Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst Datum: Tijd: 19:00 22:00 Locatie: Restaurant De Vrijheid, Grou Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij Aanwezig: D.J.T. Berends (Voorzitter KK IJsselmeervisserij), D.W. van Tuinen (Secretaris KK IJsselmeervisserij), A. Heinen (Voorzitter KK Binnenvisserij), J.K. Nooitgedagt (PO IJsselmeer), W. Zaalmink (LEI), M. de Graaf (IMARES), G. Kruitwagen (Witteveen & Bos), J. Spijkstra (interim-voorzitter Friese Bond), B. Visser (Friese Bond), J. van Triest (HK 17/EB 68), J.H. Westerink (HK 17/EB 40), J. Piek (Alg. Bond NW Overijssel), S. Lok (Alg. Bond NW Overijssel), J. de Haan (WON 38), H.F. Bootsma (WON 32), B. Last (HN 3), A. Last (HN 2), J. Last (HN 35), E. Boersma (Min. EL & I), J. de Beer (HN 20), A. de Beer (HN 20), A. Klaassen (EH 49), K. Visser (Friese Bond), G. Postma (CVB), F. Visserman (Friese Bond), A. de Jager (Friese Bond), A. van der Meulen (Friese Bond), A. Stellema (Friese Bond), A. de Wit (Samen Sterk), B. Bekendam (GM 18), M. Bekendam (GM 18), J. Kampen (ATKB), P. Buis (EH 15), G.A. Schilder (VD 104), P. Schilder (VD 64) en J. Schilder(VD 119). Afwezig m.k.: N. Bolt (Prov. Flevoland), E. de Vries (Gem. Urk), P. Bootsma (HI 35) en J. Schilder (VD 84). Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststellen van de notulen van 14 februari 2011 en 16 mei Mededelingen en ingekomen stukken 5. Wetenschappelijk aal 6. Beleid aal 7. Korte pauze 8. Project aal 9. Discussie ervaringen aal seizoen Rondvraag 11. Sluiting 1. Opening. Voorzitter opent de gezamenlijke kenniskring bijeenkomst IJsselmeer- en Binnenvisserij met als thema aal om 19:00 uur. Een speciaal welkom voor de sprekers dhr. A. Heinen, dhr. M. de Graaf, dhr. J. Spijkstra en dhr. G. Kruitwagen. Voordat de bijeenkomst start worden er een aantal huisregels doorgenomen gezien de grote opkomst. 2. Vaststellen van de agenda. De agenda wordt onder dankzegging vastgesteld. 1

2 3. Vaststellen van de notulen van 14 februari 2011 en 16 mei Zowel de notulen van 14 februari 2011 als de notulen van 16 mei 2011 worden onder dankzegging vastgesteld waarna de actiepunten worden behandeld: Actiepunten notulen 14 februari 2011 Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij, thema wolhandkrab: AP : Dhr. Van Tuinen beantwoordt dat de dichtheid van de wolhandkrab moeilijk is vast te stellen op dit moment. Dhr. De Graaf vult aan dat er geen gegevens zijn uit bemonsteringen waaruit de dichtheid van de wolhandkrab kan worden bepaald. Vissers kunnen vangstgegevens van wolhandkrab versturen naar dhr. De Graaf om op die manier de vangsten van wolhandkrab inzichtelijk te maken. AP : Voorzitter benoemt dat het rapport van G4S nog niet is verkregen na herhaaldelijk verzoek. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Niet afgerond, het rapport over dioxinewaarden in wolhandkrab wordt in december 2011 gepubliceerd. AP : Afgerond. Actiepunten notulen 16 mei 2011 Kenniskring IJsselmeervisserij, thema nettenvisserij: AP : Afgerond. AP : Dhr. Boersma geeft aan dat de legeskosten voor de vergunning van de IJsselmeervisserij hoger liggen dan de vergunning garnalenvisserij omdat het de IJsselmeervisserij bewerkelijker is voor het Ministerie van EL & I. AP : Afgerond. AP : Afgerond. AP : Niet afgerond, dhr. M. de Graaf geeft aan dat de netten zijn besteld. December 2011 wordt er gevist met de multi-mesh netten. AP : Afgerond. 4. Mededelingen en ingekomen stukken. Secretaris deelt mee dat mevr. M. Snijdelaar van het Ministerie van EL & I met kennisgeving afwezig is, agendapunt 6. vervalt. 5. Wetenschappelijk aal Voorzitter geeft het woord aan dhr. Heinen. Beoordeling aalstand n.a.v. ICES dhr. A. Heinen (Combinatie van Beroepsvissers) Dhr. A. Heinen benoemt dat ICES nog geen advies heeft uitgebracht ten aanzien van het toekomstig aalbeheer. Het huidige aalbeheerplan zal worden aangehouden tot einde jaar Dit houdt in dat de sluiting van de najaarsmaanden september, oktober en november van kracht blijven. Dhr. H. Bootsma antwoordt dat veel vissers met dit aalbeheerplan niet meer kunnen wachten tot eind 2013, vele bedrijven kunnen dit financieel niet dragen. Heinen vervolgt dat ook de landelijke organisaties het proces moeilijk kunnen versnellen. Op korte termijn zullen vertegenwoordigers van de Nederlandse aal vissers stappen dienen te zetten om inspraak te krijgen in het Europese besluitvormingsproces. Heinen geeft aan dat Nederland voor 30 juni 2012 dient te rapporteren over de voortgang ten aanzien van het Europees aalbeheerplan. Een probleem op het gebied van het Europees besluitvormingsproces kan volgens Heinen zijn dat ook landen mee mogen stemmen die geen aalvisserij hebben omdat de Raad van ministers bij meerderheid gaat besluiten. De EC en ICES werden in het verleden geïnformeerd over de Nederlandse visserij door dhr. Klein Breteler. Heinen legt uit dat er te weinig informatie beschikbaar is over de palingvisserij. Wetenschappelijk onderbouwde gegevens over uittrek van schieraal zouden ons kunnen helpen. Uit een grafiek blijkt dat de intrek van glasaal na 1980 drastisch is afgenomen. Daarnaast zijn de vangsten van aal aantoonbaar langzamer gedaald. Opmerkelijk is dat er blijkens de vangstgegevens meer schieraal wordt 2

3 gevangen door de vissers de laatste jaren, gedachte kan zijn dat er dan ook meer schieraal uittrekt. Uit deze zelfde grafiek blijkt dat de dikke schieraal vangsten constant zijn gebleven, overige aal sorteringen zijn afgenomen. Dhr. J. Last merkt op dat de vangstgegevens van het jaar 2010 niet zijn verwerkt terwijl dezen naar alle waarschijnlijkheid een ietwat positiever beeld schetsen. Daarnaast heeft dhr. J. Last de verwachting dat er in 2010 meer kleine aal is gevangen dan voorgaande jaren. Dhr. J. Kampen antwoordt dat tijdens de bemonsteringen in de buurt van de Flevocentrale Lelystad een opmerkelijk aantal kleine alen werd aangetroffen. Heinen verklaart dat de vangsten uit 2010 niet meegenomen zijn omdat er toen een 3 maanden gesloten tijd gold. Dan krijg je automatisch dat de vangsten lager worden maar dat zegt niets over het bestand. Mevr. M. Bekendam merkt op dat de glasaalvisserij ontbreekt in dit schema. Dhr. B. Bekendam vult aan dat deze cijfers wel degelijk van belang zijn. Voorzitter geeft aan deze discussie voort te zetten onder agendapunt 9. Actuele onderzoeksresultaten Dhr. M. de Graaf (IMARES) Dhr. M. de Graaf zal de aal- en glasaalbemonsteringen toelichten die uit worden gevoerd door Imares in opdracht van het Ministerie van EL & I. In de praktijk schakelt Imares vissers en sluismedewerkers in voor het nemen van monsters van glasaal, het management is in handen van Imares. Uit een getoonde grafiek blijkt dat er een minimale hoeveelheid glasaalintrek is gemeten bij de sluizen van Den Oever. Helaas bestaat deze zelfde minimale glasaalintrek bij andere inlaatplaatsen. Het meest recente rapport met betrekking tot de glasaalintrek zal geplaatst worden op de website van de Nederlandse Vissersbond, (AP ). De Graaf concludeert dat er tussen de aanlandgegevens van aal van IJsselmeervissers verschillen zitten in de vangstregistratie van het Productschap Vis, Procenten Organisatie IJsselmeer en het Ministerie van EL & I. De Graaf werkt met de cijfers van het Ministerie van EL & I, hieruit blijkt dat er in kilo aal is aangeland door IJsselmeervissers. De totale aalvangsten in heel Nederland bevatten in kilo en in kilo. De Graaf vult aan dat het teleurstellend is dat visserijinspanning niet door de sector wordt gemeten. De Europese Aal verordening is niet gebaseerd op feiten maar op aannames en onzekerheden. De Graaf geeft uitleg over het ICES voorzorgsdiagram. In het diagram worden drie scenario s geschetst ten aanzien van de uitrek van schiere aal: de huidige situatie, de meest optimale situatie en de wenselijke situatie. Deze scenario s worden verwerkt in een schema welke aantoont hoeveel schiere aal niet kan uittrekken en wat de oorzaak daarvan is. In deze schema s zijn tot op heden de variabelen barrières, parasieten en vervuiling niet meegenomen door de hoge mate van onzekerheid. De Graaf deelt mee dat de Nederlandse aal vissers in het jaar 2010 hebben voldaan aan de eis dat 40% van de schiere aal moest kunnen uittrekken, 45% van de schiere aal heeft kunnen uittrekken. Naast de beroepsvisserij heeft ook de sportvisserij voldaan aan deze doelstelling. Hoewel Nederland haar 40% doelstelling behaald wordt er binnen de gehele Europese aal visserij maar 2% uitrek behaald. Voorzitter vat samen dat Nederland goed op weg is om haar doelstellingen te behalen maar dat Europees gezien het doel niet zal worden gehaald. De Graaf geeft aan dat tot op heden de sport- en beroepsvisserij haar steentje hebben bijgedragen in de vorm van het behalen van de 45% uittrek van schiere aal. Helaas blijven andere landen ver achter met deze ontwikkeling. Dhr. H. Bootsma kan het niet begrijpen dat ICES werkt met een ideaal situatie, bij deze situatie moet er ton schiere aal uittrekken. Hoe kan er nu een ideaal beeld worden geschetst wanneer deze er in de praktijk niet is? De Graaf beantwoordt dat er rondom dit getal een range is bepaald, het ideaal beeld is dat er tussen de en ton moet uittrekken. Bootsma vindt het uiterst kwalijk dat er met dergelijke grove 3

4 schattingen wordt gewerkt welke niet verenigbaar zijn met de praktijk. Dhr. De Graaf zal zich verder verdiepen in deze ideale situatie en de range daaromheen (AP ). Dhr. P. Buis ziet dat er diverse maatregelen worden geformuleerd maar dat er op tot op heden geen resultaten zijn geboekt. Dhr. De Graaf beantwoordt dat de maatregelen in de visserij ook geen garantie zijn tot succes. Dhr. G.A. Schilder ziet het probleem in de Kader Richtlijn Water. Door een tekort aan voedingsstoffen is er beperkt leven mogelijk in het IJsselmeer en Markermeer, ook voor vogels heeft dit gevolgen. 6. Beleid aal Ministerie van EL & I Agendapunt vervallen. 7. Korte pauze 8. Project Aal Voorzitter geeft het woord aan dhr. G. Kruitwagen. Decentraal aalbeheer in Friesland en mogelijke uitbreiding elders dhr. G. Kruitwagen (Witteveen & Bos) Dhr. G. Kruitwagen geeft een toelichting op het project Decentraal Aalbeheer, het project is in 2011 uitgevoerd in de provincie Friesland. Decentraal aalbeheer houdt rekening met de doelstellingen uit het Europees aalbeheerplan. Door te vissen met een quotum mag er af worden geweken van de gesloten maanden september, oktober en november. Voor de visserij bestaat het voordeel dat het gehele jaar van de bijvangstregeling gebruik kan worden gemaakt. Randvoorwaarden voor het decentraal aalbeheer zijn goedkeuring vanuit de Europese Unie, economische haalbaarheid, aanpassing in de visserijorganisatie en een sluitend controlesysteem. Naar aanleiding van de pilot in Friesland zal worden gerapporteerd aan het Ministerie van EL & I. Kruitwagen werkt ook aan een project geïnitieerd vanuit DUPAN, project Duurzaam aalbeheer op basis van kansberekeningen. Volgens Kruitwagen zijn er diverse kansen om de kweeksector te betrekken om de doelstellen te behalen voortvloeiend uit het Europees aalbeheerplan. Opties zijn om glas- of pootaal uit te zetten, daarnaast kan de visser hulp bieden om schiere aal uit te laten trekken. Dhr. De Graaf vult aan dat er ook geïnvesteerd kan worden in het buitenland om bijvoorbeeld barrières voor de trekkende schiere aal te beperken. Voorzitter noemt dat het opmerkelijk is dat er geen groep is geformeerd onder vissers die input kunnen leveren aan de beleidsmaker zowel op nationaal als op Europees gebied. Voorzitter trekt de vergelijking met de Noordzee RAC. Kruitwagen noemt dat Dupan dit initiatief ook als kans ziet. Voorzitter zal de kansen onderzoeken (AP ). Ervaringen decentraal aalbeheer Friesland dhr. J. Spijkstra (interim-voorzitter Friese Bond) Dhr. J. Spijkstra geeft aan dat de Friese vissers in maart 2011 zijn gestart met het project. Het quotum is vastgesteld op basis van de vangsten welke in 2010 zijn gerealiseerd. De centrale vraag is hoe met je quotum om te gaan. Spijkstra benoemt dat er een omschakeling in het visplan moet worden geformuleerd door de deelnemende vissers. De vissers hebben te kennen gegeven dat men liever een gereguleerde visserij heeft middels een quotum dan de gesloten periode van drie maanden. Een voorlopige conclusie is dat de Friese vissers redelijk tevreden zijn over het decentraal aalbeheer ten opzichte van het vangstverbod. 9. Discussie ervaringen aal seizoen 2011 dhr. D.J.T. Berends (Voorzitter) Voorzitter wil graag aan de hand van een drietal stellingen de discussie starten. Doelstelling is om vanuit de stellingen een aantal actiepunten te formuleren voor een volgend overleg. 4

5 Stelling 1: Het uitzetten van (glas) aal is goed voor de aalstand Mevr. M. Bekendam antwoordt dat ze het eens is met de stelling. Het heeft een positief effect op de aalstand in Nederland. Aanvullend kunnen vissers bijdragen om aal langs barrières te helpen. Dhr. J. de Beer vraagt zich af waarom er nog nimmer (glas) aal is uitgezet in het Markermeer? Dhr. A. Heinen geeft aan dat er verschillende soorten projecten lopen. Zo wordt er vanuit private middelen geïnvesteerd in de uitzet van glasen pootaal maar ook publieke middelen in de vorm van EVF subsidiering. Met subsidieprojecten wordt er gekeken waar de aal de meeste overlevingskansen heeft en kans heeft om met zo min mogelijke vervuiling uit te trekken. Uit dit onderzoek zijn een drietal gebieden geselecteerd, namelijk: Binnenwater Friesland, Randmeren en het Veerse meer. Voorwaarde aan de uitzet van aal via subsidieprojecten is dat de visserij er niet direct profijt mag hebben van de uitzet. Volgens Heinen is het probleem dat het Markermeer en IJsselmeer worden gezien als één gebied. Wellicht bestaan er kansen voor het Markermeer wanneer het los wordt gezien van het IJsselmeer. Dhr. Heinen zoekt dit uit en onderzoekt de kansen om aal uit te zetten in het Markermeer (AP ). Dhr. J. de Haan merkt op dat we in Europa moeten stoppen met de glasaalvisserij om deze elders uit te zetten. Dhr. M. de Graaf antwoordt dat we hier in Nederland weinig invloed op uit kunnen oefenen. Nederland dient zich te focussen op de doelstellingen vanuit het Europees aalbeleid. Dhr. H. Bootsma vraagt zich af of er geen aal moet worden uitgezet in het IJsselmeer omdat deze zeker uit kunnen trekken. Voorzitter stelt naar aanleiding van de discussie een tweetal kennisvragen op: Kennisvraag 1: Wat wordt er in andere Europese landen gedaan op het gebied van beperking visserijdruk (AP )? Kennisvraag 2: Levert de uitzet van glasaal een positieve invloed op de aalstand, en in wat voor mate? (AP )? Dhr. J. Piek is het eens met de stelling. Wel moet er rekening worden gehouden met gemalen en andere barrières. Wanneer de visserij ze laat uittrekken en de mortaliteit stijgt door andere factoren gaat dit ten koste van het doel. Dhr. J.K. Nooitgedagt vult aan dat wanneer je het eens bent met deze stelling je het ook eens bent met de glasaalvisserij. In de presentaties is het effect van de glasaalvisserij ook onvoldoende verwerkt. Mevr. M. van Bekendam is van mening dat zuidelijke landen wel mogen blijven vissen op glasaal als dat maar gereguleerd gebeurt. Dhr. J.K. Nooitgedagt vult aan dat er dan wel één lijn moet worden getrokken in de beperkingen. Wanneer de visserij op rode en schiere aal wordt beperkt zal ook de glasaalvisserij moet beperken. Voorzitter vraagt aan dhr. M. de Graaf of hij deze visie mee kan nemen in de working group eel (AP ). Dhr. Bekendam besluit met het feit dat we door hoge prijzen van de glasaal niet meer hebben gekocht. We dienen geld te zoeken en te zorgen voor een gezond bestand in Nederlandse wateren! Dhr. G.A. Schilder benoemt dat het scheef is dat de IJsselmeervisserij continu aan het beperken is geweest en dat andere landen vrolijk door hebben kunnen vissen. Dhr. P. Schilder is benieuwd welke landen slechter af zijn dan Nederland. Dhr. M. de Graaf beantwoordt dat de Republiek Ierland (niet Noord-Ierland dat onder Groot Brittannië valt) de hele aalvisserij heeft gesloten. In verband met dioxine is de aalvisserij ook op een aantal Franse rivieren verboden. In Duitsland mag je er wel op vissen alleen niet verkopen. Stelling 2: Een quotum voor aal heeft toekomst Dhr. B. Last licht toe dat een quotum gerust toekomst heeft maar de visser afhankelijk wordt van de wetenschappers die een quotum vaststellen. Dhr. G.A. Schilder vult aan dat bij een te lage aalstand mogelijk de hele visserij kan worden gesloten. Dhr. B. Visser geeft aan dat alles afhangt van de perspectieven binnen een quotum. 5

6 Dhr. Rotgans ziet als meerwaarde van een quotum dat er flexibeler kan worden gevist. Dhr. M. de Graaf benoemt dat de quotumvissers in Friesland het qua inkomsten minder hebben gehad ten opzichte van de andere Nederlandse aal vissers die zonder een quotum hebben gevist. Deze uitspraak is enkel gebaseerd op aal vangsten. Dhr. A. Heinen is het hier niet mee eens en wacht graag de definitieve resultaten af van de pilot Decentraal Aalbeheer. Dhr. Rotgans vult aan dat vissen met een quotum eerlijker is gezien de belangen van schieraalvissers en vissers die zich concentreren op de rode aal. Dhr. Bekendam benoemt dat de visser met een quotum meer rendement kan halen uit het materiaal en bijbehorende inspanning. Dhr. J. de Beer vraagt zich af hoe een quotum wordt vastgesteld? Dhr. G. Kruitwagen geeft aan dat hier nog niets over kan worden gezegd, we zitten in de verkennende fase. Dhr. G.A. Schilder wijst aanwezigen erop dat met een quotum het mogelijk is dat vissers zich concentreren op de schiere aal visserij. Wanneer dit gebeurd zijn we gezien de Europese doelstellingen weer terug bij af. Voorzitter benoemt dat we het rapport afwachten van het project Decentraal Aalbeheer en deze bespreken in de eerst volgende gezamenlijke kenniskringbijeenkomst waarin het thema aal aan de orde komt. Stelling 3: Vangstgegevens van de beroepsvisserij zijn van belang voor het beheer Dhr. M. de Graaf antwoordt dat er op dit moment te weinig vangstgegevens beschikbaar zijn. Bij voorkeur werkt Imares naar een uitwerking van de catch per unit effort. Dhr. J. Last zou graag zien dat gegevens uit het verleden zoveel mogelijk worden verzameld om op deze manier een beeld te kunnen schetsen van de vangsten in de laatste tien jaar. Dhr. H. Bootsma vraagt zich af wat er wordt gedaan om de uittrek van schiere aal te monitoren? Dhr. M. de Graaf beantwoordt dat er word gewerkt aan een schieraalindex. Dhr. H. Bootsma vult aan dat dit waarschijnlijk te laat komt voor de vissers. Dhr. J. Last vraagt wat de bevindingen zijn van de marktbemonstering van Imares? Dhr. M. de Graaf beantwoordt dat er resultaten worden geboekt. Bij voorkeur wordt dit programma voortgezet door dhr. E. Kuijs. Dhr. J.K. Nooitgedagt geeft aan dat de sector op dit moment in zwaar weer verkeerd. Acties dienen daadkrachtig te worden uitgevoerd. Internationale samenwerking tussen aal vissers is wellicht een optie om meer input te leveren gericht op het Europees beleid. Op dit moment mist een relevant level playing field tussen de verschillende landen. Dhr. G. Kruitwagen informeert bij DUPAN wat hier op korte termijn aan wordt gedaan (AP ). 10. Rondvraag Voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er inbreng is voor de rondvraag: Dhr. P. Schilder: Mag Nederland alternatieven aanbieden ten aanzien van de drie maandelijkse sluiting? Dhr. M. de Graaf beantwoordt dat plannen kunnen worden gepresenteerd mits deze zijn goedgekeurd door het nationale beleid. Dhr. P. Schilder: Waarom kan Duitsland minder schiere aal uit laten trekken ten opzichte van Nederland? Dhr. M. de Graaf beantwoordt dat Duitsland hoogstwaarschijnlijk een passende sanctie krijgt opgelegd van de Europese Unie. Dhr. J. Last: Er wordt gesproken over een drie maandelijkse sluiting gericht op de aalvisserij. In de praktijk kan er maar drie maanden worden gevist. Wellicht kan deze informatie eens worden geventileerd naar beleidsmakers. Dhr. E. Boersma reageert dat er reeds perioden waren gesloten naast de najaar maanden die er bij zijn gekomen. Dhr. B. Bekendam: Waarom worden er in het project Duurzaam aal beheer op basis van kansberekeningen niet meer gebieden mee genomen? Dhr. G. Kruitwagen benoemt dat verschillende gebieden worden meegenomen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nationale situatie. 6

7 11. Sluiting Voorzitter sluit om 22:15 uur de bijeenkomst en wenst ieder wel thuis. Secretaris zal zorgen voor een vervolgbijeenkomst van de gezamenlijke kenniskringbijeenkomst thema aal welke in het voorjaar van 2012 zal plaatsvinden. 7

8 Besluiten/actielijst kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij Bijgewerkt t/m 28 november 2011 Nr.: Datum: Besluit/actie: Actie door: Rapport G4S opvragen en publiceren Voorzitter Kennisvraag: dioxine in wolhandkrab Dhr. M. de Graaf Veldtest multimesh netten Dhr. M. de Graaf Rapport publiceren glasaalintrek Nederland Secretaris Verdiepen doelstelling uitrek schiere aal Dhr. M. de Graaf Onderzoek Europese vertegenwoordiging door vissers Voorzitter Onderzoek kansen uitzet glas- of pootaal Markermeer Dhr. A. Heinen Kennisvraag: situatie Europese landen t.o.v. beperking visserijdruk Dhr. M. de Graaf en Dhr. A. Heinen Kennisvraag: impact uitzet glas- of pootaal op aalbestand Dhr. M. de Graaf Visie beperking aalvisserij t.o.v. glasaalvisserij meenemen in Working Group Eel Dhr. M. de Graaf Informeren bij DUPAN m.b.t. actie Europees beleid Dhr. G. Kruitwagen 8

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Datum: 04-04-2013 Tijd: 13:00 17:00 Locatie: Volendam Aanwezig: D.J.T. Berends (voorzitter KK IJsselmeervisserij), D.W.

Nadere informatie

Kenniskring IJsselmeervisserij

Kenniskring IJsselmeervisserij Kenniskring IJsselmeervisserij w w w.kenniskringvisserij.nl NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE KENNISKRING IJSSELMEERVISSERIJ OP MAANDAG 24 JANUARI 2011 IN DE VERGADERZAAL VAN HET VAN DER VALK HOTEL TE

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab

Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab Datum: 04-07-2012 Tijd: 19:00 22:00 Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk Aanwezig: Derk Jan Berends

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief

Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief Combinatie van Beroepsvissers Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief Naar samenwerking voor goed aalbeheer op maat met meer kennis over de aal en een gezonde binnenvisserij Arjan Heinen De aalstand

Nadere informatie

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Registered landings (t) Vangst van paling 1950-2000 5,000 Silver eel

Nadere informatie

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen Magnus van der Meer Kenniskring Aal, 26 september 2012 1 Oorzaak en oplossing probleem van de teruglopende palingstand De Europese paling

Nadere informatie

Decentraal aal beheer Friesland

Decentraal aal beheer Friesland Decentraal aal beheer Friesland Duurzaam quotum, oogsten na draagkracht. Reahus, 31 oktober 2012 Friese Bond van Binnenvissers Secretariaat: Mevrouw A. van der Meulen Bongapaed 1 8736 JE Reahûs alidatini@planet.nl

Nadere informatie

Werkgroep Gezonde Paling

Werkgroep Gezonde Paling Naar integrale ketenbeheersing in de Nederlandse sector Kenniskringen Visserij Emmeloord 28 juni 2011 Hans Boon Aquaculture Experience Algemene inleiding Aanleiding IKB gezonde paling Integrale Ketenbeheersing

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwantvisserij

Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwantvisserij Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwantvisserij Datum: 31-05-2012 Tijd: 10:30 14:00 Locatie: IMARES, Haringkade 1, IJmuiden Aanwezig: Afwezig m.k.: Derk Jan Berends (voorzitter), Durk van Tuinen (secretaris),

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer)

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) Bijlage 4.4. bij Jaarvergadering CvB 2015 JAARVERSLAG Combinatie van Beroepsvissers 2014 (opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) 1. INLEIDING Bestuurlijk

Nadere informatie

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl De levenscyclus van de paling De paling is een trekvis die zich voortplant in de Sargasso zee, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De palinglarfjes zwemmen met de warme golfstroom terug naar

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen

Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen Europees Visserijfonds, investering in duurzame visserij INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Leeswijzer

Nadere informatie

Historische vangstgegevens van beroepsvissers

Historische vangstgegevens van beroepsvissers Historische vangstgegevens van beroepsvissers Gegevens van een drietal vissers, waarnemingen ten aanzien van deze gegevens, voorzichtige conclusies, mogelijke verklaringen en aanbevelingen voor beheer.

Nadere informatie

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Aanvraagnummer 4600005596666 Lemmer, 30 april 2014 Friese bond van binnenvissers J. Visser, voorzitter René Elsendoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 22 augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers

DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 22 augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 22 augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. De beroepsbinnenvisserij anno 2011 3 1.2. De Combinatie van Beroepsvissers

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Inleiding bij het convenant 'DUPAN'

Inleiding bij het convenant 'DUPAN' 19 april 2010 Inleiding bij het convenant 'DUPAN' De visstand van de Europese aal (Anguilla anguilla) bevindt zich op een te laag niveau. Voor de Europese Commissie was dit aanleiding om in 2007 de Europese

Nadere informatie

Ministerie van LNV. Kansen voor Decentraal Aalbeheer. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Ministerie van LNV. Kansen voor Decentraal Aalbeheer. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Ministerie van LNV Kansen voor Decentraal Aalbeheer van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING / SUMMARY 1. INLEIDING

Nadere informatie

dec Flinke stijging Paling Over de Dijk in 2016 wordt van midden augustus tot 1 december het project Paling Over De Dijk 2016 uitgevoerd.

dec Flinke stijging Paling Over de Dijk in 2016 wordt van midden augustus tot 1 december het project Paling Over De Dijk 2016 uitgevoerd. Journaal 4 dec. 2016 NR Stichting DUPAN Bronland 12-D Campus Universiteit Wageningen Postbus 249 6700 AE Wageningen info@dupan.nl Verschijnt 4 x per jaar Jaargang 6 Op 1 juni 2010 sloegen de verenigingen

Nadere informatie

Kenniskring Binnenvisserij

Kenniskring Binnenvisserij Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Verslag 3 e bijeenkomst te Rijswijk, 21 januari 2009 (16.00-18.30 uur) Aanwezig: Peter Kooistra, Leendert Nobel, Wilkin de Boer, Theo Rekelhof, Doede

Nadere informatie

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde SBS 6 Hart van Nederland http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/850-000-jonge-palingen-uitgezet/ NPO2 Hallo Holland, Omroep Max http://www.omroepmax.nl/hallonederland/uitzending/tv/hallo-nederland-dinsdag-14-april-2015/

Nadere informatie

Pilotproject decentraal aalbeheer Fryslân Onderzoeksjaar 2015

Pilotproject decentraal aalbeheer Fryslân Onderzoeksjaar 2015 Pilotproject decentraal aalbeheer Fryslân Onderzoeksjaar 2015 Friese Bond van Binnenvissers 2 februari 2016 Pilotproject decentraal aalbeheer Fryslân Document Onderzoeksjaar 2015 Status Definitief Datum

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

NOTITIE. Code: /

NOTITIE. Code: / Code: 2011 160/31.03-49 NOTITIE Algemene opmerkingen en wijzigingen ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden

Nadere informatie

Ruim baan voor paling in Groningen en Noord-Drenthe

Ruim baan voor paling in Groningen en Noord-Drenthe Ruim baan voor paling in Groningen en Noord-Drenthe Kansen regionaal aalbeheer onderzocht TEKST Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, Peter Paul Schollema, waterschap Hunze en Aa

Nadere informatie

Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden

Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden oktober 2013 een advies op verzoek van de minister van Economische Zaken Herberekening

Nadere informatie

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013 VBC Friese Boezem Visplan Friese Boezem 2013 Statuspagina Titel: Visplan Friese Boezem 2013 Samenstelling: VBC Friese Boezem E-mail: germ@visseninfriesland.nl Homepage: www.visstandbeheercommissie.nl Telefoon:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Duurzaam vissen. Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij

Duurzaam vissen. Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij Duurzaam vissen Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij Aanleiding Doel De wens om te komen tot een maatschappelijk convenant vloeit voort uit het Advies van de Task Force Duurzame Noordzeevisserij

Nadere informatie

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Organisatie binnenvisserij en kleine kustvisserij Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Visserijwet, Waterwet, Europese exoten verordening. Arjan Heinen www.kenniskringvisserij.nl

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik.

Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik. Verslag Vissennetwerkbijeenkomst, op 26 november 2015 met het thema Aal. Gehouden in Fort bij Vechten te Bunnik. Dagvoorzitters: Tim Pelsma (Waternet) in de ochtend en Jaap Quak (Sportvisserij Nederland)

Nadere informatie

Glasaal over de dijk 2014

Glasaal over de dijk 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaal over de dijk 2014 Uitgevoerd in Den Oever Rapport VSN 2014.04 In opdracht van Stichting DUPAN 14 augustus 2014 Met bijdrage van: Glasaal over de dijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1300

ECLI:NL:RBNHO:2015:1300 ECLI:NL:RBNHO:2015:1300 Instantie Datum uitspraak 24-02-2015 Datum publicatie 24-02-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 14 _ 5237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken.

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken. Notulen MR-vergadering 8 december 2014. Aanwezig: ouders en leerkrachten van de MR Afwezig: 2 ouders en 1 leerkracht Deel 1: met directie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter, Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 20 februari 2007 TRCJZ/2007/1008 4 april 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland Plan van Aanpak Opstellen Visplan Rijnland - Inleiding - Inhoudsopgave Plan van Aanpak... Inleiding.... Aanleiding.... Leeswijzer... Doel en resultaat.... Doelen.... Resultaten... Visplan.... Opzet Visplan....

Nadere informatie

Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer

Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer CV Patrick Schilder 1982-1986 LTS, T-stroom, Elektrotechniek 1986 start met vissen op de VD64 1988 neemt samen met zijn oudste broer de VD64 over 1988-heden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 ri iiil Staatssecretaris M. van Dam www.fryslan.frl provincie@fryslan.fl ministerie van Economische

Nadere informatie

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam Datum: 20 mei 2011 Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Greenpeace maakt bezwaar tegen

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. visionair nr. 11 - maart 2009

hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. visionair nr. 11 - maart 2009 hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. 16 hart voor vissen Vechten om de witvis Tekst: Gert-Jan Buijs Fotografie: Gert-Jan Buijs en Arnout Terlouw Tussen de beroepsvisserij

Nadere informatie

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014 Wanssums Ven H.S.V. het Alvertje Oostrum Commissie Wedstrijdsport Secr. H. Theeuwen Campagnestraat 2 5811 AR Castenray Tel 0478-571311 e-mail: henk.theeuwen@home.nl Website: www.hsvhetalvertje.nl Wedstrijdvergadering

Nadere informatie

AALHERSTEL IN NEDERLANDSE BINNENWATEREN

AALHERSTEL IN NEDERLANDSE BINNENWATEREN MASTERPLAN AALHERSTEL IN NEDERLANDSE BINNENWATEREN via 1. REALISATIE EXTRA UITTREK 157 TON SCHIERAAL en 2. UITZET VAN GLAS- EN POOTAAL VERSIE 29 JUNI 2009 Combinatie van Beroepsvissers PO IJsselmeer (Nederlandse

Nadere informatie

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G.

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) Aanwezig: mevr. J. van Brussel, mevr. J. Hagenaars de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Millekamp,

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Notulen GMR 17 november 2014

Notulen GMR 17 november 2014 Voorzitter: Jeroen Boxsem Notulen: Martijn van Iersel Aanwezig: Leon van der Veen, Nico van der Hoeven, Laurens van Tilburg, Dorina van den Berg, André van der Velden, Hans Teegelbeckers, Patrick Berends,

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 12 november 2008 2008Z06577 Viss 2008/5769 19 november

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 15 januari 2014 1. Opening Anjo opent de vergadering. 2. Aanwezig Kroeten: Pender (LL) Jaimy Sormani (OL), Helga Spelt (OL), Audrey Dankers (LL), Masja de Groene

Nadere informatie

Evaluatie Beroepsvistuigen

Evaluatie Beroepsvistuigen Evaluatie Beroepsvistuigen Ministerie van EZ juni 203 2 Inhoudsopgave Inleiding Opzet evaluatie Resultaten voorronde en workshop Conclusies Bijlage Bijlage 2 Bijlage 3 3 INLEIDING Aanleiding Tijdens de

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Aalmonitorings- en beheerplan

Aalmonitorings- en beheerplan Rapport Kennis & Informatie Aalmonitorings- en beheerplan Groningen, voortgang 2013 Statuspagina Titel Aalmonitorings- en beheerplan Groningen, voortgang 2013 Samenstelling Sportvisserij Nederland Postbus

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg Y Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Wim Zaalmink Wilco van Cooten Leo Dvortsin Jitske de Hoop Magnus van der Meer (Combinatie van Beroepsvissers) Cornelie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13.

Inhoudsopgave. Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13. Inhoudsopgave Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13. Woord vooraf Foppen Paling en Zalm is ruim 95 jaar geleden gestart als

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Notulen studiedag Haaien en Roggen

Notulen studiedag Haaien en Roggen Notulen studiedag Haaien en Roggen 26 november 2010 Aanwezig Wim van Densen (Voorzitter) Robert-Jan Croonen (Ministerie EL&I) Geert Meun (VisNed) Niels Brevé vervangt Jan-Willem Wijnstroom (Sportvisserij

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

De aal en aalvisserij van het IJsselmeer

De aal en aalvisserij van het IJsselmeer Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 197 AB IJmuiden 44 AB Yerseke Tel.: 255 564646 Tel.: 113 572781 Fax.: 255 564644 Fax.: 113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage 23 mei 2007 07-LNV-B-38 Viss. 2007/2566 29 juni 2007 5 juni 2007 LNV-07-238B onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Nadere informatie

Ecologische monitoring

Ecologische monitoring Ecologische monitoring Op dit deel van de website staan de monitoringsgegevens die Eco-Niche heeft verzameld voor de jaarlijkse ecologische monitoring van de Meeslouwerplas. Gegevens over vissen, vogels,

Nadere informatie

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A,

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A, Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A, 8300 AB Emmeloord Postbus 64 Telefoon (0527) 69 81 51 Telefax (0527) 69 87 76 KVK nr. 40407419 Kantooradres : Ecopark 42, Emmeloord

Nadere informatie

staandwantvisserij op tong

staandwantvisserij op tong Kenniskring staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Notulen bijeenkomst 16 april 2010 te IJmuiden. Aanwezig: Rems Cramer, Marije Siemensma, (Vereniging Kust en Zee), Ed Reker (YM27), Derk

Nadere informatie

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven nr.2 2011 Breek de afsluitdijk af; daar help je de palingstand meer mee Guido van den Thillart, pagina 12 Meer keus voor

Nadere informatie

CABA Agendapunt: 2

CABA Agendapunt: 2 CABA 29-10-2013 Agendapunt: 2 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2013 OM 16.30 UUR IN HET WATERSCHAPSHUIS TE SITTARD

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57188 4 oktober 2017 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2017, nr. WJZ / 17055112, betreffende

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het

Nadere informatie

Vaststellen agenda Agendapunt 3 wordt na punt 5 behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen agenda Agendapunt 3 wordt na punt 5 behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Van: Mark Jetten Aan: Mark Jetten, Martine Stijnen, Berber Rulkens, Annemarie Vercoulen, Sandra Leijssen, Raymond op het Roodt Notulen vergadering OC locatie Haelen, dd. 7 april 2014 Aanwezig: Mark, Martine,

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070-3786868

Nadere informatie

Decentraal aalbeheer in Friesland. Een economische analyse. Henri Prins en Wim Zaalmink

Decentraal aalbeheer in Friesland. Een economische analyse. Henri Prins en Wim Zaalmink Decentraal aalbeheer in Friesland Een economische analyse Henri Prins en Wim Zaalmink www.kenniskringvisserij.nl Gefinancierd door het Europees Visserijfonds - investering in duurzame visserij Decentraal

Nadere informatie