Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement Samen werken aan leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap"

Transcriptie

1 Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011

2 De opleiding Directeur Primair Onderwijs werd tot voor kort verzorgd door Octaaf. De activiteiten van Octaaf, een samenwerkingsverband van zeven hogescholen, worden per september 2011 voortgezet, met Magistrum als partner Colofon Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle. Copyright 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektrisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de hogescholen. Aan de tekst uit deze trajectgids kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Inhoudsopgave 1. Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement Start en duur van het traject Visie op identiteit en inspiratie Bekwaamheidseisen Concepten van de schoolleidersopleiding De rode draad door het traject De bouwstenen Afsluiting van het traject Diploma Doorstroommogelijkheid Organisatie van de opleiding Wie verzorgt de opleiding? De docenten De groep De kerndocent De portfoliogroep De portfoliodocent Aanwezigheidsplicht De opleidingslocaties, data en tijden De studielast De kosten De kwaliteitsbewaking Inschrijving en toelating Wie kunnen er deelnemen aan de opleiding? Hoe inschrijven? Wat gebeurt er als u heeft ingeschreven? Voorbereiding op de eerste bijeenkomst Opleidingen voor schoolleiders Leidinggeven met visie, identiteit en inspiratie Het aanbod Verdere informatie Website en actuele informatie Secretariaat... 18

4 Inleiding Voor u ligt de gids van het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I /Middenmanagement, leergang Wij stellen uw interesse voor onze schoolleidersopleiding op prijs en hopen met deze gids antwoord te geven op de meest gestelde vragen. De participerende hogescholen hebben jarenlange ervaring met het verzorgen van de verschillende opleidingstrajecten. Van deze ervaring en expertise kunt ook u als (potentiële) leidinggevende gebruik maken. De schoolleidersopleiding is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die de ambitie hebben binnen enkele jaren een leidinggevende functie te vervullen binnen een school. Deze opleiding is ook bedoeld voor leidinggevenden in het primair onderwijs, die zich (verder) willen professionaliseren voor wat betreft de basisbekwaamheidseisen directeur primair onderwijs. Leidinggevenden die al een basisjaar hebben gevolgd, kunnen instromen in de opleiding Directeur Primair Onderwijs II (zie hoofdstuk 5.3). Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement biedt de gelegenheid tot ontwikkeling van de basisbekwaamheden voor leidinggevenden in het primair onderwijs en bereidt u voor op de taken die u hebt of krijgt als u directeur zou worden. Na de eerste bijeenkomst worden uw ervaringen en (potentiële) kwaliteiten in beeld gebracht door middel van een Criterium gericht interview. Halverwege het traject neemt u deel aan een assessment (zie pagina 10), waarmee opnieuw uw competenties in beeld worden gebracht. Echter nu ook getoetst in simulaties van de werkelijkheid. De resultaten worden uitgewerkt in een gedetailleerde rapportage. U voert verder opdrachten uit in uw school en u voert gesprekken met een ervaren directeur, uw mentor. Een heel belangrijk aspect is de wederzijdse steun die de deelnemers elkaar geven, niet alleen tijdens de opleiding, maar ook daarna. Veel oud-deelnemers blijven elkaar na de diplomering ontmoeten in netwerken die tijdens de opleiding zijn ontstaan. Het is van belang te weten dat de opleiding een aanwezigheidsplicht kent voor de studiebijeenkomsten. Samen werken aan leiderschap BB DPO

5 Assessment Het ontwikkelassessment is een verplicht onderdeel van het traject. De kosten zijn bij het collegegeld inbegrepen. U kunt een vrijstelling aanvragen indien u een assessmentrapport van een erkend assessmentbureau EN na 1 januari 2010 afgenomen, kunt overleggen. Dat assessment dient wel gebaseerd te zijn op de NSA-competenties en aan de opleiding ter inzage te worden gegeven. Er wordt dan, afhankelijk van uw specifieke situatie, in de regel 900 op het collegegeld in mindering gebracht. U dient deze vrijstelling bij uw inschrijving te regelen. Uw collega s die in de afgelopen jaren een leiderschapsopleiding hebben gevolgd, ervaren dit assessment als een belangrijke steun in de rug bij de voorbereiding op het functioneren in de schoolleiding. Wij nodigen u van harte uit een informatiebijeenkomst bij te wonen of een gesprek met een van ons aan te vragen, zodat wij u in het nieuwe collegejaar mogen begroeten als deelnemer. Wij verwelkomen u graag bij het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement en wensen u veel succes met uw opleiding en uw verdere loopbaan. Samen werken aan leiderschap BB DPO

6 1. Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement 1.1. Start en duur van het traject Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs loopt van 31 augustus 2011 tot september 2012 en duurt 12 maanden. De bijeenkomsten zijn allemaal in het schooljaar Om de studeerbaarheid te verbeteren zijn de afstudeerbijeenkomst en de diplomering in september Hiermee voorkomen we dat de afstudeerdruk samenvalt met de doorgaans drukke werkzaamheden op school in de maanden mei en juni Visie op identiteit en inspiratie Een schoolleider moet geïnspireerd en inspirerend leiding geven. Inspiratie is een kernbegrip in onze opleiding. De schoolleider zal zich in zijn werk en in de opleiding bewust moeten zijn van zijn inspiratiebronnen, van zijn eigen vermogen te inspireren en van zijn waarden in het leven. We gaan voor leidinggeven met visie! 1.3. Bekwaamheidseisen In dit traject staan de eerste 4 bekwaamheidseisen voor leidinggevenden in het primair onderwijs, geformuleerd door de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) centraal. De NSA geeft aan: Leidinggevenden in het primair onderwijs tonen niet alleen leiderschap in de algemene betekenis van het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Zij sturen medewerkers aan in de bijzondere context van organisaties voor primair onderwijs. Dit stelt speciale eisen aan hun leiderschap. Onderwijskundig leiderschap, vormt daarmee de kern van het vak. Om bekwaam te zijn dient persoonlijke effectiviteit ontwikkeld te worden. Dit omvat de volgende vier domeinen: 1. Competent in zelfsturing 2. Intrapersoonlijk competent 3. Competent in het aansturen van professionals 4. Interpersoonlijk competent Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement legt de nadruk op deze vier domeinen. Persoonlijke effectiviteit vormt de basis, zoals: bewustwording van de eigen opvattingen over goed onderwijs; een goede school en goed leiderschap; het ontwikkelen van noodzakelijke informatieverwerkende, probleemoplossende, communicatieve en sociale competenties; het aan leren sturen van professionals in het primair onderwijs. Samen werken aan leiderschap BB DPO

7 Naast persoonlijke effectiviteit is voor de bekwaamheid van leidinggevende aard ook organisatie effectiviteit van belang. Dit omvat de volgende vier domeinen: 5. Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces 6. Competent in organisatieontwikkeling 7. Competent in organisatiebeleid en beheer 8. Competent in onderwijsondernemerschap Wij hebben er zelf een aan toegevoegd: 9. Onderzoek Ook deze domeinen komen aan de orde tijdens dit eerste jaar, zij het in iets mindere mate dan de eerste vier. In de vervolgopleiding Directeur Primair onderwijs II, staan de laatste 5 centraal. De negen domeinen samen vertonen een sterke onderlinge samenhang en zijn alle nodig voor een goede uitoefening van het beroep schoolleider. Halverwege de opleiding neemt u deel aan een assessment. In dit assessment komen in gecontroleerde simulaties met name de eerste 4 bovenstaande managementcompetenties aan bod. U krijgt van dit assessment een schriftelijke rapportage die in een persoonlijk gesprek met u wordt besproken. Op basis van het assessment kan in het vervolg van het traject aandacht besteed worden aan specifieke competenties. Deelname aan het assessment is verplicht. De kosten ervan zijn bij de studiebijdrage inbegrepen. (Voor uitzondering zie pag. 5) 1.4. Concepten van de schoolleidersopleiding Binnen het primair onderwijs is de laatste jaren veel veranderd. Scholen worden groter en de complexiteit van de beleidsterreinen neemt toe. De beleidsruimte voor de schoolleiding wordt groter. Door de toenemende eisen die aan scholen gesteld worden, neemt de verantwoordelijkheid van de schoolleiding ook toe. Veranderingen in het onderwijs hebben effecten op de managementstructuren. De opleiding is gebaseerd op een concept waarbij van deelnemers verwacht wordt dat zij actief leren en dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het programma van de opleiding. Leertrajecten worden ingericht op actief en zelfstandig leren, gekoppeld aan de eigen praktijk. Centraal in de opleiding staat het leren van en door elkaar. Uitgangspunt van de opleiding is dat managementontwikkeling niet los staat van hetgeen er in de school gebeurt. De vragen waarmee de schoolleiding op school bezig is, bijvoorbeeld de strategie van de school, het eigen leiderschap of de kwaliteit van het onderwijs op school, staan centraal in de opleiding. Twee concepten zijn sturend voor de inrichting en de inhoud van het opleidingsprogramma: Samen werken aan leiderschap BB DPO

8 Ontwikkelend leren De belangrijkste uitgangspunten bij het opleidingsconcept zijn: De praktijksituatie is de beste leerschool Wanneer leidinggevenden serieus vraagstukken, conflicten en incidenten willen oppakken en daarover intensief reflecteren, leren zij precies dat wat zij voor de situatie en hun eigen ontwikkeling nodig hebben. Leidinggevenden leren veel van en met elkaar In gesprek met collega-deelnemers die een taak van soortgelijk formaat uitvoeren, ontstaan intensieve leersituaties door elkaars onzekerheid /onwetendheid bespreekbaar te maken. Aandacht voor relaties Het opleidingsprogramma schept voorwaarden voor het systematisch aandacht besteden aan een klein aantal (kern) relaties in de deelnemersgroep. Het leren in de bedding van deze relaties maakt de leerresultaten levensecht. Onderwijskundig leiderschap Effectieve schoolleiders zijn op de eerste plaats leiders die de onderwijskundige ontwikkelingen binnen hun school managen. Volgens het concept van het onderwijskundig leiderschap gaat het om het leiding geven aan kwaliteitsverbetering in het primaire proces van de school. Onderwijskundig leiderschap is dan ook nauw verbonden met de primaire taak van de school, namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Dit betekent dat de leidinggevende mede in staat moet zijn met alle bij de school betrokkenen een duidelijk onderwijsbeleid te creëren om onderwijsleerprocessen op gang te brengen bij leerlingen. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het stellen van doelen en prioriteiten, die leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor de realisering hiervan zet hij personeel en middelen in binnen een adequate organisatie. Goed onderwijskundig leiderschap in de school voor primair onderwijs is van belang om de kwaliteit van diverse aspecten van het onderwijs te verbeteren. Belangrijke aspecten van het onderwijskundig leiderschap zijn: het vormgeven aan een onderwijskundig beleid dat gericht is op kwaliteitsverbetering van het onderwijs; het creëren van gunstige randvoorwaarden voor effectieve instructie in de klas; het leiding geven aan de inrichting van een systeem voor kwaliteitszorg binnen de school; het ontwikkelen en uitvoeren van een goed personeelsbeleid en het organiseren van deskundigheidsbevordering en begeleiding van leraren; het onderhouden van een goede communicatie met de omgeving; het leiding geven aan planmatige veranderingsprocessen in de school. Samen werken aan leiderschap BB DPO

9 1.5. De rode draad door het traject De opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement staat voor een aantal basisvaardigheden om als leidinggevende optimaal te functioneren in een schoolorganisatie. Van belang is dat u met deze opleiding een eigen stijl van leiding geven en communicatieve vaardigheden ontwikkelt. U staat als persoon zelf gedurende het opleidingstraject centraal. De inhoud van de opleiding is ondergebracht in zes thema s. In schema: 6. Hoe doe ik het? 2. Waar staat mijn school? Hoe coach ik? Waar sta ik? 3. Waar wil ik heen? 4. Hoe communiceer ik? Samen werken aan leiderschap BB DPO

10 1.6. De bouwstenen Het traject is opgebouwd uit de volgende bouwstenen: a. Criterium Gericht Interview (CGI) b. Informatie c. Training d. Intervisie e. Portfolio f. Assessment g. Mentorgesprekken Toelichting op de bouwstenen: a. Criterium Gericht Interview Een van de docenten neemt u na de eerste bijeenkomst van de opleiding een Criterium Gericht Interview af en schrijft daarover een verslag. Het Criterium Gericht Interview is gebaseerd op de NSA- Bekwaamheidseisen. b. Informatie In de informatieblokken gaat het om kennisaspecten. Dat kunnen hoorcolleges zijn maar ook werkcolleges of groepsopdrachten. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. c. Training In de trainingsblokken gaat het vooral om vaardigheidsaspecten. Het zelf oefenen staat hier centraal. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. d. Intervisie Een terugkerend onderdeel is de intervisie. Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden (toekomstige) werkproblemen op een systematische manier besproken. De taak van de docent in de intervisiebijeenkomsten bestaat uit het aanleren van de intervisievaardigheden en -methodieken. e. Portfolio In het portfolio legt u de verbinding tussen datgene wat u leert in de opleiding en uw dagelijkse functioneren op de eigen werkplek. U past (nieuwe) concepten uit de opleiding toe in de praktijk en toetst uw praktijk aan deze concepten. (Zelf)reflectie op uw functioneren in de school neemt een belangrijke plaats in. Het slotdossier is een door u geschreven samenvatting van uw persoonlijk opleidings - en leerproces. U sluit de opleiding af met een eindpresentatie van uw professioneel portfolio. Een en ander is nader uitgewerkt in een portfoliohandleiding. Deze wordt aan het begin van de opleiding uitgereikt. f. Assessment Aan het einde van het eerste semester neemt u deel aan een assessment. Het assessment is gebaseerd op de NSA Bekwaamheidseisen. Deelname is verplicht. De kosten hiervoor zijn bij de studiebijdrage inbegrepen. Samen werken aan leiderschap BB DPO

11 g. Mentorgesprekken Met uw begeleider in de school, een ervaren schoolleider houdt u een aantal officiële gesprekken Samen werken aan leiderschap BB DPO

12 2. Afsluiting van het traject 2.1. Diploma Deelnemers die het traject met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen aan het eind het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement. Een diploma kan worden uitgereikt wanneer de deelnemer: het hele opleidingsprogramma heeft gevolgd, inclusief het CGI (Criterium Gericht Interview) en het assessment; voldaan heeft aan de aanwezigheidsverplichting; de (zelf)studieopdrachten op een voldoende manier heeft uitgevoerd; het portfolio heeft afgerond zoals in de portfoliohandleiding is beschreven; zijn presentatie voldoende heeft beoordeeld gekregen Doorstroommogelijkheid. Met het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement, kunt u in een jaar het diploma Directeur Primair Onderwijs II halen. In hoofdstuk 5.3 kunt u de voorwaarden voor instroom terugvinden. Samen werken aan leiderschap BB DPO

13 3. Organisatie van de opleiding 3.1. Wie verzorgt de opleiding? De schoolleidersopleiding wordt verzorgd door: Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, afdeling Windesheim Managementopleidingen po/vo De docenten De docenten zijn over het algemeen verbonden aan de hogeschool. De meeste docenten werken al enkele jaren met goede resultaten en veel plezier aan de opleiding. Een aantal docenten brengt vanuit andere instellingen (universiteiten, besturenraad, onderwijsbureau) hun deskundigheid in. Iedere groep heeft een kerndocent die een deel van de bijeenkomsten verzorgt en verantwoordelijk is voor de inhoudelijk rode draad in de opleiding De groep U wordt ingedeeld in een vaste groep deelnemers, waarmee u het grootste deel van de opleiding doorloopt. Het belang van ondersteuning en feedback door een vertrouwde groep is in de afgelopen jaren belangrijk gebleken en wordt door de deelnemers erg gewaardeerd De kerndocent Aan iedere groep is een kerndocent verbonden die, samen met het aanspreekpunt van de hogeschool, aanspreekpunt is voor de groep. Hij/Zij voert ook een substantieel deel van het curriculum uit, bewaakt de rode lijn in de opleiding en overlegt regelmatig met de portfoliobegeleiders. Het secretariaat is, samen met de kerndocent, het aanspreekpunt voor de deelnemers uit de regio en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de uitvoeringslocaties. De docenten en het secretariaat zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleidingscurriculum en de gezamenlijke organisatie van de opleiding De portfoliogroep U wordt samen met drie à vier collega s aan het begin van de opleiding ingedeeld in een portfoliogroep. Deze groep komt een aantal keren met en een aantal keren zonder portfoliobegeleider bij elkaar om de voortgang van het portfolio te bespreken. In deze groepen vindt ook periodiek intervisie op de eigen studievoortgang en werksituatie plaats. Samen werken aan leiderschap BB DPO

14 3.6. De portfoliodocent De portfoliodocent is de persoonlijk begeleider die een portfoliogroep begeleidt Aanwezigheidsplicht Omdat het leren voor een groot deel binnen de groep plaatsvindt, bent u verplicht de bijeenkomsten bij te wonen. Mocht u toch moeten verzuimen (ziekte, overmacht), dan meldt u dat zo spoedig mogelijk aan uw kerndocent. Als de kerndocent niet bereikbaar is, meldt u zich af bij het secretariaat. Bij verzuim neemt u altijd contact op met uw kerndocent over de manier waarop u de verzuimde bijeenkomst kunt vervangen of compenseren De opleidingslocaties, data en tijden Heeft u vragen over mogelijke andere opleidingslocaties, neem dan contact met ons op. Op onze websites staan links naar actuele gegevens, zoals rooster en data. Het is raadzaam deze informatie regelmatig te raadplegen, in verband met wijzigingen in het rooster. De tweedaagse seminars vinden plaats in een conferentiecentrum De studielast De studiebelasting van de opleiding bedraagt 18 ec s: 504 uur totaal waarvan ongeveer 112 contacturen, de overige uren zijn voor het uitvoeren van opdrachten thuis en op school. De studiebelastinguren vormen een indicatie van de tijd die u aan de opleiding zult besteden maar er kunnen individuele verschillen optreden. Gemiddeld dient u ongeveer 10 à 12 uur aan de opleiding (colleges, opdrachten, intervisie, stage) te besteden. Indien u gedurende ongeveer 40 weken deze tijd niet vrij kunt maken, adviseren wij u om u niet voor deze opleiding in te schrijven De kosten Scholen ontvangen rechtstreeks gelden die zij kunnen inzetten voor scholingsdoeleinden. Ook kan de Lerarenbeurs worden aangevraagd voor een gedeeltelijke vergoeding van de opleiding. De kosten voor het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement bedragen voor het collegejaar ,-. In dit bedrag is inbegrepen: studiemateriaal, het afnemen van het assessment, tegemoetkoming in het bijwonen van een studiedag, koffie en thee tijdens alle bijeenkomsten en overnachtingen en maaltijden tijdens de 2 seminars. Niet inbegrepen in het collegegeld zijn de verplicht aan te schaffen boeken. Het inschrijfgeld is verplicht en bedraagt 125,-. Voor alle trajecten gelden de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst tussen een deelnemer en de betreffende hogeschool. Hierin kunt u lezen welke consequenties zijn verbonden aan inschrijving en betaling. De voorwaarden ontvangt u bij het inschrijfformulier De kwaliteitsbewaking De opleiding is zelf verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. Voor de verschillende gebieden worden standaarden gehanteerd. Daarnaast worden alle onderdelen systematisch geëvalueerd, zowel mondeling als schriftelijk. De uitkomsten daarvan vormen, waar nodig, de basis voor verbetertrajecten. Samen werken aan leiderschap BB DPO

15 4. Inschrijving en toelating 4.1. Wie kunnen er deelnemen aan de opleiding? Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement is bedoeld voor leerkrachten met de ambitie leidinggevende te worden, al in functie zijnde leidinggevenden in de school en schoolleiders die zich verder willen professionaliseren. De basisgroepen zijn gemengd wat betreft de huidige werksituatie en leidinggevende ervaring van de deelnemers. Afhankelijk van de opdrachten wordt in subgroepen gedifferentieerd. Alle deelnemers moeten om het diploma te krijgen aan dezelfde opleidingseisen voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers: onderwijservaring in meerdere groepen hebben en de intentie hebben breed inzetbaar te zijn; belangstelling hebben voor managementtaken of deze al uitvoeren op (midden)managementniveau; vorm en inhoud willen geven aan de onderwijskundige identiteit van de school; over fundamentele communicatieve vaardigheden beschikken; inzicht hebben in de school als organisatie. Schoolleiders die al een managementopleiding hebben gevolgd, maar nog geen schoolleidersdiploma hebben, kunnen toelating aanvragen tot de opleiding Directeur Primair Onderwijs II Hoe inschrijven? U kunt alleen schriftelijk inschrijven met een daartoe bestemd inschrijfformulier. U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij het secretariaat van de opleiding, of via Wij verzoeken u zo vroeg mogelijk in te schrijven, uiterlijk voor 1 september Als u zich na 1 juni 2011 inschrijft, kan de toelatingsprocedure niet in alle gevallen meer voor de zomervakantie worden afgerond. Groepen worden in de periode van de zomervakantie geformeerd op basis van verschillende criteria. Sluiting van de inschrijving is drie werkdagen voor de eerste bijeenkomst van het desbetreffende traject Wat gebeurt er als u heeft ingeschreven? U krijgt een bevestiging van uw inschrijving. U krijgt een acceptgirokaart voor het betalen van het inschrijfgeld. U krijgt, indien u zich voor 1 juni hebt aangemeld, voor de zomervakantie bericht over uw toelating. U krijgt een acceptgirokaart voor het betalen van de opleiding, met inbegrip van het ontwikkel-assessment. Voor of bij de start van de opleiding krijgt u de informatiegids met alle verdere gegevens. Samen werken aan leiderschap BB DPO

16 4.4. Voorbereiding op de eerste bijeenkomst U ontvangt in september 2011 een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. U kunt u zich voorbereiden door de toegestuurde informatie zorgvuldig door te lezen. 5. Opleidingen voor schoolleiders De opleiding wordt verzorgd door Windesheim Managementopleidingen po/vo. Zij verzorgen desgewenst tevens ondersteuning voor het management van scholen Leidinggeven met visie, identiteit en inspiratie De dialoog over waarden, normen en inspiratiebronnen is het vertrekpunt bij het maken van keuzes. Deze professionele dialoog vormt de basis bij verdere invulling en vormgeving van visie op (eigen) leiderschap, de visie op onderwijs en de ontwikkeling van scholen. We gaan voor leidinggeven met visie! 5.2. Het aanbod Windesheim Managementopleidingen po/vo biedt onder andere opleidingen en ondersteuning gericht op leidinggevenden in het primair onderwijs. Weliswaar is er sprake van een vaste lesplaats, maar bij voldoende deelname kan elke opleiding in de eigen regio worden uitgevoerd. Daartoe kunnen afspraken met een of meerdere schoolbesturen worden gemaakt. Ook biedt Windesheim de mogelijkheid om (groei) assessments bij schoolleiding af te nemen. Samen werken aan leiderschap! biedt de volgende mogelijkheden: Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I Een traject van 12 maanden (18 ec s) voor leerkrachten en beginnende leidinggevenden die de ambitie hebben blijvend een leidinggevende functie in het onderwijs te gaan vervullen. Dit diploma leidt minimaal op tot de in de wet BIO bedoelde en onder auspiciën van de NSA verder uitgewerkte set van acht basisbekwaamheden directeur (schoolleider) primair onderwijs. Dit diploma geeft in combinatie met een leidinggevende functie (of takenpakket), de mogelijkheid om in één vervolgjaar het diploma Directeur Primair Onderwijs te halen. Zie ook hieronder. Directeur Primair Onderwijs II Een traject van 12 maanden (18 ec s), voor schoolleiders met het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs (v/h het diploma Aspirant-directeur) of Basisbekwaamheden Middenmanagement Primair Onderwijs (v/h diploma Adjunct-directeur primair onderwijs) of, onder bepaalde voorwaarden, een certificaat van een management ontwikkeltraject. Om tot deze opleiding te worden toegelaten, dient de deelnemer een leidinggevende positie in het onderwijs te hebben. In deze opleiding wordt gewerkt vanuit een drietal invalshoeken: de persoonlijke professionele ontwikkeling, de eigen werkplek (d.i. de schoolontwikkeling) en de beroepsstandaard directeur primair onderwijs. De toelaatbaarheid van de deelnemer wordt in een intakeprocedure onderzocht. Samen werken aan leiderschap BB DPO

17 Dit DPO-diploma geeft recht op instroom in de tweejarige opleiding Master Educational Leadership (MEL) van Magistrum. Andere opleidingstrajecten: Trajecten Oriëntatie op Management waarin besturen en de opleiding samenwerken om leraren te selecteren en op te leiden tot zij benoembaar zijn als leidinggevende in de school. Daarbij horen mogelijkheden om assessments af te nemen. Uitvoering kan in overleg met het schoolbestuur in de eigen regio worden uitgevoerd. Via de hogeschool kunnen coaches en supervisoren worden aangetrokken voor het begeleiden van leden van de schoolleiding. Deze begeleiding wordt telkens op basis van op maat offertes rechtstreeks ingekocht per hogeschool. Startende directeuren worden veel door ons begeleid. Beoordelen en selectie van leidinggevenden in het primair onderwijs. Op basis van maatwerkoffertes kunnen wij in de slotfase van een selectie en benoemingsprocedure voor leidinggevenden in het primair onderwijs een advies over de geschiktheid van de kandidaat uitbrengen. Nascholingstrajecten voor gediplomeerde schoolleiders: Excelleren in leiderschap. Samen werken aan leiderschap BB DPO

18 6. Verdere informatie 6.1. Website en actuele informatie. Kijk voor meer informatie over de opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement of andere schoolleideropleidingen in Zwolle op Secretariaat Christelijke Hogeschool Windesheim: Campus 2-6 Postbus GB Zwolle Telefoon: Ria van den Brink, bij afwezigheid: Frontoffice School of Education Voor inhoudelijke informatie kunt u bellen of mailen met Jacoba van der Meulen (Coördinator Managementopleidingen po/vo) Berrie Keuper (kerndocent) Samen werken aan leiderschap BB DPO

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs

Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs Reader: Tekort Schoolleiders in het primair onderwijs SBO, november 2009 Schoolleiders in het primair onderwijs de cijfers... 2 Convenant professionalisering: Professionalisering directeuren basisonderwijs...

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie