Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum: 02 december 2014 Versie: 1.0 definitief

2 Versiebeheer Versienr. Versiedatum Samenvatting wijziging Auteur september 2014 Eerste concept Natalia Schulten oktober 2014 Tweede concept Natalia Schulten november, 2014 Derde concept Victor van der Wal december, 2014 Vierde concept-ter vaststelling Victor van de Wal/Natalia Schulten december 2014 Feedback stuurgroep verwerkt Maurits van Rozen december 2014 Nogmaals feedback verwerkt van de Maurits van Rozen stuurgroep Feedback van Herman verwerkt waar Maurits van Rozen mogelijk. Plafondprijs verlaagd naar ,- n.a.v. herzien analyse begroting PID Bijlagen toegevoegd inzake change-, Maurits van Rozen testmanagement en architectuur Laatste puntjes op de i Victor van der Wal 1.0 Defintief Opmaak aangepast en in PDF gezet Victor van der Wal

3 Uitgave: Hogeschool Utrecht Bureau Inkoop en Aanbesteden Postbus AN UTRECHT Oudenoord EX UTRECHT Juridische grondslag: Gezien de aard en de geschatte omvang van de opdracht dient aanbesteed te worden conform de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de Aanbestedingswet). Aanbestedingswet 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542, strekt ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart Procedure: Openbare procedure 2014 Hogeschool Utrecht Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of bewerking van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hogeschool Utrecht is verboden, behoudens de beperking bij de wet gesteld.

4 Inhoudsopgave: 1 Inleiding Aanleiding Doel van dit document Doel van het project Opdrachtformulering Klantanalyse Financiering 8 2 Omschrijving van het project Inhoud van de aan te besteden opdracht Contractmanagement Interne ontwikkelingen en invloeden Raakvlakken met andere inkoopsegmenten of aanbestedingen 11 3 Marktonderzoek Beschrijving van de markt Marktaandeel van Hogeschool Utrecht Trends en ontwikkelingen Duurzaamheid, Social Return en MVO Duurzaamheid Social return MVO Conclusie marktonderzoek/oriëntatie 14 4 Aanbestedingsstrategie Aanbestedingsprocedure Perceelvorming Leveranciersprofiel Looptijd overeenkomst(en) 17 5 Aandachtspunten Aandachtspunten in de selectiecriteria Aandachtspunten in de doelstellingen en randvoorwaarden Aandachtspunten in de beoordeling Aandachtspunten in de contractvorm Fiscale aandachtspunten Aandachtspunten energieprestaties (duurzaamheid) 19 6 Projectstructuur en afbakening Relevante Stakeholders Projectcommunicatie 21

5 6.3 Op te leveren documenten Risicobeheersing 22 7 Tijdspad en tijdsbesteding Mijlpalenplan en te bereiken resultaten Randvoorwaarden 25 8 Ondertekening voor akkoord 25 Bijlage A Geheimhoudingverklaring 27

6 Begripsbepalingen Op deze aanbesteding zijn de volgende definities en begrippen van toepassing. Indien de definitie in enkelvoud is gegeven wordt ook het meervoud daaronder verstaan en omgekeerd, tenzij anders is aangegeven, of uit de context blijkt dat het tegendeel het geval is. Praktijksoftware Software ter ondersteuning van het logistieke stage- en afstudeerproces van de studenten van de HU

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Hogeschool Utrecht verzorgt en begeleidt, als onderdeel van het curriculum van haar studenten, de stages en afstudeeropdrachten gedurende de opleiding. Op dit moment is de softwarematige ondersteuning van deze processen versnipperd en niet gestandaardiseerd. Om het (logistieke) proces van stage en afstuderen te professionaliseren binnen de HU is door het management van Onderwijslogistiek besloten een aanbesteding op te starten. 1.2 Doel van dit document Onderliggend document is opgesteld om de uitgangspunten, de aanpak en de aanbestedingsstrategie van de aanbesteding Praktijksoftware vast te leggen. Dit document geeft de contracteigenaar en Bureau Inkoop en Aanbesteden een beeld van de op te leveren producten, de te volgen aanpak en de benodigde inspanning. Het Plan van Aanpak en de aanbestedingsstrategie vormen de basis voor de uitvoering van deze aanbesteding. Het aanbestedingstraject vangt aan na goedkeuring van onderliggend document door de opdrachtgever. Algemene informatie inzake begrippen, communicatie e.d. is te vinden op 1.3 Doel van het project Doelstelling van de Manager Onderwijslogistiek is te komen tot (een) leverings- overeenkomst inzake het leveren, implementeren en technisch beheren van Praktijksoftware waarmee HU nastreeft genoemd logistiek proces te faciliteren volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen, waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, duurzaamheid en kostenbeheersing voorop staan. Met de aanbesteding wordt beoogd een gestandaardiseerd proces van stage en afstuderen door onze studenten tegen zo n hoog mogelijke (beschreven) kwaliteit met daaraan gekoppeld de laagst mogelijke TCO (Total Cost of Ownerschip). Aanvullende doelstellingen zijn: Het borgen van kwaliteit door aan te sturen op kwalitatief optimale dienstverlening (waarbij prestatieindicatoren zoals maximale beschikbaarheid, aanvaardbare levertijden, efficiency en optimale tevredenheid onder gebruikers een rol kunnen spelen) Een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijsproces Het verstevigen van de concurrentiepositie van de HU Een gebruiksvriendelijke software voor het proces van Praktijkervaring door studenten De software moet passen binnen de IT infrastructuur van de HU Het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde (prijs/kwaliteit; best value for money) voor de publieke middelen [dit volgt uit artikel 1.4 van de Aanbestedingswet] Het doorlopen van dit aanbestedingstraject in lijn met de vereisten die voortvloeien uit de Europese wet- en regelgeving, dient er voor te zorgen dat Onderwijslogistiek/HU voldoet aan de rechtmatigheid- en doelmatigheid eisen die aan haar als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de Aanbestedingswet) gesteld worden.

8 1.4 Opdrachtformulering Bureau Inkoop & Aanbesteden heeft van de opdrachtgever de volgende opdracht gekregen: Begeleiden en ondersteunen van de gedelegeerd opdrachtgever in het aanbestedingstraject dat aanvangt met de goedkeuring van onderliggend document door de (gedelegeerd) opdrachtgever tot de implementatie van één overeenkomst. Na het aanbestedingstraject begint de implementatiefase, waarin Bureau Inkoop en Aanbesteden de (gedelegeerd) opdrachtgever ook zal ondersteunen. Na de implementatiefase volgt de contractmanagementfase. Deze laatste fase zal voor Bureau Inkoop & Aanbesteden echter geen onderdeel zijn van dit project. 1.5 Klantanalyse Stage- en afstudeeractiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma van de student. Ca studenten volgen stage en/of afstudeertrajecten bij 6 faculteiten. Om deze grote hoeveelheid aan primaire activiteiten op verantwoorde en binnen wettelijke vereisten uit te voeren, is het noodzakelijk dat de HU hierin professioneel optreedt. 1.6 Financiering Opdrachtgever verklaart, door het ondertekenen van dit Plan van Aanpak, dat er voldoende budget aanwezig is voor het uitvoeren van deze aanbesteding. 2 Omschrijving van het project 2.1 Inhoud van de aan te besteden opdracht De volgende diensten/zaken maken onderdeel uit van deze aanbesteding: - Levering, onderhoud en technisch beheer van Praktijksoftware - Dienstverlening van implementatie van de Praktijksoftware CPV code: Diensten voor ontwikkeling onderwijssoftware CPV-code: Software voor onderwijsdoeleinden

9 2.2 Omvang van de aan te besteden opdracht De opdracht heeft betrekking op de 6 faculteiten en alle locaties van Hogeschool Utrecht. In zijn totaliteit betreft het een 20-tal instituten met een eigen onderwijs aanbod. Op dit moment studeren ongeveer studenten aan de Hogeschool Utrecht. 1. Bij het ene proces is de student verantwoordelijk voor het zoeken en vinden van een stageplaats. De opleiding faciliteert door informatie te verstrekken en, waar bekend, beschikbare stageplaatsen aan te bieden. 2. Bij het andere proces is de opleiding (wettelijk) verantwoordelijk in het voorzien van stageplaatsen volgens zeer strakke specificaties en een beperkt aanbod vanuit het werkveld. Het machtingsproces vergt vergaande detailinformatie van zowel stage-aanbieder als stagehistorie van de student om de juiste match te maken. Hogeschool Utrecht budgetteert de opdracht op maximaal ,- (incl. 21% BTW) op het gebied van Praktijksoftware in de komende 4 contractjaren. Dit maximum is opgesplitst in lasten voor technisch beheer, support en licenties enerzijds en implementatiekosten anderzijds. De Hogeschool Utrecht wil na volledige implementatie van het praktijkonderwijs software pakket maximaal ,- (incl. 21% BTW) besteden aan technisch beheer, support en licenties. Het budget is de komende boekjaren als volgt verdeeld: Boekjaar Budget , , , , ,- 2.3 Ervaringen met de huidige Overeenkomst en geleverde prestaties Op dit moment passen een aantal faculteiten de praktijksoftware OnStage van de firma Xebic toe. Daarnaast zijn er faculteiten die andere applicaties toepassen zoals MS Acces en MS Dynamics. NB: De contracteigenaar/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de huidige overeenkomsten. Contracteigenaar kan hierbij de hulp inschakelen van Bureau Inkoop en Aanbesteden. Contracteigenaar is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van gegevens met betrekking tot de huidige situatie. Contracteigenaar kan hierbij de hulp inschakelen van Bureau Inkoop en Aanbesteden. Huidige contracten In de huidige situatie heeft de Hogeschool Utrecht (een) contract(en) voor levering/dienst afgesloten met de volgende leveranciers: - Xebic/Educate2Work - CRM Resultants - Beleza - B3Net De belangrijke aandachtspunten/verbeterpunten die uit de huidige contract(en) voortvloeien voor de te doorlopen Europese aanbesteding zijn: - Financieel proces - Opzetten SLA management (w.o. functioneel/technisch beheer) - Harmonisatie

10 2.3.1 Contractmanagement Hogeschool Utrecht heeft een contractmanager aangewezen die het contractmanagement op de volgende wijze uitvoert: Periodiek (nog nader vast te stellen) zal er een cross functioneel CLM team (w.o. Sandra van Beek) met de te contracteren leverancier overleg hebben waarbij contract- en SLA afspraken besproken en gemonitord worden. Bij de Best Value Approach gaat de opdrachtnemer week- en maandrapportages toepassen die de voortgang van afspraken zijn gemaakt in de concretiseringsfase borgen.

11 2.4 Interne ontwikkelingen en invloeden Op dit moment verkeert de HU Diensten in een professionaliseringsslag. Voor Onderwijslogistiek betekent dit o.m. dat er allerlei programma s parallel lopen die in meer of mindere mate invloed hebben op de aanbesteding. Zie ook paragraaf Raakvlakken met andere inkoopsegmenten of aanbestedingen Deze aanbesteding heeft raakvlakken met de volgende (inkoop-)segmenten: - N.v.t.

12 3 Marktonderzoek Om de juiste inkoopstrategie te kunnen bepalen is inzicht in de markt noodzakelijk. Een kort marktonderzoek is vooraf gegaan aan het opstellen van dit document. De resultaten van dit markonderzoek staan in dit hoofdstuk beschreven. 3.1 Beschrijving van de markt Brancheorganisatie: Nederland ICT Inhoud Praktijksoftware is voor de HU een pakket op tactisch/strategisch niveau. Het betreft standaardsoftware waarbij maatwerk wordt vermeden. Potentiële leveranciers - Xebic - CRM Resultants - B3net - Parsys - Centuri 3.2 Marktaandeel van Hogeschool Utrecht De positionering van de categorie in de inkoopportfolio is als volgt: Hefboom producten Strategisch producten Invloed financieel resultaat Routine producten Knelpunt producten Toeleveringsrisico De strategie is het verkrijgen van het juiste advies over de aan te schaffen producten waarbij het wenselijk is om unieke (lees monopolistische) leveranciers te vermijden. De te ondernemen acties zijn: het minimaliseren van specificaties maar ook door, waar mogelijk, ruimte te geven aan Inschrijvers om invulling te geven aan het realiseren van doelstellingen het ontwikkelen van en/of aandacht voor alternatieven; het creëren van competitie, marktwerking.

13 Indien daarnaast ook de perceptie van de potentiële leveranciers in kaart gebracht wordt als het gaat om de aantrekkelijkheid van Hogeschool Utrecht als klant dan ontstaat het volgende beeld: Exploiteerbaar Kern Aandeel omzet Verwaarloosbaar Ontwikkeling Aantrekkelijkheid als klant Hogeschool Utrecht is een grote klant in de markt voor Praktijksoftware. Voor Hogeschool Utrecht bevindt Praktijksoftware zich in het kern/ontwikkeling kwadrant van de Kraljic matrix. Dit kenmerkt zich door een relatief hoog volume in combinatie met een relatief groot toeleveringsrisico. De strategie in dit kwadrant is gericht op comakership. Hogeschool Utrecht is een grote klant in de onderwijsmarkt en staat open voor de inbreng van kennis van de leverancier en voor alternatieve of innovatieve oplossingen en is daarmee interessant voor potentiele leveranciers voor Praktijksoftware. Daarmee bevindt De Hogeschool Utrecht zich in het ontwikkelings- kern segment van de leverancier wat tegemoet komt aan de wens een strategische partner te contracteren. 3.3 Trends en ontwikkelingen De volgende trends en ontwikkelingen zijn van belang bij de te doorlopen Europese aanbesteding: De trend in de markt is dat er een duidelijke beweging is naar cloudoplossingen. Deze ontwikkeling zal echter in deze aanbesteding nog niet (meteen) als (definitieve) oplossing meegenomen worden. De HU zal zich hierin in de komende periode verder verdiepen om te komen tot beleid op dit vlak en een duidelijk omschreven behoefte en aanpak. Als prijs en kwaliteit gelijk zijn bij verschillende biedingen, geniet de cloudoplossing de voorkeur. 3.4 Duurzaamheid, Social Return en MVO Duurzaamheid De Hogeschool Utrecht heeft de ambitie om duurzaam in te kopen. Waar mogelijk zal duurzaam inkopen worden meegenomen in de Aanvraag tot Inschrijving. Als er eisen zijn die de RVO (voorheen Agentschap.nl) heeft opgesteld rondom het leveren van software dan zullen deze worden meegenomen in deze aanbesteding naast de eisen en/of wensen die voortvloeien uit het beleid van de Hogeschool Utrecht.

14 3.4.2 Social return In het kader van social return worden de volgende voorwaarden opgenomen in de aanbesteding en/of uitvoering van Praktijksoftware: - Voor deze aanbesteding niet opportuun MVO N.v.t Conclusie marktonderzoek/oriëntatie Om de juiste inkoopstrategie te kunnen bepalen is inzicht in de markt noodzakelijk. Er is beperkt marktonderzoek gedaan aan het opstellen van deze aanbestedingsstrategie. Naar verwachting zijn er circa 5 marktpartijen die de Praktijksoftware kunnen leveren: - On Stage - CRM Dynamics - B3net - Parsys - Centuri Op basis van dit aantal potentiële marktpartijen geeft het projectteam de voorkeur aan het volgen van een Openbare aanbestedingsprocedure.

15 4 Aanbestedingsstrategie 4.1 Aanbestedingsprocedure Het voorstel voor de te volgen aanbestedingsprocedure is een Best Value Approach (BVA). De methode Best Value Procurement (BVP) wordt toegepast in deze aanbesteding. Door BVA krijgen leveranciers de kans om hun expertise maximaal te laten zien en zich daarmee van elkaar te onderscheiden. De Best Value Approach is gebaseerd op de volgende principes: De leverancier is de expert Verminderen van risico s door gebruik expertise en transparantie Minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties Luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie Periodieke rapportages: In de periodieke rapportage rapporteert de opdrachtnemer over: 1) Zelf benoemde KPI s waarmee wordt aangetoond dat de doelstellingen van HU (zoals opgenomen in de inschrijvingsleidraad) worden gerealiseerd 2) Over risico s 3) Over ongewenste gebeurtenissen die impact hebben op overeengekomen mijlpalen en/of op kosten Het doel van de rapportage is: Volledige transparantie zodat HU voortdurend en continu inzicht heeft in de stand van zaken en de prestaties van Inschrijver en voor de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij in control zijn Biedt opdrachtnemer de mogelijkheid om proactief te kunnen bijsturen Biedt de ruimte om performance te kunnen evalueren Zorgt voor een learning cycle De BVA bestaat uit 3 fasen: Inschrijvings- en beoordelingsfase: de filters prestatie onderbouwing, risicodossier, kansendossier en interviews zorgen voor gunning aan de partij met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Concretiseringsfase: in detail uitwerken van de prestatie die de beoogde opdrachtnemer en opdrachtgever in de uitvoering levert en hoe deze gemeten wordt, afstemmen van verwachtingen van opdrachtnemer en opdrachtgever zodat tijdens de uitvoering zich geen verassingen voordoen Uitvoeringsfase: meting van de prestaties van opdrachtnemer en opdrachtgever in een wekelijkse rapportage

16 Verschil Traditioneel vs. Best Value aanbesteden Traditionele aanbestedingsprocedures: Laag kwaliteitsaandeel EMVI (prijs/kwaliteit = 70/30) Schriftelijke beoordeling (plannen van aanpak) Referentiekader afhankelijk van beoordelaars Onderscheidend vermogen EMVI? (iedereen kan inmiddels goed een Plan van Aanpak schrijven n.a.v. terugkoppelingen) Hogere transactiekosten bepaald door zaken uit te vragen die er niet toe doen Risicomanagement door opdrachtgever Geen inzicht in oorzaak wijzigingen De BVA aanbesteding: Hoog kwaliteitsaandeel EMVI (prijs/kwaliteit = 30/70) Schriftelijke beoordeling (5 A4) en interviews met sleutelfunctionarissen Referentiekader onafhankelijk van beoordelaars (onderling vergelijken als tussenstap) Duurzaam onderscheidend vermogen door prestatie indicatoren per project. Tijdelijke organisatievorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijdstip, gebruikmakend van vooraf vastgestelde middelen opgebouwd door de markt zelf uniformiteit in EMVI-aanpak Lagere transactiekosten (uitwerking details in pre-award fase door 1 inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een aanbieding heeft gedaan in een aanbestedingstraject. ) Risicomanagement door opdrachtnemer Wekelijkse rapportages geven inzicht in oorzaak wijzigingen/opgetreden risico s Dit leidt tot meer efficiency, betere projectresultaten, meer tevreden opdrachtgevers en opdrachten en ontzorgen van opdrachtgever. Voor het leveren van Praktijksoftware in haar totaliteit zijn er een beperkt aantal aanbieders op de markt. De keuze voor een Europees Openbare procedure is vooral gelegen in: - Beperkt aantal aanbieders - Contracteren van de Best in Class - Maximale marktwerking - Drempelbedrag (Investeringen)

17 4.2 Perceelvorming Er is voor gekozen om Praktijksoftware in de markt te zetten op basis van de onderstaande perceelvorming: Gezien de integrale benadering van de aanschaf en implementatie van Praktijksoftware is de aankoopstrategie gericht op het contracteren van 1 leverancier. 4.3 Leveranciersprofiel De leverancier zal op basis van Proven Technology en een kwalitatief hoogstaand referentiekader moeten kunnen aantonen geschikt en bekwaam te zijn voor de realisatie van de Praktijksoftware. 4.4 Looptijd overeenkomst(en) De te sluiten overeenkomst kent een contractperiode van 4 jaar, vanaf 01 juli 2015, met voor Hogeschool Utrecht een optie tot verlening met maximaal 4 keer 12 maanden. Gezien de duur van de implementatie en de levenscyclus van de standaard software producten is de keuze voor 8 jaar economisch gezien het meest reëel. 5 Aandachtspunten 5.1 Aandachtspunten in de selectiecriteria De Inschrijver dient te voldoen aan de volgende criteria: - Geen, behoudens wet- en regelgeving (Aanbestedingswet 2012) Het projectteam zal deze criteria in de aanbestedingsdocumenten verder uitwerken en vorm geven. 5.2 Aandachtspunten in de doelstellingen en randvoorwaarden Het projectteam zal goed moeten nadenken over de manier waarop de vraag in de markt gezet wordt in verband met het kunnen beoordelen en vergelijken van de aanbiedingen. Het stellen van open vragen is belangrijk om te kunnen toetsen of een bedrijf aan de wensen van Hogeschool Utrecht voldoet. Deze vragen dienen zodanig gesteld te worden dat een objectieve beoordeling van de offertes geborgd is. Doelstellingen zijn onderverdeeld in financiële en kwalitatieve doelstellingen. Onderwerpen die verder uitgewerkt worden in de aanbestedingsdocumenten zijn: o Verbeteren processen o Verbeteren onderwijs o Verstevigen concurrentiepositie o Gebruiksvriendelijk / Gebruikerstevredenheid Overzichtelijk Makkelijk Simpel Single Sign-On o Kostenbesparing Minimale beheerskosten / financiële beheersbaarheid o Efficiënt werken / efficiency

18 Workflow o Flexibiliteit Makkelijk aanpasbaar Procesdifferentiatie Regie op processen laag in de organisatie o Standaardiseren Zo weinig mogelijk maatwerk! Rationalisatie proces Flexibel waar noodzakelijk Ervaring met uniformeren van spaghetti o Verbeteren communicatie (tussen doelgroepen / gebruikers) Overzichten (kunnen maken) Inzicht in elkaars werk o Continuïteit o Data moet te ordenen en filteren zijn voor accreditatie doeleinden o Werkende totaaloplossing inclusief implementatie en configuratie; technisch beheer en training/opleiding. o Studenten zoeken zelf opdracht en studenten worden geplaatst op opdracht = een functionele behoefte o Migratie (inzicht per faculteit, gegevensmodel huidige/nodige data, bijvoorbeeld voor accreditatie) gegevens uit diverse systemen. Historie is bij FG/FE nodig om student te kunnen plaatsen. Randvoorwaarden: Alle Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te voldoen aan de randvoorwaarden/kaders zoals vastgesteld in de aanbestedingsdocumenten: o Mogelijkheid om makkelijk interactief te koppelen met andere systemen o Toegankelijk voor alle gebruikers o Autorisatie / authenticatie. Moet inloggen met HU-account voor studenten en medewerkers van de HU (voorkeur SurfConext) o Voldoen aan privacy en security beleid conform WBP en HU security beleid o Zoekfunctie (en dus ook categoriseren mogelijk) t.b.v. matching studenten op vacatures/opdrachten (efficiënt en effectief kunnen werken) o Oude gegevens moeten migreerbaar zijn vanuit oude systeem. o Gegevens m.b.t. kwaliteitseisen stage, registreren eisen stageplaats o Inhoud stages kunnen tonen o Kenmerken stageplaats kunnen vastleggen (zie zoekfunctie) o Passen in de HU-architectuur, testprocedure en change procedures o Voldoen aan de ICT standaarden van de HU o Voldoen aan het juridisch normenkader (SURF) De keuze van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving is bepaald vanwege de belangrijke kwalitatieve componenten, welke Onderwijslogistiek wil laten meewegen in de gunningbeslissing, naast de prijsstelling. Dat betekent dat er naast de prijs één of meerdere criteria gehanteerd dienen te worden om te komen tot een evaluatie van de inschrijvingen en gunningadvies. Deze criteria dienen nog nader vastgesteld te worden. Per subgunningcriterium moet een wegingsfactor vastgesteld worden, welke de zwaarte bepaalt waarmee een subgunningcriterium meetelt in de eindbeoordeling. De subgunningscriteria en wegingsfactoren worden in overleg met de projectgroep vastgesteld. 5.3 Aandachtspunten in de beoordeling In de beoordeling ligt de focus op de subgunningscriteria: - Prestatieonderbouwing - Risicodossier - Kansendossier - Prijs

19 5.4 Aandachtspunten in de contractvorm N.v.t. 5.5 Fiscale aandachtspunten N.v.t. 5.6 Aandachtspunten energieprestaties (duurzaamheid) De verantwoordelijkheid voor duurzaam inkopen is belegd bij de afdeling Inkoop. Hiertoe heeft de afdeling Inkoop zich gecommitteerd aan het HBO convenant Duurzaam inkopen. Daarin heeft de HU gesteld dat zij uiterlijk voor 2012 voor 50% van haar inkopen en investeringen duurzaam inkoopt. Het effect op energieverbruik van producten of diensten is een criterium wat in principe in iedere aanbesteding meegenomen dient te worden. Denk hierbij ook aan brandstofverbruik. Voor het brainstormen over mogelijkheden voor vermindering van energieverbruik binnen de HU kan de afdeling Gebouwbeheer & Techniek of Arbo & Milieu benaderd worden. Bij de inkoop van producten en diensten dient de beoordeling en keuze dus mede op basis van de energieprestatie van het product of dienst te geschieden. De energieprestatie dient dus opgenomen te worden als selectie- of gunningcriterium. Dit gebeurd alleen indien het in te kopen product of dienst een significante invloed heeft op het energieverbruik. Indien energieprestatie geen selectie- of gunningcriterium is, dan dient dit hieronder gemotiveerd te worden. Dit in het kader van het energiemanagement binnen de HU (zie handboek energiemanagementsysteem ISO 50001).

20 6 Projectstructuur en afbakening 6.1 Relevante Stakeholders In de onderstaande tabel zijn de relevante stakeholders voor dit project benoemd. De invulling van het projectteam zal bij goedkeuring van dit document door (gedelegeerd) Opdrachtgever zijn vastgesteld. Stakeholders Rol Naam Afdeling Juridische opdrachtgever College van Bestuur Directie Hogeschool Utrecht Tekenbevoegdheden Wim Kuus Directeur Dienst BV overeenkomst (tussen aanbestedingsgrens en 1 mln.) Tekenbevoegdheid overeenkomst (boven 1 mln.) College van Bestuur Directie Hogeschool Utrecht Opdrachtgever Marcel Laks Onderwijslogistiek Gedelegeerd Opdrachtgever Sandra van Beek Onderwijs logistiek Manager Inkoop en Aanbesteden Victor van der Wal Bureau Inkoop en Aanbesteden Eindverantwoordelijke implementatie Sandra van Beek Onderwijslogistiek Contracteigenaar Marcel Laks Onderwijslogistiek Producteigenaar Martijn Timmer IM&ICT Proceseigenaar Sandra van Beek Onderwijslogistiek Contractmanager Hilco Hoksbergen IM&ICT Projectmanagementteam Aanbesteden en Implementeren Rol Naam Afdeling Opdrachtgever Marcel Laks Onderwijslogistiek Projectleider Sandra van Beek Onderwijslogistiek Senior gebruiker Wichert Duyvendak FE Senior leverancier Herman Teuling Onderwijslogistiek Senior leverancier Ed de Vries IM&ICT Projectteam Rol Naam Afdeling Projectleider Maurits van Rozen IM&ICT Stagecoördinator Henk Jacobs FE Materiedeskundige Rik van Wijk FNT Inkoopprocesmanager Natalia Schulten Bureau Inkoop en Aanbesteden Materiedeskundige Wendy van Doorn FMR Materiedeskundige Peter Porrio Onderwijslogistiek Materiedeskundige Jeroen Nienhuis FEM Materiedeskundige Bas de Graaff FCJ Materiedeskundige Mirjam Broekema FG Materiedeskundige Ton van de Pasch IM&ICT Applicatiebeheer Materiedeskundige Sandra van Beek Onderwijslogistiek

21 6.2 Projectcommunicatie Alle communicatie gedurende en na afronding van de aanbesteding over de inhoud van de aanbesteding, verloopt via of in afstemming met de procesbegeleider van de betreffende aanbesteding. Bij afwezigheid van procesbegeleider zal de communicatie verlopen via Bureau Inkoop en Aanbesteden. Hiertoe behoort tevens alle communicatie richting Inschrijvers in het kader van deze aanbesteding. Alle projectteamleden zullen een geheimhoudingsverklaring tekenen waarin staat vermeld dat alle aanbesteding gerelateerde informatie-uitwisseling via eerder genoemde contactpersonen dient te verlopen. De geheimhoudingsverklaring is toegevoegd achter Bijlage A. NB: Van alle leden van het projectteam dient tijdens de kick off een ondertekend exemplaar van de geheimhoudingsverklaring in het bezit te zijn van Bureau Inkoop en Aanbesteden (zie bijlage A). 6.3 Op te leveren documenten. In de onderstaande tabel staat weergegeven welke documenten er gedurende het aanbestedingstraject worden opgeleverd, door wie deze documenten worden opgesteld en door wie de documenten bekrachtigd dienen te worden. Europese aanbestedingsprocedure: Document 1 Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie 2 Aanbestedingsdocumenten (o.a. Aanvraag tot Inschrijving/ selectie-en gunningleidraad inclusief PvE en concept contract) 3 Beoordelingsprotocol (aanbestedingsdocumenten ter inzage) 4 Proces verbaal art (Gunningadvies) Op te stellen door Projectteam Getoetst door* - Projectleider - Manager Inkoop Projectteam - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop Projectteam - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop Projectteam - Projectleider - Opdrachtgever - Manager Inkoop 5 Overeenkomst Procesbegeleider - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop 6 Gunningbrieven Procesbegeleider - Manager Inkoop 7 Publicatiedocument Procesbegeleider - Manager Inkoop 8 Evaluatie (enquête) Procesbegeleider - Manager Inkoop Te bekrachtigen door* - Interne opdrachtgever - Dienst BV - CvB - Interne opdrachtgever - Dienst BV - Interne opdrachtgever - Dienst BV - CvB - Interne Opdrachtgever - Dienst BV - >1 mln. CvB - Projectleider - Projectleider - Projectleider *Zie Inkoopbeleid kenmerk BV/ Bij document 2 verloopt de toetsing en bekrachtiging (goedkeuring) middels een akkoordvinkje in Negometrix. Zodra alle noodzakelijke akkoordvinkjes zijn verzameld kan de aanbesteding gepubliceerd worden.

22 6.4 Risicobeheersing In de onderstaande tabel zijn een aantal risico s opgenomen die het projectteam gedurende het aanbestedingstraject kan tegenkomen. Tevens is er in de tabel opgenomen welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico s te ondervangen. Risico Eventuele gevolgen Preventieve maatregelen Niet Europees aanbesteden / Boete en Imagoschade openbare opdracht aanbesteding opknippen Toeschrijven naar een leverancier Besluitvorming voor Aanbesteding Stopzetten Aanbesteding Boete en Imagoschade Vertraging in oplevering Vertraging in oplevering/ Non compliance/imagoschade Europees openbare aanbesteding Effectieve afstemming In PM team Effectieve afstemming In PM team Verantwoordelijke Kans Impact Opdrachtgever 15% Groot Opdrachtgever 15% Groot Opdrachtgever 35% Gemiddeld Opdrachtgever 15% Groot

Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming)

Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming) Managementsamenvatting Aanbesteding (i.v.m. besluitvorming) Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU.2014.55 Europese Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Victor van der Wal Hogeschool Utrecht - Bureau

Nadere informatie

Best Practices in Best Value Procurement

Best Practices in Best Value Procurement Best Practices in Best Value Procurement Noordwijkerhout, 4 februari 2011 Jeroen van de Rijt Wie ben ik? Jeroen van de Rijt Bedrijfseconomie, Tilburg Senior Consultant bij Scenter Tevens Gastdocent Nyenrode

Nadere informatie

WAT IS PRESTATIE-INKOOP

WAT IS PRESTATIE-INKOOP Bijlage 2: Toelichting prestatie-inkoop Naar aanleiding van de informatievergadering van 8 september 2016 jl. stuur ik u hierbij, zoals afgesproken een toelichting op het begrip prestatie-inkoop. WAT IS

Nadere informatie

BEST VALUE PROCUREMENT

BEST VALUE PROCUREMENT BEST VALUE PROCUREMENT Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht Utrecht, 9 juni 2016 Jeroen van de Rijt WIE BEN IK? Met Best Value bezig sinds 2006 > 60 projecten * 2/3 publieke sector * 1/3 private

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Aanbestedingswet 2012 (Essentie)

Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Aanbestedingswet 2012 (Essentie) Toelichting overige veel gehanteerde begrippen Lalot Koster-Cosijn Inhoud presentatie Aanbestedingswet Gids Proportionaliteit Klachtenregeling/Cie van experts Toelichting

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij Harderwijk 14 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie sprekers Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak

Nadere informatie

Uitleg Best value Procurement

Uitleg Best value Procurement Uitleg Best value Procurement BVP Best Value Procurement Wat is BVP? Best Value Procurement (BVP) is de filosofie die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs (best

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES?

BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES? BEST VALUE GARANTIE VOOR SUCCES? Teus van Steenis - Inkoper Edwin Koevoets Projectleider Wegen BEST VALUE PROCUREMENT Best Value Procurement Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt 17/11/15

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij PIANOO 7 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak Wat zagen we in

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop Welkom presentatie Best Value binnen verkoop IPG CONGRES 2015 'Maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad en Regio 16 september 2015, Martiniplaza Groningen Wie is Erik Mars Best Value congres USA 2013/2015

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen Wat is BVP? Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen 16 mei 2017 2 Jos Besselink Sedert 2006 zelfstandig, Aanbestedingszaak Aanbestedingsjurist Meer dan 25 BVP trajecten Diverse trainingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)?

DE BESTE BVP-PLANNEN. Wat betekent een Best Value (Procurement)? DE BESTE BVP-PLANNEN Wat betekent een Best Value (Procurement)? Even voorstellen 1. Martijn van Verseveld 2. Hoofddocent bij CursusBVP.nl 3. Werkzaam bij Inter Tender Consult 4. EMVI- en BVP-coördinator

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht

Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Gemeente Apeldoorn Aanbesteding Inhuur Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht Aanbestedende dienst: Gemeente Apeldoorn Opgesteld door: Gert Jan Logtenberg, Jean-Paul Roegies Datum: 27-10-2016

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Graafschap College Welkom!

Graafschap College Welkom! Welkom! Even voorstellen: Lianne te Winkel, inkoopadviseur bij het Graafschap College Jean-Paul Roegies, inkoopadviseur bij InkoopMeesters in het kort Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa

Nadere informatie

Projectplan / inkoopstrategie Europese openbare aanbesteding Huisvuilinzameling gemeente Scherpenzeel Kenmerk: IBMN-2015-SCH-KB-001

Projectplan / inkoopstrategie Europese openbare aanbesteding Huisvuilinzameling gemeente Scherpenzeel Kenmerk: IBMN-2015-SCH-KB-001 Projectplan / inkoopstrategie Europese openbare aanbesteding Huisvuilinzameling gemeente Scherpenzeel Kenmerk: IBMN-2015-SCH-KB-001 VERTROUWELIJK Inhoudsopgave 1. Aanleiding / doelstelling 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland

Traditioneel vs. Best Value. Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Traditioneel vs. Best Value Gemeente Groningen en Gouw IT 2 oktober 2014, Best Value Event Noord-Nederland Een traditionele aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voor de uitvoering van de wet WOZ

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden

De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden De (on)mogelijkheden van innovatief aanbesteden D U O - P R E S E N T A T I E D O R E N A G U L P E R S, R O M P E L B E R G & R U I T E R J O O P V A N D U R E N, H S Z U Y D F M, U T W E N T E Aanleiding

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement Valentijn de Jong, 17 mei 2016 Het probleem Het probleem Welke hoort er niet bij? Planning / Programming Designer Contracting Contractors Suppliers Clients Supply chain: we werken

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Samenwerken aan Wereldklasse

Samenwerken aan Wereldklasse Samenwerken aan Wereldklasse Havenbedrijf Rotterdam Marktbijeenkomst Security Integrator 21 maart 2013 1 Havenbedrijf Rotterdam Lourens Visser Hoofd IT / Opdrachtgever Amber Tempelman Programmamanager

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Best. Value en FM Impact vanuit de aanbestedingswet Wat gaat er goed / wat gaat er fout

Best. Value en FM Impact vanuit de aanbestedingswet Wat gaat er goed / wat gaat er fout Managing consultant 15 jaar inkoopervaring WTB, bedrijfskunde, Nevi 3, Best Value A-certified +15 BVP trajecten +25 trainingen KTV, advies: 7,5 gemiddeld KTV, training: 8+ Enthousiast, resultaatgericht,

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs

Heutink ICT Dag Aanbesteden in het onderwijs Heutink ICT Dag 2016 Aanbesteden in het onderwijs Welkom, bij de saaiste sessie v.d. dag! Voorstellen Sophie Obdeijn Medewerker Tenderdesk Robert Terhalle Teamleider New Business Agenda Voorstellen Wat

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR?

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? Utrecht, 4 oktober 2012 BEST VALUE PROCUREMENT / PRESTATIEINKOOP Een aanbieder vinden die boven het maaiveld uitsteekt en die weet waar hij het over heeft Waardevermeerdering

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013 PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie Hilversum, 13 mei 2013 N O O T DEZE PRESENTATIE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS INFORMATIEF EN ILLUSTRATIEF DOCUMENT NAAST DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD. ALLEEN DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013

Korte inleiding over BVP. 6 september 2013 Korte inleiding over BVP 6 september 2013 Wat is Best Value Procurement? 6 september 2013 Is er een probleem? Het contract was OK! Prestatie Prestatie Invloed van bepalen minimale standaard? Inschrijver

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN B&W AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A.A. Buwalda AFDELING: FJZ - AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 26-11-2015 ONDERWERP: Wijziging bijlage

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum Eky Fioole en Jan Snijders Context In 2013 12 systemen voor digitaal toetsen een onbalans tussen vraag en aanbod Een hoog

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN

TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN Governance, risk en compliance Effectief risicomanagement TIPS VOOR SUCCESVOLLE PRESTATIECONTRACTEN Prestatie-inkoop en -verkoop zijn populair. Er zijn verschillende methoden die een organisatie kan toepassen

Nadere informatie

Projectteam. Facilitaire Zaken & Huisvesting. Informatiebijeenkomst Europese aanbesteding schoonmaak. onderwerp

Projectteam. Facilitaire Zaken & Huisvesting. Informatiebijeenkomst Europese aanbesteding schoonmaak. onderwerp spreker Projectteam onderwerp afdeling Facilitaire Zaken & Huisvesting Informatiebijeenkomst Europese aanbesteding schoonmaak Agenda 24 augustus 2015 1. Waarom aanbesteden? 2. Hoe verloopt de aanbesteding?

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Visie van NEVI op de hoofdlijnen voor een nieuwe Aanbestedingswet Februari 2009 NEVI voorstel Aanbestedingswet 1 Opzet visiedocument De uitgangspunten De

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES WELKOM NAMENS BEST VALUE KENNISTEAM LENTIS/ BEST VALUE NEDERLAND KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur

Nadere informatie

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland

Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland Dit actieplan is een initiatief van VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland Noord en MKB-Nederland

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Kennisdeling sessie Prestatiemeten

Kennisdeling sessie Prestatiemeten Kennisdeling sessie Prestatiemeten Door: Jan Hutten en Joost Bijvoet Datum: 28 oktober 2014 Locatie: RWS Utrecht Sprekers/trainers Jan Hutten A+ gecertificeerd 15 BVP tenders begeleiding ON 5 OG begeleidt

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie