Eindrapportage Effecten Missie voor Missie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage Effecten Missie voor Missie"

Transcriptie

1 Eindrapportage Effecten Missie voor Missie Opdrachtgever: Maecon de Graafschap drs. S.M. Kleefstra drs. A.C.M. Winters- van der Meer Utrecht, maart 8

2 is dé zakelijke dienstverlener voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zij beschouwt het als haar opdracht om haar klanten te ondersteunen bij het formuleren, implementeren en evalueren van hun beleid, gericht op verbetering van doeltreffendheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Vanuit haar betrokkenheid bij de Nederlandse gezondheidszorg wil toonaangevend zijn in de markt, betrouwbaar zijn als partner en excelleren op het gebied van advies, onderzoek, informatievoorziening en opleiding. Stichting, Utrecht, juni 7. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgever Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht Postbus 85, 358 AE Utrecht Telefoon Fax ISBN !!!! Bestellingen Publicaties zijn te bestellen via is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. P:/KV/525 eindrapportage Missie voor Missie

3 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet Missie voor Missie Effectmeting Leeswijzer 8 2. Voormeting Algemene kenmerken van de respondenten Persoonskenmerken 2.3 Werkomstandigheden Resultaten tweede meting Vragen na afloop van het traject Is er een effect tussen de voor- en? Innermatch Isotoon training IVT Koerszoeken Training EigenwijZ Antwoorden op de open vragen (overige trajecten) Interviews Samenvatting 83 Bijlage 1 Coachingstraject 85 Bijlage 2 Stuurgroep 87 Bijlage 3 Vragenlijsten 89

4 4

5 1. Onderzoeksopzet 1.1 Missie voor Missie Iedereen begrijpt dat je innerlijke drijfveren en het werk dat je doet met elkaar in overtemming moeten zijn. Lastiger is het om het hierover te hebben. Nog spannender is het om te ontdekken dat er methoden zijn die helpen de verbinding tussen wat je echt drijft en inspireert en wat je dagelijks doet te herstellen. Dat is de kern van Missie voor Missie. Bij de methodieken die ingezet worden bij Missie voor Missie kunnen mensen bij wie de drijfveren (de missie) en dagelijkse activiteiten niet goed bij elkaar aansluiten, een coachingstraject volgen. Hier leer je: - ontdekken wat je werkelijk drijft en inspireert; - ontdekken hoe te werken vanuit een innerlijke gedrevenheid en positieve overtuiging; - bontdekken hoe bij te dragen aan een positieve en constructieve werkomgeving; - sneller werk of ander werk te vinden. De coachingbedrijven binnen Missie voor Missie richten zich niet primair op het aanleren of verdiepen van kennis en vaardigheden. In tegenstelling tot veel ander coachingsaanbod. Die aanpak is vaak niet voldoende voor mensen die worstelen met diepere levensvragen. Het project Missie voor Missie is een Equal-project en wordt gefinancierd met gelden uit het Europees Sociaal Fonds. Missie voor Missie geeft ondersteuning bij het integreren van de persoonlijke missie in het werkzame leven. Mensen die deze steun kunnen gebruiken hebben de verbinding tussen hun werk, persoonlijke wensen en inspiratie niet helder voor ogen of willen hun loopbaan een nieuwe impuls geven. Soms tobben ze hierdoor zelfs met hun gezondheid of zijn langdurig arbeidsongeschiktheid geraakt. Deze zogenoemde missieve problematiek vraagt om een eigen aanpak. Missie voor Missie is een aanvulling op het reguliere aanbod van coachingstrajecten die meer gericht zijn op kennis en vaardigheden Doelen van Missie voor Missie Bij het arbeidsproces betrokkenen (werkgevers en verwijzers, beïnvloeders en deelnemers) in de regio Overijssel en Gelderland onderkennen dat er een verband is tussen missieve problematiek en uitval, dreigende uitval en werkloosheid. Met als uiteindelijk resultaat dat: Verwijzers - Het aanbod van missieve trajecten goed en eenduidig is omschreven en daarmee toegankelijk zodat verwijzers de trajecten effectief kunnen inzetten. - Mensen die indiceren krijgen de juiste informatie en trainingen om missieve problematiek te signaleren en onderkennen. 5

6 - De effectiviteit van missieve trajecten is aangetoond. Werkgevers - Missieve trajecten zijn voor werkgevers een onderdeel van het instrumentarium waarmee werknemers zijn te motiveren. - Missieve trajecten zijn onderdeel van het ziekteverzuimbeleid, de inzet ervan leidt tot een lager ziekteverzuim. Ook zijn missieve trajecten onderdeel van het re-integratiebeleid, ze leiden tot meer geslaagde plaatsingen en tot kostenbeperking. Deelnemers - Deelnemers aan de trajecten worden zich bewust van hun missieve problematiek. Na deelname aan een missief traject kunnen zij hun missie integreren in hun werk, hun zelfsturend vermogen is vergroot Doelgroepen Bij partnerorganisaties: Deelnemers Indicatiestellers en verwijzers: Arbo-artsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, managers, afdelingen P&O Extern Kandidaten op eigen initiatief Kandidaten met een IRO-budget Zorginstellingen Onderwijs UWV Gemeenten Ministerie SZW Brancheorganisaties Verzekeraars Effectmeting Maecon de Graafschap vroeg een effectstudie te doen naar de effecten van de missieve trajecten. Deze studie omvat ten eerste het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader waarin de missieve methoden beschreven zijn en het ontwikkelen van een vragenlijst. Ten tweede omvat deze studie het meten van de effecten van de missieve methoden bij personen in een voor- en. Hierover vindt analyse en rapportage plaats. Het effectonderzoek is in te delen in twee stappen. 1 Website 6

7 1. Het ontwikkelen van een gemchappelijk begrippenkader voor de geselecteerde missieve methoden, samen met de opdrachtgever, coaches en verwijzers. Vervolgens ontwikkelen we een meetinstrument voor het meten van effecten van zogenoemde missieve methodieken. 2. Het meten van de effecten van de toepassing van de missieve methodieken. De meting kent twee uitkomstmaten, kwalitatieve en kwantitatieve uitkomsten. voert het onderzoek uit door deelnemende cliënten op twee momenten te bevragen, voorafgaande aan en na afloop van de missieve trajecten. Dit gebeurt door het tweemaal afnemen van een vragenlijst met daarin open en gesloten vragen. Ook neemt tweemaal bij een steekproef van respondenten semi-gestructureerde telefonische interviews af. Onze ervaring heeft ons geleerd dat wij met dergelijke aanvullende interviews een waardevolle verdiepingsslag kunnen maken op resultaten van de vragenlijst Stap 1. Ontwikkelen begrippenkader en meetinstrument Samen met de opdrachtgever, coaches en verwijzers is het in eerste instantie van belang om te komen tot een gezamenlijk begrippenkader waarin we de geselecteerde missieve methodieken kunnen plaatsten. Het gaat dan om het beschrijven van aspecten als drijfveren, missie, zingeving etc. Dit begrippenkader dient als kader voor ontwikkeling en implementatie van en publicatie over missieve methodieken. Het vormt ook de basis van de te meten aspecten en effecten van de missieve methoden. Cruciaal voor het effectonderzoek is een goede voorbereiding waarbij de volgende vragen centraal staan: wat willen we meten en hoe moeten we dat meten? Het gaat in deze stap om het concreet krijgen en operationaliseren van de te meten criteria aan de hand van het ontwikkelde gemchappelijke begrippenkader. vertaalt dit, in afstemming met de opdrachtgever, in een vragenlijst en een leidraad voor interviews. In de vragenlijst neemt zowel open als gesloten vragen op. Gesloten vragen zijn gericht op het verkrijgen van kwantitatieve gegevens over bijvoorbeeld ziekteverzuim of kwaliteit van leven. De open vragen geven inzicht in de meningen en opvattingen van respondenten Stap 2. Daadwerkelijk effectonderzoek verzorgt als onafhankelijk onderzoeksbureau het logistieke proces: ontwerp, druk van de vragenlijsten en verzending van de lijsten voor de voor- en. De vragenlijst kan naast op papier- ook via internet aangeboden worden. De ingevulde schriftelijke vragenlijsten worden in een retourenvelop teruggestuurd naar. draagt zorg voor het inscannen van de vragenlijsten. Na de eerste meting analyseert het databestand. Een steekproef van twintig respondenten wordt geïnterviewd en er vindt een tussenrapportage plaats. Deze tussenrapportage wordt besproken met de stuurgroep. Vervolgens vindt een tweede meting op dezelfde wijze plaats. Na de analyse van de tweede meting en vergelijking van beide meetmomenten vindt de eindrapportage plaats. In de rapportage brengt ontwikkelingen in kaart. Kwantitatieve uitkomsten uit de vragenlijsten worden getoetst op significante verschillen en overzichtelijk weergegeven. Ontwikkelingen in de kwalitatieve uitkomsten 7

8 van de vragenlijst worden beschreven. Door de antwoorden uit de interviews is het mogelijk uitkomsten te plaatsen, te verklaren en meer te laten leven. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 leest u over de resultaten van de. Wat zijn algemene kenmerken van de deelnemers? Hoe beoordelen zij hun kwaliteit van leven? Hoe staan zij in hun werk? In hoofdstuk 3 volgen de resultaten van de tweede meting. Zijn er significante verschillen tussen de voor- en de? Vier trajecten worden verder uitgediept. In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van de gehouden interviews. Hoofdstuk 5 ten slotte levert de samenvatting van de effectstudie. In de bijlagen vindt u de deelnemende coachingstrajecten, de stuurgroep en de vragenlijsten. 8

9 2. Voormeting 2.1 Algemene kenmerken van de respondenten In totaal hebben 214 respondenten de (eerste) vragenlijst ingevuld. Er zijn vijf personen die twee maal een eerste vragenlijst hebben ingevuld, omdat zij een tweede (vervolg)traject gingen volgen. Er zijn in totaal 139 navragenlijsten binnen gekomen (65 procent). Hieronder volgen enkele kenmerken: Van de respondenten is 83 procent vrouw, 17 procent man. De werkgever is van 38 procent Ggnet, van procent van de respondenten Gelre ziekenhuizen, van 17 procent de Stichting Sutfene en van 7 procent Maecon de Graafschap. 7 procent van de respondenten komt van overige instellingen. Twee procent heeft geen werkgever, maar een uitkering. Van de respondenten is 43 procent tussen de en 49 jaar, 24 procent tussen de en 39 jaar, ruim een kwart tussen de 5 en 59 jaar en 7 procent tussen de en 29 jaar. Een half procent is jonger dan en ouder dan 6 jaar. 43 procent van de respondenten heeft HBO als opleidingsniveau, 31 procent geeft aan MULO/MAVO/MBO/VMBO gevolgd te hebben. Elf procent heeft HA- VO/MMS/HBS/Gymnasium of VWO, negen procent een universitaire opleiding en vijf procent lager beroepsonderwijs. Een half procent heeft geen opleiding afgerond. 86 procent doet betaald werk, 13 procent heeft een (volledige) uitkering. Een procent geeft aan vrijwilligerswerk te doen. Het werkniveau is voor 46 procent van de respondenten MBO-niveau, 43 procent werkt op HBO-niveau. Vijf procent werkt op LBO-niveau en zes procent op universitair niveau. Zestien procent van de respondenten heeft een leidinggevende functie, 84 procent niet. Dertig procent van de respondenten werkt 2 tot en met 5 jaar in deze functie, 29 procent korter dan twee jaar. 24 procent werkt langer dan jaar in deze functie, en zeventien procent 6 tot en met jaar. Tweederde van de respondenten is gehuwd/samenwonend, 18 procent is alltaand. Vijftien procent is gescheiden. Van de respondenten heeft 51 procent kinderen jonger dan 18 jaar, 28 procent heeft geen kinderen en 21 procent heeft kinderen ouder dan 18 jaar. Van de respondenten heeft 84 procent geen zorg voor anderen. Welke trajecten hebben de respondenten gevolgd? Naam traject n Percentage Loopbaanbegeleiding Gelreziekenhuizen 4,7 Innermatch 38 17,8 Isotoon training 9,3 IVT Koerszoeken 37 17,3 Omzin 13 6,1 9

10 Oplossingsgericht coachen 13 6,1 Lineasol 3 1,4 ZKM Maecon de Graafschap 4,7 ZKM Perspectief in Praktijk 12 5,6 ZKM-IVT 4 1,9 Training EigenwijZ 19 8,9 Overig 18 8,3 Onbekend 17 7,9 Totaal Persoonskenmerken De vraag op de vragenlijst luidt: geef aan bij welke omschrijving u zichzelf het meest vindt passen. Het gemiddelde is 2,66. De groep is in het algemeen vriendelijk, zorgvuldig, onzeker, tobberig en zorgzaam. Descriptive Statistics extravert-introvert vriendelijk-onvriendelijk zorgvuldig-onzorgvuldig stabiel-instabiel zelfstandig-volgzaam flexibel-star ondernemend-passief egocentrisch-zorgzaam zorgeloos-tobberig denker-doener zeker-onzeker Valid N (listwise) Std. N Minimum Maximum Mean Deviation ,79 1, ,79, ,91, ,68 1, ,6, ,21, ,33, ,9, ,49, ,93 1, ,16 1, Hoe reageert men op moeilijke situaties? Vraag Volstrekt Eens/ Volstrekt Ik probeer 16,2 44,2,8 17,8 1, me eraan te onttrekken Afreageren 12,2 38,1 28,4,3 1, op omgeving Ik wacht af 7,1 43,1 26,4 21,8 1,5

11 Ik vraag 1,5 18,1 25,1 51,8 3,5 hulp Ik zet dingen 2,5 8, 19,1 59,3 11,1 op een rij In beslag 7,,7 37,2,1 5, nemen Laat merken 1,,9 24,5 45,9 7,7 Maak me 16,3 38,3 27,6 16,8,5 niet druk Kwaliteit van leven Op de vraag Ik voel me gezond antwoordt meer dan de helft vaak. 22 procent antwoordt zo nu en dan. Vraag nooit zelden Zo nu en vaak Zeer vaak dan Goed privéleven,5 7,6 19,7 44,9 27,3 Voldoende 1, 7,6,8 45,2 25,4 steun Comfortabele 2, 11,6 41,9 44,4 woonruimte vriendenkring,5 5,1 18,7 43,4 32,3 ontspanning 1, 12,1 31,8 41,4 13,6 Financiële 31,8 33,8 24,7 7,1 2,5 problemen balans 3,6 13,9 39,2 36,6 6,7 Zestig procent van de respondenten heeft een levensmotto 61 procent heeft momenteel een goed leven 56 procent ziet de toekomst goed of rooskleurig tegemoet. Ziekte Iets meer dan veertig procent van de respondenten heeft zich 1 keer ziekgemeld het afgelopen jaar, 32 procent 2 tot 5 keer. Dit was meestal -2 dagen, maar bij 28 procent toch langer dan 2 weken. 75 procent geeft aan dat de ziekte niets met werk te maken had. Het betrof bij 31 procent fysieke klachten, bij 21 procent psychische klachten en bij 48 procent overig (griep etc). Meer dan 7 procent had zich om deze reden niet vaker ziek gemeld. 57 procent heeft het hier wel met de leidinggevende over gehad. 11

12 2.3 Werkomstandigheden Werkomstandigheden-persoonlijk In het algemeen voelen de respondenten zich thuis in de organisatie. Het werk past bij hen, men heeft er plezier in, het is lichamelijk en/of geestelijk niet te zwaar en men heeft wel het idee dat men het werk goed doet en een positieve bijdrage levert aan de organisatie. Wel is het zo dat 31 procent van alle respondenten niet tevreden is met het werk, de uitdaging onvoldoende is en dat talenten onvoldoende tot hun recht komen. 45 procent van de respondenten is niet meer zo opgetogen als vroeger en dertig procent staat s ochtends moe op. Vraag Volstrekt Eens/ Volstrekt Voel me 2,8 14,6 28,1 47,8 6,7 thuis in org Werk past 1,1 15,8 29,4 44,6 9, bij mij Andere 5,1 23,2 24,9 34,5 12,4 baan Plezier in 2,2 12,8 25,7 5,3 8,9 werk Lichamelijk 32,6 44,4 11,8 7,3 3,9 te zwaar Tevreden 2,2 28,7 28,7 36,5 3,9 met werk Voldoende 4, 21,5 23,7 45,8 5,1 energie Geestelijk 2,8 22,5 21,3 41, 12,4 inspannend werk Voldoende 3,4 25,4 25,4 37,9 7,9 uitdagend drukte 8,7 31,8 21,4 28,3 9,8 Talenten 7,3,9 29,2 28,6 2,8 komen tot recht Gunstige 4,5 5,6,1 53,6 26,4 werktijden ziekmelding 3,4 8, 5,1 5,9 32,1 Twijfel aan,6 47,4 19,4 9,7 2,9 zin van werk Problemen 2,3 16,6 26,9 48, 6,3 goed oplossen Positieve 2,9 5,7 25,1 52,6 13,7 12

13 bijdrage opgetogen 3,4 17,7 24, 38,3 16,6 Doe werk 1,1 6,3 17,6 63,1 11,9 goed Uitgeput na 6,2 23,2 29,9 28,2 12,4 werk Moe bij opstaan 12,4 38,4,3 23,7 5, Werkomstandigheden-organisatie De respondenten zijn in het algemeen positief over hun werkomstandigheden en de organisatie. Tweederde kan zelf prioriteiten stellen, kan werk afwisselen, werkvolgorde en werkwijze regelen. De collega s en de leidinggevende worden in het algemeen goed beoordeeld. Meer dan 85 procent van de respondenten geeft aan goed met anderen te kunnen praten, driekwart kan de hulp van anderen inroepen, tweederde kan in werkoverleg problemen bespreken. De leidinggevende is betrokken, ook bij privéproblemen en geeft complimenten. Wel is het werktempo en werkaanbod volgens meer dan de helft van de respondenten (continu) hoog. Veertig procent vindt het werk emotioneel erg inspannend. Veertig procent van de respondenten geeft aan dat de communicatie en sfeer niet open zijn. Dertig procent kan geen nee zeggen zonder al te veel vervelende gevolgen. Tot slot geeft bijna dertig procent aan het afgelopen jaar te maken gehad te hebben met agressie, heeft 34 procent te maken gehad met vernederen, manipuleren, kleineren of negeren en is er bij 17 procent van de respondenten sprake van een conflict. Vraag Volstrekt Eens/ Volstrekt Voldoende 11,9 25,4 29,4 31,1 2,3 personeel Salaris in verhouding 8, 27,8 23,9 37,5 2,8 Beroep op collega;s 3,4 17,1,6 52, 6,9 Open sfeer 6,9 31,6 32,2 23,7 2,8 Voorkomen 6,9 16,6 33,1 34,9 8,6 fysieke klachten Hoog werktempo 3,4 15,3 27,8,3 13,1 Hoog werkaanbod 3,4 19,9 24,4 37,5 14,8 Goede planning 5,1 27,1 38,4 27,7 1,7 Lichamelijk 26,3 5,3 14,9 5,1 3,4 zwaar Emotioneel 5,7 26,3 28,,3 9,7 inspannend Voldoende 3,4,5 24,4 48,9 2,8 13

14 middelen agressie 28,4 34,7 8, 23,3 5,7 Vernederen etc 24,4,1 11,4 29, 5,1 conflict 25,6 36,9,5 13,1 4, Zelf prioriteiten 1,1 11,3 21,5 53,1 13, stellen Werktempo 3,4 29,1 29,7 33,1 4,6 regelen Werk afwisselen 2,3 11,3,9 57,1 8,5 Werkvolgorde 1,7 13,1 25, 48,9 11,4 Inspraak in 2,3 27,3 22,7 43,8 4, veranderingen Werkplek verlaten 2,8,2 13,6 52,5,9 praten 1,1 1,7,8 68,8 17,6 Hulp van anderen,6 8,5 16,8 6,2 14,2 Vast werkoverleg 1,1 12,,6 54,9 11,4 Zelf problemen 1,7 5,1 19,9 61,9 11,4 oplossen Nee zeggen 4,6 26,3 32, 33,1 4, Normale pauzetijden 6,3 17,6 16,5 47,2 12,5 Goede werksfeer 1,7 11,4 33, 47,2 6,8 Ondersteuning 1,7 12,5 31,8 47,2 6,8 collega s complimenten 9,8 19,5 19, 43,1 8,6 Goede communicatie 6,8 23,3 33, 31,8 5,1 duidelijkheid 6,8 19,9 28,4,3 4,5 privéproblemen 3,4 13,1 27,3 47,7 8,5 Leidinggevende 5,2 17,3 31,8 35,3,4 stimuleert onzekerheid 19,4 37,1, 16, 7,4 14

15 2.3.3 Verschillen tussen de werkgevers Ggnet heeft de meeste respondenten geleverd: 7 (37,6 procent), Gelre ziekenhuizen leverde 56 respondenten (,1 procent) en Sutfene 32 (17,2 procent). Maecon de Graafschap leverde 12 personen (6,5 procent). Nog twaalf mensen kwamen via overige organisaties (6,5 procent). Vier mensen respondenten hebben een uitkering (2 procent). Zijn er ook verschillen in hoe de respondenten hun werkomgeving en organisatie beoordelen? Jazeker. Hieronder volgen enkele opvallende zaken. We hebben hierbij overigens niet naar significantie gekeken. 48 procent van de respondenten van de Gelreziekenhuizen vindt dat deze organisatie niet zorgt voor voldoende personeel, ten opzichte van 39 procent van Sutfene en 32 procent van Ggnet 64 procent van de respondenten van de Gelreziekenhuizen vindt het werktempo hoog, ten opzichte van 61 procent van Sutfene en 43 procent van Ggnet 39 procent van de respondenten van Ggnet heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie, ten opzichte van 26 procent uit Sutfene en procent uit de Gelreziekenhuizen Ook het te maken hebben met kleineren, negeren, manipuleren en vernederen heeft 39 procent van de respondenten van Ggnet het afgelopen jaar meegemaakt, ten opzichte van 32 procent uit de Gelreziekenhuizen en 29 procent uit Sutfene 19 procent van de respondenten van de Gelreziekenhuizen geeft aan zelf geen prioriteiten te kunnen stellen in het werk, ten opzichte van 7 procent bij Ggnet en 7 procent bij Sutfene Verder geeft 46 procent van de respondenten uit de Gelreziekenhuizen aan niet zelf (met anderen) het werktempo te kunnen bepalen, ten opzichte van 28 procent bij Ggnet en 21 procent bij Sutfene 35 procent van de respondenten van Ggnet geeft aan dat zij geen inspraak hebben bij veranderingen, ten opzichte van 23 procent bij Sutfene en procent bij de Gelreziekenhuizen Problemen bespreken in een vast werkoverleg kan 6 procent van de respondenten uit Ggnet, ten opzichte van 64 procent bij Gelreziekenhuizen en 84 procent bij Sutfene 42 procent van de respondenten uit de Gelreziekenhuizen geven aan geen nee te kunnen zeggen zonder al te veel vervelende gevolgen, ten opzichte van 19 procent bij Ggnet en 36 procent bij Sutfene 28 procent van de respondenten van Ggnet vindt dat hun leidinggevende niet duidelijk is over te behalen doelen en resultaten, ten opzichte van 24 procent bij de Gelreziekenhuizen en 19 procent bij Sutfene tot slot vindt 17 procent van de respondenten van de Gelreziekenhuizen dat de werksfeer niet zo goed is, ten opzichte van 7 procent bij Ggnet en procent bij Sutfene 15

16 16

17 3. Resultaten tweede meting In totaal hebben 139 respondenten de navragenlijst ingevuld. Zij hebben de volgende trajecten gevolgd. Naam traject n Percentage Loopbaanbegeleiding Gelreziekenhuizen 6 4,3 Innermatch 25 18, Isotoon training 11 7,9 IVT Koerszoeken 31 22,3 Omzin 9 6,5 Oplossingsgericht coachen 7 5, Lineasol 1,7 ZMK Maecon de Graafschap 4 2,9 ZKM Perspectief in Praktijk 9 6,5 ZKM IVT 2 1,4 Training EigenwijZ 18 12,9 overig 9 7,3 onbekend 7 5, Totaal 139 Omdat de aantallen per traject voor drie trajecten voldoende zijn (meer dan en), hebben we die ook afzonderlijk bekeken. Dit zijn de trajecten Innermatch, Isotoon training, IVT Koerszoeken en training EigenwijZ. We bekijken in paragraaf 2.2 de antwoorden die alle respondenten samen gegeven hebben. In paragraaf 2.3 volgen de respondenten die het traject van Innermatch gevolgd hebben, in paragraaf 2.4 de respondenten die een Isotoon training gevolgd hebben, in paragraaf 2.5 de respondenten die het traject IVT Koerszoeken gevolgd hebben en in paragraaf 2.6 de respondenten die het traject van training EigenwijZ gevolgd hebben. In de zijn diverse open vragen gesteld. We geven de letterlijke antwoorden weer die respondenten gegeven hebben. 17

18 3.1 Vragen na afloop van het traject De vragenlijst bevat enkele vragen na afloop van het traject. Alle respondenten samen gaven de volgende antwoorden: 95 procent geeft aan dat het traject hen verder geholpen heeft 8 procent heeft meer inzicht in de werkstijl gekregen 84 procent heeft meer inzicht in de eigen drijfveren gekregen 75 procent weet waarom zij oorspronkelijk voor dit werk heeft gekozen 7 procent weet wat hij/zij wil bereiken in de loopbaan Driekwart weet hoe dit te bereiken 85 procent geeft aan dat het volgen van dit traject een rol gespeeld heeft in het werk, privéleven, vriendenkring, sociale omgeving en vrije tijd. Ziekte Tachtig procent van de respondenten was niet arbeidsongeschikt toen zij aan het traject begonnen, 7 procent was geheel arbeidsongeschikt. Meer dan zestig procent van de respondenten heeft zich nooit ziekgemeld tijdens het traject, 34 procent 1 keer. Dit was meestal -2 dagen (55 procent), maar bij 23 procent toch langer dan 2 weken. 81 procent geeft aan dat de ziekte niets met werk te maken had. In 62 procent van de gevallen was overig (griep etc) de reden van ziekte, bij 17 procent psychische klachten en bij 17 procent fysieke klachten. Gedurende het traject is 48 procent niet meer of minder gaan werken, is 34 procent weer aan het werk gegaan en is 7 procent gestopt met werken. Negen procent is meer gaan werken en vier procent is juist minder gaan werken. 3.2 Is er een effect tussen de voor- en? De respondenten hebben voor een groot gedeelte dezelfde vragen moeten beantwoorden, voor en na het traject. Interessant is om te kijken of er een (significant) verschil is in antwoorden. Met andere woorden: geven mensen een ander antwoord op dezelfde vraag nadat ze een missief traject gevolgd hebben? Persoonsbeschrijving Hoe omschrijven de respondenten zichzelf als ze het traject afgerond hebben? Het gemiddelde is 2,4. Zij zijn in het algemeen nog steeds zorgzame, tobberige, zelfstandige, vriendelijke mensen. 18

19 We zien een significant verschil bij drie persoonsbeschrijvingen, dat wil zeggen dat de respondenten zich significant anders omschrijven bij de als dat zij bij de hebben gedaan. De respondenten omschrijven zichzelf: minder instabiel ( 2,68 en 2,25) minder tobberig ( 3,49 en 3,1) minder onzeker ( 3,16 en 2,) Descriptive Statistics extravert-introvert vriendelijk-onvriendelijk zorgvuldig-onzorgvuldig stabiel-instabiel zelfstandig-volgzaam flexibel-star ondernemend-passief egocentrisch-zorgzaam zorgeloos-tobberig denker-doener zeker-onzeker Valid N (listwise) Std. N Minimum Maximum Mean Deviation ,57 1, ,78, ,9, ,25, ,72, ,92, ,7, ,77, ,1, ,7 1, ,,

20 3.2.2 Hoe reageert u op moeilijke situaties? Respondenten reageren op twee vragen significant anders op moeilijke situaties nu ze het traject gevolgd hebben. Dat zijn de vraag of men zich helemaal in beslag laat nemen door problemen en of men zich afreageert op de omgeving. In de grafieken ziet u de frequentieverdeling van deze vraag bij de voor- en. Ik laat mij helemaal in beslag nemen door problemen 5 41,8 33,9 33,1,3,2 8,2 6,5 7,5 6,5 2,2 volstrekt mee mee noch mee De respondenten laten zich minder in beslag nemen door problemen. Ik reageer me af op de omgeving 5 38,539,1 36,1 14,3 11,5 volstrekt mee mee 25,4 noch 23,,5 mee 1,6 De respondenten reageren zich minder af op hun omgeving.

21 3.2.3 Kwaliteit van leven We vonden zes significante verschillen in de beoordeling van de respondenten over de kwaliteit van hun leven. Respondenten antwoordden significant anders bij de dan dat zij deden nadat zij het traject gevolgd hadden op de volgende vragen: Ik voel me gezond Ik heb een goed privéleven Ik zorg voor voldoende ontspanning in mijn vrije tijd Mijn werk en privéleven zijn in balans Ik heb momenteel een goed leven Hoe ziet u uw toekomst tegemoet? Ik voel me gezond ,6 66,9 5 1,6 7,3 4,5 21,,5 nooit zelden zo nu en dan vaak 18, 14,5 zeer vaak De respondenten voelen zich vaker gezond. 21

22 Ik heb een goed priveleven 5 42,3 47,4 33,8 2,3 8,9 4,5 21,1 12, 27,6 nooit zelden zo nu en dan vaak zeer vaak De respondenten geven aan een beter privéleven te hebben. Ik zorg voor voldoende ontspanning in mijn vrije tijd 6 54,1 5 1,6 13,8 6,8 33,3 21,8 nooit zelden zo nu en dan 39, vaak 17,3 12,2 zeer vaak De respondenten zorgen vaker voor ontspanning in de vrije tijd. 22

23 Mijn werk en prive zijn in balans 6 55, 5 4,2 1,6 15,8 9,3 37,5 18,6 nooit zelden zo nu en dan 34,2 vaak 15,5 8,3 zeer vaak De respondenten geven aan dat werk en privé nu vaker in balans zijn. Ik heb momenteel een goed leven ,8 51,2 3,3 1,5 volstrekt mee 5,7 5,3 mee 29,3 12,9 nog mee,6 23,5 De respondenten geven aan dat zij momenteel een beter leven hebben dan bij de. 23

24 Hoe ziet u uw toekomst tegemoet? ,2 52,4 21,8 14,9 16,917,2 8,2 4,8 4, 1,5 rooskleurig goed neutraal onzeker somber De respondenten zijn positiever over hun toekomst Werkomstandigheden-Persoonlijk Er zijn elf vragen op de vragenlijst die de respondenten significant anders beantwoorden nadat zij het traject gevolgd hadden. Dit zijn de volgende vragen: Ik voel me thuis in de organisatie Mijn werk past bij mij Ik heb plezier in mijn werk Ik ben tevreden met mijn werk Op mijn werk heb ik voldoende energie mijn werk is voldoende uitdagend Door drukte doe ik mijn werk niet goed Ik kan problemen goed oplossen Ik denk dat ik door mijn werk een positieve bijdrage lever aan het functioneren van de organisatie Ik ben niet meer zo opgetogen als vroeger Ik vind dat ik mijn werk goed doe 24

25 Ik voel me thuis in de organisatie ,3 44,8 4,8 2,5 volstrekt mee 15,2 12,7 mee 27,626,3 nog mee,2 7,6 De respondenten geven aan dat zij zich meer thuis zijn gaan voelen in hun (nieuwe) organisatie. Mijn werk past bij mij 5 45,246,2 1,9 1,7 volstrekt mee 16,3 7,7 mee 25,23,9 nog mee 11,5,5 De respondenten geven aan dat hun (huidige) werk meer bij hen past. 25

26 Ik heb plezier in mijn werk ,1 59,3 3,8,8 volstrekt mee 11,3 5,9 mee 26,4 19,5 nog mee 14,4 9,4 De respondenten geven aan meer plezier in hun werk te hebben. Ik ben tevreden met mijn werk 5 35,2 46,2 28,6 27,6 17,9 21,4 13,7 2,9,9 volstrekt mee mee nog mee 5,7 De respondenten geven aan meer tevreden te zijn in hun werk. 26

27 Op mijn werk heb ik voldoende energie ,6 6,7 5,7,9 volstrekt mee 22,9 18,1 14,5 12,8 mee nog mee 11,1 5,7 De respondenten geven vaker aan meer energie te hebben op hun werk. Mijn werk is voldoende uitdagend ,3 5,7 6,8 21, 9,4 22,9 18,8 38,1 12,413,7 volstrekt mee mee nog mee De respondenten geven vaker aan dat hun (huidige) werk voldoende uitdagend is. 27

28 Door drukte doe ik mijn werk niet goed 5 44,4 7,9 6, 29,7 23,8 31,6 27,7 12,,9 6, volstrekt mee mee nog mee De respondenten geven minder vaak aan dat ze door drukte hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Ik kan problemen goed oplossen ,9 62,6 1,9 volstrekt mee 12,5 3,5 mee 26,9 24,3 nog mee 9,6 5,8 De respondenten geven aan dat zij na het traject beter problemen op kunnen lossen. 28

29 Ik lever een positieve bijdrage aan het functioneren van de organisatie ,2 54,8 5 4,8 5,8 5,2 1,7 volstrekt mee mee 23,1 17,2 nog mee 14,7 11,5 De respondenten hebben meer het gevoel dat ze een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de organisatie. Ik ben niet meer zo opgetogen als vroeger 3,8,3 17,1 31, 25,7 22,4 35,2 25, 18,1 11,2 volstrekt mee mee nog mee De respondenten geven aan dat zij na afloop van het traject meer opgetogen zijn dan vroeger. 29

30 Ik vind dat ik mijn werk goed doe ,8 67, ,9 volstrekt mee 4,8 1,7 mee 15,2,3 nog mee 16,2,5 De respondenten hebben meer het gevoel dat zij hun werk goed doen Werkomstandigheden-Organisatie Er zijn tien vragen op de vragenlijst die de respondenten significant anders beantwoorden nadat zij het traject gevolgd hadden. Dit zijn de volgende vragen: Mijn salaris staat in verhouding tot wat ik doe Met emotionele problemen kan ik een beroep doen op mijn collega s Er is momenteel sprake van een conflict Ik kan met anderen het werktempo regelen Ik kan het werk afwisselen Ik kan werkvolgorde en werkwijze regelen Ik kan de hulp van andere inroepen Ik kan nee zeggen zonder al te veel vervelende gevolgen Er is een goede werksfeer Ik krijg goede ondersteuning van collega s

Effectmeting Missie voor Missie. Datum 13 december 2007 Missie voor Missie

Effectmeting Missie voor Missie. Datum 13 december 2007 Missie voor Missie Effectmeting Missie voor Missie Pagina 1 Opbouw van de presentatie Onderzoeksmethode Vragenlijst en begrippen Resultaten effectmeting Pagina 2 Onderzoeksmethode Metaplantechniek Begrippenkader als basis

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Wandel coaching Beleef jouw introductie

Wandel coaching Beleef jouw introductie Wandel coaching Beleef jouw introductie Blad-veer: Make people successful in work and life! Bedrijfsleider, op zoek naar meer omzet bij de juiste klanten én naar meer vrije tijd en nieuwe inzichten? Sales,

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut

8 8 8,5 9 8 8,3. Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Cliëntenaudit door het Keurmerkinstituut Naam: Adviesbureau Wingelaar & Reineke Datum uitvoering audit: Cliënten: 08 en 09 september 2014 Resultaten audit: 23 september 2014 Schema/Beoordelingsrichtlijn:

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Ervaringen van (ex)kankerpatiënten. terugkeer naar werk. Colofoon. Nieuwsbrief

Ervaringen van (ex)kankerpatiënten. terugkeer naar werk. Colofoon. Nieuwsbrief Ervaringen van (ex)kankerpatiënten met terugkeer naar werk Colofoon Het onderzoek is uitgevoerd 1 door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid afdeling van het AMC en wordt gefinancierd door de

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1 Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 2 Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 3 Beginnen met leidinggeven

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat?

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Even voorstellen Lianne Bertling Onderzoeker Maatschappij en Recht Annemarie Reintjes Financieel gedragstrainer

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie