Verkeerspakket. Polismantel MVP 1213/ Voorwaarden MVP1213 / / 1-20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerspakket. Polismantel MVP 1213/ 12-13. Voorwaarden MVP1213 / 12-13 / 1-20"

Transcriptie

1 Verkeerspakket Voorwaarden Polismantel MVP 1213/ MVP1213 / / 1-20

2 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden Motorrijtuigen 3 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen 6 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp 7 Bijzondere voorwaarden Beperkte cascodekking voormotorrijtuigen 8 Bijzondere voorwaarden Volledige cascodekking voormotorrijtuigen 11 Bijzondere voorwaarden Schade inzittendendekking 12 Bijzondere voorwaarden Verhaalsbijstanddekking 13 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstanddekking 15 Bijzondere voorwaarden Pechhulpdekking 17 MVP1213 / / 2-20

3 Algemene voorwaarden Motorrijtuigen Inhoud Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekkingen en verzekeringsovereenkomst 3 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig 4 Bonus-/Malusregeling 5 Verjaring 6 Uitsluitingen 7 Samenloop 8 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders is bepaald. Zij vormen met het polisblad de inhoud van de verzekeringsovereenkomst. 1 Algemene bepalingen 1.1 Onzeker voorval Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade waarvan jegens REAAL respectievelijk een verzekerde aanspraak op vergoeding wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde respectievelijk een derde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 2 Begripsomschrijvingen 2.1 (Meest) Regelmatige bestuurder Degene die doorgaans het motorrijtuig bestuurt. 2.2 REAAL REAAL Schadeverzekeringen N.V., kantoorhoudend te Zoetermeer, aan de Boerhaavelaan 3 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer en in het register van de AFM onder vergunningnummer Verzekerd bedrag Het motorrijtuig is verzekerd tot maximaal de cataloguswaarde, vermeerderd met 1.000,00 aan niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires/meeruitvoering. 2.4 Eigen risico Het bedrag dat voor rekening van de verzekeringnemer blijft. 2.5 Cataloguswaarde De prijs die conform de prijslijst van fabrikant of importeur voor het motorrijtuig gold op de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs in Nederland. Indien de eerste toelating op een eerdere datum in het buitenland plaatsvond kan een andere prijs gelden. 2.6 Nieuwwaarde De op de schadedatum laatst bekende cataloguswaarde van een motorrijtuig van hetzelfde merk, type, model en uitvoering. 2.7 Aanschafwaarde De op het tijdstip van de aanschaf geldende aanschafprijs die is vastgelegd in de aankoopnota van de officiële merk(sub)dealer, een BOVAG-garage, een ANWB-keuringsrapport of expertiserapport. Extra kosten zoals kosten rijklaar maken of kenteken op naam zetten vallen hier niet onder. 2.8 Gebied De verzekeringsovereenkomst is van kracht voor gebeurtenissen uitsluitend in die landen waarvoor het door REAAL afgegeven Internationaal motorrijtuig Verzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig is. 2.9 Motorrijtuig Het op de polis vermelde motorrijtuig. Inbegrepen zijn de volgende uitrustingstukken: gevarendriehoek, verbanddoos, pechlamp, sleepkabel, brandblusapparaat en kinderstoeltje(s). Ook is inbegrepen de anti-roestbehandeling. Een mobilofoon, semafoon, 27 mc-installatie en dergelijke apparatuur kunnen niet worden meeverzekerd. De door de fabrikant af-fabriek aangebrachte opties vallen onder de cataloguswaarde van het motorrijtuig. Eventueel direct bij aankoop of later aangebrachte accessoires (die niet af-fabriek zijn geleverd), zoals het hef- en/of schuifdak, airconditioning, LPG-installatie, spoiler, carkit, antiblokkeringssysteem (ABS) zijn alleen meeverzekerd als bij het vaststellen van de premie daarmee rekening is gehouden Accessoires/meeruitvoering (niet standaard) Onder accessoires worden onderdelen begrepen die op eenvoudige wijze in of aan het motorrijtuig zijn gemonteerd, waarvoor bij montage geen onderdelen zijn verwijderd en waarvoor geen bewerking of verandering van het motorrijtuig nodig is geweest. Onder meeruitvoering worden alle wijzigingen en aanvullingen begrepen, die zijn aangebracht aan de basisuitvoering van het motorrijtuig, zoals een LPGinstallatie Aanhanger Materieel dat door het motorrijtuig kan worden getrokken, bijvoorbeeld een aanhang-, bagage-, vouwwagen of caravan Herstelbedrijf De/het door Meeùs geselecteerde dealer/herstelbedrijf. Voor glasschade zijn dit Carglass en Autotaalglas. Voor de overige schaden wordt verwezen naar herstelbedrijven die zijn aangesloten bij Meeùs Schade Service (MSS). 3 Dekkingen en verzekeringsovereenkomst De verzekeringsovereenkomst kan betrekking hebben op één of meer dekkingen. Wanneer er sprake is van meerdere dekkingen zal het geheel als één verzekeringsovereenkomst worden beschouwd, óók wanneer de van kracht zijnde dekkingen niet tegelijkertijd zijn gesloten. 4 Tijdelijk gebruik vaneen ander motorrijtuig Wanneer het verzekerde motorrijtuig voor reparatie, revisie of een dergelijke behandeling voor de verzekeringnemer tijdelijk niet beschikbaar is, zijn voor de duur van deze behandeling de dekkingen ook van toepassing op een naar prijsklasse en ouderdom gelijkwaardig vervangend motorrijtuig. Aan deze bepaling kunnen geen rechten worden ontleend, indien de schade is gedekt door een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum, of onder een andere verzekering zou zijn gedekt als deze verzekering niet bestond. 5 Bonus-/Malusregeling De bonus-/malusregeling is van toepassing op de dekkingen WA, Beperkt Casco, Volledig Casco. 5.1 Inschaling Bij de ingang of wijziging van de verzekering worden de verschuldigde premies mede bepaald aan de hand van het premiepercentage uit onderstaande schaal, behorende bij de bonus-/malustrede, vermeld op de polis. Voor elk volgend verzekeringsjaar worden de verschuldigde premies berekend aan de hand van de schaal, afhankelijk van het aantal schadegevallen dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. MVP1213 / / 3-20

4 5.2 Bonus-/Malusregeling B/M-trede na één verzekeringsjaar na drie Kortings- géén één twee of meer B/M-trede percentage schade schade schaden schaden Geen beïnvloeding no-claimkorting Een schadegeval heeft géén invloed op no-claimkorting wanneer: REAAL geen schadevergoeding verschuldigd is; REAAL uitsluitend kosten, gemaakt door de Hulporganisatie, heeft vergoed; REAAL de door haar betaalde schade volledig heeft verhaald; de verzekeringnemer binnen drie maanden nadat hem de omvang van de schade is meegedeeld, de door REAAL uitgekeerde bedragen heeft terugbetaald; REAAL, uitsluitend op grond van een schaderegelingakkoord tussen verzekeraars, een schade niet heeft kunnen verhalen of uitsluitend op grond van een dergelijk akkoord heeft moeten vergoeden; de betaalde schade niet volledig kan worden verhaald uitsluitend als gevolg van de in de bijzondere voorwaarden vermelde vaste afschrijvingsregeling; de schade uitsluitend het gevolg is van oorzaken als omschreven in artikel 22 van de Bijzondere voorwaarden Beperkte cascodekking voor motorrijtuigen, en er geen uitkering wegens andere oorzaken, gekoppeld aan dezelfde gebeurtenis, plaatsgevonden heeft; er sprake is van een aanrijding met een fietser of voetganger, waarbij ten aanzien van het ontstaan van die aanrijding de verzekerde geen enkel verwijt kan worden gemaakt; REAAL de schade uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 7:962 lid 3 BW niet of niet volledig heeft kunnen verhalen. 6 Verjaring 6.1 Een rechtsvordering tegen REAAL tot het doen van een uitkering verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 6.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop REAAL hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft meegedeeld de aanspraak af te wijzen. 6.3 Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt dat de verjaring wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen REAAL en de verzekerde of de benadeelde. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop REAAL hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan de benadeelde en de verzekerde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. 7 Uitsluitingen Aan de gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend, indien: 7.1 Opzet de schade is veroorzaakt met opzet of door roekeloosheid dan wel merkelijke schuld (voor zover nodig in afwijking van artikel 7:952BW) van de verzekerde. Onder merkelijke schuld wordt verstaan een gedraging die, al is een verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich meebrengt dat een verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade; 7.2 Fraude er sprake is van fraude (geheel of gedeeltelijk). Met fraude wordt bedoeld, het op oneigenlijke gronden en wijze verkrijgen van een uitkering waarop geen recht bestaat, óf het verkrijgen van een uitkering onder valse voorwendselen. Voorts heeft fraude tot gevolg dat: aangifte wordt gedaan bij de politie; alle lopende verzekeringen kunnen worden beëindigd; er een registratie plaatsvindt in het, tussen verzekeraars, gangbare registratiesysteem; eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten worden teruggevorderd; 7.3 Bereddering de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van REAAL heeft geschaad; 7.4 Inbeslagneming de verzekerde zaken in beslag zijn genomen of aangehouden krachtens besluit van de Nederlandse of vreemde overheid; 7.5 Deelneming wedstrijden, behendigheidsritten, en dergelijke de schade is ontstaan tijdens het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven. De schade ontstaan tijdens oriëntatie- of puzzelritten in Nederland is niet uitgesloten; 7.6 Rijden op een circuit veroorzaakt tijdens het rijden op een circuit, op een hiervoor geschikt gemaakt tracé of op een slipbaan; 7.7 Verhuur de schade is ontstaan terwijl het motorrijtuig is verhuurd, wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor andere doeleinden dan bij het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst is opgegeven of door de wet is toegestaan; 7.8 Geen rijbevoegdheid de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig of de betreffende combinatie van het motorrijtuig met aanhanger wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of terwijl hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, of terwijl hij anderszins krachtens een wettelijke bepaling niet tot het besturen van een motorrijtuig bevoegd is. Een rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren uitsluitend door het verstrijken van de in de wet genoemde geldigheidsduur wordt, tenzij de leeftijd van 70 jaar is bereikt, als geldig aangemerkt; 7.9 Geen kentekenhouder uit het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer blijkt dat de verzekeringnemer niet is ingeschreven als eigenaar c.q. houder, tenzij uit de polis blijkt dat de verzekeraar bekend was met het afwijkende eigendom en dit heeft geaccepteerd. De uitsluitingen onder 7.7 en 7.8 gelden niet wanneer de verzekeringnemer aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden of feiten zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat de verzekeringnemer in redelijkheid geen verwijt treft. MVP1213 / / 4-20

5 8 Samenloop 8.1 Indien bij schade aanspraak kan worden gemaakt op een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of zou kunnen worden gemaakt als deze verzekering niet zou hebben bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders recht heeft of zou hebben. Een eigen risico op de andere verzekering komt niet voor vergoeding in aanmerking. 8.2 De verzekerde dient aan REAAL een opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, die op het moment van de schade geheel of ten dele betrekking hebben op hetzelfde belang. MVP1213 / / 5-20

6 Aansprakelijkheid Motorrijtuigen Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Omvang van de dekking 9 Kosten van rechtskundige bijstand 10 Zekerheidstelling 11 Vervoer gewonden 12 Hulp door derden 13 Schade aan andere gezinsauto/motorrijwiel 14 Schaderegeling 15 Vorderingen op verzekerde 16 Uitsluitingen 17 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekeringsovereenkomst geacht aan de door of krachtens de Wetaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, hierna genoemd WAM, gestelde eisen te voldoen. 9 Omvang van de dekking 9.1 Deze verzekeringsovereenkomst dekt de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerden, tot ten hoogste het op de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, voor schade aan personen en/of zaken die is veroorzaakt met of door: het motorrijtuig; een aanhanger, zolang deze is gekoppeld aan het motorrijtuig, alsmede wanneer de schade is ontstaan nadat deze is losgemaakt of losgeraakt en niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; de van het motorrijtuig of aanhanger gevallen of vallende lading, anders dan tijdens laden of lossen Schade aan personen Onder schade aan personen wordt verstaan schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade Schade aan zaken Onder schade aan zaken wordt verstaan schade door beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 9.3 Indien de gebeurtenis plaatsvindt in een tot het verzekeringsgebied behorend land, waar krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, verleent deze verzekeringsovereenkomst dekking tot dat hogere bedrag. 10 Kosten van rechtskundige bijstand Ook indien daardoor het maximaal verzekerde bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid wordt overschreden, vergoedt REAAL: 10.1 de kosten van verweer in een door een benadeelde tegen REAAL aanhangig gemaakte civiele procedure; 10.2 kosten van verweer dat onder leiding van REAAL wordt gevoerd in een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte civiele procedure, alsmede in de hierboven genoemde gevallen de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan REAAL of de verzekerde wordt veroordeeld; 10.3 de wettelijke rente over het door de verzekeringsovereenkomst gedekte gedeelte van de hoofdsom; 10.4 de kosten van rechtskundige bijstand in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding indien REAAL dit ter behartiging van haar belangen noodzakelijk acht. REAAL kan een verzekerde nimmer verplichten tegen een gewezen strafvonnis in hoger beroep te gaan. Boeten, transactiebedragen, afkoopsommen en met een strafprocedure samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed. 11 Zekerheidstelling Indien een overheid, wegens een onder de verzekeringsovereenkomst gedekte schade, het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal REAAL deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste ,00 voor alle verzekerden tezamen. Verzekerden zijn verplicht REAAL te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 12 Vervoer gewonden Indien verzekerde betrokken is bij of getuige is van een ongeval waarbij personen zijn verwond en de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden en de verwondingen van dien aard zijn dat vervoer van deze gewonden met het motorrijtuig noodzakelijk is, worden de door dit vervoer veroorzaakte kosten van reiniging, herstel of vernieuwing van het interieur van het motorrijtuig vergoed. 13 Hulp door derden Indien een verzekerde ten gevolge van een ongeval door een derde - al dan niet bij het ongeval betrokken - wordt geholpen om dood of letsel te voorkomen respectievelijk te beperken en degene die de hulp verleent lijdt door of tijdens de hulpverlening schade aan zaken, dan wordt deze schade vergoed tot ten hoogste 500,00 ook al zou het maximaal verzekerde bedrag door deze vergoeding worden overschreden. 14 Schade aan andere gezinsauto/motorrijwiel Indien met het verzekerde motorrijtuig schade wordt toegebracht aan een andere motorrijtuig, dan wel motorrijwiel, die eveneens toebehoort aan de verzekeringnemer of degene die met toestemming van de verzekeringnemer het verzekerde motorrijtuig permanent in gebruik heeft, wordt ten aanzien van de schade aan dat motorrijtuig gehandeld als zou de schade door een ander dan verzekeringnemer, respectievelijk de houder/bezitter zijn geleden. 15 Schaderegeling REAAL belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de belangen van verzekerde in het oog houden. 16 Vorderingen op verzekerde Indien een verzekerde geen rechten aan deze overeenkomst kan ontlenen en REAAL is krachtens de WAM of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet verplicht schade te vergoeden, heeft REAAL het recht de schadevergoeding en de gemaakte kosten te verhalen op de verzekeringnemer en de verzekerde. Tegenover de verzekeringnemer wordt van dit recht geen gebruik gemaakt indien de schade is veroorzaakt na eigendomsoverdracht van het motorrijtuig, de verzekering is beëindigd en de verzekeringnemer heeft voldaan aan de plicht tot kennisgeving. 17 Uitsluitingen De uitsluitingen genoemd in artikel 7 zijn van toepassing. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid: 17.1 voor hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft alsmede voor hen die het motorrijtuig zonder toestemming van de verzekeringnemer en/of verzekerde gebruiken; 17.2 voor schade aan zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd of aan roerende/onroerende zaken die de verzekerde onder zich heeft; 17.3 voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt; 17.4 voor schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen. MVP1213 / / 6-20

7 Automobilistenhulp Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Algemeen 18 Hulpverlening in Nederland 19 Hulpverlening inde landen buiten Nederland Algemeen Indien voor het motorrijtuig dekking wordt verleend voor hulpverlening, hetgeen blijkt uit de inhoud van het Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart), omvat deze verzekering mede de kosten van hulpverlening zoals hierna omschreven, mits de hulpverlening plaatsvindt in opdracht van c.q. met goedvinden van Meeùs Hulpdienst. De verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten zoals hierna onder artikel 19 en 20 is omschreven indien: a. de verzekering betrekking heeft op een personenauto, een kampeerauto, een bestelauto (of lichte vrachtauto). Onder een personenauto of kampeerauto wordt verstaan elk motorrijtuig, dat volgens het kentekenbewijs als zodanig wordt beschouwd, of waarvoor deze hulpverlening volgens het polisblad van toepassing is. Onder een bestelauto (of lichte vrachtauto) wordt verstaan elk motorrijtuig waarvoor het rijbewijs B voldoende is en waarvan het treingewicht ten hoogste kg bedraagt; b. het motorrijtuig is verzekerd voor aansprakelijkheid; c. het motorrijtuig niet wordt gebruikt voor verhuur met of zonder chauffeur; d. het motorrijtuig en/of gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of ander van buiten komend onheil (waaronder niet is begrepen het enkel tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek) niet meer kan rijden en/of de bestuurder of de inzittenden door dit ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen. e. Voor kampeerauto s met een totaal gewicht van meer dan kg (laadvermogen + ledig gewicht) zijn de transportkosten in het kader van de dekking hulpverlening gemaximeerd tot 2.500,- per gebeurtenis. Deze hulpverlening heeft geen invloed op de bonus/malusschaal. Er geldt geen eigen risico. 19 Hulpverlening in Nederland De hulpverlening in Nederland omvat: a. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland; b. het vervoer van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage per taxi of ander vervoer naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland, mits het vervoer direct na het ongeval plaatsvindt. Voor hulpverlening moet contact worden opgenomen met Meeùs Hulpdienst. 20 Hulpverlening in landen buiten Nederland 20.1 WA-verzekering De hulpverlening in landen buiten Nederland maar nog wel binnen het verzekeringsgebied omvat: a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig en/of aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits 1. dit object niet binnen 4 werkdagen - eventueel d.m.v. een noodreparatie - zodanig kan worden gerepareerd, dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; 2. de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het beschadigde object. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor invoering of vernietiging van het beschadigde object in het desbetreffende land. In dat geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van bagage naar Nederland; c. de terugreiskosten van de bestuurder en de inzittenden, indien overeenkomstig het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: 1. taxi naar het dichtstbijgelegen spoorwegstation; 2. trein (2 e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; 3. taxi van dat station naar de plaats van bestemming Cascoverzekering Het recht op hulp ontstaat indien voor het motorrijtuig en/of gekoppelde aanhanger een volledige cascoverzekering is afgesloten en door een ongeval, brand of ander van buiten komend onheil, waaronder mede begrepen het tot stilstand komen ten gevolge van een mechanisch gebrek, het motorrijtuig en/of aanhanger niet meer kan rijden en/of de bestuurder of inzittenden door dit ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen. De hulpverlening omvat: a. de onder artikel 20.1 omschreven hulpverlening; b. de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg na het tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek, tot een maximum van 125,- per gebeurtenis. De kosten van onderdelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Evenmin worden de kosten vergoed indien de reparatie plaatsvindt bij een garage. c. Het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen zelf komen voor rekening van de verzekerde. 1. Alle in verband met de hulpverlening door de maatschappij voorgeschoten kosten die niet onder de dekking van de hiervoor omschreven voorwaarden vallen, blijven voor rekening van verzekerde. De maatschappij heeft het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoeding. Bij bedragen boven de 750,- kan een betaling vooraf worden verlangd. 2. Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal Meeùs Hulpdienst niet verwijzen naar andere hulpinstanties. Meeùs Hulpdienst behoudt zich het recht voor de kosten eventueel te verhalen bij andere verzekeraars. Meeùs Hulpdienst is de door verzekeraar ingeschakelde Alarmcentrale die belast is met de organisatie van hulpverlening waar volgens de hiervoor vermelde voorwaarden rechtop bestaat. MVP1213 / / 7-20

8 Beperkte cascodekking voor motorrijtuigen Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Omvang van de beperkte cascodekking 21 Eigen risico en Meeùs Schade Service 22 Vaststelling van de schadevergoeding 23 Aanmelden vermissing 24 Uitsluitingen 25 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. 21 Omvang van de beperkte cascodekking 21.1 Deze verzekering dekt verlies van en de herstelkosten van schade aan het motorrijtuig uitsluitend door: Brand, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting en explosie. Onder brand wordt in dit verband verstaan, een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Zo is onder andere geen brand: zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren Diefstal, inbraak, verduistering of joyriding waaronder begrepen schade die door de pleger van het misdrijf aan het motorrijtuig is toegebracht en schade ontstaan door poging tot diefstal, inbraak, verduistering of joyriding Breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig, inclusief de ruit van het zonnedak, niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig behoudens door scherven van deze ruit(en). Onder ruiten worden niet begrepen koplampglazen en koplampruiten Botsing met loslopende dieren of vogels, uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door die botsing is toegebracht Overstroming, vloedgolf, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, vallend gesteente, aardverschuiving of soortgelijke natuurrampen. Onder overstroming wordt in dit verband verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekeringsovereenkomst gedekte gebeurtenis Storm Uitsluitend gedekt is schade door ten gevolge van de storm vallende of rondvliegende voorwerpen, alsmede het ten gevolge van de storm opgenomen worden of omwaaien van het stilstaande motorrijtuig en schade doordat het portier tegen een ander voorwerp dan wel tegen het motorrijtuig zelf waait. Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7) Hagel Onder hagel wordt verstaan neerslag uit de dampkring in de vorm van ijskorrels Relletjes Relletjes zijn volksoplopen waartegen door het openbaar gezag wordt opgetreden (dus geen baldadigheid of vandalisme) Het buiten een vliegveld in aanraking komen met een luchtvaartuig, delen daarvan of voorwerpen welke uit een luchtvaartuig vallen Van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan een transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van schade, ontstaan tijdens takelen of slepen en van schade bestaande uit schrammen, krassen of lakschade Bijdrage in averij grosse Dagvergoeding diefstal In geval van diefstal en verduistering vergoedt REAAL vanaf de datum van aangifte bij de politie voor iedere dag waarop verzekeringnemer in verband met deze diefstal of verduistering niet over het motorrijtuig kan beschikken, een bedrag van 12,00 per dag gedurende maximaal één maand. Deze vergoeding geldt niet voor lease-, les-, vracht- en bestelauto s Diefstal van de motorrijtuigsleutels Indien de motorrijtuigsleutels na diefstal met braak uit de eigen woning of na beroving met geweld in de eigen woning in het bezit van onbevoegden zijn geraakt, vergoedt REAAL tot maximaal 500,00 per gebeurtenis de noodzakelijke kosten voor wijziging, of - indien niet mogelijk - vervanging van de sloten van het verzekerde motorrijtuig. Dit ter voorkoming van diefstal van het verzekerde motorrijtuig. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. De hiervoor bedoelde diefstal of beroving dient te blijken uit een proces-verbaal van aangifte. Indien sprake is van een REAAL Inboedelverzekering, kunnen aan die verzekering geen rechten meer worden ontleend Vergoeding hotelkosten Indien verzekerde ten gevolge van een gedekte gebeurtenis buiten Nederland zijn bestemming niet meer kan bereiken en van een hotel gebruik moet maken, vergoedt REAAL de kosten van één overnachting tot een maximum van 30,00 per verzekerde per gebeurtenis. 22 Eigen risico en Meeùs Schade Service Op de volgens artikel 23 vastgestelde schadevergoeding is de volgende regeling voor inhouding van een eigen risico, of combinatie van eigen risico s, van kracht; 22.1 Eigen risico Het eigen risico is nihil indien is voldaan aan de voorwaarde(n) dat; a. de bestuurder die de schade veroorzaakte op het moment van de schadegebeurtenis 24 jaar of ouder was en b. de (beperkt) cascoschade wordt vastgesteld bij en gerepareerd door een door Meeùs geselecteerde schadehersteller of c. het uitsluitend een reparabele ruitschade betreft en reparatie wordt uitgevoerd door een door Meeùs geselecteerde (ruit)schadehersteller Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal een eigen risico in mindering worden gebracht van; d. 250,- indien de schade werd veroorzaakt door een bestuurder die de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt e. 70,- indien het uitsluitend ruitvervanging betreft en vervanging is uitgevoerd door een door Meeùs geselecteerde (ruit)schadehersteller of, 250,- indien de ruitreparatie of ruitvervanging is uitgevoerd door een andere (ruit)schadehersteller f. 500,- indien de (beperkt) cascoschade niet werd vastgesteld bij en gerepareerd door een door Meeùs geselecteerde schadehersteller g. 500,- indien de (beperkt) cascoschade niet gerepareerd zal worden, tenzij er sprake is van totaal verlies 22.2 Extra eigen risico Er is sprake van een extra eigen risico voor (beperkt) cascoschades indien; a. op grond van de assurantietechnische beoordeling of als maatregel i.v.m. het schadeverloop een extra eigen risico door de maatschappij als noodzakelijk wordt beoordeeld b. dit extra eigen risico uitdrukkelijk op het polisblad staat vermeld, eventueel met vermelding van de specifieke schadegebeurtenis waarvoor dit extra eigen risico van toepassing is. Wanneer meer dan een van de hiervoor vermelde onderdelen op een schadegebeurtenis van toepassing zijn, met uitzondering van ruitschade, worden de eigen risico bedragen gesaldeerd en op de schadevergoeding in mindering gebracht. Als het schadebedrag lager is dan het (gesaldeerde) eigen risico bedrag, zal er geen schadevergoeding kunnen plaatsvinden. Er wordt geen eigen risico in mindering gebracht op een vergoeding die uitsluitend betrekking heeft op de dagvergoeding bij totaal verlies (artikel 21.2). MVP1213 / / 8-20

9 23 Vaststelling van de schadevergoeding 23.1 REAAL zal in geval van beschadiging van het motorrijtuig uitsluitend de reparatiekosten vergoeden. De vergoeding bedraagt niet meer dan een bedrag gelijk aan de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade onder aftrek van de waarde der restanten. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig op het moment onmiddellijk vóór de schade onder aftrek van de waarde van de restanten, is er net als bij diefstal sprake van totaal verlies. Bij verlies van het motorrijtuig vergoedt REAAL de waarde onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. Recht op schadevergoeding in geval van verlies door diefstal, joyriding met of verduistering van het motorrijtuig door een ander dan de verzekerde bestaat, indien het motorrijtuig niet binnen één maand na aangifte bij de politie, kan worden terugverkregen. Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische en/of economische zin) van het motorrijtuig behoudt REAAL zich het recht voor het wrak over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. De schadevergoeding vindt niet eerder plaats dan na overhandiging van alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs door de verzekerde aan REAAL Reparatie In geval van schade heeft verzekeringnemer het recht om in spoedeisende gevallen onverminderd de verplichting tot onmiddellijke melding van de schade, deze door een herstelbedrijf tot maximaal 500,00 te laten repareren. In deze gevallen dient zo spoedig mogelijk aan REAAL een originele gespecificeerde herstelnota te worden overgelegd Expertise Bij schade kan door REAAL een deskundige worden benoemd die in overleg met de reparateur voor rekening van REAAL de schade vaststelt. Bij gebreke van overeenstemming tussen deze deskundige en de reparateur omtrent de grootte van de schade heeft de verzekerde het recht tegenover de door REAAL aangewezen deskundige op eigen kosten een deskundige aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen beide deskundigen zullen zij een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige worden door elk van de partijen voor de helft gedragen. Indien een verzekerde door de derde deskundige geheel in het gelijk wordt gesteld, zijn de kosten van alle deskundigen voor rekening van REAAL Vergoeding volgens nieuwwaarde Deze bepaling geldt niet voor lease-, les-, vracht- en bestelauto s; ook niet indien de bestelauto voor particuliere doeleinden wordt gebruikt. Deze bepaling geldt ook niet voor schade die ontstaat na een periode van drie jaar na afgifte van het eerste kentekenbewijs. Indien het een verzekerd motorrijtuig betreft, dat bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw is geweest, geldt het volgende: indien de schade binnen een periode van twaalf maanden na afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs ontstaat, wordt de waarde van het motorrijtuig vóór het ontstaan van de schade vastgesteld op de dan geldende nieuwwaarde. Wanneer een motorrijtuig op het moment van de schade nog geen km heeft gereden en een ouderdom heeft van minder dan één jaar, zullen boven de nieuwwaarde eveneens de in de handel gebruikelijke afleveringskosten, met uitzondering van een tectylbehandeling, worden vergoed; ontstaat de schade na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden, dan wordt vanaf de dertiende maand de nieuwwaarde op het moment van de schade per maand verminderd met 1,5% over de eerste ,00 en met 2% over het meerdere. Gedeelten van een maand gelden als volle maand; indien de reparatiekosten meer bedragen dan tweederde van de nieuwwaarde minus afschrijving van het motorrijtuig, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal verlies. De op deze wijze vastgestelde schadevergoeding wordt uitgekeerd, ook indien het verzekerd bedrag wordt overschreden Verlengde nieuwwaarderegeling Dit artikel is alleen van toepassing wanneer de verlengde nieuwwaarde expliciet op de polis wordt vermeld. In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden staat vermeld zal er gedurende 36 maanden na afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs geen afschrijving worden toegepast en zal bij totaal verlies de nieuwwaarde worden uitgekeerd. Ontstaat de schade na het verstrijken van de drie jaar nieuwwaarde, dan zal vanaf de 13e tot en met de 60e maand op het moment van schade de nieuwwaarde per maand worden verminderd met 1% vanaf maand 13 tot en met maand 36 en 1,5% vanaf maand 37 tot en met maand 60. Gedeelten van een maand gelden als een volle maand. Als het betreffende merk en type en dezelfde uitvoering van het motorrijtuig niet meer wordt geleverd, zal van een maximum van 110% van de laatst bekende cataloguswaarde worden uitgegaan Occasion waarderegeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor een occasion met een oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief extra voorzieningen en accessoires tot maximaal ,00 inclusief B.T.W. die bij afgifte van het Nederlandse kenteken fabrieksnieuw was. De vaststelling van de waarde van de occasion vóór de gebeurtenis geschiedt op de volgende wijze: als na de datum van afgifte van deel 1B (voorheen deel 2) van het kentekenbewijs, niet meer dan twaalf maanden zijn verstreken wordt de aanschafwaarde vergoed (aankoopprijs exclusief extra s kosten van bijvoorbeeld rijklaar maken en kenteken op naam zetten), zonder dat daarop een afschrijving wordt toegepast; als na de datum van afgifte van deel 1B van het kentekenbewijs, twaalf maanden zijn verstreken wordt op de aanschafwaarde een afschrijving toegepast te rekenen vanaf een ouderdom van twaalfmaanden. Voor iedere daarna geheel verstreken periode van een maand of gedeelte daarvan, bedraagt de afschrijving 1,5%; De occasion waarderegeling wordt niet meer toegepast voor schade die ontstaat na een periode van 36 maanden na de datum van afgifte van deel 1B van het kentekenbewijs De occasion waarderegeling is niet van toepassing als de verzekeringnemer niet kan aantonen dat herstel van reparabele schade ontstaan na aanschaf van het verzekerd motorrijtuig daadwerkelijk heeft plaatsgevonden bij een erkende reparatieinrichting waar de schade is vastgesteld. Als de dagwaarde van het verzekerde motorrijtuig op de schadedatum hoger is dan de waarde berekend volgens de occasion waarderegeling, geldt de dagwaarde als maatstaf voor de uitkering Indien de reparatiekosten meer bedragen dan tweederde van de aanschafwaarde minus afschrijving van het motorrijtuig, dan kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal verlies Bij schade moet desgewenst aan de maatschappij of haar deskundige de aankoopnota van een officiële merk(sub)dealer, een BOVAG-garage of een expertiserapport worden overgelegd. Als verzekeringnemer de aanschafwaarde niet deugdelijk kan aantonen is de occasion waarderegeling niet van toepassing Diefstal geluidsapparatuur Indien verzekerde in geval van inbraak en/of diefstal van het verzekerde motorrijtuig, het afneembaar frontje van de meeverzekerde geluidsapparatuur aan REAAL overdraagt en indien de apparatuur niet ouder is dan drie jaar op het moment van de inbraak, vergoedt REAAL de oorspronkelijke aanschafprijs of, indien deze lager is dan de oorspronkelijke aanschafprijs, de huidige nieuwprijs van de apparatuur. Het bezit, de waarde en de ouderdom van de geluidsapparatuur dient te worden aangetoond door middel van overlegging van de originele, gespecificeerde aanschafnota. MVP1213 / / 9-20

10 23.7 Vervangend vervoer na schade Tijdens herstel na schade van het verzekerde motorrijtuig bij het herstelbedrijf dat is aangesloten bij Meeùs Schade Service kan verzekerde beschikken over vervangend vervoer. Dit motorrijtuig wordt aan verzekerde ter beschikking gesteld door het herstelbedrijf. De brandstofkosten blijven voor rekening van verzekerde. Deze bepaling geldt niet voor: lease-, les-, vrachtauto s, oldtimers en bestelauto s waarvan het ledig gewicht plus laadvermogen meer dan 3500 kg bedraagt; schade die uitsluitend bestaat uit ruitschade. 24 Aanmelden vermissing Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het aanmelden door REAAL van de voertuiggegevens aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door REAAL kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. Verzekeringnemer kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, via telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar). 25 Uitsluitingen De uitsluitingen genoemd in artikel 7 zijn van toepassing. Verder is van deze verzekering uitgesloten: 25.1 schade door slijtage of waardevermindering; 25.2 schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische invloeden tenzij als gevolg van één van de in artikel 21 genoemde gebeurtenissen; 25.3 schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen van een ademanalyse, een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen schadevergoeding verleend. REAAL zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt treft. MVP1213 / / 10-20

11 Volledige cascodekking voor motorrijtuigen Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Omvang van de volledige cascodekking 26 Eigen risico en Meeùs Schade Service 27 Uitsluitingen 28 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. De artikelen 21 tot en met 24 (Beperkte cascodekking voor motorrijtuigen) gelden eveneens voor de Volledige cascodekking voor motorrijtuigen. 26 Omvang van de volledige cascodekking De omvang van de volledige cascodekking omvat die van de beperkte cascodekking. Daarnaast dekt deze verzekering het verlies van en de kosten van herstel van schade aan het motorrijtuigdoor: 26.1 botsing, vandalisme of enig ander van buitenkomend onheil; 26.2 omslaan, van de weg raken of in het water terechtkomen. De onder 26.1 en 26.2 genoemde gebeurtenissen zijn eveneens gedekt indien deze het gevolg zijn van eigen gebrek, terwijl dan het eigen gebrek zelf eveneens gedekt is. 27 Eigen risico en Meeùs Schade Service Op de volgens artikel 23 vastgestelde schadevergoeding is de volgende regeling voor inhouding van een eigen risico, of combinatie van eigen risico s, van kracht; 27.1 Eigen risico het eigen risico is nihil indien is voldaan aan de voorwaarde(n) dat; a. de bestuurder die de schade veroorzaakte op het moment van de schadegebeurtenis 24 jaar of ouder was en b. de (beperkt) cascoschade wordt vastgesteld bij en gerepareerd door een door Meeùs geselecteerde schadehersteller of c. het uitsluitend een reparabele ruitschade betreft en reparatie wordt uitgevoerd door een door Meeùs geselecteerde (ruit)schadehersteller Er wordt geen eigen risico in mindering gebracht op een vergoeding die uitsluitend betrekking heeft op de dagvergoeding bij totaal verlies (artikel 21.2). 28 Uitsluitingen De uitsluitingen genoemd in artikel 7 zijn van toepassing. Verder is van deze verzekering uitgesloten: 28.1 schade door slijtage of waardevermindering; 28.2 schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische invloeden tenzij als gevolg van één van de in artikel 21 genoemde gebeurtenissen; 28.3 schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen schadevergoeding verleend. REAAL zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de Verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt treft. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal een eigen risico in mindering worden gebracht van; d. 250,- indien de schade werd veroorzaakt door een bestuurder die de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt e. 70,- indien het uitsluitend ruitvervanging betreft en vervanging is uitgevoerd door een door Meeùs geselecteerde (ruit)schadehersteller of, 250,- indien de ruitreparatie of ruitvervanging is uitgevoerd door een andere (ruit)schadehersteller f. 500,- indien de (beperkt) cascoschade niet werd vastgesteld bij en gerepareerd door een door Meeùs geselecteerde schadehersteller g. 500,- indien de (beperkt) cascoschade niet gerepareerd zal worden, tenzij er sprake is van totaal verlies 27.2 Extra eigen risico er is sprake van een extra eigen risico voor (beperkt) cascoschades indien; a. op grond van de assurantietechnische beoordeling of als maatregel i.v.m. het schadeverloop een extra eigen risico door de maatschappij als noodzakelijk wordt beoordeeld b. dit extra eigen risico uitdrukkelijk op het polisblad staat vermeld, eventueel met vermelding van de specifieke schade-gebeurtenis waarvoor dit extra eigen risico van toepassing is Wanneer meer dan een van de hiervoor vermelde onderdelen op een schadegebeurtenis van toepassing zijn, met uitzondering van ruitschade, worden de eigen risico bedragen gesaldeerd en op de schadevergoeding in mindering gebracht. Als het schadebedrag lager is dan het (gesaldeerde) eigen risico bedrag, zal er geen schadevergoeding kunnen plaatsvinden. MVP1213 / / 11-20

12 Schade inzittendendekking Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 29 Omvang van de dekking 30 Omvang van de schadevergoeding 31 Uitsluitingen 32 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. 29 Begripsomschrijvingen 29.1 Inzittenden Alle inzittenden van het motorrijtuig met inbegrip van de bestuurder die zich bevinden op een voor personenvervoer bestemde zitplaats dan wel in of uit het motorrijtuig stappen. Als inzittenden worden ook beschouwd zij die zich in de directe omgeving van het motorrijtuig op de openbare weg bevinden in verband met een gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of tijdens het verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een oponthoud bij een tankstation, brandstof bijvullen of ruiten schoonmaken, voor zover zij voordien in het motorrijtuig waren gezeten Schade Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid van inzittenden, al dan niet de dood ten gevolge hebbend; schade ten gevolge van beschadiging of vernietiging van zaken die behoren tot de particuliere huishouding van inzittenden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen Ongeval Een plotseling, onverwacht, van buitenaf op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel of dood voortvloeit Verkeersongeval Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken. 32 Uitsluitingen De uitsluitingen genoemd in artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing. Daarnaast is uitgesloten de schade ontstaan door: 32.1 schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen schadevergoeding verleend. Deze uitsluiting geldt niet voor een inzittende die aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 30 Omvang van de dekking Tot het verzekerde bedrag dekt de verzekering schade van inzittenden door (verkeers-)ongevallen. 31 Omvang van de schadevergoeding 31.1 Wordt een inzittende gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de omvang van de vergoeding en van de rechthebbenden op vergoeding, het bepaalde in de artikelen 6:107 en 6:108 BW dienovereenkomstig van kracht zijn Indien een inzittende burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de onder deze dekking verzekerde schade, zal de betaling geschieden krachtens de dekking aansprakelijkheid motorrijtuigen Op deze dekking kan geen beroep worden gedaan door anderen dan de rechtstreeks bij het schadegeval betrokken benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten betrekkingen Geen aanspraak op vergoeding bestaat voor zover de inzittende recht heeft op vergoeding krachtens een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op schadevergoedingen of verstrekkingen uit andere hoofde Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels kan eigen schuld aan de schade opleveren. Deze eigen schuld zal naar de maatstaven van het burgerlijk recht bij de vaststelling van de schade worden toegerekend Indien het totale bedrag van de door de inzittenden c.q. hun rechtverkrijgenden geleden schade hoger is dan het verzekerd bedrag, wordt dit bedrag naar evenredigheid van de door ieder van hen geleden schade uitgekeerd. MVP1213 / / 12-20

13 Verhaalsbijstanddekking Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Verzekerden 33 Omvang van de dekking 34 Onvermogen 35 De verlening van de verhaalsbijstand en de beperkingen 36 Verplichtingen van de verzekerde 37 Het verhaalsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht 38 Belangenconflicten- en geschillenregeling 39 Overige bepalingen 40 Uitsluiting 41 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. 33 Verzekerden De verzekerden zijn: 33.1 de verzekeringnemer; 33.2 de gemachtigde bestuurder of passagier; 33.3 de erven van een verzekerde, indien en voor zover hun belangen in het geding zijn. 34 Omvang van de dekking 34.1 De te verlenen verhaalsbijstand houdt in: het verlenen van bijstand bij het verhalen van een door verzekerde geleden schade op een wettelijk aansprakelijke derde indien en voor zover deze schade is ontstaan door een verkeersongeval of een (andere) onverwachte aanraking met een, zich buiten het motorrijtuig bevindend, voorwerp. Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een motorrijtuig gekoppelde caravan of aanhanger Onder schade wordt verstaan: schade aan het verzekerde motorrijtuig, waaronder mogelijke waardevermindering als gevolg daarvan; huurkosten voor een vervangend motorrijtuig; schade, anders dan door diefstal ontstaan aan zaken in of op het verzekerde motorrijtuig (bij een bestelauto: in de cabine) voor zover behorend tot de particuliere huishouding van een verzekerde De schade moet zijn ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering. 35 Onvermogen Als een verhaalsactie niet of niet geheel het beoogde resultaat heeft wegens onvermogen van de aansprakelijke derde, dan wordt tot een bedrag van 250,00 het tekort vergoed van de schade aan het verzekerde motorrijtuig en de in artikel genoemde zaken. Deze vergoeding wordt verleend indien het voorval, waaruit de schade voortvloeit, heeft plaatsgevonden binnen Nederland en voor zover verzekerde de schade niet op een andere manier vergoed kan krijgen. 36 De verlening van de verhaalsbijstand en de beperkingen De verhaalsbijstand wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende bepalingen: 36.1 De verhaalsbijstand wordt verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Het adres van DAS is Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, telefoon ,fax ; 36.2 DAS garandeert daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigheid. DAS vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten onbeperkt. DAS schiet deze kosten voor indien deze verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden; 36.3 als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de verhaalsbijstand gestaakt; 36.4 DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van bijstand. DAS stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak; 36.5 als de behandeling niet door DAS zelf kan worden voltooid, draagt DAS deze over aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. Daarbij wordt een door de verzekerde kenbaar gemaakte voorkeur gevolgd. In geval van een zaak in het buitenland dient de in te schakelen advocaat bevoegd te zijn om bij het buitenlandse gerecht op te treden; 36.6 alleen DAS is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. De verzekerde machtigt DAS inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft. 37 Verplichtingen van de verzekerde Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij DAS. Als dit verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis wordt aangemeld, is DAS niet meerverplicht verhaalsbijstand te verlenen. De verzekerde die een beroep op deze verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door DAS. Dit houdt in ieder geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; zich desgevraagd partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van bijstand op derden; alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. 38 Het verhaalsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht De verhaalsbijstand wordt verleend in de landen waarvoor het door REAAL afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs geldig is, mits de rechter in één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 39 Belangenconflicten- en geschillenregeling 39.1 De belangen van de verzekeringnemer gaan vóór die van (mede)verzekerden, tenzij de verzekeringnemer uitdrukkelijk anders bepaalt. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen bijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen. Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. DAS legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. De kosten hiervoor zijn steeds voor rekening van DAS. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan verzekerde de behandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van bijstand Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat DAS haar standpunt schriftelijk heeft bekendgemaakt. MVP1213 / / 13-20

14 40 Overige bepalingen Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden Verhaalsbijstanddekking niet anders wordt bepaald, gelden de Algemene voorwaarden. 41 Uitsluiting Van deze verzekering is uitgesloten: 41.1 schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen schadevergoeding verleend. REAAL zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt betreft. MVP1213 / / 14-20

15 Rechtsbijstanddekking Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Verzekerden 42 De verzekerde activiteit 43 De franchise 44 Uitsluitingen 45 De verlening van de rechtsbijstand 46 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht 47 Onvermogen 48 Waarborgsom 49 Verplichtingen van de verzekerde 50 Belangenconflicten 51 Geschillenregeling 52 Overige bepalingen 53 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. 42 Verzekerden De verzekerden zijn: 42.1 de verzekeringnemer; 42.2 de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend voor wat betreft de dekking zoals omschreven in artikel 43.1; 42.3 de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 43 De verzekerde activiteit Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten: 43.1 de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig; 43.2 het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde motorrijtuig. Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personen- of bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger. De te verlenen adviesservice houdt in: het eenmalig verlenen van een telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die verzekerde telefonisch verstrekt. In geval rechtsbijstand wordt verleend, moet sprake zijn van een op geld waardeerbaar belang. 44 De franchise De verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste 110,00 bedraagt. 45 Uitsluitingen DAS verleent geen rechtsbijstand en geen adviesservice: 45.1 in geschillen over de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig (verhuur, vervoer, examens, les enzovoort); 45.2 in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, tenzij deze onder schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële dealer; 45.3 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties. 46 De verlening van de rechtsbijstand Rechtsbijstand wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende bepalingen: 46.1 de rechtsbijstand wordt verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.. Het adres van DAS is: Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, telefoon ,fax ; 46.2 de rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige. Voor zover de deskundige in loondienst van DAS de rechtsbijstand verleent, overlegt DAS met de verzekerde over de wijze van behandeling en informeert hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat; 46.3 als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstand gestaakt; 46.4 de hoogte van een eventueel verschuldigd eigen risico wordt op het polisblad vermeld; 46.5 DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak; 46.6 als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behandeling of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd om, na overleg met de verzekerde, opdrachten daartoe te verstrekken; 46.7 als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt DAS de keuze van verzekerde. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het betreffende land zijn ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS de keuze; 46.8 de opdrachten worden steeds namens de verzekerde gegeven. De verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan één advocaat (al dan niet in loondienst van DAS) of(andere) externe deskundige een opdracht te verstrekken. Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat die niet in dienst is van DAS, treedt DAS slechts op als financier van de daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de bepalingen die op deze verzekering van toepassing zijn; 46.9 als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie(willen) voeren, is DAS bevoegd in plaats van het verlenen van rechtsbijstand door een deskundige in haar loondienst: één extern deskundige in te schakelen die aan alle belanghebbenden gezamenlijk rechtsbijstand verleent, of de door de belanghebbenden gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand naar evenredigheid aan de verzekerde te vergoeden. 47 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht 47.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is: het verhalen van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed; strafzaken; geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. 48 Onvermogen DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voor zover de schade een eigen risico van 125,00 te boven gaat tot ten hoogste 1.250,00. Dit als de verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de schade op een andere manier vergoed kan krijgen. MVP1213 / / 15-20

16 49 Waarborgsom 49.1 DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van ten hoogste ,00, als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing van een beslag, gelegd op het verzekerde motorrijtuig Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. 50 Verplichtingen van de verzekerde 50.1 De verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van de verzekerde betrekking heeft op een geschil, moet de verzekerde de aanwezigheid van een geschil aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport De verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle medewerking aan DAS of aan de ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het(financieel) belang aannemelijk maakt; DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek ter beschikking heeft in te zien; zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van de gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; verplicht is om alle medewerking te verlenen en/of om zijn rechten aan DAS over te dragen om de gemaakte of nog te maken kosten op derden te verhalen; alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan de door de verzekerde ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor de verzekerde verrekenbare BTW. 51 Belangenconflicten Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt het volgende: 51.1 bij een geschil tussen de verzekeringnemer en één van de medeverzekerden op één polis verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer; 51.2 bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen; 51.3 bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand dooreen advocaat naar eigen keuze. 52 Geschillenregeling 52.1 Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zelf nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet in overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij de verzekerde op dat moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van het bepaalde in lid 5 van dit artikel Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de opdracht niet aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of aan een kantoorgenoot worden verstrekt Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over de regeling van het geschil tussen de verzekerde en een advocaat of een door DAS ingeschakelde externe deskundige. 53 Overige bepalingen Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden van Rechtsbijstanddekking niet anders wordt bepaald, gelden de Algemene voorwaarden. MVP1213 / / 16-20

17 Pechhulpdekking Bijzondere voorwaarden Inhoud Artikel Verzekerden 54 Begripsomschrijving 55 Hulpverlening na een ongeval 56 Hulpverlening na pech 57 Hulpverlening aanhangwagen 58 Uitsluitingen 59 Vergoeding of terugvordering van kosten 60 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. 54 Verzekerden De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder of de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig en de inzittenden die kosteloos in het motorrijtuig meereizen op het moment dat er een beroep gedaan wordt op Meeùs Pechhulp. Het aantal inzittenden mag echter niet groter zijn dan het maximale aantal dat voor het motorrijtuig wettelijk is toegestaan. 55 Begripsomschrijving 55.1 Pech Elk mechanisch defect (waaronder ook te verstaan een electronisch probleem/storing) van het motorrijtuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het motorrijtuig onmogelijk maakt en tot gevolg heeft dat met het motorrijtuig niet verder kan worden gereden, ook als een en ander door eigen toedoen wordt veroorzaakt. Hieronder vallen, voor deze verzekering, ook de volgende omstandigheden: a. het defect raken van de sleutels of het achterlaten van de sleutels in een afgesloten motorrijtuig; b. het tanken van verkeerde brandstof; c. één lekke band; d. een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers. Alle overige oorzaken van immobilisatie door eigen toedoen vallen niet onder de dekking. Voor pech aan uitsluitend de aanhangwagen of caravan zie hiervoor de bijzondere bepalingen zoals vermeld in artikel Hulpverlening na een ongeval Verzekerd zijn de kosten van hulpverlening zoals hierna omschreven, mits de hulpverlening plaatsvindt in opdracht van c.q. met goedvinden van Meeùs Hulpdienst. De verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten zoals hierna in artikel 56.1 en artikel 56.2 is omschreven indien het motorrijtuig en/of gekoppelde aanhanger door een ongeval, brand of ander van buiten komend onheil (waaronder niet is begrepen het enkel tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek) niet meer kan rijden en/of de bestuurder of de inzittenden door dit ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen Hulpverlening na een ongeval in Nederland De hulpverlening in Nederland omvat: a. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland; b. het vervoer van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage per taxi of ander vervoer naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland, mits het vervoer direct na het ongeval plaatsvindt. Voor hulpverlening moet contact worden opgenomen met Meeùs Hulpdienst Hulpverlening na een ongeval in landen buiten Nederland De hulpverlening in landen buiten Nederland maar nog wel binnen het verzekeringsgebied omvat: a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig en/of aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits; dit object niet binnen 4 werkdagen - eventueel d.m.v. een noodreparatie - zodanig kan worden gerepareerd, dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het beschadigde object. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor invoering of vernietiging van het beschadigde object in het desbetreffende land. In dat geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van bagage naar Nederland; c. de terugreiskosten van de bestuurder en de inzittenden, indien overeenkomstig het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: taxi naar het dichtst bijgelegen spoorwegstation; trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; taxi van dat station naar de plaats van bestemming. d. indien het motorrijtuig casco is verzekerd, het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen zelf komen voor rekening van de verzekerde. Alle in verband met de hulpverlening door de maatschappij voorgeschoten kosten die niet onder de dekking van de hiervoor omschreven voorwaarden vallen, blijven voor rekening van verzekerde. De maatschappij heeft het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Bij bedragen boven de 750,- kan een betaling vooraf worden verlangd. Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal Meeùs Hulpdienst niet verwijzen naar andere hulpinstanties. Meeùs Hulpdienst behoudt zich het recht voor de kosten eventueel te verhalen bij andere verzekeraars. 57 Hulpverlening na pech Deze verzekering geeft in geval van pech van het motorrijtuig en/of uitval van de bestuurder door ziekte of ongeval, recht op hulpverlening en/of vergoeding van kosten zoals hierna omschreven. De verzekerde heeft maximaal 7 keer per verzekeringsjaar recht op hulpverlening (waaronder hulpverlening ter plekke), met een maximum van 5 keer binnen de eigen woonplaats. Voor motorrijtuigen ouder dan 25 jaar vanaf datum van eerste toelating bestaat geen enkel recht op hulpverlening of repatriëring. In overleg met Meeùs Hulpdienst zal de thuisreis worden georganiseerd Dekkingsgebied pechhulp Deze verzekering geeft recht op hulpverlening in heel Nederland inclusief de eigen woonplaats, alsmede in de landen buiten Nederland waarvoor het afgegeven Internationaal Verzekerings Bewijs (de groene kaart) geldig is en tijdens het vervoer van het motorrijtuig tussen die landen, maar met uitzondering van Iran. Voor deze dekking geldt dat het motorrijtuig maximaal 180 dagen per verzekeringsjaar in die landen mag verblijven. Onder woonplaats wordt verstaan; de woonplaats van de verzekeringnemer of de houder waar het motorrijtuig voor regulier gebruik gestald wordt. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen. Voor bewoners van de Waddeneilanden geldt het hele eiland als woonplaats. MVP1213 / / 17-20

18 57.2 Recht op hulpverlening Recht op hulpverlening bij pech bestaat indien: a. de hulpverlening en/of kosten uitsluitend tot stand komen in overleg met en na toestemming van Meeùs Hulpdienst; b. deze door de hulpverlener ter plekke en veilig langs de weg kan worden uitgevoerd; en c. het motorrijtuig bereikbaar is voor de hulpverlener; en d. het motorrijtuig binnen één uur na aankomst van de hulpverlener bij het motorrijtuig weer rijdend kan worden gemaakt; en e. de hulpverlener zelf de hulp kan uitvoeren met de middelen die de hulpverlener op dat moment bij zich heeft respectievelijk deze benodigde materialen binnen een tijdsbestek van een half uur kan laten bezorgen respectievelijk ophalen; Recht op hulpverlening in verband met uitval van de bestuurder bestaat indien: de bestuurder tijdens de reis ziek wordt of een ongeval krijgt en naar het oordeel van een medicus het motorrijtuig niet kan of mag besturen en niemand de besturing van het motorrijtuig kan of wil overnemen. De kosten van de hulpverlening zijn voor rekening van de maatschappij met dien verstande dat de benodigde onderdelen, brandstof, olie en andere materialen voor rekening van de verzekerde blijven en in voorkomende gevallen door de verzekerde ter plekke aan de hulpverlener dienen te worden betaald. De eventuele vervolgreparaties zijn en blijven voor rekening van de verzekerde. Als door de hulpverlener wordt geconstateerd dat er geen (provisorische) reparatie ter plaatse mogelijk is en het niet mogelijk en/of verantwoord is om verder te rijden met het motorrijtuig, dan bestaat er recht op vervoer van het motorrijtuig naar een garagebedrijf (zie hiervoor artikel 57.4) Reparatie ter plekke Recht op reparatie door een professionele hulpverlener of een daarvoor geoutilleerd garagebedrijf ter plekke, in het geval (provisorische) reparatie binnen circa één uur mogelijk is. Niet vergoed worden de kosten van eventuele benodigde onderdelen voor de (nood-)reparatie Transport / vervoer naar het garagebedrijf Wanneer reparatie van het motorrijtuig ter plekke of in het geval (provisorische) reparatie binnen circa één uur niet mogelijk is. a. Binnen Nederland: recht op transport naar de dichtstbijzijnde garage of één op te geven adres in Nederland als deze zich binnen een straal van 25 km bevinden van de plaats van stranding of pechlocatie of; recht op transport naar één op te geven adres in Nederland als deze zich buiten een straal van 25 km bevindt van de plaats van stranding of pechlocatie. b. Buiten Nederland: transport naar het dichtstbijzijnde geoutilleerde garagebedrijf. Er is na pech maximaal twee keer per jaar recht op transport, met een maximum van één keer per jaar binnen de eigen woonplaats Stalling/berging Indien transport naar een geoutilleerd garagebedrijf niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat deze gesloten is) berging en stalling van het motorrijtuig en doortransport naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf zodra dit mogelijk is Vervoer inzittenden (alleen in Nederland, voor buiten Nederland zie artikel 57.7) In principe vindt vervoer van verzekerde(n) plaats in combinatie met transport van het motorrijtuig. Indien dit niet mogelijk is, dan worden in Nederland de kosten van het vervoer van de bestuurder en inzittenden naar één adres in Nederland per openbaar vervoer, of indien dit niet mogelijk is, de kosten van het vervoer per taxi vergoed Vervangend vervoer / hotelkosten / vervoer naar eindbestemming of huisadres / vervangende chauffeur Indien het motorrijtuig, na pech in Nederland naar een geoutilleerd garagebedrijf of een ander adres binnen 25 km van de plaats van stranding of pechlocatie is gebracht en niet binnen 24 uur gerepareerd kan worden, of; na pech buiten Nederland naar het dichtstbijzijnde geoutilleerde garagebedrijf is gebracht en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden, wordt bovendien vergoed: ófwel: a1. Vervangend vervoer De kosten van vervangend vervoer voor de duur van maximaal: (huurauto) in geval van: pechhulp binnen de woonplaats: 1 dag; pechhulp binnen Nederland: 2 werkdagen; pechhulp buiten Nederland: 4 werkdagen. Indien dit niet afdoende is kan dit verlengd worden tot de voorgenomen verblijfsduur, met een maximum van 30 dagen, mits hiervoor geen dekking bestaat bij een andere verzekering. De huurauto zal in Nederland maximaal huurklasse B zijn. In landen buiten Nederland zal een huurauto op basis van gelijkwaardig vervangend vervoer worden ingezet, maar tot maximaal huurklasse D en mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten. Het recht op vervangend vervoer eindigt zodra het motorrijtuig met pech gerepareerd is. Hulpverlening na pech geeft maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor vervangend vervoer dient de verzekerde te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden. Niet vergoed worden extra kosten zoals: brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. en; a2. Reiskosten naar verhuurbedrijf De reiskosten per openbaar vervoer of taxi naar het autoverhuurbedrijf. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,- per gebeurtenis. ófwel: b1. Hotelkosten Indien de pech niet in de eigen woonplaats plaatsvindt, de hotelkosten in Nederland (o.b.v. logies en ontbijt) voor één nacht, voor maximaal 80,- (inclusief BTW) per persoon per nacht, indien de terugreis niet mogelijk is; hotelkosten (o.b.v. logies en ontbijt) buiten Nederland voor de duur van de reparatie met een maximum van twee nachten voor maximaal 80,- (inclusief BTW) per persoon per nacht voor zover door verzekerde(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld. Niet vergoed worden de kosten van overige maaltijden, telefoonkosten en overige hotelfaciliteiten; en; b2. Reiskosten naar hotelaccommodatie De kosten van openbaar vervoer/taxi van en naar de dichtstbijzijnde hotelaccommodatie. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,- per gebeurtenis. ófwel, alleen ná pech buiten Nederland: c. Vervoer naar de eindbestemming of het huisadres De kosten van het vervoer van de verzekerde(n) naar de eindbestemming of het huisadres per trein (2e klasse). Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class). In geval van doorreis naar de MVP1213 / / 18-20

19 eindbestemming worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal hetgeen de terugreis naar het huisadres gekost zou hebben, alsmede de kosten van openbaar vervoer of taxi naar het dichtstbijzijnde treinstation of luchthaven en tot de eindbestemming of het huisadres. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,- per gebeurtenis. ófwel, indien er sprake is van uitval van de bestuurder: d. Vervangende chauffeur Indien de bestuurder tijdens de reis door ziekte of een ongeval op medisch advies het motorrijtuig niet kan of mag besturen en niemand de besturing van het motorrijtuig kan of wil overnemen. In dat geval regelt Meeùs Hulpdienst een vervangende chauffeur die het motorrijtuig en het reisgezelschap naar de eindbestemming of het huisadres brengt. Indien het medisch verantwoord is kan ook de bestuurder meerijden met deze vervangende chauffeur Ophalen van het gerepareerde motorrijtuig (zowel in als buiten Nederland) Indien verzekerde(n) na te zijn teruggereisd naar het huisadres het gerepareerde motorrijtuig dient (dienen) af te halen bij de geoutilleerde garage worden voor maximaal één verzekerde vergoed: de reiskosten per trein (2e klasse). Indien de enkele treinreis langer duurt dan 8 uur, mag er gekozen worden voor een vliegticket (economy class), alsmede de kosten van openbaar vervoer of taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation of luchthaven. Voor vervoer per taxi buiten Nederland geldt een maximumbedrag van 100,- per gebeurtenis Repatriëring van het ongerepareerde motorrijtuig naar huis (alleen geldig buiten Nederland) Indien het motorrijtuig buiten Nederland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, wordt door Meeùs Hulpdienst georganiseerd en/of vergoed de repatriëring van het motorrijtuig naar een adres in Nederland, alsmede de eventuele stallingkosten tot maximaal 10 dagen. Het motorrijtuig wordt, vanaf het moment dat besloten is om het motorrijtuig te repatriëren, binnen 10 werkdagen gebracht naar het opgegeven adres. Indien het niet mogelijk is het motorrijtuig op het aangegeven adres achter te laten kiest Meeùs Hulpdienst voor een andere locatie in de buurt. Repatriëring vindt alleen plaats wanneer de kosten van de repatriëring niet meer bedragen dan de restwaarde van het motorrijtuig. Meeùs Hulpdienst is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke eigendommen die achtergelaten worden in het motorrijtuig Opsturen van onderdelen (alleen geldig buiten Nederland) Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen buiten Nederland niet op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed de kosten en de verzorging van toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten. De kosten van de onderdelen zelf, alsmede de reparatie vallen niet onder de vergoeding van Meeùs Pechhulp Verplichtingen van de verzekerde(n) a. Verzekerde(n) is (zijn), verplicht om tijdig de servicebeurten/regulier onderhoud en verplichte(apk) keuringen van het motorrijtuig te laten uitvoeren. b. Verzekerde(n) is (zijn) verplicht zo snel mogelijk, voor zover hij/zij daartoe in staat is (zijn), zelf contact op te nemen met Meeùs Hulpdienst. c. Verzekerde(n) dient (dienen) de aanwijzingen van Meeùs Hulpdienst op te volgen, de noodzakelijke medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang is voor een goede hulpverlening Persoonsgegevens Meeùs Hulpdienst verleent in opdracht van de maatschappij hulp bij pech. Indien Meeùs Hulpdienst dit in het kader van een concrete hulpvraag nodig acht, kan zij bij verzekerde, bij diens familieleden, of hulpverleners ter plaatse gegevens opvragen en deze zonodig aan direct bij de hulpverlening betrokken personen verstrekken. 58 Hulpverlening aanhangwagen 58.1 Aanhangwagen Hieronder wordt verstaan: een voor de reis achter het motorrijtuig aangekoppelde toercaravan, trailer, vouwwagen of bagagewagen, mits deze in Nederland is geregistreerd, voor zover dat wettelijk verplicht is, en niet is meegenomen vanaf een plaats of stallingsadres buiten Nederland. Onder aanhangwagen wordt tevens begrepen de in of op de aanhangwagen meegenomen bagage, voor zover het vervoer daarvan wettelijk is toegestaan en de vervoerde zaken goed gezekerd zijn. Recht op hulpverlening ontstaat ook indien uitsluitend de aanhangwagen zelf defect is geraakt, zoals omschreven in artikel 55, zonder dat het trekkende motorrijtuig pech of schade heeft opgelopen Aanvullende en/of afwijkende bepalingen Voor hulpverlening in verband met pech aan de aanhangwagen: a. geldt in geval van een lekke band een maximum van twee maal hulpverlening per verzekeringsjaar, b. worden de stallingkosten buiten Nederland tot maximaal 14 dagen vergoed, c. wordt de bagage getransporteerd, mits mogelijk en toegestaan, in combinatie met de aanhangwagen, indien het niet mogelijk is om de bagage met het trekkende motorrijtuig te vervoeren, d. geldt een maximum van twee maal per verzekeringsjaar voor transport met een maximum van éénmaal per verzekeringsjaar binnen de eigen woonplaats, e. zal geen transport van bagage plaatsvinden indien de reis met een vervangende aanhangwagen kan worden voortgezet, f. wordt in geval van pech buiten Nederland en reparatie niet binnen 48 uur mogelijk is, of; een vervangende aanhangwagen ingezet voor de duur van maximaal 14 dagen. Inzet van een vervangende aanhangwagen vindt plaats mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten. Het recht op een vervangende aanhangwagen vangt aan op het moment dat vaststaat dat de aanhangwagen niet binnen 48 uur kan worden gerepareerd en eindigt uiterlijk op het moment dat reparatie van de aanhangwagen is voltooid, of; indien de aanhangwagen tot vakantieverblijf diende en vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld, de hotelkosten voor de duur van maximaal 14 dagen op basis van logies en ontbijt met een maximum van 80,- (incl. BTW) per persoon per nacht. Niet vergoed worden: de kosten van overige maaltijden, telefoonkosten en overige hotelfaciliteiten. Het recht op een vervangende aanhangwagen of vergoeding van hotelkosten is beperkt tot maximaal twee maal per verzekeringsjaar. 59 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen zoals vermeld in de algemene en bijzondere voorwaarden, bestaat geen recht op hulpverlening bij pech c.q. vergoeding van de kosten van hulpverlening bij pech indien: a. er geen sprake is van pech, maar van een ongeval; b. er sprake is van vandalisme, diefstal of poging daartoe van het motorrijtuig zelf of van onderdelen ervan; c. verzekerde(n) niet aan de verplichtingen zoals vermeld in artikel hebben voldaan; d. er sprake is van immobilisatie door eigen toedoen. Hieronder vallen o.a. de volgende omstandigheden: verlies, vermissing of diefstal van de motorrijtuigsleutels; brandstoftekort (tenzij blijkt dat de brandstofmeter defect is) of bevroren brandstof; e. er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de pech te voorkomen of te beperken; MVP1213 / / 19-20

20 f. deelgenomen wordt aan of als assistentiewagen meegereden wordt in welke vorm van gemotoriseerde competitie ook (race, rally, slipschool, testdrive etc.);4 g. aan het motorrijtuig wijzigingen zijn aangebracht die in strijd zijn met de richtlijnen van de importeur en/of de fabrikant; h. de verzekerde(n) onvolledige of onware opgave heeft (hebben) gedaan over de oorzaak, aard of omvang van de pech, de pechlocatie of over de eindbestemming of adresgegevens; i. de hulpverlening geheel of gedeeltelijk door een ander dan Meeùs Hulpdienst is/wordt georganiseerd; j. de verzekerde(n) niet heeft (hebben) gewacht op de komst van de ingeschakelde hulpverlener zonder daarvan bericht te geven; k. plaatselijke wetten of regels overtreden moeten worden om hulp te kunnen bieden; l. Meeùs Hulpdienst aanwijzingen heeft dat de verzekerde(n) oneigenlijk gebruik wil(len) maken van hulpverlening; m. de verzekerde(n) tegenover de door Meeùs Hulpdienst ingeschakelde hulpverlener(s), fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op één of andere manier agressief heeft opgesteld, met als gevolg dat door dit gedrag van verzekerde(n) in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er (nog langer) hulp wordt verleend. Een en ander wordt beoordeeld door de ingeschakelde hulpverlener(s); n. de verzekerde(n) voor een tweede keer hulp vraagt (vragen) na de eerste hulpverlening. Meeùs Hulpdienst kan dit verzoek weigeren als: 1. met de eerste hulpverlening werd gestopt op verzoek of toedoen van de verzekerde(n); 2. het opnieuw uitvallen van het motorrijtuig het gevolg is van het niet opvolgen van instructies of adviezen van de hulpverlener(s). 60 Vergoeding of terugvordering van kosten 60.1 Vergoeding van kosten a. De kosten van de hulpverlening worden alleen vergoed, indien deze zijn gemaakt in overleg met en na toestemming van Meeùs Hulpdienst. b. Meeùs Hulpdienst is gerechtigd om verzekerde(n) te vragen bepaalde kosten, zoals reis-, verblijf- en huurkosten in eerste instantie voor te schieten. c. De kosten welke verzekerd zijn binnen de genoemde voorwaarden en welke vooraf zijn goedgekeurd door Meeùs Hulpdienst, kunnen achteraf binnen een periode van drie maanden bij de maatschappij worden gedeclareerd onder vermelding van: dossiernummer, kenteken en onder bijvoeging van de originele facturen. d. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van hulpverlening Terugvordering van niet verzekerde diensten en/of kosten Indien Meeùs Hulpdienst of de maatschappij een vergoeding heeft verleend voor kosten en/of diensten die niet onder de dekking van deze verzekering vallen, dan heeft de maatschappij het recht de reeds betaalde kosten terug te vorderen en/of te verrekenen met nog te verlenen vergoedingen. Verzekerde(n) zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving de vordering(en) te voldoen. Bij in gebreke blijven zal de maatschappij tot incasso overgaan. Voor directe hulpverlening, alsmede bij het uitvallen van het motorrijtuig en/of de bestuurder, is Meeùs Hulpdienst dag en nacht bereikbaar. MVP1213 / / 20-20

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Artikel 9. Dekking Uitgebreid Casco Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Personenauto verzekering (DWPA1301)

Personenauto verzekering (DWPA1301) Personenauto verzekering (DWPA1301) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Personenauto Hybride (DWPA1403)

Personenauto Hybride (DWPA1403) Personenauto Hybride (DWPA1403) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2014) 10-5554-052 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) 10-5554-052 D Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2008) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

VO Bijzondere voorwaarden cascoverzekering VO 18-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) 10-5554-05 W De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging Voorwaarden Recreatieverblijfverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verbrugging Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. (Mits

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Uitgebreide Cascoschade Personenauto 2005

Aanvullende voorwaarden Uitgebreide Cascoschade Personenauto 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen) Artikel 9. Dekking Uitgebreide Cascoschade 9.1 Omschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Werkmaterieelverzekering Het Ondernemerspakket Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model T 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begrip werkmaterieel 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Vervangend werkmaterieel 2 Artikel 4 Dekking voor

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz utp Polisvoorwaarden Autoverzekering erz 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Algemeen deel PAV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 7 Begripsomschrijvingen 7 Auto 7 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken .

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Personenauto: Volvo Plug In (DWPA1403)

Personenauto: Volvo Plug In (DWPA1403) Personenauto: Volvo Plug In (DWPA1403) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

Personenautoverzekering (DWPA1401)

Personenautoverzekering (DWPA1401) Personenautoverzekering (DWPA1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

Personenautoverzekering (DWPA1401)

Personenautoverzekering (DWPA1401) Personenautoverzekering (DWPA1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Begripsomschrijvingen Omvang van de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden PersonenautoVoordeelPolis 2013

Bijzondere Voorwaarden PersonenautoVoordeelPolis 2013 Bijzondere Voorwaarden PersonenautoVoordeelPolis 2013 Pagina 1 van 8 Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden PersonenautoVoordeelPolis 2013 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Accessoires 1.3 Bestuurder 1.4 Gebeurtenis 1.5 IVB 1.6 Motorrijtuig 1.7 Passagier 1.8 Verzekerden 1.9 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN GARAGE COLLECTIEVE CASCO

SPECIALE VOORWAARDEN GARAGE COLLECTIEVE CASCO Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.4 Art.5 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Vaststelling van de schadevergoeding Overige bepalingen collectieve cascoverzekering SPECIALE

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aanhangwagenverzekering Casco Polisvoorwaarden PP 4365-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-53-161) Bromfiets WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Polisvoorwaarden Polismantel 665-89 Wegwijzer zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder; f. de passagiers.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering VKV 4.1

Kampeerautoverzekering VKV 4.1 Kampeerautoverzekering VKV 4.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Definities Verzekeringsgebied Verplichtingen van verzekerde Uitsluitingen Schadevergoeding

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 GCCL 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-57-161) Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor schade

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Personenautoverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 300-91 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk.

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk. Voorwaarden autoverzekering algau08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden WA + Beperkt Casco (Autoplus) 6 Voorwaarden WA + Uitgebreid Casco (All Risk) 8 Voorwaarden

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

blijkt dat verzekeraar bekend was met de afwijkende eigendom en dit heeft geaccepteerd.

blijkt dat verzekeraar bekend was met de afwijkende eigendom en dit heeft geaccepteerd. Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden Personenauto 2002 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Motorrijtuig 1.1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig;

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-57-161) Auto WA + Beperkt Casco Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD

Verzekering van landbouwwerktuigen L 03.2.19 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van landbouwwerktuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL L 03.2.19 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Wat is verzekerd 1.1 Wat is verzekerd 1.2 Verzekeringsgebied 1.3 Burenhulp

Nadere informatie

VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ DONATUS UA VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MT 0312 De verzekering geschiedt op grond van de gegevens verstrekt in het door verzekeringnemer ingediende en ondertekende

Nadere informatie