Strategisch Plan April 2014 <

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Plan April 2014 <"

Transcriptie

1 Strategisch Plan April 214

2 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode is veel werk verzet om zelfstandigheid vorm te geven en de gestelde doelen te realiseren. Met trots kijkt Enexis terug op het werk dat het bedrijf en haar medewerkers de afgelopen jaren verzet hebben. Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 De omgeving is continu in beweging en vraagt om perio dieke bijstelling van de doelen. Dankzij een uitgebreid en zorgvuldig proces met vele stakeholders zijn trends en verwachtingen in kaart gebracht. Bij een solide bedrijf past een solide financiële basis. Enexis stuurt daarom op financiële ratio s gekoppeld aan het profiel van een A-flat rating. Dit garandeert voldoende en goedkope toegang tot de kapitaalmarkt. Betrouwbaar 1 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar 16 Zo laag mogelijke tarieven 17 Sectorordening 18 Klantvriendelijke medewerkers en aandacht voor duurzaam omgaan met energie zorgen voor tevreden klanten. Gekoppeld aan een blijvend veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening vormt dit het uitgangspunt voor de strategie van Enexis. Enexis is een monopolist die niet als monopolist herkend wil worden. Met de ambitie Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis en vier strategische pijlers betrouwbaar, betaalbaar, klantgericht en duurzaam geeft het bedrijf hier rechtstreeks invulling aan. In dit document wordt het Strategisch Plan gedetailleerd beschreven en toegelicht. Deze nieuwe strategie behoudt een excellente uitvoering van de kerntaak en versterkt de aandacht voor duurzaamheid. Dit sluit aan bij de kracht van Enexis en de veranderende energievoorziening. De uit dagende doelen geven een ambitieus antwoord op de verwachtingen van stakeholders. Enexis heeft het vertrouwen hiermee een passende en uitdagende richting in te zetten. < Klantgericht 2 Klanttevredenheid 21 Inzicht in data 23 Duurzaam 24 Duurzaam transport 25 Enexis Duurzaam 26 Enexis en omgeving 27 Financieel verantwoord 28 Toekomstige wensen De veranderingen in de energievoorziening zorgen ervoor dat de toekomstige groene energiestromen anders zullen zijn dan de huidige stromen. Beschikbaarheid van voldoende en goedkope energie is niet meer vanzelfsprekend. Consumenten veranderen van passieve gebruikers naar actieve producenten. Het netwerk wordt slimmer en ICT zal een belangrijke rol spelen. Enexis houdt bij de aanleg of vervanging van infrastructuur daarom nadrukkelijk rekening met toekomstige wensen en omstandigheden. Enexis besteedt veel aandacht aan veilig werken en heeft de gewenste bedrijfscultuur gedefinieerd als Enexis Manier van Werken ; een open, resultaatgerichte cultuur, gebaseerd op vakmanschap van medewerkers en leidinggevenden. Met de ambitie Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis en vier strategische pijlers betrouwbaar, betaalbaar, klantgericht en duurzaam geeft het bedrijf invulling aan de strategie. 3

3 Trendanalyse Trendanalyse Met een nieuwe strategie formuleert Enexis een antwoord op de vraag hoe ze haar rol vervult in een omgeving die verandert. De strategie is daarom gebaseerd op een grondig extern onderzoek van trends en ontwikkelingen. Op basis van gesprekken met 65 stakeholders uit verschillende geledingen van de maatschappij en het Energieakkoord voor duurzame groei heeft Enexis de belangrijkste ontwikkelingen bij elkaar gebracht. De relatie tussen grote bedrijven en hun klanten verandert. Klanten willen in toenemende mate de regie nemen over de diensten die ze afnemen. Hun wensen gaan daarbij verder uiteenlopen. Een groot deel van de klanten wil volledig ontzorgd worden. Een kleinere, maar actieve groep, is bewust bezig met energie en vraagt volledig inzicht. Klanten worden kritischer, accepteren minder tegenslagen en delen hun mening via social media. Bedrijven reageren hierop met toenemende openheid over hun handelen. De economische ontwikkeling is een onzekere factor. De meerderheid van de stakeholders verwacht dat de economie stabiliseert op het huidige niveau. Investeringen en groei blijven uit. Het politieke landschap is minder stabiel, ondanks de roep om visie en continuïteit van beleid. Lokale over heden zoeken creatieve manieren om geld vrij te maken bij de aanhoudende bezuinigingen. Eén op de zes huiseigenaren denkt de komende twee jaar te investeren in energiebesparende maatregelen voor zijn woning. Het internationale emissiehandelssysteem en de verdere integratie van netwerken zorgen ervoor dat energiebeleid steeds meer op Europese schaal moet worden afgestemd. Dit leidt tot grotere complexiteit. De aandacht voor duurzaamheid beperkt zich voor veel mensen tot economisch rendabele vormen. Voor hen zijn prijsprikkels nodig om duurzaamheid te bevorderen. Rol consument In de overgang naar een duurzame energievoorziening speelt de consument een grote rol. Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt met zonnepanelen. Ook windenergie groeit sterk. In het Energieakkoord is afgesproken de energieproductie uit wind op land en op zee met ruim 1. MW te laten groeien tot 223. Ook alternatieve duurzame bronnen als biogas, geothermie en restwarmte zijn in opkomst. Een kenmerk van veel duur zame bronnen is de lagere voorspelbaarheid van het aanbod. De betrouw baarheid van de energievoorziening mag hierdoor echter niet in gevaar komen. Circa 7% van de Nederlanders is actief op social media. Steeds meer klanten gaan zelf duurzame energie opwekken. In één jaar is het aantal Enexis-klanten met zonnepanelen verdrievoudigd. Veranderende vraag naar energie Ook de energievraag verandert. In het Energieakkoord is veel aandacht voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie. Steeds vaker zal energieneutraal gebouwd worden. Deze nieuwe woningen en gebouwen hebben minder behoefte aan gas. Dit heeft invloed op het gasnetwerk, dat niet meer overal zal worden aangelegd. De vraag naar elektriciteit zal juist stijgen door een toename van elektrisch vervoer en het gebruik van warmtepompen. In buurtgerichte initiatieven en energiecoöperaties bundelen klanten hun krachten. Er ontstaat meer aandacht voor energiebesparing. Technologie staat niet stil. ICT krijgt op alle fronten een sleutelrol. De energiesector is hierop geen uitzondering. Slimme energienetten passen de energiestromen automatisch aan de vraag- of aanbodpatronen aan. De toename van ICT kent ook risico s, zoals cybercrime en privacy. Door deze snelle ontwikkelingen zal de levensduur van verschillende componenten van de netten afnemen, omdat deze sneller verouderd zijn. Oude, maar vooral nieuwe vormen van energieopslag gaan een hoofdrol spelen in deze nieuwe netwerken. Elektrische auto s lijken het meeste perspectief te bieden voor grootschalige energieopslag, maar ook andere vormen van opslag ontwikkelen zich. Stakeholders verwachten van Enexis een actieve rol, waarbij de betrouwbaarheid en veiligheid van de netten en de betaalbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven. < 4 5

4 Strategie 214 leunen, maar een uitdaging om zelf scherp te blijven. Enexis benadrukt dit met de ambitie Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis. Kerntaak De kerntaak van een netbeheerder is het transport van elektriciteit en gas. Een veilig en goed werkend netwerk is hiervoor cruciaal. Dit netwerk is ook het platform voor de met elkaar concurrerende energieleveranciers. De net beheerder draagt zorg voor een gelijk speelveld en een goede facilitering van de vrije energiemarkt. Enexis kiest ervoor om het onderhoud aan de netten en de storingsoplossing zelf uit te voeren. Dit geeft inzicht in de staat van het netwerk en zorgt voor cruciale infor matie om tijdig te kunnen investeren. En dat is belangrijk. Te vroeg investeren kost geld, te laat investeren geeft storingen en ontevreden klanten. Door de wensen van klanten goed te kennen is optimale dienstverlening mogelijk. Gerichte innovatieve projecten en goede relaties met onderzoeksinstituten zorgen dat Enexis op de hoogte is van de toekomstige mogelijkheden. Zo onderzoekt ze de nieuwe mogelijkheden van ICT, smart grids en van energieopslag. En onderzoekt het bedrijf of klanten bereid zijn hun gedrag aan te passen. Enexis benut deze kennis om bij de aanleg of vervanging van infrastructuur rekening te houden met toekomstige wensen. Gekoppeld aan efficiënte werkwijzen zorgt dit ervoor dat ook in een veranderende energievoorziening het gevraagde transport mogelijk en betaalbaar blijft. Energiebesparing is de eerste pijler van het Energieakkoord. Een energiebedrijf heeft ook een taak hierbij te helpen. Enexis zal energiebesparing bevorderen, gekoppeld aan de plaatsing van de slimme meter. En doordat netverzwaringen kunnen uitblijven, draagt energiebesparing zowel bij aan het betaalbaar houden van de energievoorziening als geheel, als aan het betaalbaar houden van de energienetten. Fudura In de zakelijke markt opereert Enexis onder de merknaam Fudura. Fudura biedt de zakelijke markt een portfolio van infrastructuur gerelateerde diensten, zoals meten van energiestromen, ontwerp en realisatie van infrastructuur, verhuur en onderhoud van bedrijfsmiddelen en advies diensten. Het voeren van een afwijkende merknaam benadrukt dat de klant hier een keuze heeft. Strategie > Energie vormt de basis van de moderne maatschappij. Zonder energie staat alles stil. Dit maat schappelijk belang is het uitgangspunt geweest voor de strategie van Enexis. Klantgerichte processen en klantvriendelijke medewerkers zijn randvoorwaardelijk voor een goede dienstverlening. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het netwerk zijn vanzelfsprekend. Maar energie is ook een schaars goed. Bewust omgaan met energie is daarom noodzakelijk. Zowel om de beschikbare groene energie optimaal te benutten als om de energievoorziening betaalbaar te houden. Missie. Iedereen wil altijd en overal energie kunnen gebruiken.. Efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame opwekking is hiervoor noodzakelijk. Visie. Wij transporteren energie, veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht.. Samen werken we aan duurzame en verantwoorde energie, voor vandaag en morgen. De Elektriciteits- en Gaswet kennen de netbeheerders een monopolie toe. Zij zijn de enigen die in hun gebied gas en elektriciteit mogen transporteren. Maar wel binnen strikte kaders. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet zowel toe op de kosten als op de kwaliteit van de dienstverlening. De ACM stelt maximum tarieven vast en vergelijkt en publiceert de prestaties van de verschillende netbeheerders. Deze benchmarking stimuleert netbeheerders om, ondanks hun monopolie, hun prestaties te verbeteren. Enexis wil echter verder gaan. Klanten hebben geen keuze, maar Enexis wil een monopolist zijn die niet als monopolist herkend wordt. Enexis wil een scherpe prijs bieden en meer service leveren dan je verwacht. Een monopolie is geen reden om achterover te Klanten hebben geen keus, maar Enexis wil een monopolist zijn die niet als monopolist herkend wordt. Toekomst De milieubelasting en de afnemende voorraden van fossiele brandstoffen maken het noodzakelijk op een andere manier naar de energievoorziening te kijken. Beschikbaarheid van voldoende en goedkope energie is niet meer vanzelfsprekend. Daarom moeten we er bewust mee om gaan. Enexis heeft hier een voorbeeldfunctie en versterkt deze. Zo zal het bedrijf door haar energie lokaal in te kopen een impuls geven aan de productie van duurzame energie in Nederland. Strategie. We kennen onze klanten en sluiten aan bij hun wensen ten aanzien van energie.. We werken efficiënt en zodanig dat onze netten klaar zijn voor het gevraagde transport.. We zijn energiebewust en we helpen anderen energie te besparen. 6 7

5 Strategie 214 Doelstellingen Onze betrouwbaarheid en veiligheid blijven op het huidige hoge niveau. Wij hebben inzicht in de veranderende energievoorziening en passen onze netten daar tijdig op aan. Enexis kiest ervoor om commerciële activiteiten binnen een netwerkgroep alleen uit te voeren als deze synergie met de netbeheertaken opleveren. Enexis ziet deze keuze als vanzelfsprekend en zal haar portfolio van activiteiten beperken tot de kerntaak van de netbeheerder en kern versterkende activiteiten. Gelet op de beperkte wederzijdse toegevoegde waarde blijft het de inzet om deze niet-kernversterkende activiteiten op termijn af te stoten. goede prestaties leveren aan beroeps- en bedrijfstrots. Tevreden klanten, trotse medewerkers, een solide bijdrage aan de energietransitie en een gezond financieel resultaat, daarmee zorgen we voor een bedrijf dat niet alleen vandaag, maar ook morgen succesvol is. Met als uitgangspunt het overtreffen van de verwachting, verwoord in de ambitie: Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis. < Wij brengen partners, overheden en onze kennis samen bij het realiseren van het Energieakkoord. Wij stimuleren klanten actief meer energie te besparen dan de slimme meter kost. Wij werken emissieneutraal. Wij zorgen dat 14% van de net- en lekverliezen additioneel duurzaam zijn opgewekt in Nederland. Wij zijn de netbeheerder met zo laag mogelijke tarieven. Onze aandeelhouders krijgen het redelijk rendement uit de gereguleerde activiteiten. Enexis Manier van Werken Enexis besteedt veel aandacht aan de manier van werken: Wat gaat goed? Hoe kunnen we het beter doen? Op welke manier kunnen we het werk veilig uitvoeren? Enexis heeft onder de noemer Enexis Manier van Werken de gewenste bedrijfscultuur gedefinieerd. Een open, resultaatgerichte cultuur, gebaseerd op vakmanschap van medewerkers en van leidinggevenden. Eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen binnen vooraf vastgestelde kaders staan hierbij centraal. Deze manier van werken koppelt Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis, want Klanten die contact met ons hebben gehad, waarderen ons met een 7,5. Wij zijn transparant en stellen onze gegevens maximaal beschikbaar. PROVINCIES EN GEMEENTEN ze helpt onze duurzaamheidsdoelen realiseren. ze geeft het goede voorbeeld op duurzaamheid. zo is de infrastructuur klaar voor de toekomst. ze behaalt een voorspelbaar dividend. Doelstellingen Een gezonde ambitie vertaalt zich in uitdagende doelen. Enexis heeft aan de hand van de vier kernwoorden Betrouwbaar, Betaalbaar, Klantgericht en Duurzaam negen kerndoelstellingen geformuleerd voor dit Strategisch Plan. CONSUMENT EN ZAKELIJKE MARKT ze rekent lage tarieven. ze heeft weinig storingen. ze helpt mij met energiebesparing. er werken vakbekwame medewerkers. Deze doelstellingen geven een reflectie van het belang van de verschillende stakeholders en de maatschappelijke taak van een netbeheerder. Ambitie Met deze ambitieuze kerndoelstellingen geeft Enexis invulling aan haar belofte aan de maatschappij. De doelstellingen reflecteren de continue aandacht voor de kwaliteit van de kerntaak van Enexis. Maar ook de wil om - vanuit de rol van netbeheerder - bij te dragen aan de doelstellingen van het Energie akkoord. En om daarmee een stap te zetten in de energietransitie. Om de externe doelstellingen te realiseren moet het bedrijf ook intern de zaken goed op orde hebben. Thema s als veilig werken, tevredenheid van medewerkers, efficiëntie en een gezonde financiële positie blijven veel aandacht krijgen. Deze thema s zijn randvoorwaardelijk voor het behalen van de externe doelstellingen. < 8 9

6 Betrouwbaar Blijvend betrouwbare en veilige netten Betrouwbaar Doelstellingen: 1. Onze betrouwbaarheid en veiligheid blijven op het huidige hoge niveau. 2. Wij hebben inzicht in de veranderende energievoorziening en passen onze netten daar tijdig op aan. Hoe de maatschappij zich ook ontwikkelt, een hoog betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau van de energievoorziening is belangrijk. De infrastructuur moet aan toenemende eisen voldoen. Netten die ontworpen zijn voor transport naar de gebruiker toe, faciliteren nu ook het terugleveren van energie. Niet alleen elektriciteitsnetten krijgen te maken met teruglevering, ook de invoeding van groen gas neemt toe. Tegelijkertijd worden patronen van opwekking en afname minder voorspelbaar. En de tolerantie voor overlast door werkzaamheden daalt. Het is aan de netbeheerder om een balans te vinden tussen kwaliteit, veiligheid en kosten. Enexis kiest ervoor om het huidige hoge niveau van betrouwbaarheid en veiligheid te handhaven. De stakeholderanalyse toonde overtuigend aan dat alle partijen het belangrijk vinden dat er weinig storingen zijn en het huidige niveau zien als een verworven recht. Verdere verhoging is echter niet zinvol. De kosten voor kwaliteitsverbetering zijn te hoog ten opzichte van de kwaliteitswinst. Het handhaven van het huidige niveau betekent echter geen stilstand. Een uitgekiend vervangings programma houdt de bedrijfsmiddelen up-to-date. Met gerichte inzet van moderne middelen zoals distributie automatisering, kan Enexis storingen sneller opsporen en verhelpen. De veranderingen in de energievoorziening zorgen ervoor dat de toekomstige energiestromen anders zullen zijn dan de huidige stromen. Een optimaal investerings- en onderhoudsbeleid houdt niet alleen rekening met vandaag, maar ook met morgen. Door de hoeveelheid werkzaamheden te beperken wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de lange levensduur van de componenten in de elektriciteits- en gasnetten. Hierdoor wordt geld bespaard en hoeft de straat maar één keer open. Klaar voor de toekomst De veranderingen in de energievoorziening zorgen ervoor dat de toekomstige energiestromen anders zullen zijn dan de huidige stromen. Duurzame bronnen zorgen voor lokale, groene, opwekking, waardoor de transportbehoefte vermindert. Maar duurzame bronnen zijn beperkt stuurbaar. De energie wordt opgewekt op het moment dat het waait of dat de zon schijnt, niet automatisch op het moment van de energievraag. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan flexibiliteit van de energievraag bij klanten en aan opslag capaciteit. De netten moeten daar ook geschikt voor zijn. Deze ontwikkelingen brengen veranderingen met zich mee, zowel in de rol van energienetten in de energievoorziening als in de rol en taken van netbeheerders. Consumenten veranderen van passieve gebruikers naar actieve producenten, die hun vraag aanpassen aan het energieaanbod. En het netwerk wordt slimmer. ICT zal een belangrijkere rol gaan spelen. Niet alleen om het netwerk te besturen en te bewaken, maar ook om producenten en afnemers van de benodigde informatie te voorzien. Hierdoor zijn in een moderne smart grid-omgeving niet alleen energie stromen belangrijk; informatiestromen worden minstens even belangrijk. Alleen door beide adequaat te faciliteren kan het complexe systeem blijven functioneren. De netbeheerder zal zich daarbij ontwikkelen en naast transporteur ook leverancier van datadiensten worden. > 11

7 Betrouwbaar Onderzoek Enexis initieert en participeert in meerdere smart grid-pilotprojecten en doet ervaring op met de toekomstige technologie. Zo krijgt ze inzicht in de wensen en eisen van consumenten. Zijn mensen bereid om hun energieverbruik aan te passen aan het energieaanbod? Hoe sterk is de wens om zelf in je eigen energie te voorzien? Hoe beïnvloedt elektrisch rijden de vraag naar stroom? En hoe zorgen we ervoor dat er ondanks deze uitdagingen een veilig en betrouwbaar netwerk blijft? Enexis is hier actief mee bezig en weet zodoende wat in de toekomst mogelijk en wenselijk is. En daar kan het bedrijf nu al rekening mee houden. Om de doelstellingen te bereiken hanteert Enexis een strikte interne rolscheiding. De bewaking van de maatschappelijke doelstellingen, het opstellen van het optimale investerings- en onderhoudsportfolio en het zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering is bij verschillende organisatieonderdelen ondergebracht. Deze rolscheiding zorgt ervoor dat ieder aspect voldoende aandacht krijgt en voorkomt een vermenging van belangen en verwatering van aandacht. Inschatting toekomstige situaties In de vertaling naar concrete investeringsplannen maakt Enexis gebruik van scenariostudies om het effect van verschillende mogelijke toekomstige situaties in te kunnen schatten. Tweejaarlijks stelt het bedrijf in een strategische studie het Strategisch Asset Management Plan op. Hierbij analyseert Enexis vier toekomstbeelden, die zich onderscheiden qua snelheid van economische ontwikkeling en qua snelheid van verduurzaming. Bij haar keuzes houdt Enexis rekening met deze toekomstbeelden en houdt daarbij voldoende ruimte om op veranderingen in te kunnen spelen. Kwaliteit en veiligheid Zo ook bij het samenstellen van het optimale investerings- en onderhoudsbeleid. Enexis baseert zich op een risico gebaseerde afweging, conform de kwaliteitsnorm NTA 812. Met de criteria in deze risk based asset management-methodiek bepaalt Enexis welke investeringen de grootste bijdrage leveren tegen de laagste kosten. Betrouwbaarheid, veiligheid, wettelijkheid, maar ook klanttevredenheid en duurzaamheid spelen hierbij een rol en worden tegen elkaar afgewogen. Dankzij inzicht in de kwaliteit van componenten kan Enexis een portfolio van investeringen samenstellen, dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid. Bij de uiteindelijke beslissing spelen ook lokale factoren een rol. Infrastructuur is immers per definitie lokaal. De juiste keuze maken vergt daarom een goed beeld van de lokale ontwikkelingen. Naast gedegen kennis van wensen van de klanten is het afstemmen met de gemeenten en met andere infrastructuurbeheerders hiervoor cruciaal. Deze afstemming zorgt voor lage kosten en minimale overlast. De doelstellingen om de betrouwbaarheid en veiligheid te Enexis initieert en participeert in meerdere smart grid-pilotprojecten en doet ervaring op met de toekomstige technologie. handhaven op het huidige hoge niveau en om de netten tijdig aan te passen aan de veranderende energievoorziening, geven de hoofdrichting van het beleid. Periodiek wordt gekeken of het bedrijf op koers ligt om deze doelstellingen te realiseren. De belangrijkste indicatoren zijn daarbij de jaarlijkse uitvalduur van het elektriciteitsnet en de veiligheidsindicator gas. De eerste is een maat voor het aantal en de duur van storingen. De tweede is een maat voor het aantal en de ernst van onveilige situaties die zich hebben voorgedaan. Hierdoor kan Enexis bijsturen als zich afwijkingen voordoen. > Jaarlijkse uitvalduur per e-aansluiting (in minuten) Veiligheidsindicator gas (VIG) score Enexis realisatie Nederland realisatie Enexis prognose Enexis realisatie Nederland realisatie Enexis prognose 12 13

8 Betrouwbaar Veilig werken Vakmanschap en leiderschap Enexis wil het huidige hoge niveau van betrouwbaarheid en veiligheid handhaven. Niet alleen veilige netten, maar ook het veilig werken aan de netten is een belangrijke component. Bij de uitvoering van werkzaamheden staat de veiligheid van klanten en medewerkers voorop. De veiligheid en gezondheid van de medewerkers en de omgeving, maar ook de zorgvuldigheid voor het milieu zijn in de bedrijfscultuur van Enexis verankerd. Het motto we werken veilig of we werken niet gebruikt Enexis om continu aandacht te vragen voor dit onderwerp. Binnen de Enexis Manier van Werken is veilig werken vanzelfsprekend en staat dit niet ter discussie. Veiligheid is verankerd in strikte regels en is onderdeel van het vakmanschap van de medewerker. Het is tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid van Enexis en haar medewerkers samen. DART-rate Enexis en DART-rate aannemers 2, 1,5 1,,5 Enexis stuurt op een voortdurende vermindering van het aantal ongevallen en onveilige situaties. Aandacht Veiligheid vereist de juiste aandacht en het juiste leiderschap. De organisatie blijft investeren in veiligheid met opleidingen, trainingen en instructies voor leidinggevenden en medewerkers. En vooral ook door de continue aandacht voor veiligheid. Enexis stuurt op een voortdurende vermindering van het aantal ongevallen en onveilige situaties. De internationaal gestandaardiseerde DART-rate is hiervoor een belangrijke indicator. Enexis trekt voortdurend lering uit onveilige situaties en wil die op deze manier in de toekomst voorkomen. Elkaar aanspreken is de norm, zodat incidenten zeldzaam worden en ernstige ongevallen niet meer optreden. Uiteraard strekt de zorg van Enexis zich niet alleen uit tot haar medewerkers, maar ook tot haar aannemers en andere partijen die voor haar werken. Jaarlijks kent Enexis een prijs toe aan het beste initiatief of de beste verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn of milieu binnen en buiten Enexis. Niet alleen aanspreken, maar ook belonen DART-rate Enexis DART-rate derden DART-rate Enexis prognose DART-rate derden prognose > Enexis is een solide en maatschappelijk betrokken bedrijf. Een organisatie die staat voor integriteit en degelijkheid. Dit weerspiegelt zich in de bedrijfscultuur en het handelen van alle medewerkers. De Enexis Manier van Werken staat voor een open en resultaatgerichte cultuur, gebaseerd op het vakmanschap van medewerkers en leidinggevenden. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen elke dag met plezier, trots en passie aan de slag gaat. Investeren in vakmensen Voldoende vakmensen hebben is niet vanzelfsprekend. In de nabije toekomst zal een groot aantal vakmensen met pensioen gaan en ligt een krapte op de arbeidsmarkt aan nieuwe technische en ICT-collega s in de lijn der verwachtingen. Om deze krapte het hoofd te kunnen bieden, heeft Enexis eigen opleidingen ontwikkeld. Deze opleidingen borgen cruciale kennis bij huidige en nieuwe vakmensen. Een medewerker kan op elk niveau instromen, afgestemd op zijn of haar huidige kennis en ervaring. De Enexis Vakschool is opgericht voor schoolverlaters tussen de 18 en 25 jaar met een vmbo-diploma of een opleiding op mbo-2-niveau. Dankzij deze opleiding met intensieve begeleiding en training-on-the-job, krijgt ook deze doelgroep de kans om leren en werken te combineren met zicht op een vaste baan na afloop. Tevreden medewerkers Niet alleen nieuwe medewerkers krijgen aandacht. Duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor de continuïteit van de dienstverle- Naast visie en richting tonen, is de Enexis leiderschapsstijl gericht op samenwerking, het creëren van het wij-gevoel, voorbeeldgedrag, het ontwikkelen van vakmanschap en de ruimte geven voor eigen initiatief en beslissingen. ning. Langer doorwerken, een grote uitstroom, en veranderende functie-eisen brengen uitdagingen met zich mee. Hoe blijft iedereen gemotiveerd en gezond aan het werk? Enexis stimuleert voortdurend de persoonlijke en professionele ontwikkeling bij haar medewerkers, zodat zij gezond en met plezier blijven presteren. Medewerkers zijn hierdoor in staat te groeien binnen hun huidige functie, of naar een nieuwe functie. Leidinggevenden helpen hen bij hun ontwikkeling met coaching en door het gericht bespreken van mogelijkheden voor hun groei. Leiderschap Medewerkers vormen de basis voor een betrouwbare en veilige bedrijfsvoering. Zij worden ondersteund door leidinggevenden en stafafdelingen. Goed leiderschap staat aan de basis voor de Enexis Manier van werken. De leidinggevende is de verbindende en sturende schakel in het realiseren van de strategie, doelstellingen en cultuur van Enexis. Hij of zij vertaalt de strategie naar concrete doelstellingen en duidelijkheid in gedrag en taken. Medewerkers weten daardoor wat van hen verwacht wordt. Vanuit hun eigen vakmanschap en verantwoordelijkheid dragen zij met plezier en passie bij aan het succes van de organisatie. Naast visie en richting tonen, is de Enexis leiderschapsstijl gericht op samenwerking, het creëren van het wij-gevoel, voorbeeldgedrag, het ontwikkelen van vakmanschap en de ruimte geven voor eigen initiatief en beslissingen. Vertrouwen en integriteit spelen hierbij een belangrijke rol. >! 14 15

9 Rendement op eigen vermogen Betaalbaar FFO / netto rent 8% 4% 6% 3% 4% 2% Betaalbaar Doelstellingen: 1. Wij zijn de netbeheerder met zo laag mogelijke tarieven. 2. Onze aandeelhouders krijgen het redelijk rendement uit de gereguleerde activiteiten. 2% % Zo laag mogelijke tarieven Consumenten zien de laatste jaren een toenemend gedeelte van hun inkomen opgaan aan de energie rekening. De prijs van stroom en gas en de energie belasting veroorzaken oplopende energiekosten. De tarieven voor het transport van energie zijn maar een klein gedeelte van de totale energierekening. Dat neemt niet weg dat klanten met stijgende rekeningen geconfronteerd worden en ook voor het netwerk geen hoge prijzen willen betalen. De netbeheerder is een monopolist. Klanten hebben geen keuze. Ze kunnen geen prijzen vergelijken en het voor hen beste aanbod uitkiezen. Daarom beschermt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt hen tegen misbruik van het monopolie. Hierbij gebruikt de toezichthouder een systeem van onderlinge vergelijking van netbeheerders. Dit systeem is zo ontworpen dat klanten kunnen rekenen op lage tarieven en dat het netbeheerders prikkelt om hun prestaties te verbeteren. Netbeheerders hebben de keuze om hun daadwerkelijke tarieven lager vast te stellen dan het door de toezicht houder toegestane maximum. Zo bracht Enexis in 212, 213 en in lijn met haar Enexis bracht in 212, 213 en 214 niet de maximum tarieven in rekening. Tarieven netbeheerder 15% 125% 1% 75% CPI ontwikkeling Consumenten tarief strategie - niet de maximum tarieven in rekening. In plaats daarvan heeft ze gekozen voor een tariefontwikkeling in lijn met de consumentenprijsindex. Hierdoor werden grote tariefschommelingen voorkomen en konden klanten rekenen op stabiele, lage tarieven. Het niet in rekening brengen van de toegestane maximum tarieven was mogelijk door continue aandacht voor interne efficiencyverbetering. Niet-gemaakte kosten worden ook niet gefactureerd. Daarmee ziet Enexis het als een continue plicht om op de kosten te letten en geen maatschappelijk geld te verspillen. 1% % Omzet Doelratio Deze lijn wil Enexis voortzetten. Ze heeft daarom de doelstelling om een netbeheerder te zijn met zo laag mogelijke tarieven voor klanten. Enexis heeft het belang van de klant hoog in het vaandel > 17

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

Werken aan de energie van morgen

Werken aan de energie van morgen Halfjaarbericht 2015 Werken aan de energie van morgen Met goed resultaat en lagere tarieven Inhoudsopgave Over Enexis 3 Profiel Enexis 3 Kerncijfers 6 Verslag over het eerste halfjaar 2015 7 Goede resultaten

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Onderzoeksrapport inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de energiemarkt 2011 5 scenario planning methodiek 7 trends

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie