Bestek nummer GAC_2011_982

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nummer GAC_2011_982"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract voor opleiding efficiënt tijdsbeheer Wijze van gunnen algemene offerteaanvraag Indiening van de offertes Plaats Gemeenschappelijke aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat Francis Wellesplein Antwerpen Geopend alle werkdagen van 09:30 uur tot 15:00 uur Uiterlijk tegen 2 maart 2012 om uur Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen niet worden weerhouden. Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6 I.4 PRIJSOPGAVE... 6 I.5 KWALITATIEVE SELECTIE... 6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 7 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 7 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES I.9 GESTANDDOENINGSTERMIJN I.10 GUNNINGSCRITERIA I.11 VRIJE VARIANTEN I.12 KEUZE VAN OFFERTE II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 BORGTOCHT II.3 PRIJSHERZIENINGEN II.4 LOOPTIJD II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 RECHT OP UITVOERING III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 PERCEEL 1 (PLANNEN EN BEHEERSEN) III.2 PERCEEL 2 (ORGANISEREN EN DELEGEREN VOOR LEIDINGGEVENDEN) III.3 PERCEEL 3 (TIMEMANAGEMENT EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT: GETTING THINGS DONE) III.4 PERCEEL 4 (SNELLEZEN) III.5 PERCEEL 5 (TIJDSBEHEER VIA OUTLOOK) BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Gemeenschappelijke aankoopcentrale - Diensten Adres: Francis Wellesplein 1, Den Bell,Toren 0213 te 2018 Antwerpen Contactpersoon: Mevrouw Myriam Vacas Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 (PLANNEN EN BEHEERSEN) Motivatie/leerdoel: Na deze opleiding: Kent men planningsprincipes en -tools; Kent men de tool en principes die het best bij zijn of haar eigen stijl en job passen; Heeft men een concreet actieplan om 'beter' te plannen en de tijd te beheersen (ook op lange termijn toe); Heeft men meer rust en overzicht gevonden in het werk. Perceel 2 (ORGANISEREN EN DELEGEREN VOOR LEIDINGGEVENDEN) Toelichting: Motivatie/leerdoel: Organiseren en delegeren is één van de belangrijkste leidinggevende aspecten. Tijd nemen en een goede voorbereiding zijn twee belangrijke activiteiten bij het delegeren. Tijdens de training wordt nagegaan welke de factoren zijn die de leidinggevende nu het organiseren en delegeren belemmeren. Op basis daarvan wordt gekeken hoe men er in zal slagen om beter te doen. Perceel 3 (TIMEMANAGEMENT EN PEERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT: Getting things done) Toelichting: Motivatie/leerdoel: Tijdens deze opleiding leert men niet de tijd beheersbaar te maken, maar wel de opdracht op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze te realiseren. Men leert niet alleen prioriteiten te stellen, maar vooral hoe men meer kan doen met de tijd. De deelnemer krijgt terug ruimte voor creativiteit, schept klaarheid in complexe processen en projecten. Stress (tijdens én na de werkuren) neemt drastisch af. De focus ligt rond stilstaan bij prioriteiten, eigen drijfveren, het 'waarom' de deelnemer ervaart dat hij/zij zijn job niet georganiseerd krijgt. Aan de workload en het aantal uren per dag kunnen we meestal niet veel doen, maar aan ons tijdsbeheer kunnen we wel werken. A.h.v. een opleiding leert men vooral slimmer i.p.v. harder te werken. Je wordt je bewust van je eigen efficiëntie en je krijgt kapstokken aangereikt die je meer grip doen krijgen op je eigen werksituatie. Het is ook het principe van taken vast te leggen zodat de deelnemer niet meer over zijn taken Blz. 4

5 hoeft na te denken. Je hoofd wordt vrijgemaakt en je gaat je focussen op het eigenlijke uitwerken van je taken. Personeelsleden zetten een systeem op waarmee ze terug overzicht en controle krijgen in hun dagelijkse taken en daarbij hun persoonlijke effectiviteit verhogen. Perceel 4 (SNELLEZEN) Toelichting: Motivatie/leerdoel: De cursus is bestemd voor iedereen die vaak beroepshalve grote volumes tekst moet verwerken. Perceel 5 (TIJDSBEHEER VIA OUTLOOK) Toelichting: Motivatie/leerdoel: De focus ligt op het aanleren van 1 concrete tool om het werk beter te organiseren. I.2 Identiteit van de opdrachtgever OCMW Antwerpen Lange Gasthuisstraat Antwerpen Het OCMW Antwerpen zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor prestaties die het voorwerp van de opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als aankoopcentrale voor: o o o o De Stad Antwerpen instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de stad en/of het OCMW (bv. lokale politie, brandweer, districten, gewone gemeentebedrijven, intern verzelfstandigde agentschappen, gemeenschappelijke interne preventiedienst, enz.) instellingen met een aparte rechtspersoonlijkheid die: door de stad belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang (stedelijke vzw s, autonome gemeentebedrijven, andere extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm, enz.) en/of door het OCMW belast zijn met een bepaalde taak die behoort tot de opdrachten van het OCMW (Zorgbedrijf, Beschut Wonen, enz.) andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de stad en/of OCMW (AG Havenbedrijf, Digipolis, enz.) De inschrijvers zijn ertoe gehouden om op grond van de overeenkomst de leveringen en diensten die aan het OCMW Antwerpen worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden aan de voormelde instellingen en agentschappen aan te bieden, indien deze erom verzoeken. De voormelde instellingen en agentschappen treden in dergelijk geval op als opdrachtgevercontractant. Ze plaatsen opdrachten in eigen naam en voor eigen rekening. Deze instellingen en agentschappen hebben de mogelijkheid, doch niet de verplichting om beroep te doen op de raamovereenkomst. Het OCMW Antwerpen is de aanbestedende overheid. Blz. 5

6 I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. I.4 Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. De opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. I.5 Kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door een offerte in te dienen voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; Blz. 6

7 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) nvt Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) -minimaal 1 relevante referentie van de organisatie met betrekking tot het organiseren van opleidingen rond Opleidingen efficiënt tijdsbeheer en representatief is voor grote ondernemingen van meer dan 500 medewerkers, -Overzicht van de gegeven opleidingen in de laatste 2 jaar omtrent efficiënt tijdsbeheer. -ervaring trainers aantoonbaar via CV en referenties andere organisaties. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingsstaat of de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.7 Indienen van de offerte De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Blz. 7

8 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: Bij het indienen van een offerte, zijn er een aantal wettelijke voorschriften die STRIKT moeten opgevolgd worden! De offerte moet in een definitief gesloten omslag zitten. Een offerte kan persoonlijk ingediend worden (al dan niet op de zitting) of opgestuurd per post. 1. Persoonlijke afgifte De offerte wordt onder definitief gesloten omslag afgegeven aan de voorzitter; dit vóór de opening van de zitting waarop de aanneming geagendeerd is; zoniet beschouwen wij uw offerte als laattijdig. Uiteraard kan een offerte ook geruime tijd voor de dag van de zitting ingediend worden. Dit dient niet noodzakelijkerwijze door de inschrijver zelf te gebeuren, maar kan ook persoonlijk worden afgegeven via een bode/koerierdienst. De envelop, waarop duidelijk OFFERTE staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft. OFFERTE Openingszitting op 02/03/2012 om 13:30 uur Bestek GAC/2011/982 Perceelnummer: Gemeenschappelijke Aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat Francis Wellesplein Antwerpen 2. Verzending per post (bpost) of koerierdienst: Bij een offerte die per post (al dan niet aangetekend) of bij verzending per koerierdienst wordt overgemaakt, moet deze in TWEE enveloppen worden gestoken. Het verdient absoluut de aanbeveling om de offerte per aangetekende post minimum 4 kalenderdagen voor de dag van de opening der offertes te versturen. Om verdere discussies te vermijden, bij eventuele laattijdige offertes, raden wij dit ten zeerste aan Buitenste envelop Blz. 8

9 Op de voorzijde: Naast de adresgegevens van de aanbestedende overheid, wordt duidelijk de vermelding OFFERTE aangegeven. OFFERTE Op de achterzijde: Gemeenschappelijke Aankoopcentrale T.a.v. Secretariaat Francis Wellesplein Antwerpen Vermeld duidelijk de eigen adresgegevens. Bij laattijdigheid kan uw offerte dan ongeopend terugbezorgd worden Binnenste envelop Deze envelop, waarop duidelijk OFFERTE staat aangegeven, vermeldt de datum en het uur van de openingszitting alsook de benaming en het nummer van het bestek. Desgevallend wordt aangeduid op welk percelen / welke percelen de offerte betrekking heeft. OFFERTE Openingszitting op 02/03/2012 om 13:30 uur Bestek GAC/2011/982 Perceelnummer: 2.3. Laattijdige offerte Een offerte die te laat toekomt wordt enkel in aanmerking genomen als: - Het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing; en - De offerte bij de post als aangetekende zending is afgegeven uiterlijk 4 kalenderdagen voor de dag van de opening van de offertes. 3. Opgelet! 1. Offertes bezorgd via Taxipost of via een privé-koerierdienst hebben geen vaste postdatum en zijn geen aangetekende zending. Blz. 9

10 2. Er dient bij de offerte een CD te worden gevoegd met een digitale versie van de volledige inschrijving samen met de documenten (offerteformulier, inventaris, verklaring op eer e.a.) waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkele deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of een laattijdige digitale versie van de meetstaat en/of inventaris ter beschikking stelde. Gegevens CD Op de CD, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijke het voorwerp van de opdracht en het besteknummer vermeld. Onder de kolom prijzen worden de bedragen in cijfers ingebracht. De digitale versie vermeldt zeer duidelijk de (firma)naam van de inschrijver(s), alsmede de coördinaten. Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (bij de offerte te voegen bescheiden). De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Datum: zie titelblad Blz. 10

11 I.9 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Blz. 11

12 I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Deze gunningscriteria gelden voor alle percelen : Nr. Beschrijving 1 Prijs 50 Gewicht * Prijs per dagdeel (4 uur) voor klassikale leerinitiatieven (40 punten) * Prijs per uur voor voorbereidende en afstemmende vergaderingen (10 punten) Met de prijs per dagdeel wordt bedoeld de kosten inbegrepen voor (40 punten) - training - voorbereiding - syllabus, documentaire en gebruik didactisch materiaal - evaluatie - vervoerskosten - administratieve kosten Met prijs per uur voor voorbereidende én afstemmingsvergaderingen wordt bedoeld, de kosten voor (10 punten) - de voorbereiding - het vergader- of het afstemmoment - vervoerskosten - administratieve kosten 2 Kwaliteit en inhoud van de cursus 60 (1) Kwaliteit van de curus (20 punten) In de offerte (10 punten): - Scoring van de competenties en ervaring van trainers en begeleiders tijdsbeheer en met de verschillende doelgroepen (leidinggevenden op een administratieve en operationele werkvloer; personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers). Dit wordt aangetoond met CV van minimaal 1 lesgever en een overzicht van opleidingen die ze de laatste 2 jaren gaven. - Ervaring met openbare besturen of vergelijkbare organisaties. In de proefles (10 punten): - Groepsdynamische aanpak en interactie van de trainers en begeleiders - Flexibiliteit van de trainers en begeleiders (2) Inhoud van de cursus (20 punten): (3) Proefles ( 20 punten): Aan de intekenaar wordt gevraagd een proefles te voorzien van 30 minuten (10 min voorstelling organisatie en resultaatsverbintenis opdracht, 10 min programma en lesinhoud, 10 min effectieve proefles met een draft uit de opleiding).. De intekenaar wordt gescoord op kwaliteit van de les en toepassing van de gekozen Blz. 12

13 methodiek. De effectieve lesgevers geven de proefles. Achteraf worden geen extra lesgevers toegelaten zonder proefles. De proeflessen worden ingepland op volgende data: 14 maart maart maart maart maart 2012 en 23 maart Stappenplan en resultaatsverbintenis 40 (1) In de offerte (20 punten): - Inhoud van het leertraject : Zie verschillende percelen. (2) Aangewende methodieken in het leertraject (20 punten): De vorming is interactief en praktijkgericht opgevat. Hierbij is voldoende ruimte voor eigen inbreng en specifieke vragen vanuit de werkvloer. Door constructieve feedback krijgt iedere deelnemer een concrete oplossing aangeboden voor werkgerichte probleemstellingen 4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden (Profit People _ Planet). De firma moet aangeven welke initiatieven zij neemt om de hierboven vermelde definitie te implementeren Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. I.11 Vrije varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. Blz. 13

14 I.12 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn offerte. Opdracht opgedeeld in percelen Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen niet toe te wijzen. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. Blz. 14

15 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door het Zorgbedrijf Antwerpen en OCMW Antwerpen. De naam van de leidend ambtenaar zal meegedeeld worden na de gunning van de opdracht II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden. De dienstverlener stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. Blz. 15

16 II.4 Looptijd Perceel 1 (PLANNEN EN BEHEERSEN) Perceel 2 (ORGANISEREN EN DELEGEREN VOOR LEIDINGGEVENDEN) Perceel 3 (TIMEMANAGEMENT EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT : Getting things done) Perceel 4 (SNELLEZEN) Perceel 5 (TIJDSBEHEER VIA OUTLOOK) Termijn in maanden: 12 De looptijd voor deze raamovereenkomst gaat in op 1 april 2012 en eindigt op 31 maart 2013, en is 3 x stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar. II.5 Betalingstermijn De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de keuring van de schuldvordering. II.6 Recht op uitvoering Het recht op uitvoering is pas verworven bij het betekenen van een deelopdracht of bestelling in het kader van dit raamcontract. Blz. 16

17 III. Technische bepalingen III.1 Perceel 1 (PLANNEN EN BEHEERSEN) - Toelichting: Motivatie/leerdoel: Na deze opleiding: Kent men planningsprincipes en -tools; Kent men de tool en principes die het best bij zijn of haar eigen stijl en job passen; Heeft men een concreet actieplan om 'beter' te plannen en de tijd te beheersen (ook op lange termijn toe); Heeft men meer rust en overzicht gevonden in het werk. Competenties: Naast de A-waarden komen vooral Taakuitvoering en werkorganisatie (eigen werk organiseren) en Flexibiliteit aan bod. Doelgroep: Voor alle medewerkers. De deelnemer wil werken aan een 'efficiëntere' organisatie van zijn werk. De focus ligt vooral in de zoektocht naar concrete tools, methodieken én middelen om het werk beter in te plannen. Van de deelnemer wordt op de werkvloer verwacht dat hij/zij zijn werk (relatief) autonoom inplant. Duurtijd: 1 dag met eventueel 0,5 terugkomdag. Verwachte minimum-inhoud: Plannen : wat en waarom? Verschillen tussen mensen: welke 'drives' sturen mijn handelen? Wat zijn de gevolgen hiervan naar mijn planning toe? Planningsprincipes: wat zijn de basisprincipes rond plannen? Hoe kan ik deze laten werken in mijn complexe werkomgeving? Van een reactieve naar een proactieve houding overstappen. Planningstools: welke instrumenten staan er ter beschikking? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende werkvormen? Voorbeelden: agenda, outlook, takenlijst, werkorganisatie, bureauorganisatie, projectmatig werken lean & 5S, scrum, agile. Afbakenen van concrete probleemgebieden en een prioriteit aangeven dat leidt tot een actieplan. Mogelijke inhoud terugkommoment (0,5 dag) Uitwisseling van de actieplannen en stand van zaken hierrond Uitwisseling van ervaringen Breinplukken: wat zijn mijn belangrijkste lessen geweest en hoe zouden die de andere deelnemers kunnen helpen? Hoe hou ik mijn inspanning nu vol? Verankeren van nieuwe gewoontes. Technische bepalingen De opleiding omvat zowel theoretische kaders als praktische handvaten om effectief mee aan de slag te kunnen op de werkvloer. Toch zou het merendeel gebaseerd moeten zijn op oefenmomenten. Blz. 17

18 Eindtermen Deelnemers moeten op het einde van de opleiding hun eigen tijdsinvestering kritisch bekijken. Door zelfreflectie wordt het eindresultaat bereikt, namelijk zorgen voor de meest optimale organisatie van hun werk. Een efficiëntere persoonlijk tijdsbeheer uitwerken voor de deelnemer. De opleiding moet een start zijn om prioriteiten te stellen en dus meer te kunnen doen in een dag. III.2 Perceel 2 (ORGANISEREN EN DELEGEREN VOOR LEIDINGGEVENDEN) - Toelichting: Motivatie/leerdoel: Organiseren en delegeren is één van de belangrijkste leidinggevende aspecten. Tijd nemen en een goede voorbereiding zijn twee belangrijke activiteiten bij het delegeren. Tijdens de training wordt nagegaan welke de factoren zijn die de leidinggevende nu het organiseren en delegeren belemmeren. Op basis daarvan wordt gekeken hoe men er in zal slagen om beter te doen. Na de opleiding weet men onder meer: Welke taken men kan delegeren aan wie; Hoe men een delegeringsgesprek dient aan te pakken; Hoe men commitment krijgt van een medewerker voor zijn taak; Hoe men overgedragen taken controleert; Doelgroep: Voor leidinggevenden. Duurtijd: 1 dag Verwachte minimum-inhoud: Basisvoorwaarden voor delegeren: een duidelijke organisatiestructuur van de afdeling (functiebeschrijving, analyse van de verschillende taken); Waarom delegeren? Wat is het doel van delegeren?; Wat houdt je tegen?; Welke taken kan en mag je delegeren; Wat kan je als leidinggevende wel delegeren en wat niet?; Hoe moet je delegeren en aan wie?; Hoe hou je een delegeringsgesprek? (hierbij geen basis gesprekstechnieken, want er bestaat reeds een vijfdaagse opleiding Communicatievaardigheden en Leiderschapsstijlen binnen de organisaties).; Het evalueren en houden van een nabespreking met de gedelegeerde; Delegeer als een win-win-situatie. Technische bepalingen Blz. 18

19 De opleiding omvat zowel theoretische kaders als praktische handvaten om effectief mee aan de slag te kunnen op de werkvloer. Toch zou het merendeel gebaseerd moeten zijn op oefenmomenten. Eindtermen Deelnemers moeten op het einde van de opleiding hun eigen tijdsinvestering kritisch bekijken. Door zelfreflectie wordt het eindresultaat bereikt, namelijk zorgen voor de meest optimale organisatie van hun werk. Een efficiëntere persoonlijk tijdsbeheer uitwerken voor de deelnemer door beter te organiseren en delegeren. III.3 Perceel 3 (TIMEMANAGEMENT EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT: Getting things done) - Toelichting: Motivatie/leerdoel: - Tijdens deze opleiding leert men niet de tijd beheersbaar te maken, maar wel de opdracht op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze te realiseren. Men leert niet alleen prioriteiten te stellen, maar vooral hoe men meer kan doen met de tijd. De deelnemer krijgt terug ruimte voor creativiteit, schept klaarheid in complexe processen en projecten. Stress (tijdens én na de werkuren) neemt drastisch af. De focus ligt rond stilstaan bij prioriteiten, eigen drijfveren, het 'waarom' de deelnemer ervaart dat hij/zij zijn job niet georganiseerd krijgt. Aan de workload en het aantal uren per dag kunnen we meestal niet veel doen, maar aan ons tijdsbeheer kunnen we wel werken. A.h.v. een opleiding leert men vooral slimmer i.p.v. harder te werken. Je wordt je bewust van je eigen efficiëntie en je krijgt kapstokken aangereikt die je meer grip doen krijgen op je eigen werksituatie. Het is ook het principe van taken vast te leggen zodat de werknemer niet meer over zijn taken hoeft na te denken. Je hoofd wordt vrijgemaakt en je gaat je focussen op het eigenlijke uitwerken van je taken. Personeelsleden zetten een systeem op waarmee ze terug overzicht en controle krijgen in hun dagelijkse taken en daarbij hun persoonlijke effectiviteit verhogen. Doelgroep: Er zijn mogelijks twee verschillende modules: enerzijds voor leidinggevenden en anderzijds niet-leidinggevenden. Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende opleidingsniveaus en functie van deelnemers. Duurtijd: 1 dag met eventuele een halve terugkomdag Verwachte minimum-inhoud: Inzicht en bewustwording: waar sluipt mijn tijd naartoe? Wil ik hier energie aan spenderen?; Doelstellingen en prioriteiten bewaken (voor mezelf en naar anderen toe); Op een correcte manier neen zeggen: weten waarover je kan onderhandelen en hoe dit Blz. 19

20 aanpakken; Wat is tijdsbeheer?; Stressbeheer: wat gebeurt er als we onze grip op tijd verliezen? Effectiviteit op basis van doelstelling: waar wil je naartoe? wat wil je (of dien je) te bereiken? Keuzes maken (zelfmanagement); 'Tijd glipt weg': bewust worden van en inzicht krijgen in tijdrovers (welke soorten bestaan er, hoe herkennen, hoe mee omgaan); Helpende en belemmerende gedachten; Inzicht in eigen werkefficiëntie a.h.v. oefeningen: hoe je eigen tijd inschatten en managen; Het E3-profiel: de balans tussen efficiëntie, effectiviteit en energie; Taakomschrijving, -hiërarchie en objectieven; Werkomgeving en 5S-methodologie; Tijdsbespaarders gebruiken; Hefbomen om succesvol en extra resultaat te behalen; Het flexibele getting things done -systeem; Projecten als bron van informatie en acties; Het verzamelen en verwerken van input en informatie ( , papier, afspraken, ideeën, ) en de inboxmethode; Een leeg hoofd; Organiseren van het denkproces; Vertrouwen op de gemaakte keuzes en het opzetten van een eigen systeem; Nieuwe gewoontes aanmeten en opvolgen; Leren terug over dingen na te denken ipv aan zaken te denken die je nog moet doen; Duidelijk omlijnd kader voor projecten en kleinere taken; Niet langer brandjes blussen, maar pro-actief de juiste dingen gedaan krijgen; Effectieve en efficiënte manieren leren om extra resultaat te behalen;hefbomen om succesvol en extra resultaat te behalen; Het flexibele getting things done -systeem; Projecten als bron van informatie en acties; Het verzamelen en verwerken van input en informatie ( , papier, afspraken, ideeën, ) en de inboxmethode; Een leeg hoofd; Organiseren van het denkproces; Vertrouwen op de gemaakte keuzes en het opzetten van een eigen systeem; Nieuwe gewoontes aanmeten en opvolgen; Leren terug over dingen na te denken ipv aan zaken te denken die je nog moet doen; Duidelijk omlijnd kader voor projecten en kleinere taken; Niet langer brandjes blussen, maar pro-actief de juiste dingen gedaan krijgen; Effectieve en efficiënte manieren leren om extra resultaat te behalen; Mogelijke tools Efficiënt vergaderen; Werkplekorganisatie; Efficiënt beheren van de mailbox; (er is een apart perceel rond werken met outlook voorzien); Sneller documenten terugvinden; Omgaan met onderbrekingen; Communicatie als bron van efficiëntie;. Technische bepalingen Blz. 20

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie