NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20"

Transcriptie

1 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1

2 Projectwebsite: Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus AA Ter Aar tel Inhoud en vormgeving: HOSPER Postbus CE Haarlem tel In samenwerking met: FARO architectuur/research Lisserweg 487d 2165 AS Lisserbroek tel Landschapsfotografie: Lucas van der Wee tel mob Relevante documenten en bronnen: - Stedenbouwkundig uitwerkingsplan - Beeldkwaliteitplan openbare ruimte - Beeldkwaliteitplan architectuur - Duurzaamheidkoers Zuidhoek & Meijepark - Inspiratieboek Architectuur Deze documenten zijn te vinden onder het kopje downloads, op: - Bestemmingsplan Zuidhoek Dit document is te vinden op: Disclaimer Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Daar waar dit document afwijkt van de gehanteerde brondocumenten zoals het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan zijn de brondocumenten leidend. Aan het gestelde in dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden ontleent. 2

3 Inhoudsopgave Introductie 4 1. Het plan 6 2. Duurzaamheid 8 3. Sanering en gebruik Vrije kavels in de 3 e fase Maatvoering van de kavels 14 ligging Zuidhoek & Meijepark 3

4 Introductie Project Zuidhoek & Meijepark De afgelopen jaren heeft de gemeente Nieuwkoop hard gewerkt aan de plannen voor het project Zuidhoek en Meijepark, aan het Zuideinde te Nieuwkoop. In deze periode zijn ondermeer een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan voor de architectuur en een beeldkwaliteitplan voor de inrichting van de openbare ruimte opgesteld. De plannen zijn vervolgens omgezet in een bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het moment aangebroken dat begonnen kan worden met de ontwikkeling en vervolgens realisatie van de gebouwen. In het plan zijn zowel projectmatige woningen als vrije kavels opgenomen. De projectmatige woningen zullen ontwikkeld worden in samenwerking met een projectontwikkelaar. Bij de vrije kavels wordt uitgegaan van het principe van particulier opdrachtgeverschap. Particulier opdrachtgever Particulier opdrachtgeverschap betekent dat de gebruiker/eigenaar van een kavel grond koopt om er vervolgens een woning op te bouwen. Om dit proces te faciliteren heeft de gemeente per kavel een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld. Hierin is zo goed mogelijk de informatie verzameld die benodigd is voor dit traject. Kavelcoach Het ontwikkelen en bouwen van een woning is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Om dit proces te faciliteren heeft de gemeente een kavelcoach aangesteld. De kavelcoach adviseert kavelkopers ten aanzien van het proces van het ontwerp en de bouw van de eigen woning. Daarnaast heeft de kavelcoach een toetsende rol ten aanzien van de beeldkwaliteit. Het kader daarvoor is het beeldkwaliteitplan, dat tevens verankert is in het bestemmingsplan. In de loop van het proces wordt een aantal bijeenkomsten gepland met de kavelcoach, zoals ook is aangegeven in het hiernavolgende stappenplan. Inspiratieboek Om u te inspireren is een oproep gedaan aan architecten om inspirerende referenties aan te leveren. Dit zijn geen ontwerpen die voor deze plek zijn gemaakt, maar voorbeelden uit bestaand werk van deze architecten die naar hun gevoel aansluiten bij deze locatie. We hopen dat deze voorbeelden u inspireren om een goede start te maken. Indien een van de voorbeelden u aanspreekt kunt u uiteraard deze architect ook benaderen om voor u als architect op te treden. Het staat u uiteraard vrij om een architect te selecteren die niet vermeld staat in het boekje. Het stappenplan In het ontwikkelingsproces van de vrije kavels in het project Zuidhoek kan een aantal stappen onderscheiden worden. Stap 1 Inschrijving en toewijzing vrije kavels U kunt zich inschrijven voor meerdere kavels. Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt gekeken of er meerdere inschrijvingen per kavel zijn. Zo nee, dan kunt u een optie nemen op de kavel van uw eerste voorkeur. Zo ja, dan wordt door de notaris per kavel de volgorde bepaald. Wordt u als eerste ingeloot dan kunt u een optie nemen op deze kavel. Anders komt u voor deze kavel op de reserve lijst te staan. Stap 2 Optie nemen op kavel Het nemen van een optie op een kavel gebeurt door het tekenen van een grondreserveringsovereenkomst. Door het tekenen van deze overeenkomst en het betalen van de borg wordt deze kavel voor u gereserveerd. 4

5 Stap 3 Maken ontwerp woning Nadat u een optie heeft genomen op de kavel (stap 2) kunt u samen met uw architect het ontwerp maken van uw woning. De kavelcoach van de gemeente Nieuwkoop (in de persoon van Coen Kampstra van FARO architecten) ondersteunt u hierbij. Dit traject zal worden uitgewerkt in een stappenplan. Uiteindelijk moet uw ontwerp worden goedgekeurd door de kavelcoach. Hierna kan een omgevingsvergunning voor het bouwen worden ingediend. Stap 4 Sluiten koopovereenkomst Nadat de door u ingediende bouwvergunning is verleend wordt de koopovereenkomst aan u toegezonden. Deze moet u binnen 14 dagen ondertekend aan de gemeente retourneren. Stap 5 Levering grond en betaling grondprijs Binnen 4 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning wordt de grond geleverd en moet de grondprijs worden betaald. Leeswijzer Het kavelpaspoort is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk één beschrijft op hoofdlijnen het stedenbouwkundig plan, waarbinnen de kavels zich bevinden. In het tweede hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de ambitie ten aanzien van de duurzaamheid in Zuidhoek. Ook wordt hier ingegaan op de maatregelen die dit tot gevolg heeft gehad en op de kansen die dit biedt voor duurzaamheid op het niveau van de kavel en woning. Hoofdstuk drie gaat in op de technische aspecten van de bodemsanering die plaatsgevonden heeft op de locatie. Tevens wordt hierin uiteengezet welke consequenties dit heeft voor het gebruik van de woonomgeving. In het vierde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kavels die in de derde fase verkocht worden. In hoofdstuk vijf, tenslotte, zijn de afmetingen en kenmerken op kavelniveau gegeven. Stap 6 Start bouw Binnen 12 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning moet gestart worden met de bouw van uw woning. 5

6 1. Het plan Inleiding Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers respectievelijk ten oosten en ten westen van het Meijepad in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Vanwege het vroegere gebruik als stortplaats voor huisvuil is het noodzakelijk dat het gebied gesaneerd wordt. Na het aanbrengen van een leeflaag wordt met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een nieuwe, duurzame inrichting. Wonen en recreëren in het landschap De inzet van het plan is wonen en recreëren in het landschap. Door de eilanden van de Zuidhoek te voorzien van een meanderende route ontstaat een gevarieerde, kleinschalige verkaveling. De diagonale doorzichten en wandelpaden leggen de relatie met de natuur in de omgeving. Het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn dé plekken waar Nieuwkopers en andere bezoekers van de plassen kunnen genieten. Water In aanvulling op de bestaande waterstructuur is een waterplein gemaakt, waardoor ruimte ontstaat in het hart van het plan en een vergezicht ontstaat op de diepte van de plas. De koppen zijn voorzien van zwemsteigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Woonstraten De woonstraten zijn informeel van karakter met een rijloper van grasklinkers en aan weerszijden lage hortensiahagen die dienen als afbakening van de openbare ruimte. Architectuur In aanvulling op het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan voor de architectuur opgesteld. Gestreefd wordt naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling. De stedenbouwkundige opzet is zo gekozen dat sprake is van variatie tussen de woningen die naast elkaar liggen. Er is gezocht naar een architectonische taal die bijdraagt aan de samenhang en kwaliteit. Centraal staan de begrippen vakantiegevoel, dorpse uitstraling, natuur en duurzaamheid. vakantiegevoel natuur Architectuur dorps duurzaamheid verbeelding architectonisch concept 6

7 plankaart Zuidhoek & Meijepark profiel en impressie woonstraat 7

8 2. Duurzaamheid Duurzaamheidkoers De gemeente Nieuwkoop wil van Zuidhoek een duurzame wijk maken. Het gespecialiseerde bureau GIDZ heeft de mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht; de duurzaamheidkoers Zuidhoek & Meijepark. Dit document is te downloaden onder: www. zuidhoek-nieuwkoop.nl Full-electric Plan Zuidhoek is duurzaam in een heleboel aspecten zoals het rapport van GIDZ ook aangeeft. Als koper van een kavel heeft u hier ook mee te maken. Waarschijnlijk het meeste impact heeft de beslissing om van Zuidhoek een zogenaamde full-electric wijk te maken. Concreet betekent dit dat er geen gasnet wordt aangelegd en dat u alleen elektrische energie krijgt aangeleverd. Dit betekent in ieder geval iets voor de mogelijkheden voor koken (elektrisch, evt. gecombineerd met flessengas) en verwarmen. Een normale verwarmingsketel is in dit plan niet mogelijk, verwarmen kan bijvoorbeeld door middel van zonne-energie en / of een warmtepomp. Hiervoor zijn nog verschillende mogelijkheden, het verdient dan ook aanbeveling om u goed te laten informeren door uw architect en gespecialiseerde adviseurs. Ook de kavelcoach kan u hierin behulpzaam zijn. Mogelijkheden tav duurzaamheid Een aantal zaken waarover u kunt nadenken willen we alvast noemen. Een interessante overweging is om uw woning extra goed te isoleren zodat u de warmtevraag reduceert. Een andere belangrijke overweging is de manier van ventileren: er zijn verschillende systemen op de markt die zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat zonder dat er veel warmte verloren gaat. Bij een goed geïsoleerde woning wordt het weren van de zon op warme dagen ook steeds belangrijker. Zonwering kan ook architectonisch fraai in het ontwerp worden opgenomen. Ook voor dit soort overwegingen kunt u terecht bij uw architect of adviseurs. Waar nodig kan de kavelcoach u op weg helpen. Water Een ander aspect is water. U woont in een wijk direct grenzend aan de Nieuwkoopse Plassen, een beschermd natuurgebied. U leeft daarmee direct aan en met het water. Voor regenwater is niet voorzien in een (apart) riool. U dient dit zelfstandig af te voeren naar het oppervlaktewater, bij voorkeur via een buffer. Ten behoeve hiervan is voorzien in een doorvoer in de stalen damwand. De buffer kunt u bijvoorbeeld ook gebruiken voor het besproeien van uw tuin (regenton / tank) of wellicht zelfs voor bijvoorbeeld toiletspoeling (grijswatercircuit). Omdat u het regenwater rechtstreeks afvoert naar het grond- of oppervlaktewater worden er eisen gesteld aan de materialisering van uw woning. Uitlogende materialen (lood, onbehandeld zink, etc.) zijn niet toegestaan. Daarnaast wil de gemeente u graag stimuleren om milieuvriendelijke materialen en detailleringen toe te passen. De kavelcoach zal dit in gesprekken naar voren brengen. Workshop Tijdens de bijeenkomst met de kavelcoach wordt aandacht besteed aan de duurzame aspecten van plan Zuidhoek. Tijdens het ontwerpproces wordt ook een workshop georganiseerd waarin we u bijpraten over mogelijkheden om uw woning verder te verduurzamen. Wij hopen dat we u kunnen inspireren om mee te werken aan de ambitie van de gemeente Nieuwkoop om van Zuidhoek een bijzondere en duurzame wijk te maken. 8

9 9

10 3. Sanering en gebruik Sanering Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de stedenbouwkundige en landschapsontwikkeling van de Zuidhoek en het Meijepark voorafgegaan door een sanering. De aanleiding is het gebruik, in een ver verleden, als stortplaats van huisvuil voor de stad Leiden. De vervuiling is immobiel, wat betekent dat ze niet uitspoelt of opgenomen wordt door het (grond)water. Leeflaag Om het gebied duurzaam geschikt te maken voor wonen en recreatie wordt onder de kavels een meter schone grond opgebracht. Dit noemen we ook wel een leeflaag. Onder de landschappelijke delen van het gebied betreft deze laag een halve meter. Gebruik Door deze leeflaag is de ondergrond geschikt voor normaal gebruik als woonen recreatiegebied. Heipalen worden eenvoudigweg door het scheidingsnet geslagen. Eventuele bomen wortelen door het scheidingsnet heen, wat geen kwaad kan. In het gebruik is de enige beperking dat de leeflaag in stand gehouden moet worden. Voor incidentele werkzaamheden in de bodem (bijvoorbeeld voor het planten van bomen en het plaatsen van een hek) kan onbelemmerd worden gegraven tot aan het scheidingsnet op 1 meter diepte. De schone grond heeft als doel de afstand tot de bestaande ondergrond te garanderen. Daarmee is de kwaliteit van het leefmilieu gewaarborgd. Ter signalering wordt de bestaande ondergrond gescheiden van de leeflaag door een doorlatend scheidingsnet. doorsnede met leeflaag (grijs) tpv watergang 10

11 Kade en vlonder Het verveningsgebied wordt gekenmerkt door lage wallekanten. Om te voorkomen dat het aanbrengen van de leeflaag van een meter zou leiden tot aantasting van dit karakter is de bestaande grond in een strook van ongeveer zes meter langs de oeverslijn ontgraven en voorzien van de genoemde leeflaag. Oplevering met talud De kavels worden opgeleverd met een talud met een helling van 1:5 dat het verschil tussen de vlonder en de nieuwe maaiveldhoogte opneemt. Bij de inrichting van de tuin kan dit talud naar keuze gehandhaafd blijven, ontgraven, danwel opgehoogd worden. De vlonder dient, zoals eerder aangegeven, te worden gehandhaafd. Langs de oever is ter plaatse van de kavels een vlonder aangelegd met een breedte van anderhalve meter. Deze vlonder bedekt ook de nieuwe houten en stalen damwanden die in het kader van de sanering zijn geplaatst. De vlonder is onderdeel van het stedenbouwkundige beeld dat nagestreefd wordt en dient in stand te worden gehouden. Tussen de percelen is de vlonder voorzien van een plantgat, waarin per kavel op de grens een wilg is geplant. impressie vlonder en talud principe doorsnede met leeflaag (zwart) 11

12 4. Vrije kavels in de 3 e fase Kavel types In het plan wordt gestreefd naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling in aansluiting op het landelijke karakter van de locatie en haar omgeving. Om deze reden kunt u in Zuidhoek kiezen uit tien verschillende gebouwtypes, waarvan vijf types projectmatig en vijf types vrije kavels zijn. De gebouwtypes zijn afgestemd op de maat van de kavel, de ligging in het plan en de oriëntatie op de zon en ten opzichte van het water. Als u op zoek bent naar een kavel waar u, doormiddel van particulier opdrachtgeverschap, zelf een woning kunt ontwikkelen, dan kunt u in de derde fase kiezen uit: - 3 woningen type dwarskap smal (MDL) - 2 woningen type dwarskap breed (LDF) - 1 woning type langskap breed (LWF) - 1 woning type special In fase 4 zullen deze kaveltypes ook worden aangeboden. Daarnaast kunt u daar kiezen voor het type extra vrije kavel (EX). Per type gebouw is een enveloppe ontwikkeld, die in breedte, diepte en hoogte de grenzen aangeeft waar uw ontwerp binnen moet blijven, conform het bestemmingsplan. De enveloppe is over het algemeen opgebouwd uit een hoger deel voor het hoofdvolume (in het bestemmingsplan opgenomen als bouwvlak) en een lager deel voor de bijgebouwen (in het bestemmingsplan opgenomen als bouwveld). Deze regels ten aanzien van de positie van het gebouw op de kavel, de hoogte van goten en nok en de nokrichting/oriëntatie van het hoofdvolume zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn, per kavel, uitspraken gedaan over de kapvorm, kaprichting en veranda, de erfafscheiding en over de eisen ten aanzien van parkeren op eigen erf. 12 overzichtskaart vrije kavels in de 3e fase

13 Inrichting openbare ruimte Voor de inrichting van de openbare ruimte zal te zijner tijd een inrichtingsplan opgesteld worden (Definitief Ontwerp openbare ruimte). Het inrichtingsplan vormt een nadere detaillering van de buitenruimte, zoals weergegeven op de tekeningen en kaarten in dit boek. Daarmee wordt onder andere de definitieve positie van bomen, parkeerplaatsen en meubilair vastgelegd. Op grond van de ervaringen die zijn opgedaan in fase 1 mag er vanuit gegaan worden dat dit geen invloed heeft op de breedte en positie van de inritten die in dit document zijn weergegeven. Erfafscheiding Voor de kavels met daarop een woning met een dwarskap wordt een rooilijn van 4 meter aangehouden. De woningen met een langskap staan direct aan de straat. Aan de straatzijde zal de erfafscheiding beperkt blijven tot een brede betonband. De voortuinen mogen worden voorzien van een groene erfafscheiding. Voor de afscheiding tussen de tuinen gaat de voorkeur uit naar een groene erfafscheiding. Regels omtrent de hoogte en plaatsing van de erfafscheiding zijn terug te vinden in het bestemmingsplan. Vanuit het streven het parkeren grotendeels op eigen erf te laten plaatsvinden is per kaveltype een parkeereis geformuleerd. Het is niet toegestaan om extra erfontsluitingen te creëren. Het geheel aan regels omtrent waar uw bouwwerk en kavelinrichting aan dient te voldoen kunt u vinden in het bestemmingsplan. Dit document is te downloaden onder: Om het u makkelijk te maken hebben we in het hiernavolgende hoofdstuk de regels per kavel nog eens inzichtelijk gemaakt. Beeldkwaliteit Naast voorgenoemde regels zijn er ook regels geformuleerd ten aanzien van beeldkwaliteit. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de in het plan gerealiseerde woningen straks bij elkaar passen. U kunt uw woning in principe volgens eigen smaak met uw architect ontwikkelen. Daarbij moeten de beeldkwaliteitsregels ervoor zorgen dat de woningen ondanks hun verschillen toch een zelfde soort taal spreken. Een belangrijke drager van deze taal zijn de locatiespecifieke kenmerken van het wonen aan de plas, zoals de natuur, het dorpse karakter en het vakantiegevoel. De kavelcoach zal samen met u en uw architect bewaken dat uw woning straks in het plan past. Daarbij ondersteund hij u om het ontwerp van uw woning zo mooi mogelijk te krijgen, binnen de door u gekozen richting. Het geheel aan regels omtrent de architectonische kwaliteit waar uw woning aan moet voldoen kunt u vinden in het Beeldkwaliteitplan architectuur. Dit document is te downloaden onder: 13

14 5. Maatvoering kavel 20 Kavelgegevens Gebied: fase 3 Kavelnummer: 20 Kaveltype: dwarskap breed (LDF) Oppervlakte: 556 m m 2 water Kavel 20 is een brede kavel. Op deze kavel kunt u een brede woning met een kap dwars op de straatrichting realiseren. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een centraal hoofdvolume met aan weerszijden een aanbouwmogelijkheid. De diepte kan daardoor gering blijven, waardoor ruimte ontstaat voor een royale achtertuin. Op de kavel dienen 2 parkeerplaatsen naast elkaar te worden gemaakt. De inrit vanaf de openbare ruimte ligt vast en is 5,30 meter breed. gevels voorbeeldwoning type dwarskap breed (LDF) 14

15 maten inrichting en omgeving maten kavel maten bouwveld en bouwvlak 15

16 voorbeeld woning voorbeeld woning in enveloppe bouwvlak bouwveld bouwveld achter (waterkant) voor (straatzijde) impressie maximale bebouwingsenveloppe type langskap breed (LDF) - het bestemmingsplan is leidend 16

17 Belangrijkste regels voor het bouwen: Hoofdgebouw: Oppervlakte BG max. 135 m2 (excl. bijgebouwen) Goothoogte Bouwhoogte Kapvorm max 4,7 m1 max 12,0 m1 zadeldak lessenaarsdak mansardedak doorzalend dak doorgestoken kap samengestelde kap Bij het ontwerp van het woonhuis dienen de navolgende documenten in acht te worden genomen: 1. bestemmingsplan Zuidhoek (met name artikel 5, 6, 15 (wonen - 7)) Hierin worden regels gesteld aan onder andere de oppervlakte, goothoogte, kaprichting, dakvorm, dakhelling en de tuin en oeverzone. 2. BKP en SP Zuidhoek & Meijepark (met name hoofdstuk 1-3 van het BKP) Hierin wordt een overzicht gegeven van het plan en de regels voor het bevorderen en behouden van een hoge beeldkwaliteit. 3. Duurzaamheidkoers Zuidhoek en Meijepark Kaprichting Dakhelling dwars op straatrichting 25/57 graden Bijgebouw: Goothoogte Kapvorm Dakhelling max 3,0 m1 lessenaarsdak 25 graden Kavel: Parkeren 2 PP op eigen terrein (excl. garage) 17

18 42

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 2 kavel 14 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Relevante documenten

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 1 kavels 1 t/m 11

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 1 kavels 1 t/m 11 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 1 kavels 1 t/m 11 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Relevante

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR) p. 61

Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR) p. 61 Beeldkwaliteitplan Architectuur (BKP AR) p. 61 p. 62 1. Inleiding De vorm en kwaliteit van de architectuur van Zuidhoek speelt een belangrijke rol bij de beleving. Ruimtelijke kwaliteit draagt bij aan

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 10 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord juli 2012 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Sonniuspark Bosrand Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Bouwen in eigen stijl!!! Wie wil er nou niet wonen in een wijk met een stijlvol en groen karakter? En wat is er mooier dan je eigen huis vorm

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1

Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand. kavel W1 Kavelpaspoorten Dorpsveld westrand kavel W1 buurt in ontwikkeling 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord april 2016 Voor u ligt een kavelpaspoort van een kavel voor een vrijstaande woning in het

Nadere informatie

wonen in het boerenlint 18 september 2015

wonen in het boerenlint 18 september 2015 HAREN NOORD - het harener holt - oosterweg kavelpaspoort 9 wonen in het boerenlint 18 september 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 9. Dit kavelpaspoort is een samenvatting van

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Large kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Large verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning (kavels 75 en

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zuidhoek & Meijepark. Stedenbouwkundig Uitwerkinsgplan (SUP) Beeldkwaliteit Openbare Ruimte (BKP OR) Beeldkwaliteit Architectuur (BKP AR)

Nieuwkoop. Zuidhoek & Meijepark. Stedenbouwkundig Uitwerkinsgplan (SUP) Beeldkwaliteit Openbare Ruimte (BKP OR) Beeldkwaliteit Architectuur (BKP AR) Nieuwkoop Zuidhoek & Meijepark Stedenbouwkundig Uitwerkinsgplan (SUP) Beeldkwaliteit Openbare Ruimte (BKP OR) Beeldkwaliteit Architectuur (BKP AR) September 2011 p. 2 Inhoudsopgave Inhoud p.3 Inleiding

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

wonen in het boerenlint maart 2015

wonen in het boerenlint maart 2015 HAREN NOORD - DEELGEBIED 3 - Hoek oosterweg-kerklaan kavelpaspoort 1 wonen in het boerenlint maart 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 1. Dit kavelpaspoort is een samenvatting

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort

Zelf en Samen bouwen op maat - Medium kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel De kavels in deze Medium verkaveling bieden u de ruimte om zelf met maatwerk te bouwen aan een comfortabele twee-ondereen-kapwoning (kavels

Nadere informatie

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T 24 29 6 8 38 34 66 64 E R F A F S C H E I D I N G E N Voor alle erfafscheidingen (bouwwerken) hoger dan 1 meter, die grenzen aan het openbaar gebied, gelden welstandseisen en zijn daardoor niet vergunningsvrij.

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Willem Alexanderlaan Appingedam

Willem Alexanderlaan Appingedam Willem Alexanderlaan Appingedam supplement kavelpaspoorten Willem Alexanderlaan Kavels Willem Alexanderlaan kaartje plan 1:1500 met halfvrijstaande woningen langs noordzijde Willem Alexanderlaan 2 HKB

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord De Noord erfontsluitingsweg smal informeel profiel knotwilgen erf met verharding windsingel = erfafscheiding noordzijde boomgaard speelfunctie hagen op erfgrens openbaar-privé streekeigen soort Openbare

Nadere informatie

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16

5 ONTWERPREGELS. t Laar Vrije kavels in Veld 2 Procedure, proces en spelregels Oktober 2015 9 van 16 5 ONTWERPREGELS 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de ontwerpregels voor de vrije kavels beschreven. De ontwerpregels maken onderdeel uit van het contract om een huis naar eigen inzicht te realiseren.

Nadere informatie

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel

Landelijk wonen aan de Westerstouwe. Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel Landelijk wonen aan de Westerstouwe Beeldkwaliteitplan woningbouwlocatie Westerstouwe Meppel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 2. Uitgangspunten 2.1 De locatie 6 2.2 Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451 Ontwerp uw eigen woning Februari 2015 INTRODUCTIE BOUWKAVELS Flierhuyserve 1 t/m 7 (oneven) zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Huisnummer

Nadere informatie

Uw droomhuis op een eigen bouwkavel?

Uw droomhuis op een eigen bouwkavel? Uw droomhuis op een eigen bouwkavel? Uw droomhuis op een eigen kavel. Veel mensen dromen van wonen in een groene omgeving, aan het bos, dicht bij water. Luchen maakt uw dromen waar. Hier vindt u riante,

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3

Opheusden Herenland fase 5 deelgebied 3 Kavelpaspoort Herenland fase 5 3e deelgebied SCHIPPERS 9 februari 05 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Toelichting 05 Fasering en kavelnummers 06 Beeldkwaliteitsplan kavel 9 t/m 3 07 Bestemmingsplan 0 Globale

Nadere informatie

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief Kavelpaspoort Rubenssingel Definitief 13 mei 2016 1 2 Toetsingskader Gebiedspaspoort Bouwenvelop Laat u inspireren door de directe omgeving; woonstraat, water, groen, bebouwing Betrek een geregistreerd

Nadere informatie

Beeldregie PARKnoord met pronkkamers meer voortuinen beter uitzicht over park. Leidsche Rijn Park. maart 2008 FARO architectuur/research

Beeldregie PARKnoord met pronkkamers meer voortuinen beter uitzicht over park. Leidsche Rijn Park. maart 2008 FARO architectuur/research Beeldregie PARKnoord met pronkkamers meer voortuinen beter uitzicht over park Leidsche Rijn Park maart 2008 FARO architectuur/research BEELDREGIE BOEK 1 Stedenbouwkundige plankaart 2 BEELDREGIE BOEK materialen

Nadere informatie

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2

Kavelnummmer 3. Het Nieuwe Lint, de Horn. Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Het Nieuwe Lint, de Horn Kavelnummmer 3 Samenvatting belangrijkste gegevens: Perceeloppervlak : 778 m 2 Prijs kavel vanaf : 389.000,- incl. BTW. Contouren bouwvlak excl. bijgebouwen (bruto) : 15,2 x 15

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrich ng van uw kavel De kavels in deze verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie (half)vrijstaande woning. De kwaliteit van

Nadere informatie

Nieuwe Nu AANVULLING. op het Beeldkwaliteitsplan. maart 2016. Zijaanzicht/clipL2R. Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV

Nieuwe Nu AANVULLING. op het Beeldkwaliteitsplan. maart 2016. Zijaanzicht/clipL2R. Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV Nieuwe Nu AANVULLING op het Beeldkwaliteitsplan maart 2016 Zijaanzicht/clipL2R Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV INLEIDING Inhoud Deze aanvulling op het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor Plantenveredeling

Nadere informatie

Bouw je eigen droomhuis. Bouwkavels in t Duyfrak Valkenburg Gemeente Katwijk. www.tduyfrak.nl

Bouw je eigen droomhuis. Bouwkavels in t Duyfrak Valkenburg Gemeente Katwijk. www.tduyfrak.nl Bouw je eigen droomhuis Bouwkavels in t Duyfrak Valkenburg Gemeente Katwijk www.tduyfrak.nl t Duyfrak, wonen tussen water en groen Voordat de Oude Rijn Valkenburg binnenstroomt, maakt de rivier een ruime

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Droomzone Seizoenenhof

Droomzone Seizoenenhof 14 Kavelregels Kaveltype: vrijstaand, hoekkavel Oppervlakte van de kavel: 619 m2 Maximaal bruto vloeroppervlak hoofdgebouw: 250m2 bvo Maximaal bruto vloeroppervlak aan- en bijgebouwen: 10m2 bvo Niet-woonfuncties:

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B1. zelf een huis bouwen in stadspolder

Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie kavelpaspoort B1. zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B1 Stadspolder Johanna Naber-erf, versie 15 12 2014 kavelpaspoort B1 zelf een huis bouwen in stadspolder Kavelpaspoort B1 Stadspolder, locatie Johanna Naber-erf De grootste locatie voor zelfbouw

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam

beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam Kerkweg zeddam beeldkwaliteitplan Kerkweg Zeddam colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sab.nl

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015

Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 Beeldkwaliteitsplan Dwarsakker, Zwartebroek Veenkarakteristieken opnieuw gebruikt 25 JUNI 2015 HERZIENING NAV HET BESTEMMINGSPLAN DWARSAKKER II ONDERDEEL BEELDKWALITEIT BEBOUWING INHOUDOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord

KAVELPASPOORT. Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord KAVELPASPOORT Vrije kavels Plantage de Sniep deelplan Kriekenoord Kavelpaspoort vrije kavels Plantage de Sniep - deelplan Kriekenoord 1. Relevante documenten DECEMBER 2012 a. Plankaart Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1

Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 2 Ruimtelijke onderbouwing vrijstaande woning Lübeck 1 Definitief Datum: 9 januari 2015 3 Inhoudsopgave pag. Inleiding 5 Planbeschrijving Huidige situatie

Nadere informatie

wonen in het boerenlint 18 september 2015

wonen in het boerenlint 18 september 2015 HAREN NOORD - het harener holt - oosterweg kavelpaspoort 10 wonen in het boerenlint 18 september 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 10. Dit kavelpaspoort is een samenvatting

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur

Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen. deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Beeldkwaliteitsplan Erflanden Hoogeveen deelgebied Blankvoorn inspiratiedocument, uitwerking architectuur Vergroot de liefde B+O geeft liefde en passie in ruil voor schoonheid en blijvende herinneringen!

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Bos Noord!

Bouw uw eigen woning in Bos Noord! Bouw uw eigen woning in Bos Noord! www.wonenindalmeden.nl oktober 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen 4 Wegen en groen 6 Optie en aankoop 7 Bouwrichtlijnen 8 Bestemmingsplankaart

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl Bouw je eigen droomhuis in t Duyfrak www.tduyfrak.nl juni 2013 t Duyfrak Veel mensen hebben al belangstelling getoond voor t Duyfrak. Niet alleen vanwege de centrale ligging van het plan, nabij de oude

Nadere informatie

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P.

- 1. 0Kavelpaspoort. De bouwkavel. Kavelgegevens. Nummer 21. Oppervlakte ± 615m². Bouwpeil van de woning N.A.P. - 1 0Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 21 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 615m² Verkoopprijs 260.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 24.90 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P.

- 1. De bouwkavel. Kavelpaspoort. Kavelgegevens. Nummer 22. Oppervlakte ± 594m². Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. - 1 Kavelpaspoort De bouwkavel Kavelgegevens Nummer 22 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 594m² Verkoopprijs 304.700,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning + 25.65 N.A.P. Goothoogte Maximaal

Nadere informatie

7. Beeldkwaliteit van de architectuur

7. Beeldkwaliteit van de architectuur 7. Beeldkwaliteit van de architectuur 49 7. Beeldkwaliteit van de architectuur In het plan zijn tweekappers en vrijstaande woningen opgenomen. De tweekappers worden vooral in het noordelijke gedeelte van

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg

Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg Beeldkwaliteitplan tbv kavels Folkertslocatie te Elburg BKP Folkertslocatie d.d. 18-02-2011 1 / 7 Kavelpaspoort Vlek 1: parallel aan de Flevoweg 11 projectgebonden rijwoningen, identiek aan de woningen

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Kappenplan Inleiding Cultuurhistorische en ruimtelijke analyse Sturing

Kappenplan Inleiding Cultuurhistorische en ruimtelijke analyse Sturing Kappenplan Inleiding Onderdeel van het bestemmingsplangebied Kerkbuurt Westzaan is het beschermde dorpsgezicht. Het beeld van de in het gebied aanwezige monumenten is vanuit hun monumentale status extra

Nadere informatie

TOELICHTING OP AANVRAAG UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING

TOELICHTING OP AANVRAAG UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING TOELICHTING OP AANVRAAG UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING NIEUWBOUW WONING EN SCHUUR ONTVANGEN: 31 MEI 2016 zaaknummer: 2015004151 KAVEL 1 + 2 MOLENSTREEK TE SLOCHTEREN Ir. K.A. Ubels-Warmolts 31-05-2016

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder

Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder Beeldkwaliteitplan Kreekpark Nieuw Den Helder januari 2017 I N H O U D INLEIDING STEDENBOUWKUNDIG PLAN SPELREGELS - situering - woonhuis en bijgebouwen - materiaaltoepassing - kavelinrichting PROCES kaart

Nadere informatie

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort K24 Fase 4a Hoge Hemen hoorn.nl Bouw uw eigen huis Zonnig wonen In Bangert en Oosterpolder bouwt u uw eigen droomhuis op een zonnige kavel. U geniet

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase 1 Kavelgegevens Plangebied Nummer 4 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 600 m² Verkoopprijs 210.000,-- vrij op naam Korting energie maximaal 4.000,-- Bouwpeil van

Nadere informatie

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g

Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag. K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g Vr ije K avels f as e 1 Hoe f en Haag K avelp aspoor t en Hoevenwe g november 0 Inhoudsopgave Inleiding 5 Beeldregieplan 6 Bestemmingsplan

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg

Vrije kavels Nedervecht. Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Vrije kavels Nedervecht Informatiebrochure Vrije sectorkavels, fase 1 Vreelandseweg Nederhorst den Berg Januari 2015 1 Inleiding In Nederhorst den Berg wordt op het voormalige sport- en volkstuinencomplex

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Culemborg Parijsch kavelpaspoorten zelfbouwkavels en designkavel Prijssehoek december www.ikbouwinparijsch.nl 2016 De tekening is met grote zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal

Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Grens Oldenzaal Centraal. Deelgebied. Luchtfoto Oldenzaal Centraal Grens Bisschop Balderikstraat e.o. Deelgebied 1 Grens Oldenzaal Centraal Luchtfoto Oldenzaal Centraal Deelgebied 1 Bestaande situatie 2011: Herijking Masterplan Oldenzaal Centraal Luchtfoto plangebied

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2

BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 BEELDKWALITEITPLAN LOCATIE GRIJSEN Fase 2 Burloseweg Winterswijk 19 oktober 2016 Velperweg 157 6824 MB Arnhem 026-443 26 63 www.ontwerpenomgeving.nl 1 COLOFON Beeldkwaliteitplan locatie Grijsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde

Nadere informatie

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder

Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort Bangert en Oosterpolder Kavelpaspoort L13 Fase 2 Waterland hoorn.nl Bouw uw eigen huis Zonnig wonen In Bangert en Oosterpolder bouwt u uw eigen droomhuis op een zonnige kavel. U geniet er

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Titel: Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Status: Ontwerp-Definitief Rapportnummer: 208x00662 Datum: 20-11-2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

Bladel, plan Molenweg

Bladel, plan Molenweg TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl EXCLUSIEVE BOUWKAVELS! verkocht verkocht verkocht verkocht Bladel, plan Molenweg OP TOPLOKATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

BUYTEWECH-OOST beeldkwaliteit

BUYTEWECH-OOST beeldkwaliteit BUYTEWECH-OOST beeldkwaliteit M O O I! 20.691 Buytwech-oost / beeldkwaliteit / in opdracht van gemeente Nieuwkoop 24 juli 2006 B E E L D K W A L speelplein villa 9 2kapper groot 24 INLEIDING Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Wonen achter de Dijk. Kwaliteitshandboek. 9 kavels in Westervoort De Schans

Wonen achter de Dijk. Kwaliteitshandboek. 9 kavels in Westervoort De Schans Wonen achter de Dijk Kwaliteitshandboek 9 kavels in Westervoort De Schans grote kavels woonwensen waarmaken zelf ontwerpen en zelf bouwen vrij wonen in het groen veel privacy sfeer van rijke historie landelijk

Nadere informatie

Plan Molenhof, Lopik. 7 Vrije kavels.

Plan Molenhof, Lopik. 7 Vrije kavels. Plan Molenhof, Lopik 7 Vrije kavels www.molenhoflopik.nl Kavel voor vrijstaande woning Te realiseren twee onder een kap woningen Watergangen Openbare inrichting Te realiseren natuurgebied Kavelgrenzen

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

DE VENAKKERS ESCH. Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning

DE VENAKKERS ESCH. Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning DE VENAKKERS ESCH Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning Kaveloppervlakte en prijs kavel A: ca. 230 m² 77.050,- excl. BTW kavel B: ca. 279 m² 93.465,- excl. BTW Overige informatie Woningtype:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel

Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Realiseer uw eigen droomhuis in Riel Op een unieke locatie aan de rand van natuurgebied De Regte Heide bieden wij twee ruime en exclusieve bouwkavels aan AKKERWEG - RIEL LIGGING BOUWKAVELS Riel De bouwkavels

Nadere informatie