Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie Aanbestedingskenmerk: HU.BI&A EU Europees Openbare Aanbesteding betreffende Praktijksoftware Auteur: Hogeschool Utrecht - Bureau Inkoop en Aanbesteden Datum: 02 december 2014 Versie: 1.0 definitief

2 Versiebeheer Versienr. Versiedatum Samenvatting wijziging Auteur september 2014 Eerste concept Natalia Schulten oktober 2014 Tweede concept Natalia Schulten november, 2014 Derde concept Victor van der Wal december, 2014 Vierde concept-ter vaststelling Victor van de Wal/Natalia Schulten december 2014 Feedback stuurgroep verwerkt Maurits van Rozen december 2014 Nogmaals feedback verwerkt van de Maurits van Rozen stuurgroep Feedback van Herman verwerkt waar Maurits van Rozen mogelijk. Plafondprijs verlaagd naar ,- n.a.v. herzien analyse begroting PID Bijlagen toegevoegd inzake change-, Maurits van Rozen testmanagement en architectuur Laatste puntjes op de i Victor van der Wal 1.0 Defintief Opmaak aangepast en in PDF gezet Victor van der Wal

3 Uitgave: Hogeschool Utrecht Bureau Inkoop en Aanbesteden Postbus AN UTRECHT Oudenoord EX UTRECHT Juridische grondslag: Gezien de aard en de geschatte omvang van de opdracht dient aanbesteed te worden conform de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de Aanbestedingswet). Aanbestedingswet 2012 (gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542, strekt ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart Procedure: Openbare procedure 2014 Hogeschool Utrecht Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of bewerking van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hogeschool Utrecht is verboden, behoudens de beperking bij de wet gesteld.

4 Inhoudsopgave: 1 Inleiding Aanleiding Doel van dit document Doel van het project Opdrachtformulering Klantanalyse Financiering 8 2 Omschrijving van het project Inhoud van de aan te besteden opdracht Contractmanagement Interne ontwikkelingen en invloeden Raakvlakken met andere inkoopsegmenten of aanbestedingen 11 3 Marktonderzoek Beschrijving van de markt Marktaandeel van Hogeschool Utrecht Trends en ontwikkelingen Duurzaamheid, Social Return en MVO Duurzaamheid Social return MVO Conclusie marktonderzoek/oriëntatie 14 4 Aanbestedingsstrategie Aanbestedingsprocedure Perceelvorming Leveranciersprofiel Looptijd overeenkomst(en) 17 5 Aandachtspunten Aandachtspunten in de selectiecriteria Aandachtspunten in de doelstellingen en randvoorwaarden Aandachtspunten in de beoordeling Aandachtspunten in de contractvorm Fiscale aandachtspunten Aandachtspunten energieprestaties (duurzaamheid) 19 6 Projectstructuur en afbakening Relevante Stakeholders Projectcommunicatie 21

5 6.3 Op te leveren documenten Risicobeheersing 22 7 Tijdspad en tijdsbesteding Mijlpalenplan en te bereiken resultaten Randvoorwaarden 25 8 Ondertekening voor akkoord 25 Bijlage A Geheimhoudingverklaring 27

6 Begripsbepalingen Op deze aanbesteding zijn de volgende definities en begrippen van toepassing. Indien de definitie in enkelvoud is gegeven wordt ook het meervoud daaronder verstaan en omgekeerd, tenzij anders is aangegeven, of uit de context blijkt dat het tegendeel het geval is. Praktijksoftware Software ter ondersteuning van het logistieke stage- en afstudeerproces van de studenten van de HU

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Hogeschool Utrecht verzorgt en begeleidt, als onderdeel van het curriculum van haar studenten, de stages en afstudeeropdrachten gedurende de opleiding. Op dit moment is de softwarematige ondersteuning van deze processen versnipperd en niet gestandaardiseerd. Om het (logistieke) proces van stage en afstuderen te professionaliseren binnen de HU is door het management van Onderwijslogistiek besloten een aanbesteding op te starten. 1.2 Doel van dit document Onderliggend document is opgesteld om de uitgangspunten, de aanpak en de aanbestedingsstrategie van de aanbesteding Praktijksoftware vast te leggen. Dit document geeft de contracteigenaar en Bureau Inkoop en Aanbesteden een beeld van de op te leveren producten, de te volgen aanpak en de benodigde inspanning. Het Plan van Aanpak en de aanbestedingsstrategie vormen de basis voor de uitvoering van deze aanbesteding. Het aanbestedingstraject vangt aan na goedkeuring van onderliggend document door de opdrachtgever. Algemene informatie inzake begrippen, communicatie e.d. is te vinden op 1.3 Doel van het project Doelstelling van de Manager Onderwijslogistiek is te komen tot (een) leverings- overeenkomst inzake het leveren, implementeren en technisch beheren van Praktijksoftware waarmee HU nastreeft genoemd logistiek proces te faciliteren volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen, waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, duurzaamheid en kostenbeheersing voorop staan. Met de aanbesteding wordt beoogd een gestandaardiseerd proces van stage en afstuderen door onze studenten tegen zo n hoog mogelijke (beschreven) kwaliteit met daaraan gekoppeld de laagst mogelijke TCO (Total Cost of Ownerschip). Aanvullende doelstellingen zijn: Het borgen van kwaliteit door aan te sturen op kwalitatief optimale dienstverlening (waarbij prestatieindicatoren zoals maximale beschikbaarheid, aanvaardbare levertijden, efficiency en optimale tevredenheid onder gebruikers een rol kunnen spelen) Een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijsproces Het verstevigen van de concurrentiepositie van de HU Een gebruiksvriendelijke software voor het proces van Praktijkervaring door studenten De software moet passen binnen de IT infrastructuur van de HU Het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde (prijs/kwaliteit; best value for money) voor de publieke middelen [dit volgt uit artikel 1.4 van de Aanbestedingswet] Het doorlopen van dit aanbestedingstraject in lijn met de vereisten die voortvloeien uit de Europese wet- en regelgeving, dient er voor te zorgen dat Onderwijslogistiek/HU voldoet aan de rechtmatigheid- en doelmatigheid eisen die aan haar als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de Aanbestedingswet) gesteld worden.

8 1.4 Opdrachtformulering Bureau Inkoop & Aanbesteden heeft van de opdrachtgever de volgende opdracht gekregen: Begeleiden en ondersteunen van de gedelegeerd opdrachtgever in het aanbestedingstraject dat aanvangt met de goedkeuring van onderliggend document door de (gedelegeerd) opdrachtgever tot de implementatie van één overeenkomst. Na het aanbestedingstraject begint de implementatiefase, waarin Bureau Inkoop en Aanbesteden de (gedelegeerd) opdrachtgever ook zal ondersteunen. Na de implementatiefase volgt de contractmanagementfase. Deze laatste fase zal voor Bureau Inkoop & Aanbesteden echter geen onderdeel zijn van dit project. 1.5 Klantanalyse Stage- en afstudeeractiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma van de student. Ca studenten volgen stage en/of afstudeertrajecten bij 6 faculteiten. Om deze grote hoeveelheid aan primaire activiteiten op verantwoorde en binnen wettelijke vereisten uit te voeren, is het noodzakelijk dat de HU hierin professioneel optreedt. 1.6 Financiering Opdrachtgever verklaart, door het ondertekenen van dit Plan van Aanpak, dat er voldoende budget aanwezig is voor het uitvoeren van deze aanbesteding. 2 Omschrijving van het project 2.1 Inhoud van de aan te besteden opdracht De volgende diensten/zaken maken onderdeel uit van deze aanbesteding: - Levering, onderhoud en technisch beheer van Praktijksoftware - Dienstverlening van implementatie van de Praktijksoftware CPV code: Diensten voor ontwikkeling onderwijssoftware CPV-code: Software voor onderwijsdoeleinden

9 2.2 Omvang van de aan te besteden opdracht De opdracht heeft betrekking op de 6 faculteiten en alle locaties van Hogeschool Utrecht. In zijn totaliteit betreft het een 20-tal instituten met een eigen onderwijs aanbod. Op dit moment studeren ongeveer studenten aan de Hogeschool Utrecht. 1. Bij het ene proces is de student verantwoordelijk voor het zoeken en vinden van een stageplaats. De opleiding faciliteert door informatie te verstrekken en, waar bekend, beschikbare stageplaatsen aan te bieden. 2. Bij het andere proces is de opleiding (wettelijk) verantwoordelijk in het voorzien van stageplaatsen volgens zeer strakke specificaties en een beperkt aanbod vanuit het werkveld. Het machtingsproces vergt vergaande detailinformatie van zowel stage-aanbieder als stagehistorie van de student om de juiste match te maken. Hogeschool Utrecht budgetteert de opdracht op maximaal ,- (incl. 21% BTW) op het gebied van Praktijksoftware in de komende 4 contractjaren. Dit maximum is opgesplitst in lasten voor technisch beheer, support en licenties enerzijds en implementatiekosten anderzijds. De Hogeschool Utrecht wil na volledige implementatie van het praktijkonderwijs software pakket maximaal ,- (incl. 21% BTW) besteden aan technisch beheer, support en licenties. Het budget is de komende boekjaren als volgt verdeeld: Boekjaar Budget , , , , ,- 2.3 Ervaringen met de huidige Overeenkomst en geleverde prestaties Op dit moment passen een aantal faculteiten de praktijksoftware OnStage van de firma Xebic toe. Daarnaast zijn er faculteiten die andere applicaties toepassen zoals MS Acces en MS Dynamics. NB: De contracteigenaar/ opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de huidige overeenkomsten. Contracteigenaar kan hierbij de hulp inschakelen van Bureau Inkoop en Aanbesteden. Contracteigenaar is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van gegevens met betrekking tot de huidige situatie. Contracteigenaar kan hierbij de hulp inschakelen van Bureau Inkoop en Aanbesteden. Huidige contracten In de huidige situatie heeft de Hogeschool Utrecht (een) contract(en) voor levering/dienst afgesloten met de volgende leveranciers: - Xebic/Educate2Work - CRM Resultants - Beleza - B3Net De belangrijke aandachtspunten/verbeterpunten die uit de huidige contract(en) voortvloeien voor de te doorlopen Europese aanbesteding zijn: - Financieel proces - Opzetten SLA management (w.o. functioneel/technisch beheer) - Harmonisatie

10 2.3.1 Contractmanagement Hogeschool Utrecht heeft een contractmanager aangewezen die het contractmanagement op de volgende wijze uitvoert: Periodiek (nog nader vast te stellen) zal er een cross functioneel CLM team (w.o. Sandra van Beek) met de te contracteren leverancier overleg hebben waarbij contract- en SLA afspraken besproken en gemonitord worden. Bij de Best Value Approach gaat de opdrachtnemer week- en maandrapportages toepassen die de voortgang van afspraken zijn gemaakt in de concretiseringsfase borgen.

11 2.4 Interne ontwikkelingen en invloeden Op dit moment verkeert de HU Diensten in een professionaliseringsslag. Voor Onderwijslogistiek betekent dit o.m. dat er allerlei programma s parallel lopen die in meer of mindere mate invloed hebben op de aanbesteding. Zie ook paragraaf Raakvlakken met andere inkoopsegmenten of aanbestedingen Deze aanbesteding heeft raakvlakken met de volgende (inkoop-)segmenten: - N.v.t.

12 3 Marktonderzoek Om de juiste inkoopstrategie te kunnen bepalen is inzicht in de markt noodzakelijk. Een kort marktonderzoek is vooraf gegaan aan het opstellen van dit document. De resultaten van dit markonderzoek staan in dit hoofdstuk beschreven. 3.1 Beschrijving van de markt Brancheorganisatie: Nederland ICT Inhoud Praktijksoftware is voor de HU een pakket op tactisch/strategisch niveau. Het betreft standaardsoftware waarbij maatwerk wordt vermeden. Potentiële leveranciers - Xebic - CRM Resultants - B3net - Parsys - Centuri 3.2 Marktaandeel van Hogeschool Utrecht De positionering van de categorie in de inkoopportfolio is als volgt: Hefboom producten Strategisch producten Invloed financieel resultaat Routine producten Knelpunt producten Toeleveringsrisico De strategie is het verkrijgen van het juiste advies over de aan te schaffen producten waarbij het wenselijk is om unieke (lees monopolistische) leveranciers te vermijden. De te ondernemen acties zijn: het minimaliseren van specificaties maar ook door, waar mogelijk, ruimte te geven aan Inschrijvers om invulling te geven aan het realiseren van doelstellingen het ontwikkelen van en/of aandacht voor alternatieven; het creëren van competitie, marktwerking.

13 Indien daarnaast ook de perceptie van de potentiële leveranciers in kaart gebracht wordt als het gaat om de aantrekkelijkheid van Hogeschool Utrecht als klant dan ontstaat het volgende beeld: Exploiteerbaar Kern Aandeel omzet Verwaarloosbaar Ontwikkeling Aantrekkelijkheid als klant Hogeschool Utrecht is een grote klant in de markt voor Praktijksoftware. Voor Hogeschool Utrecht bevindt Praktijksoftware zich in het kern/ontwikkeling kwadrant van de Kraljic matrix. Dit kenmerkt zich door een relatief hoog volume in combinatie met een relatief groot toeleveringsrisico. De strategie in dit kwadrant is gericht op comakership. Hogeschool Utrecht is een grote klant in de onderwijsmarkt en staat open voor de inbreng van kennis van de leverancier en voor alternatieve of innovatieve oplossingen en is daarmee interessant voor potentiele leveranciers voor Praktijksoftware. Daarmee bevindt De Hogeschool Utrecht zich in het ontwikkelings- kern segment van de leverancier wat tegemoet komt aan de wens een strategische partner te contracteren. 3.3 Trends en ontwikkelingen De volgende trends en ontwikkelingen zijn van belang bij de te doorlopen Europese aanbesteding: De trend in de markt is dat er een duidelijke beweging is naar cloudoplossingen. Deze ontwikkeling zal echter in deze aanbesteding nog niet (meteen) als (definitieve) oplossing meegenomen worden. De HU zal zich hierin in de komende periode verder verdiepen om te komen tot beleid op dit vlak en een duidelijk omschreven behoefte en aanpak. Als prijs en kwaliteit gelijk zijn bij verschillende biedingen, geniet de cloudoplossing de voorkeur. 3.4 Duurzaamheid, Social Return en MVO Duurzaamheid De Hogeschool Utrecht heeft de ambitie om duurzaam in te kopen. Waar mogelijk zal duurzaam inkopen worden meegenomen in de Aanvraag tot Inschrijving. Als er eisen zijn die de RVO (voorheen Agentschap.nl) heeft opgesteld rondom het leveren van software dan zullen deze worden meegenomen in deze aanbesteding naast de eisen en/of wensen die voortvloeien uit het beleid van de Hogeschool Utrecht.

14 3.4.2 Social return In het kader van social return worden de volgende voorwaarden opgenomen in de aanbesteding en/of uitvoering van Praktijksoftware: - Voor deze aanbesteding niet opportuun MVO N.v.t Conclusie marktonderzoek/oriëntatie Om de juiste inkoopstrategie te kunnen bepalen is inzicht in de markt noodzakelijk. Er is beperkt marktonderzoek gedaan aan het opstellen van deze aanbestedingsstrategie. Naar verwachting zijn er circa 5 marktpartijen die de Praktijksoftware kunnen leveren: - On Stage - CRM Dynamics - B3net - Parsys - Centuri Op basis van dit aantal potentiële marktpartijen geeft het projectteam de voorkeur aan het volgen van een Openbare aanbestedingsprocedure.

15 4 Aanbestedingsstrategie 4.1 Aanbestedingsprocedure Het voorstel voor de te volgen aanbestedingsprocedure is een Best Value Approach (BVA). De methode Best Value Procurement (BVP) wordt toegepast in deze aanbesteding. Door BVA krijgen leveranciers de kans om hun expertise maximaal te laten zien en zich daarmee van elkaar te onderscheiden. De Best Value Approach is gebaseerd op de volgende principes: De leverancier is de expert Verminderen van risico s door gebruik expertise en transparantie Minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties Luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie Periodieke rapportages: In de periodieke rapportage rapporteert de opdrachtnemer over: 1) Zelf benoemde KPI s waarmee wordt aangetoond dat de doelstellingen van HU (zoals opgenomen in de inschrijvingsleidraad) worden gerealiseerd 2) Over risico s 3) Over ongewenste gebeurtenissen die impact hebben op overeengekomen mijlpalen en/of op kosten Het doel van de rapportage is: Volledige transparantie zodat HU voortdurend en continu inzicht heeft in de stand van zaken en de prestaties van Inschrijver en voor de opdrachtnemer om aan te tonen dat zij in control zijn Biedt opdrachtnemer de mogelijkheid om proactief te kunnen bijsturen Biedt de ruimte om performance te kunnen evalueren Zorgt voor een learning cycle De BVA bestaat uit 3 fasen: Inschrijvings- en beoordelingsfase: de filters prestatie onderbouwing, risicodossier, kansendossier en interviews zorgen voor gunning aan de partij met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Concretiseringsfase: in detail uitwerken van de prestatie die de beoogde opdrachtnemer en opdrachtgever in de uitvoering levert en hoe deze gemeten wordt, afstemmen van verwachtingen van opdrachtnemer en opdrachtgever zodat tijdens de uitvoering zich geen verassingen voordoen Uitvoeringsfase: meting van de prestaties van opdrachtnemer en opdrachtgever in een wekelijkse rapportage

16 Verschil Traditioneel vs. Best Value aanbesteden Traditionele aanbestedingsprocedures: Laag kwaliteitsaandeel EMVI (prijs/kwaliteit = 70/30) Schriftelijke beoordeling (plannen van aanpak) Referentiekader afhankelijk van beoordelaars Onderscheidend vermogen EMVI? (iedereen kan inmiddels goed een Plan van Aanpak schrijven n.a.v. terugkoppelingen) Hogere transactiekosten bepaald door zaken uit te vragen die er niet toe doen Risicomanagement door opdrachtgever Geen inzicht in oorzaak wijzigingen De BVA aanbesteding: Hoog kwaliteitsaandeel EMVI (prijs/kwaliteit = 30/70) Schriftelijke beoordeling (5 A4) en interviews met sleutelfunctionarissen Referentiekader onafhankelijk van beoordelaars (onderling vergelijken als tussenstap) Duurzaam onderscheidend vermogen door prestatie indicatoren per project. Tijdelijke organisatievorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijdstip, gebruikmakend van vooraf vastgestelde middelen opgebouwd door de markt zelf uniformiteit in EMVI-aanpak Lagere transactiekosten (uitwerking details in pre-award fase door 1 inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een aanbieding heeft gedaan in een aanbestedingstraject. ) Risicomanagement door opdrachtnemer Wekelijkse rapportages geven inzicht in oorzaak wijzigingen/opgetreden risico s Dit leidt tot meer efficiency, betere projectresultaten, meer tevreden opdrachtgevers en opdrachten en ontzorgen van opdrachtgever. Voor het leveren van Praktijksoftware in haar totaliteit zijn er een beperkt aantal aanbieders op de markt. De keuze voor een Europees Openbare procedure is vooral gelegen in: - Beperkt aantal aanbieders - Contracteren van de Best in Class - Maximale marktwerking - Drempelbedrag (Investeringen)

17 4.2 Perceelvorming Er is voor gekozen om Praktijksoftware in de markt te zetten op basis van de onderstaande perceelvorming: Gezien de integrale benadering van de aanschaf en implementatie van Praktijksoftware is de aankoopstrategie gericht op het contracteren van 1 leverancier. 4.3 Leveranciersprofiel De leverancier zal op basis van Proven Technology en een kwalitatief hoogstaand referentiekader moeten kunnen aantonen geschikt en bekwaam te zijn voor de realisatie van de Praktijksoftware. 4.4 Looptijd overeenkomst(en) De te sluiten overeenkomst kent een contractperiode van 4 jaar, vanaf 01 juli 2015, met voor Hogeschool Utrecht een optie tot verlening met maximaal 4 keer 12 maanden. Gezien de duur van de implementatie en de levenscyclus van de standaard software producten is de keuze voor 8 jaar economisch gezien het meest reëel. 5 Aandachtspunten 5.1 Aandachtspunten in de selectiecriteria De Inschrijver dient te voldoen aan de volgende criteria: - Geen, behoudens wet- en regelgeving (Aanbestedingswet 2012) Het projectteam zal deze criteria in de aanbestedingsdocumenten verder uitwerken en vorm geven. 5.2 Aandachtspunten in de doelstellingen en randvoorwaarden Het projectteam zal goed moeten nadenken over de manier waarop de vraag in de markt gezet wordt in verband met het kunnen beoordelen en vergelijken van de aanbiedingen. Het stellen van open vragen is belangrijk om te kunnen toetsen of een bedrijf aan de wensen van Hogeschool Utrecht voldoet. Deze vragen dienen zodanig gesteld te worden dat een objectieve beoordeling van de offertes geborgd is. Doelstellingen zijn onderverdeeld in financiële en kwalitatieve doelstellingen. Onderwerpen die verder uitgewerkt worden in de aanbestedingsdocumenten zijn: o Verbeteren processen o Verbeteren onderwijs o Verstevigen concurrentiepositie o Gebruiksvriendelijk / Gebruikerstevredenheid Overzichtelijk Makkelijk Simpel Single Sign-On o Kostenbesparing Minimale beheerskosten / financiële beheersbaarheid o Efficiënt werken / efficiency

18 Workflow o Flexibiliteit Makkelijk aanpasbaar Procesdifferentiatie Regie op processen laag in de organisatie o Standaardiseren Zo weinig mogelijk maatwerk! Rationalisatie proces Flexibel waar noodzakelijk Ervaring met uniformeren van spaghetti o Verbeteren communicatie (tussen doelgroepen / gebruikers) Overzichten (kunnen maken) Inzicht in elkaars werk o Continuïteit o Data moet te ordenen en filteren zijn voor accreditatie doeleinden o Werkende totaaloplossing inclusief implementatie en configuratie; technisch beheer en training/opleiding. o Studenten zoeken zelf opdracht en studenten worden geplaatst op opdracht = een functionele behoefte o Migratie (inzicht per faculteit, gegevensmodel huidige/nodige data, bijvoorbeeld voor accreditatie) gegevens uit diverse systemen. Historie is bij FG/FE nodig om student te kunnen plaatsen. Randvoorwaarden: Alle Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te voldoen aan de randvoorwaarden/kaders zoals vastgesteld in de aanbestedingsdocumenten: o Mogelijkheid om makkelijk interactief te koppelen met andere systemen o Toegankelijk voor alle gebruikers o Autorisatie / authenticatie. Moet inloggen met HU-account voor studenten en medewerkers van de HU (voorkeur SurfConext) o Voldoen aan privacy en security beleid conform WBP en HU security beleid o Zoekfunctie (en dus ook categoriseren mogelijk) t.b.v. matching studenten op vacatures/opdrachten (efficiënt en effectief kunnen werken) o Oude gegevens moeten migreerbaar zijn vanuit oude systeem. o Gegevens m.b.t. kwaliteitseisen stage, registreren eisen stageplaats o Inhoud stages kunnen tonen o Kenmerken stageplaats kunnen vastleggen (zie zoekfunctie) o Passen in de HU-architectuur, testprocedure en change procedures o Voldoen aan de ICT standaarden van de HU o Voldoen aan het juridisch normenkader (SURF) De keuze van het gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving is bepaald vanwege de belangrijke kwalitatieve componenten, welke Onderwijslogistiek wil laten meewegen in de gunningbeslissing, naast de prijsstelling. Dat betekent dat er naast de prijs één of meerdere criteria gehanteerd dienen te worden om te komen tot een evaluatie van de inschrijvingen en gunningadvies. Deze criteria dienen nog nader vastgesteld te worden. Per subgunningcriterium moet een wegingsfactor vastgesteld worden, welke de zwaarte bepaalt waarmee een subgunningcriterium meetelt in de eindbeoordeling. De subgunningscriteria en wegingsfactoren worden in overleg met de projectgroep vastgesteld. 5.3 Aandachtspunten in de beoordeling In de beoordeling ligt de focus op de subgunningscriteria: - Prestatieonderbouwing - Risicodossier - Kansendossier - Prijs

19 5.4 Aandachtspunten in de contractvorm N.v.t. 5.5 Fiscale aandachtspunten N.v.t. 5.6 Aandachtspunten energieprestaties (duurzaamheid) De verantwoordelijkheid voor duurzaam inkopen is belegd bij de afdeling Inkoop. Hiertoe heeft de afdeling Inkoop zich gecommitteerd aan het HBO convenant Duurzaam inkopen. Daarin heeft de HU gesteld dat zij uiterlijk voor 2012 voor 50% van haar inkopen en investeringen duurzaam inkoopt. Het effect op energieverbruik van producten of diensten is een criterium wat in principe in iedere aanbesteding meegenomen dient te worden. Denk hierbij ook aan brandstofverbruik. Voor het brainstormen over mogelijkheden voor vermindering van energieverbruik binnen de HU kan de afdeling Gebouwbeheer & Techniek of Arbo & Milieu benaderd worden. Bij de inkoop van producten en diensten dient de beoordeling en keuze dus mede op basis van de energieprestatie van het product of dienst te geschieden. De energieprestatie dient dus opgenomen te worden als selectie- of gunningcriterium. Dit gebeurd alleen indien het in te kopen product of dienst een significante invloed heeft op het energieverbruik. Indien energieprestatie geen selectie- of gunningcriterium is, dan dient dit hieronder gemotiveerd te worden. Dit in het kader van het energiemanagement binnen de HU (zie handboek energiemanagementsysteem ISO 50001).

20 6 Projectstructuur en afbakening 6.1 Relevante Stakeholders In de onderstaande tabel zijn de relevante stakeholders voor dit project benoemd. De invulling van het projectteam zal bij goedkeuring van dit document door (gedelegeerd) Opdrachtgever zijn vastgesteld. Stakeholders Rol Naam Afdeling Juridische opdrachtgever College van Bestuur Directie Hogeschool Utrecht Tekenbevoegdheden Wim Kuus Directeur Dienst BV overeenkomst (tussen aanbestedingsgrens en 1 mln.) Tekenbevoegdheid overeenkomst (boven 1 mln.) College van Bestuur Directie Hogeschool Utrecht Opdrachtgever Marcel Laks Onderwijslogistiek Gedelegeerd Opdrachtgever Sandra van Beek Onderwijs logistiek Manager Inkoop en Aanbesteden Victor van der Wal Bureau Inkoop en Aanbesteden Eindverantwoordelijke implementatie Sandra van Beek Onderwijslogistiek Contracteigenaar Marcel Laks Onderwijslogistiek Producteigenaar Martijn Timmer IM&ICT Proceseigenaar Sandra van Beek Onderwijslogistiek Contractmanager Hilco Hoksbergen IM&ICT Projectmanagementteam Aanbesteden en Implementeren Rol Naam Afdeling Opdrachtgever Marcel Laks Onderwijslogistiek Projectleider Sandra van Beek Onderwijslogistiek Senior gebruiker Wichert Duyvendak FE Senior leverancier Herman Teuling Onderwijslogistiek Senior leverancier Ed de Vries IM&ICT Projectteam Rol Naam Afdeling Projectleider Maurits van Rozen IM&ICT Stagecoördinator Henk Jacobs FE Materiedeskundige Rik van Wijk FNT Inkoopprocesmanager Natalia Schulten Bureau Inkoop en Aanbesteden Materiedeskundige Wendy van Doorn FMR Materiedeskundige Peter Porrio Onderwijslogistiek Materiedeskundige Jeroen Nienhuis FEM Materiedeskundige Bas de Graaff FCJ Materiedeskundige Mirjam Broekema FG Materiedeskundige Ton van de Pasch IM&ICT Applicatiebeheer Materiedeskundige Sandra van Beek Onderwijslogistiek

21 6.2 Projectcommunicatie Alle communicatie gedurende en na afronding van de aanbesteding over de inhoud van de aanbesteding, verloopt via of in afstemming met de procesbegeleider van de betreffende aanbesteding. Bij afwezigheid van procesbegeleider zal de communicatie verlopen via Bureau Inkoop en Aanbesteden. Hiertoe behoort tevens alle communicatie richting Inschrijvers in het kader van deze aanbesteding. Alle projectteamleden zullen een geheimhoudingsverklaring tekenen waarin staat vermeld dat alle aanbesteding gerelateerde informatie-uitwisseling via eerder genoemde contactpersonen dient te verlopen. De geheimhoudingsverklaring is toegevoegd achter Bijlage A. NB: Van alle leden van het projectteam dient tijdens de kick off een ondertekend exemplaar van de geheimhoudingsverklaring in het bezit te zijn van Bureau Inkoop en Aanbesteden (zie bijlage A). 6.3 Op te leveren documenten. In de onderstaande tabel staat weergegeven welke documenten er gedurende het aanbestedingstraject worden opgeleverd, door wie deze documenten worden opgesteld en door wie de documenten bekrachtigd dienen te worden. Europese aanbestedingsprocedure: Document 1 Plan van Aanpak & Aanbestedingsstrategie 2 Aanbestedingsdocumenten (o.a. Aanvraag tot Inschrijving/ selectie-en gunningleidraad inclusief PvE en concept contract) 3 Beoordelingsprotocol (aanbestedingsdocumenten ter inzage) 4 Proces verbaal art (Gunningadvies) Op te stellen door Projectteam Getoetst door* - Projectleider - Manager Inkoop Projectteam - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop Projectteam - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop Projectteam - Projectleider - Opdrachtgever - Manager Inkoop 5 Overeenkomst Procesbegeleider - Projectleider - Jurist - Opdrachtgever - Manager inkoop 6 Gunningbrieven Procesbegeleider - Manager Inkoop 7 Publicatiedocument Procesbegeleider - Manager Inkoop 8 Evaluatie (enquête) Procesbegeleider - Manager Inkoop Te bekrachtigen door* - Interne opdrachtgever - Dienst BV - CvB - Interne opdrachtgever - Dienst BV - Interne opdrachtgever - Dienst BV - CvB - Interne Opdrachtgever - Dienst BV - >1 mln. CvB - Projectleider - Projectleider - Projectleider *Zie Inkoopbeleid kenmerk BV/ Bij document 2 verloopt de toetsing en bekrachtiging (goedkeuring) middels een akkoordvinkje in Negometrix. Zodra alle noodzakelijke akkoordvinkjes zijn verzameld kan de aanbesteding gepubliceerd worden.

22 6.4 Risicobeheersing In de onderstaande tabel zijn een aantal risico s opgenomen die het projectteam gedurende het aanbestedingstraject kan tegenkomen. Tevens is er in de tabel opgenomen welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico s te ondervangen. Risico Eventuele gevolgen Preventieve maatregelen Niet Europees aanbesteden / Boete en Imagoschade openbare opdracht aanbesteding opknippen Toeschrijven naar een leverancier Besluitvorming voor Aanbesteding Stopzetten Aanbesteding Boete en Imagoschade Vertraging in oplevering Vertraging in oplevering/ Non compliance/imagoschade Europees openbare aanbesteding Effectieve afstemming In PM team Effectieve afstemming In PM team Verantwoordelijke Kans Impact Opdrachtgever 15% Groot Opdrachtgever 15% Groot Opdrachtgever 35% Gemiddeld Opdrachtgever 15% Groot

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk

Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Europese aanbesteding: Kantoor- en Communicatiedrukwerk Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam Kenmerk FCIL.073-007 Datum 11 december 2012 Versie 1.0 Het overnemen en vermenigvuldigen van

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011

PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011 Centraal Orgaan opvang asielzoekers PLAN VAN AANPAK AANBESTEDING IeT DIENSTVERLENING 2011 A Onderwer Naam aanbestedin Aanleiding aanbesteding Opdrachtformulering Productaroe Auteur I documentversie Bugethouder

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

Regeling inkoopsegmenten voor inkopen met een inkoopwaarde die onder de Europese drempelbedragen liggen.

Regeling inkoopsegmenten voor inkopen met een inkoopwaarde die onder de Europese drempelbedragen liggen. Regeling inkoopsegmenten voor inkopen met een inkoopwaarde die onder de Europese drempelbedragen liggen. Inhoudsopgave De Regeling inkoopsegmenten De toelichting op de regeling Bijlage 1: Autorisatietabel

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend.

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Bijlage I Woonplaatsbeginsel Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie