JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus AP Amersfoort 1 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus AP Amersfoort 1 juni 215

2 Inhoudsopgave Pagina Kengetallen 3 A. Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemene informatie 4 2. Governance 4 3. Horizontale verantwoording 4 4. Financiële situatie op balansdatum 5 5. Treasury management 5 6. Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 6.1 Leerlingenaantallen Personele bezetting in fte Onderwijs en kwaliteit Interne risicobeheersing- en controlesysteem Investeringen in apparatuur en inventaris Resultaat Continuïteitsparagraaf: 7.1 Toekomstige ontwikkelingen Risicomanagement Leerlingenaantallen Personele bezetting in fte Balans Staat van baten en lasten Financiële positie van het Meridiaan College 14 Verslag Raad van Toezicht 8. Verslag B. Jaarrekening 1. Grondslagen Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Wet normering topinkomens (WNT) 32 C. Overige gegevens 1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestemming van het resultaat Samenwerkingsverbanden Hoofd- en nevenfuncties College van Bestuur en Raad van Toezicht Gegevens over de rechtspersoon 36 File: data/ca/algemeen/214/1449ca - 2 -

3 Kengetallen 31/12/14 31/12/13 31/12/12 Eigen vermogen (* 1.,=) Weerstandsvermogen (%) 17,1 19,6 16,3 Kapitalisatiefactor,29,31,3 Netto werkkapitaal (* 1.,=) Current ratio 1,9 2,1 1, Aantal leerlingen (per 1 oktober) Aantal medewerkers (in fte per 1 oktober) 36,8 29,3 299,4 Resultaat (* 1.,=) Kosten per leerling in Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten: - Schoonmaakkosten - Energie en water - Overige huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten (1) Inclusief de personeelslasten van de eigen schoonmaakmedewerkers. Definities Weerstandsvermogen = Eigen vermogen / (baten in een jaar + financiële baten) * 1% Kapitalisatiefactor = (Balanstotaal Gebouwen en terreinen)/(baten in een jaar + financiële baten) Netto werkkapitaal = Obligaties + Vlottende activa - Kortlopende schulden Current ratio = (Obligaties + Vlottende activa) / Kortlopende schulden - 3 -

4 A. Jaarverslag Bestuursverslag (hoofdstuk A1 t/m A7) A1. Algemene informatie De Stichting Meridiaan College heeft als doelstelling: "Het zonder winstoogmerk bevorderen en instandhouden van het katholiek voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving". De Stichting Meridiaan College beheert daartoe het Meridiaan College, welke vier vestigingen kent: - Het Nieuwe Eemland (gymnasium, vwo, havo en mavo). - t Hooghe Landt (vwo met technasium- en gymnasiumstroom, havo met technasiumstroom en mavo). - Mavo Muurhuizen (mavo en gemengde leerweg, havo-top). - Vakcollege Amersfoort (vmbo kader- en basisberoepsgericht). Het College van Bestuur bestond per 31 december 214 uit: Voorzitter : De heer L.A.G.J. van de Haterd Lid : Mevr. M.W. van Hattum De Raad van Toezicht van de Stichting Meridiaan College had per 31 december 214 de volgende samenstelling: Voorzitter : De heer P.J. Moerkerke Soest (aftredend per 31 december 214) Leden : De heer R.E. Baarslag Soest De heer H.W.J. Elbers Zoetermeer Mevr. A.F. Inden-van Dijck Amersfoort (voorzitter per 1 januari 215) De heer G.A. Schrijer Amersfoort De Stichting Meridiaan College staat bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort ingeschreven onder nummer A2. Governance Scholen voor voortgezet onderwijs moeten voldoen aan de governancewet voor het onderwijs, ook wel de wet Goed onderwijsbestuur genoemd. De wet bevat 4 kernonderdelen: 1. Functiescheiding (tussen bestuur en toezicht) is verplicht. 2. Scholen moeten zich horizontaal verantwoorden aan interne en externe stakeholders. 3. Scholen moeten een planning en controlcyclus hebben en aan risicomanagement doen. 4. Scholen moeten een integriteitbeleid ontwikkeld hebben. Het Meridiaan College voldoet aan alle 4 bovengenoemde verplichtingen. Op de website zijn de in dit kader relevante documenten te vinden: strategisch beleidsplan, jaarverslag, statuten, code goed bestuur en goed toezicht, integriteitsbeleid, integriteitscode, klokkenluidersregeling en diverse gedragscodes. A3. Horizontale verantwoording De horizontale verantwoording aan stakeholders van het Meridiaan College vindt digitaal plaats binnen de website scholenopdekaart.nl en Vensters voor Verantwoording. Om de twee jaar vinden er gesprekken plaats met zowel de interne (medewerkers, ouders en leerlingen) als de externe stakeholders. In 213 hebben deze plaatsgevonden in het kader van het nieuwe strategische beleidsplan In het voorjaar van - 4 -

5 215 zijn de verschillende gesprekken voor een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan gepland. Op de site is daarnaast steeds up-to-date kwalitatieve en kwantitatieve informatie te vinden over zowel het Meridiaan College als geheel als over de vier vestigingen. A4. Financiële situatie op balansdatum In het eigen vermogen wordt het in het boekjaar gerealiseerde resultaat gemuteerd. Dit geeft de volgende ontwikkeling: * 1.,= Eigen vermogen per 1 januari Resultaat Eigen vermogen per 31 december Weerstandsvermogen Meridiaan College Het % weerstandsvermogen, gedefinieerd als (eigen vermogen) / (baten in een jaar + financiële baten) * 1% bedraagt per 31 december ,1%. In vergelijking met het weerstandvermogen van 19,6% per 31 december 213 is dit een daling met 2,5 procentpunt. Bestemming eigen vermogen Meridiaan College Het eigen vermogen van het Meridiaan College bedraagt per 31 december ,=. Een toelichting op de bestemming hiervan is opgenomen bij de toelichting op de balanspost eigen vermogen. A5. Treasury management Sinds 21 beschikt het Meridiaan College, conform de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van het ministerie van OCW, over een Treasurystatuut. Deze is voor de laatste keer aangepast en vastgesteld op 27 oktober 29 door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het Treasurystatuut bevat de grondslag waarop het beleggen en belenen van liquide middelen binnen het Meridiaan College wordt uitgevoerd. Zonder aanvullend besluit van het College van Bestuur is daarbij het belenen van middelen alsmede het beleggen in aandelen of andere risicovolle zaken (waaronder beleggingen in vreemde valuta en derivaten) verboden. Deze restricties gelden zowel voor de algemene reserve gevormd uit saldi rijksbijdragen als voor de bestemmingsreserve (privaat) gevormd uit eigen activiteiten. In dit Jaarverslag 214 zijn de volgende toelichtingen inzake het Treasury management opgenomen: - Hoofdstuk B5 toelichting op de balans, financiële vaste activa, onderdeel obligaties; aan- en verkoop van obligaties in 214 alsmede een specificatie van de obligaties op balansdatum naar fonds, looptijd, rentepercentage, aankoopkoers, beurswaardering, aankoopwaarde, beurswaarde en balanswaarde. - Hoofdstuk B5 toelichting op de balans, vlottende activa, onderdeel liquide middelen; beschikbare liquide middelen op balansdatum. A6. Gang van zaken gedurende het verslagjaar A6.1 Leerlingenaantallen Op 1 oktober 214 was het aantal leerlingen in vergelijking met het jaar daarvoor 246 hoger (6,9%). In de navolgende tabel is de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar weergegeven

6 Vestiging Het Nieuwe Eemland 't Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal In onderstaande tabel is een specificatie van het aantal leerlingen naar vestiging en leerjaar per vestiging per 1 oktober 214 opgenomen. Vestiging 1e leerjaar AVO/ VMBO 1e leerjaar LWOO 2e leerjaar AVO/ VMBO 2e leerjaar Leerjaar LWOO VAVO LWOO VMBO HAVO VWO Totaal per Het Nieuwe Eemland t Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal per A6.2 Personele bezetting in fte In de navolgende tabel zijn alle aanstellingen (exclusief vervangingen) per 1 oktober 214 naar vestiging en omgerekend naar fulltime aanstelling weergegeven. Vestiging Directie 1 OP OOP Totaal Het Nieuwe Eemland 4,3 76,3 16,9 97,5 't Hooghe Landt 5,3 7,8 18,2 94,3 Mavo Muurhuizen 2,6 41,7 9,4 53,7 Vakcollege Amersfoort 3, 37,3 1,4 5,7 CA, ICT en College van Bestuur 2,8-7,8 1,6 Totaal per 1 oktober , 226,1 62,7 36,8 (1) Inclusief conrectoren en afdelingsleiders. In vergelijking met 1 oktober 213 is per 1 oktober 214 sprake van een stijging met 16,5 fte tot 36,8 fte

7 Deze stijging van het aantal aanstellingen komt vooral door de toename van het aantal leerlingen (inclusief Lwoo), door een ophoging van de lumpsum personeel door het ministerie van OCW vanuit het herfstakkoord 214, inzet van middelen uit de Regeling jonge leerkrachten voor de duur van 1 jaar en door een lager af te dekken begrotingstekort binnen de begroting 214. Totaal 26,1 fte. Door een korting op de lumpsum personeel door het ministerie van OCW inzake de taakstelling lenteakkoord, terugloop opname spaarbapo, éénmalige verzilvering voor bouwprojecten en formatieruimte die pas op een later moment wordt ingezet stond daar een daling met 9,6 fte tegenover. A6.3 Onderwijs en kwaliteit Het Meridiaan College biedt op haar vier vestigingen onderwijs aan van kaderberoepsgericht tot en met gymnasium. In de profilering is steeds aandacht voor wat de leerling anno 214 nodig heeft. Uiteraard gaat het daarbij om goede (studie-)begeleiding. Voor leerlingen die meer willen zijn er ook sportklassen, voor Havo- en Vwo-leerlingen een Technasium, meer individueel gericht onderwijs en wordt extra aandacht besteed aan cultuur. Zowel binnen het Meridiaan College als in relatie tot de andere besturen binnen Amersfoort houden we bij keuzes aangaande de profilering rekening met unieke, toegevoegde waarde en wordt eerder geprobeerd tot afstemming te komen dan tot concurrentie. De kwaliteit van het onderwijs wordt uitgebreid op verschillende wijzen gemonitord. Op een aantal vaste momenten in het schooljaar worden in ieder geval de resultaten van de leerlingen op alle niveaus (op leerling-, klassen-, afdelings,- vestigings- en Meridiaanniveau) geanalyseerd en van een plan van aanpak voorzien. Voor 214 heeft het Meridiaan College van de Inspectie van het Onderwijs voor alle onderwijssoorten een basisarrangement gekregen. A6.4 Interne risicobeheersing- en controlesysteem De wijze waarop het Meridiaan College invulling geeft aan risicobeheersing is beschreven in hoofdstuk A7.2 Risicomanagement. Daarnaast kent het Meridiaan College een systematische planning en controlcyclus voor: De begroting/meerjarenbegroting - De exploitatiebegroting komend jaar. - De investeringsbegroting komend jaar. - De meerjaren exploitatiebegroting met een scope van 6 jaar. - De meerjaren investeringsbegroting met een scope van 4 jaar. - Pro forma balans met een scope van 2 jaar. - Alle bovenvermelde documenten zijn opgenomen in de begroting. Na bespreking in het directeurenoverleg wordt deze geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur (ter vaststelling), de Raad van Toezicht (goedkeuring) en de CMR (voor advies). Kwartaaloverzichten - Een budgetoverzicht per vestiging. Deze wordt na afloop van ieder kwartaal per vestiging (4 scholen) doorgesproken met de vestigingsdirectie. - Managementrapportages voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht waarin opgenomen de cumulatieve cijfers (3-, 6-, 9- resp. 12-maands cijfers) alsmede een prognose realisatie eindejaar. De rapportages zijn op het niveau van het Meridiaan College. Deze managementrapportages worden geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur (ter vaststelling) en de Raad van Toezicht (bespreking). - Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen, mede in relatie tot risico s. Dit wordt ieder kwartaal besproken in de vergadering van het College van Bestuur, tezamen met vorenstaande managementrapportages per kwartaal. Jaarverslag inclusief jaarrekening Het jaarverslag inclusief jaarrekening wordt geagendeerd in de vergaderingen van het College van Bestuur - 7 -

8 (ter vaststelling) en de Raad van Toezicht (goedkeuring). Alle leden van de CMR ontvangen een exemplaar van het jaarverslag inclusief jaarrekening en kunnen naar eigen inzicht kiezen voor een nadere bespreking in de CMR. Alle genoemde rapportages worden opgesteld door de directeur van het centraal bureau, tevens controller van het Meridiaan College. Door het werken volgens de PDCA methodiek worden steeds, waar mogelijk, verdere verbeteringen in de systematiek, documenten en de gesprekken doorgevoerd. In het accountantsverslag 213 van KPMG is verwoord dat de Administratieve bedrijfsvoering en managementinformatie in 213 (evenals in 212) van een goed niveau waren en Risicomanagement krijgt bij het Meridiaan College voldoende aandacht. A6.5 Investeringen in apparatuur en inventaris In 214 is in totaal ,= uitgegeven aan inventaris en apparatuur. Daarbij ging het om ,= aan investeringen in computerapparatuur. A6.6 Resultaat 214 Het begrotingsresultaat 214 bedraagt 4.,= negatief. In vergelijking hiermee is het gerealiseerde resultaat 214 van 76.,= negatief 72.,= slechter dan begroot. In het resultaat 214 is een bedrag van 929.,= verwerkt inzake de op 8 april 214 door het College van Bestuur goedgekeurde uitbreiding van de aula van Het Nieuwe Eemland, plaatsing- en huurkosten 4 tijdelijke lokalen op huurbasis bij Het Nieuwe Eemland en de renovatie van de begane grond bij t Hooghe Landt, locatie Trompetstraat. Zonder deze lasten ad. 929.,= zou het resultaat ,= beter zijn geweest dan voor 214 begroot. In onderstaande tabel is een nadere specificatie opgenomen naar baten en lasten. * 1.,= Werkelijk 214 Begroting 214 Werkelijk 213 Baten: Rijksbijdragen 1 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten Resultaat (1) Voor de vergelijking met 214 is over 213 een bedrag van 279.,= aan Doorbetalingen Rijksbijdrage via het samenwerkingsverband VO/SVO verantwoord onder Rijksbijdragen. In het jaarverslag 213 was deze post opgenomen onder de Overige baten

9 Het resultaat 214 is als volgt opgebouwd naar de personele en materiële component: * 1.,= Werkelijk 214 Begroting 214 Werkelijk 213 Personele component Materiële component (gesubsidieerd) Materiële component (niet gesubsidieerd) Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten Resultaat Het verschil tussen het resultaat 214 en de begroting 214 ten bedrage van 72.,= negatief is als volgt te verklaren: Personele component: - hogere baten lumpsum personeel - hogere baten zorgbudget/lgf/ab vanuit het samenwerkingsverband VO/SVO - hogere baten overige personele inkomsten OCW - hoger bijdragen salarissen door derden: UWV - hogere overige bijdragen salarissen door derden: detacheringen en doorbelastingen - hogere lasten salarissen - hogere lasten inleen personeel (uitzendbureaus) - hogere lasten reservering keuzebudget - hogere lasten scholing - negatief saldo overige effecten personele component Materiële component (gesubsidieerd): - uitbreiding Arena vestiging Het Nieuwe Eemland - plaatsingskosten 4 tijdelijke lokalen op huurbasis vestiging Het Nieuwe Eemland - huur 4 tijdelijke lokalen 1 aug. t/m 31 dec. 214 vestiging Het Nieuwe Eemland - renovatie begane grond vestiging t Hooghe landt, locatie Trompetraat - reallocatie t.b.v. aanpassing gebouw vestiging Mavo Muurhuizen - lagere lasten beheer en administratie - hogere lasten leermiddelen schoolboeken - lagere lasten overige leermiddelen - positief saldo overige effecten materiële component (gesubsidieerd) Materiële component (niet gesubsidieerd): - positief saldo diverse posten materiële component (niet gesubsidieerd) Financiële baten en lasten: - lager saldo rentebaten en rentelasten - gerealiseerd negatief koersresultaat obligaties * 1.,=

10 Buitengewone baten en lasten: Per saldo -72 A7. Continuïteitsparagraaf A7.1 Toekomstige ontwikkelingen Strategisch beleidsplan Meridiaan College Op 29 maart 213 heeft het College van Bestuur het Strategisch beleidsplan Meridiaan College vastgesteld. In het beleidsplan is gekozen voor een viertal speerpunten: 1. Inspireren. 2. Kwaliteit leveren. 3. Samen meerwaarde organiseren. 4. Verantwoordelijkheid nemen. Uitgebreide informatie over het Strategisch beleidsplan Meridiaan College en de 4 speerpunten is te vinden op de site Zangvogelweg/Mavo Muurhuizen Het leerlingenaantal bij de vestiging Mavo Muurhuizen laat de laatste jaren een (snelle) stijging zien: - 1 oktober leerlingen. - 1 oktober leerlingen (+ 12%). - 1 oktober leerlingen (+ 19%). - prognose 1 oktober leerlingen (+ 4%). In de zomer van 213 is het gebouw van Mavo Muurhuizen voor eigen rekening van het Meridiaan College uitgebreid met 5 lokalen. In het schooljaar 214/215 is opnieuw een uitbreiding aan de orde met 4 lokalen, wederom voor eigen rekening. Door limitering van de aanmelding leerjaar 1 op 175 leerlingen vanaf het schooljaar 215/216 wordt verdere groei van de school gereguleerd. De school zal maximaal 75 leerlingen toelaten. Visieontwikkeling op onderwijshuisvesting/integraal huisvestingsplan In 211 is een overleg gestart tussen de gemeente Amersfoort en de scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort over onderwijshuisvesting voor de komende decennia. De uitgangspunten voor een Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn in het najaar van 212 in overleg met de VO-kamer Amersfoort opgesteld door het College van B en W en in het voorjaar van 213 door de gemeenteraad geaccordeerd. In het najaar van 213 is een vervolg gegeven aan de uitwerking van de uitgangspunten van het IHP. Dit heeft op 24 februari 214 geleid tot een Overeenkomst richting een integraal huisvestingsplan tussen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Amersfoort en de gemeente Amersfoort. In het voorjaar 215 moet duidelijk worden of daadwerkelijk tot een IHP kan worden gekomen en zo ja, of hierin naast nieuwbouw en renovatie ook Meerjaren Groot Onderhoud (MOP) wordt opgenomen en hoe dit alles dan verder juridisch, organisatorisch en financieel vorm kan worden gegeven. Daarbij worden ook modellen onderzocht richting een Coöperatie huisvesting VO-Amersfoort en doordecentralisatie van het economisch eigendom

11 A7.2 Risicomanagement In het schooljaar 214/215 is in het kader van het risicomanagement, als vervolg op eerdere trajecten waarvan de laatste in het schooljaar 212/213, een project doorlopen gericht op aanwezige risico s en daarmee samenhangende beheersmaatregelen. Bij het traject zijn naast het College van Bestuur alle (vestigings-) directeuren, de Centrale Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht betrokken geweest. Evaluatie risicomanagement 213/215 Als eerste werden de in 212/213 beschreven 8 belangrijkste risico s geëvalueerd in het licht van de stand van zaken medio februari 215. Geconcludeerd werd dat 6 van de in 212/213 beschreven risico s niet meer bestonden dan wel inmiddels als belangrijk minder risicovol werden beoordeeld: - Financiële situatie. - Ontwikkeling leerlingenaantal. - Onderwijskwaliteit. - Ziekteverzuimcijfers. - Backoffice Magister. - Draagvlak voor versobering. Van 2 risico s werd aangegeven dat deze nog altijd van belang zijn om expliciet aandacht aan te geven en de beheersmaatregelen te continueren: 1. Personeel Alle vestigingen worstelen met het vinden van voldoende kwalitatief goede docenten. Dit geldt ook voor middenmanagers in de positie van conrector/afdelingsleider. Middels begeleiding en scholing wordt geinvesteerd in onderwijskundig leiderschap. 2. Huisvesting De leerlingenstroom (instroom 1 e jaars) in Amersfoort laat de laatste jaren een grillig verloop zien per scholengroep en vestiging. Bij de ene school leidt dit tot leegstand, bij een andere school tot een tekort aan lokalen en andere ruimten. Nagenoeg alle huisvestingsaanvragen bij de gemeente Amersfoort zijn in de afgelopen jaren om budgettaire redenen afgewezen. Sinds 211 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Amersfoort in gesprek over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor een periode van 3 jaar. In de loop van 215 zal naar verwachting duidelijkheid komen over de haalbaarheid van het IHP en het beschikbaar krijgen van de daarvoor benodigde financiën binnen de gemeentebegroting. Het Meridiaan College heeft in de afgelopen jaren, en zal ook in de komende tijd, eigen middelen moeten blijven steken in het kwalitatief op peil houden van haar gebouwen. Dit geldt ook voor uitbreiding van gebouwen en het bijbouwen van lokalen om leerlingengroei te huisvesten. Risicomanagement 215/216 Naast de eerdergenoemde 2 risico s personeel en huisvesting is uit de inventarisatie in het schooljaar 214/215 één nieuwe risico naar voren gekomen: 3. Innovatie Innovatie is weliswaar geen risico en ook geen doel op zich. Het uitblijven van voldoende innovatie kan, daarentegen, wel een risico worden. Het Meridiaan College wil een aantrekkelijk aanbod blijven bieden aan toekomstige leerlingen. De school zal daarmee in moeten spelen op de eisen die de 21 ste eeuw stelt aan de burgers van de toekomst. Daarvoor moet een antwoord worden geformuleerd op de vragen die aan onze toekomstige leerlingen door de maatschappij zullen worden gesteld. Ook wil het Meridiaan College een aantrekkelijke werkomgeving blijven bieden die goede docenten aantrekt en bindt. In algemene termen kwam uit de risico inventarisatie schooljaar 214/215 naar voren dat het Meridiaan College er uitstekend voor staat en op dit moment geen grote risico s kent. Het gaat de organisatie duurzaam goed. Het Meridiaan College is stabiel en in control. Daarmee is hét grote risico zelfgenoegzaamheid

12 A7.3 Leerlingenaantallen Leerlingenaantallen Realisatie Prognose Prognose Prognose Het Nieuwe Eemland 't Hooghe Landt Mavo Muurhuizen Vakcollege Amersfoort Totaal In de vorenstaande tabel zijn, naast het daadwerkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 214, de verwachte aantallen in de komende 3 jaar op teldatum 1 oktober opgenomen. A7.4 Personele bezetting in fte In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal medewerkers (exclusief vervangers), omgerekend naar fulltime banen per 1 oktober 213 alsmede een prognose voor de komende 3 jaar. Personele bezetting in fte Realisatie Prognose Prognose Prognose Directie 1 18, 18, 18, 18, OP 226,1 233,2 237,3 235, OOP 62,7 63,9 65, 64, Totaal 36,8 315,1 32,3 317, (1) Inclusief conrectoren en afdelingsleiders. De personele bezetting stijgt in de periode tot en met 217 mee naar rato van de ontwikkeling van het aantal leerlingen zoals opgenomen in hoofdstuk A7.3. A7.5 Balans * 1.,= Realisatie Prognose Prognose Prognose Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Totaal activa

13 Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve (privaat) Totaal eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva De begrotingen voor de jaren 215 t/m 217 uit de meerjarenbegroting 214 t/m 22 zoals opgenomen in de begroting 215, alsmede de gerealiseerde balans 214 zijn gebruikt voor het opstellen van de prognosecijfers van de balans per 31 december 215 t/m 31 december 217. A7.6 Staat van baten en lasten * 1.,= Realisatie Prognose Prognose Prognose Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering Resultaat

14 De prognosecijfers van de staat van baten en lasten 215 t/m 217 zijn conform de cijfers uit de meerjarenbegroting 214 t/m 22, zoals opgenomen in de begroting 215. A7.7 Financiële positie van het Meridiaan College Jaarlijks wordt, zowel naar aanleiding van de (meer)begroting als de jaarrekening, de financiële positie van het Meridiaan College beoordeeld. Hierbij worden de saldi binnen het eigen vermogen en de voorzieningen gerelateerd aan bedrijfseconomische normen, normen van de commissie Don en aan (voorgenomen) plannen. Daarbij wordt ook de financiële continuïteit in relatie tot de te onderscheiden interne en externe risico s beoordeeld. Vastgesteld is dat, gezien de onderscheiden kwantitatieve en kwalitatieve risico s, volgens de geldende normen voor scholen voor voortgezet onderwijs zowel het eigen vermogen als de voorzieningen per 31 december 214 toereikend zijn. Hiermee is voldoende zekerheid verkregen over de financiële continuïteit van de school. Verslag Raad van Toezicht (hoofdstuk A8) A8. Verslag 214 De Raad van Toezicht heeft in 214 zes keer vergaderd, vijf keer samen het College van Bestuur en één keer apart (evaluatie van het eigen functioneren). De voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben zes keer met elkaar gesproken om de Raad van Toezicht vergaderingen voor te bereiden. In de Raad van Toezicht vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken en besluiten genomen, ingedeeld naar de verschillende functies die de Raad van Toezicht heeft. 1. Toezichthoudende functie De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur gesproken en kritisch bevraagd n.a.v. zijn tweemaandelijkse bestuursrapportages; de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het strategisch beleidsplan ; de financiële 3, 6, 9 en 12 maandcijfers; de onderwijskundige inspectierapporten; de (tussentijdse) onderwijsprestaties van leerlingen; de personele kengetallen en een individuele personeelszaak i.v.m. een juridische procedure bij de Hoge Raad. M.b.t. de financiële kwartaalcijfers kon worden vastgesteld dat deze het hele jaar binnen de begroting zijn gebleven. De Raad van Toezicht stelde enkele keren kritische vragen over de hoge post voor inleen personeel en wat de acties zijn van het College van Bestuur om deze omlaag te krijgen. M.b.t. de rapportages over de onderwijsresultaten was de Raad van Toezicht steeds tevreden: ze zijn in de loop van de jaren veel overzichtelijker, duidelijker en concreter geworden. De vestigingen zijn nu onderling ook goed vergelijkbaar. De Raad van Toezicht stelde regelmatig kritische vragen over acties en plannen van aanpak over enkele zorgelijke onderwijsresultaten. In 214 gingen de vragen vooral over de resultaten op de Mavo-afdeling van Het Nieuwe Eemland. Omdat niet alleen de rapportages maar ook de onderwijsresultaten zelf over het algemeen steeds beter worden, is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met het voorstel van het College van Bestuur om vanaf volgend schooljaar voortaan te rapporteren op vestigingsniveau en niet meer per leerjaar. Bij afdelingen waar zorg over is blijft de rapportage van de scholen aan het College van Bestuur per leerjaar/afdeling (proportioneel toezicht). 2. Klankbordfunctie/maatschappelijk venster De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur gesproken en geadviseerd over de volgende onderwerpen: activiteitenplan College van Bestuur; de (grenzen aan de) groei van Mavo Muurhuizen en de voortgang van de besprekingen over de samenwerking tussen het Vakcollege Amersfoort en het Prisma College. 3. Goedkeuringsfunctie De Raad van Toezicht heeft de volgende besluiten van het College van Bestuur goedgekeurd: begroting 214; jaarverslag 213 (de controleverklaring/het accountantsverslag 213 van KPMG is besproken); een

15 nieuwe versie van de Code goed bestuur en goed toezicht; renovatie van de begane grond van t Hooghe Landt, uitbreiding van de huisvesting van Mavo Muurhuizen 4 permanente lokalen en van Het Nieuwe Eemland met 4 tijdelijk lokalen en een uitbreiding van de overblijfruimte. De begroting 214 werd goedgekeurd na beantwoording van kritische vragen over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof het positieve saldo van ruim 1 miljoen euro over 213 dat ontstaan was doordat in december 213 onverwacht een bedrag van die grootte was binnengekomen vanwege het herfstakkoord. Het College van Bestuur zegde toe dat het bedrag van een miljoen toegevoegd wordt aan het weerstandsvermogen. Het tweede onderwerp betrof het (in de ogen van de Raad van Toezicht te hoge) begrote bedrag voor ICT centraal van De raad had verwacht dat de terugloop van de ICT-investeringen harder zou gaan omdat nu alles in de cloud zit. Het College van Bestuur antwoordde dat externe ondersteuning van specialisten, licenties en het draadloos netwerk nog steeds flinke investeringen vragen. Ook het thema beveiliging vraagt steeds meer aandacht en inzet. Personeel is er wel bezuinigd, de formatie ICT centraal is per 1 oktober met 17% gedaald. Het systeembeheer wordt minder, maar de ICT-ondersteuning op de vestigingen niet. Doordat leerlingen in toenemende mate tablets hebben (betaald door ouders), wordt de vraag om ondersteuning steeds groter. In de zomer van 214 heeft de Raad van Toezicht de samenwerkingsovereenkomst tussen Vakcollege Amersfoort en Prisma College goedgekeurd nadat de Raad van Toezicht verzocht had om een externe/onafhankelijk juridische toets. De overeenkomst is enkele keren aangepast omdat de Raad, ook na de externe toets, nog niet tevreden was over diverse juridische formuleringen, over de regeling van de governance op alle niveaus en over wat er moet gebeuren voor het geval de samenwerking onverhoopt toch nog zou mislukken. Ook de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst over een Integraal Huisvestingsplan van de Amersfoortse schoolbesturen en de gemeente had veel voeten in aarde. De Raad van Toezicht vond dat veel nog niet bekend was en nog uitgewerkt moest worden en dat het onduidelijk was hoe het Meridiaan College gecompenseerd zou worden voor zijn huisvestingsinvesteringen in het verleden, terwijl andere besturen deze investeringen niet gedaan hebben. Nadat het College van Bestuur in de overeenkomst had veilig gesteld dat investeringen uit het verleden meegenomen zouden worden in de prioritering voor de toekomst, gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 4. Besluitvormende functie Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 213; benoeming accountant jaarrekening 214; jaarplanning Raad van Toezicht 214/215 (data, onderwerpen en meetpunten); benoeming nieuwe voorzitter per Raad van Toezicht per 1 januari 215; benoeming nieuw lid Raad van Toezicht per 1 januari 215 door vertrek van de voorzitter van de Raad van Toezicht vanwege aflopen tweede termijn. De Raad van Toezicht heeft besloten dat KPMG in 215 over 214 voor het laatst de controle doet (dat is dan de zesde keer). Er is een selectiecommissie samengesteld die in het voorjaar van 215 een voorstel aan de Raad van Toezicht doet voor een nieuwe accountant. Omdat de bestuurder cao algemeen verbindend is verklaard door de minister van OCW moest de Raad van Toezicht een standpunt innemen ten aanzien van de arbeidscontracten met het College van Bestuur. Het College van Bestuur gaf aan graag in de cao-vo te willen blijven omdat het een hoger salaris in ruil voor het verlies van enkele cao-rechten een verkeerd signaal vond binnen de scholengemeenschap. Gezien het standpunt van het College van Bestuur, de politieke commotie in de Tweede Kamer over de bestuurder cao en het feit dat de bestuurder cao in beginsel niet wettelijk verplicht is op lopende arbeidsovereenkomsten, besloot de Raad van Toezicht voorlopig niet over te gaan naar de bestuurder cao en het College van Bestuur in de cao-vo te laten zitten. De Raad van Toezicht wacht de politieke ontwikkelingen af en komt later op de kwestie terug. 5. Werkgeversfunctie Aparte functioneringsgesprekken met de voorzitter en het lid van het College van Bestuur

16 Interne contacten Bespreking managementrapportage van de rector Mevr. M. Swets van Het Nieuwe Eemland en van de directeur de heer K. Janssen van het Vakcollege. Informatieve bijeenkomst met een delegatie van de Centrale Medezeggenschapsraad. Informatieve bijeenkomst met het directeurenoverleg van het Meridiaan College. Externe contacten De leden van de Raad van Toezicht zijn zowel collectief als individueel lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De RvT heeft structureel contact met de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB). Scholing/professionalisering Boardroom dynamics (Mevr. A.F. Inden-van Dijck) Platform toezichthouders (De heer H. Elbers) Governance De Raad van Toezicht heeft er op toegezien dat het Meridiaan College de Code Goed Bestuur van de VOraad volgt, d.w.z. dat bestuur en toezicht gescheiden zijn, dat het Meridiaan College zich behalve verticaal ook horizontaal verantwoordt naar en communiceert met interne en externe stakeholders, dat er aan risicobeheersing wordt gedaan, dat het beleid uitgevoerd wordt volgens een planning- en controlcyclus en dat er een integriteitsbeleid en een integriteitscode is geformuleerd. Naar aanleiding van een speciale avond over goed bestuur en goed toezicht op 4 november 213 die georganiseerd was voor alle besturen en Raden van Toezicht van de regio Eemland heeft de Raad van Toezicht in februari 214 gesproken over de opbrengsten van die avond. Onderstaande bespreekpunten zijn een op een overgenomen uit de notulen: - De meeste Raden van Toezicht werken met een of meer themacommissies: een financiële auditcommissie, een onderwijscommissie, een identiteitscommissie en een renumeratiecommissie werden het vaakst genoemd. Is dat ook iets voor ons? De Raad van Toezicht verwerpt het principe van themacommissies niet, maar ziet ook nadelen: het maakt de betrokkenheid van degenen die niet in de commissie zitten minder groot en het maakt de inhoud van de vergaderingen minder interessant omdat veel al eerder besproken is. De Raad van Toezicht ziet de meerwaarde van themacommissies op dit moment niet omdat er tot nu toe voldoende tijd op de vergaderingen is om de inhoud van het schoolbeleid goed aan de orde te laten komen. Situationeel overigens wel doen (bijv. de selectiecommissie voor de nieuwe accountant). - Hoewel wettelijk nog niet verplicht, namen enkele Raden van Toezicht en besturen hun nevenfuncties op in het jaarverslag. Willen wij dat ook gaan doen? De Raad van Toezicht is er voorstander van om de nevenfuncties voortaan op te nemen. Het is onderdeel van de code goed bestuur en goed toezicht en verhoogt de transparantie. Besloten wordt dit voornemen meteen te effectueren bij het jaarverslag van De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks met de directeuren, met een delegatie van de CMR en met de accountant. Sommige andere Raden van Toezicht spreken ook jaarlijks met de controller en/of zijn aanwezig bij het gesprek van de inspecteur met het College van Bestuur en/of met een aantal externe stakeholders. Wil de Raad van Toezicht zijn gesprekspartners ten behoeve van onafhankelijke informatieverwerving in de komende jaren uitbreiden? De Raad van Toezicht is voorstander van uitbreiding van haar contacten. Besloten wordt dat een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig zal zijn bij de jaarlijkse bijeenkomst met externe stakeholders; verder zullen 2 Raad van Toezicht-leden voortaan de begroting voor bespreken met de directeur Centraal Bureau en de portefeuillehouder financiën van het College van Bestuur; de Raad van Toezicht wil niet mee gaan doen aan de gesprekken van de inspectie met bestuur en directie op de vestigingen; eventueel op termijn wel aan

17 wezig zijn bij gesprekken van inspectie met het College van Bestuur als het over het Meridiaan College gaat; het lijkt er landelijk naar te tenderen dat Raden van Toezicht ook bij deze gesprekken aanwezig zijn, maar men wil de ontwikkelingen op dit terrein nog even aanzien. - Sommige Raden van Toezicht hadden in het kader van gezamenlijke scholing thema-avonden, het openbaar onderwijs schoolde zich elk jaar een hele zaterdag. Wil de Raad van Toezicht van Meridiaan College zijn scholing komende jaren nog uitbreiden? Er is geen behoefte aan uitbreiding. Enkele leden volgen al scholing, soms ook vanuit een andere nevenfunctie. Wel vindt men een jaarlijkse sessie zoals nu op 4 november een goed idee. - Sommige Raden van Toezicht betrekken een keer per 2 à 3 jaar een externe deskundige bij de evaluatie van hun functioneren. Hoe denkt de Raad van Toezicht hierover? De Raad van Toezicht denkt hier positief over. Een goede trainer/coach kan de evaluatie verrijken. Afgesproken is dit begin 215 te doen

18 B. Jaarrekening B1. Grondslagen Algemeen Het Jaarverslag 214 is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (toelichtende brochure) van het ministerie van OCW, d.d. 2 november 214. Aanpassing vergelijkende cijfers 213 Vanaf het verantwoordingsjaar 214 moeten conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (toelichtende brochure) van het ministerie van OCW, d.d. 2 november 214 de Doorbetalingen Rijksbijdrage via het samenwerkingsverband VO/SVO worden verantwoord onder Rijksbijdragen. Voor 214 gaat het om een bedrag van 431.,=. Tot en met 213 werden deze inkomsten steeds verantwoord onder de Overige baten. In 213 ging het om 279.,=. In de jaarrekening 214 is, vanwege de vergelijkbaarheid van de cijfers, het bedrag ad. 279.,= over 213 met terugwerkende kracht ook opgenomen onder de Rijksbijdragen. Het totaal aan baten 213 is niet gewijzigd. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de school zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico s met betrekking tot de goederen/diensten zijn overgedragen aan de koper. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro s. Alle financiële informatie in euro s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Materiële vaste activa; algemeen De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs waarop de cumula

19 tieve afschrijvingen in mindering worden gebracht. De afschrijving op gebouwen is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- resp. vervaardigingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op inventaris en apparatuur wordt afgeschreven bij een aanschafwaarde vanaf 5,=. Aanschaffingen tot 5,= worden direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Materiële vaste activa: gebouwen Het economisch claimrecht van alle gebouwen (met uitzondering van de nieuwbouw Constantijn in 1998 aan de Daam Fockemalaan 12) ligt bij de gemeente Amersfoort. De Stichting Meridiaan College is juridisch eigenaar van alle gebouwen. In de periode 1998 tot en met 23 heeft het Meridiaan College vele miljoenen geïnvesteerd in huisvesting. Het gaat daarbij om nieuwbouw, aanbouw en grote renovaties. Deze investeringen zijn gedaan voor een groot aantal jaren (b.v. nieuwbouw/aanbouw 3 jaar). De richtlijnen stonden op dat moment enkel activering toe bij duurzame waardevermeerdering van de gebouwen ten behoeve van een meerjarig gebruik én indien sprake was van economisch eigendom. Hoewel aan deze laatste voorwaarde met uitzondering van de nieuwbouw Constantijn in 1998 niet werd voldaan, was en is het Meridiaan College van mening dat een jaarlijkse afschrijvingslast ten laste van de staat van baten en lasten gedurende de gebruiksperiode bedrijfseconomisch juister is dan het à fonds perdu afwikkelen via de staat van baten en lasten. Immers, de voordelen van de investeringen in de gebouwen wordt gedurende vele jaren genoten. Binnen dit gegeven zijn uitbreidingen in m² sinds 1998 middels nieuwbouw en aanbouw wel geactiveerd. Renovaties van bestaande gebouwen, waarbij het aantal m² gelijk is gebleven, zijn en worden steeds à fonds perdu afgewikkeld t.l.v. de voorziening groot onderhoud/aanpassingen. Financiële vaste activa Obligaties aangekocht voor 1 januari 27 worden gewaardeerd tegen aankoopwaarde of, indien deze lager is, tegen beurswaarde. Obligaties aangekocht na 1 januari 27 worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs voor zover deze worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Effecten die voortijdig worden afgestoten worden gewaardeerd tegen de reële waarde zijnde de beurswaarde. Vorderingen De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). De hoogte van de voorziening oninbaar is bepaald op basis van het aantal en bedrag van de openstaande vorderingen per ultimo 31 december, waarbij rekening is gehouden met ervaringscijfers uit het verleden m.b.t. het percentage oninbaar hiervan. Eigen vermogen Het eigen vermogen is samengesteld uit de voor- en nadelige saldi van voorgaande jaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar een algemene reserve gevormd uit saldi rijksbijdragen van het ministerie van OCW en bestemmingsreserve (privaat) gevormd uit eigen activiteiten van de Stichting Meridiaan College. Voorzieningen Voorzieningen worden onder de volgende voorwaarden op de balans opgenomen: - er is een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; - lasten die in een volgend verslagjaar c.q. verslagjaren zullen worden gemaakt, waarvan de oorsprong voor

20 die lasten in het verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt en waarbij de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal verslagjaren; - van de omvang van de verplichting kan een betrouwbare schatting worden gemaakt. Toevoeging aan de voorziening vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten; de kosten worden rechtstreeks afgeboekt van de voorziening in het jaar van besteding. Kortlopende schulden De crediteuren zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen (in casu waardering tegen de nominale waarde). Op de egalisatierekening worden van derden verkregen financieringsbijdragen verantwoord. De bijdragen worden gedurende een meerjarige periode ten gunste van de staat van baten en lasten verwerkt. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting.

Hieronder is de balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en Lasten over 2014 opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. Financiële verantwoording Hieronder is de balans per 31 december en de Staat van Baten en Lasten over opgenomen alsmede de bijbehorende toelichting. De toegekende subsidie van het ministerie van OCW over

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie