VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003"

Transcriptie

1 VERSLAG CONFERENTIE ESF EN SCHOLINGSFONDSEN 5 MAART 2003 Inleiding Op 5 maart jl. is in aanwezigheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkconferentie O&O-fondsen en het ESF gehouden. De bijeenkomst was bedoeld om met O&Ofondsen de uitvoering van de ESF-projecten indringend te bespreken. Enerzijds werden in het eerste deel van de conferentie de O&O-fondsen aangesproken op hun regierol bij het benutten van O&Omiddelen en ESF-middelen. Anderzijds was de conferentie georganiseerd om met de O&O-fondsen knelpunten in de uitvoering te bespreken en werd daarom in het tweede deel van de conferentie besproken hoe gezamenlijk een effectieve uitvoering van de ESF-projecten te bereiken. Het belang van scholing voor werkenden wordt alleen al getypeerd door de constatering dat op dit moment twee miljoen werknemers niet over een startkwalificatie beschikken. Het verhogen van de startkwalificaties van werkenden is daarom een belangrijke doelstelling van dit kabinet. Nederland streeft er naar dat in % van de voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar, een startkwalificatie via het arbeidsproces behaalt. Maar ook overige werknemers zullen tijdens hun loopbaan regelmatig moeten worden (bij)geschoold om hun kwalificaties te versterken. Het ESF biedt ruime mogelijkheden om ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers op te leiden, niet alleen binnen branches, maar ook door middel van samenwerking tussen branches. Tijdens de Europese top in Lissabon van 2000 hebben de lidstaten van de Unie afgesproken dat Europa in 2010 de belangrijkste kenniseconomie ter wereld moet zijn. Kennis is één van de sleutels die de deur opent naar een gezonde economische en sociale toekomst. De EU biedt een financieel instrument om die doelstelling te realiseren; het Europees Sociaal Fonds (ESF). De Minister gaf de vertegenwoordigers van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen de boodschap mee dat zij degenen zijn die werkgevers kunnen stimuleren om te investeren in scholing. Om de arbeidsmobiliteit te bevorderen, om de arbeidsproductiviteit te verhogen, en om werknemers van bagage te voorzien. Omdat op dit moment slechts 22 van de 116 O&O-fondsen gebruik maakt van de middelen die via het ESF beschikbaar zijn, laten de sectoren kansen liggen. Verder worden de middelen niet altijd efficiënt ingezet. De fondsen fungeren in praktijk nog wel eens als doorgeefluik (administratiekantoor) dat af en toe opengaat als een bedrijf aanklopt. Van essentieel belang is dat de fondsen een coördinerende en regisserende rol vervullen. Tot slot illustreerde de minister aan de hand van een tweetal voorbeelden hoe daar in de praktijk vorm en inhoud aan kan worden gegeven. Discussie met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onder leiding van de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (ABG), de heer P. Stroink, discussieerden de vertegenwoordigers van de fondsen met de minister. Mw. Wieringa-de Kieviet van het SOG (opleidingsfonds Groothandel) stelde aan de orde dat het Noorden van Nederland vanwege het gebrek aan werkgelegenheid niet kan profiteren van het ESF. Het scholen en opleiden van mensen heeft immers geen zin als er daarna geen baan voor ze is. Dhr. Seip van het VAPRO-OVP stelde dat het ESF een goede tool is in de procesindustrie. Echter, de regelgeving is niet altijd toegesneden op de praktijk. Minister de Geus beaamde dat regelgeving ingewikkeld van aard kan zijn, doch dat er qua vereenvoudiging ook voortgang is geboekt. Dhr. Moerman van de vleessector vroeg de minister naar het gerucht dat CAO s in de toekomst niet meer algemeen verbindend verklaard worden. Dit zou funest zijn voor sommige fondsen omdat dan de verplichte loonsomafdracht kan wegvallen. Minister de Geus zag geen enkel signaal dat het volgend kabinet op dit punt ander beleid zou maken. Dhr. Lie van het scholingsfonds voor de Kunst en Cultuur stelde het op prijs dat personen werkzaam op een I/D-baan in de kunstsector via opleidingstrajecten van andere sectoren een startkwalificatie kunnen verkrijgen. Dhr. J. Gravenmaker van het opleidingsfonds voor de levensmiddelenindustrie vroeg wat de verwachtingen zijn van ESF na Voorkomen moet worden dat er een gat valt tussen het einde

2 van de voorgaande programmaperiode en het begin van de nieuwe programmaperiode. Minister de Geus antwoordde dat er genoeg aanhakingspunten voor Nederland zijn om in internationaal overleg te sturen op continuïteit, immers de Lissabonstrategie vindt zijn voltooiing pas in 2010, en dan vervult Nederland ook nog het EU-voorzitterschap in Mw. Vogelaar van de Grafimediabranche vroeg zich af of de fondsen ook subsidie kunnen aanvragen voor werklozen. Dat kan sectoroverstijgende scholing bevorderen. Minister de Geus kon zich voorstellen dat dit mogelijk zou moeten zijn, echter e.e.a. moet wel afgestemd worden met de uitkeringsverstrekkende instanties. De voorzitter beaamde dit en wees op een soortgelijk voorstel dat de sociale partners in het Monitor Comité ESF3 hebben neergelegd. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De voorzitter dankte de minister tenslotte voor zijn aanwezigheid en kondigde een korte pauze aan. Agentschap SZW Het tweede deel van de ochtend startte met een inleiding van de heer J.W. Weehuizen, directeur van het Agentschap SZW. De heer Weehuizen ging in op de werkzaamheden van het Agentschap (verschillende subsidieregelingen op het terrein van werk en inkomen). Het Agentschap wil het vertrouwen t.a.v. ESF versterken. Het Agentschap denkt daarom graag mee met de aanvrager. Vooral in het intakeproces komt dit tot uitdrukking. Zinvolle begeleiding is juist in die fase van het aanvraagproces mogelijk. Bij de aanvragen die met terugwerkende kracht worden gesubsidieerd heeft de begeleiding een ander karakter. Daar wordt vooral getoetst op de vereisten. Het moge duidelijk zijn dat het Agentschap een voorkeur heeft voor toetsing voorafgaande aan de start van het project. Het Agentschap investeert in het versnellen van de doorlooptijd voor aanvragers, en zal klanten actief benaderen middels nieuwsbrieven, website en persoonlijke gesprekken. Elk O&O-fonds is qua regio toegedeeld aan één van de 3 service-units. Er zal een werkgroep komen waarin samen met O&Ofondsen oplossingsrichtingen worden gezocht voor knelpunten. Een aantal knelpunten is bekend, bijvoorbeeld urenregistratie en aanbestedingsvereisten. Deze worden aangepakt en de oplossing wordt opgenomen in de nieuwe handleiding projectadministratie. Tot slot kondigde de heer J.W. Weehuizen een special aan voor O&O-fondsen, vergelijkbaar met de special die gemaakt is voor gemeenten. Discussie Mw. Smit van het A&O-fonds gemeenten beet de spits af en gaf de suggestie mee om het ESF meer vraaggericht op te zetten. Indien bedrijven voor bijv. 2 werknemers een opleiding mede willen bekostigen met ESF, is daar nu een verantwoording voor nodig op basis van werkelijke kosten of een heel aanbestedingstraject. Dit laatste is handig indien het om grotere groepen deelnemers gaat, maar het verzorgen van opleidingen voor een groep werknemers zonder startkwalificaties vergt maatwerk. Mw. Wieringa bood het A&O-fonds gemeenten aan om werknemers via haar sector een opleiding te laten volgen. Bijvoorbeeld gemeente-medewerkers die een magazijnopleiding nodig hebben. De voorzitter verzocht de fondsen om deelnemers aan te leveren voor een werkgroep die onder leiding van mw. Van Kampen (Manager Operations Agentschap) meedenken over de mogelijkheden die er zijn om vraag en aanbod van opleidingen tussen de verschillende sectoren via de website bekend te maken. De heer Van Odijk van het Opleidingsfonds leerlingwezen land- en tuinbouw (SOLLT) vroeg wanneer een fonds 70% aan ESF-subsidie kan verkrijgen. Mw. De Nooij van het fonds detailhandel sloot hierbij aan en vraagt zich af in hoeverre de de-minimusregeling soelaas biedt. De heer Geelhoed (hoofd afdeling Europese Subsidie Maatregelen) gaf aan dat dit slechts beperkt soelaas biedt, omdat het hier vrijstelling betreft tot aan een bedrag van over 3 jaar, per bedrijf. De voorzitter verzocht een al te technische discussie te vermijden, en stelde voor om schriftelijke informatie over de Vrijstellingsverordening bij het verslag te voegen (wordt nog nag d). De heer Van Odijk gaf de suggestie mee om ESF bijv. aan individuele personen toe te kennen, omdat er zo nooit sprake kan zijn van staatssteun. De voorzitter vond dit geen goed idee omdat het niet om het karakter van de doelgroep gaat maar om de herkomst van de co-financieringsmiddelen. De heer Seip van VAPRO-OVP vroeg zich af hoe een fonds de regierol kan oppakken, in relatie tot andere partijen die andere rollen hebben, zoals bijvoorbeeld de accountants. De voorzitter stelde voor om een werkgroep onder leiding van mw. Van Eeuwijk, (teamleider service unit Den Haag) hiertoe in te richten. Een aantal fondsen zegt

3 medewerking toe (zie bijlage). Tevens kan deze groep meedenken over de nieuwe handleiding aanbesteding. Branche-erkenning De onlangs door het Agentschap aan de fondsen gestuurde brief blijkt voor verwarring te zorgen. Een aantal deelnemers stelde dat deze brief voorbijgaat aan de indeling in branches en sectoren. Anderen stellen dat de bewijslast dat branche-opleidingen aansluiten bij de (Crebo)kwalificatiestructuur, niet bij het bestuur van het O&O-fonds zou moeten liggen. De voorzitter stelde dat duidelijk moet zijn dat een dergelijke bewijslast niet de bedoeling is. Bedoeld is dat het bestuur van het O&O-fonds aangeeft of de onderhavige opleiding door de branche erkend wordt. De heer van de Pol, FNV-vertegenwoordiger, gaf aan dat het niet moet gaan om een opleiding die je anders ook al krijgt, en dat er een civiel effect aan moet zitten. De heer Hoogendijk van MKB-Nederland voegde toe dat een branche of sector een catalogus kan uitgeven waarin bedoelde opleidingen staan, los van het feit of ze te linken zijn aan Crebo. De vertegenwoordigers van de fondsen SOG (Mw. Wieringa) en CA-ICT (Dhr. Spanink) gaven aan dat de brief juist voor vereenvoudiging zorgt. Indien zij een nieuwe opleiding zonder brancheerkenning ontwikkelen, die echter vergelijkbaar is met een Crebo opleiding van een andere sector, dan biedt de brief hiertoe aanknopingspunten. De voorzitter stelde voor dat een werkgroep onder leiding van de heer C. Sterrenburg (regio-manager Zwolle Agentschap) aan de slag gaat om een nieuwe, heldere brief op te stellen. Een aantal fondsen zeggen deelname toe (zie bijlage). Afsluiting De voorzitter dankte de aanwezigen voor hun komst en sluit de bijeenkomst af.

4 Deelnemers werkconferentie O&O en het ESF. Namen in volgorde van aanmelding Deelnemer Organisatie 1 Mw. A. van Rooy SBH 2 Dhr. H. IJssennagger SBH 3 Dhr. T. van der Zwaan STOOV 4 Mw. S. Sars FNV 5 P.A. van Odijk SOLLT 6 Dhr. J. Gravemaker St. Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 7 Mw. E.W.M. Rutjes St. Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie 8 Mw. A. Wieringa-de Kievit St. Opleidingsfonds Groothandel 9 Mw. J.K. Steimer St. Opleidingsfonds Groothandel 10 Dhr. M.D. ter Bruggen Sociaal Fonds Optiekbedrijven 11 Dhr. C.L.A. Schoenmakers AGF Detailhandel (CKO), AGF Groothandel (GHF) 12 Dhr. J.V. Buissink A&O fonds Gemeenten 13 C. Smit A&O fonds Gemeenten 14 T. Rompen A&O fonds Gemeenten 15 Dhr. Anschutz St. A+O Metalektro 16 Mw. F. Vogelaar A+O Grafimediabranche 17 Dhr. B. van Eggelen O&O fonds ENb 18 Dhr. P.M. Schikhof O&O fonds Schoonmaak- en Glazenwassersbranche 19 Mw. T. de Nooij St. Opleidingsfonds Detailhandel 20 Dhr. H. Brouwers PCN groep 21 Mw. S. Risseeuw OOM 22 Mw. H.H.M. Polee SOOB (Beroepsgoederenvervoer) 23 Mw. R. ter Braake Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 24 Dhr. H.P. Mulder Sector Bouwbedrijf, Technisch bureau bouwnijverheid 25 Dhr. S. van de Pol FNV 26 J.M. Eskes onbekend 27 Dhr. D.S. Lie Scholingsfonds Kunst en Cultuur 28 Dhr. A.L. Moerman SOV 29 onbekend SOV 30 onbekend SOV 31 Dhr. Peeters St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 32 Dhr. Van Wijngaarden St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 33 Mw. Reulings St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 34 Mw. Hooijenga St. Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie 35 Dhr. H. Aberson Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen 36 Dhr. N.P. van den Berg Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen 37 Mw. M. van der Velden St. Arbeidsmarktbeleid Zorg en Welzijn 38 Mw. D. Mares O&A fonds SZS 39 Mw. E. Roordink Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Contractcatering 40 Dhr. F. van Wersch VTL (transport en logistiek) 41 Mw. S.J. Roos St. Scholing en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 42 Dhr. T.J. Seip VAPRO-OVP 43 Mw. F. Sjoukes Centrum Arbeidsverhoudingen, Opleidingsprojecten Politie 44 Dhr. W. v/d Pavert Vereniging VACO namens Fonds Banden en Wielenbranche 45 Mw. M. Bense FNV Bondgenoten 46 Hr. C. Hoogendijk MKB Nederland 47 Hr. Spanink O&O fonds CA-ICT 48 Hr. SaxvanderWeijden St. Bedrijfsfonds Apotheken 49 Hr. Georgopoulou St. Bedrijfsfonds Apotheken Deelnemers SZW 1 Dhr. P.L. Stroink Directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen 2 Dhr. L. Geelhoed Directie ABG/ Afdelingshoofd ESM

5 3 Mw. V. Monfils Beleidsmedewerker Directie ABG/ESM 4 Dhr. S. van Bruggen Beleidsmedewerker Directie ABG/ESM Aanwezig namens het Agentschap SZW 4 Dhr. J.W. Weehuizen Directeur 5 Mw. A. van Kampen Manager Operations 6 Dhr. H. Oosting Beleidsmedewerker 7 Dhr. C. Sterrenburg Manager Service Unit Zwolle 8 Dhr E. Schuurman Consultant Service Unit Zwolle 9 Dhr. F. Frederiks Consultant Service Unit Zwolle 10 Dhr. H. Cramer Manager Service Unit Eindhoven 11 Dhr. R. de Jong Consultant Service Unit Eindhoven 12 Dhr. G. Kloet Consultant Service Unit Eindhoven 13 Dhr. S. Billiet Consultant Service Unit Den Haag 14 Dhr. R. Bindraban Consultant Service Unit Den Haag 15 Mw. S. van Eeuwijk Manager Service Unit Den Haag..

6 Bijlage: Toezeggingen Toezegging 1: Nieuwsbrief Dhr. J.W. Weehuizen zegt een speciale nieuwsbrief voor de O&O fondsen toe. Hij verzoekt om medewerking van de aanwezigen hierbij. Het Agentschap SZW neemt het initiatief. Toezegging 2: Richtlijn aanbesteding Er bestaat onduidelijkheid bij de O&O fondsen over het traject van de aanbesteding. Dhr. J.W. Weehuizen zegt toe de richtlijnen voor de aanbesteding schriftelijk naar de O&O fondsen te communiceren, via de handleiding projectenadministratie. Toezegging 3: Integrale urenregistratie Dhr. J.W. Weehuizen zegt toe de wijze van urenregistratie op te nemen in de handleiding projectenadministratie, en tevens wordt dit gepubliceerd op de website van het Agentschap SZW. Toezegging 4: Scholing van werklozen door O&O-fondsen Dhr. P. Stroink zegt een brief toe aan alle O&O-fondsen over het scholen van werklozen via O&Ofondsen. Toezegging 5: Website De website van het Agentschap zal een onderdeel gaan bevatten vraag en aanbod opleidingen. Onder leiding van Mw. A. van Kampen, met als leden mevrouw Smit (A+O), mevrouw Jacobs (B.O.S), mevrouw Wieringa de Kievit (Stichting Opleidingsfonds Groothandel), de heer Mulder (Technisch bureau Bouwnijverheid) zullen voorstellen worden gedaan over de mogelijkheden die er zijn vraag en aanbod van opleidingen tussen de verschillende sectoren via de website bekend te maken. Toezegging 6: Staatssteun Dhr. P. Stroink geeft aan dat Brussel op basis van de Vrijstellingsverordening opleiding, van mening is dat gelden van O&O-fondsen die voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde CAO s, beschouwd moeten worden als verboden staatssteun. Gezien vragen uit de zaal is er verwarring over de percentages van vrijstelling. Hierover zegt Dhr Stroink informatie toe via het Agentschap SZW (website, nieuwsbrief). Toezegging 7: Rolverdeling aanvrager Agentschap - Accountantsdienst Het Agentschap zal onder leiding van Mw. S. van Eeuwijk een werkgroep starten met als leden mevrouw Rutjes (SOL), de heer Seip (VAPRO), mevrouw Van der Velden (Sectorfondsen Zorg en Welzijn), de heer Moerman (SOV). Deze werkgroep gaat de rolverdeling en de verantwoordelijkheden schriftelijk vastleggen tussen de aanvrager, het Agentschap SZW en de Accountantsdienst. Toezegging 8: Brief over de procedure branche-erkenning Het Agentschap zal onder leiding van Dhr. C. Sterrenburg een werkgroep starten met als leden mevrouw De Nooij (Hoofdbedrijfschap Detailhandel- HBD), mevrouw Risseeuw (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking -OOM), de heer Van Eggelen (O&O fonds Energie- en Nutsbedrijven- OOF) en de heer Spaninks (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en CommunicatieTechnolgie - CAICT). Deze werkgroep gaat de eerdere brief nauwkeurig bezien over de branche- c.q. sectorerkenningen. Indien deze brief moet worden verhelderd, dan wel moet worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe brief, dan doet deze werkgroep daar voorstellen voor. Toezegging 9: Informatie over bovenstaande toezeggingen Dhr. J.W. Weehuizen zegt de aanwezige deelnemers toe om alle O&O fondsen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op basis van de bovenstaande toezeggingen.

AG SZW AGSZW/DIR/2004/29037. Afspraken

AG SZW AGSZW/DIR/2004/29037. Afspraken Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gespreksrapportage intern extern Onderwerp: Aanwezig Datum overleg: 8 april 2004 Directie AG SZW Rapporteur: R. Snel Datum rapportage: 19 april 2004 Verslag

Nadere informatie

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 ESF 3-BELEIDSKADER Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 Gewijzigd bij besluit van de Minister SZW van: 4 maart 2002 nr. ABG/ESM/2002/10510

Nadere informatie

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de markt van Reïntegratie,

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert

duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert duidelijk IN BEELD Laat zien dat het Europees Sociaal Fonds uw project medefinanciert duidelijk IN BEELD LAAT ZIEN DAT HET EUROPEES SOCIAAL FONDS UW PROJECT MEDEFINANCIERT Inhoudsopgave Duidelijk in beeld

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006

Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 Jaarverslagen avv'de cao-fondsen boekjaar 2006 CAO NAAM NAAM FONDS AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT, DETAILHANDEL SF Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit AARDAPPELEN GROENTEN

Nadere informatie

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3

SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 Nieuwskrant SPECIAL VOOR O&O-FONDSEN ESF DOELSTELLING 3 In dit nummer Metalektro: Kwaliteitsslag en anders denken PAGINA 2 Groothandel: Uitval van medewerkers oplossen én voorkomen PAGINA 3 Vleessector:

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2

Aanvrager ingekomen aanvragen tot 27/10/2005 en 28/10/2005 (vóór 9 uur) aanvragen te laat (tot 1 nov.) naam aantal 1 bedrag 1 aantal 2 bedrag 2 CA-ICT 400 202,286 69 84,998 13 39,819 Opleidingsfonds Groothandel (SOG), Stichting 29 53,743 6 79,184 38 47,686 Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie 13 18,110 9 56,976 1 15,792 CWI 4 14,639

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008

Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008 Eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep ESF 2007-2013 op 13 maart 2008 Aanwezig: D. Juffermans (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen), J. Dekker (Stuurgroep Werknemer in Opleiding), T. de Regt (Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geen geldfabriek, maar kenniscentrum en helpdesk EERSTE INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN. In dit nummer

Nieuwsbrief. Geen geldfabriek, maar kenniscentrum en helpdesk EERSTE INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN. In dit nummer INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELINGEN EERSTE JAARGANG NUMMER JULI 2002 1 In dit nummer Goede voorlichting cruciaal PAGINA 3 Project in beeld: Leerwerkcentrum Den Haag PAGINA 4 Gemeenten voorgelicht over ESF3-subsidie

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013

Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013 29 september 2014 Resultaten programmaperiode ESF 2007-2013 Stichting Opleidingsfonds Detailhandel (SOD) In de ESF-programmaperiode 2007-2013 heeft SOD in totaal voor 44 projecten een einddeclaratie ingediend.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

Projectenbundel ESF-3

Projectenbundel ESF-3 Projectenbundel ESF-3 Overzicht toegewezen subsidieaanvragen ESF-3 Aantal: 32 Bestand is bijgewerkt tot en met 28 maart 2002 Agentschap SZW, maart 2002 NT2 Enschede Projectnummer: 2000/3/0007 Looptijd

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe.

Gelet op de met ESF gemoeide procedures en specialistische terminologie, licht ik onderstaand de opzet van het ESF kort toe. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Een plek op de arbeidsmarkt en kansen voor iedereen. Daaraan draagt de Europese Unie

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Taal op de werkvloer 1

Taal op de werkvloer 1 1 Taal op de werkvloer Uitdagingen werkgever: Hoe kan ik het beste uit mijn werknemer halen en mijn arbeidsproces verbeteren? werknemer: hoe kan ik op een gezonde, goede en gemotiveerde wijze aan de slag

Nadere informatie

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297

www.caometalektro.nl Kvk-nummer 41153297 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit St. Opleidings-, Ontw.fonds Arbeidsmarkt Willemdreeslaan 88, 9363 ES Marsum Correspondentieadres Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

Hoe werken sectorfondsen?

Hoe werken sectorfondsen? Opdrachtgever SZW Hoe werken sectorfondsen? Conclusie Opdrachtnemer Ecorys / P. Donker van Heel, J. van Velden, J. Siegert... [et al.] Onderzoek Hoe werken sectorfondsen? Startdatum 1 maart 2008 Einddatum

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de grafimediabranche aan te kunnen pakken, heeft het A&O Fonds Grafimediabranche namens sociale partners een sectorplan opgesteld.

Nadere informatie

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D)

Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Bijlage 1 Bedrijf t.a.v. adres postcode + woonplaats Ede, 21 december 06 Ons kenmerk: SOL/LR/06.577 Onderwerp: Nieuw programma ESF 2007-2013 Verbetering arbeidsmarktpositie werkenden (actie D) Geachte

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020

Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Arbeidsmarktanalyse Logistiek Een analyse van vraag en aanbod: 2015, trends en prognoses tot 2020 Wim Verhoeven 25 mei 2016 Human Capital Agenda Logistiek Werk berust op 3 pijlers: Bevordering instroom

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Contactpersoon drs. S. de Wit / drs. E.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Contactpersoon drs. S. de Wit / drs. E. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Zaaknummer 1216: Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer vs SOOB

Zaaknummer 1216: Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer vs SOOB BESLUIT Zaaknummer 1216: Stichting Bevordering Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer vs SOOB Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Hoe werken sectorfondsen?

Hoe werken sectorfondsen? Hoe werken sectorfondsen? Peter Donker van Heel Jaco van Velden Johan Siegert Ria Groenendijk Marieke de Kogel Ekim Sincer ECORYS Rotterdam, 14 januari 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE. Stuurgroep Reintegratie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE. Stuurgroep Reintegratie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking

Ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

II) Verdeling subsidie Sectorplan Groot Amsterdam, Zaanstreek en Waterland

II) Verdeling subsidie Sectorplan Groot Amsterdam, Zaanstreek en Waterland 1 Nieuwsbrief nr. 5 31 juli 2014 I) Sectorplan goedgekeurd! Op 29 juli jl. ontving SIGRA van het Agentschap SZW de goedkeuring voor het regionale Sectorplan Groot Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. Aan

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids marktbeeld Detailhandel AGF arbeids Totaalbeeld Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid excl. uitzendkrachten Aantal bedrijven 4.000 3.000 2.000 1.000 0 12.400 _ 14.000 3.375 10.700 2.650 _ 12.000

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Europese subsidies en staatssteun

Europese subsidies en staatssteun Europese subsidies en staatssteun Workshop 1 Landelijk staatssteunnetwerk Rotterdam, 17 november 2014 footer date 1 Welkom Dorianne Bos, juridisch adviseur Vincent Ketelaars, manager / senior adviseur

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016

Sectorplan. grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016 Sectorplan grafimediabranche Alle subsidiemaatregelen op een rijtje 2014-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen op het sectorplan Over het sectorplan 5 5 5 Opleiden en ontwikkelen Ervaringsprofiel

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

Studiemateriaal t.b.v. zeggenschap en medezeggenschap in ons aanvullend pensioen

Studiemateriaal t.b.v. zeggenschap en medezeggenschap in ons aanvullend pensioen FNV Bondgenoten 2012 Pagina 1 van 49 19-4-2012 FNV Bondgenoten 2012 Pagina 2 van 49 19-4-2012 FNV Bondgenoten 2012 Pagina 3 van 49 19-4-2012 FNV Bondgenoten 2012 Pagina 4 van 49 19-4-2012 FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen: - Algemene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves

Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves Juni 2007 W. Smits H.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie