JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus AP Amersfoort 1 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus AP Amersfoort 1 juni 215

2 Inhoudsopgave Pagina Kengetallen 3 A. Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemene informatie 4 2. Governance 4 3. Horizontale verantwoording 4 4. Financiële situatie op balansdatum 5 5. Treasury management 5 6. Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 6.1 Leerlingenaantallen Personele bezetting in fte Onderwijs en kwaliteit Interne risicobeheersing- en controlesysteem Investeringen in apparatuur en inventaris Resultaat Continuïteitsparagraaf: 7.1 Toekomstige ontwikkelingen Risicomanagement Leerlingenaantallen Personele bezetting in fte Balans Staat van baten en lasten Financiële positie van het Meridiaan College 14 Verslag Raad van Toezicht 8. Verslag B. Jaarrekening 1. Grondslagen Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Wet normering topinkomens (WNT) 32 C. Overige gegevens 1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestemming van het resultaat Samenwerkingsverbanden Hoofd- en nevenfuncties College van Bestuur en Raad van Toezicht Gegevens over de rechtspersoon 36 File: data/ca/algemeen/214/1449ca - 2 -

3 Kengetallen 31/12/14 31/12/13 31/12/12 Eigen vermogen (* 1.,=) Weerstandsvermogen (%) 17,1 19,6 16,3 Kapitalisatiefactor,29,31,3 Netto werkkapitaal (* 1.,=) Current ratio 1,9 2,1 1, Aantal leerlingen (per 1 oktober) Aantal medewerkers (in fte per 1 oktober) 36,8 29,3 299,4 Resultaat (* 1.,=) Kosten per leerling in Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten: - Schoonmaakkosten - Energie en water - Overige huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten (1) Inclusief de personeelslasten van de eigen schoonmaakmedewerkers. Definities Weerstandsvermogen = Eigen vermogen / (baten in een jaar + financiële baten) * 1% Kapitalisatiefactor = (Balanstotaal Gebouwen en terreinen)/(baten in een jaar + financiële baten) Netto werkkapitaal = Obligaties + Vlottende activa - Kortlopende schulden Current ratio = (Obligaties + Vlottende activa) / Kortlopende schulden - 3 -

4 A. Jaarverslag Bestuursverslag (hoofdstuk A1 t/m A7) A1. Algemene informatie De Stichting Meridiaan College heeft als doelstelling: "Het zonder winstoogmerk bevorderen en instandhouden van het katholiek voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving". De Stichting Meridiaan College beheert daartoe het Meridiaan College, welke vier vestigingen kent: - Het Nieuwe Eemland (gymnasium, vwo, havo en mavo). - t Hooghe Landt (vwo met technasium- en gymnasiumstroom, havo met technasiumstroom en mavo). - Mavo Muurhuizen (mavo en gemengde leerweg, havo-top). - Vakcollege Amersfoort (vmbo kader- en basisberoepsgericht). Het College van Bestuur bestond per 31 december 214 uit: Voorzitter : De heer L.A.G.J. van de Haterd Lid : Mevr. M.W. van Hattum De Raad van Toezicht van de Stichting Meridiaan College had per 31 december 214 de volgende samenstelling: Voorzitter : De heer P.J. Moerkerke Soest (aftredend per 31 december 214) Leden : De heer R.E. Baarslag Soest De heer H.W.J. Elbers Zoetermeer Mevr. A.F. Inden-van Dijck Amersfoort (voorzitter per 1 januari 215) De heer G.A. Schrijer Amersfoort De Stichting Meridiaan College staat bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort ingeschreven onder nummer A2. Governance Scholen voor voortgezet onderwijs moeten voldoen aan de governancewet voor het onderwijs, ook wel de wet Goed onderwijsbestuur genoemd. De wet bevat 4 kernonderdelen: 1. Functiescheiding (tussen bestuur en toezicht) is verplicht. 2. Scholen moeten zich horizontaal verantwoorden aan interne en externe stakeholders. 3. Scholen moeten een planning en controlcyclus hebben en aan risicomanagement doen. 4. Scholen moeten een integriteitbeleid ontwikkeld hebben. Het Meridiaan College voldoet aan alle 4 bovengenoemde verplichtingen. Op de website zijn de in dit kader relevante documenten te vinden: strategisch beleidsplan, jaarverslag, statuten, code goed bestuur en goed toezicht, integriteitsbeleid, integriteitscode, klokkenluidersregeling en diverse gedragscodes. A3. Horizontale verantwoording De horizontale verantwoording aan stakeholders van het Meridiaan College vindt digitaal plaats binnen de website scholenopdekaart.nl en Vensters voor Verantwoording. Om de twee jaar vinden er gesprekken plaats met zowel de interne (medewerkers, ouders en leerlingen) als de externe stakeholders. In 213 hebben deze plaatsgevonden in het kader van het nieuwe strategische beleidsplan In het voorjaar van - 4 -

5 215 zijn de verschillende gesprekken voor een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan gepland. Op de site is daarnaast steeds up-to-date kwalitatieve en kwantitatieve informatie te vinden over zowel het Meridiaan College als geheel als over de vier vestigingen. A4. Financiële situatie op balansdatum In het eigen vermogen wordt het in het boekjaar gerealiseerde resultaat gemuteerd. Dit geeft de volgende ontwikkeling: * 1.,= Eigen vermogen per 1 januari Resultaat Eigen vermogen per 31 december Weerstandsvermogen Meridiaan College Het % weerstandsvermogen, gedefinieerd als (eigen vermogen) / (baten in een jaar + financiële baten) * 1% bedraagt per 31 december ,1%. In vergelijking met het weerstandvermogen van 19,6% per 31 december 213 is dit een daling met 2,5 procentpunt. Bestemming eigen vermogen Meridiaan College Het eigen vermogen van het Meridiaan College bedraagt per 31 december ,=. Een toelichting op de bestemming hiervan is opgenomen bij de toelichting op de balanspost eigen vermogen. A5. Treasury management Sinds 21 beschikt het Meridiaan College, conform de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van het ministerie van OCW, over een Treasurystatuut. Deze is voor de laatste keer aangepast en vastgesteld op 27 oktober 29 door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het Treasurystatuut bevat de grondslag waarop het beleggen en belenen van liquide middelen binnen het Meridiaan College wordt uitgevoerd. Zonder aanvullend besluit van het College van Bestuur is daarbij het belenen van middelen alsmede het beleggen in aandelen of andere risicovolle zaken (waaronder beleggingen in vreemde valuta en derivaten) verboden. Deze restricties gelden zowel voor de algemene reserve gevormd uit saldi rijksbijdragen als voor de bestemmingsreserve (privaat) gevormd uit eigen activiteiten. In dit Jaarverslag 214 zijn de volgende toelichtingen inzake het Treasury management opgenomen: - Hoofdstuk B5 toelichting op de balans, financiële vaste activa, onderdeel obligaties; aan- en verkoop van obligaties in 214 alsmede een specificatie van de obligaties op balansdatum naar fonds, looptijd, rentepercentage, aankoopkoers, beurswaardering, aankoopwaarde, beurswaarde en balanswaarde. - Hoofdstuk B5 toelichting op de balans, vlottende activa, onderdeel liquide middelen; beschikbare liquide middelen op balansdatum. A6. Gang van zaken gedurende het verslagjaar A6.1 Leerlingenaantallen Op 1 oktober 214 was het aantal leerlingen in vergelijking met het jaar daarvoor 246 hoger (6,9%). In de navolgende tabel is de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar weergegeven

6 Vestiging Het Nieuwe Eemland 't Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal In onderstaande tabel is een specificatie van het aantal leerlingen naar vestiging en leerjaar per vestiging per 1 oktober 214 opgenomen. Vestiging 1e leerjaar AVO/ VMBO 1e leerjaar LWOO 2e leerjaar AVO/ VMBO 2e leerjaar Leerjaar LWOO VAVO LWOO VMBO HAVO VWO Totaal per Het Nieuwe Eemland t Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal per A6.2 Personele bezetting in fte In de navolgende tabel zijn alle aanstellingen (exclusief vervangingen) per 1 oktober 214 naar vestiging en omgerekend naar fulltime aanstelling weergegeven. Vestiging Directie 1 OP OOP Totaal Het Nieuwe Eemland 4,3 76,3 16,9 97,5 't Hooghe Landt 5,3 7,8 18,2 94,3 Mavo Muurhuizen 2,6 41,7 9,4 53,7 Vakcollege Amersfoort 3, 37,3 1,4 5,7 CA, ICT en College van Bestuur 2,8-7,8 1,6 Totaal per 1 oktober , 226,1 62,7 36,8 (1) Inclusief conrectoren en afdelingsleiders. In vergelijking met 1 oktober 213 is per 1 oktober 214 sprake van een stijging met 16,5 fte tot 36,8 fte

7 Deze stijging van het aantal aanstellingen komt vooral door de toename van het aantal leerlingen (inclusief Lwoo), door een ophoging van de lumpsum personeel door het ministerie van OCW vanuit het herfstakkoord 214, inzet van middelen uit de Regeling jonge leerkrachten voor de duur van 1 jaar en door een lager af te dekken begrotingstekort binnen de begroting 214. Totaal 26,1 fte. Door een korting op de lumpsum personeel door het ministerie van OCW inzake de taakstelling lenteakkoord, terugloop opname spaarbapo, éénmalige verzilvering voor bouwprojecten en formatieruimte die pas op een later moment wordt ingezet stond daar een daling met 9,6 fte tegenover. A6.3 Onderwijs en kwaliteit Het Meridiaan College biedt op haar vier vestigingen onderwijs aan van kaderberoepsgericht tot en met gymnasium. In de profilering is steeds aandacht voor wat de leerling anno 214 nodig heeft. Uiteraard gaat het daarbij om goede (studie-)begeleiding. Voor leerlingen die meer willen zijn er ook sportklassen, voor Havo- en Vwo-leerlingen een Technasium, meer individueel gericht onderwijs en wordt extra aandacht besteed aan cultuur. Zowel binnen het Meridiaan College als in relatie tot de andere besturen binnen Amersfoort houden we bij keuzes aangaande de profilering rekening met unieke, toegevoegde waarde en wordt eerder geprobeerd tot afstemming te komen dan tot concurrentie. De kwaliteit van het onderwijs wordt uitgebreid op verschillende wijzen gemonitord. Op een aantal vaste momenten in het schooljaar worden in ieder geval de resultaten van de leerlingen op alle niveaus (op leerling-, klassen-, afdelings,- vestigings- en Meridiaanniveau) geanalyseerd en van een plan van aanpak voorzien. Voor 214 heeft het Meridiaan College van de Inspectie van het Onderwijs voor alle onderwijssoorten een basisarrangement gekregen. A6.4 Interne risicobeheersing- en controlesysteem De wijze waarop het Meridiaan College invulling geeft aan risicobeheersing is beschreven in hoofdstuk A7.2 Risicomanagement. Daarnaast kent het Meridiaan College een systematische planning en controlcyclus voor: De begroting/meerjarenbegroting - De exploitatiebegroting komend jaar. - De investeringsbegroting komend jaar. - De meerjaren exploitatiebegroting met een scope van 6 jaar. - De meerjaren investeringsbegroting met een scope van 4 jaar. - Pro forma balans met een scope van 2 jaar. - Alle bovenvermelde documenten zijn opgenomen in de begroting. Na bespreking in het directeurenoverleg wordt deze geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur (ter vaststelling), de Raad van Toezicht (goedkeuring) en de CMR (voor advies). Kwartaaloverzichten - Een budgetoverzicht per vestiging. Deze wordt na afloop van ieder kwartaal per vestiging (4 scholen) doorgesproken met de vestigingsdirectie. - Managementrapportages voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht waarin opgenomen de cumulatieve cijfers (3-, 6-, 9- resp. 12-maands cijfers) alsmede een prognose realisatie eindejaar. De rapportages zijn op het niveau van het Meridiaan College. Deze managementrapportages worden geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur (ter vaststelling) en de Raad van Toezicht (bespreking). - Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen, mede in relatie tot risico s. Dit wordt ieder kwartaal besproken in de vergadering van het College van Bestuur, tezamen met vorenstaande managementrapportages per kwartaal. Jaarverslag inclusief jaarrekening Het jaarverslag inclusief jaarrekening wordt geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur - 7 -

8 (ter vaststelling) en de Raad van Toezicht (goedkeuring). Alle leden van de CMR ontvangen een exemplaar van het jaarverslag inclusief jaarrekening en kunnen naar eigen inzicht kiezen voor een nadere bespreking in de CMR. Alle genoemde rapportages worden opgesteld door de directeur van het centraal bureau, tevens controller van het Meridiaan College. Door het werken volgens de PDCA methodiek worden steeds, waar mogelijk, verdere verbeteringen in de systematiek, documenten en de gesprekken doorgevoerd. In het accountantsverslag 213 van KPMG is verwoord dat de Administratieve bedrijfsvoering en managementinformatie in 213 (evenals in 212) van een goed niveau waren en Risicomanagement krijgt bij het Meridiaan College voldoende aandacht. A6.5 Investeringen in apparatuur en inventaris In 214 is in totaal ,= uitgegeven aan inventaris en apparatuur. Daarbij ging het om ,= aan investeringen in computerapparatuur. A6.6 Resultaat 214 Het begrotingsresultaat 214 bedraagt 4.,= negatief. In vergelijking hiermee is het gerealiseerde resultaat 214 van 76.,= negatief 72.,= slechter dan begroot. In het resultaat 214 is een bedrag van 929.,= verwerkt inzake de op 8 april 214 door het College van Bestuur goedgekeurde uitbreiding van de aula van Het Nieuwe Eemland, plaatsing- en huurkosten 4 tijdelijke lokalen op huurbasis bij Het Nieuwe Eemland en de renovatie van de begane grond bij t Hooghe Landt, locatie Trompetstraat. Zonder deze lasten ad. 929.,= zou het resultaat ,= beter zijn geweest dan voor 214 begroot. In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen naar baten en lasten. * 1.,= Werkelijk 214 Begroting 214 Werkelijk 213 Baten: Rijksbijdragen 1 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten Resultaat (1) Voor de vergelijking met 214 is over 213 een bedrag van 279.,= aan Doorbetalingen Rijksbijdrage via het samenwerkingsverband VO/SVO verantwoord onder Rijksbijdragen. In het jaarverslag 213 was deze post opgenomen onder de Overige baten

9 Het resultaat 214 is als volgt opgebouwd naar de personele en materiële component: * 1.,= Werkelijk 214 Begroting 214 Werkelijk 213 Personele component Materiële component (gesubsidieerd) Materiële component (niet gesubsidieerd) Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten Resultaat Het verschil tussen het resultaat 214 en de begroting 214 ten bedrage van 72.,= negatief is als volgt te verklaren: Personele component: - hogere baten lumpsum personeel - hogere baten zorgbudget/lgf/ab vanuit het samenwerkingsverband VO/SVO - hogere baten overige personele inkomsten OCW - hoger bijdragen salarissen door derden: UWV - hogere overige bijdragen salarissen door derden: detacheringen en doorbelastingen - hogere lasten salarissen - hogere lasten inleen personeel (uitzendbureaus) - hogere lasten reservering keuzebudget - hogere lasten scholing - negatief saldo overige effecten personele component Materiële component (gesubsidieerd): - uitbreiding Arena vestiging Het Nieuwe Eemland - plaatsingskosten 4 tijdelijke lokalen op huurbasis vestiging Het Nieuwe Eemland - huur 4 tijdelijke lokalen 1 aug. t/m 31 dec. 214 vestiging Het Nieuwe Eemland - renovatie begane grond vestiging t Hooghe landt, locatie Trompetraat - reallocatie t.b.v. aanpassing gebouw vestiging Mavo Muurhuizen - lagere lasten beheer en administratie - hogere lasten leermiddelen schoolboeken - lagere lasten overige leermiddelen - positief saldo overige effecten materiële component (gesubsidieerd) Materiële component (niet gesubsidieerd): - positief saldo diverse posten materiële component (niet gesubsidieerd) Financiële baten en lasten: - lager saldo rentebaten en rentelasten - gerealiseerd negatief koersresultaat obligaties * 1.,=

10 Buitengewone baten en lasten: Per saldo -72 A7. Continuïteitsparagraaf A7.1 Toekomstige ontwikkelingen Strategisch beleidsplan Meridiaan College Op 29 maart 213 heeft het College van Bestuur het Strategisch beleidsplan Meridiaan College vastgesteld. In het beleidsplan is gekozen voor een viertal speerpunten: 1. Inspireren. 2. Kwaliteit leveren. 3. Samen meerwaarde organiseren. 4. Verantwoordelijkheid nemen. Uitgebreide informatie over het Strategisch beleidsplan Meridiaan College en de 4 speerpunten is te vinden op de site Zangvogelweg/Mavo Muurhuizen Het leerlingenaantal bij de vestiging Mavo Muurhuizen laat de laatste jaren een (snelle) stijging zien: - 1 oktober leerlingen. - 1 oktober leerlingen (+ 12%). - 1 oktober leerlingen (+ 19%). - prognose 1 oktober leerlingen (+ 4%). In de zomer van 213 is het gebouw van Mavo Muurhuizen voor eigen rekening van het Meridiaan College uitgebreid met 5 lokalen. In het schooljaar 214/215 is opnieuw een uitbreiding aan de orde met 4 lokalen, wederom voor eigen rekening. Door limitering van de aanmelding leerjaar 1 op 175 leerlingen vanaf het schooljaar 215/216 wordt verdere groei van de school gereguleerd. De school zal maximaal 75 leerlingen toelaten. Visieontwikkeling op onderwijshuisvesting/integraal huisvestingsplan In 211 is een overleg gestart tussen de gemeente Amersfoort en de scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort over onderwijshuisvesting voor de komende decennia. De uitgangspunten voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn in het najaar van 212 in overleg met de VO-kamer Amersfoort opgesteld door het College van B en W en in het voorjaar van 213 door de gemeenteraad geaccordeerd. In het najaar van 213 is een vervolg gegeven aan de uitwerking van de uitgangspunten van het IHP. Dit heeft op 24 februari 214 geleid tot een Overeenkomst richting een integraal huisvestingsplan tussen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Amersfoort en de gemeente Amersfoort. In het voorjaar 215 moet duidelijk worden of daadwerkelijk tot een IHP kan worden gekomen en zo ja, of hierin naast nieuwbouw en renovatie ook Meerjaren Groot Onderhoud (MOP) wordt opgenomen en hoe dit alles dan verder juridisch, organisatorisch en financieel vorm kan worden gegeven. Daarbij worden ook modellen onderzocht richting een Coöperatie huisvesting VO-Amersfoort en doordecentralisatie van het economisch eigendom

11 A7.2 Risicomanagement In het schooljaar 214/215 is in het kader van het risicomanagement, als vervolg op eerdere trajecten waarvan de laatste in het schooljaar 212/213, een project doorlopen gericht op aanwezige risico s en daarmee samenhangende beheersmaatregelen. Bij het traject zijn naast het College van Bestuur alle (vestigings-) directeuren, de Centrale Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht betrokken geweest. Evaluatie risicomanagement 213/215 Als eerste werden de in 212/213 beschreven 8 belangrijkste risico s geëvalueerd in het licht van de stand van zaken medio februari 215. Geconcludeerd werd dat 6 van de in 212/213 beschreven risico s niet meer bestonden dan wel inmiddels als belangrijk minder risicovol werden beoordeeld: - Financiële situatie. - Ontwikkeling leerlingenaantal. - Onderwijskwaliteit. - Ziekteverzuimcijfers. - Backoffice Magister. - Draagvlak voor versobering. Van 2 risico s werd aangegeven dat deze nog altijd van belang zijn om expliciet aandacht aan te geven en de beheersmaatregelen te continueren: 1. Personeel Alle vestigingen worstelen met het vinden van voldoende kwalitatief goede docenten. Dit geldt ook voor middenmanagers in de positie van conrector/afdelingsleider. Middels begeleiding en scholing wordt geinvesteerd in onderwijskundig leiderschap. 2. Huisvesting De leerlingenstroom (instroom 1 e jaars) in Amersfoort laat de laatste jaren een grillig verloop zien per scholengroep en vestiging. Bij de ene school leidt dit tot leegstand, bij een andere school tot een tekort aan lokalen en andere ruimten. Nagenoeg alle huisvestingsaanvragen bij de gemeente Amersfoort zijn in de afgelopen jaren om budgettaire redenen afgewezen. Sinds 211 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amersfoort in gesprek over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor een periode van 3 jaar. In de loop van 215 zal naar verwachting duidelijkheid komen over de haalbaarheid van het IHP en het beschikbaar krijgen van de daarvoor benodigde financiën binnen de gemeentebegroting. Het Meridiaan College heeft in de afgelopen jaren, en zal ook in de komende tijd, eigen middelen moeten blijven steken in het kwalitatief op peil houden van haar gebouwen. Dit geldt ook voor uitbreiding van gebouwen en het bijbouwen van lokalen om leerlingengroei te huisvesten. Risicomanagement 215/216 Naast de eerdergenoemde 2 risico s personeel en huisvesting is uit de inventarisatie in het schooljaar 214/215 één nieuwe risico naar voren gekomen: 3. Innovatie Innovatie is weliswaar geen risico en ook geen doel op zich. Het uitblijven van voldoende innovatie kan, daarentegen, wel een risico worden. Het Meridiaan College wil een aantrekkelijk aanbod blijven bieden aan toekomstige leerlingen. De school zal daarmee in moeten spelen op de eisen die de 21 ste eeuw stelt aan de burgers van de toekomst. Daarvoor moet een antwoord worden geformuleerd op de vragen die aan onze toekomstige leerlingen door de maatschappij zullen worden gesteld. Ook wil het Meridiaan College een aantrekkelijke werkomgeving blijven bieden die goede docenten aantrekt en bindt. In algemene termen kwam uit de risico inventarisatie schooljaar 214/215 naar voren dat het Meridiaan College er uitstekend voor staat en op dit moment geen grote risico s kent. Het gaat de organisatie duurzaam goed. Het Meridiaan College is stabiel en in control. Daarmee is hét grote risico zelfgenoegzaamheid

12 A7.3 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen Realisatie Prognose Prognose Prognose Het Nieuwe Eemland 't Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal In de vorenstaande tabel zijn, naast het daadwerkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 214, de verwachte aantallen in de komende 3 jaar op teldatum 1 oktober opgenomen. A7.4 Personele bezetting in fte In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal medewerkers (exclusief vervangers), omgerekend naar fulltime banen per 1 oktober 213 alsmede een prognose voor de komende 3 jaar. Personele bezetting in fte Realisatie Prognose Prognose Prognose Directie 1 18, 18, 18, 18, OP 226,1 233,2 237,3 235, OOP 62,7 63,9 65, 64, Totaal 36,8 315,1 32,3 317, (1) Inclusief conrectoren en afdelingsleiders. De personele bezetting stijgt in de periode tot en met 217 mee naar rato van de ontwikkeling van het aantal leerlingen zoals opgenomen in hoofdstuk A7.3. A7.5 Balans * 1.,= Realisatie Prognose Prognose Prognose Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Totaal activa

13 Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve (privaat) Totaal eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva De begrotingen voor de jaren 215 t/m 217 uit de meerjarenbegroting 214 t/m 22 zoals opgenomen in de begroting 215, alsmede de gerealiseerde balans 214 zijn gebruikt voor het opstellen van de prognosecijfers van de balans per 31 december 215 t/m 31 december 217. A7.6 Staat van baten en lasten * 1.,= Realisatie Prognose Prognose Prognose Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering Resultaat

14 De prognosecijfers van de staat van baten en lasten 215 t/m 217 zijn conform de cijfers uit de meerjarenbegroting 214 t/m 22, zoals opgenomen in de begroting 215. A7.7 Financiële positie van het Meridiaan College Jaarlijks wordt, zowel naar aanleiding van de (meer)begroting als de jaarrekening, de financiële positie van het Meridiaan College beoordeeld. Hierbij worden de saldi binnen het eigen vermogen en de voorzieningen gerelateerd aan bedrijfseconomische normen, normen van de commissie Don en aan (voorgenomen) plannen. Daarbij wordt ook de financiële continuïteit in relatie tot de te onderscheiden interne en externe risico s beoordeeld. Vastgesteld is dat, gezien de onderscheiden kwantitatieve en kwalitatieve risico s, volgens de geldende normen voor scholen voor voortgezet onderwijs zowel het eigen vermogen als de voorzieningen per 31 december 214 toereikend zijn. Hiermee is voldoende zekerheid verkregen over de financiële continuïteit van de school. Verslag Raad van Toezicht (hoofdstuk A8) A8. Verslag 214 De Raad van Toezicht heeft in 214 zes keer vergaderd, vijf keer samen het College van Bestuur en één keer apart (evaluatie van het eigen functioneren). De voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben zes keer met elkaar gesproken om de Raad van Toezicht vergaderingen voor te bereiden. In de Raad van Toezicht vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken en besluiten genomen, ingedeeld naar de verschillende functies die de Raad van Toezicht heeft. 1. Toezichthoudende functie De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur gesproken en kritisch bevraagd n.a.v. zijn tweemaandelijkse bestuursrapportages; de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het strategisch beleidsplan ; de financiële 3, 6, 9 en 12 maandcijfers; de onderwijskundige inspectierapporten; de (tussentijdse) onderwijsprestaties van leerlingen; de personele kengetallen en een individuele personeelszaak i.v.m. een juridische procedure bij de Hoge Raad. M.b.t. de financiële kwartaalcijfers kon worden vastgesteld dat deze het hele jaar binnen de begroting zijn gebleven. De Raad van Toezicht stelde enkele keren kritische vragen over de hoge post voor inleen personeel en wat de acties zijn van het College van Bestuur om deze omlaag te krijgen. M.b.t. de rapportages over de onderwijsresultaten was de Raad van Toezicht steeds tevreden: ze zijn in de loop van de jaren veel overzichtelijker, duidelijker en concreter geworden. De vestigingen zijn nu onderling ook goed vergelijkbaar. De Raad van Toezicht stelde regelmatig kritische vragen over acties en plannen van aanpak over enkele zorgelijke onderwijsresultaten. In 214 gingen de vragen vooral over de resultaten op de Mavo-afdeling van Het Nieuwe Eemland. Omdat niet alleen de rapportages maar ook de onderwijsresultaten zelf over het algemeen steeds beter worden, is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met het voorstel van het College van Bestuur om vanaf volgend schooljaar voortaan te rapporteren op vestigingsniveau en niet meer per leerjaar. Bij afdelingen waar zorg over is blijft de rapportage van de scholen aan het College van Bestuur per leerjaar/afdeling (proportioneel toezicht). 2. Klankbordfunctie/maatschappelijk venster De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur gesproken en geadviseerd over de volgende onderwerpen: activiteitenplan College van Bestuur; de (grenzen aan de) groei van Mavo Muurhuizen en de voortgang van de besprekingen over de samenwerking tussen het Vakcollege Amersfoort en het Prisma College. 3. Goedkeuringsfunctie De Raad van Toezicht heeft de volgende besluiten van het College van Bestuur goedgekeurd: begroting 214; jaarverslag 213 (de controleverklaring/het accountantsverslag 213 van KPMG is besproken); een

15 nieuwe versie van de Code goed bestuur en goed toezicht; renovatie van de begane grond van t Hooghe Landt, uitbreiding van de huisvesting van Mavo Muurhuizen 4 permanente lokalen en van Het Nieuwe Eemland met 4 tijdelijk lokalen en een uitbreiding van de overblijfruimte. De begroting 214 werd goedgekeurd na beantwoording van kritische vragen over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof het positieve saldo van ruim 1 miljoen euro over 213 dat ontstaan was doordat in december 213 onverwacht een bedrag van die grootte was binnengekomen vanwege het herfstakkoord. Het College van Bestuur zegde toe dat het bedrag van een miljoen toegevoegd wordt aan het weerstandsvermogen. Het tweede onderwerp betrof het (in de ogen van de Raad van Toezicht te hoge) begrote bedrag voor ICT centraal van De raad had verwacht dat de terugloop van de ICT-investeringen harder zou gaan omdat nu alles in de cloud zit. Het College van Bestuur antwoordde dat externe ondersteuning van specialisten, licenties en het draadloos netwerk nog steeds flinke investeringen vragen. Ook het thema beveiliging vraagt steeds meer aandacht en inzet. Personeel is er wel bezuinigd, de formatie ICT centraal is per 1 oktober met 17% gedaald. Het systeembeheer wordt minder, maar de ICT-ondersteuning op de vestigingen niet. Doordat leerlingen in toenemende mate tablets hebben (betaald door ouders), wordt de vraag om ondersteuning steeds groter. In de zomer van 214 heeft de Raad van Toezicht de samenwerkingsovereenkomst tussen Vakcollege Amersfoort en Prisma College goedgekeurd nadat de Raad van Toezicht verzocht had om een externe/onafhankelijk juridische toets. De overeenkomst is enkele keren aangepast omdat de Raad, ook na de externe toets, nog niet tevreden was over diverse juridische formuleringen, over de regeling van de governance op alle niveaus en over wat er moet gebeuren voor het geval de samenwerking onverhoopt toch nog zou mislukken. Ook de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst over een Integraal Huisvestingsplan van de Amersfoortse schoolbesturen en de gemeente had veel voeten in aarde. De Raad van Toezicht vond dat veel nog niet bekend was en nog uitgewerkt moest worden en dat het onduidelijk was hoe het Meridiaan College gecompenseerd zou worden voor zijn huisvestingsinvesteringen in het verleden, terwijl andere besturen deze investeringen niet gedaan hebben. Nadat het College van Bestuur in de overeenkomst had veilig gesteld dat investeringen uit het verleden meegenomen zouden worden in de prioritering voor de toekomst, gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 4. Besluitvormende functie Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 213; benoeming accountant jaarrekening 214; jaarplanning Raad van Toezicht 214/215 (data, onderwerpen en meetpunten); benoeming nieuwe voorzitter per Raad van Toezicht per 1 januari 215; benoeming nieuw lid Raad van Toezicht per 1 januari 215 door vertrek van de voorzitter van de Raad van Toezicht vanwege aflopen tweede termijn. De Raad van Toezicht heeft besloten dat KPMG in 215 over 214 voor het laatst de controle doet (dat is dan de zesde keer). Er is een selectiecommissie samengesteld die in het voorjaar van 215 een voorstel aan de Raad van Toezicht doet voor een nieuwe accountant. Omdat de bestuurder cao algemeen verbindend is verklaard door de minister van OCW moest de Raad van Toezicht een standpunt innemen ten aanzien van de arbeidscontracten met het College van Bestuur. Het College van Bestuur gaf aan graag in de cao-vo te willen blijven omdat het een hoger salaris in ruil voor het verlies van enkele cao-rechten een verkeerd signaal vond binnen de scholengemeenschap. Gezien het standpunt van het College van Bestuur, de politieke commotie in de Tweede Kamer over de bestuurder cao en het feit dat de bestuurder cao in beginsel niet wettelijk verplicht is op lopende arbeidsovereenkomsten, besloot de Raad van Toezicht voorlopig niet over te gaan naar de bestuurder cao en het College van Bestuur in de cao-vo te laten zitten. De Raad van Toezicht wacht de politieke ontwikkelingen af en komt later op de kwestie terug. 5. Werkgeversfunctie Aparte functioneringsgesprekken met de voorzitter en het lid van het College van Bestuur

16 Interne contacten Bespreking managementrapportage van de rector Mevr. M. Swets van Het Nieuwe Eemland en van de directeur de heer K. Janssen van het Vakcollege. Informatieve bijeenkomst met een delegatie van de Centrale Medezeggenschapsraad. Informatieve bijeenkomst met het directeurenoverleg van het Meridiaan College. Externe contacten De leden van de Raad van Toezicht zijn zowel collectief als individueel lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De RvT heeft structureel contact met de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB). Scholing/professionalisering Boardroom dynamics (Mevr. A.F. Inden-van Dijck) Platform toezichthouders (De heer H. Elbers) Governance De Raad van Toezicht heeft er op toegezien dat het Meridiaan College de Code Goed Bestuur van de VOraad volgt, d.w.z. dat bestuur en toezicht gescheiden zijn, dat het Meridiaan College zich behalve verticaal ook horizontaal verantwoordt naar en communiceert met interne en externe stakeholders, dat er aan risicobeheersing wordt gedaan, dat het beleid uitgevoerd wordt volgens een planning- en controlcyclus en dat er een integriteitsbeleid en een integriteitscode is geformuleerd. Naar aanleiding van een speciale avond over goed bestuur en goed toezicht op 4 november 213 die georganiseerd was voor alle besturen en Raden van Toezicht van de regio Eemland heeft de Raad van Toezicht in februari 214 gesproken over de opbrengsten van die avond. Onderstaande bespreekpunten zijn een op een overgenomen uit de notulen: - De meeste Raden van Toezicht werken met een of meer themacommissies: een financiële auditcommissie, een onderwijscommissie, een identiteitscommissie en een renumeratiecommissie werden het vaakst genoemd. Is dat ook iets voor ons? De Raad van Toezicht verwerpt het principe van themacommissies niet, maar ziet ook nadelen: het maakt de betrokkenheid van degenen die niet in de commissie zitten minder groot en het maakt de inhoud van de vergaderingen minder interessant omdat veel al eerder besproken is. De Raad van Toezicht ziet de meerwaarde van themacommissies op dit moment niet omdat er tot nu toe voldoende tijd op de vergaderingen is om de inhoud van het schoolbeleid goed aan de orde te laten komen. Situationeel overigens wel doen (bijv. de selectiecommissie voor de nieuwe accountant). - Hoewel wettelijk nog niet verplicht, namen enkele Raden van Toezicht en besturen hun nevenfuncties op in het jaarverslag. Willen wij dat ook gaan doen? De Raad van Toezicht is er voorstander van om de nevenfuncties voortaan op te nemen. Het is onderdeel van de code goed bestuur en goed toezicht en verhoogt de transparantie. Besloten wordt dit voornemen meteen te effectueren bij het jaarverslag van De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks met de directeuren, met een delegatie van de CMR en met de accountant. Sommige andere Raden van Toezicht spreken ook jaarlijks met de controller en/of zijn aanwezig bij het gesprek van de inspecteur met het College van Bestuur en/of met een aantal externe stakeholders. Wil de Raad van Toezicht zijn gesprekspartners ten behoeve van onafhankelijke informatieverwerving in de komende jaren uitbreiden? De Raad van Toezicht is voorstander van uitbreiding van haar contacten. Besloten wordt dat een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig zal zijn bij de jaarlijkse bijeenkomst met externe stakeholders; verder zullen 2 Raad van Toezicht-leden voortaan de begroting voor bespreken met de directeur Centraal Bureau en de portefeuillehouder financiën van het College van Bestuur; de Raad van Toezicht wil niet mee gaan doen aan de gesprekken van de inspectie met bestuur en directie op de vestigingen; eventueel op termijn wel aan

17 wezig zijn bij gesprekken van inspectie met het College van Bestuur als het over het Meridiaan College gaat; het lijkt er landelijk naar te tenderen dat Raden van Toezicht ook bij deze gesprekken aanwezig zijn, maar men wil de ontwikkelingen op dit terrein nog even aanzien. - Sommige Raden van Toezicht hadden in het kader van gezamenlijke scholing thema-avonden, het openbaar onderwijs schoolde zich elk jaar een hele zaterdag. Wil de Raad van Toezicht van Meridiaan College zijn scholing komende jaren nog uitbreiden? Er is geen behoefte aan uitbreiding. Enkele leden volgen al scholing, soms ook vanuit een andere nevenfunctie. Wel vindt men een jaarlijkse sessie zoals nu op 4 november een goed idee. - Sommige Raden van Toezicht betrekken een keer per 2 à 3 jaar een externe deskundige bij de evaluatie van hun functioneren. Hoe denkt de Raad van Toezicht hierover? De Raad van Toezicht denkt hier positief over. Een goede trainer/coach kan de evaluatie verrijken. Afgesproken is dit begin 215 te doen

18 B. Jaarrekening B1. Grondslagen Algemeen Het Jaarverslag 214 is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (toelichtende brochure) van het ministerie van OCW, d.d. 2 november 214. Aanpassing vergelijkende cijfers 213 Vanaf het verantwoordingsjaar 214 moeten conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (toelichtende brochure) van het ministerie van OCW, d.d. 2 november 214 de Doorbetalingen Rijksbijdrage via het samenwerkingsverband VO/SVO worden verantwoord onder Rijksbijdragen. Voor 214 gaat het om een bedrag van 431.,=. Tot en met 213 werden deze inkomsten steeds verantwoord onder de Overige baten. In 213 ging het om 279.,=. In de jaarrekening 214 is, vanwege de vergelijkbaarheid van de cijfers, het bedrag ad. 279.,= over 213 met terugwerkende kracht ook opgenomen onder de Rijksbijdragen. Het totaal aan baten 213 is niet gewijzigd. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de school zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico s met betrekking tot de goederen/diensten zijn overgedragen aan de koper. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Materiële vaste activa; algemeen De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs waarop de cumula

19 tieve afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijving op gebouwen is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- resp. vervaardigingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op inventaris en apparatuur wordt afgeschreven bij een aanschafwaarde vanaf 5,=. Aanschaffingen tot 5,= worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Materiële vaste activa: gebouwen Het economisch claimrecht van alle gebouwen (met uitzondering van de nieuwbouw Constantijn in 1998 aan de Daam Fockemalaan 12) ligt bij de gemeente Amersfoort. De Stichting Meridiaan College is juridisch eigenaar van alle gebouwen. In de periode 1998 tot en met 23 heeft het Meridiaan College vele miljoenen geïnvesteerd in huisvesting. Het gaat daarbij om nieuwbouw, aanbouw en grote renovaties. Deze investeringen zijn gedaan voor een groot aantal jaren (b.v. nieuwbouw/aanbouw 3 jaar). De richtlijnen stonden op dat moment enkel activering toe bij duurzame waardevermeerdering van de gebouwen ten behoeve van een meerjarig gebruik én indien sprake was van economisch eigendom. Hoewel aan deze laatste voorwaarde met uitzondering van de nieuwbouw Constantijn in 1998 niet werd voldaan, was en is het Meridiaan College van mening dat een jaarlijkse afschrijvingslast ten laste van de staat van baten en lasten gedurende de gebruiksperiode bedrijfseconomisch juister is dan het à fonds perdu afwikkelen via de staat van baten en lasten. Immers, de voordelen van de investeringen in de gebouwen wordt gedurende vele jaren genoten. Binnen dit gegeven zijn uitbreidingen in m² sinds 1998 middels nieuwbouw en aanbouw wel geactiveerd. Renovaties van bestaande gebouwen, waarbij het aantal m² gelijk is gebleven, zijn en worden steeds à fonds perdu afgewikkeld t.l.v. de voorziening groot onderhoud/aanpassingen. Financiële vaste activa Obligaties aangekocht voor 1 januari 27 worden gewaardeerd tegen aankoopwaarde of, indien deze lager is, tegen beurswaarde. Obligaties aangekocht na 1 januari 27 worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs voor zover deze worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Effecten die voortijdig worden afgestoten worden gewaardeerd tegen de reële waarde zijnde de beurswaarde. Vorderingen De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). De hoogte van de voorziening oninbaar is bepaald op basis van het aantal en bedrag van de openstaande vorderingen per ultimo 31 december, waarbij rekening is gehouden met ervaringscijfers uit het verleden m.b.t. het percentage oninbaar hiervan. Eigen vermogen Het eigen vermogen is samengesteld uit de voor- en nadelige saldi van voorgaande jaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar een algemene reserve gevormd uit saldi rijksbijdragen van het ministerie van OCW en bestemmingsreserve (privaat) gevormd uit eigen activiteiten van de Stichting Meridiaan College. Voorzieningen Voorzieningen worden onder de volgende voorwaarden op de balans opgenomen: - er is een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; - lasten die in een volgend verslagjaar c.q. verslagjaren zullen worden gemaakt, waarvan de oorsprong voor

20 die lasten in het verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt en waarbij de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal verslagjaren; - van de omvang van de verplichting kan een betrouwbare schatting worden gemaakt. Toevoeging aan de voorziening vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten; de kosten worden rechtstreeks afgeboekt van de voorziening in het jaar van besteding. Kortlopende schulden De crediteuren zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). Op de egalisatierekening worden van derden verkregen financieringsbijdragen verantwoord. De bijdragen worden gedurende een meerjarige periode ten gunste van de staat van baten en lasten verwerkt. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Jaarstukken 2013 Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Bestuursverslag... 4 Inleiding... 4 1. Gevoerd beleid Voortgezet Onderwijs van Amsterdam... 6 1.1 De 4 P s

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2013 Vereniging PCPO TriVia te Hardinxveld-Giessendam Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2011

BESTUURSVERSLAG 2011 Jan van Brabant postbus 150 5700 AD HELMOND tel. 0492-525246 fax 0492-546591 e-mail bestuur@janvanbrabant.nl bankrelatie: 68.65.97.273 KvK 17147263 BESTUURSVERSLAG 2011 Het bestuursverslag en de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

3 O JUNI 2011. Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE

3 O JUNI 2011. Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE 3 O JUNI 2011 Gemeente Heemstede T.a.v. Hoofd Financiën, de heer R. Lubberts en Hoofd Welzijn, mevr. S. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Heemstede, 28 juni 2011 Betreft: toezending jaarrekening Referentie:

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN Gereformeerde Basisschool s-molenaarsweg 1 Jaarverslag GPO-WN 2013 INHOUD Voorwoord GPO-WN in beweging 3 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 5 1.2 Organisatiestructuur 7 1.3 Kernmerken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie