Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement Samen werken aan leiderschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap"

Transcriptie

1 Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011

2 De opleiding Directeur Primair Onderwijs werd tot voor kort verzorgd door Octaaf. De activiteiten van Octaaf, een samenwerkingsverband van zeven hogescholen, worden per september 2011 voortgezet, met Magistrum als partner Colofon Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle. Copyright 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektrisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de hogescholen. Aan de tekst uit deze trajectgids kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Inhoudsopgave 1. Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement Start en duur van het traject Visie op identiteit en inspiratie Bekwaamheidseisen Concepten van de schoolleidersopleiding De rode draad door het traject De bouwstenen Afsluiting van het traject Diploma Doorstroommogelijkheid Organisatie van de opleiding Wie verzorgt de opleiding? De docenten De groep De kerndocent De portfoliogroep De portfoliodocent Aanwezigheidsplicht De opleidingslocaties, data en tijden De studielast De kosten De kwaliteitsbewaking Inschrijving en toelating Wie kunnen er deelnemen aan de opleiding? Hoe inschrijven? Wat gebeurt er als u heeft ingeschreven? Voorbereiding op de eerste bijeenkomst Opleidingen voor schoolleiders Leidinggeven met visie, identiteit en inspiratie Het aanbod Verdere informatie Website en actuele informatie Secretariaat... 18

4 Inleiding Voor u ligt de gids van het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I /Middenmanagement, leergang Wij stellen uw interesse voor onze schoolleidersopleiding op prijs en hopen met deze gids antwoord te geven op de meest gestelde vragen. De participerende hogescholen hebben jarenlange ervaring met het verzorgen van de verschillende opleidingstrajecten. Van deze ervaring en expertise kunt ook u als (potentiële) leidinggevende gebruik maken. De schoolleidersopleiding is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die de ambitie hebben binnen enkele jaren een leidinggevende functie te vervullen binnen een school. Deze opleiding is ook bedoeld voor leidinggevenden in het primair onderwijs, die zich (verder) willen professionaliseren voor wat betreft de basisbekwaamheidseisen directeur primair onderwijs. Leidinggevenden die al een basisjaar hebben gevolgd, kunnen instromen in de opleiding Directeur Primair Onderwijs II (zie hoofdstuk 5.3). Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement biedt de gelegenheid tot ontwikkeling van de basisbekwaamheden voor leidinggevenden in het primair onderwijs en bereidt u voor op de taken die u hebt of krijgt als u directeur zou worden. Na de eerste bijeenkomst worden uw ervaringen en (potentiële) kwaliteiten in beeld gebracht door middel van een Criterium gericht interview. Halverwege het traject neemt u deel aan een assessment (zie pagina 10), waarmee opnieuw uw competenties in beeld worden gebracht. Echter nu ook getoetst in simulaties van de werkelijkheid. De resultaten worden uitgewerkt in een gedetailleerde rapportage. U voert verder opdrachten uit in uw school en u voert gesprekken met een ervaren directeur, uw mentor. Een heel belangrijk aspect is de wederzijdse steun die de deelnemers elkaar geven, niet alleen tijdens de opleiding, maar ook daarna. Veel oud-deelnemers blijven elkaar na de diplomering ontmoeten in netwerken die tijdens de opleiding zijn ontstaan. Het is van belang te weten dat de opleiding een aanwezigheidsplicht kent voor de studiebijeenkomsten. Samen werken aan leiderschap BB DPO

5 Assessment Het ontwikkelassessment is een verplicht onderdeel van het traject. De kosten zijn bij het collegegeld inbegrepen. U kunt een vrijstelling aanvragen indien u een assessmentrapport van een erkend assessmentbureau EN na 1 januari 2010 afgenomen, kunt overleggen. Dat assessment dient wel gebaseerd te zijn op de NSA-competenties en aan de opleiding ter inzage te worden gegeven. Er wordt dan, afhankelijk van uw specifieke situatie, in de regel 900 op het collegegeld in mindering gebracht. U dient deze vrijstelling bij uw inschrijving te regelen. Uw collega s die in de afgelopen jaren een leiderschapsopleiding hebben gevolgd, ervaren dit assessment als een belangrijke steun in de rug bij de voorbereiding op het functioneren in de schoolleiding. Wij nodigen u van harte uit een informatiebijeenkomst bij te wonen of een gesprek met een van ons aan te vragen, zodat wij u in het nieuwe collegejaar mogen begroeten als deelnemer. Wij verwelkomen u graag bij het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement en wensen u veel succes met uw opleiding en uw verdere loopbaan. Samen werken aan leiderschap BB DPO

6 1. Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement 1.1. Start en duur van het traject Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs loopt van 31 augustus 2011 tot september 2012 en duurt 12 maanden. De bijeenkomsten zijn allemaal in het schooljaar Om de studeerbaarheid te verbeteren zijn de afstudeerbijeenkomst en de diplomering in september Hiermee voorkomen we dat de afstudeerdruk samenvalt met de doorgaans drukke werkzaamheden op school in de maanden mei en juni Visie op identiteit en inspiratie Een schoolleider moet geïnspireerd en inspirerend leiding geven. Inspiratie is een kernbegrip in onze opleiding. De schoolleider zal zich in zijn werk en in de opleiding bewust moeten zijn van zijn inspiratiebronnen, van zijn eigen vermogen te inspireren en van zijn waarden in het leven. We gaan voor leidinggeven met visie! 1.3. Bekwaamheidseisen In dit traject staan de eerste 4 bekwaamheidseisen voor leidinggevenden in het primair onderwijs, geformuleerd door de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie) centraal. De NSA geeft aan: Leidinggevenden in het primair onderwijs tonen niet alleen leiderschap in de algemene betekenis van het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Zij sturen medewerkers aan in de bijzondere context van organisaties voor primair onderwijs. Dit stelt speciale eisen aan hun leiderschap. Onderwijskundig leiderschap, vormt daarmee de kern van het vak. Om bekwaam te zijn dient persoonlijke effectiviteit ontwikkeld te worden. Dit omvat de volgende vier domeinen: 1. Competent in zelfsturing 2. Intrapersoonlijk competent 3. Competent in het aansturen van professionals 4. Interpersoonlijk competent Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement legt de nadruk op deze vier domeinen. Persoonlijke effectiviteit vormt de basis, zoals: bewustwording van de eigen opvattingen over goed onderwijs; een goede school en goed leiderschap; het ontwikkelen van noodzakelijke informatieverwerkende, probleemoplossende, communicatieve en sociale competenties; het aan leren sturen van professionals in het primair onderwijs. Samen werken aan leiderschap BB DPO

7 Naast persoonlijke effectiviteit is voor de bekwaamheid van leidinggevende aard ook organisatie effectiviteit van belang. Dit omvat de volgende vier domeinen: 5. Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces 6. Competent in organisatieontwikkeling 7. Competent in organisatiebeleid en beheer 8. Competent in onderwijsondernemerschap Wij hebben er zelf een aan toegevoegd: 9. Onderzoek Ook deze domeinen komen aan de orde tijdens dit eerste jaar, zij het in iets mindere mate dan de eerste vier. In de vervolgopleiding Directeur Primair onderwijs II, staan de laatste 5 centraal. De negen domeinen samen vertonen een sterke onderlinge samenhang en zijn alle nodig voor een goede uitoefening van het beroep schoolleider. Halverwege de opleiding neemt u deel aan een assessment. In dit assessment komen in gecontroleerde simulaties met name de eerste 4 bovenstaande managementcompetenties aan bod. U krijgt van dit assessment een schriftelijke rapportage die in een persoonlijk gesprek met u wordt besproken. Op basis van het assessment kan in het vervolg van het traject aandacht besteed worden aan specifieke competenties. Deelname aan het assessment is verplicht. De kosten ervan zijn bij de studiebijdrage inbegrepen. (Voor uitzondering zie pag. 5) 1.4. Concepten van de schoolleidersopleiding Binnen het primair onderwijs is de laatste jaren veel veranderd. Scholen worden groter en de complexiteit van de beleidsterreinen neemt toe. De beleidsruimte voor de schoolleiding wordt groter. Door de toenemende eisen die aan scholen gesteld worden, neemt de verantwoordelijkheid van de schoolleiding ook toe. Veranderingen in het onderwijs hebben effecten op de managementstructuren. De opleiding is gebaseerd op een concept waarbij van deelnemers verwacht wordt dat zij actief leren en dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het programma van de opleiding. Leertrajecten worden ingericht op actief en zelfstandig leren, gekoppeld aan de eigen praktijk. Centraal in de opleiding staat het leren van en door elkaar. Uitgangspunt van de opleiding is dat managementontwikkeling niet los staat van hetgeen er in de school gebeurt. De vragen waarmee de schoolleiding op school bezig is, bijvoorbeeld de strategie van de school, het eigen leiderschap of de kwaliteit van het onderwijs op school, staan centraal in de opleiding. Twee concepten zijn sturend voor de inrichting en de inhoud van het opleidingsprogramma: Samen werken aan leiderschap BB DPO

8 Ontwikkelend leren De belangrijkste uitgangspunten bij het opleidingsconcept zijn: De praktijksituatie is de beste leerschool Wanneer leidinggevenden serieus vraagstukken, conflicten en incidenten willen oppakken en daarover intensief reflecteren, leren zij precies dat wat zij voor de situatie en hun eigen ontwikkeling nodig hebben. Leidinggevenden leren veel van en met elkaar In gesprek met collega-deelnemers die een taak van soortgelijk formaat uitvoeren, ontstaan intensieve leersituaties door elkaars onzekerheid /onwetendheid bespreekbaar te maken. Aandacht voor relaties Het opleidingsprogramma schept voorwaarden voor het systematisch aandacht besteden aan een klein aantal (kern) relaties in de deelnemersgroep. Het leren in de bedding van deze relaties maakt de leerresultaten levensecht. Onderwijskundig leiderschap Effectieve schoolleiders zijn op de eerste plaats leiders die de onderwijskundige ontwikkelingen binnen hun school managen. Volgens het concept van het onderwijskundig leiderschap gaat het om het leiding geven aan kwaliteitsverbetering in het primaire proces van de school. Onderwijskundig leiderschap is dan ook nauw verbonden met de primaire taak van de school, namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Dit betekent dat de leidinggevende mede in staat moet zijn met alle bij de school betrokkenen een duidelijk onderwijsbeleid te creëren om onderwijsleerprocessen op gang te brengen bij leerlingen. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het stellen van doelen en prioriteiten, die leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor de realisering hiervan zet hij personeel en middelen in binnen een adequate organisatie. Goed onderwijskundig leiderschap in de school voor primair onderwijs is van belang om de kwaliteit van diverse aspecten van het onderwijs te verbeteren. Belangrijke aspecten van het onderwijskundig leiderschap zijn: het vormgeven aan een onderwijskundig beleid dat gericht is op kwaliteitsverbetering van het onderwijs; het creëren van gunstige randvoorwaarden voor effectieve instructie in de klas; het leiding geven aan de inrichting van een systeem voor kwaliteitszorg binnen de school; het ontwikkelen en uitvoeren van een goed personeelsbeleid en het organiseren van deskundigheidsbevordering en begeleiding van leraren; het onderhouden van een goede communicatie met de omgeving; het leiding geven aan planmatige veranderingsprocessen in de school. Samen werken aan leiderschap BB DPO

9 1.5. De rode draad door het traject De opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement staat voor een aantal basisvaardigheden om als leidinggevende optimaal te functioneren in een schoolorganisatie. Van belang is dat u met deze opleiding een eigen stijl van leiding geven en communicatieve vaardigheden ontwikkelt. U staat als persoon zelf gedurende het opleidingstraject centraal. De inhoud van de opleiding is ondergebracht in zes thema s. In schema: 6. Hoe doe ik het? 2. Waar staat mijn school? Hoe coach ik? Waar sta ik? 3. Waar wil ik heen? 4. Hoe communiceer ik? Samen werken aan leiderschap BB DPO

10 1.6. De bouwstenen Het traject is opgebouwd uit de volgende bouwstenen: a. Criterium Gericht Interview (CGI) b. Informatie c. Training d. Intervisie e. Portfolio f. Assessment g. Mentorgesprekken Toelichting op de bouwstenen: a. Criterium Gericht Interview Een van de docenten neemt u na de eerste bijeenkomst van de opleiding een Criterium Gericht Interview af en schrijft daarover een verslag. Het Criterium Gericht Interview is gebaseerd op de NSA- Bekwaamheidseisen. b. Informatie In de informatieblokken gaat het om kennisaspecten. Dat kunnen hoorcolleges zijn maar ook werkcolleges of groepsopdrachten. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. c. Training In de trainingsblokken gaat het vooral om vaardigheidsaspecten. Het zelf oefenen staat hier centraal. Voor dit onderdeel geldt een aanwezigheidsplicht. d. Intervisie Een terugkerend onderdeel is de intervisie. Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden (toekomstige) werkproblemen op een systematische manier besproken. De taak van de docent in de intervisiebijeenkomsten bestaat uit het aanleren van de intervisievaardigheden en -methodieken. e. Portfolio In het portfolio legt u de verbinding tussen datgene wat u leert in de opleiding en uw dagelijkse functioneren op de eigen werkplek. U past (nieuwe) concepten uit de opleiding toe in de praktijk en toetst uw praktijk aan deze concepten. (Zelf)reflectie op uw functioneren in de school neemt een belangrijke plaats in. Het slotdossier is een door u geschreven samenvatting van uw persoonlijk opleidings - en leerproces. U sluit de opleiding af met een eindpresentatie van uw professioneel portfolio. Een en ander is nader uitgewerkt in een portfoliohandleiding. Deze wordt aan het begin van de opleiding uitgereikt. f. Assessment Aan het einde van het eerste semester neemt u deel aan een assessment. Het assessment is gebaseerd op de NSA Bekwaamheidseisen. Deelname is verplicht. De kosten hiervoor zijn bij de studiebijdrage inbegrepen. Samen werken aan leiderschap BB DPO

11 g. Mentorgesprekken Met uw begeleider in de school, een ervaren schoolleider houdt u een aantal officiële gesprekken Samen werken aan leiderschap BB DPO

12 2. Afsluiting van het traject 2.1. Diploma Deelnemers die het traject met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen aan het eind het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement. Een diploma kan worden uitgereikt wanneer de deelnemer: het hele opleidingsprogramma heeft gevolgd, inclusief het CGI (Criterium Gericht Interview) en het assessment; voldaan heeft aan de aanwezigheidsverplichting; de (zelf)studieopdrachten op een voldoende manier heeft uitgevoerd; het portfolio heeft afgerond zoals in de portfoliohandleiding is beschreven; zijn presentatie voldoende heeft beoordeeld gekregen Doorstroommogelijkheid. Met het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement, kunt u in een jaar het diploma Directeur Primair Onderwijs II halen. In hoofdstuk 5.3 kunt u de voorwaarden voor instroom terugvinden. Samen werken aan leiderschap BB DPO

13 3. Organisatie van de opleiding 3.1. Wie verzorgt de opleiding? De schoolleidersopleiding wordt verzorgd door: Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, afdeling Windesheim Managementopleidingen po/vo De docenten De docenten zijn over het algemeen verbonden aan de hogeschool. De meeste docenten werken al enkele jaren met goede resultaten en veel plezier aan de opleiding. Een aantal docenten brengt vanuit andere instellingen (universiteiten, besturenraad, onderwijsbureau) hun deskundigheid in. Iedere groep heeft een kerndocent die een deel van de bijeenkomsten verzorgt en verantwoordelijk is voor de inhoudelijk rode draad in de opleiding De groep U wordt ingedeeld in een vaste groep deelnemers, waarmee u het grootste deel van de opleiding doorloopt. Het belang van ondersteuning en feedback door een vertrouwde groep is in de afgelopen jaren belangrijk gebleken en wordt door de deelnemers erg gewaardeerd De kerndocent Aan iedere groep is een kerndocent verbonden die, samen met het aanspreekpunt van de hogeschool, aanspreekpunt is voor de groep. Hij/Zij voert ook een substantieel deel van het curriculum uit, bewaakt de rode lijn in de opleiding en overlegt regelmatig met de portfoliobegeleiders. Het secretariaat is, samen met de kerndocent, het aanspreekpunt voor de deelnemers uit de regio en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de uitvoeringslocaties. De docenten en het secretariaat zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleidingscurriculum en de gezamenlijke organisatie van de opleiding De portfoliogroep U wordt samen met drie à vier collega s aan het begin van de opleiding ingedeeld in een portfoliogroep. Deze groep komt een aantal keren met en een aantal keren zonder portfoliobegeleider bij elkaar om de voortgang van het portfolio te bespreken. In deze groepen vindt ook periodiek intervisie op de eigen studievoortgang en werksituatie plaats. Samen werken aan leiderschap BB DPO

14 3.6. De portfoliodocent De portfoliodocent is de persoonlijk begeleider die een portfoliogroep begeleidt Aanwezigheidsplicht Omdat het leren voor een groot deel binnen de groep plaatsvindt, bent u verplicht de bijeenkomsten bij te wonen. Mocht u toch moeten verzuimen (ziekte, overmacht), dan meldt u dat zo spoedig mogelijk aan uw kerndocent. Als de kerndocent niet bereikbaar is, meldt u zich af bij het secretariaat. Bij verzuim neemt u altijd contact op met uw kerndocent over de manier waarop u de verzuimde bijeenkomst kunt vervangen of compenseren De opleidingslocaties, data en tijden Heeft u vragen over mogelijke andere opleidingslocaties, neem dan contact met ons op. Op onze websites staan links naar actuele gegevens, zoals rooster en data. Het is raadzaam deze informatie regelmatig te raadplegen, in verband met wijzigingen in het rooster. De tweedaagse seminars vinden plaats in een conferentiecentrum De studielast De studiebelasting van de opleiding bedraagt 18 ec s: 504 uur totaal waarvan ongeveer 112 contacturen, de overige uren zijn voor het uitvoeren van opdrachten thuis en op school. De studiebelastinguren vormen een indicatie van de tijd die u aan de opleiding zult besteden maar er kunnen individuele verschillen optreden. Gemiddeld dient u ongeveer 10 à 12 uur aan de opleiding (colleges, opdrachten, intervisie, stage) te besteden. Indien u gedurende ongeveer 40 weken deze tijd niet vrij kunt maken, adviseren wij u om u niet voor deze opleiding in te schrijven De kosten Scholen ontvangen rechtstreeks gelden die zij kunnen inzetten voor scholingsdoeleinden. Ook kan de Lerarenbeurs worden aangevraagd voor een gedeeltelijke vergoeding van de opleiding. De kosten voor het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement bedragen voor het collegejaar ,-. In dit bedrag is inbegrepen: studiemateriaal, het afnemen van het assessment, tegemoetkoming in het bijwonen van een studiedag, koffie en thee tijdens alle bijeenkomsten en overnachtingen en maaltijden tijdens de 2 seminars. Niet inbegrepen in het collegegeld zijn de verplicht aan te schaffen boeken. Het inschrijfgeld is verplicht en bedraagt 125,-. Voor alle trajecten gelden de Algemene Voorwaarden behorende bij de overeenkomst tussen een deelnemer en de betreffende hogeschool. Hierin kunt u lezen welke consequenties zijn verbonden aan inschrijving en betaling. De voorwaarden ontvangt u bij het inschrijfformulier De kwaliteitsbewaking De opleiding is zelf verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. Voor de verschillende gebieden worden standaarden gehanteerd. Daarnaast worden alle onderdelen systematisch geëvalueerd, zowel mondeling als schriftelijk. De uitkomsten daarvan vormen, waar nodig, de basis voor verbetertrajecten. Samen werken aan leiderschap BB DPO

15 4. Inschrijving en toelating 4.1. Wie kunnen er deelnemen aan de opleiding? Het traject Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement is bedoeld voor leerkrachten met de ambitie leidinggevende te worden, al in functie zijnde leidinggevenden in de school en schoolleiders die zich verder willen professionaliseren. De basisgroepen zijn gemengd wat betreft de huidige werksituatie en leidinggevende ervaring van de deelnemers. Afhankelijk van de opdrachten wordt in subgroepen gedifferentieerd. Alle deelnemers moeten om het diploma te krijgen aan dezelfde opleidingseisen voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemers: onderwijservaring in meerdere groepen hebben en de intentie hebben breed inzetbaar te zijn; belangstelling hebben voor managementtaken of deze al uitvoeren op (midden)managementniveau; vorm en inhoud willen geven aan de onderwijskundige identiteit van de school; over fundamentele communicatieve vaardigheden beschikken; inzicht hebben in de school als organisatie. Schoolleiders die al een managementopleiding hebben gevolgd, maar nog geen schoolleidersdiploma hebben, kunnen toelating aanvragen tot de opleiding Directeur Primair Onderwijs II Hoe inschrijven? U kunt alleen schriftelijk inschrijven met een daartoe bestemd inschrijfformulier. U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij het secretariaat van de opleiding, of via Wij verzoeken u zo vroeg mogelijk in te schrijven, uiterlijk voor 1 september Als u zich na 1 juni 2011 inschrijft, kan de toelatingsprocedure niet in alle gevallen meer voor de zomervakantie worden afgerond. Groepen worden in de periode van de zomervakantie geformeerd op basis van verschillende criteria. Sluiting van de inschrijving is drie werkdagen voor de eerste bijeenkomst van het desbetreffende traject Wat gebeurt er als u heeft ingeschreven? U krijgt een bevestiging van uw inschrijving. U krijgt een acceptgirokaart voor het betalen van het inschrijfgeld. U krijgt, indien u zich voor 1 juni hebt aangemeld, voor de zomervakantie bericht over uw toelating. U krijgt een acceptgirokaart voor het betalen van de opleiding, met inbegrip van het ontwikkel-assessment. Voor of bij de start van de opleiding krijgt u de informatiegids met alle verdere gegevens. Samen werken aan leiderschap BB DPO

16 4.4. Voorbereiding op de eerste bijeenkomst U ontvangt in september 2011 een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. U kunt u zich voorbereiden door de toegestuurde informatie zorgvuldig door te lezen. 5. Opleidingen voor schoolleiders De opleiding wordt verzorgd door Windesheim Managementopleidingen po/vo. Zij verzorgen desgewenst tevens ondersteuning voor het management van scholen Leidinggeven met visie, identiteit en inspiratie De dialoog over waarden, normen en inspiratiebronnen is het vertrekpunt bij het maken van keuzes. Deze professionele dialoog vormt de basis bij verdere invulling en vormgeving van visie op (eigen) leiderschap, de visie op onderwijs en de ontwikkeling van scholen. We gaan voor leidinggeven met visie! 5.2. Het aanbod Windesheim Managementopleidingen po/vo biedt onder andere opleidingen en ondersteuning gericht op leidinggevenden in het primair onderwijs. Weliswaar is er sprake van een vaste lesplaats, maar bij voldoende deelname kan elke opleiding in de eigen regio worden uitgevoerd. Daartoe kunnen afspraken met een of meerdere schoolbesturen worden gemaakt. Ook biedt Windesheim de mogelijkheid om (groei) assessments bij schoolleiding af te nemen. Samen werken aan leiderschap! biedt de volgende mogelijkheden: Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I Een traject van 12 maanden (18 ec s) voor leerkrachten en beginnende leidinggevenden die de ambitie hebben blijvend een leidinggevende functie in het onderwijs te gaan vervullen. Dit diploma leidt minimaal op tot de in de wet BIO bedoelde en onder auspiciën van de NSA verder uitgewerkte set van acht basisbekwaamheden directeur (schoolleider) primair onderwijs. Dit diploma geeft in combinatie met een leidinggevende functie (of takenpakket), de mogelijkheid om in één vervolgjaar het diploma Directeur Primair Onderwijs te halen. Zie ook hieronder. Directeur Primair Onderwijs II Een traject van 12 maanden (18 ec s), voor schoolleiders met het diploma Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs (v/h het diploma Aspirant-directeur) of Basisbekwaamheden Middenmanagement Primair Onderwijs (v/h diploma Adjunct-directeur primair onderwijs) of, onder bepaalde voorwaarden, een certificaat van een management ontwikkeltraject. Om tot deze opleiding te worden toegelaten, dient de deelnemer een leidinggevende positie in het onderwijs te hebben. In deze opleiding wordt gewerkt vanuit een drietal invalshoeken: de persoonlijke professionele ontwikkeling, de eigen werkplek (d.i. de schoolontwikkeling) en de beroepsstandaard directeur primair onderwijs. De toelaatbaarheid van de deelnemer wordt in een intakeprocedure onderzocht. Samen werken aan leiderschap BB DPO

17 Dit DPO-diploma geeft recht op instroom in de tweejarige opleiding Master Educational Leadership (MEL) van Magistrum. Andere opleidingstrajecten: Trajecten Oriëntatie op Management waarin besturen en de opleiding samenwerken om leraren te selecteren en op te leiden tot zij benoembaar zijn als leidinggevende in de school. Daarbij horen mogelijkheden om assessments af te nemen. Uitvoering kan in overleg met het schoolbestuur in de eigen regio worden uitgevoerd. Via de hogeschool kunnen coaches en supervisoren worden aangetrokken voor het begeleiden van leden van de schoolleiding. Deze begeleiding wordt telkens op basis van op maat offertes rechtstreeks ingekocht per hogeschool. Startende directeuren worden veel door ons begeleid. Beoordelen en selectie van leidinggevenden in het primair onderwijs. Op basis van maatwerkoffertes kunnen wij in de slotfase van een selectie en benoemingsprocedure voor leidinggevenden in het primair onderwijs een advies over de geschiktheid van de kandidaat uitbrengen. Nascholingstrajecten voor gediplomeerde schoolleiders: Excelleren in leiderschap. Samen werken aan leiderschap BB DPO

18 6. Verdere informatie 6.1. Website en actuele informatie. Kijk voor meer informatie over de opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I / Middenmanagement of andere schoolleideropleidingen in Zwolle op Secretariaat Christelijke Hogeschool Windesheim: Campus 2-6 Postbus GB Zwolle Telefoon: Ria van den Brink, bij afwezigheid: Frontoffice School of Education Voor inhoudelijke informatie kunt u bellen of mailen met Jacoba van der Meulen (Coördinator Managementopleidingen po/vo) Berrie Keuper (kerndocent) Samen werken aan leiderschap BB DPO

Trajectgids opleiding Directeur Primair Onderwijs II 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids opleiding Directeur Primair Onderwijs II 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids opleiding Directeur Primair Onderwijs II 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs werd tot voor kort verzorgd door

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

2011-2012. 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS

2011-2012. 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2011-2012 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT e leergang

OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT e leergang OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT 2011-2012 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014. 5e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014. 5e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2014-2015 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 3 Overzicht van de opleidingen 3 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Schoolleider 3.0, laat je kennen!

Schoolleider 3.0, laat je kennen! Schoolleider 3.0, laat je kennen! MijnID.nu gelooft in authentieke schoolleiders die zichzelf kennen en laten kennen, ofwel schoolleiders met een herkenbare, geloofwaardige identiteit. Wij noemen zo n

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/vo

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/vo Windesheim Schoolleidersopleidingen po/vo 2014-2015 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs

Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs Inleiding Haar sectordirecteur en ook haar collega's hebben Veel teamleiders,adjunct-sectordirecteuren hoge verwachtingen van Henriette. en

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur

Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Bekwaamheidsprofiel INNOVO directeur Alle INNOVO directeuren voldoen aan de basiss zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs van de NSA. Daarbij wordt verwacht

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie