerdwe die wi gewoon na jar zefopoff eering oket behoefte aan hebb? Er zijn verschias BiSL in Mae was opgested had zijnde stichting opt binnkort zaak E ming meesterstuk mocht hij werkt. mak. voor indi verbetervoorste opties maar interessant e die overigs gebruikgemaakt kunn word Pas dan was nog steeds ter geword hij zef meesvoksstamm door hee wordt aangaan mo. Deze worontwikkeing Universiteit woord kami kita. Kami betekt hoogst geed. haabare. Maar Dijkstra iets uit As daar wi aan. Eegantie Midee d behand door e Review Boardu dacht Amsterdam in samwerking met e wij excusief anre groep ; kita geeft uw ge overbodig was dan heeft Mijn var e uxe u participant zijn vertegwoorvertegwoordiging beweer ICT-everanciers anre groep in wij be- fout.waarin hij maaraan heeft as vormt draaier hee onrsche succes id tuss digd op uitnodiging stichting traject nog opeirs consutants uitgevers fei. exazijn. In context BiSL bete- doorop. Zefs to hij a Egrep echt eegant jar gepsion programm korter vertegwoordigers eerd was minsteing werkt aan zo nbestaat inforkt kita functionee ge tijd a appicatie- inspeciat uit duiijk meer e ved. De geschei reete organaties uitdraaibank matievoorziingsframework. mo technch uiteraard kon hij t Het had gezi n onre zich nog sotte meest n opwind over eegante Review Board beooret zak borduurt voort op Primavera-werk business. Wij-wij dus. Gebruik hier fatsoij e ringetje programm meest a vaak k afgewerkt efficiënte was. Moet Hieruit Rik Maes. In e anre interpretatie komt. Onzin weichtzei tegemoet aan gevoehoe onrzoekt opossingsrichting. Edsger vrid Care je es zi ruw mopper gewoon e vogt e ijst hij: wijzigingsvoorste mo (zie figuur 1) wordt BiSL nastrevs. e gemeschappetheoreticu Je haat er je op. hand aan die word ingebracht in e adgepositioneerd binn domein ijk doe maar praktijk nu emaa Je bijna dk viesorgaan Architectura Board. Na informatievoorziing zou daarmee in er sprake verschi groee wered waar Intuss ct ASL vind wijword 80 pro project beooring goedgekeur wijsterk geieerd aan business. past p met verschi verantwoorijk heemaa geeteijk nodig om bijvoorbeed of gehee mukt. Waar meeste e ITIL Service kwaiteits- Manager in sprocess tijk te test geïmpemteerd prakavors hem word in paats e certificaat 43 Wenee naast 7 september 2007 uitgevoer te gev. kunn opdreune e keer maar d meerre ma. pichte iteratuur n ver voortdure Waar nd verg kijk we we onze product of hij karaktereigschap uitzonr ITB07-07_v3.indd :19:36 geschikte ing maar p heeft. Ja norm. Waar scheet as kapper e beetje vering dusdanig dte over koetjes vaak faat kafjes kan be maar m erover rapporteert op regemati bab maakt hem ge bas. Ja probeer nog tot kapper. Maar e branche e goe maar es te verzinn voor e informati waar cus goeg! Aannemers gebeurt. die er in 80 proct geva Hans Bezemer configurationm gastdoct Operationee (verricht) dossier mo Pan 1.5 Expoitatie voor Operationee we e ca zefs (gebaseerd op The Art of Figuur 1 ASL BiSL gepositioneerd t opzicht negvaksmo voor Managemt1) bij Fontys Hogeschoo 48 Vo. anager bij Ordina In IT Beheer Magazine 4 (mei 2007) e artike versch over BiSL onr tite B heemaa ge procesmo. De auteur maar voor e kwaitatief hoogwaardige appicatie. Wat functione E kantteking bij inzett e De (veranree Server Based Computing-omgeving n) ro Om te beginn functionee heeft er vee skundigheid nodig om zinvo diverse consequ om in te gaan op ro ties e verregaanze ctrae omgeving functionee impact. Hieronr in te richt want daar bestaat we daarop te onrhoud. zuwewaar vat schijnbaar nog ingaan. onduiijkheid werkpek vrijwe weg boover. Functionee ijkt (incusief informatie nog voedige Functionee dig kn ervaring voor e Server managemt) as vraagbetek over invu gaat organatie Based Computing-omgeving aanzi vraagorga functione t aanzi natie e Functionee Beheer informatie ijk. Bovdi wordt afhankeijkheid voorzie vraagorga ning binn achtergrond satie niorganaties. business e goed functionerd netwerk mo Hieronr vadit betekt operatione te e werkzaam nog groter dan voorhe. Immers: ge kn adus hed ( onre uitmaakt aou functionee Remko r business.netwerk = ge appicatie ge toe) maar In mere opdrachtg Pos in onrsta was : ge informatie-intsieve everschap voor gang tot a. Voorhe an reactie. informa grote tievoorziing naties functionee orga- tot a. (voor business) netwerk = ge toegang In dit artike dan informatiemanagem wordt daarom gepositioneerd t. as binn business. reactie op praktijk komt In pc dan hee veezijdige krachtige artike Stofberg Is we voor functiode behoefte nee om invuing maa overbodig? Nee want er zijn nog (es) ingegaan op te gev aan zit ingesot kost achtergro ICT-organi ged: Wi E hardware matige thin cit biedt saties steeds appicatiesbinn die zo vee rekwerk ontstaan nd nog waard? maar dan acteert uit aerei ontwikke daar asnodig ing we evscycus bepaa appicaprecies zakeijke gebruiker vere e krachtige pc efficiënter vraagorganatie in omgeving gebruik zoas outsourcin business.appicade scheiding dan te prober g heeft: ties nog verr rekk a pass ze toegang zakeijke e rgeijke appiuitbestedi BiSL ng tot tuss vraag toem (Business aanbod heeft gebruik eigijkinformat in ion architectuur ties. Om in e SBC-omgeving sprake catie via e Server Based Computing verschi pakkett consequ standaardopossinge Services Library) organatie? n. e ze server hoeft ze server omgeving aan teties: bied. E bekd or mo in ontwikkeing te interne Scheiding per se bij organatie zef staan. vraag-aan voorbeed AutoCad. Dat gedt a heepraktijk. ICT-afin bod maakt verg door g gescheid process. combinati Standaarder betekt m Sterkeres nog: pc of wek communicamaa as die appicatie werkt met spe interne externe everancie moet accepter eke appicatie tieapparaat hoeft inas vraagorga pand cifieke hardware zoas speciae printers rs of soms natie zefs speet continue ae externe vraag aangepast wordt aan organatie. Heteverancie kan wie everancie (potters) eespn. In e percremko rs.organatie Daarnaast te staan maar door r Pos r moet zijn verzakeijk of strev zou jut moet zijn m op e wiekeurige pek staan bijvooruitgedrukt kan aanta speciae huidige tage ing onrsteu everancie door framework nd r nog we Het s asbeed jute evert e appicatie aanpast. Van e bijinterne e werknemer thu. werkstations in e organatie aag zijn ITIL jute. As externe ICT-everan gevog gestandaardeer appicatie kan m ige veret toegang tot interbijvoorbeed 5% a hangt af ciers hier kun e echte je nooit onosmarancier geword evemet vee gemakkeijker afscheid nem dan net. Toegang gev tot ekeijk bedrijfskriti soort organatie. De winst onre zijn hun eig bean ICT-organi g hun eigsche satie - werkpekk kunn e appicatie die heemaa aangeappicatie buit e pand standaardering vraagstukk integrae. process verantwoo past aan organatie. Het sneer bedrijf betekt we één anr rijkhed bijft in meeste geva gemakkeijk over domein veranr appicatie betekt omgev moet word door additionee overeind. he dus werk. organatie fexibeer. Het beveiigingsmaatrege. dit artike 9 november 2007 ITB07-09_v3a.i ndd 48 11/7/07 3:28:06 PM ITB07-09_v3a.i ndd 49 e afweging die organatie moet mak waarbij m meer dan voorhe reking moet houd met kost -standaarder. Aan begin artike staat standaardering techniek door techniek zef gedaan kan word. Dat zo maar hierin kan m simmere keuzes mak jut met betrekking tot veezijdige pc. In e Server Based Computing-omgeving maakt m ge gebruik veezijdigheid pc maakt standaardering vee gemakkeijker. 32 ITB08-02_v3.indd 32 object maar onring vaak ge opevog activiteit zijn. Het opste e bedrijfsgegevsmo actuee houd stuurgegevs in e tabe zijn twee activiteit die te mak hebb met gegevs (bei kom voor in proces Beheer Bedrijfsinformatie) maar opevoging ver te zoek. Nog e voorbeed: beantwoord vrag eindgebruikers over hoe ze met e appicatie moet werk erzijds houd gebruikersovereg anrzijds (bei activiteit binn Gebruikersonrsteuning). Bij BiSL ( ASL) zou je dus eigijk net as bij CMMI beter kunn sprek over procesgebied. Toch heeft (meesta ogche) custering activiteit zoas die paats heeft gevond vee meerwaar voor structurer a die activiteit die je in Functioneedomein respectieveijk Appicatiedomein kunt onrkn. Die structurering maakt impemtatie evoudiger. BiSL zou veeeer e romo zijn adus Bart. Ik k term romo ae maar uit gewone dageijks ev. En daar betekt : iemand die of iets op voorbeedige wijze vodoet aan e bepaad ropatroon waarbij e ropatroon e manier waarop ms onring functioner of hun tak hebb vered. Bart beschrijft as: Romo gev aan hoe je uit e bepaa verantwoorijkheid kan/ moet acter in gezamijke process weke e je uit die verantwoorijkheid mag/moet ste aan die process. service managemt Reactie op BiSL ge proce smo ( ASL Bart Stofb ) erg Concusie: mooie veezijdige pc past 9 november E anr onrschat zakeijk voore veea bij e zakeijke werkpek zich richt op e SBC-omgeving kwa kwae bedrijf kan beter iteit aangebod appicaties beschikbaar mak houd e hoog moet zijn. Anrs wordt stagestandaardeer omgeving onr 11/7/07 3:28:06 PM biiteit hee omgeving in gevaar architectuur dan op inricht gebracht. E secht geschrev appionrhoud veezijdige pc. De catie kan we op e pc geïnstaeerd toegang tot e rgeijke omgeving word zij met ige moeite. De kan gereaeerd word met e eimpact werk bijft dan voudige goedkope machine die m mbeperkt tot die pc. Maar we e schi es meer pc heet maar thin verstandige keuze om e rgeijke cit. aandachtvrag appicatie beschikbaar te ste? In e SBC-omgeving Robert Jan Drijver as projectmanager werkzaam binn Getronics PinkRocca antwoord sne duiijk: nee! Zorg BiSL ge procesmo ( ASL ) In IT Beheer Magazine dreigt e heuse poemiek te ontstaan over Functionee over BiSL. Het begon met e artike mij (in nummer 4 vorig jaar) met tite BiSL ge procesmo ( ASL ). Na e eerre reactie ASL BiSL Founion (in nummer 7) reageer Remko r Pos in nummer 9. De reactie Remko geeft ons e (buit)kans om zicht te krijg op e aanta kerndiemma s Functionee. 2 februari 2008 Mijn betoog Remko s reactie In nummer betoog ik succes onrneming eidd moet zijn daarvoor noodzakeijk Business Functionee Appicatie Technch (af nu: domein ) optimaa met ekaar samwerk. Samwerking geef je meesta vorm door mid process dus moet we op zoek naar procesmo die samwerking tuss goem vier domein vormgev. ASL BiSL gev nadrukkeijk aan binn één domein te bijv maakt ze dus ongeschikt om as overkoeped procesmo te di. ASL BiSL zijn dan ge procesmo maar romo. Romo gev aan hoe je uit e bepaa verantwoorijkheid kan/moet acter in gezamijke process weke e je uit die verantwoorijkheid mag/ moet ste aan die process. In nummer 9 schreef Remko r Pos één schrijvers BiSL e reactie. De reactie Remko aat zich beter begrijp as we hem onted in twee verschi hoofdijn die in verhaa door ekaar op. Hoofdijn 1: reativering mo In eerste hoofdijn reativeert Remko werk met mo. Remko hamert erop je (a) eigijk in abstracties over praktijk kan prat om er e groot verschi tuss praktijk theorie. Bovdi zegt Remko er (b) zo vee verscheidheid in praktijk Functionee geraer eigijk vee opevert. Je moet dan (c) onrscheid mak tuss proces (theorie) procesimpemtatie (praktijk) je moet (d) bij impemtatie voora afwijk theorie. Remko eindigt zijn betoog met opmerking er (e) noga theoretche tekortkoming in BiSL zitt. BiSL e abstractie dus e theoretche geraatie praktijk Functionee. Ik zou BiSL in z in bescherming wi nem teg Remko: heeft we geijk zin om in abstracties over Functionee te prat. Ae zo kunn we compexe werkeijkheid beter begrijp ae dan kunn we afsprak mak over optimae inrichting organatie. En natuurijk daadwerkeijk invoer gemaakte afsprak e vak apart. 2 februari :31:22 ITB08-02_v3.indd :31:23 Met e beetje goe wi zou je kunn zegg vie BiSL ASL e bepaad ropatroon beschrijft nameijk taakvering tuss functionee appicatie technch. Ook kan woord romo beed oproep BiSL verangt er bij impemtatie atijd e aanta standaardro zou moet word ingevud (zoas bij ITIL-impemtaties waar je bijna atijd change manager incidt manager probem manager et cetera et cetera aantreft). Deze e beschrev. Het in bepaa situaties zefs overdrev of gekunsted dus ongewst om vee vast omschrev ro expiciet toe te wijz. Wijs iever activiteit verantwoorijkhed toe aan ms. Graag zou ik daarom wi woord romo wordt vermed in toekomstige poemiek theorieën over mo. Het schept meer onduiijkheid dan duiijkheid. We hebb a zo vee synoniem homoniem. ITIL geschikt as overkoeped mo Bart op zoek naar e overkoeped procesmo waarin samwerking tuss domein op e goe manier gestate krijgt noemt daarbij ITIL as mogeijke kandidaat. ITIL jarang eerst terecht (v1) maar a ige tijd t onrechte (v2 zeker v3) beschrev as e procesmo voor technch. In ASL- BiSL-boek heeft ITIL nog ou onjute etiket. In e aanta artike hebb we ITIL v3 a met ASL vergeek op gebied 3 apri :24:51

3 FB met BiSL AB met ASL TB met ITIL Gebruikersonrsteuning ( onre Ca-) Incidt managemt Incidt managemt Evt managemt Request fufimt Operationee IT-aansturing Capacity managemt Avaiabiity managemt Continuïty managemt Wijziging Change managemt Impact anays Demand managemt Avaiabiity managemt Capacity managemt Information security managemt IT-service continuity managemt Access managemt Change managemt Transitie Software contro & dtribution Transition panning and support Reease and poymt managemt Service asset and configuration managemt Et cetera Et cetera Et cetera Figuur 1 Primaire invashoek voor inrichting: je eig domein inricht appicatiemanagemt. E onrzoek naar mogeijke betek ITIL v3 voor invuing dus naar verhouding met BiSL vindt nu paats op bas huidige boekset. Het probeem ITIL consequt in zijn afbaking tuss mand suppy. De meeste process word beschrev uit suppy-kant dus uit optiek service provir IT-everancier. Er wordt bijvoorbeed we meding gemaakt e fome as super users maar hun activiteit mak ge e uit proces incidt managemt. Zij super users zev input. E aanta anre process zoas change managemt omvat we activiteit aan mand-kant. Er wordt regematig nadruk geegd op hoe beangrijk om uit kant te rer bij finiër services die je wit ver aan je kant (in- of extern) maar dit gegev verr onvoedig uitgewerkt. Daarnaast profieert ITIL zich in versie 3 meer as procesmo maar as fasmo beschrijft weke fas je moet doorop in service ifecyce: bepaa weke dt je wit ver (service strategy); hoe ze er uit moet zi (service sign); hoe je ze wit impemter (service transition); hoe je ze wit uitvoer (service operation); hoe je ze wit verbeter (continua service improvemt). Ondanks aanta process in ITIL vergroot ti naar ruim twintig. Daarmee wordt beschrijv koppevakk met ASL BiSL e stuk arbeidsintsiever gemaakt (zie figuur 1) samhang tuss drie mo op eerste gezicht onoverzichteijker geword. Onr toegevoeg process bevind zich ge typche functionee-process. We wordt aandacht gegev aan aanpa onrwerp (in hoofdstuk Service sign technoogy-reated activities) as Requiremts gineering Data- Informationmanagemt. De Business requiremts word gezi as input voor opste requiremts aan nieuwe IT-services. De scope Datamanagemt begint bij bedrijfsgegevsmo bedrijfsgegevs dus duiijker binn functionee. Gezi feit ITIL zich meer profieert verr ontwikket as procesmo sechte afbaking tuss mand suppy binn ITIL constatering in feite e mo gemaakt voor IT-service provirs zie ik ro ITIL as overkoeped procesmo as ongewst. BiSL zou jut ITIL hee erg kunn versterk. Dan zoud we koppevakk tuss ITIL BiSL her beschrev moet word zou ITIL echte keuze moet mak om ae e mo te zijn voor IT-service provir. PRINCE2 mij betreft überhaupt in beed as overkoeped mo om gemaakt voor IT-project maar voor ae project. Het te geriek. Wseijkheid overkoeped procesmo Ook hier zijn her es met ekaar. A hee vaak heb ik dcussies gehad over wseijkheid e geïntegreerd procesmo. Onangs heeft Yvette Backer 1 hier nog e pubicatie aan gewijd. Geukkig hanteert Bart term geïntegreerd want 3 apri ITB08-03_v3a.indd :24:53

4 Om bijna atijd paatsvindt in anre organaties/organatieonr dan appicatie technch ( op zich a vaak weer vered over meerre organaties) igt toch meeste voor hand om ek die domein te at werk met e hupmid beste bij hem past (figuur 1). Voor funce geïntegreerd procesmo veret geïntegreer tooing werkwijz dan kan keuze e bankorganatie in Austraië voor e bepaad service sk too er bij wijze sprek voor zorg fietsmaker om hoek die fiets evert aan Austraië verpicht wordt met too te werk. Bovdi dan kans te groot inrichting process past op organatie echt nodig heeft. E overkoeped procesmo dan. E simpe paatje waarin verband word weergegev tuss kernactiviteit appicatie technch : waarom? Lijkt e goed pan. Er zijn a poging gedaan. Sommige eigijk meeste die paatjes war a gauw meer evoudig. Daardoor schiet ze sne hun doe voorbij. Ze gev meer verwarring dan duiijkheid. E beschrijving overkoepe process dan? Dat kan aan hand ae kn die in ASL BiSL ITIL vastgeegd vrij evoudig (zie artikereeks Meijer Van Haag in IT Beheer Magazine). Voore je dan e bepaa hoofdactiviteit (vaak e werkproces zie figuur 2) duiijker ziet wie drie domein verantwoorijk voor afhaning weke subactiviteit. Nae je dan reatie tuss process binn e domein weer vee moeizamer in beed krijgt. Of wordt weer e te compex gehee. Bovdi krijg je dan te sne situatie domein zich inhouijk bemoei met wijze waarop e bepaa hoofdactiviteit in e anr domein wordt ingericht. Het rico groot principe Samwerk waar nodig zefstandig operer waar mogeijk in gedrang komt EXIN-Adv IT Beheer Magazine 3.indd 3 apri :13:49 ITB08-03_v3a.indd :24:54

5 Hoofdactiviteit (werkproces) FB AB TB Afhan vrag verstoring Ste vrag Med verstoring Afhan functionee vrag Indi service requests Regtrer meding Anayser meding orzett meding Afhan meding (oposs programmafout) Regtrer meding Anayser meding orzett meding Afhan meding (verg printer) Zorg voor goe beschikbaarheid performance continuïteit Ste e aan beschikbaarheid performance continuïteit beveiiging Aanvrag autoraties Aanvrag extra productierun Mak capaciteitspan et cetera Definiër maatrege (toegangspad op abase veranr) Uitvoer maatrege Monitor maatrege Mak capaciteitspan et cetera Definiër maatrege (extra geheug beschikbaar ste) Uitvoer maatrege Monitor maatrege Definiër monitor uit te voer wijziging Gewste wijziging bepa Impact anayseresutat beoor Besuit over uit te voer wijziging Monitor voortgang binn FB Regtrer wijzigingsvoorste Uitvoer impactanayse Terugmed impact Adver over reeasesamsteing Monitor voortgang binn AB Regtrer wijzigingsvoorste Uitvoer impactanayse Terugmed impact Monitor voortgang binn TB Et cetera Figuur 2 Primaire invashoek voor inrichting: overkoepe werkprocess tionee BiSL. De eindregie over invu voor business bodig informatievoorziing hoort bij te igg die regieactiviteit mak dan e uit BiSL. Overigs iets anrs dan serviceteamro die ASL BiSL beschrijv die door Bart tot hoofdaannemer IT ijkt te word goemd. Het bij voorkeur positioner hoofdaannemer ro binn mandorganatie e onrwerp nog dcussie behoeft ( kan e strategche keuze zijn voor e bedrijf om zich tot zijn eig kernactiviteit te wi beperk). Maar om verantwoorijkhed bij ze ro zoas Bart hem ziet zijn beschrev aat ik hier achterwege. Moet BiSL vooropig dan maar bijv zoas nu Remko graag ziet? Of moet er toch conform Bart s ws sne e BiSL versie 2.0 kom? Ik vind BiSL zoas nu in ekaar steekt hee waarvo voor beter inricht. Het uitstekd as checkt te gebruik bij verbeter operationee functionee informatiemanagemt. Anrzijds vind ik er e aanta punt in BiSL zit die theoretch gezi inconsequt zijn (ijk). Ook vind ik argumtatie Remko doebewust zo sterk m ik e aanta eemt in mo. Ik peit ervoor ang duurt voor er e vog versie BiSL wordt ontworp waarin nog beter uit business wordt gereerd waarin activiteit nog ogcher gecusterd zijn in procesgebied maar in hoofdijn qua and fee dicht bij BiSL 1.0 bijft. Meer e versie 1.1 dus. Ge overkoeped procesmo maar nog steeds e mo puur voor mand-kant. Maar wé e mo evoudig mogeijk maakt om reaties met ITIL aan te gev. ITIL e weredstandaard daar kunn we omhe. E goed BiSL ITIL kunn ekaar versterk mits koppevakk eduidig te finiër zijn. We jammer ITIL aatste met haar versie 3 e stuk moeiijker heeft gemaakt door haar eig onvokomhed. Ik spreek hoop uit ae ming over toekomst nare vormgeving BiSL in op dcussiemiddag word uitgewsed dit za eid tot e nog beter breed gedrag hupmid voor inricht functionee. Not 1. Frances Haag (IBM) Yvette Backer (GPR) zijn net as ik a jar actief in uitdrag verr ontwikke ASL BiSL 2. Ook in dit artike wordt onr hee scaa verstaan operationee tot met informatiemanagemt Literatuur Meijer Machted Frances Haag Serie 7 artike over koppevakk samwerking tuss drie IT-domein IT Beheer Magazine cember 2006 jui 2007 Meijer Machted Joanda Meijers Effectief IT: samwerk waar nodig zefstandig operer waar mogeijk IT Beheer Jaarboek 2002 Meijer Machted Mark Smaey ITIL v3 ASL e Latreatie IT Beheer Magazine Meijer Machted Mark Smaey Sharon Tayor ITIL V3 and ASL: Sound Guidance for Appication Managemt and Appication Deveopmt Ctre/White-Papers jan Backer Yvette Waarom integrae domein er moet kom IT Service Magazine Pos Remko r ASL e framework voor appicatie t Hag Stam 2001 Pos Remko r Raph natz Frank Outvorst BiSL e framework voor informatiemanagemt Van Har 2005 Bom Jero Joanda Meijers Hans Herwaard Het ABC tot integraa IPW t Hag Stam 2001 Dr. Machted Meijer zefstandig sior consutant trainer met as speciaa aandachtsgebied samwerking tuss appicatie technch aan hand ASL BiSL ITIL. 3 apri ITB08-03_v3a.indd :24:55

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Machteld Meijer en René Sieders Machteld Meijer en René Sieders, specialisten op het gebied van applicatiemanagement en businessinformatiemanagement,

Nadere informatie

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk

ICT-dienstverlening. Leo Ruijs, Wouter de Jong. Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement. Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICTservicemanagement Leo Ruijs, Wouter de Jong Derde druk ICT-dienstverlening Van ICT-beheer naar ICT-servicemanagement Leo Ruijs Wouter de Jong Meer informatie

Nadere informatie

ASL en BiSL opgehelderd

ASL en BiSL opgehelderd service i ASL en BiSL opgehelderd Misvattingen, misverstanden en vragen ASL en BiSL zijn alternatieven voor ITIL. In ASL en BiSL ontbreken Probleembeheer en Beveiligingsbeheer. Over ASL en BiSL bestaan

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

Corporate Portfolio Management CPM - DIY

Corporate Portfolio Management CPM - DIY Corporate Portfolio Management CPM - DIY {www.accolades.nl} Versie : 1.0 Datum : 31 oktober 2012 Pagina {1} Verantwoording Het schrijven van een document bedoeld voor een IT afdeling brengt een vervelend

Nadere informatie

In dit nummer VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org

In dit nummer VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org Dec ember 201 2 Jaa rgan g 16 Nummer 3 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Creativiteit, het thema van deze TNN. Waarom denken

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen. 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven

Nadere informatie