(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004)."

Transcriptie

1 RAADSWERKGROEP BURGERPARTICIPATIE Notitie Burgerparticipatie: raadsadvies Steller: W. van Hunnik, voorzitter werkgroep Burgerparticipatie Versie: 28 september Inleiding In opdracht van de gemeenteraad van Opmeer heeft de raadswerkgroep Burgerparticipatie zich gebogen over de rol van de raad in relatie tot 'burgerparticipatie'. "Onderzoek de maatschappelijke ontwikkelingen rond burgerparticipatie in relatie tot het functioneren van de Gemeenteraad en zijn commissies. Bezie in hoeverre het noodzakelijk of wenselijk is de werkwijze van de Raad en zijn commissies (in brede zin) aan te passen en doe daartoe zo nodig voorstellen." Burgerparticipatie is het proces waarbij gemeente, instanties, betrokken burgers en eventueel externe deskundigen via een open houding naar elkaar en via een vooraf vastgestelde aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen. (uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004). In deze notitie wordt met inwoners bedoeld 'inwoners, ondernemers, verenigingen en (andere) instanties'. 2. Doelen van burgerparticipatie De werkgroep ziet als belangrijkste doelen van burgerparticipatie: Draagvlak creëren Inwoners overtuigen dat wat zij vinden, er echt toe doet Zorgen dat inwoners zich gehoord voelen Kennis en kunde van de inwoner gebruiken Bijdragen aan belangstelling voor de politiek 3. Kaders en randvoorwaarden Vastgesteld is dat er in de organisatie al regelmatig vormen van participatie praktisch worden toegepast. Daarbij is te denken aan de meer formele, voorgeschreven vormen zoals bij ruimtelijke ordeningsprocessen, het spreekrecht voor burgers in commissies en raad, maar ook informatiebijeenkomsten over uitvoeringsprogramma's e.d. Er is tenslotte ook een verordening 'burgerinitiatief'. 1

2 Niet alle processen en onderwerpen komen in aanmerking voor burgerparticipatie (bijvoorbeeld wetgeving van hogere overheden, wettelijke verplichtingen van de gemeente, etc.). De werkgroep acht het van groot belang dat inwoners als algemeen uitgangspunt zo vroeg mogelijk worden betrokken bij processen waar dat mogelijk en relevant is. (Dit valt onder draagvlak creëren, één van de belangrijkste doelen.) Daarbij is het essentieel dat vanaf het begin wordt aangegeven wat wederzijds mag worden verwacht (verwachtingsmanagement aan de hand van de 'participatieladder'). Vroegtijdig duidelijkheid over wat maximaal haalbaar is, voorkomt in later stadium frustratie en 'afhaken'. Participatieladder: Informeren Raadplegen Adviseren Co-produceren (Mee) beslissen Een ultieme vorm van betrokkenheid is het wanneer inwoners het initiatief nemen een visie te geven op hun woonomgeving. De meeste dorpsraden hebben inmiddels met hun inwoners een dergelijke visie opgesteld, zij het onder verschillende namen en met een verschillende aanpak. De wederzijdse verwachtingen over een dergelijke visie en de voorwaarden waaraan deze idealiter zou moeten voldoen vragen nadere uitwerking. Het zou uitgangspunt moeten zijn dat deze visies worden betrokken bij ontwikkeling van plannen en beleid. Een ander aspect dat een belangrijke voorwaarde vormt voor het welslagen van burgerparticipatie is een goede toegankelijkheid (laagdrempelig, persoonlijk) van de gemeente en vertrouwen in de dienstverlening door de gemeente. Daarbij kent de gemiddelde inwoner maar één gemeente, zonder dat onderscheid wordt gemaakt naar ambtelijke organisatie, college of raad. Belangrijk uitgangspunt voor de werkgroep is tenslotte het nemen van kleine stapjes tegelijk. Bouw rustig aan vertrouwen en toegankelijkheid. De werkgroep merkt nog op dat de term 'burgerparticipatie' met het introduceren van de 'participatiemaatschappij' en diverse (landelijke) bezuinigingsdoelstellingen nogal een beladen, maar ook verwarrend begrip is geworden. Het introduceren van een alternatief begrip zou wenselijk zijn maar is lastig. Van belang is dat bij communicatie helder is wat wordt bedoeld met over 'burgerparticipatie'. 4. De rol van het college Het college draagt zorg voor het opstellen van beleid en plannen en - na vaststelling door de raad - het uitvoeren daarvan. Ook het uitvoeren van 'burgerparticipatie' is primair een taak voor het college. De eerste stap is daarbij vaststellen welke zaken zich lenen voor participatie en in welke mate. In het kader van zijn kaderstellende rol is het van belang dat de raad hierin betrokken wordt. Het college doet hiertoe jaarlijks een voorstel aan de raad of en op welk niveau burgerparticipatie bij de diverse onderwerpen een rol kan spelen. Bij voorkeur doet het college dit aan de hand van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. 2

3 5. De rol van de raad De raad heeft een volksvertegenwoordigende rol, stelt kaders en controleert. Zoals hiervoor aangegeven heeft het college een belangrijke uitvoerende rol bij burgerparticipatie. Om de kaderstellende en controlerende rol adequaat te kunnen uitvoeren is afstand houden tot het inhoudelijke proces van burgerparticipatie door de raad daarbij gewenst. Raadsleden hebben echter ook een signalerende en 'voedende' rol (de volksvertegenwoordigende). In deze hoedanigheid kunnen (en moeten) zij meewerken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeente door aanspreekbaar te zijn en te (doen) adviseren over een adequate aanpak. De wijze van omgaan met inspraakmomenten is van groot belang voor het vertrouwen dat de inwoner heeft dat zijn inspanningen enig effect hebben. De opdracht van de werkgroep richt zich primair op het eigen functioneren van de raad in relatie tot (alle aspecten van) 'Burgerparticipatie'. De adviezen van de werkgroep zijn echter ten dele ook van toepassing buiten het directe werkgebied van de raad. 6. Bestaande instrumenten In Opmeer kennen we - naast de wettelijk voorgeschreven procedures - een aantal mogelijkheden voor burgerparticipatie. De werkgroep onderkent bij elk van de aanwezige instrumenten verbeterpunten. Spreekrecht raad en commissies Momenteel wordt bij beleidsvoorstellen en plannen in de commissies een standpunt ingenomen en bepaald of bespreking in de raad noodzakelijk is. Ter voorbereiding daarop nemen de fracties voorafgaand aan commissiebespreking een standpunt in. Voor optimaal effect van inspraak moet een inspreker vijf fracties aflopen. Inspreken in de commissie is feitelijk te laat en dat geldt zeker voor de raad. Ervaren wordt dat inspraak alleen in bijzondere gevallen nog effect heeft. Dit is een ongewenste situatie. De werkgroep meent dat het beter zou zijn de commissie als opiniërend te zien. De fractievertegenwoordiger haalt dan in de commissie nadere informatie op van (met name) de portefeuillehouder alsmede standpunten van 'medespecialisten' voorafgaand aan bespreking in de fracties. Het verschijnsel hamerstuk vervalt daarmee; voorstellen worden in beginsel altijd in de raad besproken. De raadsvergadering neemt daarmee ook toe aan aantrekkelijkheid voor de burger. Inspraak in de commissie over onderwerpen die op de agenda staan heeft bij deze proceswijziging nog daadwerkelijk zin en zal ook het gevoel bevorderen dát het zin heeft. Gerichte communicatie is nodig om dit onder de aandacht te brengen! Inspreken in de raad over een onderwerp dat niet op de agenda staat moet overigens mogelijk blijven. Initiatiefrecht (Verordening Burgerinitiatief) Opmeer kent sinds 14 november 2002 een verordening Burgerinitiatief. Wie een idee of plan heeft en dit laat ondersteunen met 15 handtekeningen weet zich op grond daarvan verzekerd van behandeling door de gemeenteraad. In de verordening (artikel 4) is een aantal uitzonderingen genoemd. Deze mogelijkheid lijkt nauwelijks bekend. Er is de eerste jaren een aantal keren gebruik van gemaakt, de laatste jaren echter niet meer. Hoewel het theoretisch ook zo zou kunnen zijn dat hier geen behoefte aan is, wordt geadviseerd periodiek over de mogelijkheden van burgerparticipatie en -initiatief te communiceren. Tevens kan worden aangeduid dat naast deze formele mogelijkheid een brief of mail naar raad of raadsfracties altijd mogelijk is. 3

4 Dorpsraden Inwoners ervaren bij het benaderen van de gemeenteraad of een fractie - door verschillende factoren - helaas een drempel. Dorpsraden kunnen hier een rol vervullen: hetzij als drempelverlagend instrument, hetzij als adviseur omdat zij wél 'de weg weten'. Dat is niet de huidige situatie. De dorpsraden hebben vooral (tweemaal per jaar) overleg met het college. De huidige werkwijze wordt zowel door het college als door de dorpsraden (in meerderheid) als niet bevredigend ervaren. Het functioneren van het huidige convenant met de dorpsraden zal onder regie van het college in het vierde kwartaal 2015 ambtelijk worden geëvalueerd. De werkgroep acht het van belang dat naar meer maatwerk wordt gezocht: afhankelijk van het onderwerp volstaat ambtelijk contact, soms is het college de meest geschikte gesprekspartner, soms is dat rechtstreeks de raad. Eerder in dit document kwam de visie op de eigen woonomgeving reeds aan de orde (paragraaf 3). Bij de evaluatie van het convenant met de dorpsraden zouden in samenspraak de randvoorwaarden voor een succesvol in te brengen visie moeten worden uitgewerkt, alsmede de wederzijdse verwachtingen. De visie dient in elk geval ter informatie aan de raad te worden voorgelegd. 7. Nieuwe instrumenten Drempelverlagende activiteiten De werkgroep heeft geconstateerd dat burgers een afstand ervaren tot raadsleden die wij zelf niet zo voelen. Hoewel hier geen gericht onderzoek naar is gedaan spelen aspecten als locatie en 'gezagsbeleving' vrijwel zeker een rol. Het is daarom van belang dat raadsleden - zowel collectief als individueel - die afstand trachten te verkleinen. Aanspreekbaar zijn bij activiteiten en gebruik maken van uitnodigingen wordt door de fracties al toegepast, maar het is goed dit nog eens onder de aandacht brengen. Tenslotte pleit de werkgroep voor het instellen van een periodiek te houden spreekuur op locatie. Dit kan op verschillende wijzen worden georganiseerd maar moet vooral een pakkende titel krijgen. Hierboven is al geduid op de mogelijke rol van de dorpsraden. Gepleit wordt voor het onderzoeken van de mogelijkheid een 'spreekuur' met de raad onder de vlag van de dorpsraden te realiseren. Benutting van moderne (sociale) media De gemeente beschikt over een website en de 'Mijngemeente app'. Beide kunnen worden benut voor bijvoorbeeld aanvragen en meldingen, maar interactieve toepassingen zijn er nog niet. Ook is er nog geen toepassing voor (aspecten van) burgerparticipatie. Hierbij kan worden gedacht aan het instellen van een forum op internet waarop inwoners zich kunnen uitspreken over zaken die de gemeente aangaan, het gebruik van sociale media (facebook) voor interactieve beleidsvoorbereiding, het instellen van een App waarmee inwoners voor zichzelf kunnen bepalen over welke onderwerpen zij door de gemeente geïnformeerd willen worden en waarover zij gevraagd en ongevraagd hun mening kunnen geven. De werkgroep stelt voor een keuze te maken uit de vele mogelijkheden en een begin te maken met toepassing van moderne media voor burgerparticipatie. De voorkeur van de werkgroep zou uitgaan naar het instellen van een 'blog' waarin zowel vragen kunnen worden opgezet door 'de gemeente' als zaken kunnen worden aangekaart c.q. meningen kunnen worden geuit door inwoners. Bijvoorbeeld: Wat kan er beter i.p.v. een klacht indienen, dat via een formele weg dient te gebeuren en te weinig gedaan wordt, doordat er nogal wat hobbels genomen moeten worden. 4

5 Centrale ingang Eén centraal aanspreekpunt binnen de uitvoerende organisatie voor burgerinitiatieven en dorpsraden zou zowel voor de inwoners als voor de organisatie meer duidelijkheid geven. Adviseren, kanaliseren en bewaken zijn voor die functie de kerntaken (op dit vlak). In Medemblik werkt dit goed en beschikt deze functionaris zelfs over een budget om te helpen burgerinitiatieven van de grond te krijgen. De werkgroep acht het wenselijk de haalbaarheid van een dergelijke functie in Opmeer te onderzoeken. Deze functie is bij voorkeur niet direct gebonden aan college of raad, maar vraagt wel om een 'vrije' rol in de organisatie. 8. Adviezen aan de raad De werkgroep heeft een diversiteit aan mogelijkheden gesignaleerd om voor burgerparticipatie in Opmeer meer ruimte en enthousiasme te creëren. Het lijkt niet verstandig realisatie van alle mogelijkheden op korte termijn na te streven. Van groot belang is het vertrouwen te bewerkstelligen dat er met signalen ook iets gebeurt. Niet alleen door de raad, maar door de gehele organisatie. Een tweede prioriteit is in de ogen van de werkgroep het bewerkstelligen van lagere drempels. Vanuit die prioriteiten zijn keuzes gemaakt voor adviezen die het eerst zouden moeten worden opgepakt. Stimuleren van burgerparticipatie is tot slot niet een eenmalige actie maar een continue proces dat ook vanuit de raad permanent aandacht dient te krijgen. Deze overwegingen leiden tot de volgende adviezen: 8.1 Wijzig de functie van raadscommissies van meningsvormend naar opiniërend en behandel besluiten over plannen en beleid (in beginsel) altijd in de raad. Start hiermee per 1 januari 2016 en evalueer na een jaar de resultaten. Pas verordeningen zo nodig aan ná deze proefperiode. 8.2 Organiseer als gemeenteraad met vaste regelmaat een spreekuur en doe dit in de respectieve kernen Betrek hierbij de ambtelijke organisatie en het college (oplossing voor: laagdrempeligheid, direct contact). Maak daarbij gebruik van de dorpsraden als laagdrempelig instituut, die in potentie dichtbij de inwoners staan, door bijvoorbeeld het spreekuur samen met of via hen te organiseren (oplossing voor: laagdrempeligheid) (vergelijk bijvoorbeeld de bijeenkomsten rond het wijkteam en wijkagent). 8.3 Draag het college op het jaarplan te voorzien van een kolom burgerparticipatie en start met de planning voor het jaar (oplossing voor: vroegtijdige participatie). 8.4 Draag het college op een digitaal platform (bijvoorbeeld blog of app) te realiseren waarin zowel vragen kunnen worden uitgezet door 'de gemeente' als zaken kunnen worden aangekaart c.q. meningen kunnen worden geuit door inwoners. 8.5 Draag het college op planmatig over de mogelijkheden van burgerparticipatie en - initiatief te communiceren, zowel op projectbasis als over het proces (een eerste stap is het bekend stellen van het jaarplan met de kolom burgerparticipatie) (oplossing voor: beperkte bekendheid). 8.6 Draag het college op de haalbaarheid te onderzoeken van één ambtelijke coördinator die de voortgang bewaakt van burgerinitiatieven en optreedt als contactpersoon voor inwoners én dorpsraden (oplossing voor: vertrouwen). 8.7 Geef de werkgroep Burgerparticipatie opdracht voor de duur van deze raadsperiode het proces van Burgerparticipatie te monitoren, als de tijd rijp is nieuwe mogelijkheden aan te dragen en te fungeren als eerste aanspreekpunt voor dit onderwerp. 5

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575 W GEMEENTE VELSEN Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum IJmond-commissie Raadsbesluitnummer Registratienummer 11 mei 2017 18 april 2017 R17.022 Onderwerp: toekomst van de IJmondsamenwerking De raad

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Besluit raad - verordening

Besluit raad - verordening Besluit raad - verordening Gemeente Landgraaf ONDERWERP: Instelling commissie Burgers en Middelen Behoort bij besluit van de raao Van de gemeente LandgrsrÊf d. 1 * * 8 nr_ j ekend, e griffier Documentrtummer:

Nadere informatie

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014

Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aansluiting zoeken bij de rechtspositionele praktijk binnen de ambtelijke organisatie.

Raadsvoorstel. Aansluiting zoeken bij de rechtspositionele praktijk binnen de ambtelijke organisatie. Raadsvoorstel Raadsvergadering van 4 juni 2007 Registratienummer: 061 Afdeling: Raadsgriffie Behandelend ambtenaar: M. Huisman - Telefoonnummer: 0223-678101 - E-mailadres: mehuisman&denhelder.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012 No.: 5/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het Intiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA d.d. 12 februari 2012 en het aanvullend voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016;

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; De raad van de gemeente Castricum; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; besluit vast te stellen de volgende: VERORDENING

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Versie 1.0 Augustus 2018 Omwonenden en belanghebbenden eerder betrekken De gemeente Dalfsen wil dat inwoners in een vroeg stadium betrokken

Nadere informatie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente Korte versie Inleiding Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2017 1 Van de voorzitter: Hierbij het tweede jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein. 2017 was een belangrijk jaar waarin de Gemeente de voorbereiding heeft getroffen

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN Gemeente Oss November 2017 www.ioresearch.nl ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe is het beleid rondom gebiedsgericht werken vormgegeven? 2. Wat zijn de ervaringen van de intern en extern

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie)

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) Inleiding: De gemeente Zederik wil haar burgers betrekken bij het beleid met als motto: De burger centraal. Deze nota gaat over de rol van de gemeente in relatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Vergaderen in West Betuwe. Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie

Vergaderen in West Betuwe. Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie Vergaderen in West Betuwe Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie Herindelingsadvies Par.4.3.: Samen met de samenleving West Betuwe Voert haar wettelijke

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen? De Verordening Jongerengemeenteraad wordt op enkele hierna te noemen punten aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen? De Verordening Jongerengemeenteraad wordt op enkele hierna te noemen punten aangepast. gemeente Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Raadsvoorstel2733771 Onderwerp Portefeuillehouders steller Raadsvergadering Aanpassen Verordening Jongerengemeenteraad Onna Hoes W.H. Huisman-de

Nadere informatie

gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017;

gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017; man ETTEN LEUR De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017; gezien het amendement zoals ingebracht door de fracties van CDA,

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Visie op griffie Venray 2017

Visie op griffie Venray 2017 Visie op griffie Venray 2017 Bij mijn vertrek als raadsgriffier van de gemeente Venray is mij gevraagd om een visie te geven op de toekomstige griffie. Een griffie die in staat is om in een snel veranderende

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg)

Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) Convenant Dorpsgericht samenwerken Gebied 3: Broek op Langedijk/Zuid-Scharwoude (ten zuiden van de Geestweg) 2007 De volgende partners zijn overeengekomen om dorpsgericht te gaan samenwerken: - Gemeente

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet

RKC Medemblik Opmeer. Notitie onderzoeksopzet Notitie onderzoeksopzet Rekenkamerrapport: Burgerparticipatie en de rol van de raad 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Inleiding, doelstelling

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Lokale democratie onder / december 2017

Lokale democratie onder / december 2017 Lokale democratie onder druk @Ostaaijen / december 2017 Spoorboekje Wat is er aan de hand met de lokale democratie? - afhakende inwoners - aanhakende inwoners Rol gemeenteraad in de lokale democratie -

Nadere informatie

Verordeningen en nadere voorschriften

Verordeningen en nadere voorschriften Verordeningen en nadere voorschriften Ledenvergadering, bestuur, afdelingen/kringen, vertegenwoordigingsbevoegdheid Verordening op het bestuur Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van

Nadere informatie

Notitie Raadscommunicatie

Notitie Raadscommunicatie Notitie Raadscommunicatie 2018-2022 NOVEMBER 2018 Documentnummer INT-XXXXXX Start! 1. Inleiding... 3 2. Raadscommunicatie in Beverwijk: wat en waarom?... 3 3. Hoe communiceren we?... 4 4. Wensen vanuit

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis Postbus 27 4500AA Oostburg Onderwerp: gemeentelijke communicatienota 2016-2019. Datum: 24 maart 2016 Geacht college, In de brief waarmee

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Convenant wijk- en dorpsraden gemeente Boxmeer. Voorwoord

Convenant wijk- en dorpsraden gemeente Boxmeer. Voorwoord Voorwoord Inleiding De ambities van de wijk- en dorpsraden en de gemeente ten aanzien van de samenwerking blijven groot. We kunnen constateren dat de samenwerking een groeiproces is waar we samen de schouders

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 31 Uitgifte: 20 april 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2016, nr. I16.010417, tot vaststelling van

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Huishoudelijk reglement. Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek Versie 28 mei 2015 Inhoud Artikel 1 Instelling/ instandhouding pag. 3 Artikel 2 Doel en reikwijdte pag. 3 Artikel 3 Belangenbehartiging pag.

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren

Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis uren Bijlage 1 Bestaande capaciteitsverdeling taken en activiteiten griffie basis 2015 Taken Activiteiten Basis Inhoudelijke en procesmatige ondersteuningen advisering aan de raad 1.1 Het verlenen van inhoudelijke

Nadere informatie

gemeente Steenbergen iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BM februari 2018 Onderwerp Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie

gemeente Steenbergen iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BM februari 2018 Onderwerp Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie gemeente Steenbergen iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii BM1800210 Raadsvergadering 22 februari 2018 Agendanummer Onderwerp Plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie Steenbergen; 23 januari

Nadere informatie

^Zeeland. Provinciale Staten. JS Provincie. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll ]17. , b - i Vov. Voorbereidingsgroep.

^Zeeland. Provinciale Staten. JS Provincie. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll ]17. , b - i Vov. Voorbereidingsgroep. Provinciale Staten IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll 17026286 JS Provincie ^Zeeland Financiële consequenties externe inhuur: Kostensoort: Bedrag: Kostensoort: Bedrag: 2, b - i Vov ]17 Gedeputeerde

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling Gemeente Tiel Verordening op de ambtelijke bijstand 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening inwonersvoorstel Coevorden

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening inwonersvoorstel Coevorden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 92548 8 juli 2016 Verordening inwonersvoorstel Coevorden De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Sessie 13. Ik kies voor advies

Sessie 13. Ik kies voor advies Sessie 13 Ik kies voor advies Uitdagingen adviesraad 5 Uitdagingen adviesraad Kenniskloof Professionalisering gemeentediensten + Juridisering, procedures Kunnen adviesraden volgen? Vrijwilligersengagement

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn gelet op de verplichting tot burgerparticipatie in het kader van de artikel 1 1 en 1 2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gelet op artikel

Nadere informatie

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn Rollen en taken binnen de gemeente Wie doet wat, bij wie moet u zijn AVI-toolkit 6 23 mei 2013 1 Inhoud Duale besturing binnen gemeenten... 3 De gemeenteraad... 4 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper.

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek offertes gevraagd aan 3 adviesbureaus en heeft de opdracht gegund aan Partners+Pröpper. Inleiding De gemeente Zoetermeer profileert zich al enige jaren als ICT-stad. In de samenvatting van het Plan van aanpak Kenniseconomie en innovatie 2010 staat: Kenniseconomie en innovatie zijn, naast

Nadere informatie

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Klachtencommissariaat Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 3 maart 2016 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018

bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 bewegelijke tegenkracht Visie op toezicht Raad van Toezicht WZC Humanitas november 2018 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Visie op toezicht... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Visie op toezichthouden... 3 1.3 Doel

Nadere informatie

Notitie Werkgroep Burgerparticipatie

Notitie Werkgroep Burgerparticipatie Notitie Werkgroep Burgerparticipatie Aanleiding Op 11 mei 2010 is aan de burgemeester van de gemeente Montferland, het burgerinitiatiefvoorstel van de heren Van Elk en Reumer, inzake burgerparticipatie,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Afdeling Samenleving November Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving November Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving November 2011 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie