VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003"

Transcriptie

1 VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003 Inleiding Op 5 maart jl. is in aanwezigheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkconferentie O&O-fondsen en het ESF gehouden. De bijeenkomst was bedoeld om met O&Ofondsen de uitvoering van de ESF-projecten indringend te bespreken. Enerzijds werden in het eerste deel van de conferentie de O&O-fondsen aangesproken op hun regierol bij het benutten van O&Omiddelen en ESF-middelen. Anderzijds was de conferentie georganiseerd om met de O&O-fondsen knelpunten in de uitvoering te bespreken en werd daarom in het tweede deel van de conferentie besproken hoe gezamenlijk een effectieve uitvoering van de ESF-projecten te bereiken. Het belang van scholing voor werkenden wordt alleen al getypeerd door de constatering dat op dit moment twee miljoen werknemers niet over een startkwalificatie beschikken. Het verhogen van de startkwalificaties van werkenden is daarom een belangrijke doelstelling van dit kabinet. Nederland streeft er naar dat in % van de voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar, een startkwalificatie via het arbeidsproces behaalt. Maar ook overige werknemers zullen tijdens hun loopbaan regelmatig moeten worden (bij)geschoold om hun kwalificaties te versterken. Het ESF biedt ruime mogelijkheden om ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers op te leiden, niet alleen binnen branches, maar ook door middel van samenwerking tussen branches. Tijdens de Europese top in Lissabon van 2000 hebben de lidstaten van de Unie afgesproken dat Europa in 2010 de belangrijkste kenniseconomie ter wereld moet zijn. Kennis is één van de sleutels die de deur opent naar een gezonde economische en sociale toekomst. De EU biedt een financieel instrument om die doelstelling te realiseren; het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Minister gaf de vertegenwoordigers van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen de boodschap mee dat zij degenen zijn die werkgevers kunnen stimuleren om te investeren in scholing. Om de arbeidsmobiliteit te bevorderen, om de arbeidsproductiviteit te verhogen, en om werknemers van bagage te voorzien. Omdat op dit moment slechts 22 van de 116 O&O-fondsen gebruik maakt van de middelen die via het ESF beschikbaar zijn, laten de sectoren kansen liggen. Verder worden de middelen niet altijd efficiënt ingezet. De fondsen fungeren in praktijk nog wel eens als doorgeefluik (administratiekantoor) dat af en toe opengaat als een bedrijf aanklopt. Van essentieel belang is dat de fondsen een coördinerende en regisserende rol vervullen. Tot slot illustreerde de minister aan de hand van een tweetal voorbeelden hoe daar in de praktijk vorm en inhoud aan kan worden gegeven. Discussie met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onder leiding van de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (ABG), de heer P. Stroink, discussieerden de vertegenwoordigers van de fondsen met de minister. Mw. Wieringa-de Kieviet van het SOG (opleidingsfonds Groothandel) stelde aan de orde dat het Noorden van Nederland vanwege het gebrek aan werkgelegenheid niet kan profiteren van het ESF. Het scholen en opleiden van mensen heeft immers geen zin als er daarna geen baan voor ze is. Dhr. Seip van het VAPRO-OVP stelde dat het ESF een goede tool is in de procesindustrie. Echter, de regelgeving is niet altijd toegesneden op de praktijk. Minister de Geus beaamde dat regelgeving ingewikkeld van aard kan zijn, doch dat er qua vereenvoudiging ook voortgang is geboekt. Dhr. Moerman van de vleessector vroeg de minister naar het gerucht dat CAO s in de toekomst niet meer algemeen verbindend verklaard worden. Dit zou funest zijn voor sommige fondsen omdat dan de verplichte loonsomafdracht kan wegvallen. Minister de Geus zag geen enkel signaal dat het volgend kabinet op dit punt ander beleid zou maken. Dhr. Lie van het scholingsfonds voor de Kunst en Cultuur stelde het op prijs dat personen werkzaam op een I/D-baan in de kunstsector via opleidingstrajecten van andere sectoren een startkwalificatie kunnen verkrijgen. Dhr. J. Gravenmaker van het opleidingsfonds voor de levensmiddelenindustrie vroeg wat de verwachtingen zijn van ESF na Voorkomen moet worden dat er een gat valt tussen het einde

2 van de voorgaande programmaperiode en het begin van de nieuwe programmaperiode. Minister de Geus antwoordde dat er genoeg aanhakingspunten voor Nederland zijn om in internationaal overleg te sturen op continuïteit, immers de Lissabonstrategie vindt zijn voltooiing pas in 2010, en dan vervult Nederland ook nog het EU-voorzitterschap in Mw. Vogelaar van de Grafimediabranche vroeg zich af of de fondsen ook subsidie kunnen aanvragen voor werklozen. Dat kan sectoroverstijgende scholing bevorderen. Minister de Geus kon zich voorstellen dat dit mogelijk zou moeten zijn, echter e.e.a. moet wel afgestemd worden met de uitkeringsverstrekkende instanties. De voorzitter beaamde dit en wees op een soortgelijk voorstel dat de sociale partners in het Monitor Comité ESF3 hebben neergelegd. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De voorzitter dankte de minister tenslotte voor zijn aanwezigheid en kondigde een korte pauze aan. Agentschap SZW Het tweede deel van de ochtend startte met een inleiding van de heer J.W. Weehuizen, directeur van het Agentschap SZW. De heer Weehuizen ging in op de werkzaamheden van het Agentschap (verschillende subsidieregelingen op het terrein van werk en inkomen). Het Agentschap wil het vertrouwen t.a.v. ESF versterken. Het Agentschap denkt daarom graag mee met de aanvrager. Vooral in het intakeproces komt dit tot uitdrukking. Zinvolle begeleiding is juist in die fase van het aanvraagproces mogelijk. Bij de aanvragen die met terugwerkende kracht worden gesubsidieerd heeft de begeleiding een ander karakter. Daar wordt vooral getoetst op de vereisten. Het moge duidelijk zijn dat het Agentschap een voorkeur heeft voor toetsing voorafgaande aan de start van het project. Het Agentschap investeert in het versnellen van de doorlooptijd voor aanvragers, en zal klanten actief benaderen middels nieuwsbrieven, website en persoonlijke gesprekken. Elk O&O-fonds is qua regio toegedeeld aan één van de 3 service-units. Er zal een werkgroep komen waarin samen met O&Ofondsen oplossingsrichtingen worden gezocht voor knelpunten. Een aantal knelpunten is bekend, bijvoorbeeld urenregistratie en aanbestedingsvereisten. Deze worden aangepakt en de oplossing wordt opgenomen in de nieuwe handleiding projectadministratie. Tot slot kondigde de heer J.W. Weehuizen een special aan voor O&O-fondsen, vergelijkbaar met de special die gemaakt is voor gemeenten. Discussie Mw. Smit van het A&O-fonds gemeenten beet de spits af en gaf de suggestie mee om het ESF meer vraaggericht op te zetten. Indien bedrijven voor bijv. 2 werknemers een opleiding mede willen bekostigen met ESF, is daar nu een verantwoording voor nodig op basis van werkelijke kosten of een heel aanbestedingstraject. Dit laatste is handig indien het om grotere groepen deelnemers gaat, maar het verzorgen van opleidingen voor een groep werknemers zonder startkwalificaties vergt maatwerk. Mw. Wieringa bood het A&O-fonds gemeenten aan om werknemers via haar sector een opleiding te laten volgen. Bijvoorbeeld gemeente-medewerkers die een magazijnopleiding nodig hebben. De voorzitter verzocht de fondsen om deelnemers aan te leveren voor een werkgroep die onder leiding van mw. Van Kampen (Manager Operations Agentschap) meedenken over de mogelijkheden die er zijn om vraag en aanbod van opleidingen tussen de verschillende sectoren via de website bekend te maken. De heer Van Odijk van het Opleidingsfonds leerlingwezen land- en tuinbouw (SOLLT) vroeg wanneer een fonds 70% aan ESF-subsidie kan verkrijgen. Mw. De Nooij van het fonds detailhandel sloot hierbij aan en vraagt zich af in hoeverre de de-minimusregeling soelaas biedt. De heer Geelhoed (hoofd afdeling Europese Subsidie Maatregelen) gaf aan dat dit slechts beperkt soelaas biedt, omdat het hier vrijstelling betreft tot aan een bedrag van over 3 jaar, per bedrijf. De voorzitter verzocht een al te technische discussie te vermijden, en stelde voor om schriftelijke informatie over de Vrijstellingsverordening bij het verslag te voegen (wordt nog nag d). De heer Van Odijk gaf de suggestie mee om ESF bijv. aan individuele personen toe te kennen, omdat er zo nooit sprake kan zijn van staatssteun. De voorzitter vond dit geen goed idee omdat het niet om het karakter van de doelgroep gaat maar om de herkomst van de co-financieringsmiddelen. De heer Seip van VAPRO-OVP vroeg zich af hoe een fonds de regierol kan oppakken, in relatie tot andere partijen die andere rollen hebben, zoals bijvoorbeeld de accountants. De voorzitter stelde voor om een werkgroep onder leiding van mw. Van Eeuwijk, (teamleider service unit Den Haag) hiertoe in te richten. Een aantal fondsen zegt

3 medewerking toe (zie bijlage). Tevens kan deze groep meedenken over de nieuwe handleiding aanbesteding. Branche-erkenning De onlangs door het Agentschap aan de fondsen gestuurde brief blijkt voor verwarring te zorgen. Een aantal deelnemers stelde dat deze brief voorbijgaat aan de indeling in branches en sectoren. Anderen stellen dat de bewijslast dat branche-opleidingen aansluiten bij de (Crebo)kwalificatiestructuur, niet bij het bestuur van het O&O-fonds zou moeten liggen. De voorzitter stelde dat duidelijk moet zijn dat een dergelijke bewijslast niet de bedoeling is. Bedoeld is dat het bestuur van het O&O-fonds aangeeft of de onderhavige opleiding door de branche erkend wordt. De heer van de Pol, FNV-vertegenwoordiger, gaf aan dat het niet moet gaan om een opleiding die je anders ook al krijgt, en dat er een civiel effect aan moet zitten. De heer Hoogendijk van MKB-Nederland voegde toe dat een branche of sector een catalogus kan uitgeven waarin bedoelde opleidingen staan, los van het feit of ze te linken zijn aan Crebo. De vertegenwoordigers van de fondsen SOG (Mw. Wieringa) en CA-ICT (Dhr. Spanink) gaven aan dat de brief juist voor vereenvoudiging zorgt. Indien zij een nieuwe opleiding zonder brancheerkenning ontwikkelen, die echter vergelijkbaar is met een Crebo opleiding van een andere sector, dan biedt de brief hiertoe aanknopingspunten. De voorzitter stelde voor dat een werkgroep onder leiding van de heer C. Sterrenburg (regio-manager Zwolle Agentschap) aan de slag gaat om een nieuwe, heldere brief op te stellen. Een aantal fondsen zeggen deelname toe (zie bijlage). Afsluiting De voorzitter dankte de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst af.

4 Deelnemers werkconferentie O&O en het ESF. Namen in volgorde van aanmelding Deelnemer Organisatie 1 Mw. A. van Rooy SBH 2 Dhr. H. IJssennagger SBH 3 Dhr. T. van der Zwaan STOOV 4 Mw. S. Sars FNV 5 P.A. van Odijk SOLLT 6 Dhr. J. Gravemaker St. Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 7 Mw. E.W.M. Rutjes St. Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 8 Mw. A. Wieringa-de Kievit St. Opleidingsfonds Groothandel 9 Mw. J.K. Steimer St. Opleidingsfonds Groothandel 10 Dhr. M.D. ter Bruggen Sociaal Fonds Optiekbedrijven 11 Dhr. C.L.A. Schoenmakers AGF Detailhandel (CKO), AGF Groothandel (GHF) 12 Dhr. J.V. Buissink A&O fonds Gemeenten 13 C. Smit A&O fonds Gemeenten 14 T. Rompen A&O fonds Gemeenten 15 Dhr. Anschutz St. A+O Metalektro 16 Mw. F. Vogelaar A+O Grafimediabranche 17 Dhr. B. van Eggelen O&O fonds ENb 18 Dhr. P.M. Schikhof O&O fonds Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 19 Mw. T. de Nooij St. Opleidingsfonds Detailhandel 20 Dhr. H. Brouwers PCN groep 21 Mw. S. Risseeuw OOM 22 Mw. H.H.M. Polee SOOB (Beroepsgoederenvervoer) 23 Mw. R. ter Braake Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 24 Dhr. H.P. Mulder Sector Bouwbedrijf, Technisch bureau bouwnijverheid 25 Dhr. S. van de Pol FNV 26 J.M. Eskes onbekend 27 Dhr. D.S. Lie Scholingsfonds Kunst en Cultuur 28 Dhr. A.L. Moerman SOV 29 onbekend SOV 30 onbekend SOV 31 Dhr. Peeters St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 32 Dhr. Van Wijngaarden St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 33 Mw. Reulings St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 34 Mw. Hooijenga St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 35 Dhr. H. Aberson Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen 36 Dhr. N.P. van den Berg Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen 37 Mw. M. van der Velden St. Arbeidsmarktbeleid Zorg en Welzijn 38 Mw. D. Mares O&A fonds SZS 39 Mw. E. Roordink Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Contractcatering 40 Dhr. F. van Wersch VTL (transport en logistiek) 41 Mw. S.J. Roos St. Scholing en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 42 Dhr. T.J. Seip VAPRO-OVP 43 Mw. F. Sjoukes Centrum Arbeidsverhoudingen, Opleidingsprojecten Politie 44 Dhr. W. v/d Pavert Vereniging VACO namens Fonds Banden en Wielenbranche 45 Mw. M. Bense FNV Bondgenoten 46 Hr. C. Hoogendijk MKB Nederland 47 Hr. Spanink O&O fonds CA-ICT 48 Hr. SaxvanderWeijden St. Bedrijfsfonds Apotheken 49 Hr. Georgopoulou St. Bedrijfsfonds Apotheken Deelnemers SZW 1 Dhr. P.L. Stroink Directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen 2 Dhr. L. Geelhoed Directie ABG/ Afdelingshoofd ESM

5 3 Mw. V. Monfils Beleidsmedewerker Directie ABG/ESM 4 Dhr. S. van Bruggen Beleidsmedewerker Directie ABG/ESM Aanwezig namens het Agentschap SZW 4 Dhr. J.W. Weehuizen Directeur 5 Mw. A. van Kampen Manager Operations 6 Dhr. H. Oosting Beleidsmedewerker 7 Dhr. C. Sterrenburg Manager Service Unit Zwolle 8 Dhr E. Schuurman Consultant Service Unit Zwolle 9 Dhr. F. Frederiks Consultant Service Unit Zwolle 10 Dhr. H. Cramer Manager Service Unit Eindhoven 11 Dhr. R. de Jong Consultant Service Unit Eindhoven 12 Dhr. G. Kloet Consultant Service Unit Eindhoven 13 Dhr. S. Billiet Consultant Service Unit Den Haag 14 Dhr. R. Bindraban Consultant Service Unit Den Haag 15 Mw. S. van Eeuwijk Manager Service Unit Den Haag..

6 Bijlage: Toezeggingen Toezegging 1: Nieuwsbrief Dhr. J.W. Weehuizen zegt een speciale nieuwsbrief voor de O&O fondsen toe. Hij verzoekt om medewerking van de aanwezigen hierbij. Het Agentschap SZW neemt het initiatief. Toezegging 2: Richtlijn aanbesteding Er bestaat onduidelijkheid bij de O&O fondsen over het traject van de aanbesteding. Dhr. J.W. Weehuizen zegt toe de richtlijnen voor de aanbesteding schriftelijk naar de O&O fondsen te communiceren, via de handleiding projectenadministratie. Toezegging 3: Integrale urenregistratie Dhr. J.W. Weehuizen zegt toe de wijze van urenregistratie op te nemen in de handleiding projectenadministratie, en tevens wordt dit gepubliceerd op de website van het Agentschap SZW. Toezegging 4: Scholing van werklozen door O&O-fondsen Dhr. P. Stroink zegt een brief toe aan alle O&O-fondsen over het scholen van werklozen via O&Ofondsen. Toezegging 5: Website De website van het Agentschap zal een onderdeel gaan bevatten vraag en aanbod opleidingen. Onder leiding van Mw. A. van Kampen, met als leden mevrouw Smit (A+O), mevrouw Jacobs (B.O.S), mevrouw Wieringa de Kievit (Stichting Opleidingsfonds Groothandel), de heer Mulder (Technisch bureau Bouwnijverheid) zullen voorstellen worden gedaan over de mogelijkheden die er zijn vraag en aanbod van opleidingen tussen de verschillende sectoren via de website bekend te maken. Toezegging 6: Staatssteun Dhr. P. Stroink geeft aan dat Brussel op basis van de Vrijstellingsverordening opleiding, van mening is dat gelden van O&O-fondsen die voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde CAO s, beschouwd moeten worden als verboden staatssteun. Gezien vragen uit de zaal is er verwarring over de percentages van vrijstelling. Hierover zegt Dhr Stroink informatie toe via het Agentschap SZW (website, nieuwsbrief). Toezegging 7: Rolverdeling aanvrager Agentschap - Accountantsdienst Het Agentschap zal onder leiding van Mw. S. van Eeuwijk een werkgroep starten met als leden mevrouw Rutjes (SOL), de heer Seip (VAPRO), mevrouw Van der Velden (Sectorfondsen Zorg en Welzijn), de heer Moerman (SOV). Deze werkgroep gaat de rolverdeling en de verantwoordelijkheden schriftelijk vastleggen tussen de aanvrager, het Agentschap SZW en de Accountantsdienst. Toezegging 8: Brief over de procedure branche-erkenning Het Agentschap zal onder leiding van Dhr. C. Sterrenburg een werkgroep starten met als leden mevrouw De Nooij (Hoofdbedrijfschap Detailhandel- HBD), mevrouw Risseeuw (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking -OOM), de heer Van Eggelen (O&O fonds Energie- en Nutsbedrijven- OOF) en de heer Spaninks (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en CommunicatieTechnolgie - CAICT). Deze werkgroep gaat de eerdere brief nauwkeurig bezien over de branche- c.q. sectorerkenningen. Indien deze brief moet worden verhelderd, dan wel moet worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe brief, dan doet deze werkgroep daar voorstellen voor. Toezegging 9: Informatie over bovenstaande toezeggingen Dhr. J.W. Weehuizen zegt de aanwezige deelnemers toe om alle O&O fondsen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op basis van de bovenstaande toezeggingen.

AG SZW AGSZW/DIR/2004/29037. Afspraken

AG SZW AGSZW/DIR/2004/29037. Afspraken Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gespreksrapportage intern extern Onderwerp: Aanwezig Datum overleg: 8 april 2004 Directie AG SZW Rapporteur: R. Snel Datum rapportage: 19 april 2004 Verslag

Nadere informatie

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 ESF 3-BELEIDSKADER Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 Gewijzigd bij besluit van de Minister SZW van: 4 maart 2002 nr. ABG/ESM/2002/10510

Nadere informatie

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de markt van Reïntegratie,

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert

duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert duidelijk IN BEELD LAAT ZIEN DAT HET EUROPEES SOCIAAL FONDS UW PROJECT MEDEFINANCIERT Inhoudsopgave Duidelijk in beeld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AGSZW/2006/35918

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AGSZW/2006/35918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Bijlage: overzichten van de baten, lasten en reserves

Bijlage: overzichten van de baten, lasten en reserves Bijlage: overzichten van de baten, lasten en Overzicht van baten, lasten en van de onderzochte avv'de cao-fondsen in 205 (x mln, N=85) * baten/lasten in % van de baten/lasten totaalbedragen (x mln) baten:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 Nieuwskrant SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 In dit nummer Metalektro: Kwaliteitsslag en anders denken PAGINA 2 Groothandel: Uitval van medewerkers oplossen én voorkomen PAGINA 3 Vleessector:

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit AARDAPPELEN GROENTEN

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Verslag van reakties uit de zaal tijdens het seminar Nationaal Seminarie ESF-EQUAL

Verslag van reakties uit de zaal tijdens het seminar Nationaal Seminarie ESF-EQUAL Verslag van reakties uit de zaal tijdens het seminar 6-11-2003 Nationaal Seminarie ESF-EQUAL Introductie Pieter Stroink, directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, Ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst (850 extra plekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de sector groothandel)

Samenwerkingsovereenkomst (850 extra plekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de sector groothandel) Samenwerkingsovereenkomst (850 extra plekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de sector groothandel) tussen het Sectorfonds Groothandel en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het UWV WERKbedrijf

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2 CA-ICT 400 202,286 69 84,998 13 39,819 Opleidingsfonds Groothandel (SOG), Stichting 29 53,743 6 79,184 38 47,686 Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie 13 18,110 9 56,976 1 15,792 CWI 4 14,639

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geen geldfabriek, maar kenniscentrum en helpdesk EERSTE INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN. In dit nummer

Nieuwsbrief. Geen geldfabriek, maar kenniscentrum en helpdesk EERSTE INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN. In dit nummer INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN EERSTE JAARGANG NUMMER JULI 2002 1 In dit nummer Goede voorlichting cruciaal PAGINA 3 Project in beeld: Leerwerkcentrum Den Haag PAGINA 4 Gemeenten voorgelicht over ESF3-subsidie

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AM/ESM/01/80863

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AM/ESM/01/80863 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN Aanleiding voor de intentieverklaring Een stijgend aandeel vrouwen kiest ervoor na een periode van zorg voor het gezin weer tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk

Nadere informatie

Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008

Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008 Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008 Aanwezig: D. Juffermans (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen), J. Dekker (Stuurgroep Werknemer in Opleiding), T. de Regt (Gemeente

Nadere informatie

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>>

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>> > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting > > wetge Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Nadere informatie

Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013

Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013 29 september 2014 Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013 Stichting Opleidingsfonds Detailhandel (SOD) In de ESF-programmaperiode 2007-2013 heeft SOD in totaal voor 44 projecten een einddeclaratie ingediend.

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober 2011 Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT Individueel of collectief regelen? Intersectorale mobiliteit vanuit twee standpunten

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAC Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG T 070-3 499 577 F 070-3 499 796 E info@stvda,nl

Nadere informatie

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040)

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Adressen Landelijk Bureau & Service Unit Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 333 41 94 Fax (070) 333 43 34 E-mail: ESF3@agentschapszw.nl

Nadere informatie

Projectenbundel ESF-3

Projectenbundel ESF-3 Projectenbundel ESF-3 Overzicht toegewezen subsidieaanvragen ESF-3 Aantal: 32 Bestand is bijgewerkt tot en met 28 maart 2002 Agentschap SZW, maart 2002 NT2 Enschede Projectnummer: 2000/3/0007 Looptijd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 z509 LK DEN HAAG T 070-3 499 577 E info@stvda.nl www.stvda.nl

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2008 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL AGRARISCHE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 442 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 012 Leven Lang Leren Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Een plek op de arbeidsmarkt en kansen voor iedereen. Daaraan draagt de Europese Unie

Nadere informatie

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D)

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Bijlage 1 Bedrijf t.a.v. adres postcode + woonplaats Ede, 21 december 06 Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Geachte

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe.

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage AM/ESM/05/ voortgangsbrief ESF/EQUAL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage AM/ESM/05/ voortgangsbrief ESF/EQUAL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit St. Opleidings-, Ontw.fonds Arbeidsmarkt Willemdreeslaan 88, 9363 ES Marsum Correspondentieadres Telefoon

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de grafimediabranche aan te kunnen pakken, heeft het A&O Fonds Grafimediabranche namens sociale partners een sectorplan opgesteld.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge ving Afdeling Collectieve

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: 1. Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) 2. Associatie van

Nadere informatie

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007 Model Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2007 Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Verslag werkconferentie ESF , Actie D Scheveningen, 9 april 2008

Verslag werkconferentie ESF , Actie D Scheveningen, 9 april 2008 Aanwezigen: vertegenwoordigers van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen), leden van het Monitorcomité ESF, ambtenaren van het Agentschap SZW en de directie Arbeidsmarkt SZW, Staatssecretaris

Nadere informatie

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IZ/BSB/2001/ De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (W.A. Vermeend) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de algemene commisie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 19 september 2016 Betreft Reactie op moties intersectorale scholing/mobiliteit en reactie op motie gelijke scholingsdeelname

Datum 19 september 2016 Betreft Reactie op moties intersectorale scholing/mobiliteit en reactie op motie gelijke scholingsdeelname > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Servicepakketten. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren.

Servicepakketten. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren. Servicepakketten Opleidingsfonds OVP De ondersteuning voor een effectieve inrichting van het praktijkleren. De ondersteuning voor een effectieve inrichting van praktijkleren. Product Advies functieprofiel

Nadere informatie

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 ESF 3-BELEIDSKADER Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 Gewijzigd bij besluit van Nummer Staatscourant Inwerkingtreding 4

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Taal op de werkvloer 1

Taal op de werkvloer 1 1 Taal op de werkvloer Uitdagingen werkgever: Hoe kan ik het beste uit mijn werknemer halen en mijn arbeidsproces verbeteren? werknemer: hoe kan ik op een gezonde, goede en gemotiveerde wijze aan de slag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 012 Leven Lang Leren Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Contactpersoon drs. S. de Wit / drs. E.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Contactpersoon drs. S. de Wit / drs. E. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl

Nadere informatie

Hoe werken sectorfondsen?

Hoe werken sectorfondsen? Opdrachtgever SZW Hoe werken sectorfondsen? Conclusie Opdrachtnemer Ecorys / P. Donker van Heel, J. van Velden, J. Siegert... [et al.] Onderzoek Hoe werken sectorfondsen? Startdatum 1 maart 2008 Einddatum

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2007

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2007 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2007 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, GROOTHANDEL Detailhandel

Nadere informatie

Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen?

Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen? 1 Q&A s Regeling cofinanciering sectorplannen De Regeling cofinanciering sectorplannen is op 14 augustus 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze Q&A s treft u veelgestelde vragen die wij hebben

Nadere informatie

Klein pensioen groot maken

Klein pensioen groot maken Klein pensioen groot maken Essay Leergang Collectieve Pensioenen Lotty Wackers Inleiding Als medewerker backoffice bij een pensioenuitvoerder heb ik dagelijks te maken met pensioenafkoop. Het gaat daarbij

Nadere informatie