BESTUURSOVEREENKOMST Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSOVEREENKOMST Limburg"

Transcriptie

1 BESTUURSOVEREENKOMST Limburg Toezicht majeure risicobedrijven Pagina 1 van 9

2 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse overheden betreffende het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving bij majeure risicobedrijven in Limburg DE PARTIJEN: Gedeputeerde Staten van Limburg, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roerdalen; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert; Veiligheidsregio Limburg Noord; Veiligheidsregio Zuid Limburg; Waterschap Roer en Overmaas; Waterschap Peel en Maasvallei; OVERWEGENDE DAT: A. het Besluit risico s zware ongevallen 1999 (Brzo 99), aan de betrokken Wabo-bevoegde gezagen, in samenspraak met de Arbeidsinspectie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente en de Veiligheidsregio s waarin de inrichting is gelegen, de verplichting oplegt een gezamenlijk toezichtprogramma vast te stellen, dat een planmatig en systematisch onderzoek van de gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard borgt (1 loket-gedachte); B. partijen zich, tezamen met alle andere betrokken overheden in Noord-Brabant en Zeeland, verantwoordelijk voelen voor de opstelling van één toezichtprogramma, dat voortvloeit uit het Eindbeeld BRZO-VT Chemie, de oplegnotitie voor het Bestuurlijk Overleg van 1 september 2010 (notitie Doorontwikkeling toezicht majeure risicobedrijven ) én de oplegnotitie voor het Bestuurlijk overleg van 26 januari 2011 (Notitie Jaarprogramma LAT RB 2011 ); C. partijen zich verantwoordelijk voelen voor het realiseren van een gemeenschappelijke werkwijze in regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland), alsmede het hanteren van gelijkluidende uitgangspunten in relatie tot een adequaat toezicht- en handhavingsbeleid op het gebied van alle wet- en regelgeving op het terrein van arbo, milieu, water, en veiligheid bij majeure risicobedrijven; het betreft hierbij alle bedrijven waarop het Brzo 1999 van toepassing is en chemiebedrijven die voor de Wabo vallen onder provinciaal of gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn; Pagina 2 van 9

3 D. majeure risicobedrijven, die vallen onder het Brzo, waarvoor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente het Wabo-bevoegd gezag is én die niet voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen uit de Maatlat kwaliteitsambities BRZO, geïnspecteerd dienen te worden door inspecteurs die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen; in het geval dat een gemeente in Limburg, als Wabo-bevoegd gezag, géén maatlatorganisatie is verklaart zij op basis van deze samenwerkingsovereenkomst haar werkzaamheden uit te besteden aan de provincie Limburg, als zijnde de Wabo-maatlatorganisatie 1 ; E. de bevoegdheden van partijen door deze samenwerkingsovereenkomst niet zullen wijzigen; F. in het geval zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst landelijke en/of locale ontwikkelingen voordoen, die noodzaken tot tussentijdse bijstelling van deze overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de definitieve RUD-vorming) dan zullen partijen zich hierover nader beraden. Indien deze ontwikkelingen van invloed zijn op de inhoud van het bestuurlijk vastgestelde toezichtprogramma majeure risicobedrijven regio Zuid (BTP), dan zal de landelijke wijzigingsprocedure gevolgd worden; G. verdere detaillering van toekomstige ontwikkelingen op landelijk niveau en de verdere doorvertaling van deze ontwikkelingen op regio Zuid niveau, alsmede eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen regio Zuid, jaarlijks zullen worden meegenomen in een separaat jaarprogramma; ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1 Begripsbepalingen/afkortingen In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan onder: AI Arbeidsinspectie AVRIM-2 AVR Inspectiemethodiek-2 B&W (Het college van) Burgemeester en Wethouders BG Bevoegd Gezag Brzo Besluit risico s zware ongevallen 1999 BTP Bestuurlijk toezichtprogramma Majeure Risicobedrijven Domino-bedrijf Een VR-plichtig bedrijf dat bij incidenten invloed kan hebben op een nabij gelegen VR-bedrijf EU/EG Europese Unie/ Europese Gemeenschap GS (College van) Gedeputeerde Staten IBBB Inspectie en beoordelingsprotocol voor de brandweer BRZO 99 Inspectieteam team van gekwalificeerde inspecteurs dat voldoet aan de eisen uit de landelijke maatlat; IPPC Integrated Pollution Prevention and Control;EU richtlijn gericht op het voorkomen van vervuiling door industriële installaties JP Jaarprogramma regio Zuid, waarin de in dat jaar uit te voeren inspecties in de tijd zijn gepland in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en zijn toegewezen aan gekwalificeerde inspecteurs; het Jaarprogramma beschrijft tevens het ambitieniveau en de beoogde doelstellingen in regio Zuid in dat jaar; LAT RB Landelijke Afstemming Toezicht Risicobeheersing Bedrijven MIP Meerjareninspectieplan voor een bedrijf, waaruit blijkt hoe de inspecties in het kader van het Brzo gedurende een periode van vijf jaar is c.q. wordt ingericht; het plan bevat informatie over zowel de inspectiefrequentie als de inhoud van de verschillende inspecties; MRA Milieu Risico Analyse NOM Nieuwe Onderzoeksmethodiek is een ondersteunend geheel van 1 Uitbesteding is ook mogelijk aan een andere Wabo-maatlatorganisatie in regio Zuid mits deze ook voldoet aan de maatlat. Structurele (of:volledige) uitbesteding aan een private organisatie voldoet niet aan de maatlat. Pagina 3 van 9

4 NIM NIVRIM Pbzo QRA TM VBS VR VR-inrichting Wabo Wm Wrzo Wvo procesbeschrijving, procedures, afspraken en methodieken waarmee het uitvoeren van ongevalsonderzoeken en incidentonderzoeken bij Brzo 1999 bedrijven wordt ondersteund. Het geheel van de NOM is er op gericht om vanaf de melding van een ongeval of incident het beslissen om wel of niet te participeren in het onderzoek, de methodiek van onderzoeken en de wijze van registreren te stroomlijnen. Nieuwe Inspectie Methodiek Niet VR plichtige bedrijven Inspectiemethodiek Preventiebeleid zware ongevallen Kwantitatieve risico analyse Toezichtmodel; met behulp van het (landelijke) toezichtsmodel kan op transparante wijze het aantal inspectiedagen op de locatie bij een individuele inrichting worden berekend per overheidsinstanties; Veiligheidsbeheerssysteem Veiligheidsrapport Inrichting die wettelijk verplicht is elke 5 jaar een VR op te stellen ter beoordeling van de betrokken overheden in het kader van het Brzo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet milieubeheer Wet Rampen en Zware Ongevallen Wet verontreiniging oppervlaktewateren Artikel 2 Samenwerking Binnen de provinciegrenzen wordt een samenwerking aangegaan tussen alle betrokken overheden op het terrein van arbo, milieu, water en veiligheid bij majeure risicobedrijven, vallende onder het Brzo 1999, alsmede chemie bedrijven die voor de Wabo vallen onder het provinciaal of gemeentelijk bevoegd gezag in de categorie 4 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn.. Artikel 3 Werkzaamheden vallende onder het Brzo 1999 Onder de samenwerkingsovereenkomst vallen tenminste de volgende Brzo-gerelateerde werkzaamheden: het opstellen- en vaststellen van een bestuurlijk toezichtprogramma 2011 t/m 2016 regio Zuid; het jaarlijks opstellen, vaststellen en onderhouden van jaarprogramma (inclusief planning) regio Zuid; het jaarlijks opstellen en vaststellen van een Jaarverslag regio Zuid; het periodiek opstellen, vaststellen en onderhouden van een Monitoringsrapportage regio Zuid; het opstellen en onderhouden van een actueel TM voor alle Brzo-inrichtingen; het opstellen en onderhouden van een actueel MIP voor alle Brzo-inrichtingen; het beoordelen van de volledigheid van veiligheidsrapporten (Inclusief QRA en MRA) én het voorbereiden van een bestuurlijk oordeel daarover, die worden ingediend: o als onderdeel van een aanvraag Wabo-vergunning voor het milieudeel; o bij een periodieke revisie van het veiligheidsrapport; het periodiek (1 maal in de 5 jaar) voorbereiden van een aanwijzigingsbesluit van zogenaamde Dominobedrijven; het op verzoek van de gemeenten, daar waar zij bevoegd Wabo-gezag zijn, beoordelen van de Brzo-plicht van bedrijven die: o een omgevingsvergunning aanvragen; o een kennisgeving in het kader van het Brzo 1999 indienen; het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van (initiële en periodieke) Brzo-inspecties bij bedrijven door Brzo-maatlatorganisaties, volgens de landelijke NIM-systematiek, die vallen onder het gemeentelijk en provinciaal Wabo bevoegd gezag; daarbij vindt tevens in voorkomende gevallen afstemming plaats met alle andere betrokken overheden (niet maatlatorganisaties) vanuit hun bevoegdheden op het gebied van het Brzo en wordt nader bekeken in hoeverre deze overheden ook eventueel aanwezig zijn bij de inspectie; het uitvoeren van Brzo-hercontroles door de maatlatorganisaties; daar waar het Wabobevoegd géén maatlatorganisatie betreft, zal deze wel door de Wabo-maatlatorganisatie Pagina 4 van 9

5 betrokken worden bij de uitvoering van de hercontrole en zal de provincie als Wabo maatlatorganisatie de gemeente adviseren in het vervolgtraject; het, bij het Brzo-loket, opzetten en bijhouden van een bedrijfsspecifiek Brzo-dossier; het in voorkomende gevallen uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoek in het kader van het Brzo volgens de NOM. de coördinatie van alle uit het Brzo voortvloeiende taken in Limburg zijn neergelegd bij de Brzocoördinator van de provincie; daarbij vindt enerzijds periodiek overleg plaats tussen alle partijen in Limburg en anderzijds periodieke terugkoppeling vanuit landelijke en regionale gremia; Artikel 4 Overige (niet Brzo-gerelateerde) werkzaamheden vallende onder de samenwerkingsovereenkomst Onder de samenwerkingsovereenkomst vallen tenminste de volgende niet Brzo-gerelateerde werkzaamheden: het op verzoek van de gemeenten, daar waar zij bevoegd Wabo-gezag zijn, de één loketfunctie in het kader van het project Vernieuwing Toezicht te positioneren bij provincie Limburg; concreet betekent dit dat provincie Limburg in dat geval verantwoordelijk is voor de afstemming van toezicht op het terrein van arbo, milieu, water en veiligheid bij de Brzo- én categorie 4 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn bedrijven (categorie 4 bedrijven) tussen de verschillende inspectiediensten én voor deze bedrijven het centraal aanspreekpunt is; De keuze van overige werkzaamheden, die niet Brzo-gerelateerd zijn, zullen bij aanvang van de samenwerkingsovereenkomst nader worden beschreven. Artikel 5 Kwaliteit van de uitvoering 1. De werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 en 4 worden uitgevoerd conform de frequentie en fasering zoals vastgelegd in het bestuurlijk toezichtprogramma , het jaarprogramma, het TM en MIP per inrichting; 2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een multidisciplinair inspectieteam, bestaande uit gekwalificeerde inspecteurs van erkende maatlatorganisaties in regio Zuid, waarbij minimaal één maatlatorganisatie afkomstig is uit Limburg; 3. de gemeenten, die géén maatlatorganisatie zijn, op wier grondgebied een Brzo-inspectie wordt uitgevoerd, wijzen alle gekwalificeerde inspecteurs, die deel uitmaken van de pool van gekwalificeerde Brzo-inspecteurs in regio Zuid, aan als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze toezichthouders zijn op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevoegd om toezicht te houden op het bepaalde bij of krachtens de wetten die in artikel 5.1 Wabo worden genoemd én het Besluit risico's zware ongevallen Hierbij wordt nadrukkelijk de kanttekening gemaakt dat de toezichthoudende bevoegdheden, zoals beschreven in Afdeling 5.2 van de Algemene Wet bestuursrecht, voor alle leden van de inspecteurspool in regio Zuid beperkt blijven tot het uitoefenen van de in artikel 3 en 4 van deze overeenkomst genoemde werkzaamheden; 4. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders zoals deze landelijk, regionaal (regio Zuid) én eventueel aanvullend op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn gesteld; het betreft hierbij onder meer het handhavingsbeleid en gedragsregels; de gekwalificeerde inspecteurs zijn primair gehouden de landelijk en regionaal gegeven aanwijzingen, die betrekking hebben op de binnen hun grondgebied gelegen Brzo- en categorie 4 van bijlage 1 van de IPPCrichtlijn bedrijven, op te volgen. 5. in het geval er een Brzo-inspectie plaatsvindt door een multidisciplinair inspectieteam van gekwalificeerde inspecteurs van de maatlatorganisaties uit regio Zuid (rekening houdende met het feit dat minimaal één maatlatorganisatie afkomstig is uit Limburg), bij een gemeentelijke inrichting én geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is, die tevens belast is met het reguliere toezicht op de bepalingen van de Wabo, wordt een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij zowel de voorbereiding als de evaluatie na afloop van de inspectie. Pagina 5 van 9

6 6. uit oogpunt van borging van scheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving is het wenselijk dat het toezicht bij de Brzo-plichtige inrichtingen alléén geschiedt door aangewezen toezichthouders, die géén betrokkenheid hebben bij de vergunningverlening bij het te inspecteren bedrijf. Artikel 6 Handhavingstrategieën De handhaving geschiedt primair op basis van een landelijk en/of regionaal vastgestelde handhavingstrategie. Aanvullend hierop kan tevens handhaving plaatsvinden op basis van een afzonderlijk door de gemeente en provincie vastgestelde handhavingstrategie milieuwetgeving. Artikel 7 Operationele aansturing Het Managementoverleg regio Zuid draagt zorg voor de operationele aansturing. Dat wil zeggen het Managementoverleg regio Zuid is verantwoordelijk voor de prioriteitstelling, vaststelling jaarprogramma (inclusief planning), voortgangsbewaking, bijsturing, in- en externe communicatie e.d.. De provinciale Brzo-coördinator, die tevens vertegenwoordigd is in landelijke en regionale gremia, vormt de linking pin naar alle betrokken overheden in Limburg. Artikel 8 Communicatie naar media en burgers In verband met de borging van een goede én éénduidige communicatie vanuit de betrokken overheden naar de media en burgers, in het geval zich een calamiteit zou voordoen bij een inrichting vallende onder het Brzo 1999, dan wel een inrichting vallende onder categorie 4 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn, zal er een communicatieplan worden opgesteld. Bij de opstelling van dit communicatieplan zal aansluiting worden gezocht bij bestaande structuren (crisiscommunicatie). Artikel 9 Financiën en personele inzet 1. De kosten, die uit de in artikel 3 en 4 genoemde werkzaamheden voortvloeien en betrekking hebben op de gemeentelijke inrichtingen, zullen met inachtneming van het gestelde in de overwegingen onder punt F van deze overeenkomst en behoudens het gestelde in artikel 13, in beginsel voor een periode van 5 jaar door de provincie Limburg worden gedragen uit de provinciale middelen. 2. Wanneer gedurende de looptijd van deze overeenkomst- sprake zal zijn van de totstandkoming van RegionaleUitvoeringsDiensten in Limburg, treden partijen met elkaar in overleg over de wijze waarop de financiering van de inzet van BRZO-inspecteur t.b.v. gemeentelijke inrichtingen dan zal worden geregeld. Dit aspect wordt nadrukkelijk meegenomen bij de hierover met gemeenten in RUD-verband te maken afspraken. Artikel 10 Evaluatie werkzaamheden en samenwerking 1. Twee jaar na inwerkingtreding van de overeenkomst evalueren de partijen de samenwerking. 2. Indien geen van de partijen een evaluatie wenst, kan gezamenlijk worden besloten dit achterwege te laten. Artikel 11 Duur en einde van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze samenwerkingsovereenkomst door alle partijen (bestuurlijk) is vastgesteld. 2. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en geldt tot en met 31 december Artikel 12 Wijziging overeenkomst Herziening, wijziging of aanvulling van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk en in onderling overleg tussen partijen. Pagina 6 van 9

7 Artikel 13 Opzegging, mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging overeenkomst 1. Elke partij is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen indien een partij, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, nalaat enige bepaling van deze overeenkomst na te komen. 2. Na de schriftelijke aanmaning als bedoeld in het eerste lid heeft een partij 1 maand herstel tijd. 3. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen op het moment dat het bevoegd gezag van de Brzo bedrijven wijzigt. 4. Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht, zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde te bezien in hoeverre aanpassing van deze overeenkomst nodig c.q. mogelijk is. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer -gedurende de looptijd van deze overeenkomst sprake zal zijn van de totstandkoming van Regionale UitvoeringsDiensten in Limburg. 5. Partijen kunnen op grond van lid 1 en 2 van dit artikel deze overeenkomst beëindigen met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen in het geval van geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij. Artikel 14 Aansprakelijkheid 1. De provincie streeft de uiterste zorgvuldigheid na bij het verrichten van haar werkzaamheden. 2. Ter zake van de resultaten van de werkzaamheden van de provincie vrijwaren de gemeenten de provincie voor elke aansprakelijkheid jegens derden, behalve ingeval van grove schuld en/of opzet aan de zijde van de provincie. Artikel 15 Bijzondere bepalingen 1. Alle gemeenten mandateren de provincie Limburg om inspecteurs aan te wijzen als toezichthouders voor het Brzo 1999 en in het bijzonder de Wabo. 2. Alle gemeenten mandateren de veiligheidsregio waarin zij zijn gelegen, voorzover de bevoegdheid niet rechtstreeks bij of krachtens de Wet op de Veiligheidsregio is gebaseerd, om de inspecteurs aan te wijzen als toezichthouders ingevolge artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat wordt bepaald dat alle leden van de inspecteurspool hun toezichthoudende bevoegdheden, zoals beschreven in Afdeling 5.2 van de Algemene Wet bestuursrecht, alleen uitoefenen in het kader van de in artikel 3 en 4 van deze overeenkomst genoemde werkzaamheden; 3. voor het Brzo 1999 en in het bijzonder voor de brandweertaken. 4. De provincie en de veiligheidsregio s zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens van een gemeente, waarvan de provincie en de veiligheidsregio, of personen waarvan zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedienen, kennisnemen en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben. Artikel 16 Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van deze bepalingen in acht worden genomen. Artikel 17 Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht Pagina 7 van 9

8 3. Een partij kan zich echter pas op andere wijze dan in kort geding tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het vierde tot en met zevende lid binnen 4 weken is opgelost. 4. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij(en) mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 5. Binnen 5 werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij(en). 6. Binnen 5 werkdagen na afloop van de in het vijfde lid genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich door deskundigen doen bijstaan. Indien één van partijen binnen 3 werkdagen na afloop van de in het vijfde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg voorgezeten door een door partijen gezamenlijk, of bij gebreke van overeenstemming daarover binnen 2 dagen, te benoemen voorzitter. 7. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het vierde tot en met het zesde lid. De kosten van de in het zesde lid bedoelde voorzitter worden door elke partij voor een gelijk deel gedragen. Aldus vastgesteld door partijen. Pagina 8 van 9

9 Pagina 9 van 9

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg

BESTUURSOVEREENKOMST Limburg BESTUURSOVEREENKOMST Limburg Toezicht majeure risicobedrijven 2012-2016 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse overheden betreffende het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo

BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo BESTUURSOVEREENKOMST Ondersteuning Brzo Terneuzen Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 BESTUURSOVEREENKOMST ONDERSTEUNING BRZO De ondergetekenden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, ten dezen

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1

Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012 2016 1 Bestuursovereenkomst Samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo 99 en VT-chemie 2012-2016 DE ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord

Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord College Onderwerp: V200701124 Toezicht BRZO door externe partners SRE (Stadsregio Eindhoven) en Brandweer Brabant-Noord Samenvatting: Inleiding: Om adequaat toezicht te kunnen houden op het besluit risico

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Provinciaal inspectieprogramma

Provinciaal inspectieprogramma Provinciaal inspectieprogramma Besluit risico s zware ongevallen 1999 Periode 2007-2011 Werkwijze en uitgangspunten provinciaal inspectieprogramma, overeenkomstig artikel 24 Besluit risico s zware ongevallen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT Partijen, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna te noemen Oosterhout) en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013 Uitvoering BRZO-taak voor drie collega-waterschappen 1. Aanleiding De uitvoering van de BRZO advies-taken door waterkwaliteitsbeheerders heeft meer prioriteit gekregen. Om een kwaliteitsslag te maken zijn

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009.

Monitor Colofon. Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO. Datum 6 oktober 2009. Monitor 2008 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep Monitoring in opdracht van het LAT BRZO Datum 6 oktober 2009 Kenmerk Status Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten van

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. I. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Brandweer Risicobeheersing Eric Meijer Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 29 juni 2017

Brandweer Risicobeheersing Eric Meijer Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 29 juni 2017 B.12 1. Samenvatting voorstel De Brzo-taak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio s. In Hollands Midden zijn zes Brzo-bedrijven gevestigd en deze bedrijven worden periodiek geïnspecteerd. Hollands Midden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Doelstellingen Brzo regio Zuid. Hoofdstuk 3 Realisatie Hoofdstuk 6 Doorkijk naar Definities en afkortingen

Inhoudsopgave. Voorwoord. Doelstellingen Brzo regio Zuid. Hoofdstuk 3 Realisatie Hoofdstuk 6 Doorkijk naar Definities en afkortingen Provincie Zeeland Voorwoord Het (Brzo) is een uitwerking van de SEVESO II richtlijn (Richtlijn nr. 96/82/EG) over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf?

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Leren van incidenten Gerard Drenthen 12 juni 2008 Titel van de presentatie 1 Opdracht aan werkgroep Kernteam Brzo+:

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed.

de organisatie waaraan Stichting Pensioenfonds Recreatie de pensioenadministratie heeft uitbesteed. Stichting Pensioenfonds Recreatie KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT Artikel 1 Begripsbepalingen De in de statuten en de reglementen gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM

CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM CONVENANT INZAKE DE TOTSTANDKOMING VAN HET NATIONAAL MONUMENT SLAVERNIJVERLEDEN TUSSEN DE STAAT DER NEDERLANDEN EN DE GEMEENTE AMSTERDAM Partijen: De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.

Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V. Algemene voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg B.V.te Weesp Onderstaande opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland

Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Eindbeeld BRZO pilot Zuid-Nederland Het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO) beoogt de kans op en de schade van een zwaar ongeval bij risicovolle bedrijven zo klein mogelijk te maken. Hiervoor wordt

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Platform Bevoegd Gezag Tunnels 18 juni jaarlijkse inspectie

Platform Bevoegd Gezag Tunnels 18 juni jaarlijkse inspectie Platform Bevoegd Gezag Tunnels 18 juni 2015 6-jaarlijkse inspectie Agenda 13.00u Ontvangst met koffie/thee 13.15u Opening / inleiding Terugkoppeling bijeenkomst 15 januari 2015. Actie vorige keer; overzicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie