Gebiedsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsplan 2015-2018"

Transcriptie

1 Gebiedsplan Pernis: zelfvoorzienend dorp in de haven 1

2 2

3 Gebiedsplan Pernis Vastgesteld door de gebiedscommissie op 24 juni Contactpersoon: Victor Nagtegaal Gebiedsmanager Pernis

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer Algemene inleiding en leeswijzer Participatie Pernis De ambities voor Pernis Typering van de wijk Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Scores wijkprofiel De ambitie De doelen De aanpak Strategieën Prioriteiten Knelpunten Ontwikkelagenda Bijlagen: A. Ontwikkelagenda B. DIN-schema C. Doelen-Inspanningen-Netwerk Methodiek D. Achtergrondinformatie Pernis E. Sidelist wijkspecifieke onderwerpen Pernis F. Uitwerking Inspanningen G. Samenvatting participatietraject 4

5 1 Inleiding en leeswijzer 1.1 Algemene inleiding en leeswijzer Voor u ligt het gebiedsplan Pernis In het DIN-schema (bijlage B + F) worden de doelstellingen van het gebiedsplan voor de aankomende vier jaar uitgewerkt in concrete acties, zogenaamde inspanningen. Het gebiedsplan vormt samen met de uitvoeringsprogramma s van het cluster Stadsbeheer, het cluster Stadsontwikkeling, het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en de Directie Veiligheid het gebiedsprogramma voor de periode In het gebiedsplan staat de ambitie voor het dorp. De doelen, maar ook de strategieën waarmee de doelen bereikt gaan worden. Bij het opstellen van het schema en het gebiedsplan zijn de inwoners van Pernis betrokken geweest. In de volgende paragraaf zal kort worden weergegeven welke vorm de participatie in Pernis heeft gehad. In paragraaf twee wordt Pernis als dorp getypeerd. Wat maakt Pernis anders dan andere wijken in Rotterdam en wat zijn de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen van het gebied. Daarna wordt de ambitie van het dorp uitgelegd en hoe de ambitie bereikt gaat worden. Welke doelen en strategieën benoemd zijn en welke drie prioriteiten voor het gebied zijn geformuleerd. Als laatste worden de knelpunten voor het gebied benoemd. Daarnaast zijn een aantal bijlagen aan het gebiedsplan toegevoegd, onder andere het DIN-schema, achtergrondinformatie over het dorp Pernis en een uitgebreid verslag van het participatie-traject. 1.2 Participatie Bij het opstellen van het DIN-schema en het gebiedsplan zijn de inwoners van Pernis betrokken. Het participatieproces was een interactief proces tussen ambtenaren en bewoners. Gezamenlijk brachten zij de ambitie voor Pernis en de belangrijkste thema s voor de toekomst van Pernis in beeld. Ambtenaren Bewoners Project Start Up (PSU) Maart 2013 Kick-off Pernis Mei e bijeenkomst 8 mei e bijeenkomst 21 Mei e bijeenkomst 29 mei e bijeenkomst 20 juni e bijeenkomst 10 juli e bijeenkomst 26 september 2013 Slotbijeenkomst 14 november e bijeenkomst 17 Juni 2013 Enquête / film jeugd / vragenlijst aan de waterkant Markt Pernis juli 2013 Slotbijeenkomst 9 oktober

6 Met een groep van circa tien actieve Pernissers (klankbordgroep Pernis 2030) is tijdens vijf bijeenkomsten nagedacht over de toekomst van Pernis. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn een viertal thema s naar voren gekomen die de klankbordgroep erg belangrijk vindt: voorzieningen, vrije tijd, jeugd en dorpscultuur. Binnen een aantal weken zijn de thema s verder aangevuld en uitgewerkt door middel van verschillende activiteiten. Zo is er voor het thema voorzieningen een enquête huis aan huis verspreid en digitaal beschikbaar gesteld. Ruim 150 Pernissers hebben de enquête ingevuld. Voor het thema jeugd is een filmpje gemaakt. In het filmpje worden vragen gesteld aan jongeren in Pernis over hun visie op Pernis in Daarnaast is een tekenwedstrijd gehouden om ook de jongere kinderen te betrekken. Voor het thema vrije tijd zijn de verenigingen van Pernis gevraagd een powerpoint presentatie aan te vullen met foto s en steekwoorden. In de presentatie werd gevraagd wat voor de verenigingen in de toekomst noodzakelijk is en wat zij graag in de toekomst zouden willen hebben (need to have, nice to have). Voor het thema dorpscultuur zijn vier gasten uitgenodigd uit andere dorpen om meer van elkaar te leren op het gebied van het versterken en behouden van de dorpscultuur. De resultaten van de verschillende activiteiten zijn samengekomen tijdens de markt Pernis 2030 op vrijdag 12 juli Bij de verdere uitwerkingen van de doelstellingen en inspanningen zullen de inwoners opnieuw betrokken worden. Naast de bewoners zijn bij het opstellen van het gebiedsplan ook de partners en instellingen (zoals Stichting welzijn Pernis, de Jongerenwerker, Woningcorporatie Woonbron, de milieudienst DCMR, en het Havenbedrijf) in het gebied via de accounthouders van de Clusters betrokken. Dit varieerde van gespreken met betrokkenen tot inhoudelijke werksessies. Bij de uitvoering van de afzonderlijke inspanningen zullen ook de partners weer worden betrokken. 2 Pernis 2.1 De ambities voor Pernis Typering van de wijk Pernis is een tuindorp aan de zuidkant van Rotterdam. Het is rustig, gemoedelijk, heeft veel groen en een interessante waterkant. Pernis is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15. Met de metro is het slechts 20 minuten naar het centrum van Rotterdam. De groene gordel, historische lintbebouwing en ligging aan het water maken Pernis tot een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te recreëren. In het Pernisser park (aan de zuidkant van Pernis) bevindt zich het openlucht zwembad, een speeltuin en een kinderboerderij. Binnen het historisch lint zijn voornamelijk eengezinswoningen te vinden en enkele appartementencomplexen. Aan de waterkant staat een woontoren met een schitterend uitzicht op de Maas. Pernis heeft naar verhouding weinig inwoners met een niet-westerse achtergrond. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven, met onder andere een voetbal-, ruiter- en een tennisvereniging en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Sterkten Pernis is een veilige en kindvriendelijke wijk van Rotterdam. Over de weg, het water en over het (metro)spoor is Pernis goed bereikbaar. Het is een aantrekkelijk groen dorp om in te wonen en te recreëren. De centrale ligging in de regio, de omliggende (haven)bedrijvigheid en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen dragen bij aan het unieke karakter van het dorp en biedt werkgelegenheid in de directe omgeving. Een relatief groot deel van de Pernissers heeft een gele of groene leefstijl (zie bijlage D). Pernissers hechten veel waarde aan goede, gezellige, intensieve en sociale contacten in de buurt waar ze wonen. 6

7 Zwakten Pernis heeft veel eengezinswoningen die klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het is lastig om in Pernis een wooncarrière te maken. Daarnaast zijn een aantal belangrijke voorzieningen verouderd. Hoewel veel inwoners lid zijn van een vereniging, is de deelname aan culturele en sportieve activiteiten lager dan in geheel Rotterdam. Ook heeft de vergrijzing een negatief effect op het ledenaantal van verschillende verenigingen. De Pernissers drinken in verhouding tot het Rotterdams gemiddelde meer alcohol. Ook het gebruik van tabak en drugs door jongeren ligt boven het Rotterdams gemiddelde. Hoewel Pernis absoluut goed scoort op de veiligheidsindex doet zich wel jeugdoverlast voor. Het bovenmatig gebruik van alcohol door jongeren, (vaak) in combinatie met drugs, hangen samen met overlast en vandalisme, met name s-avonds en in de weekeinden. Verder kan de ligging van het dorp gezien worden als een zwakte. Pernis ligt midden in het havengebied. Dat maakt het dorp kwetsbaar voor calamiteiten. Als laatste kan worden opgemerkt dat het imago van Pernis buiten het dorp negatief is. Kansen Voor Pernis biedt de transitie van het Waal-Eemhavengebied naar een innovatieve, kennisintensieve en duurzame Rotterdam-City Harbour (Stadshavens) kansen. Voor het aantrekken van kenniswerkers en hun gezinnen, het laten benutten van voorzieningen in Pernis door zogenaamde early adapters (in de pioniersfase van Stadshavens) en om aan te sluiten bij duurzame en innovatieve ontwikkelingen (zoals het aanleggen van zonnepanelen). Maar het biedt ook kansen voor het laten aansluiten van Pernis op het netwerk van (recreatieve) water-, wandel- en fietsvoorzieningen (duurzame mobiliteit) en bij de levendige stad. Tevens kunnen de huidige inwoners en bedrijven van Pernis geleidelijk gaan profiteren van nieuwe bedrijvigheid, uitbreidingsmogelijkheden en consumptieve vraag in het Stadshavengebied (crossing borders). Bedreigingen Pernis had eind jaren inwoners. Door gezinsverdunning is het aantal inwoners begin jaren 90 teruggelopen tot circa 4600 inwoners. Hierdoor zijn de voorzieningen en verenigingen onder druk komen te staan. Daarnaast wordt de omgeving rond het centrale plein in Pernis (Arie den Arendplein) gekenmerkt door leegstand. Door de bouw van circa 200 woningen tussen 2000 en 2010 is het inwonertal gestabiliseerd rond de Nog steeds vormt de verdere afname van het inwonertal door gezinsverdunning en een teruglopend voorzieningenpeil een bedreiging voor Pernis. Het doel van het gebiedsplan en het nieuwe bestemmingsplan, is het inwonersaantal op termijn te stabiliseren rond de 5000 (circa 200 nieuwe woningen). Een andere bedreiging is het afnemende vertrouwen in de politie, de overheid en de buurt. Deze bedreiging kan leiden tot een meer gesloten en naar binnen gerichte sfeer in het dorp, een afname van de betrokkenheid met de buurt en een toename van het sociaal isolement. Een laatste grote constante bedreiging vormt de hoge milieubelasting als gevolg van de intensivering van het Waal-Eemhavengebied, de petrochemische industrie (o.a. Vondelingenplaat) en de toenemende infrastructuur (o.a. A4 noord en zuid). 7

8 Sterkten - veilig - kindvriendelijk - goed bereikbaar, centraal in stadsregio - unieke ligging aan rivier, in haven, bij stad - groen woonmilieu, cultuurhistorie Kansen - transitie stadshavengebied - beter benutten ligging en kwaliteiten - ontwikkelen dagtoerisme - duurzaamheid - clustering voorzieningen Zwakten - variatie woningaanbod: veel kleine veroudere woningen (wijkprofiel) - overmatig alcoholgebruik (+drugs) jeugd - lage deelname aan culturele en sportieve activiteiten - imago Bedreigingen - afname inwonertal - voorzieningen - milieudruk Scores wijkprofiel Het wijkprofiel is een verzameling van statistische gegevens van de gemeente Rotterdam op het gebied van veiligheid, welzijn en voorzieningen die onder andere verkregen zijn door enquêtes. In de figuur worden de resultaten van Pernis weergegeven. De donker groene vlakken geven aan dat Pernis ver boven het gemiddelde van de gemeente Rotterdam scoort. Bij de groene vlakken scoort Pernis ook boven het gemiddelde en de licht groene vlakken geven aan dat Pernis rond het gemiddelde scoort. De gele vlakken geven aan dat Pernis onder het gemiddelde scoort en oranje vakken geven aan dat de score van Pernis ver onder het Rotterdams gemiddelde ligt. In deze paragraaf worden de opvallendste scores uit het wijkprofiel opgesomd. Vastgoed: Het percentage kleine eengezinswoningen met een woonoppervlak van minder dan 75m² is in Pernis 35% (5% in Rotterdam). Deze kleine woningen hebben een relatief kwetsbare positie op de woningmarkt omdat ze vaak niet aan de eisen van deze tijd voldoen. Voorzieningen: Hoewel 64% van de huishoudens aangeeft dat winkels voor dagelijkse boodschappen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond Pernis (Rotterdam 85%) staan deze voorzieningen wel onder druk. De afgelopen jaren zijn de nodige winkels en recent de Rabobank en een basisschool op het Arie de Arendplein leeg komen te staan. Herstructurering van het plein is dan ook één van de drie prioriteiten. Daarnaast geeft 73% van de huishoudens aan dat openbaar vervoer (ruim) voldoende aanwezig is in Pernis (Rotterdam 90%). Het behouden van spitslijn blijft wel een aandachtspunt. Er ligt nog wel een kans om Pernis aan te sluiten op regulier vervoer over water. 8

9 Milieu: In Pernis bevindt 80% van de woningen zich in een geluidscontour vanaf 55 db (52% in Rotterdam). 12% van de huishoudens geeft aan zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door bedrijven en/of industrie. In geheel Rotterdam ligt het gemiddelde op 3%. 16% van de huishoudens geeft aan geluidsoverlast van bedrijvigheid te ervaren (Rotterdam 3%).Geluidsoverlast, maar ook andere milieu- overlast vanuit de omgeving is een constant zorgpunt. Via de strategie milieu en duurzaamheid worden verschillende inspanningen gedaan om dit te verbeteren. 8% van de huishoudens geeft aan zelf veel wateroverlast te ervaren in tuin/binnenterrein (Rotterdam 5%). 9% van de huishoudens geeft aan zelf veel wateroverlast te ervaren van water onder de woning (Rotterdam 5%). Door voorlichting worden de inwoners geïnformeerd over wat zij kunnen doen bij wateroverlast. Meedoen: 15% van de Pernissers (15 jaar en ouder) zegt dat hij of zij een keer per maand of vaker een activiteit in een wijkgebouw, bibliotheek of lokaal cultuur centrum bezoekt (Rotterdam 16%). 27% van de Pernisser (15 jaar en ouder) zegt dat hij of zij een keer per maand of vaker een film- of theatervoorstelling, concert, cultureel festival of museum bezoekt (Rotterdam 36%). Via de strategie (dorps) cultuur en vrije tijd wordt een inspanning geleverd om de deelname aan sociaal-culturele activiteiten te vergroten. Binding: 53% van de Pernissers voelt zich (zeer) verbonden met Rotterdam (67%). 21% van de Pernissers denkt dat Rotterdam over twee jaar is verbeterd (Rotterdam 29%). Veel inwoners van Pernis voelen zich verbonden met het dorp. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal vrijwilligers dat actief is. 9

10 2.1.4 De ambitie De ambitie is het beeld van Pernis op de lange termijn (2030). Gezamenlijk is de volgende ambitie voor Pernis tot stand gekomen: Pernis zelfvoorzienend dorp Pernis is en blijft een vitaal dorp waar inwoners van alle leeftijdscategorieën met elkaar samenleven in harmonie met hun omgeving (haven en industrie) en waar de basisvoorzieningen op orde zijn. De couleur locale die voor Pernis is gekozen komt tot uiting in de woorden vitaal dorp, omgeving en basisvoorzieningen. Vitaal dorp is een belangrijk onderdeel uit de ambitie. Pernis is momenteel een vitaal dorp maar zal dat in de toekomst ook moeten blijven. Het inwonertal is in de jaren teruggelopen van rond de 7000 naar ongeveer Met het toevoegen van circa 200 woningen tussen 2004 en 2007 is het inwonertal gestabiliseerd op circa 4800 inwoners. De eerder genoemde afname heeft gevolgen gehad voor het voorzieningenpeil in het dorp. Daarnaast wonen in Pernis relatief veel ouderen en jeugd. Het is het lastig om een wooncarrière te doorlopen. Het voornaamste doel is het inwonertal van 5000 inwoners te bereiken en te behouden. Door middel van sloop en nieuwbouw kan meer variëteit in het woningaanbod worden gecreëerd. Hierdoor kunnen huidige bewoners een wooncarrière binnen Pernis maken en kunnen ook nieuwe inwoners worden aangetrokken. Het gewenste inwonertal zal op peil blijven en draagt hiermee bij aan het vitale dorp. Omgeving. De ligging van Pernis is uniek. Het dorp is omringd door haven en industrie. De milieudruk is hoog en de ligging maakt Pernis kwetsbaar voor eventuele calamiteiten. Ter compensatie van de milieudruk heeft Pernis veel groen. Om het dorp ligt een groene gordel, waar volop mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Het is van groot belang dat de balans tussen milieu en omgeving behouden blijft. Hiervoor zijn dan ook inspanningen in het DIN-schema opgenomen om de Pernisser Waterkant en het Pernisser Park aantrekkelijker te maken. Verder is het belangrijk dat ook in de toekomst een goede samenwerking met omliggende bedrijven en partners blijft bestaan om in harmonie te kunnen samenleven, zeker gezien de toenemende industrie, havenactiviteiten en infrastructuur. Basisvoorzieningen. Pernis heeft een rijk verenigingsleven en beschikt over basisvoorzieningen. Gezien de ligging van Pernis zijn de inwoners van oudsher georiënteerd op voorzieningen in het dorp. Om deze voorzieningen in de toekomst te kunnen behouden is het van belang dat het bovengenoemde inwoneraantal van 5000 wordt gerealiseerd. Naast de fysieke voorzieningen moeten verenigingen ook specifiek kijken hoe ze de jeugd aan hun vereniging kunnen blijven binden. Met voldoende inwoners is het mogelijk om een vitaal dorp te blijven waar de basisvoorzieningen op orde zijn. 2.2 De doelen De drie doelen voor Pernis zijn: Aantrekkelijker groen tuindorp. Een dorp met voldoende inwoners (5000) om zelfvoorzienend te zijn. Vitaal. Zelfredzaam(er), levensloopbestendiger en gezonder. Samen. Samenlevingskarakter (sociale cohesie) dorp behouden en waar mogelijk versterken. Samen-redzaam met hoge participatiegraad. 10

11 De ER doelen worden bereikt door middel van strategieën. De strategieën worden toegelicht in de volgende paragraaf. ER-Doel SMART-Doel 2018 Strategie Aantrekkelijker groen tuindorp Indexcijfer tevredenheid woning algemeen stijgt van 149 naar 154 Vitaal Samen Tevredenheid sport/spelvoorzieningen indexcijfer blijft gelijk op 118 Tevredenheid maatschappelijke voorzieningen indexcijfer blijft gelijk op 168 Tevredenheid leefomgeving adequate sociale voorzieningen blijft gelijk op 131 Deelname sociaal-culturele en sportactiviteiten van 81 omhoog naar 85 Tevredenheid aantrekkelijke sociale leefomgeving nu 179 blijft gelijk Inzet op milieu en duurzaamheid & Inzet op wonen en infrastructuur. Inzet op voorzieningen & Inzet op jeugd. Inzet op (dorps)cultuur en vrije tijd. 2.3 De aanpak Strategieën Inzet op milieu en duurzaamheid: wonen en werken in harmonie met elkaar (balans mens-milieu en economie) in een hele dynamische omgeving. De Pernissers, maar ook het dorp als geheel dient zelfvoorzienender te worden op het gebied van energie, duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied. Hiervoor wordt de samenwerking met de omgeving geïntensiveerd (DIN inspanning 1) en worden zonnepanelen aangelegd in relatie met het verduurzamen van woningen. Inzet op wonen en infrastructuur: het behouden van de huidige bewoners, doorstroommogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen (wooncarrière) en de instroom en regulering van nieuwe bewoners. Als basis en start zal in 2014 een woonmonitor worden opgesteld. Inzet op voorzieningen. Pernis beschikt over basisvoorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, twee basisscholen, een fysiotherapeut, twee huisartsen en cultuur- en sportverenigingen. De landelijke trend van vergrijzing en individualisering treft ook Pernis. Mede door deze ontwikkelingen komen voorzieningen onder druk te staan. Met onder andere de bouw van het MFC wordt een duurzame inspanning gerealiseerd. Inzet op jeugd. Door in te zetten op jeugd kan hun perspectief worden vergroot. Het percentage jongeren dat in Pernis drinkt of drugs gebruikt is relatief hoog in vergelijking met het Rotterdams gemiddelde. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat jongeren in Pernis zich relatief eenzaam voelen. Om de jongeren meer perspectief te bieden worden verschillende inspanningen uitgevoerd. Het talent van de jongeren zal worden gestimuleerd, zodat zij dit (verder) kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt het huidige alcoholbeleid voortgezet en wordt de aanpak van drugsproblematiek meegenomen in het beleid. 11

12 Inzet op dorpscultuur en vrije tijd: Pernis heeft een karakteristieke dorpskern met goede (groen)voorzieningen. Het is een relatief veilig gebied in verhouding tot het Rotterdams gemiddelde en het is kindvriendelijk. De sociale binding in Pernis is hoog. Men kent elkaar en spreekt elkaar aan als dat nodig is, maar staat ook open voor nieuwkomers. De sociale binding wordt ook door de jeugd als prettig ervaren. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp komt tot uiting in de vele activiteiten die in Pernis worden georganiseerd en de vele actieve vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan het verenigingsleven. Het behouden van deze vrijwilligers, het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers, maar ook het matchen van de vraag en het aanbod van vrijwilligers is een concrete inspanning Prioriteiten In 2018 is het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Pernis gerealiseerd en zijn er in Pernis twee duurzame scholen. Met de realisatie van het MFC is de accommodatie voor culturele en sportverenigingen gewaarborgd. Het MFC zal naast het huidige openlucht zwembad worden gebouwd. Innovatieve en duurzame koppelingen met het huidige zwembad en de toekomstige aanleg van duurzame energie (zonnepanelen op Robbenoord) bieden veel kansen. Tevens zijn de basisscholen duurzaam gerenoveerd. Het wijk-inlooppunt biedt onderdak aan burgerschap bevorderende activiteiten, burgerparticipatie, de vergaderingen van de gebiedscommissie en tevens wordt de dienstverlening van overheidswege vraaggericht aangeboden (onder andere spreekuren Woonbron, bouwinspecteur en kamer wijkagent). In 2018 is de woonzorgzone aangepast aan de nieuwe situatie en zijn de faciliteiten voor ouderen goed geregeld. Wonen en zorg worden gescheiden en ouderen zijn gedwongen langer thuis te blijven wonen. Met de aanpassing kunnen de faciliteiten en activiteiten van het verzorgingstehuis Het Havenlicht blijven bestaan. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden tussen de verschillende zorgaanbieders en vrijwilligers. Ook blijft de zorgketen in Pernis behouden. In 2018 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het Arie den Arendplein. Een aantal winkelpanden en het schoolgebouw aan het plein staat leeg. Het plein is recent opgeknapt en geschikt gemaakt voor evenementen en andere activiteiten. Het is belangrijk dat ook de omgeving van het plein, dat het hart van het dorp is, weer levendig wordt en de leegstand een nieuwe invulling krijgt Knelpunten Een knelpunt is het uitbreiden van de Bouwweg. De inspanning Bouwweg betreft het onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om de huidige bouwweg aan de Noordkant van Pernis om te vormen tot een extra ontsluitingsweg. Hiermee wordt niet alleen de oude Pastoriedijk ontlast, maar kan de weg ook gebruikt worden als extra parkeervoorziening op speeldagen van de voetbalvereniging. De kosten voor de inspanning (onderzoek) zijn gedekt, echter de aanpassingen aan de weg zelf niet. De kosten die hiermee samenhangen betreffen tot euro. Een ander knelpunt is het beter benutten van de waterkant en het park. De waterkant van Pernis is uniek. Uit korte interviews, gehouden door twee leden van de klankbordgroep Pernis 2030, blijkt dat voor veel Pernissers de waterkant hun favoriete plek is. Om de waterkant beter te benutten en aantrekkelijker te maken wordt nagedacht over de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hardloop, fiets- en skateronde die ook doorloopt in het park. Wanneer een hardloopronde ontwikkeld wordt, worden Pernissers gestimuleerd te sporten. Daarnaast kan gedacht worden aan kleine ontmoetingsplekken of rustplaatsen aan deze ronde, waar gebruikers rustig kunnen genieten van het uitzicht terwijl zij andere inwoners/gebruikers ontmoeten of weer energie opdoen om de ronde verder uit te rennen. 12

13 Hierdoor kunnen mensen fitter worden en/of kan de eenzaamheid worden doorbroken. Daarnaast kwam uit de enquête van de klankbordgroep 2030 naar voren dat Pernissers graag een horecagelegenheid aan de Maas zien. Hier liggen dan ook kansen om aansluiting te zoeken bij de stedelijke programma s groen en recreatie langs de oevers van de Maas en levendige Stad. Aandachtspunt is het beheer. Het aantrekkelijker maken en beter benutten van de waterkant dan wel park kunnen gevolgen hebben voor het beheer. De kosten worden vooralsnog geschat op circa euro. Een ander knelpunt is het Arie den Arendplein. Momenteel staan een aantal panden langs het plein leeg. Recent hebben een tweetal winkelpanden een andere invulling gekregen. Zo is de fysiotherapeut uitgebreid en is een dansstudio geopend. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het draagvlak van de winkels fragiel. Daarnaast is het de zorg of de overige twee winkels stand kunnen houden op hun huidige locatie. Het plein is recent op één hoogte gebracht waardoor het plein geschikter is voor evenementen en (wellicht in de toekomst) een markt. Hierdoor is en blijft het plein het hart van de Pernisser samenleving. Eind 2013 is de aan het plein grenzende basisschool leegkomen te staan. In het plan van aanpak zullen verschillende toekomst scenario s worden uitgewerkt. Het Arie den Arendplein is een plein waar Pernissers elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen participeren in de evenementen die georganiseerd worden. Verplaatsing van de huidige winkeliers en stimulering van ander gebruik van de ruimten of herontwikkeling van schoolgebouw wordt geschat op circa Ontwikkelagenda Op de ontwikkelagenda staan de knelpunten genoemd bij 2.4 voor de lange termijn De inspanningen voor de periode die in het DIN-schema zijn opgenomen zijn financieel gedekt of worden in de uitvoeringsprogramma s van de clusters opgenomen. Overige ontwikkelpunten betreffen woningbouw zoals opgenomen in het bestemmingsplan voor de periode Daarnaast heeft het gebied Pernis te maken met ontwikkelingen door Partners in de omgeving met gevolgen voor de milieudruk en verkeer en vervoer in en rond Pernis, onder andere uitbreiding van bedrijven in de Petrochemische industrie, Waal- en Eemhavengebied (Coolport) en het doortrekken van de A4-Zuid en de intensivering van scheep- en binnenvaart. 13

14 Gebiedsplan Pernis: zelfvoorzienend dorp in de haven 1

15 2

16 Gebiedsplan Pernis Vastgesteld door de gebiedscommissie op 24 juni Contactpersoon: Victor Nagtegaal Gebiedsmanager Pernis

17 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer Algemene inleiding en leeswijzer Participatie Pernis De ambities voor Pernis Typering van de wijk Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Scores wijkprofiel De ambitie De doelen De aanpak Strategieën Prioriteiten Knelpunten Ontwikkelagenda Bijlagen: A. Ontwikkelagenda B. DIN-schema C. Doelen-Inspanningen-Netwerk Methodiek D. Achtergrondinformatie Pernis E. Sidelist wijkspecifieke onderwerpen Pernis F. Uitwerking Inspanningen G. Samenvatting participatietraject 4

18 1 Inleiding en leeswijzer 1.1 Algemene inleiding en leeswijzer Voor u ligt het gebiedsplan Pernis In het DIN-schema (bijlage B + F) worden de doelstellingen van het gebiedsplan voor de aankomende vier jaar uitgewerkt in concrete acties, zogenaamde inspanningen. Het gebiedsplan vormt samen met de uitvoeringsprogramma s van het cluster Stadsbeheer, het cluster Stadsontwikkeling, het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en de Directie Veiligheid het gebiedsprogramma voor de periode In het gebiedsplan staat de ambitie voor het dorp. De doelen, maar ook de strategieën waarmee de doelen bereikt gaan worden. Bij het opstellen van het schema en het gebiedsplan zijn de inwoners van Pernis betrokken geweest. In de volgende paragraaf zal kort worden weergegeven welke vorm de participatie in Pernis heeft gehad. In paragraaf twee wordt Pernis als dorp getypeerd. Wat maakt Pernis anders dan andere wijken in Rotterdam en wat zijn de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen van het gebied. Daarna wordt de ambitie van het dorp uitgelegd en hoe de ambitie bereikt gaat worden. Welke doelen en strategieën benoemd zijn en welke drie prioriteiten voor het gebied zijn geformuleerd. Als laatste worden de knelpunten voor het gebied benoemd. Daarnaast zijn een aantal bijlagen aan het gebiedsplan toegevoegd, onder andere het DIN-schema, achtergrondinformatie over het dorp Pernis en een uitgebreid verslag van het participatie-traject. 1.2 Participatie Bij het opstellen van het DIN-schema en het gebiedsplan zijn de inwoners van Pernis betrokken. Het participatieproces was een interactief proces tussen ambtenaren en bewoners. Gezamenlijk brachten zij de ambitie voor Pernis en de belangrijkste thema s voor de toekomst van Pernis in beeld. Ambtenaren Bewoners Project Start Up (PSU) Maart 2013 Kick-off Pernis Mei e bijeenkomst 8 mei e bijeenkomst 21 Mei e bijeenkomst 29 mei e bijeenkomst 20 juni e bijeenkomst 10 juli e bijeenkomst 26 september 2013 Slotbijeenkomst 14 november e bijeenkomst 17 Juni 2013 Enquête / film jeugd / vragenlijst aan de waterkant Markt Pernis juli 2013 Slotbijeenkomst 9 oktober

19 Met een groep van circa tien actieve Pernissers (klankbordgroep Pernis 2030) is tijdens vijf bijeenkomsten nagedacht over de toekomst van Pernis. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn een viertal thema s naar voren gekomen die de klankbordgroep erg belangrijk vindt: voorzieningen, vrije tijd, jeugd en dorpscultuur. Binnen een aantal weken zijn de thema s verder aangevuld en uitgewerkt door middel van verschillende activiteiten. Zo is er voor het thema voorzieningen een enquête huis aan huis verspreid en digitaal beschikbaar gesteld. Ruim 150 Pernissers hebben de enquête ingevuld. Voor het thema jeugd is een filmpje gemaakt. In het filmpje worden vragen gesteld aan jongeren in Pernis over hun visie op Pernis in Daarnaast is een tekenwedstrijd gehouden om ook de jongere kinderen te betrekken. Voor het thema vrije tijd zijn de verenigingen van Pernis gevraagd een powerpoint presentatie aan te vullen met foto s en steekwoorden. In de presentatie werd gevraagd wat voor de verenigingen in de toekomst noodzakelijk is en wat zij graag in de toekomst zouden willen hebben (need to have, nice to have). Voor het thema dorpscultuur zijn vier gasten uitgenodigd uit andere dorpen om meer van elkaar te leren op het gebied van het versterken en behouden van de dorpscultuur. De resultaten van de verschillende activiteiten zijn samengekomen tijdens de markt Pernis 2030 op vrijdag 12 juli Bij de verdere uitwerkingen van de doelstellingen en inspanningen zullen de inwoners opnieuw betrokken worden. Naast de bewoners zijn bij het opstellen van het gebiedsplan ook de partners en instellingen (zoals Stichting welzijn Pernis, de Jongerenwerker, Woningcorporatie Woonbron, de milieudienst DCMR, en het Havenbedrijf) in het gebied via de accounthouders van de Clusters betrokken. Dit varieerde van gespreken met betrokkenen tot inhoudelijke werksessies. Bij de uitvoering van de afzonderlijke inspanningen zullen ook de partners weer worden betrokken. 2 Pernis 2.1 De ambities voor Pernis Typering van de wijk Pernis is een tuindorp aan de zuidkant van Rotterdam. Het is rustig, gemoedelijk, heeft veel groen en een interessante waterkant. Pernis is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15. Met de metro is het slechts 20 minuten naar het centrum van Rotterdam. De groene gordel, historische lintbebouwing en ligging aan het water maken Pernis tot een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te recreëren. In het Pernisser park (aan de zuidkant van Pernis) bevindt zich het openlucht zwembad, een speeltuin en een kinderboerderij. Binnen het historisch lint zijn voornamelijk eengezinswoningen te vinden en enkele appartementencomplexen. Aan de waterkant staat een woontoren met een schitterend uitzicht op de Maas. Pernis heeft naar verhouding weinig inwoners met een niet-westerse achtergrond. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven, met onder andere een voetbal-, ruiter- en een tennisvereniging en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen Sterkten Pernis is een veilige en kindvriendelijke wijk van Rotterdam. Over de weg, het water en over het (metro)spoor is Pernis goed bereikbaar. Het is een aantrekkelijk groen dorp om in te wonen en te recreëren. De centrale ligging in de regio, de omliggende (haven)bedrijvigheid en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen dragen bij aan het unieke karakter van het dorp en biedt werkgelegenheid in de directe omgeving. Een relatief groot deel van de Pernissers heeft een gele of groene leefstijl (zie bijlage D). Pernissers hechten veel waarde aan goede, gezellige, intensieve en sociale contacten in de buurt waar ze wonen. 6

20 Zwakten Pernis heeft veel eengezinswoningen die klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het is lastig om in Pernis een wooncarrière te maken. Daarnaast zijn een aantal belangrijke voorzieningen verouderd. Hoewel veel inwoners lid zijn van een vereniging, is de deelname aan culturele en sportieve activiteiten lager dan in geheel Rotterdam. Ook heeft de vergrijzing een negatief effect op het ledenaantal van verschillende verenigingen. De Pernissers drinken in verhouding tot het Rotterdams gemiddelde meer alcohol. Ook het gebruik van tabak en drugs door jongeren ligt boven het Rotterdams gemiddelde. Hoewel Pernis absoluut goed scoort op de veiligheidsindex doet zich wel jeugdoverlast voor. Het bovenmatig gebruik van alcohol door jongeren, (vaak) in combinatie met drugs, hangen samen met overlast en vandalisme, met name s-avonds en in de weekeinden. Verder kan de ligging van het dorp gezien worden als een zwakte. Pernis ligt midden in het havengebied. Dat maakt het dorp kwetsbaar voor calamiteiten. Als laatste kan worden opgemerkt dat het imago van Pernis buiten het dorp negatief is. Kansen Voor Pernis biedt de transitie van het Waal-Eemhavengebied naar een innovatieve, kennisintensieve en duurzame Rotterdam-City Harbour (Stadshavens) kansen. Voor het aantrekken van kenniswerkers en hun gezinnen, het laten benutten van voorzieningen in Pernis door zogenaamde early adapters (in de pioniersfase van Stadshavens) en om aan te sluiten bij duurzame en innovatieve ontwikkelingen (zoals het aanleggen van zonnepanelen). Maar het biedt ook kansen voor het laten aansluiten van Pernis op het netwerk van (recreatieve) water-, wandel- en fietsvoorzieningen (duurzame mobiliteit) en bij de levendige stad. Tevens kunnen de huidige inwoners en bedrijven van Pernis geleidelijk gaan profiteren van nieuwe bedrijvigheid, uitbreidingsmogelijkheden en consumptieve vraag in het Stadshavengebied (crossing borders). Bedreigingen Pernis had eind jaren inwoners. Door gezinsverdunning is het aantal inwoners begin jaren 90 teruggelopen tot circa 4600 inwoners. Hierdoor zijn de voorzieningen en verenigingen onder druk komen te staan. Daarnaast wordt de omgeving rond het centrale plein in Pernis (Arie den Arendplein) gekenmerkt door leegstand. Door de bouw van circa 200 woningen tussen 2000 en 2010 is het inwonertal gestabiliseerd rond de Nog steeds vormt de verdere afname van het inwonertal door gezinsverdunning en een teruglopend voorzieningenpeil een bedreiging voor Pernis. Het doel van het gebiedsplan en het nieuwe bestemmingsplan, is het inwonersaantal op termijn te stabiliseren rond de 5000 (circa 200 nieuwe woningen). Een andere bedreiging is het afnemende vertrouwen in de politie, de overheid en de buurt. Deze bedreiging kan leiden tot een meer gesloten en naar binnen gerichte sfeer in het dorp, een afname van de betrokkenheid met de buurt en een toename van het sociaal isolement. Een laatste grote constante bedreiging vormt de hoge milieubelasting als gevolg van de intensivering van het Waal-Eemhavengebied, de petrochemische industrie (o.a. Vondelingenplaat) en de toenemende infrastructuur (o.a. A4 noord en zuid). 7

21 Sterkten - veilig - kindvriendelijk - goed bereikbaar, centraal in stadsregio - unieke ligging aan rivier, in haven, bij stad - groen woonmilieu, cultuurhistorie Kansen - transitie stadshavengebied - beter benutten ligging en kwaliteiten - ontwikkelen dagtoerisme - duurzaamheid - clustering voorzieningen Zwakten - variatie woningaanbod: veel kleine veroudere woningen (wijkprofiel) - overmatig alcoholgebruik (+drugs) jeugd - lage deelname aan culturele en sportieve activiteiten - imago Bedreigingen - afname inwonertal - voorzieningen - milieudruk Scores wijkprofiel Het wijkprofiel is een verzameling van statistische gegevens van de gemeente Rotterdam op het gebied van veiligheid, welzijn en voorzieningen die onder andere verkregen zijn door enquêtes. In de figuur worden de resultaten van Pernis weergegeven. De donker groene vlakken geven aan dat Pernis ver boven het gemiddelde van de gemeente Rotterdam scoort. Bij de groene vlakken scoort Pernis ook boven het gemiddelde en de licht groene vlakken geven aan dat Pernis rond het gemiddelde scoort. De gele vlakken geven aan dat Pernis onder het gemiddelde scoort en oranje vakken geven aan dat de score van Pernis ver onder het Rotterdams gemiddelde ligt. In deze paragraaf worden de opvallendste scores uit het wijkprofiel opgesomd. Vastgoed: Het percentage kleine eengezinswoningen met een woonoppervlak van minder dan 75m² is in Pernis 35% (5% in Rotterdam). Deze kleine woningen hebben een relatief kwetsbare positie op de woningmarkt omdat ze vaak niet aan de eisen van deze tijd voldoen. Voorzieningen: Hoewel 64% van de huishoudens aangeeft dat winkels voor dagelijkse boodschappen (ruim) voldoende aanwezig zijn in en rond Pernis (Rotterdam 85%) staan deze voorzieningen wel onder druk. De afgelopen jaren zijn de nodige winkels en recent de Rabobank en een basisschool op het Arie de Arendplein leeg komen te staan. Herstructurering van het plein is dan ook één van de drie prioriteiten. Daarnaast geeft 73% van de huishoudens aan dat openbaar vervoer (ruim) voldoende aanwezig is in Pernis (Rotterdam 90%). Het behouden van spitslijn blijft wel een aandachtspunt. Er ligt nog wel een kans om Pernis aan te sluiten op regulier vervoer over water. 8

22 Milieu: In Pernis bevindt 80% van de woningen zich in een geluidscontour vanaf 55 db (52% in Rotterdam). 12% van de huishoudens geeft aan zelf veel overlast te ervaren van stank veroorzaakt door bedrijven en/of industrie. In geheel Rotterdam ligt het gemiddelde op 3%. 16% van de huishoudens geeft aan geluidsoverlast van bedrijvigheid te ervaren (Rotterdam 3%).Geluidsoverlast, maar ook andere milieu- overlast vanuit de omgeving is een constant zorgpunt. Via de strategie milieu en duurzaamheid worden verschillende inspanningen gedaan om dit te verbeteren. 8% van de huishoudens geeft aan zelf veel wateroverlast te ervaren in tuin/binnenterrein (Rotterdam 5%). 9% van de huishoudens geeft aan zelf veel wateroverlast te ervaren van water onder de woning (Rotterdam 5%). Door voorlichting worden de inwoners geïnformeerd over wat zij kunnen doen bij wateroverlast. Meedoen: 15% van de Pernissers (15 jaar en ouder) zegt dat hij of zij een keer per maand of vaker een activiteit in een wijkgebouw, bibliotheek of lokaal cultuur centrum bezoekt (Rotterdam 16%). 27% van de Pernisser (15 jaar en ouder) zegt dat hij of zij een keer per maand of vaker een film- of theatervoorstelling, concert, cultureel festival of museum bezoekt (Rotterdam 36%). Via de strategie (dorps) cultuur en vrije tijd wordt een inspanning geleverd om de deelname aan sociaal-culturele activiteiten te vergroten. Binding: 53% van de Pernissers voelt zich (zeer) verbonden met Rotterdam (67%). 21% van de Pernissers denkt dat Rotterdam over twee jaar is verbeterd (Rotterdam 29%). Veel inwoners van Pernis voelen zich verbonden met het dorp. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal vrijwilligers dat actief is. 9

23 2.1.4 De ambitie De ambitie is het beeld van Pernis op de lange termijn (2030). Gezamenlijk is de volgende ambitie voor Pernis tot stand gekomen: Pernis zelfvoorzienend dorp Pernis is en blijft een vitaal dorp waar inwoners van alle leeftijdscategorieën met elkaar samenleven in harmonie met hun omgeving (haven en industrie) en waar de basisvoorzieningen op orde zijn. De couleur locale die voor Pernis is gekozen komt tot uiting in de woorden vitaal dorp, omgeving en basisvoorzieningen. Vitaal dorp is een belangrijk onderdeel uit de ambitie. Pernis is momenteel een vitaal dorp maar zal dat in de toekomst ook moeten blijven. Het inwonertal is in de jaren teruggelopen van rond de 7000 naar ongeveer Met het toevoegen van circa 200 woningen tussen 2004 en 2007 is het inwonertal gestabiliseerd op circa 4800 inwoners. De eerder genoemde afname heeft gevolgen gehad voor het voorzieningenpeil in het dorp. Daarnaast wonen in Pernis relatief veel ouderen en jeugd. Het is het lastig om een wooncarrière te doorlopen. Het voornaamste doel is het inwonertal van 5000 inwoners te bereiken en te behouden. Door middel van sloop en nieuwbouw kan meer variëteit in het woningaanbod worden gecreëerd. Hierdoor kunnen huidige bewoners een wooncarrière binnen Pernis maken en kunnen ook nieuwe inwoners worden aangetrokken. Het gewenste inwonertal zal op peil blijven en draagt hiermee bij aan het vitale dorp. Omgeving. De ligging van Pernis is uniek. Het dorp is omringd door haven en industrie. De milieudruk is hoog en de ligging maakt Pernis kwetsbaar voor eventuele calamiteiten. Ter compensatie van de milieudruk heeft Pernis veel groen. Om het dorp ligt een groene gordel, waar volop mogelijkheden zijn om te sporten en te recreëren. Het is van groot belang dat de balans tussen milieu en omgeving behouden blijft. Hiervoor zijn dan ook inspanningen in het DIN-schema opgenomen om de Pernisser Waterkant en het Pernisser Park aantrekkelijker te maken. Verder is het belangrijk dat ook in de toekomst een goede samenwerking met omliggende bedrijven en partners blijft bestaan om in harmonie te kunnen samenleven, zeker gezien de toenemende industrie, havenactiviteiten en infrastructuur. Basisvoorzieningen. Pernis heeft een rijk verenigingsleven en beschikt over basisvoorzieningen. Gezien de ligging van Pernis zijn de inwoners van oudsher georiënteerd op voorzieningen in het dorp. Om deze voorzieningen in de toekomst te kunnen behouden is het van belang dat het bovengenoemde inwoneraantal van 5000 wordt gerealiseerd. Naast de fysieke voorzieningen moeten verenigingen ook specifiek kijken hoe ze de jeugd aan hun vereniging kunnen blijven binden. Met voldoende inwoners is het mogelijk om een vitaal dorp te blijven waar de basisvoorzieningen op orde zijn. 2.2 De doelen De drie doelen voor Pernis zijn: Aantrekkelijker groen tuindorp. Een dorp met voldoende inwoners (5000) om zelfvoorzienend te zijn. Vitaal. Zelfredzaam(er), levensloopbestendiger en gezonder. Samen. Samenlevingskarakter (sociale cohesie) dorp behouden en waar mogelijk versterken. Samen-redzaam met hoge participatiegraad. 10

24 De ER doelen worden bereikt door middel van strategieën. De strategieën worden toegelicht in de volgende paragraaf. ER-Doel SMART-Doel 2018 Strategie Aantrekkelijker groen tuindorp Indexcijfer tevredenheid woning algemeen stijgt van 149 naar 154 Vitaal Samen Tevredenheid sport/spelvoorzieningen indexcijfer blijft gelijk op 118 Tevredenheid maatschappelijke voorzieningen indexcijfer blijft gelijk op 168 Tevredenheid leefomgeving adequate sociale voorzieningen blijft gelijk op 131 Deelname sociaal-culturele en sportactiviteiten van 81 omhoog naar 85 Tevredenheid aantrekkelijke sociale leefomgeving nu 179 blijft gelijk Inzet op milieu en duurzaamheid & Inzet op wonen en infrastructuur. Inzet op voorzieningen & Inzet op jeugd. Inzet op (dorps)cultuur en vrije tijd. 2.3 De aanpak Strategieën Inzet op milieu en duurzaamheid: wonen en werken in harmonie met elkaar (balans mens-milieu en economie) in een hele dynamische omgeving. De Pernissers, maar ook het dorp als geheel dient zelfvoorzienender te worden op het gebied van energie, duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied. Hiervoor wordt de samenwerking met de omgeving geïntensiveerd (DIN inspanning 1) en worden zonnepanelen aangelegd in relatie met het verduurzamen van woningen. Inzet op wonen en infrastructuur: het behouden van de huidige bewoners, doorstroommogelijkheden voor jongeren en jonge gezinnen (wooncarrière) en de instroom en regulering van nieuwe bewoners. Als basis en start zal in 2014 een woonmonitor worden opgesteld. Inzet op voorzieningen. Pernis beschikt over basisvoorzieningen, zoals winkels voor dagelijkse boodschappen, twee basisscholen, een fysiotherapeut, twee huisartsen en cultuur- en sportverenigingen. De landelijke trend van vergrijzing en individualisering treft ook Pernis. Mede door deze ontwikkelingen komen voorzieningen onder druk te staan. Met onder andere de bouw van het MFC wordt een duurzame inspanning gerealiseerd. Inzet op jeugd. Door in te zetten op jeugd kan hun perspectief worden vergroot. Het percentage jongeren dat in Pernis drinkt of drugs gebruikt is relatief hoog in vergelijking met het Rotterdams gemiddelde. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat jongeren in Pernis zich relatief eenzaam voelen. Om de jongeren meer perspectief te bieden worden verschillende inspanningen uitgevoerd. Het talent van de jongeren zal worden gestimuleerd, zodat zij dit (verder) kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt het huidige alcoholbeleid voortgezet en wordt de aanpak van drugsproblematiek meegenomen in het beleid. 11

25 Inzet op dorpscultuur en vrije tijd: Pernis heeft een karakteristieke dorpskern met goede (groen)voorzieningen. Het is een relatief veilig gebied in verhouding tot het Rotterdams gemiddelde en het is kindvriendelijk. De sociale binding in Pernis is hoog. Men kent elkaar en spreekt elkaar aan als dat nodig is, maar staat ook open voor nieuwkomers. De sociale binding wordt ook door de jeugd als prettig ervaren. De betrokkenheid van de inwoners bij het dorp komt tot uiting in de vele activiteiten die in Pernis worden georganiseerd en de vele actieve vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan het verenigingsleven. Het behouden van deze vrijwilligers, het aantrekken van nieuwe en jongere vrijwilligers, maar ook het matchen van de vraag en het aanbod van vrijwilligers is een concrete inspanning Prioriteiten In 2018 is het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Pernis gerealiseerd en zijn er in Pernis twee duurzame scholen. Met de realisatie van het MFC is de accommodatie voor culturele en sportverenigingen gewaarborgd. Het MFC zal naast het huidige openlucht zwembad worden gebouwd. Innovatieve en duurzame koppelingen met het huidige zwembad en de toekomstige aanleg van duurzame energie (zonnepanelen op Robbenoord) bieden veel kansen. Tevens zijn de basisscholen duurzaam gerenoveerd. Het wijk-inlooppunt biedt onderdak aan burgerschap bevorderende activiteiten, burgerparticipatie, de vergaderingen van de gebiedscommissie en tevens wordt de dienstverlening van overheidswege vraaggericht aangeboden (onder andere spreekuren Woonbron, bouwinspecteur en kamer wijkagent). In 2018 is de woonzorgzone aangepast aan de nieuwe situatie en zijn de faciliteiten voor ouderen goed geregeld. Wonen en zorg worden gescheiden en ouderen zijn gedwongen langer thuis te blijven wonen. Met de aanpassing kunnen de faciliteiten en activiteiten van het verzorgingstehuis Het Havenlicht blijven bestaan. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden tussen de verschillende zorgaanbieders en vrijwilligers. Ook blijft de zorgketen in Pernis behouden. In 2018 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van het Arie den Arendplein. Een aantal winkelpanden en het schoolgebouw aan het plein staat leeg. Het plein is recent opgeknapt en geschikt gemaakt voor evenementen en andere activiteiten. Het is belangrijk dat ook de omgeving van het plein, dat het hart van het dorp is, weer levendig wordt en de leegstand een nieuwe invulling krijgt Knelpunten Een knelpunt is het uitbreiden van de Bouwweg. De inspanning Bouwweg betreft het onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om de huidige bouwweg aan de Noordkant van Pernis om te vormen tot een extra ontsluitingsweg. Hiermee wordt niet alleen de oude Pastoriedijk ontlast, maar kan de weg ook gebruikt worden als extra parkeervoorziening op speeldagen van de voetbalvereniging. De kosten voor de inspanning (onderzoek) zijn gedekt, echter de aanpassingen aan de weg zelf niet. De kosten die hiermee samenhangen betreffen tot euro. Een ander knelpunt is het beter benutten van de waterkant en het park. De waterkant van Pernis is uniek. Uit korte interviews, gehouden door twee leden van de klankbordgroep Pernis 2030, blijkt dat voor veel Pernissers de waterkant hun favoriete plek is. Om de waterkant beter te benutten en aantrekkelijker te maken wordt nagedacht over de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hardloop, fiets- en skateronde die ook doorloopt in het park. Wanneer een hardloopronde ontwikkeld wordt, worden Pernissers gestimuleerd te sporten. Daarnaast kan gedacht worden aan kleine ontmoetingsplekken of rustplaatsen aan deze ronde, waar gebruikers rustig kunnen genieten van het uitzicht terwijl zij andere inwoners/gebruikers ontmoeten of weer energie opdoen om de ronde verder uit te rennen. 12

26 Hierdoor kunnen mensen fitter worden en/of kan de eenzaamheid worden doorbroken. Daarnaast kwam uit de enquête van de klankbordgroep 2030 naar voren dat Pernissers graag een horecagelegenheid aan de Maas zien. Hier liggen dan ook kansen om aansluiting te zoeken bij de stedelijke programma s groen en recreatie langs de oevers van de Maas en levendige Stad. Aandachtspunt is het beheer. Het aantrekkelijker maken en beter benutten van de waterkant dan wel park kunnen gevolgen hebben voor het beheer. De kosten worden vooralsnog geschat op circa euro. Een ander knelpunt is het Arie den Arendplein. Momenteel staan een aantal panden langs het plein leeg. Recent hebben een tweetal winkelpanden een andere invulling gekregen. Zo is de fysiotherapeut uitgebreid en is een dansstudio geopend. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft het draagvlak van de winkels fragiel. Daarnaast is het de zorg of de overige twee winkels stand kunnen houden op hun huidige locatie. Het plein is recent op één hoogte gebracht waardoor het plein geschikter is voor evenementen en (wellicht in de toekomst) een markt. Hierdoor is en blijft het plein het hart van de Pernisser samenleving. Eind 2013 is de aan het plein grenzende basisschool leegkomen te staan. In het plan van aanpak zullen verschillende toekomst scenario s worden uitgewerkt. Het Arie den Arendplein is een plein waar Pernissers elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen participeren in de evenementen die georganiseerd worden. Verplaatsing van de huidige winkeliers en stimulering van ander gebruik van de ruimten of herontwikkeling van schoolgebouw wordt geschat op circa Ontwikkelagenda Op de ontwikkelagenda staan de knelpunten genoemd bij 2.4 voor de lange termijn De inspanningen voor de periode die in het DIN-schema zijn opgenomen zijn financieel gedekt of worden in de uitvoeringsprogramma s van de clusters opgenomen. Overige ontwikkelpunten betreffen woningbouw zoals opgenomen in het bestemmingsplan voor de periode Daarnaast heeft het gebied Pernis te maken met ontwikkelingen door Partners in de omgeving met gevolgen voor de milieudruk en verkeer en vervoer in en rond Pernis, onder andere uitbreiding van bedrijven in de Petrochemische industrie, Waal- en Eemhavengebied (Coolport) en het doortrekken van de A4-Zuid en de intensivering van scheep- en binnenvaart. 13

Gebiedsplan

Gebiedsplan Gebiedsplan 2014-2018 Pernis: Een Duurzaam Dorp in de Haven 1 2 Samenvatting Pernis is een dorp met 4780 inwoners midden in het havengebied. Pernis is goed bereikbaar via het water, de weg en het spoor.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Horecagebiedsplan Pernis

Horecagebiedsplan Pernis Horecagebiedsplan Pernis HORECAGEBIEDSPLAN 2015-2016 Gebied Pernis Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Gebruikte begrippen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Gebiedsbeschrijving van Pernis...4 2.1 Wijkprofiel

Nadere informatie

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum )

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum ) Persbericht De 8 e Steen (datum 01-02-2018) Steenderen vitaal! Natuurlijk is Steenderen vitaal. Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen met honderden vrijwilligers. Op diverse plekken in ons dorp

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Gebiedsprogramma Pernis Kiosk aan de PernisseWaterkant

Gebiedsprogramma Pernis Kiosk aan de PernisseWaterkant Gebiedsprogramma Pernis 2016-2018 Kiosk aan de PernisseWaterkant 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Algemene inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 2 Analyse... 5 2.1 De

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! v 1 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te werken aan concrete plannen om samen

Nadere informatie

PvdA Duiven - Samen Vooruit!

PvdA Duiven - Samen Vooruit! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA DUIVEN 2018 PvdA Duiven - Samen Vooruit! Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de PvdA Duiven voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Voor ons is dit de basis om verder te

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West 2030 Station Nieuwe Meer is niet alleen een nieuwe metrostation verbonden met Schiphol, Hoofddorp, Zuidas en de Amsterdamse

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Bloemendaal, 27 september Bijpraatavond Project Vitaal Vogelenzang Terugblik en vooruitzicht

Bloemendaal, 27 september Bijpraatavond Project Vitaal Vogelenzang Terugblik en vooruitzicht Bloemendaal, 27 september 2017 Bijpraatavond Terugblik en vooruitzicht Welkom Bijpraatavond Vitaal Vogelenzang Doel van de avond Bijpraten over het project: - Terugblik & vooruit kijken Kennismaken Ruimte

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Eemsdelta is het centrale uitgangspunt van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Om te kijken hoe de regio zich ontwikkelt

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien Diepenveen en Schalkhaar er straks uit? 28 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over Diepenveen en Schalkhaar Wat staat

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017

Duurzaamheid: Anne Mollema Projectmanager SO. Hoe een boerenjongen van de stad ging houden. 11 mei 2017 Duurzaamheid: Hoe een boerenjongen van de stad ging houden Anne Mollema Projectmanager SO 11 mei 2017 . En in de lucht Maar vooral op de grond Waar gaat het over? De transitie De omgeving Anders werken;

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar?

Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Is uw dorp of wijk in de toekomst nog leefbaar? Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk.

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Graafsepoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Graafsepoort Graafsepoort ligt ten noordoosten van de Binnenstad. De wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo n negentig jaar tot stand zijn

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Plan van Aanpak samen op weg naar beweging

Plan van Aanpak samen op weg naar beweging Plan van Aanpak samen op weg naar beweging 2017-2018 Mei 2017 - 2 - Inhoudsopgave 1. Sportief, Gezond & Cultureel 3 2. Meedoen & Talent 4 3. Samen & Actief 5 4. Communicatie & Organisatie 6 Inleiding We

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst dromen over Wilgenland. Terugblik: waarom een toekomstvisie en hoe pakken we dit aan?

Verslag van de bijeenkomst dromen over Wilgenland. Terugblik: waarom een toekomstvisie en hoe pakken we dit aan? Verslag van de bijeenkomst dromen over Wilgenland 13 november 2017 Op maandag 30 oktober organiseerden we de bijeenkomst dromen over Wilgenland. We nodigden hier alle bewoners van de wijk Wilgenland voor

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit?

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? 28 mei 2019 Waarom de Omgevingswet? Een nieuwe wet in 2021: de Omgevingswet Bundelt 26 wetten en regels op het gebied van wonen, mobiliteit,

Nadere informatie

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 2017-2018 Project Centrumontwikkeling Oude Pekela Beschrijving project Het centrum van Oude Pekela heeft te maken met leegstand

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART

TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART #LVOPDEKAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART TOEKOMSTVISIE LV OP DE KAART DIT IS Leidschendam-Voorburg is een actieve en betrokken gemeenschap waar mensen met plezier wonen, ondernemen en recreëren. Deze groene gemeente

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Dorpsvisie Middelstum

Dorpsvisie Middelstum Dorpsvisie Middelstum 2016-2020 INLEIDING In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 In balans voor de toekomst. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Na een regionale werkconferentie in Venlo, zijn op 24 september 2018 zo n 70 medewerkers van verschillende Zuid-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk,

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Verslag van het toekomstlab Deest. Het proces: hoe komen we tot een toekomstbeeld?

Verslag van het toekomstlab Deest. Het proces: hoe komen we tot een toekomstbeeld? Verslag van het toekomstlab Deest Op woensdagavond 12 juni organiseerden we een toekomstlab in t Trefpunt in Deest. Tijdens deze avond gingen we met ongeveer 40 betrokken bewoners en ondernemers in gesprek

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Veerkrachtige dorpen De dorpen van de toekomst?

Veerkrachtige dorpen De dorpen van de toekomst? Veerkrachtige dorpen De dorpen van de toekomst? Zegt u eens Een verhaal uit een dorp anno 2019 Meer volk in t dorp dat ouder wordt Grijze druk in Antwerpen, 2015 op zichzelf zonder winkels ... Met

Nadere informatie

Visie op Zetten in 2025

Visie op Zetten in 2025 Visie op Zetten in 2025 door comité Zicht op Zetten Magda Rem, Ton Hover, Arie van Noordwijk, Wieger van der Spek en Marc Jansen November 2017 In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Project

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -...

Banter Boulevard. Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... De ambitie van Bant - één dorpsschool Banter Boulevard Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel DNA van Bant - samen -... Concept Januari 2018 De ambitie van Bant

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016

Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Advies LEA-Werkgroep - Combinatiefunctionarissen - Hoornaar, 23 mei 2016 Agenda Sport en Bewegen in de Buurt Werkgroep en Proces Advies: We zien de noodzaak en benutten de kansen Onze visie Onze programma

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Heijplaat. Ondernemend wonen in een stadshaven

Heijplaat. Ondernemend wonen in een stadshaven Heijplaat Ondernemend wonen in een stadshaven EEN DORP IN DE STAD AAN DE HAVEN Grotendeels omgeven door water, midden in de haven ligt Heijplaat, meer een dorp dan een wijk. Rond 1914 kwamen er de eerste

Nadere informatie

Hallo IJsselstein! Gezellig en gastvrij

Hallo IJsselstein! Gezellig en gastvrij Hallo IJsselstein! Gezellig en gastvrij De stadsvisie is afgerond en vastgesteld. Mede dankzij u. Dit document omvat alle beleidsterreinen en benoemt de koers en de identiteit van de gemeente. De stadsvisie

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten.

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. Doel van de avond Uitleg van het proces tot nu toe. Wie zijn Bezorgd Badhoevedorp? Wat zijn onze speerpunten: Toelichting + schets. Bespreken speerpunten

Nadere informatie